You are on page 1of 3

“Pagpigil sa kakaibang damdamin ng isang

nagsasanay na guro sa kanyang mga mag-aaral”


Buong sikap at tiyagang pinag-aralan ng mananaliksik ang “Pagpigil sa
Kakaibang Damdamin ng Isang Nag-sasanay na Guro sa kanyang Mag-aaral,”
upang matugunan ang mga ilang bagay-bagay na bumabagabag sa mga suliraning
pang-emosyonal na kinakaharap ng isang nagtuturong pang-mag-aaral (Practice
Teacher) sa kanyang pang-araw-araw na karanasang pampagtuturo. Sa
pamamagitan ng pananaliksik na ito ay maaring maisalba ang marami sa kabataang
kumukuha ng propesyong edukasyon laban sa kawalang muwang sa wastong gawi
ng pakikiharap, pakikipagsosyali- sasyon, at pakikipag-ugnayan sa bawat mag-
aaral. Upang higit na mapalawak ng mananaliksik ang pagtalakay sa paksang
kanyang binibigyang diin gaya ng kung paano ng aba mapipigilan ng isang
nagsasanay na guro ang maalab niyang damdamin para sa kanyang mag-aaral. Siya
ay lakas loob na nag-surbey sa mga nagsasanay na guro, kasabay nito ay
gumagamit din siya ng mga librong angkop para tukuyin kung anong bahagi ng
pagkatao ng isang tao ang napapaloob sa ganitong kundisyon.
Bukod dito ang mananaliksik ay naghanda ng mga katanungang ipasasagot sa
mga nagsasanay na guro. Ang mga katanungan ay nakatala sa isang papel at
direktang sasagutin ng nagreresponde. Dahil sa ang mga nagreresponde ay may
sapatna edad upang maunawaan ang bawat katanungan ay hindi na pinaliguy-ligoy
pa ng mananaliksik ang mga ginawang tanong.
Pero ang paksang ito ay nabuo sa dahilang ang mananaliksik ay may bukas na
kaisipan sa mga bagay-bagay na nagaganap sa isang gurong nagsasanay at marahil
dahil na rin sa mga ilang karanasan na di maiiwasan, na masasabi nating nagiging
kakambal na ng isang tao. Sa pagtukoy ay partikular na ng isangguro na lubhang
may mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Mula sa maliit na bagay
kapag hinayaang lumaki at lumala ay maari na magdulot ng panganib sa lahat.
Isang kritikal na sitwasyon hindi lamang sa isang guro kundi sakali man nagaganap
ang ganitong pangyayari ay ano ba talaga ang tunay na pinag-ugatan. Isang tanong
na kung titignan ay napakasimple subalit sa damdamin ng isang taong nagmamahal
ay malalim at masalimuot kaya upang kahit papaano ay mabawasan di man
tuluyang maibsan ang mga ganitong kaganapang may kakaibang damdamin ng
isang nagsasanay na guro para sa kanyang mag-aaral ay piliting makibahagi sa
akdang ito na pupukaw sa puso, isipan, at kaluluwa ng isang magiging dakilang
guro.
“Mga Salik na Nagbibigay Dahilan sa
Pagtanggap o Di-pagtanggap ng Gay Lingo
komunikasyong Filipino ng mga residente ng
Barangay 100 sa Tondo, Lungsod ng Maynila na
may edad 15-30 ngayong taon 2010”
Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang matukot ang implikasyon
ng Gay Lingo sa komunikasyong Filipino ng mga residente ng Barangay
100 sa Tondo, Lungsod ng Maynila na may edad 15-30 ngayong taon
2010. Nakatuon ang pag-aaral sa salita ng ikatlong kasarian, ito ay ang
Gay Lingo.
Ang mga mananaliksik ay naglayong tugunan ang mga sumusunod na
katanungan:
Ang pananaliksik ay ginamitan ng metodong deskriptib na may
tuon sa pamamaraang purposive sampling. Ito ay upang matugunan ang
pagtukoy sa implikasyon ng isang partikular na kaganapan sa piling
residente ng Barangay 100 sa Tondo, Lungsod ng Maynila na may edad
15-30 taong gulang. Ang nasabing metodo at gumamit ng natatanging
kahusayan sa pagbatid sa mga epekto ng isang distinktibong kaganapan sa
tukoy na sabdyek.
1. Anu-ano ang nakaiimpluwensya sa paggamit ng Gay Lingo?
2. Paano nakaapekto ang Gay Lingo sa Wikanng Filipino?
3. Anu-ano ang salik na nagiging dahilan sa pagtanggap o di-
pagtanggap ng Gay Lingo?
3.1 midya
3.2 text
3.3 internet
3.4 kaibigan
Nais tukuyin at ilahad ng mga mananaliksik ang epekto at mga salik na
nagbibigay dahilan sa pagtanggap o di-pagtanggap ng Gay Lingo sa
komunikasyong Filipino, partikular na sa konsiderasyong local ng mga
residente ng Barangay 100 sa Tondo, Lungsod ng Maynila. Ang
pananaliksik ay may hangaring magbigay ng gabay sa mga kabataan at
maging sa mga nakatatanda sa pag-gamit ng Gay Lingo sa kanilang
pakikipag-talamitam o pakikipag-komunikasyon sa nakararami o maging sa
kanilang lugar. Pinababatid din ng pananaliksik na ito na ang Gay Lingo ay
hindi opisyal na wika ng Pilipinas. Bagkus, ang Gay Lingo ay parte ng mga
balbal na salita. Mayroong pumapaimbulog na katotohanan na sa
kasalukuyan ay talamak o gamit na gamit ang Gay Lingo sa karamihan.
Hindi ito tumitigil sa ilang salitta o parirala lamang. Bagkus, habang
tumatagal ay lalo pang nadadagdagan at umuunlad ang kanilang salita. Sa
bawat arawdin na nagdadaan ay parami rin ng parami ang mga Pilipinong
gumagamit ng Gay Lingo.
Ngunit ang ibang Pilipino ay hindi naiibigan ang salitang
nakapaloob dito. Kahit ang mga gumagamit ng Gay Lingo ay ayaw isama sa
asignatura o ayaw ding isama sa wikang Filipino. Dahil ang Gay Lingo ay
isang balbal na salita na kapag ginamit ng karamihan ay nahahaluan na ng
makamundong kaisipan. Lalo na sa mga hindi nakakaintindi nito.
Ang iba naman ay natutuwa o natatawa kapag naririnig ang mga
salita ng ikatlong kasarian. Kaya naman ginagamit na nila ito at minsan ay
nagpapaturo sa mga marurunong nito. Nguni tang iba kahit natatawa o
natutuwa ay hindi pa rin nasasanay na gumamit ng Gay Lingo.
Makikita rin na ang Mass Media ay nakaka-apekto rin sa
paglaganap ng Gay Lingo. Maaring mapanuod sa telebisyon, mapakinggan
sa radio at mabasa sa mga pahayagan, tabloid at mga magasin. Dahil
mismong Mass Media ay naapektuhan na rin ng Gay Lingo na dati ang mga
ikatlong kasarian lamang ang nakaka-alam.
Sa kabuuan, ang Gay Lingo ay hindi pa isang pormal na salita o
wika. Ngunit nariyan lamang iyan upang ito ay umusbong at gamitin ng mga
Pilipino. Dahil mula noon hanggang ngayon ang Gay Lingo ay salitang
maaring tanggapin o di-tanggapin ng marami.