You are on page 1of 20

Lampiran B

GARIS PANDUAN
SISTEM PENGURUSAN LATIHAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(SPL KPM)

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 1


1.0 PENGENALAN

1.1 Selaras dengan prinsip Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB),


usaha lebih berkesan melalui Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) perlu
digembleng bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai warga
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) secara berterusan untuk membina
diri menghadapi perubahan dalam pembangunan kendiri. Sehubungan
dengan itu, adalah wajar pengurusan data dan maklumat LDP di semua
peringkat KPM dimantapkan melalui aplikasi Sistem Pengurusan Latihan
Kementerian Pendidikan Malaysia (SPL KPM) yang dijadikan sebagai kayu
pengukur bagi menilai keberkesanan output dan outcomes pelaksanaan
latihan.

2.0 TUJUAN

2.1 Tujuan garis panduan ini adalah untuk memaklumkan pelaksanaan SPL
KPM yang merangkumi organisasi di bawah pentadbiran KPM bagi
menguruskan data dan maklumat LDP.

3.0 PELAKSANAAN

3.1 Peringkat Pentadbir SPL KPM

3.1.1 Bahagian KPM

Pentadbir SPL KPM akan dipertanggungjawabkan untuk mengurus


dan memantau pelaksanaan SPL KPM di peringkat Bahagian
masing-masing.

3.1.2 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)/ Bahagian Teknologi Pendidikan


Negeri (BTPN)/ Kolej Matrikulasi (KM)/ Institut Pendidikan Guru
Kampus (IPGK)

Pentadbir SPL KPM akan dipertanggungjawabkan untuk mengurus


dan memantau pelaksanaan SPL KPM di peringkat JPN/ BTPN/ KM/
IPGK/ PPD/ PPW/ PTPB/ PKG dan sekolah.
Garis Panduan SPL KPM @ 2014 2
3.1.3 Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)/ Pejabat Pendidikan Wilayah
(PPW)

Pentadbir SPL KPM akan dipertanggungjawabkan untuk mengurus


dan memantau pelaksanaan SPL KPM di peringkat PPD/ PPW dan
sekolah.

3.1.4 Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian (PTPB)/ Pusat Kegiatan Guru


(PKG)

Pentadbir SPL KPM akan dipertanggungjawabkan untuk mengurus


pelaksanaan SPL KPM di peringkat PTPB/ PKG.

3.1.5 Sekolah

Pentadbir SPL KPM sekolah dipertanggungjawabkan mengurus dan


menyelaras pelaksanaan SPL KPM di sekolah.

3.2 Peranan Pentadbir

3.2.1 Pentadbir SPL KPM

 Mewujudkan jawatankuasa SPL KPM di peringkat organisasi.

 Mentadbir, mengurus, mengumpul, melaporkan data dan


maklumat LDP, sesi pembelajaran dan pembelajaran kendiri.

3.3 Peringkat Penyelaras Latihan SPL KPM

3.3.1 Bahagian KPM

Penyelaras Latihan SPL KPM akan dipertanggungjawabkan untuk


mengendali SPL KPM di peringkat Bahagian masing-masing.

3.3.2 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)/ Bahagian Teknologi Pendidikan


Negeri (BTPN)/ Kolej Matrikulasi (KM)/ Institut Pendidikan Guru
Kampus (IPGK)

Penyelaras Latihan SPL KPM akan dipertanggungjawabkan untuk

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 3


mengendali SPL KPM di peringkat JPN/ BTPN/ KM/ IPGK/ PPD/
PPW/ PTPB/ PKG dan sekolah.

3.3.3 Pejabat Pendidikan Daerah(PPD)/ Pejabat Pendidikan Wilayah


(PPW)

Penyelaras Latihan SPL KPM akan dipertanggungjawabkan untuk


mengendali SPL KPM di peringkat PPD/ PPW dan sekolah.

3.3.4 Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian (PTPB)/ Pusat Kegiatan Guru


(PKG)

Penyelaras Latihan SPL KPM akan dipertanggungjawabkan untuk


mengendali SPL KPM di peringkat PTPB/ PKG.

3.3.5 Sekolah

Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan (SULDP)


dipertanggungjawabkan untuk mengendali SPL KPM di sekolah.

3.4 Peranan Penyelaras Latihan SPL KPM

3.4.1 Penyelaras Latihan SPL KPM di Bahagian KPM

 Memastikan semua maklumat asas pegawai dan anggota


kumpulan pelaksana dalam pangkalan data SPL KPM sentiasa
dikemas kini.

 Mendaftar semua maklumat LDP yang dilaksanakan di peringkat


Bahagian, memastikan senarai kehadiran peserta dikemas kini
dan membuat pengesahan terhadap status pelaksanaan
menerusi Modul SULDP SPL KPM.

 Menawarkan latihan kepada semua warga organisasi secara


dalam talian dan menyokong peserta yang telah dicalonkan oleh
organisasi tertakluk kepada keperluan.

 Memberi taklimat/ bengkel aplikasi SPL KPM kepada pegawai


dan anggota kumpulan pelaksana.
Garis Panduan SPL KPM @ 2014 4
 Menyemak dan menyokong Book Review (BR) dan Kehadiran
Kursus Luar (KKL) yang didaftarkan menerusi Modul Individu
secara dalam talian.

 Memastikan pegawai dan anggota kumpulan pelaksana mengisi


instrumen Analisis Keperluan Latihan (TNA) kecuali IAB / Matrik
Kompetensi melalui Modul Individu.

 Menganalisis keperluan latihan di Bahagian masing-masing


melalui instrumen TNA/ Matrik Kompetensi.

 Menyediakan pelaporan latihan SPL KPM untuk dikemukakan


kepada Pentadbir SPL KPM di Bahagian masing-masing.

3.4.2 Penyelaras Latihan SPL KPM di JPN/ BTPN/ KM/ IPGK

 Memastikan semua maklumat asas pegawai dan anggota


kumpulan pelaksana dalam pangkalan data SPL KPM sentiasa
dikemas kini.

 Mendaftar semua maklumat LDP yang dilaksanakan di peringkat


JPN/ BTPN/ KM/ IPGK/ PPD/ PPW/ PTPB/ PKG, memastikan
senarai kehadiran peserta dikemas kini dan membuat
pengesahan terhadap status pelaksanaan menerusi Modul
SULDP SPL KPM.

 Menawarkan latihan kepada semua warga organisasi secara


dalam talian dan menyokong peserta yang telah dicalonkan oleh
organisasi tertakluk kepada keperluan.

 Memberi taklimat/ bengkel aplikasi SPL KPM kepada pegawai


dan anggota kumpulan pelaksana di JPN/ BTPN/ KM/ IPGK/
PPD/ PPW/ PTPB/ PKG.

 Menyemak dan menyokong BR dan KKL yang didaftarkan


menerusi Modul Individu secara dalam talian.

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 5


 Memastikan pegawai dan anggota kumpulan pelaksana mengisi
instrumen TNA (kecuali IPGK)/ Matrik Kompetensi melalui Modul
Individu.

 Menganalisis keperluan latihan di JPN/ BTPN/ KM/ PPD/ PPW/


PTPB/ PKG masing-masing melalui instrumen TNA/ Matrik
Kompetensi.

 Menyediakan pelaporan latihan SPL KPM untuk dikemukakan


kepada Pentadbir SPL KPM di JPN/ BTPN/ KM/ IPGK/ PPD/
PPW/ PTPB/ PKG masing-masing.

3.4.3 Penyelaras Latihan SPL KPM di PPD/ PPW

 Memastikan semua maklumat asas pegawai dan anggota


kumpulan pelaksana dalam pangkalan data SPL KPM sentiasa
dikemas kini.

 Mendaftar semua maklumat LDP dilaksanakan di peringkat


PPD/ PPW, memastikan senarai kehadiran peserta dikemas kini
dan membuat pengesahan terhadap status pelaksanaan
menerusi Modul SULDP SPL KPM.

 Menawarkan latihan kepada PPD/ PPW dan SULDP sekolah


secara dalam talian dan menyokong peserta yang telah
dicalonkan oleh organisasi tertakluk kepada keperluan.

 Memberi taklimat/ bengkel aplikasi SPL KPM kepada semua


pegawai dan anggota kumpulan pelaksana di PPD/ PPW dan
SULDP sekolah.

 Menyemak dan menyokong BR dan KKL yang didaftarkan oleh


pegawai dan anggota kumpulan pelaksana di PPD/ PPW dan
SULDP sekolah menerusi Modul Individu secara dalam talian.

 Memastikan pegawai dan anggota kumpulan pelaksana mengisi


instrumen TNA melalui Modul Individu.
Garis Panduan SPL KPM @ 2014 6
 Menganalisis keperluan latihan di PPD/ PPW dan SULDP
sekolah masing-masing melalui instrumen TNA.

 Menyediakan pelaporan latihan SPL KPM untuk dikemukakan


kepada Pentadbir SPL KPM di PPD/ PPW masing-masing.

3.4.4 Penyelaras Latihan SPL KPM di PTPB/ PKG

 Mendaftar semua maklumat LDP yang dilaksanakan di peringkat


PTPB/ PKG, memastikan senarai kehadiran peserta dikemas
kini serta membuat pengesahan terhadap status pelaksanaan
menerusi Modul SULDP SPL KPM.

 Menawarkan latihan kepada PTPB/ PKG secara dalam talian


dan menyokong peserta yang telah dicalonkan oleh organisasi
tertakluk kepada keperluan.

 Memberi taklimat/ bengkel aplikasi SPL KPM kepada semua


pegawai dan anggota kumpulan pelaksana di PTPB/ PKG.

3.4.5 Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan (SULDP) di sekolah

 Memastikan semua maklumat guru dan anggota kumpulan


pelaksana dalam SPL KPM telah dikemas kini.

 Memberi taklimat/ bengkel aplikasi SPL KPM kepada semua


guru dan anggota kumpulan pelaksana.

 Mendaftar dan mengesahkan semua maklumat LDP yang


dilaksanakan di peringkat sekolah melalui Modul SULDP.

 Mencalonkan peserta bagi latihan yang ditawarkan di peringkat


Bahagian/ JPN/ PPD dan PPW setelah berbincang dengan
Ketua Jabatan.

 Menyemak dan menyokong BR dan KKL yang didaftarkan oleh


guru dan anggota kumpulan pelaksana menerusi Modul Individu
Garis Panduan SPL KPM @ 2014 7
secara dalam talian setelah dipersetujui dan disahkan oleh Ketua
Jabatan.

 Memastikan semua guru dan anggota kumpulan pelaksana


mengisi instrumen TNA melalui Modul Individu.

 Menganalisis keperluan latihan di sekolah melalui instrumen TNA


melalui Modul Individu.

 Menyediakan pelaporan latihan di sekolah.

3.5 Peringkat Urus Setia LDP

3.5.1 Urus Setia LDP

Semua Urus Setia LDP bertanggungjawab mendaftar semua


maklumat LDP yang dilaksanakan, memastikan senarai kehadiran
peserta dikemas kini dan membuat pengesahan terhadap status
pelaksanaan menerusi Modul SULDP SPL KPM. Pendaftaran boleh
dibuat sebelum, pada atau selepas Kursus/ Bengkel / Taklimat
dijalankan.

3.6 Peranan Urus Setia LDP

3.6.1 Urus Setia LDP

Mendaftar semua maklumat LDP yang dilaksanakan, memastikan


senarai kehadiran peserta dikemas kini dan membuat pengesahan
terhadap status pelaksanaan menerusi Modul SULDP SPL KPM

3.7 Peringkat Individu

3.7.1 Individu

Semua warga KPM bertanggungjawab menyemak pelaporan


kehadiran LDP dari semasa ke semasa.

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 8


3.8 Peranan Individu

3.8.1 Individu

 Mengisi instrumen TNA/ Matrik Kompetensi mengikut kategori


masing-masing (dua tahun sekali).

 Mendaftar KKL melalui Modul Individu secara dalam talian yang


dianjurkan oleh organisasi di luar KPM.

 Mendaftar PPB melalui Modul Individu secara dalam talian yang


dihadiri.

 Menyerahkan sinopsis pembacaan buku untuk disahkan oleh


Ketua Jabatan dan diserahkan kepada Penyelaras Latihan SPL
KPM / SULDP.

 Mencetak Pelaporan Individu secara digital dan mendapat


pengesahan daripada Ketua Jabatan masing-masing untuk
direkodkan.

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 9


4.0 CARTA ALIR PROSES SPL KPM

4.1 Modul SULDP/ Penyelaras Latihan SPL KPM

4.1.1 Daftar aktiviti PPB – Berkumpulan


(Anjuran Bahagian KPM/ KM/ IPGK/ JPN/ BTPN/ PPD/ PPW/ PTPB
dan PKG)

PENYELARAS LATIHAN
INDIVIDU SPL KPM

Login

Pelaporan
Digital
Daftar Kursus
Berkumpulan

Daftar Peserta

Laksana Kursus

Kemas kini
Kehadiran Peserta

Analisis

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 10


4.1.2 Daftar aktiviti PPB –Berkumpulan (Anjuran sekolah)

PENYELARAS PENYELARAS
INDIVIDU SULDP LATIHAN SPL LATIHAN SPL
KPM PPD/ PPW KPM
JPN

Login

Daftar Kursus
Berkumpulan

Daftar Peserta Pengesahan


Pelaporan
Digital Laksana Kursus

Kemas kini
Kehadiran Peserta
dan Status
Pelaksanaan

Analisis Analisis Analisis

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 11


4.1.3 Tawaran aktiviti PPB (Anjuran Bahagian/ IPGK/ KM/ JPN/ PPD/
PPW/ BTPN/ PKG/ PTPB)
INDIVIDU PENYELARAS PENGANJUR
LATIHAN SPL
KPM/ SULDP

Login

Daftar Kursus

 Menetapkan Tempoh
Pencalonan Peserta
Calon Peserta Serta Organisasi
Sasaran.

 Daftar Penceramah
Kemaskini/ Padam
Peserta
Pelaporan
Daftar Peserta
Digital

Sokongan
Pencalonan
Peserta

Laksana Kursus

Kemas kini
Kehadiran Peserta
dan Status
Pelaksanaan

Analisis Analisis

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 12


4.2 Modul Individu

4.2.1 Daftar aktiviti PPB (Kursus/ Seminar/ Bengkel/ Dialog/ Kolukium/


Konferens/ Lawatan Kerja/ Taklimat/ Bicara Profesional) melibatkan
anjuran luar organisasi KPM
PENYELARAS PENYELARAS
PENYELARAS LATIHAN SPL LATIHAN SPL
INDIVIDU
LATIHAN SPL KPM KPM
KPM/ PPD/ PPW/ PTPB/ BAHAGIAN/
SULDP PKG JPN/ BTPN

Login

Daftar Aktiviti Pengesahan

Pelaporan Digital
Analisis Analisis Analisis

4.2.2 Daftar aktiviti PPB (PLC/ Book Review/ Bimbingan dan Pementoran/
Penulisan dan Penerbitan/ Kajian Tindakan dan Inovasi)
PENYELARAS PENYELARAS
PENYELARAS LATIHAN SPL LATIHAN SPL
INDIVIDU
LATIHAN SPL KPM KPM
KPM/ PPD/ PPW/ PTPB/ BAHAGIAN/
SULDP PKG JPN/ BTPN

Login

Daftar Aktiviti Pengesahan

Pelaporan Digital
Analisis Analisis Analisis

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 13


4.2.3 Instrumen Analisis Keperluan Latihan (TNA)/ Matrik Kompetensi

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS


INDIVIDU LATIHAN SPL KPM/ LATIHAN SPL LATIHAN SPL
SULDP KPM KPM
PPD/ PPW/ PTPB/ BAHAGIAN/
PKG JPN/ BTPN

Login

TNA/Matrik
Kompetensi Analisis Analisis Analisis

4.2.4 Pelaporan PPB/ Bilangan Hari Berkursus

PENYELARAS PENYELARAS
PENYELARAS LATIHAN SPL LATIHAN SPL
INDIVIDU
LATIHAN SPL KPM KPM
KPM/ PPD/ PPW/ PTPB/ BAHAGIAN/
SULDP PKG JPN/ BTPN

Login

Pelaporan

Carian
Mengikut Tahun

Cetak Analisis Analisis Analisis

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 14


4.3 Modul Analisis

PENYELARA PENYELARA PENYELARA PENYELARA PENYELARA


S LATIHAN S LATIHAN S LATIHAN S LATIHAN S LATIHAN
SPL KPM / SPL KPM/ SPL KPM/ SPL KPM SPL KPM JPN
SULDP SULDP SULDP BAHAGIAN/
PPD/ JPN

Login

Analisis
Analisis Rumusan Rumusan Rumusan
Bilangan
Hari Daftar Bilangan Bilangan Bilangan
Berkursus Aktiviti Hari Hari Hari
Kumpulan Berkursus Berkursus Berkursus
Sekolah Sekolah
Bawah Bawah
Carian
PPD/ PKG/ Negeri
Maklumat
PTPB

Analisis
Kehadiran Pilihan Data Pilihan Data Pilihan Data

Cetak
Cetak Cetak Cetak Cetak

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 15


4.4 Modul Dashboard untuk Ketua Jabatan

4.4.1 Bilangan Hadir Kursus

KETUA JABATAN

Login

Bilangan Hadir
Kursus

Analisis Kolej
Matrikulasi Pilihan Data Cetak

Analisis
Bahagian
Pilihan Data Cetak

Analisis Institut
Pendidikan Pilihan Data Cetak
Guru

Analisis Negeri

Rumusan Rumusan Rumusan


Bilangan Hadir Bilangan Hadir Bilangan
Kursus Negeri Kursus Hadir Kursus
Sekolah Sekolah
Bawah PPD Bawah
Pilihan Data
Negeri

Pilihan Data Pilihan Data

Cetak Cetak Cetak

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 16


4.4.2 Senarai Pemegang PHD

KETUA JABATAN

Login

Carian Maklumat Kepakaran

Cetak

4.4.3 Senarai Guru Cemerlang/ Pegawai Cemerlang

KETUA JABATAN

Login

Analisis Ikut
Analisis Ikut Negeri Analisis Ikut
Bahagian Subjek

Papar Senarai
Papar Senarai
Cetak Analisis
Cetak Cetak
Senarai CV Cetak Cetak
Senarai CV

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 17


5.0 PENUTUP
5.1 Semua Penyelaras Latihan SPL KPM di Bahagian/ JPN/ KM/ IPGK/ BTPN/
PPD/ PPW/ PKG/ PTPB dan SULDP sekolah hendaklah menggunakan
SPL KPM bagi mengurus, merekod data dan maklumat pelaksanaan latihan
dalam perkhidmatan semua warga KPM menerusi Modul SULDP.
5.2 Semua warga KPM hendaklah memastikan bilangan tujuh hari berkursus
dicapai.
5.3 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan mengenai SPL KPM, sila hubungi:

Bahagian Pendidikan Guru,


Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 2 - 6, Blok E13,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya,
No. Tel :03-88846000 (talian umum)
03-88841052/ 1069/ 1053/ 1066/ 1214
No. Faks :03-88893570
E-mel :shamsul.saniron@moe.gov.my
sukri.zainol@moe.gov.my
asikhin.zaid@moe.gov.my
norhusni.asmuni@moe.gov.my

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 18


PANEL PENGGUBAL GARIS PANDUAN
SISTEM PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ENCIK SHAMSUL BIN SANIRON (PENYELARAS ) BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


ENCIK NOR HUSNI BIN ASMUNI BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
CIK NOR ASIKHIN BINTI ZAID BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
ENCIK AKMAL BIN ABDULLAH ZAWAWI BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
PUAN NORSHARIZA BINTI ABD. HAMID BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
PUAN IZAMALINA BINTI YAACOB BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
ENCIK SHAHRUL HISHAM BIN MANSOR BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
PUAN CHE ROSLINA BINTI CHE JUSOH BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT
ENCIK MAHMUD PA’AID BIN YUSOFF BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
TUAN HAJI NOR AZAM BIN ABDULLAH BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM
TUAN HAJI ABDUL MALEK BIN SHAARI BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH
BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH
KECEMERLANGAN
PUAN NOOR AINI BINTI HAJI YAACOB BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
ENCIK ZAHARULLAIL BIN AB. RAHMAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN
PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN
ENCIK HAZA HAFEEZ BIN BORHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
ENCIK JUHARI BIN ISMAIL JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
TERENGGANU
ENCIK SULAIMAN BIN HAJI BASIR JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR
PUAN ZOHAIDAH BINTI SIDIN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI MELAKA
ENCIK ZAIRUL ANUAR BIN MAHMUD JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
ENCIK ABDULLAH BIN ABDULL MANAF JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
ENCIK MUHAMAD NASIR BIN GHAZALI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS
ENCIK ABDUL HALIM BIN A. HAMID JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
ENCIK NORDAN BIN ABU BAKAR JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANG
ENCIK MOHD YUSOF BIN MD YASIN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG
PUAN JAMILAH BINTI ZAKARIA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
ENCIK YUSRI BIN YASINI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR
ENCIK AZMIE BIN ABDUL HAMID JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH
PUAN FARIDAH BINTI MOHAMD OTHMAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK
ENCIK MOHD NAZRI BIN RUWIYAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
ENCIK ERWIN SARINGAT JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH
PERSEKUTUAN LABUAN

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 19


HAJAH HALIZA BINTI HUSSIN JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH
PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
ENCIK SUHAIMEE BIN SHAARI KOLEJ MATRIKULASI KEDAH
ENCIK ZULKHAIRI BIN JAAFAR BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI
PERLIS
ENCIK M. NASIR BIN IBRAHIM BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI
SELANGOR
PUAN NORHAFIZA BINTI BAHARUDDIN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI
SEMBILAN
PUAN JUMAATI BINTI HUSSIN PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH BANGSAR
PUDU

CIK TNAY TAN P’ING PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUCHING

ENCIK MOHD NIZAM BIN MOHD IKSAN SK PULAU INDAH 2, PELABUHAN KLANG,
SELANGOR

CIK ANG CHIA FONG SJKC LIH JEN, MELAKA

Garis Panduan SPL KPM @ 2014 20