You are on page 1of 2

Given is the bar chart comparing four separate countries, namely China, USA,

Russia and Australia in terms of water usage in industrial, agricultural & domestic
sectors in 2010. As can be seen clearly from the chart, agriculture was the field Commented [i1]: Chị nhớ bài nào task 1 cũng viết template
này để cho quen ạ, vào thi nhảy vào là viết thui

which needed the big amount of water in most of the nations. Particularly, there is
the highest percentage of using water in China in total. Commented [i2]: Water used in China in total

A more detailed look at this bar chart reveals that in Russia and USA, there are the
same percentages of water usage in the whole sector. The first is industrial, Commented [i3]: 3 surveyed sectors
Commented [i4]: The highest percentage went for industrial
followed by agriculture and domestic. In US, the amount of water utilized for three sector (trích số liệu ra ) , followed by …. (số liệu, số liệu respectively
) task 1 số liệu là quan trọng nhất mà sao chị k nêu chị ơi

categories was nearly the same, around 30% more and less. Whereas, the figure for Commented [i5]: Around là bằng more or less rồi á chi ui

Russia in agriculture was 30% which was only half of that in industry and the Commented [i6]: Cấu trúc này hay dung lắm nên chị nhớ học

water for domestic was negligible.  số liệu chỗ domestic đâu chị, task 1 là chỗ
nào nhét số liệu chị phải nhét hết vào ạ

During the same period, by contrast the proportion of water usage in China and Commented [i7]: Chỗ này ghi
By contrast bỏ during.. cũng đc ạ

Australia in three sectors was markedly different. Especially, China spent the Commented [i8]: Compared to that of US & Australia
biggest amount of water for agriculture with over 80% while the percentage of Commented [i9]: On
Commented [i10]: , whereas
water used in industrial and domestic was even less than 10%. More than 60%
chị ui lên tra cách dung khác nhau while với whereas em xem với ạ
water was used for household which was double of that in agriculture in Australia. Commented [i11]: Besides,

Từ nối them vào ạ


By contrast, the figure for industrial was even trivial.
Commented [i12]: Tra lại từ double viết lại chị ui, sai ui,
double co the dung như verb lun a
(218 word) Commented [i13]: Industrial fields

Body 2: Ở 2 nước Austria, China. Thì khác ở 2 nước Us , rus thì cái tỉ lệ nước Industrial là adj chị nha
Mà số này số liệu đau ạ

dùng giữa 3 category là chênh lệch rõ ràng. Nhất là ở China, khi mà Agriculture là Commented [i14]: Chị ơi, rút lại còn 160 từ 180 từ max cho
task 1 nha
nước phần lớn đc dùng ở china còn 2 cái category kia thì k đáng kể. Còn Aus, khác
với những nước khác, úc lại dùng nước cho domestics nhiều, gấp 2 lần dùng cho
agriculture, còn nước cho industry gần như là k có

Chị hỏi chút là trong bài biểu đồ so sánh này, mình có nhất thiết phải nêu ra tất cả
các đặc điểm của biểu đồ không? Hay chỉ lựa chọn những ý đặc trưng nhất thôi vì
nhiều khi biểu đồ phức tạp quá ý? Commented [i15]: Task 1 là hơn điểm nhau chỗ phải biết
chọn lọc thông tin để nêu á chị, cơ mà chị chọn lọc thông tin với
biểu đồ phức tạp & cnhiều chi tiết ạ, còn biểu đồ mà nó quá ít
thông tin ví dụ như cái này thì mình nêu nêu á chị kề