You are on page 1of 1

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“

MAŠINSKI FAKULTET MOSTAR

Izbor osnovnih parametara i projektovanje izabranog tipa hidroturbina


male hidroelektrane na vodotoku rijeke Bregave na lokaciji opštine
Stolac, kod mjesta „Do“

ZAVRŠNI RAD

Kandidat: Mentor:

Haris Tufek doc.dr. Rešad Malović

Mostar, Januar 2018