You are on page 1of 3

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 6


386C, Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thuỷ, Tp. Cần Thơ
Tel: 0292.3888732; Fax: 0292.3884697 Email: chatluongnls.nafi6@mard.gov.vn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP/ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN


BỞI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 6 (NAFIQAD BRANCH 6)
(Cập nhật đến ngày 11/12/2017)

Phạm vi Tình
Mã số chứng Chuẩn mực
TT Khách hàng Địa chỉ chứng trạng
nhận chứng nhận
nhận hiệu lực
HACCP
Số 20, lô E, Khu công
Công ty TNHH CODEX Sản xuất
nghiệp Long Đức, Còn
1 Hải sản An Lạc - NAFI6-SS-015 (CAC/RCP thực phẩm
thành phố Trà Vinh, hiệu lực
Trà Vinh 1-1969, thủy sản
tỉnh Trà Vinh
Rev.4-2003)
Lô D, Cụm Công
Công ty Cổ phần nghiệp Bình Thành, HACCP Sản xuất
Còn
2 Phát triển Hùng Quốc lộ 30, huyện NAFI6-SS-014 FDA (21 thực phẩm
hiệu lực
Cá 2 Thanh Bình, tỉnh Đồng CFR 123) thủy sản
Tháp
HACCP
25 Phan Đăng Lưu,
Công ty TNHH CODEX
phường An Bình, thành Sản xuất Còn
3 MTV Hương NAFI6-SS-013 (CAC/RCP
phố Rạch Giá, tỉnh nước mắm hiệu lực
Hương Giang 1-1969,
Kiên Giang
Rev.4-2003)
Sản xuất và
trung
Chi nhánh Công chuyển
ty TNHH MM thực phẩm
HACCP
Mega Market Khu vực V, Quốc lộ thủy sản
CODEX
(Việt Nam) tại 91B, phường Hưng ướp lạnh Còn
4 NAFI6-SS-012 (CAC/RCP
thành phố Cần Lợi, quận Ninh Kiều, (tôm, cá, hiệu lực
1-1969,
Thơ – Trạm trung thành phố Cần Thơ ếch, mực,
Rev.4-2003)
chuyển Thủy hải bạch tuộc
sản Cần Thơ nguyên
con, sơ
chế)
HACCP
Doanh nghiệp tư
Tổ 8, ấp An Thành, xã CODEX Sản xuất
nhân Chế biến Còn
5 An Bình, huyện Long NAFI6-SS-011 (CAC/RCP nước mắm,
thực phẩm Đại hiệu lực
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 1-1969, nước chấm
Phát 3
Rev.4-2003)
16A-18, đường số 1,
Khu công nghiệp Trà HACCP Sản xuất
Công ty Cổ phần Còn
6 Nóc 1, phường Trà NAFI6-SS-010 FDA (21 thực phẩm
Seavina hiệu lực
Nóc, quận Bình Thủy, CFR 123) thủy sản
thành phố Cần Thơ
Phạm vi Tình
Mã số chứng Chuẩn mực
TT Khách hàng Địa chỉ chứng trạng
nhận chứng nhận
nhận hiệu lực
Quốc lộ 91, khu vực
Công ty Cổ phần Thới An, phường HACCP Sản xuất
Còn
7 Chế biến thủy hải Thuận An, quận Thốt NAFI6-SS-009 FDA (21 thực phẩm
hiệu lực
sản Hiệp Thanh Nốt, thành phố Cần CFR 123) thủy sản
Thơ
Cụm Công nghiệp Bình
HACCP Sản xuất
Công ty TNHH Thành, Quốc lộ 30, Còn
8 NAFI6-SS-008 FDA (21 thực phẩm
Hùng Cá huyện Thanh Bình, tỉnh hiệu lực
CFR 123) thủy sản
Đồng Tháp
Lô C, Cụm Công
nghiệp Bình Thành, HACCP Sản xuất
Công ty Cổ phần Còn
9 Quốc lộ 30, huyện NAFI6-SS-007 FDA (21 thực phẩm
Vạn Ý hiệu lực
Thanh Bình, tỉnh Đồng CFR 123) thủy sản
Tháp
Công ty Cổ phần 90 Hùng Vương, KCN
HACCP Sản xuất
XNK Thủy sản Mỹ Quý, thành phố Còn
10 NAFI6-SS-006 FDA (21 thực phẩm
Cửu Long An Long Xuyên, tỉnh An hiệu lực
CFR 123) thủy sản
Giang Giang
Lô 24, Khu Công
nghiệp Trà Nóc, HACCP Sản xuất
Công ty Cổ phần Còn
11 phường Trà Nóc, quận NAFI6-SS-005 FDA (21 thực phẩm
Thủy sản Mekong hiệu lực
Bình Thủy, thành phố CFR 123) thủy sản
Cần Thơ
Công ty TNHH
Một thành viên Ấn Khu Công nghiệp Thốt
HACCP Sản xuất
Độ Dương - Nhà Nốt, phường Thới Còn
12 NAFI6-SS-004 FDA (21 thực phẩm
máy đông lạnh Thuận, quận Thốt Nốt, hiệu lực
CFR 123) thủy sản
Thủy sản Ấn Độ thành phố Cần Thơ
Dương
Nhà máy đông
Khu công nghiệp Mỹ
lạnh thủy sản HACCP Sản xuất
Quý, phường Mỹ Quý, Còn
13 Nam Việt - Công NAFI6-SS-003 FDA (21 thực phẩm
thành phố Long Xuyên, hiệu lực
ty Cổ phần Nam CFR 123) thủy sản
tỉnh An Giang
Việt
Công ty Cổ phần Ấp An Phú, xã An HACCP Sản xuất
Còn
14 Thủy Hải sản An Nhơn, huyện Châu NAFI6-SS-002 FDA (21 thực phẩm
hiệu lực
Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp CFR 123) thủy sản
Cá tra
Nhà máy đông Đường Hùng Vương,
(nguyên
lạnh Thủy sản khu công nghiệp Mỹ HACCP
con, cắt Còn
15 Thái Bình Dương Quý, phường Mỹ Quý, NAFI6-SS-001 FDA (21
khúc, fillet, hiệu lực
N.V – Công ty Cổ Tp Long Xuyên, tỉnh CFR 123)
dè) đông
phần Nam Việt An Giang
lạnh
Xí nghiệp chế
1234 – Trần Hưng Đạo, Hợp quy
biến thực phẩm – Sản xuất
phường Bình Đức, QCVN 02- Còn
16 Công ty Cổ phần NAFI6-RS-003 thực phẩm
thành phố Long Xuyên, 02:2009/BN hiệu lực
XNK Thủy sản An thủy sản
tỉnh An Giang NPTNT
Giang
Phạm vi Tình
Mã số chứng Chuẩn mực
TT Khách hàng Địa chỉ chứng trạng
nhận chứng nhận
nhận hiệu lực
Km 2082, xã Tân Phú Hợp quy
Xí nghiệp Chế Sản xuất
Thạnh, QL1, huyện QCVN 02- Còn
17 biến Hải sản Thực NAFI6-RS-002 thực phẩm
Châu Thành A, tỉnh 02:2009/BN hiệu lực
phẩm Phú Thạnh thủy sản
Hậu Giang NPTNT
Hợp quy
QCVN 02-
Doanh nghiệp tư
Xã An Bình, huyện 02:2009/BN
nhân chế biến Sản xuất Hết hiệu
18 Long Hồ, tỉnh Vĩnh NAFI6-RS-001 NPTNT và
thực phẩm Đại nước mắm lực
Long QCVN 02-
Phát 3
16:2012/BN
NPTNT