You are on page 1of 6

TNPSC நட VAO ேத நம மாணவ தள உ கள

ெவ றி காக ஒ வத ய சிைய வழ க இ கிற .

 இ றிலி நா மாத க ந க வ ஏஓ ேத
அளவ தயாராகிவ டலா . தின , உ க ேநர
அ டவைன மாணவ தள தர உ ள . க க
மாணவ க நல க தி மாணவ க காகேவ மாணவ க
தள தா உ வா க ப ட தள .

TNPSC நட VAO ேத தயாராவ எ ப ?

 இ த வ தின வ பாட அ டவைன கவனமாக


பா ைவய வா க .
 யா ைடய ைண இ லாம ந க வ இ
ெகா ேட ப வா ப ைன மாணவ தள
உ வா கி ள .

கியமாக

 இ றிலி ந க உ க ேநர ைத கண கீ ெச
ஒ கி அ த ேநர தி ஈ பா ட அ ைறய பாட
வ பர கைள றி ெப ெகா க .
 இ றிலி ெபா ேபா அ ச கைள ைகவ க .
தின , உ க ேநர அ டவைணைய; நா க PDF ைறய
கீ ேழ ெகா ேளா .

www.MaanavaN.com
நா பாட தைல மாணவ பாட றி
நா 1 வரலா ெத ன திய வரலா - வ : 7 : ெத ன திய ர சி
தமி ம கள - page 17
கலா சார ம வ : 8 : தமிழக தி
பார ப ய நாய க க ஆ சி – page 12
வ : 8 : த சா
மரா திய க ஆ சி – page 15
நா 2 அறிவ ய இய ப ய : வ : 9 : த ெவ ப
ெவ பவ ய ம ஏ திற – page 57
அவ றி ப க க – page 60

நா 3 அரசியலைம இ திய வ : 7 : இ திய


அரசியலைம ப ச ட அரசிலைம ைற ெபற ப ட
வள சி நா க ம ெகா ைகக –
page 6

வ : 7 : இ திய
அரசியலைம – page 7

பாட : 7 : அரசியலைம ச ட
வைர – page 15

ெபா ஆ க பாட : 6 : இ திய


அரசியலைம ச ட தி
க வ ெதாட ைடய சர க
– page 29

நா 4 வரலா நவன இ தியா வ : 8 : ேபா கீ சிய க –


page 16

வ : 8 : இ தியாவ
ஆ கிேலய ஆ சிய

www.MaanavaN.com
வ வா க – page 17
நா 5 அறிவ ய வா ைக அறிவ ய தாவரவ ய
கிய க க
வ : 7 : அ றாட வா வ
வல கள ப - page 108

வ : 7 : தாவர உலக – page


5

வ : 8 : பய ெப க
ம ேமலா ைம – page 68

நிைல ம டல தி
சமநிைல – page 82
நா 6 வயய & வயய வயய
வண க
அ ட ெதா தி – ய வ : 6 : மி ம ய
ப ப – page 2

வண க வண க

இ திய ெபா ளாதார வ : 6 : ெபா ளாதார


அ பைட க – page 1
நா 7 Previous Portions Revision and Test AND VAO PART 1

 மாணவ இைணயதள க க TNPSC ,


UPSC ம T.E.T ச ப தமான ேத க எ ேற
ப ர ேதகமாக தயா க ப ட இைணய தள .

www.MaanavaN.com
 VAO ேத வ ைன எதி ெகா ள இ ந ப கேள நம
மாணவ தள உ கள ெவ றி காக ஒ வத
ய சிைய வழ க இ கிற .
 மாணவ க ப ேவ சிரம ேம ெகா பாட ப திைய
அ றாட எள ைமயாக ெதா அேதா நி காம
அ ப திய வ னா வ ைட ேத கைள நம மாணவ
தள நட த உ ள

TNPSC நட VAO ேத தயாராவ எ ப ?

 கிராம நி வாக அ வல ேத தயாராவ எ ப ?


 எ ன பாட தி ட ?
 ேக வ தா எ ப அைம ?
 எ த பாட ப திகைள ப க ேவ ?
 அதி இ ேக வக எ ப ேக க படலா ?
 ேத வ ேக வக எ ப அைம தி ?
 உ பட உ கள ப ேவ ச ேதக கைள ெதள ப
ேநா கி மாணவ இைணயதள அைம தி .
 ந க வ இ ெகா ேட 6 த 12
வ வைர ள பாட ப திைய கி எள ைமயான
ைறய தரஇ கிேறா .
 தினச பாட றி க வழ வ
 MaanavaN Timetable ல தினச , வார ைற, ம மாத க
ல அ டவைண தயா எ க ட இைண
ெசயலா ற ேபாகீ ற க .
 வ இ ெகா ேட தினச அ டவைணய ல
உ க Whatsapp ல ெச திக ப மாற ப
 வார ஒ ைற அ த பாட ப திய ெதா ப ைன கான
ேத நட த ப

www.MaanavaN.com
 மாத ஒ ைற ஒ ெவா பாட தி இ சிற
ேத வ ைன மாணவ இைணயதள நட .
மாதி வ னா தா க அர ேத நைட ைறய ேலேய
அைம க ப ளன
 இதைன எைத ப ப றவ ைல என ெதாைலேபசி
அ ல இ - ெமய ல Report உ க ெத வ க ப
 தின ேதா உ க மாணவ இைணயதள தா
தயா க ப கிற நட நிக க
 தின ேதா தயா க ப நட நிக க கள இ
Online Test
 மாணவ ேமா ேவச ஆ ேயா!!
 கண த தி உ ள ப ேவ க னமான றி கைள ,உ க
ப திறைன எள ைமயா ேநா கி நம மாணவ
தள வ ேயா வ வ ெதா வழ கிற
 தமிழி க ன ைத ேபா கி எள ைமயான வ ேயா க
 அைன பாட கள ஆ ைல ேத க .
 மாணவ தள உ கள ய ப ேசாதைன ம க ற
தர ைத ந கேள ேம பா ைவய நிைலைம
மாறிவ வ க ! ய சி+ பய சி = ெவ றி.
 மாணவ மாணவராக வ வ களானா அர
அதிகா யாக தா ெவள ய ெச வ க

VAO பாட தி ட

கிராம நி வாக அ வல ேத வ கான பாட தி ட

1. எ ேத (ெகா றி வைக) = 300 மதி ெப க

 ெபா அறி ப திய 75 வ னா க


 திறனறி ேத வ 20 வ னா க

www.MaanavaN.com
 கிராம நி வாக ெதாட பாக 25 வ னா க
 ெபா தமி அ ல ெபா ஆ கில தி 80 ேக வக
 ெமா த 200 வ னா க
 ஒ ேக வ 1½ மதி ெப க வத (200x1½) 300
மதி ெப க
 ந க Coaching Centre ெச ப பைத வ ட மிக ைற த
ெசலவ வ இ ெகா ேட ப க ஒ அ த
Technology மாணவ தள த ள . எ ப ெய றா 6 த
12 வ வைர ள பாட றி கைள பாட வா யாக
எள தி வ ண ச யான வ ள க க ட த ள
ேம ஒ ெவா பாட ச ப தமான தைல க ம
இத ட ெதாட ைடய ைண தைல கைள ப
வ ைசயாக த ேளா .
 Tamil & Maths (பாட றி களாக & வ ேயாவாக )
த ேளா ஏற ைறய (700+ Video’s) மாணவ தள தி
ெகா க ப ள . இத ல Maths ச ப தமான Problums
ைய Shortcut Tricks ெகா வ ைட காணலா .
 ஒ ெவா பாட றி க ப த ட அத ய
Online Test த ேளா
 பாட கைள Topic, Sub Topic, & Sub Topic Division என அத ய
பாடவா யான ப கைள ெகா ப உ ேளா
 இ த Self-Learning Study Materials ய தன சிற ஒ ைற Login
ெச தாேல ேபா Internet வசதி இ லாம Offline ல
வைத ப கலா

www.MaanavaN.com