You are on page 1of 15

RANCANGAN TAHUNAN

MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN : 4
TAHUN: 2018
PENGGAL 1
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU 1 1. Taklimat Folio khidmat A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan A. Tema 5


1-5 JANUARI 2018 Masyarakat secara: MALAYSIA
i) Berpasukan (5 ahli) atau NEGARA
i) Perancangan ii) Berpasangan (2 ahli) atau BERDAULAT
ii) Amali/Aktiviti iii) Individu B. 40% markah akhir
iii) Refleksi tahun.
iv) Laporan B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan C. Tarikh akhir
v) Penghargaan secara individu. serahan folio pada
minggu ke 37
2. Taklimat Penilaian aspek Guru boleh menilai
Kemahiran dan Nilai PSK. A. Sepanjang tahun
i) aktiviti sepanjang P&P. Januari-Oktober.
ii) Sikap murid sepanjang P&P. B. 25% markah
iii) Nota murid akhir tahun.
iv) Latihan murid dan sebagainya. (Holistik)

MINGGU 2 3. Taklimat khidmat A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan A. Tema 5


7-12 JANUARI Masyarakat secara: MALAYSIA
2018 iv) Berpasukan (5 ahli) atau NEGARA
vi) Perancangan v) Berpasangan (2 ahli) atau BERDAULAT
vii) Amali/Aktiviti vi) Individu B. 40% markah akhir
viii) Refleksi tahun.
ix) Laporan B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan C. Tarikh akhir
x) Penghargaan secara individu. serahan folio pada
minggu ke 37
4. Taklimat Penilaian aspek Guru boleh menilai
Kemahiran dan Nilai PSK. A. Sepanjang tahun
i) aktiviti sepanjang P&P. Januari-Oktober.
ii) Sikap murid sepanjang P&P. B. 25% markah akhir
iii) Nota murid tahun. (Holistik)
iv) Latihan murid dan sebagainya.
TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 1  Menerangkan ciri-ciri wawasan diri,
MINGGU 3  Menghuraikan kepentingan wawasan Tinjauan Awal
14-19 JANUARI WAWASAN DIRI diri,
2018  Mengamalkan usaha yang gigih untuk Tindakan Susulan
mencapai wawasan diri, dan (m/s 4)
 Mempunyai sikap kesungguhan yang
tinggi.
AKTIVITI 1A  menghuraikan kepentingan wawasan Peningkatan
diri, Kefahaman
HALA TUJU DIRI DAN  mencipta dan mendeklamasikan puisi (m/s 5)
MATLAMAT SEJATI bertemakan wawasan diri, dan
 mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU 4 AKTIVITI 1B  menghuraikan kepentingan wawasan Peningkatan


21-26 JANUARI diri, Kefahaman
2018 USAHA CEMERLANG  mengenalpasti usaha gigih tokoh (m/s 9)
MENJADI GEMILANG untuk mencapai wawasan diri.
 mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri, dan
 memiliki sikap rajin dan usaha.

AKTIVITI 1C  menyatakan dan mengamalakan Aktiviti kumpulan


pelbagai usaha untuk mencapai (m/s 12)
SIKAP YANG wawasan diri,
BERWAWASAN  menghasilkan kajian masa depan
MEMBERIKAN tentang sesuatu perusahan, dan
KEPUASAN  mempunyai sikap kesungguhan
tinggi.

MINGGU 5  menghuraikn pelbagai aspek


28 JANUARI - 2 UNIT 2 perkembangan diri yang seimbang, Melakonkan dialog
FEBRUARI 2018  menerangkan kepentingan (m/s 16-18)
PERKEMBANGAN DIRI perkembangan diri yang seimbang
YANG SEIMBANG dalam pelbagai aspek,
 mengamalakn pelbagai aspek
perkembangan diri yang seimbang ke
arah kehidupan yang sejatera, dan
 bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang.

AKTIVITI 2A  menerangkan kepentingan Aktiviti berpasangan


perkembangan diri yang seimbang (ms 21)
USAHA-USAHA UNTUK dalam pelbagai aspek,
MELAHIRKAN INSAN  menyatakan usaha-usaha untuk
YANG SEIMBANG melahirkan insan yang seimbang,
 mengamalkan pelbagai aspek
perkembangan diri yang seimbang ke
arah kehidupan yang sejahtera, dan
 bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang.
MINGGU 5
28 JANUARI - 2 AKTIVITI 2B  menjelaskan kepentingan insan yang Aktiviti individu
FEBRUARI 2018 seimbang terhadap negara, (m/s 26)
PENTINGNYA  mengamalkan pelbagai aspek
PERKEMBANGAN DIRI perkembangan diri yang seimbang ke
INDIVIDU YANG arah kehidupan yang sejahtera dan
SEIMBANG TERHADAP  bersyukur dengan perkembangan diri
NEGARA yang seimbang

 menghuraikan pelbagai aspek


AKTIVITI 2C perkembangan diri yang seimbang, Buku skrap
 mengenalpasti perkembangan siri
KEJAYAAN INDIVIDU DI yang paling berpotensi bagi seseorang Tokoh yang berjaya di
PERINGKAT tokoh yang berjaya dalam bidangnya, Malaysia
ANTARABANGSA  mengkaji persamaan dan perbezaan
perkembangan diri yang seimbang
yang ada pada tokoh-tokoh tertentu
 bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang dan
 melafazkan rasa kesyukuran kepada
Tuhan.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN
MINGGU 7
11 - 16 FEBRUARI UNIT 3  menghuraikan keperluan berkeluarga, Memahami isi petikan
2018  menjelaskan peranan badan kerajaan (m/s 33-35)
KEPERLUAN dan bukan kerajaan yang berkaitan
KEKELUARGAAN dengan institusi kekeluargaan.
 berusaha mengukuhkan institusi
kekeluargaan
 berusaha mengukuhkan institusi
kekeluargaan.
 Menjalinkan hubungan erat antara
anggota keluarga, dan
Menghargai institusi kekeluargaan.

AKTIVITI 3A 
menghuraikan keperluan berkeluarga, Peningkatan

berusaha mengukuhkan institusi Kefahaman
MEMBINA KELUARGA kekeluargaan, (m/s 39)
CEMERLANG  menjalinkan hubungan erat antara
anggota keluarga, dan
menghargai institusi kekeluargaan.
MINGGU 8 AKTIVITI 3B  menjelaskan peranan badan kerajaan
18-23 FEBRUARI dan bukan kerajaan yang berkaitan Peningkatan
2018 PERANAN BADAN dengan institusi kekeluargaan. ketahanan.
KERAJAAN DAN BUKAN  berusaha mengukuhkan institusi (m/s 42)
KERAJAAN YANG kekeluargaan.
BERKAITAN DENGAN  menghargai institusi kekeluargaan.
INSTITUSI
KEKELUARGAAN
 menghuraikan tingkah laku untuk
AKTIVITI 3C mengukuhkan institusi kekeluargaan. Aktiviti Individu
HUBUNGAN ERAT  menjalinkan hubungan erat antara (m/s 45)
ANTARA ANGGOTA anggota keluarga.
KELUARGA  menghormati keluarga.
UNIT 4  menjelaskan isu dan masalah sosial
MINGGU 9 dalam masyarakat. Tinjauan Awal
25 FEBRUARI - 2 KEPEKAAN DAN  menyenaraikan akibat masalah sosial (m/s 52)
MAC 2018 TINDAKAN TERHADAP dalam masyarakat.
ISU DAN MASALAH  mengambil tindakan yang wajar
SOSIAL DALAM untuk menangani isu dan masalah
MASYARAKAT. sosial.
 peka terhadap isu dan masalah sosial
dalam masyarakat.
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
sosial dalam masyarakat.
 menyatakan masalah penyalahgunaan
AKTIVITI 4A dadah dalam masyarakat. Membuat poster.
 menyatakan akibat penyalahgunaan
DADAH MEMBAWA dadah dalam masyarakat.
PADAH  menjelaskan tindakan yang wajar
untuk menangani isu dan masalah
sosial yang berkaitan dengan
penyalahgunaan dadah.
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
penggunaan dadah.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
MINGGU 10  menyatakan masalah vandalisme dan
4 - 9 MAC 2018 AKTIVITI 4B gengsterisme dalam masyarakat. Kajian Masa Depan
 menyatakan masalah vandalisme & (m/s 60)
MASALAH VANDALISME gengsterisme dalam masyarakat.
DAN GENGSTERISME  mengambil tindakan yang sewajarnya
untuk mengatasi masalah vandalisme
& gengsterisme dalam masyarakat
dan
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
vandalisme dan gengsterisme.
MINGGU 11  menyatakan masalah pergaulan bebas
11 - 16 MAC 2018 AKTIVITI 4C dalam masyarakat \. Keratan Akhbar
 menyatakan akibat masalah pergaulan
PERGAULAN BEBAS bebas dalam masyarakat
DALAM MASYARAKAT  mengambil tindakan yang wajar untuk
membendung masalah pergaulan
bebas dalam masyarakat dan
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
pergaulan bebas.
 menyatakan masalah penderaan dalam
MINGGU 13 AKTIVITI 4D masyarakat, Peningkatan
25-30 MAC 2018  menyatakan akibat perlakuan Kefahaman
PENDERAAN MEMBAWA penderaan dalam masyarakat, (m/s 66)
PENDERITAAN  mengambil tindakan yang wajar untuk
menangani isu dan masalah sosial
yang berkaitan dengan penderaan
dalam masyarakat, dan
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
tentang penderaan.
 menyatakan jenis-jenis masalah
AKTIVITI 4E penyalahgunaan teknologi dalam Peningkatan
masyarakat, Kefahaman
PENYALAHGUNAAN  menyatakan akibat penyalahgunaan (m/s 68)
TEKNOLOGI teknologi dalam masyarakat,
 mengambil tindakan yang wajar untuk
menangani isu dan masalah sosial
yang berkaitan dengan masalah
penyalahgunaan teknologi dalam
masyarakat dan
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
tentang penyalahgunaan teknologi.
 menyenaraikan norma komuniti,
MINGGU 14 UNIT 5 peraturan dan undang-undang dalam Membaca Petikan
1 - 6 APRIL 2018 masyarakat, Tinjauan Awal
PERATURAN DAN  menerangkan tujuan undang-undang
UNDANG-UNDANG jenayah juvana diadakan,
DALAM MASYARAKAT  mengamalkan norma komuniti,
peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat,
 menggunakan jalan raya secara
berhemah, dan
 mematuhi norma komuniti, peraturan,
dan undang-undang dalam
masyarakat.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
MINGGU 15  menyenaraikan norma komuniti
8-13 APRIL 2018 AKTIVITI 5A dalam masyarakat, Salin nota.
 menjelaskan peranan norma komuniti Kumpul gambar
NORMA KOMUNITI dalam masyarakat dan
TRADISI SEJATI  mengamalkan norma komuniti dalam
kehidupan bermasyarakat
 menghuraikan kepentingan mematuhi
MINGGU 16 AKTIVITI 5B peraturan dan undang-undang
15 - 20 APRIL 2018 jalanraya,
KESELAMATAN JALAN  menggunakan jalan raya secara
RAYA TANGGUNGJAWAB berhemah, dan
BERSAMA  mengamalkan peraturan dan undang-
undang keselamatan jalan raya.


menerangkan tujuan undang jenayah
MINGGU 17 AKTIVITI 5C juvana digubal, Keratan berita
22 - 27 APRIL 2018  menganalisis pola jenayah juvana
JENAYAH JUVANA mengikut negeri Malaysia,
DITANGANI BERSAMA  menyenaraikan langkah-langkah yang
perlu diambil bagi menangani jenayah
juvana dan
 mengamalkan norma komuniti,
peraturan, dan undang-undang negara
dalam kehidupan bermasyarakat.
TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA
 menyatakan amalan ajaran agama
MINGGU 18 UNIT 6 masing-masing dan pelbagai agama Tinjauan Awal
30 APRIL - 4 MEI lain di Malaysia,
2018 PRINSIP PENTING  menerangkan nilai-nilai murni yang
DALAM AJARAN terdapat dalam pelbagai agama,
PELBAGAI AGAMA  mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan dan
 menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama lain.

MINGGU 19
ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT
6-11 MEI 201818

MINGGU 20 ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT


13-18 MEI 2018

 menyenaraikan nilai-nilai murni yang


MINGGU 21 AKTIVITI 6A terdapat dalam pelbagai agama, Peningkatan
20-25 MEI 2018  menyatakan amalan ajaran agama Kefahaman
AMALAN MURNI yang dianuti dan amalan agama lain (m/s 93)
MEMBAWA di Malaysia,
KESEJAHTERAAN  mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan dan
 menghormati nilai-nilai murni dan
amalan pelbagai agama.

MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN


AKTIVITI
MINGGU 22 AKTIVITI 6B  menerangkan nilai-nilai murni yang Peningkatan
27-MEI 1 JUN terdapat dalam ajaran agama masing- Kefahaman
2018 HIDUP BERAGAMA masing, (m/s 97
MEMBAWA  mengamalkan nilai-nilai murni dan
KESEJAHTERAAN amalan ajaran masing-masing dalam
kehidupan, dan
 menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama.

AKTIVITI 6C  menerangkan nilai-nilai murni yang Peningkatan


terdapat dalam pelbagai agama kefahaman (m/s 102)
AMALAN SAMBUTAN  mengenalpasti amalan sambutan Penilaian Unit 6
PERAYAAN perayaan agama masing-masing dan (m/s 105)
KEAGAMAAN DI pelbagai agama lain di Malaysia
MALAYSIA  mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan
 menjelaskan kepentingan amalan-
MINGGU 23 UNIT 7 amalan perayaan pelbagai kaum, Membaca Dialog
3-8 JUN 2018  menyertai sambutan perayaan agama ((m/s 99-101)
KEPENTINGAN AMALAN masing-masing dan pelbagai agama
TERTENTU DALAM lain di Malaysia, dan
PERAYAAN PELBAGAI  mengamalkan nilai-nilai murni dan
KAUM ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan.

AKTIVITI 7A  mengenal pasti latar belakang Deklamasi sajak


perayaan pelbagai kaum di Malaysia, (m/s 113)
MERIAHNYA SAMBUTAN  menyatakan cara perayaan pelbagai
PERAYAAN DI kaum diadakan,
MALAYSIA  menyertai sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing.
 melaksanakan amalan-amalan tertentu
semasa sambutan perayaan mengikut
kaum masing-masing dan
 menghormati sambutan perayaan
kaum-kaum lain.
 menyatakan kepentingan
MINGGU 26 AKTIVITI 7B menganjurkan rumah terbuka, Buku skrap
24 - 29 JUN 2018  menyertai sambutan perayaan (m/s 116)
RUMAH TERBUKA mengikut kaum masing-masing,
MENAMBAHKAN MESRA  mempamerkan amalan-amalan
tertentu semasa sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing, dan
 menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum
 menghuraikan kepentingan sikap Menulis pidato
AKTIVITI 7C toleransi antara kaum, (m/s 119)
 menyertai sambutan perayaan
BERTOLERANSI mengikut kaum masing-masing, dan
MENGUKUH HARMONI  menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum.

 menyatakan perkara-perkara yang


MINGGU 27 AKTIVITI 7D sering dilakukan semasa menyambut Refleksi
1-6 JULAI 2018 perayaan sesuatu kaum, (m/s 123)
PERAYAAN DISAMBUT  melakukan amalan-amalan tertentu
TERSEMAI DI HATI semasa sambutan perayaan mengikut
kaum masing-masing dan sambutan
perayaan pelbagai kaum.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
 menerangkan sejarah pembentukan
MINGGU 28 UNIT 8 Perlembagaan Malaysia, Carta Alir Jadual
8-13 JULAI 2018  menjelaskan kepentingan (m/s 131)
KEPENTINGAN Perlembagaan Malaysia ,
PERLEMBAGAAN  menghuraikan proses penggubalan
Malaysia perlembagaan,
 menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara, dan
 menyanjung keluhuran Perlembagaan
Malaysia.
 memahami proses penggubalan
MINGGU 29 AKTIVITI 8A Perlembagaan Malaysia, Peningkatan
15-20 JULAI 2018  menyedari peranan Parlimen dalam Kefahaman
PROSES PENGGUBALAN proses penggubalan Perlembagaan (m/s 133)
PERLEMBAGAAN Malaysia, dan
 menghargai sumbangan Parlimen
dalam menjaga kemakmuran negara.

 memahami kepentingan
AKTIVITI 8B Perlembagaan Malaysia, Lakonan / Dialog
 menjalankan tanggungjawab sebagai (m/s 135)
PERLEMBAGAAN warganegara dalam Perlembagaan
MALAYSIA LAMBANG Malaysia, dan
KEHARMONIAN  menghargai kepentingan
NEGARA Perlembagaan Malaysia dalam
menjaga kesejahteraan Malaysia.

 memahami dan mengenal pasti


AKTIVITI 8C peranan dan tanggungjawab Kajian Masa Depan
warganegara, (m/s 139)
TANGGUNGJAWAB  memberikan kerjasama untuk
WARGANEGARA Malaysia menjaga keharmonian negara, dan
 berbangga dengan peruntukkan dalam
Perlembagaan Malaysia.

 menjelaskan sumbangan peruntukkan


UNIT 9 utama Perlembagaan Malaysia, Tinjauan Awal
 menyedari sumbangan peruntukkan (m/s 144)
KE ARAH NEGARA YANG Perlembagaan Malaysia dalam
CEMERLANG menjadikan negara gemilang dan
GEMILANG, DAN terbilang, dan
TERBILANG  mentaati Perlembagaan Malaysia.
 memahami kebebasan bersuara dalam
MINGGU 30 AKTIVITI 9A Perlembagaan Malaysia, Peningkatan
22 - 27 JULAI 2018  mematuhi hak dan batasan yang Kefahaman
KEBEBASAN BERSUARA terdapat dalam Perlembagaan (m/s 145)
ADA HADNYA Malaysia, dan
 menghargai dan mensyukuri keamanan
negara.
 memahami kepentingan kebebasan
AKTIVITI 9B beragama, Peningkatan
 menyedari kesan kebebasan beragama, Kefahaman
KEBEBASAN  menjalankan tanggungjawab menjaga (m/s 149)
BERAGAMA keamanan negara dan
 menerima dan menghormati agama
pelbagai kaum.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
MINGGU 31 
mengenal pasti kesan yang timbul
29 JULAI - 3 AKTIVITI 9C jikalau perlembagaan negara tidak Peningkatan
OGOS 2018 dihormati, Kefahaman
HORMATI  mempertahankan kedaulatan (m/s 151)
PERLEMBAGAAN Perlembagaan Malaysia,
MALAYSIA  mentaati Perlembagaan Malaysia, dan
 menghargai kesejahteraan dan
keharmonian negara.
TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN
MINGGU 32  menjelaskan budaya kerja cemerlang,
5 - 10 OGOS 2018 UNIT 10  menghuraikan kepentingan budaya Aktiviti Individu
kerja cemerlang, (m/s 158)
MEMBINA BUDAYA  mengamalkan budaya kerja cemerlang
KERJA YANG untuk kemajuan diri dan negara,
CEMERLANG KE ARAH  menghayati budaya kerja cemerlang,
KEMAKMURAN dan
NEGARA  menghargai usaha meningkatkan
budaya kerja cemerlang
 memahami etika kerja cemerlang,
AKTIVITI 10A  berupaya menjalankan etika kerja
cemerlang, dan
ETIKA KERJA  mempunyai keyakinan diri untuk
CEMERLANG menjadi individu yang cemerlang
dalam budaya kerja cemerlang.
 mengenal pasti ciri budaya kerja
MINGGU 33 AKTIVITI 10B cemerlang, Keratan akhbar
12 - 17 OGOS 2-18  menjalin budaya kerja cemerlang yang
YAKIN BOLEH terbaik untuk diri, dan
 membina keyakinan diri untuk
mencapai kejayaan dalam diri.
 menyedari keperluan piagam
AKTIVITI 10C pelanggan untuk menentukan kualiti Cipta Piagam Sekolah
kerja, Anda
PIAGAM PELANGGAN  mengenal pasti cara-cara
meningkatkan kepuasan pelanggan,
 merancang piagam pelanggan untuk
memberikan perkhidmatan terbaik
untuk pelanggan, dan
 menghargai keperluan pelanggan.
 menghuraikan hubungan erat antara
AKTIVITI 10D majikan dengan pekerja, Membaca dialog
 menunjukkan sikap bertanggungjawab Peningkatan
KEBAJIKAN PEKERJA sebagai seorang majikan, dan Kefahaman
 mengambil berat terhadap kebajikan (m/s 169)
anggota pekerja.
 memahami bahawa rasuah akan
MINGGU 35 AKTIVITI 10E mendatangkan kerosakan kepada Keratan Akhbar
26-31 OGOS 2018 negara dan masyarakat,
MENGHINDARI  mengawal diri daripada terjebak dalam
GEJALA RASUAH gejala rasuah, dan
 menghargai usaha kerajaan
membendung gejala rasuah.
 menghuraikan ciri-ciri pengguna yang
UNIT 11 rasional, Mencatat Maklumat
PENGGUNA YANG  menerangkan hak dan tanggungjawab (m/s 178)
RASIONAL sebagai pengguna,
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
 mengamalkan tanggungjawab sebagai
pengguna yang bijak, dan
 peka tentang hak dan tanggungjawab
sebagai pengguna yang rasional.


mengetahui hak pengguna,
MINGGU 36 AKTIVITI 11A 
memahami pendidikan kepenggunaan, Peningkatan
2 - 7 SEPTEMBER 
menjalankan tanggungjawab sebagai Kefahaman
2018 HAK PENGGUNA pengguna yang bijak, dan (m/s 180)
 berasa bangga menjadi pengguna yang
rasional.
 mengenal pasti tanggungjawab
MINGGU 37 AKTIVITI 11B pengeluar , Peningkatan
9 - 14  menjalankan tanggungjawab sebagai Kefahaman
SEPTEMBER 2018 TANGGUNGJAWAB pengguna yang bijak, dan (m/s 183)
PENGGUNA  berhemah dalam membuat
perbelanjaan.
MINGGU 38 AKTIVITI 11C  mengenal pasti tanggungjawab
16-21 pengeluar, Membuat folio
SEPTEMBER 2018 TANGGUNGJAWAB  menyedari peranan pengeluar dalam (m/s 185)
PENGELUAR mengeluarkan barangan dan
perkhidmatan, dan
 menghargai peranan pengeluar dalam
pembangunan negara.
 mengetahui agensi kerajaan dan bukan
AKTIVITI 11D kerajaan yang melindungi kepentingan Mengumpul maklumat
pengguna, (m/s 187)
MENGEKALKAN  menyedari hak pengguna yang perlu
STANDARD DAN dipertahankan,
KESELAMATAN  membudayakan standard kepenggunaan
PENGGUNA dalam kehidupan seharian, dan
 menghargai usaha yang dijalankan
untuk melindungi hak pengguna.
MINGGU 39 ULANGKAJI / SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT
23-28
SEPTEMBER 2018

CONTOH FORMAT
LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT
TINGKATAN 4
Projek Khidmat Masyarakat Malaysia Negara Berdaulat
1. Kulit Luar

Nama : ……………………………………………

Tingkatan 4 : ……………………………………………

Kad Pengenalan : ……………………………………………

Tahun : ……………………………………………

Guru : ……………………………………………
2. Isi Kandungan

Bil. Perkara Halaman

3. A) PERANCANGAN

1. Tajuk Projek
Pengumpulan episod menarik dalam sejarah.

2. Objektif Projek

a.

b.

c.

4.
3. Aktiviti-aktiviti

a.

b.

c.

4. Tempoh masa

10 jam

5. /15
B) Kerja Amali
Bil. Tarikh/ Masa / Jam Aktiviti
6. C) Refleksi
/5
a. Kejayaan projek
_________________________________________________
_________________________________________________

b. Kelemahan Projek
_________________________________________________
_________________________________________________

c. Harapan
__________________________________________________
__________________________________________________

D) LAPORAN /5
Sediakan laporan tersebut secara individu

iv. Penghargaan
- Kepada guru PSK, ibu bapa rakan sekelas dan lain-lain
- dalam bentuk surat / kad ucapan

v. Lampiran

gambar yang berkaitan , petikan akhbar,data dll

RANCANGAN PEMBELAJARAN MURID


MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
2018
TINGKATAN :4

PENGGAL 1

MINGGU/TARIKH TEMA/UNIT/AKTIVITI CATATAN


MINGGU 1
1-5 JANUARI 2018 A. Taklimat Khidmat Masyarakat
B. Taklimat Pemarkahan Aspek Kemahiran dan Nilai

MINGGU 2
7-12 JANUARI A. Taklimat Khidmat Masyarakat
2018 B. Taklimat Pemarkahan Aspek Kemahiran dan Nilai

MINGGU 3
14-19 JANUARI Tema 1 : Pencapaian Kendiri
2018 Unit 1 : Wawasan Diri
Aktiviti 1A : Hala Tuju Diri Dan Matlamat Sejati

MINGGU 4
21-26 JANUARI Aktiviti 1B : Usaha Cemerlang Menjadi Gemilang
2018 Aktiviti 1 C : Sikap Yang Berwawasan Memberikan Kepuasan

MINGGU 5
28 JANUARI - 2 Unit 2 : Perkembangan Diri Yang Seimbang
FEBRUARI 2018
Aktiviti 2A – Usaha-usaha Untuk Melahirkan Insan Yang Seimbang

MINGGU 6
4-9 FEBRUARI Aktiviti2B : Pentingnya Perkembangan Diri Individu Yang
2018 Seimbang Terhadap Negara.
Aktiviti 2C : Kejayaan Individu Di Peringkat Antarabangsa

MINGGU 7
11 - 16 FEBRUARI Tema 2 : Hubungan Kekeluargaan
2018 Unit 3 : Keperluan Kekeluargaan
Aktiviti 3A : Membina Keluarga Cemerlang

MINGGU/TARIKH TEMA/UNIT/AKTIVITI CATATAN

MINGGU 8 Aktiviti 3B : Peranan Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan


18-23 FEBRUARI Yang Berkaitan Dengan Institusi Kekeluargaan.
2018 Aktiviti 3C : Hubungan Erat Antara Anggota Keluarga

MINGGU 9 Tema 3 : Hidup Bermasyarakat


25 FEBRUARI - 2 Unit 4 : Kepekaan Dan Tindakan Terhadap Isu Dan
MAC 2018 Masalah Sosial Dalam Masyarakat
Aktiviti 4A : Dadah Membawa Padah

MINGGU 10
Aktiviti 4B : Masalah Vandalisme Dan Gengsterisme
4 - 9 MAC 2018
MINGGU 10
Aktiviti 4C : Pergaulan Bebas Mudah Terbabas
4 - 9 MAC 2018
MINGGU 11
11 - 16 MAC 2018 Aktiviti 4D : Penderaan Membawa Penderitaan
Aktiviti 4E : Penyalahgunaan Teknologi

MINGGU 13 Unit 5 : Peraturan dan Undang-undang Dalam Masyarakat


25-30 MAC 2018
MINGGU 13 Aktiviti 5A : Norma Komuniti Tradisi Sejati
25-30 MAC 2018
MINGGU 13
25-30 MAC 2018

MINGGU 14 Aktiviti 5B : Keselamatan Jalan raya Tanggungjawab Bersama


1 - 6 APRIL 2018
MINGGU 14
Aktiviti 5C : Jenayah Juvana Ditangani Bersama
1 - 6 APRIL 2018
MINGGU 15 Tema 4 : Warisan Kepelbagaian Budaya di Malaysia
8-13 APRIL 2018 Unit 6 : Prinsip Penting Dalam Ajaran Pelbagai Agama
MINGGU 15
Aktiviti 6A : Amalan Murni Membawa Kesejahteraan
8-13 APRIL 2018
MINGGU 16 Aktiviti 6B : Hidup Beragama Membawa Kesejahteraan
15 - 20 APRIL 2018 Aktiviti 6C : amalan Sambutan Perayaan Keagamaan Di
Malaysia
MINGGU 17 ULANGKAJI
22 - 27 APRIL 2018
MINGGU 18 ULANGKAJI
30 APRIL - 4 MEI
2018

PENGGAL 2
MINGGU/TARIKH TEMA/UNIT/AKTIVITI CATATAN

MINGGU 19 Unit 7 : Kepentingan Amalan Tertentu Dalam Perayaan


6-11 MEI 2018 Pelbagai Kaum.
Aktiviti 7A : Meriahnya Sambutan Perayaan di Malaysia
MINGGU 20 Aktiviti 7B : Rumah Terbuka Menambahkan Mesra
13-18 MEI 2018 Aktiviti 7C : Bertoleransi Mengukuh Harmoni
MINGGU 21
Aktiviti 7D : Perayaan Disambut Tersemat Di Hati
20-25 MEI 2018

MINGGU 22
Tema 5 : Malaysia Negara Berdaulat
27-MEI 1 JUN 2018
Unit 8 : Kepentingan Perlembagaan Malaysia

MINGGU 23
3-8 JUN 2018 Aktiviti 8A : Proses Penggubalan Perlembagaan Malaysia
Aktiviti 8B : Perlembagaan Malaysia Lambang Keharmonian
Negara

MINGGU 26 Aktiviti 8C : Tanggungjawab Warganegara Malaysia


24 - 29 JUN 2018 Unit 9 : Ke Arah Negara Yang Cemerlang, Gemilang, dan
Terbilang
MINGGU 27 Aktiviti 9A : Kebebasan Bersuara Ada Hadnya
1-6 JULAI 2018 Aktiviti 9B : Kebebasan Beragama
Aktiviti 9C : Hormati Perlembagaan Malaysia
MINGGU 28 Tema 6 : Cabaran Masa Depan
8-13 JULAI 2018 Unit 10 : Membina Budaya Kerja Yang Cemerlang Ke Arah
Kemakmuran Negara
Aktiviti 10A : Etika Kerja Cemerlang
MINGGU 29 Aktiviti 10B : Yakin Boleh!
15-20 JULAI 2018 Aktiviti 10C : Piagam Pelanggan
Aktiviti 10D :Kebajikan pekerja

MINGGU 30
Aktiviti 10E : Menghindari gejala rasuah
22 - 27 JULAI 2018
MINGGU 31
Unit 11 : Pengguna Yang Rasional
29 JULAI - 3 OGOS
2018
MINGGU 32 Aktiviti 11A : Hak Pengguna
5 - 10 OGOS 2018

MINGGU 33
Aktiviti 11B : Tanggungjawab Pengguna
12 - 17 OGOS 2-18

MINGGU 35 Aktiviti 11C : Tanggungjawab Pengeluar


26-31 OGOS 2018 Aktiviti 11D : Mengekalkan Standard dan Keselamatan
Pengguna
MINGGU 36 ULANGKAJI
2 - 7 SEPTEMBER
2018
MINGGU 37 ULANGKAJI
9 - 14 SEPTEMBER
2018