You are on page 1of 1

SENARAI KANDUNGAN

1 REKOD PENGHANTARAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


2 AKU JANJI
3 RUKUNEGARA
4 FALSAFAH PENDIDIKAN
5 VISI DAN MISI
6 TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA
7 PEKELILING KEMENTERIAN PELAJARAN 256 BUKU REKOD UNTUK
GURU
8 PANDUAN AM UNTUK STAF SEKOLAH
9 BUTIR-BUTIR DIRI GURU YANG LENGKAP
10 SENARAI TUGAS
11 JADUAL WAKTU PERIBADI & JADUAL WAKTU KELAS (GURU
TINGKATAN)
12 SENARAI BUKU TEKS, SUMBER DAN BUKU RUJUKAN
13 TAKWIM SEKOLAH
14 SUKATAN PELAJARAN
15 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
16 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
17 SASARAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN TAHUNAN &
PROGRAM MACS
18 REKOD PRESTASI UJIAN DAN PEPERIKSAAN
19 ANALISIS UJIAN DAN PEPERIKSAAN
20 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN & ANALISIS ITEM
21 REKOD SEMAKAN TUGAS MURID
22 REKOD AKTIVITI / PENCAPAIAN/ PERINGKAT
23 REKOD PENGHARGAAN
24 PERTEMUAN / PERBINCANGAN PROFESIONAL
25 CATATAN/ ULASAN/ PENYELIAAN