PENGENALAN

Semua negara di dunia mengamalkan sistem ekonomi campuran. Tahap campur tangan kerajaan dalam urusa n ekonomi berbeza-beza mengikut negara.Sistem ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Selain itu, menggunakan mekanisme pasaran serta membenarkan kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan kerajaan bertujuan untuk mengat asi kelemahan-kelemahan mekanisme pasaran. Masalah asas ekonomi diselesaikan secara bersama oleh kerajaan dan pihak swasta. Walau bagaimanapun, kuasa permintaan dan penawaran masih dipengaruhi oleh makanisme pasaran. Individu dan firma dalam ekonomi mempun yai kebebasan untuk memiliki harta kekayaan dan faktor pengeluaran. Motif utama firma ialah untuk memaksimumkan keuntungan tetapi kerajaan akan memastikan kegiatan firma tidak menjejaskan kepentingan pengguna dan faktor -faktor pengeluaran.

 Melibatkan projek strategik (seperti menyediakan makanan ruji) dan projek ketenteraan. Projek yang menyediakan perkhidmatan sosi al.CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI CAMPURAN Kos permulaan atau kos tetap projek tersangat tinggi dan tidak mampu ditanggung oleh sektor swasta . Contohnya kos pembinaan empangan elektrik hidro dan projek le buhraya. sistem ekonomi dikatakan bersifat sederhana atau pertengahan. misalnya perkhidmatan pendidikan dan hospital. Sesebuah negara cuba untuk tidak terlalu bergantung kepada negara lain dalam soal menyediakan makanan ruji bagi rakyat negaranya. projek menyediakan barang awam untuk kegunaan orang ramai tanpa mengira golongan kaya atau miskin. Oleh demikian. Kerajaan akan menyediakan barang awam seperti bekalan elektrik dan air untuk rakyat dengan harga yang berpatutan dan mampu dibayar oleh setiap pengguna. Setiap kerajaan juga bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara daripada serangan m usuh asing dengan membiayai projek berkaitan pertahanan. Projek yang diperlukan oleh masyarakat tetapi tidak mendatangkan keuntungan kepada sektor swasta . Satu projek yang jika wujud persaingan boleh menyebabkan pembaziran sumber yang ada . misalnya projek bekalan air dan elektrik. . Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dan adunan falsafah serta amalan antara sistem ekonomi pasaran bebas dengan sistem ekonomi perancangan pusat . Projek seperti ini disediakan oleh kerajaan bertujuan untuk meninggikan taraf hidup dan taraf kesihatan masyarakat. Ini bermakna seorang pengeluar sudah cukup untuk menjalankan projek tersebut. Contohnya.

Penubuhan perusahanan awam adalah perlu atas alasan berikut: a) Sektor swasta dan sektor awam berfungsi sebagai pelengkap. c) Sektor swasta tidak cenderung kepada projek ekonomi yang melibatkan tanggungjawab sosial. d) Dari aspek pengagihan peranan perusahan awam ternyata penting. penglibatan kerajaan dalam aktiviti ekonomi di dalam sistem ekonomi campuran lebih meluas. . Sistem ekonomi campuran selaras dengan teori ekonomi Keynes . Usaha sama ini akan meningkatkan prestasi ekonomi sesebuah negara. Campur tangan kerajaan dalam ekonomi adalah penting dari aspek berikut: a) Memperuntukkan sumber. kerajaan memainkan peranan penting dalam membuat keputusan dan membangunkan ekonomi sesebuah negara . Di samping sektor swasta. Perusahan awam adalah penting sebagai penutup jurang. Perhubungan yang harmoni antara sektor awam dengan sektor swasta dapat direalisasikan melalui konsep pensyarikatan . b) Kecekapan pengurusan dan teknologi kerap kali tidak berlaku di dalam sektor pentadbiran kerajaan. Teori ini menyatakan bahawa kedua-dua sektor kerajaan dan swasta dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan ekonomi sesebuah negara melalui peningkatan perm intaan agregat. Dalam usaha mempercepat proses pembangunan. Penglibatan kerajaan secara langsung dalam kegiatan ekonomi boleh dilakukan melalui penubuhan perusahan awam . terutama sebagai pembekal barang awam b) Menjamin pengagihan pendapatan yang lebih adil da n saksama c) Menstabilkan ekonomi d) Menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berbanding sistem ekonomi pasaran bebas . peranan perusahan awam sebagai pembekal kemudahan infrastruktur adalah amat penting di negara sedang membangunan.

. Misalnya harga maksimum digunakan untuk melindungi pengguna dan harga minimum untuk melindungi pekerja danpengeluar. MASALAH BAGAIMANA Pengeluar bebas membuat keputusan tentang gabungan faktor pengeluaran. Untuk menjaga kepentingan pengguna dan penggeluar .dalam sistem ekonomi campuran terdapat kawalan kerajaan melalui sistem cukai dan perundangan supaya pengguna dan penggeluar tempatan tidak ditindas . Bagi barang -barang penting dan digunakan oleh semua orang akan disenaraikan dalam harga barang terkawal. Disamping itu.PENYELESAIAN ASAS MELALUI SISTEM EKONOMI CAMPURAN MASALAH APA DAN BERAPA Setiap pengguna bebas membuat keputusan menentukan apa dan berapa barang yang dikeluarkan. supaya kos penggeluaran minimum . perkhidmatan pendidikan dan keselamatan negara . MASALAH UNTUK SIAPA Pengguna bebas bekerja dan memi liki harta dan bebas menggunakan pendapatan untuk memilih dan membeli barangan yang ada dalam pasaran. Sama ada firma menggunakan insentif buruh atau intensif modal bergantung kepada harga buruh dan harga modal. Ini dapat dilihat daripada corak pembelian pengguna yang sangat dipengaruhi oleh harga barang. Keputusan ini diambil berasaskan kepada kecekapan pengguna faktor. Bagaimanapun. kerajaan menyediakan barang awam seperti ke mudahan asas. Kerajaan akan mengawal supaya kombinasi faktor-faktor pengeluaran selaras dengan dasar kerajaan.

MENGELAKKAN AMALAN MONOPOLI Campur tangan kerajaan diperlukan untuk meningkatkan tingkat kebajikan masyarakat dan menstabilkan politik negara. kerajaan bertanggungjawab untuk mengeluarkan barang awam untuk meningkatkan kebajikan dan pembangunan negara. pendidikandan sebagainya. penggangkutan kereta api.tingkat harga yang stabil dan keseimbangan imbangan pembayaran. Barangan yang disediakan oleh kerajaan adalah seperti pertahanan. Ini bermakna kuasa monopoli yang wujud di bawah mekanisme pasaran perlu dikurangkan atau dihapuskan kerana monopoli akan menyebabkan firma b erupaya menguasai pasaran dan mengenakan . guna tenaga penuh . Oleh yang demikian. lampu jalan raya.TUJUAN CAMPUR TANGAN KERAJAAN DALAM SISTEM EKONOMI MEWUJUDKAN KESTABILAN EKONOMI Sistem ekonomi pasaran bebas gagal mewujudkan kegiatan ekonomi yang stabil. MENYEDIAKAN BARANG AWAM Barang awam tidak disediakan dalam sistem ekonomi pasaran bebas kerana kos untuk mengeluarkannya adalah terlalu tinggi dan tidak mendatangkan keuntungan. keadaan ekonomi yang melambung dan meleset dengan hebat pada musim atau masa -masa tertentu dapat diatasi melalui dasar fizikal dan kewangan supaya ekonomi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. maka dengan adanya campur tangan kerajaan. Hal ini kerana firma tidak dapat menghalang orang yang tidak membayar untuk menggunakannya.

MENGHAPUSKAN KESAN LUARAN YANG NEGATIF Perlaksanaan undang -undang oleh kerajaan dapat menghapuskan kesan luaran yang negetif seperti pencemaran alam dan masalah kesesakan lalu lintas yang wujud akibat daripada individu yang hanya berhasrat memaksimumkan kepuasan dan firma yang hanya bermotif untuk memaksimumkan keuntu ngan dengan mengabaikan tanggungjawab sosial. MERAPATKAN JURANG PENDAPATAN MASYARAKAT Melalui sistem pencukaian dan pemberian subsidi. . MENGAWAL AKTIVITI PENGELUARAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG Pengeluaran barang -barang dan perkhidmatan yang bertentangan dengan undang-undang seperti pengeluaran dadah dan aktiviti pelacuran tidak dibenarkan walaupun produktif dari segiekonomi.tingkat harga yang tinggi ke atas barang -barang yang sengaja dihasilkan dengan kuantiti yang sedikit. kerajaan berjaya menghasilkan agihan pendapatan yang seimbang supaya golongan kaya tidak menjadi semakin kaya dangolongan miskin tidak bertambah miskin. sumber kekayaan negara dapat dinikmati bersama. Kerajaan akan menyekatkan aktiviti pengeluaran ini demi kepentingan masyarakat. Dengan itu.

Merupakan campuran ekonomi pasaran dan perancangan. Pengguna dapat membuat keputusan dalam penggunaan dan pengeluaran. . Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara sektor -sektor kerajaan dan pihak swasta. Mengurangkan ketidaksamarataan ekonomi. Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Mengurangkan pembaziran persaingan.kerana dikawal oleh kerajaan. Orang perseorangan mempunyai kebebasan dalam pemilikan harta. Kerajaan juga menyediakan perkhidmatan seperti barangan awam. Harga barang-barang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sistem ekonomi campuran ini juga dapat meningkatkan prestasi ekonomi sesebuah negara.FAEDAH SISTEM EKONOMI CAMPURAN Tingkat pendapatan dan guna tenaga sesebuah negara dapat diperbaiki dan dipertingkatkan.

Ini tidak menggalakkan rakyat dari bekerja kuat. Kegagalan sektor swasta mengeluarkan barang-barang awam kerana ianya tidak memberi keuntungan sebaliknya diberikan secara percuma. Disebabkan keputusan ekonomi di buat dipusat. Ini akan menyebabkan boleh berlaku monopoli dalam penggeluaran dan menjejaskan kebajikan pengguna. Ia diputuskan dari golongan yang kecil sahaja. Berlaku pengagihan pendapatan yang tidak saksama di mana golongan kaya akan bertambah kaya manakala yang miskin akan bertambah miskin. . Ini akan menyebabkan sistem secara pusat ini akan gagal. Persaingan yang hebat di antara firma dalam pasaran melibatkan kos yang tinggi terutamanya kos pengiklan kerana kos ini akan dipindahkan dan dibebankan kepada pengguna.KELEMAHAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN Menyebabkan berlaku ketidakstabilan ekonomi kerana permintaan dan penawaran akan menyebabkan harga turun naik dan menimbulkan pelbagai masalah ekonomi. Teknologi dan inovasi juga tidak dapat diperkembangkan kerana pekerja-pekerja tidak mempunyai motivasi dan kretiviti yang tinggi. Penduduk akan hanya tahu bergantung kepada kerajaan sahaja . Ini akan mendorongkeputusan kurang tepat dan akan menjeja skan kebajikan rakyat. Secara tidak langsung akan mengurangkan daya pengeluaran kerana kemerosotan daya prodaktiviti pekerja.

Zyadi Md. Teori Asas Mikroekonomi. UTM Skudai . Tahir (2007).BAHAN RUJUKAN Sarizah Soed & M. PTS Publications &Distributors Sdn.Bhd Heng Siew Ngu & Md. Longman Rosnah Mohamad Sirin (2001). Asas-Asas Ekonomi. Teks Pra -U STPM Matrikulasi Mikroekonomi.Nazri Zakaria (2005).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful