You are on page 1of 6

Tekst: Jazzy & Peyk

Musik: Peyk
Notation: JS
Han får for lidt
Fra Østkyst Hustlers: "Fuld af løgn" (1996)

=120

Vers 1
Gruppe 1
1. Han spej- ler sig i spej- let, for hans spejl er hans ven Han ken- der hud og kin- der ud og ind og ud i- gen

Gruppe 2
1. Han hol- der

Gruppe 3

5
1

2
or- me- går- den ne- de, sæt- ter bum- ser un- der pres og med pin- cet er det let at hol- de bryn- 'ne på plads

3
1. Og

9
1
1. Han gør, hvad han kan gø- re for at lig- ne Ge- org Mi- chael

2
Han er

3
skæg- get står to- talt som var det målt med li- ne- al.

13
1
så å- ben- ba- re, at han bar' en gen- nem- svedt mand

2
sø- bet til med duf- te- vand ing- en krops- duf- te kan Me- get

3
så å- ben- ba- re, at han bar' en gen- nem- svedt mand

17
1

2
kri- tisk klok- ken ot- te, men som aft- nen skri- der frem, bli'r det mer' og mer' til- fæl- digt, hvem han prøv- er' få med hjem

3
Han får
21
1
Når han ser en fræk kvin- de

2
Prø- ver han med sto- re sco- re- ord at sco- re hen- de

3
stå- dreng af træk- vin- de Men hans

25
1
"Gi' mig hjer- ne- vask i nat, ba- by!"

2
Den hol- der ik- ke- nik- ke

3
sco- re- re- plik er tem' lig tænkt af hans pik, og

29
1
"Væk!" Han får for

2
Han er jo så'n en læk- ker fyr! for

3
si'r prin- ses- sen som i e- ven- ty- ret Og han for- står det ik- ke: for

Omkvæd
33
1
lidt det' der- for han er så- dan alt for lidt alt for me- get hånd
lidt det er hans man- gel på held alt for lidt alt for me- get sig selv

2
lidt det' der- for han er så- dan| kis- se- mis- se Han
lidt det er hans man- gel på held| kis- se- mis- se

3
lidt det' der- for han er så- dan (2. gang) Han får for
lidt det er hans man- gel på held
1.
37
1
Ja, han får alt for lidt af det der' rig- tig fedt Han får for

2
plej'd at få så me- get alt for der' rig- tig fedt Han får for

3
men nu får han for lidt alt for der' rig- tig fedt Han får for

2.
41
1
lidt alt for lidt Han får for lidt

2
lidt alt for lidt Han får for lidt (2.) Han er en

3
lidt alt for lidt Han får for lidt

S. 2
45 Vers 2
1
og og

2
helt al- mind' lig ven- lig mand på ni- og- ty- ve år, han har et rent pænt per- ma- nent Mc- Do- nald's hat- te- hår.

3
og og Han står i

49
1
Han lan- ger

3
dansk res- tau- rant, men bru- ger en- gelsk ac- cent, som han lær- te på et med- ar- bej- der- kur- sus en- gang

53
1
mad o- ver dis- ken, han har styr på si- ne trop- per, han vil al- drig fø- le glæ- den ved at æ- de en Whop- per

2
Og han

57
1

2
snob- ber op- a', vil væ- re e- jer en dag. Vil ku' for- tæl- le, hvad der gæl- der, hvad han hel'- re vil ha'.

3
Og han

61
1
så hans dag kan let bli' lang og skrig i så'n fa- mi- lie- res- tau- rant.

2
Han er for

3
ha- der små børn for der er råb og skrål

65
1
For hun el- sker- at for- tæl' om hen- des søn, der er boss.

2
stolt af sig selv Og han be-

3
og det' hans mor i- øv- rigt os'

69
1
Gør han? Man

2
stem- mer men på en helt al- mind'- lig dag og tør- re bor- de- ne af

3
Gør han? skal han bå- de ud med skrald S. 3
73
1
burd' ku' sco- re babes, når ens ti- tel er be- sty- rer, men det går ba- re ik- ke, for

2
når man stin- ker af fri- tur' for

3
Han får for
Omkvæd 2
77
1
lidt det' der- for han er så- dan alt for lidt alt for me- get hånd
lidt det er hans man- gel på held alt for lidt alt for me- get sig selv

2
lidt det' der- for han er så- dan kis- se- mis- se (1. gang) Han
lidt det er hans man- gel på held kis- se- mis- se

3
lidt det' der- for han er så- dan (2. gang) Han får for
lidt det er hans man- gel på held

81 1.
1
Ja, han får alt for lidt af det der' rig- tig fedt Han får for

2
plej'd at få så me- get alt for der' rig- tig fedt Han får for

3
men nu får han for lidt alt for der' rig- tig fedt Han får for

85 2.
1
lidt alt for lidt Han får for lidt

2
lidt alt for lidt Han får for lidt (3.) Han kør' fra

3
lidt alt for lidt Han får for lidt

89
Vers 3
1
til Val- by Han kom- mer så præ- cist, at man kan stil- le sit ur

2
Hel- le- rup re- tur

3
og fra Val- by Der' ikk' en

93
1
Og selv på

2
Der' ing'n der slip per ud'n de klip- per el- ler kø- ber bil- let

3
plet på hans kas- ket og på hans jak- ke- sæt

S. 4
97
1
dag' med flag på ta- get er han u- de at kør'

2
Der kør' fra

3
Han er sand- syn- lig- vis mås- ke nok den bed- ste chauf- før

101
1
til Val- by Men for det mes- te er han mest af alt pis- se- sur

2
Hel- le- rup re- tur

3
og fra Val- by Ja, han

105
1
Når de

2
Be- ta- ler man med sed- ler, får man fem- me- re i byt- te- pen- ge

3
ha- der, når man fed- ter med sit må- neds- kort for læn- ge

109
1
gam- les kort er gam- le, kan de ikk' kom- me med. Han la'r som om, han ik- ke ser dem dér, der lø- ber af- sted

3
Han ku' sgu

113
1

2
Bus- li- nie

3
sag- tens vær' lidt glad, hvis han el- lers ba- re gad; han kan bus- ser- ne på Råd- hus- plad- sen u- den- ad

117
1
og og og Han fat- ter ikk', at folk de ik- ke syn's, han er fed for

2
1 2 3 4 og så'n bli'r han ved for

3
og og og Han får for

S. 5
Omkvæd 3
121
1
lidt det' der- for han er så- dan alt for lidt alt for me- get hånd
lidt det er hans man- gel på held alt for lidt alt for me- get sig selv

2
lidt det' der- for han er så- dan kis- se- mis- se (1. gang) Han
lidt det er hans man- gel på held kis- se- mis- se

3
lidt det' der- for han er så- dan (2. gang) Han får for
lidt det er hans man- gel på held
1.
125
1
Ja, han får alt for lidt af det der' rig- tig fedt Han får for

2
plej'd at få så me- get alt for der' rig- tig fedt Han får for

3
men nu får han for lidt alt for der' rig- tig fedt Han får for
2.
129
1
lidt alt for lidt Han får for lidt

2
lidt alt for lidt Han får for lidt

3
lidt alt for lidt Han får for lidt

S. 6