You are on page 1of 189

Gınş .........................................................................................................

1222
Ilirinci Bab ...... ..., ................................................................................... 1224
Ikinci Bab ............ .................................................................................... 1227
Üçüncü Bab ............................................................................................ 1230
Dördüncü Bah ......................................................................................... 1232
Beşinci 13ab ............................................................................................. ı :n 5
/\ ltıncı Bab ........... ....................... ............................................................ 1238
Yedinci Bab .................... :.............................. :........................................ ı :!40
Seki zinci Bab ...................................................................................... 1244
Dokuzuncu Oab ....................................................................................... 124 7
On uncu Oab............................................................................................. 1251
Onbirinci Bab .......................................................................................... 1254
On ikinc.:i Bab ......................................................................................... 1258
En,.am sures ..ı nın . s• ır arı .......................................................................... 1_69
ı ')
En' iim Suresi ........................................................................................... 1293
En'iim Suresi'nin usul-ü kıraatı .............................................................. 1306
En'iim Suresi'nin havas ve faydalan ....................................................... l317
Korunma ........................................... :-.................................................... 1325
Evrad-ı Behaiyye .......................................... - ......................................... 1326
Evrctd- ı Be ha iyy c· nin hassaları ............................................................... 1357
Tcfrik ...................................................................................................... 1359
Felç. çarpıtma. gö:z. hastalıkla.rı için ................... :.................................... 1360
Korunma .................................................................................................. 1361
Kahr-ı A 'da ............................................................................................. 1361
Sıhhatli uzun ömür .................................................................................. 1362
Sevilip hürmek görmek ......................................................................... 1362
DUşmanını 7.clil elmek ......................................................................... J:\63
Ilirbini scrscınlcıınd.. hapse ı.lii~ürnıd. ............... : ........................... 116.~
Sı tma. sara. OınnıU sıbyan i.; in .............................................................. 1365
Yatagını kirleten çocuklara .................................................................... 1366
l>ilşmanı dosta ı,:cvirınck ......................................................................... 1'l66
r>irc ve tahta kuruları için ....................................................................... 1367
Şehvet bağlamak ..................................................................................... 1367
Evlenmek isteği ....................................................................................... 1368
Korkunun gidcrilmc~i .............................................................................. 1369
Ocdıkoduyu önlemek .............................................................................. 1370
Ümmü Sı byan ve hayalet görmek ........................................................... 1371
DüşU~c ınani olmak ................................................................................. l372
Zilziil Suresi ilc teshir............................................................................. 1373
Celb-i Muhub\)(:1~ ..................................................................................... 1379
Cclb vc Tesilir ......................................................................................... 1379
Kuvvetli bir celhiyyc ............................................................................... 1381
Dchr Suresi ·nin huddamı ilc irtihat. ....................................................... 13!B
Yii Latı yfisın-i şerifinin hassaları ........................................................... IJ84
ı: ı..: ın ncşrnh suresinin bilddaını .............................................................. 1385
1cfrik ....................... ................................................................................ l 38~
ll elak-ı Zalim .......................................................................................... 1390
Evlenmek için.: ........................................................................................ 139)
Da'vet-i Tiiris .......................................................................................... l 393
lsraf-ı Lmar .................................................. .: ..:................................ 1395
1efrik ve terhıl .... ... .................................... .. ..................................... 1395
Keşif ve istihare................................., ..................................................... l ) 97
Felç. cinnet. sara ...................................................................................... 1) 98
Tefrik ....................................................................................................... l400
Telbi~ ve istinzal ..................................................................................... 1401
1\kid ......................................................................................................... 1402
Gece uykus u uyuya nı:ıyanlara ................................................................. 1404
Fatihatül f ukara ...................................................................................... 1406
. .

G. Lİ
İL. ER
. Si
. 6. CİLT

122 1
Sayın okurlarımı
Hazreti Kur'an bOtUn insanların akıl ve idraklerinin ötesinde
s ınırsız derecede ilim ve esrar dolu ve sonsuzluğa kadar da böyle
kalacak olan bitmez, tükenmez bir ilim ve hidayet hazinesidir.
Kur'an-ı Azimüşşan, Cenabı Hakk 'ın. kendisine halife olarak
yarattığı insanla Zat-ı Ecelli ve A 'la'sı arasında bir irtibat ve
mükaleme vasıtası ve yoludur.
Her stnıf halk bu ilahl ve rabhani kitabın feyzirıden kendi
hissesine ve kabiliyetine göre· bir pay ve nasip alır.
Eslafın bizlere bıraktığı pek kıymetli. eserlerden birisinden
deriediğim ve insanların son derece faydalanabileceğine
inandığım ve aşa~ıda on iki bab üzerine yazı dere ettiğim bu ilim
ve havas demetini vird edinen ve hayır yollarda kullananların
dünya ve ahiretleri marnur ve abadan olur.
Dünyada da, ahirette de yokluk, dert ve hüzün görmez. Hem
kendileri ve hem de yakınları ve dostları faydalanırlar.

Birinci Bab:
Kalplerden geçerıleri ve beyinlerdeki düşünceleri, ahxali
kuburu, yani mezarlardaki ölülerin hal ve durumlarmı ve ileride
zuhur edecek mugayyibatı ~ilmek ve öğrenmek için.

İkinci Bab:
Talip ve matlup beyninde ülfet ve mehabbet temin etmek, iki
h~lal arasında dirlik ve dÜZen kunnak, efendi ile müstahdemleri
arasında sevgı ve saygıya dayanan bir durum meydana getinnek
ıçın.

Üçüncü Bab:
Define ve madenieri bulup meydana çıkaracak gaibi bilmek,
kaçınışı geri getirmek ve hırsızı bulmak için .

1222
Dördüncü Bab:
Yüksek rütbe ve makamlara nail olmak, ümera ve ekabirin,
havas ve avaını nasın sevgi ve mehabbetini kazanmak, onları
tesbir edip istek ve arzularına ram etmek için.

Beşinci Bab:
işlerin, nzık ve gına kapılarının açılması, fakr ve zaruretin
defi, teşebbüslerinde başarı ve muvaffakiyete nail olmak için.

Altancı Bab:
Tıbbın tedavisinden aciz kaldığı hastalıkların tedavisi için.

Yedinci Bab:
Borçların ödenmesi, her türlü maddi ve manevi zararlardan

bederi'ın hıfz ve vikayesi, görünür görünmez bela ve kazalardan
mahfuz ve emin olmak için.

Sekizinci Bab:
Haram ve fahşadan, gıybet, bühtan ve iftiradan, şarap ve
benzeri muhalifi şer şeylerden korunmak için.

Dokuzuncu Bab:
Düşmanlar.ın kah.ır ve zararlarının, hasitlerin, hasetlerinin ve
zarar veren kişilerin şerlerinden emin olmak ve ikai zarar
etmelerine meydan vennemek, hayvatı muzirre ve vahşiyyeyi
ram etmek için.

Onuneo Bab:
İptal i sihir ve def'i cin, ümmü sıbyan, sara, delilik ve göz
hastalıklannın· tedavisi ve bağlanmışların çözümü için.

On Birinci Bab:
Ervah, cin ve şeyatini düşmanları tesbir etmek, mü'zileri ve
hayvanatı vahşiyyeyi zebun ve mağlup etmek için.

1223
On İkinci Bab:
Herhangi bir maksat ve muradın husulü için okunacak
muhtelif ayat ve dualar.

BİRİNCİBAB

Kalplerden geçenleri ve beyinlerdeki düşünceleri,


mezarlardaki mevtaların mane\!i durumlarını, ileride zuhur
edecek gizli hadiseleri bilmek, kimya ve simya gibi gizli ilimiere
vakıf olmak, arzu eden bir kimse ( 120) gün müddet! e canlı ve
canlıdan çıkan şeylerden perbiz etmesi, yemek ve uykusunu
azaltması, imsak vaktinden güneş doğuncaya kadar aşağıda yazılı
ayetleri okumaya mUdavernet etmesi, zatında, mekanında,
libasında ve kalbinde takatı yeter derecede taharet ve nezafete .
dikkat etmesi ve helal lokma yemesi şartı ile ikınale muvaffak
olursa arzu ettiği güç ve tasarrufa erişir.
Okuma zamanında güzel kokulu bir buhur yak.ılmalıdır.
Okumaya başladıktan kısa bir zaman sonra ti.irlü işaretler
belirir. İstediği ilimiere vukuf yolları rüyasında kendisine
gösterilir ve öğretilir. Bu ayetler günde doksan iki defa ve dokuz
kere de EsmaU'l-HUsna okunarak sürdürülür. İmsaktan sonra
okuyamayan lar yatsıdan sorıra da okuyabilirler.
Her babın tasarrufu için çalışma yapılırken okunan ayetleri
temiz bir porselen tabağa yazıp zemzem veya menba suyu ile
silerek bir şişeye koymalı ve bir hafta müddetle sabah ve
akşamları bu sudan içmelidir.
Okuma bitineeye kadar bu ameliyyeyi tekrarlamakta çok
fayda vardır. Okunacak ayetler~
J. o - , ... ........... .... ""' '
~1; '91, 4JI"" ~ Aiıl ( 1*~~\ ~:,JI Aiıl ~
, .., , , ;

1224
.., "' " ' "'" :.1 tl " "' Jo
1; """-} _ . . . ,,. ':.
J y 1~ ~ .\lı 1 u~~ 1)~ ~;Lll 01 0l(,.4.JI
" ".,_ "' "

. ~ı;. r.+ul Ji *i' ji~iı .,~ :r-_j .\lll)


;y ~..._\_ . .ı:J<h'ı
00 $1 .J " J ~ ,

, , ,
J ~ , J ., <I' J

'Y!J ~ı::;.f ~ ;'.!U:JI t_.?J


IJOJ. 00

~\:':.;:; ~l ':.f:; ;'.!I I:JI


,
" ,; J o , , ~ ,.
*" .Ai ~ ...~
,1-... ~ ı..r
ı<' " ı~~~
r...s-- * •:.,_ 11 !LG ~~ --~.; ·."
~ , -·" if
Jx
, )
J ,.
,. ~ "
"' "'
tl". , , ,

o J \o ı 11 . 1 '. ':'11 ~ 1 !. 1 '. ~~ 1 • ı·ı 11 ~ 1 !.


(.~
, J ~
, ~ J~ e:::-Y J J~ ~ ~ e--Y ;
JJ , ., o oJ ,, o , ~

cJ j)J ,~\ ~ ~- ::ll (.~


,
J ~~-----=-~"4./.JI
,
:X :.?JI
" J
"'"'
o...- o"Jo J
, J
"',. .
,.
* " o,-
J
\ ":..:•"'
\
. g ~ 1".:! ~ l • .:• 1 ~LA... o~ J '-'' ·..::- ~ ~ ~ i f
,.J ~ " "'

L.; ~J; ~~
,,, J , . .... ., o , ,.. ~

: •.JJ :X bö:.s ı.:. J ,_NıJ _;11


,
~ ,
"" . ,._,, ~ ;O ; JJ ,. ""' "' ş>

~) •. b.) 'i) uP.J':}\ ı.:_.ı\._1.1; ~ ~ ~J ı-s: ı :.; ~1


, , ~ "' ,., " ~
;

"' ı. ~lST ~1 '-'~ )1 *.~J '-'~ • ~\ \,;"


~ - , o , . . . ~ ~-
., "' fl ,. ~ ,
; .,, , o,._,-; o"' , J
ı
uL-...>-..t
• , •
.)1"..ı ~
'1 *" , . " <:: : . _ . J, 1 •
ı "'ı
~ J _;:::>- ~ ı...)..u ~
o- ı
l "
. .a•.
, , ,

1225
, 4i ; • ... "' ... ....

~J ~~ J'Ll! yjiı ·~...~. .ı___.TJ


. ~c) w?
J , D -'
~

O, . .. ,.._
~

J
~

~ ; "' ;

Jt--~...,.: J' J:J \J v 1:,.:_:J1 J) ~ 1 *0 _;:,;.:

......
o

·~
1,. ...- ~ ... ... .,. ....
Bismillabirrahmaoirrabıym* Elif lam mim* Allahü la
ilahe illa hüvel hayyül kayyôm* Nezzele aleykel kitabe bil
hakkı müsaddik.an lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel
ineile min kablü büden lin nasi ve enzeiei fUrkine inneliezine
keferu bi ayatillnhi lehüm azabün şedid"' Vallahü azizün
züntikim* Kulillahümme
. maliket mülki tü'til mülke men
teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüıı.zü men teşaü ve
tüzillü men teşaü bi yedikel hayr* İnneke ala külli şey'in
kadir* Tiilicül bayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel
hayyi ve tezrüku men teşaü bi ğayri hısib* Ve ındehii
meiatibul ğaybi la ya'lemüba illa büve ve ya'emü ma fil berri
ve! bahri ve ma teskutu min verakalin illa ya'lemüha ve la
habbetin fi zulümatil erdı ve la ratbin ve la yabisin illa fi
kitabin mübin* E lif lam ra* Kitabün uhkimet ayatühô
sümme fussılet min ledün hakimön habir* Ve emmel cidaru
fe kane li ğulaıneyni yetimeyni fıl medineti n kine tahtebu
kenzün lehüma ve ka ne ebubüma salihan fe eriide rabbüke en
yeblüğa eşüddebüma ve yestabrica kenzübümi rahmeten min
1226
rabbik* Ikterebe lin nasi hısabübüm ve büm fi ğafletin
mu'ridun* Allihü nilrus semavati vel erdı nıeselü nuribi
kemişkitin fibi mısbah* Elmısbihu fi zücacetin ezzücicetü
ke enneha kevkebün dürriyyün yOkadü min şeceratin
mübiraketin zeytô(letin li - şarkıyyetin ve li ğarbiyyetin
yekidü zeytüha yüdıy'ü ve lev lem temseshü nar* Nurun ali
niir* Yehdillahü li nuribi men yeşiü ve yadribüllahül emsale
lin nisi vallahü bi külli şey'in alim*
• • •
I&INCI BAB

.Çelp ve teshir telif ve ıslahı beyin ıçın aşağıdaki yazı ile


ayet-i kerimeleri birinci babda yazılı şerait ve kaidelere göre
( 120) gün riyazetle ve aksatmadan devam etmek suretiyle ayet-i
kerimelerio hadimlerine tasarruf mümkün olur.
Okuyan herhangi bir hususta kendilerinden yard ım isterse
derhal matlup ve muradını yerine getirirler.
Diğer bablarda da yazılı faydaları ve tesirleri görmek ve elde
etmek isteyenlerde bu yolda amel etmelidirler.
Muvaffakiyet ancak sa 'y il sebat ve miıcahedenin
meyvesidir.
Okunacak ayetler:
ul)/:.ıı ~
.
\~Ll '. ./_ * ~ 11 . 1 • ~ 11 1lıı
ı.f , r.:.r--:. _) ~.r ı:.r-> .r r •
,. " " .,. "' , " ,.

0-----:: ö) / 4: \1 ~ \:-;; 11J ~ıJ


"' ~ ""

"\"""~.....__..ı-:'\\ :X
t$ _, ; O O i"

. ...__Ji'l
,~ jJı
J

, ,
J J J , ... A, , "" "' ,
1 . "'J -'
·~--<;.y'~ • / •

~J
• •
• ...
cı..l.l
"'
1 ~
Q • ,
.., - ı.S~
. , "'ı ~
-'-' ..
cı..l.l u~
(' -, ,

1227
"' , .... o o ,. . , "'

b~,__.;; ;'jı ~ ~ J)C!.) ~ ~!~::: .. ıJ


• J . ....
:.___•.. ;
~ ~

1228
" .
·~t::. l _;.;:Jı
"
Bismillihirrabmioirrabıym* Züyyine lin oisi hubbüş
şeheviti minen nisii vel benine vel kantıyril mükantarati
minez zehebi vel faddati vel baylil müsevvemeti vel eo'ami vel
barsi zilike metiul bayatid dünya vallibü andebu busnül
meib* Kul in kOntüm tühıbbuoellihe fettebiuni
yuhbibkümilllihü ve yağfir lekQm zünubeküm vallihü
ğafôrun rahıym* Ha entüm Olii tübıbbônehiim ve li
yübıbbuneküm ve tü' minune bil kitabi küllih* Fimi rabinelin
minelliibi linte lehüm ve lev küntü fazzan ğarazal kalbi
lenfaddu min bavlike fa'fü aohüm vestağfir lebüm ve
şavirhüm fıl emr* Fe izi azemte fe tevekkel alellih* İnoellahe
yübıbbül mütevekkilin* Yühıbbunebüm ke bobbillahi
vellezine im'enô eşeddü hubben lillah* Fe sevfe ye'tillatıü bi
kavmio yühabbühüm ve yühıbbônehu ezilletin alel mü'minine
eızzetin alel kifirine yüdhidiine fi sebilillahi ve la yehaffıne
levmete liim* Zilike fadlüllihi yü'tihi men yeşaü vallahü
visiun alim* Hüvellezi eyyedeke bi nasrihi ve bil mü'minine
ve eliefe beyne kulubibim lev eofaktü mi fil erdı cemiy'an ma
1229
ellefte beyne kulfibihim v~ lakinnellahe eliefe beynebüro
innebu azizün hakim* Le kad cieküm rasulün min enrıisiküm
azizlin aleyhi ma anittüm bariysun aleyküm bil mü'minine
raiiiUn rabıy m * Fe in tevellev fe kul basbiyellabü la ilabe illa
hiive aleyhi tevekkeltü ve hüve·rabbül arşil azıym* Seyec:'alü
lt-hümür ra hmanü vüdda* Ve elkaytü aleyke mebabbeten
minni ve li tusnia ala ayni* Ve anetil vüc:ôbü Iii bayyil
kayyfim* Asellabü en yec'ale beyneküm ve beynellezine
adeytüm minhüm meveddeten valiabii kadirun vallabü
ğafUrun rabıym * innebu büve yübdiü ve yüıyd* Ve büvel
ğafiirul vedfid* Zül arşil mecid* Fa'ilün lima yürid* İnnebô
li hubbil hayri le şedid*

ÜÇÜNCÜBAB

Define araştırmak, rüyasında kendisine gömülü bir


hazinenin yerinin gösterilmesini ve gösterinen yerdeki defıneyi
çıkarabilmenin esrarının bildirilmesini isteyen kimse aşağıda
yazılı ayet-i kerimelen güneşin Boğa burcuna girdi~i zamanda
temiz bir geyik derisi üzerine yazıp üzerinde taşır ve her gün
namazlardan sonra (92) kere ayetleri (9) kere de Esmaü'l-
Hüsna 'yı okumaya müdavemet ederse, çok kısa zamanda
kendisinde bUyük inkişafl ar başlar ve eline gaibden kendisini
insaniardan müstağni kılacak nimetler ve ihsanların kapıları
açıhr.
Defıne umulan yerlerde bu ayet-i kerimeler bir avuç buğday
üzerine {102) kere okwmp serpilirse, buğdaylar sabaha kadar
definenin üzerinde toplanırlar.
Bu ayet-i · kerimeler porselen bir tabağa yazılıp suyla
silindikten sonra baliğ olmadtk bir çocuğa biraz içirilir ve birazı
ile de yüzü yıkatıldıktan sonra bir davet yapılarak çocuk vasıtası
ile defım:nin yerinin tayini için gelen hadimlerden sorul.ursa
müspel ve do~-u cevap alınır.

1230
Bu ameliyye Kamer'in toprak burcunda ve mesut bir
menzilde bulunduğu zaman yapıldığı takdirde daha çabuk ve
daha müspet netice alınır.
Gaibi uzaktan kaçtığı yere geri döndürmek için bu ayet-i
kerimelen temiz bir kağıda yazıp gaibin dönmesi matlub bir yere
asılırsa kaçak olduğu yerden ileri gidemez ve hemen geri dönme
çabasına kapılır.
Çalınmış malların b ulundukları
yerleri tespit etmek için de,
bu ayet-i kerimelerden istifade edilebilir. Şöyle ki, Oç veya yedi
gece bu ayet-i kerimelen ( 102) kere okuyup dünya kelamı
söylemeden istihareye yatan kimseye rüyasında gaib hakkında
bilgi verilir.

~
\J~J
Okunacak ayetler:
' .,
... "'', ,-. ,.. '
7 01 ~~~ .\lll 01 *~:,ıı ~~\ .\lll ~ ,. ,. , "" ,. ,
J o.; .,._ , ,, "" ., ... o

ı~ 01 (..!"'81~ ~ bl) ~ı Jı ~\St:.~ ı


,. .... , ,
,. "'""' ~ ,, "\ - o
ı;_.. ;. ı)\ < .\lll 01 ~ ~ ~ .ilıl 01 J:WL!
"' "' , , ,., ,
,. ,;. o .,. .,.
'. . \ ~. o)
ıJ':;>.' ~ ~
L. ) .J 8 \ ı:...r:
": \y. ''".'
~
0\0 ~ '*\" "
) ·fl ~
,, , . , "'
"' .} , , "' o J "' "" ,, . ,. "' , ,.
~ı~~ '~ll 1 ~\ı •_ı ... _ ,c_)\~~ '.1 ı:~.
) (_)~ ) .J y ) ~ . ~ ) ~

1231
~~ 'c.ı
....:

: ~.l(~
~.. '------:!~
. ~ J ı"'
.-h . '..?
'
. r-e- "'
J IS"'
,
- ~ J IS"'
- ~J
.;

, , "
*'-' jJ ,,~ Yl.,ıı)J ,,~,~~!.:ıl
J
~,
#i ,-
., ... . . ,ı.:r.,::.,;7~._11
, _., ,
.~
, . ... o •
"' J

Bismillahirrahmanirrahıym* İnnellahe ye'mürüküm en


tüeddül emaoiti ili ehlihi ve izi hakemtüm beyoen nisi en
tabkümu bil adli inneliibe nı ' ımi yeızuküm bib* inneliibe
kioe semiy'an besıyra* Yüridune en yalirucô minen nari ve
ma hüm bi baricine minhave lehüm azibün mükıym* Ve lev
eridül huruce le eaddO lehu uddeten ve lakin
keriheltahünbiisebüm fe sebbetahüm ve kıylak' udô meal
kiıdin* Ve emmel cidiiru fe kineli ğulimeyni. yetimeyni fil
medineti ve kioe tahtebu kenz~n lehüma ve kine ebuhüma
salihan fe erade rabbüke en yebliiğa eşüddehümi ve
yestahridl kenzehümi rahmeten min rabbike v cealni
beynehüm ve beynel kuralleti barakDi fibi kuren zihiraten
ve kadderna fihes seyra sirO fibi le yiliye ve eyyimen
iminin* Yi rabıyme ya rahıyme ya rahıyme irhamni bi
ızzetike ya ğayitel müsteğıysine esteğıysü yi vehhab yi
razzik*

DÖRDÜNCÜ BAB

Cah ve mans ıb, izzet, itibar, yüksek makaml~a nailiyyet,


halkı teshir etmek, herkes tarafından sevilmek için aşağıda yazılı
ayet~i kerimeleri vird edinip her gün sabah namazlarından sonra
en az (4.1) kere okumalıdır.

1232
Bu ayet-i kerimelerde bu kısmını birinci babında beliettiğim
gibi ayetler yevmiye (92) kere EsmaO'l-Hüsna da (9) kere
okunur.
Gücü yetenler riyazet yaparak ve halktan uzlet ederek ( 40)
gün halvete girerek okur. · Halvet zamanında namaz
zamanlarından hp-iç gücü yettiği kadar okur. Halvet bittikten
sonra bu ayet-i kerimeleri vird edinerek her gün yukanda da
belirttiğim gibi en az (41) kere okumalıdır.
Okunacak ayetler:

Y",..--...J~
il ~~
, ~ , d .) 'Jli 1ı') ~f
~ll . ' • ~ll 2iıı
~f , r:. o

o J "" , ,. ,,. o , • "


".ı_ _....._,4"'·"..:' ·U". •....., ~
...
,
, - ,.· F''• : 1 1,1•-='"' .ıli- 4·..,•ı --.'>- . V """J
,
.J . ~· ~·,
· ''1 \.i'" .,
\.>.-

) "' ., ., ,_ ...
! l l ; ) ,. . , "", 1"10"' ""·
....
. ; u. · ~) ~\.:...u\
; ı..! ,Ô.. vJ
.. L~•

~': ·"~ !1
; ,. ,.,
JLA.t
,. ., . ,.,. , .,
,.
•... L. ı$)":'
,____.,. , "' ,
,~j(..\1'
_, ı;._'/
u-- 1 6~;.,"
' f .... ı '. ı<"'
~ "'6-"'-'
SJ .., o ,

~ ;JI 8 ~ .:ı :!JS~ l}li ~.,c, ~$"' 01 ~:ı~


,
, ,

,
r ) o

,. ,.
,

1233
til J "" o ... , "" , .,., , ,
' "'"""""""' o~; - ı,;
çf c: 1·1,.,.. ~) ,;),
,. _.. o Gl ,o
---·!''J.~
,1 9-, - ~ ! ;) ıXJ ~ !~
J "" , ... ;. "" "" ...
ı ~-, o ~ ı ~ ~ ~~ ı · 1 1 ı 1-:o":· ı -:o~ ~ •. ... ı ~ı~ o 1
u~ ~r*"s~;....
_ç. ~ ;) . ·.:: >-- J ~..uı ~ J c_r., r J
"' "' "'
(Ö~) *~~ ıJ;.~.. \)~ ~)\
~

Bismillabirrahmanirrahıym*
Ve iz kale rabbeke Iii
melaiketi inni caalün fil erdı halifeten kilu e te-c'alü fibi men
yüfsidü fibi -ve yesfiküd dimae ve nahnü nüsebbihu bi
hamdikc ve nükaddisü lek* Kale inni a'lemü ma la ta'lemfin*
Ve allerne ademel esmae külleha sümme aradabüro alel
melaiketi fe kale en biiini bi esmai haülai in küntüm sadiktyn*
Killi sübhaneke la ılme lena illa ma allemte·na inneke ente
alimün hakim* Ve tilke huccetüna eteynaha ibrahime ala
1234
kavmibi nerfeu derecatin men neşa'* İnne rabbeke halômün
alim* Le kad dieküm rasulün min enftisiküm azizün aleybi
ma anittüm barisun aleyküm bil mü' minine raufün rabıym*
Fe in tevellev fe kul basbiyellabü la ihlhe illa büve aleyhi
tevekkeltü. ve hüve rabbül arşil azaym* Ve kalel melikü'tuni
biM estahlısbü li nefsi felemma kellemebu kale innekel yevme
ledeyna melônün emin* Kalec'alni ala hadinil erdı inni
bafızun aleyhim* Ve kezilike mekk~nna li yusüfe fil erdı
yetebevveü minha haysil yeşaü qüsaybü bi rahmetina men
neşaü ve la nüdıy ' u ecral muhsinin * Vezkür fil kitabi idrise
innebu lclne sıddikan nebiyya* Ve rafa'nibü rnekinen
ıliyyi* Üla ikellezine en'amellahü aleyhim minen nebiyyine
min zürriyyeti ademe ve mimmen hame!ni mea nuhın ve min
zürriyyeti ibdlhime ve israile ve mimmen hedeyna vectebeyni
iıi tütla aleyhim ayatür rabmani harrü sücceden ve bükiyya*
(secde ya pılacaktır) .

BEŞİNCiBAB

Bağlı olan işlerinin ve kısmetinin açılması, servet ve


dünyalığa nail olmak, rızık ve müşteri celbi, fakr ve zaruretten
kurtulmak için aşağı da yazılı ayet-ikerimeleri vird edjnip her gün
( 41) kere okuyan kimse çok kısa zamanda istek ve muradlarına
kavuşur.
Evlenmek isteyen bir kız yedi cuma sala vaktinde
yıkandıktan sonra bir sürahi suya ayetleri (41) defa okuyup tekrar
bu su ile bir leğen içerisinde yıkan ır ve bu suyu ayak değmeyen
bir yere dökerse, Cenabı Hakk o kıza son derece hayırlı ve mesut
bir yuva, itaatlı evlatlar ihsan buyurur. Nail olduğu nimet ve
servete mağrı.ir olarak taşkınlık ve nankörlük yapıl ma masını, aksi
takdirde erişti ği saadet derecesinde büyük sıkıntı ve ıztıraplara
düçar olunacağını üzülerek söylemek zorundayım . Herhangi bir
maksat ve gaye için olursa olsun, bu ayet-i kerimeleri bir Arabi
ay ın ilk cuma gecesi veya tam on dördüncü gece gusül edip temiz

1235
çamaşır değiştirdikten sonra bir kağıda yazıp güzel kokulu bir
buhur ile tütsüledikten sonra yedi kat naylona sarıp bezle de
diktikten sonra üzerinde taşıyan veya olduğu mahallin yüksek bir
yerine asan kimse kısa zamanda çok büyük hayır ve iyiliklere nail
olur. Bir Fatiha-i Şerif okuduktan sonra ayet-i kerimeler
okunınaya başlanır.
Okunacak ayetler:
'~
~
ı ıı .. .-o .. '• • , :,....,.c. Jü , ;1

*~ .rr.i·lı r:r->-

.r
1 •
~
.. , ,
'

A:»l •
r
1• e~..II.J ~.r 0'! ı...s ... i' "' , , ,

t /.
c-~ ~1: . .1\
~ .. 4 , J .... , " o

... t:., 0 _yv


L.J...J ~; \~
.
".
~
ö:J.s~
, ('lC.
- Jy.~, G'.)
..
, ,.,. ,. ;'V • , • , , ,. ,


'""--~J
- · ı"'f ll ...J r.:>-
;al . ...~) . .. • ;- Jı
J ta ))
. ıJ ~
, aJ
- J \S.r,·iJ
.
tl
,
, , , o , o ... o
.. J ,!1'
: ':>W ~ 1]~
1
r <'1 r~ <~
0
0

- ~ <.f'"!. ~ ı...s!
_. lo , ..A ;. O
J ..uP)
':}\

,,
..
" "' , o....... o , o , o;- , J

1 ;:~;,J ~ 'JJ "6.! 1~;;lıJ ~\S.)~ ı.}')':1\j *0 J~


, ., o , J o "'J

~~1............31.:~_: re;!~ , :-ı:;.. J *0 Jjy


, tl
r);.
~
Js' ~'s;!
,.
.... tP • .... "' , ,.
G J cll"·"· \S~'}\ • ":. • *"·~)
• ·(J. ~ ~ !" .. 1i. f.. J
.. .? , , [.>" ıX J ~ , , r--
; ·~ı ·~jı ~}ı1ı ~ r);:. ):ı;!~'~;J , .... ,. , "~# #J , ; .... ,
, ' "'"' , o , , - "'
1 ~--~
J;,
~ ~
ı:~_:" r-
~ IJ ~..-.~G$01
. , o-W:. 1 ~ J"·!f
, . "~ f c..S,..UI ,.ı..lJ,

~\
.. .. .
: ,~: ..;. ır-ı ~ 0ı ~~~ı ıJ ~~~ı
, , ~ , , ,
,

..
1236
"" $ " ,, , • ,

.\i)\ 0\ ~ ~~ *ı,S:ı.?.t.\ rYJ ~ ~~ .11:- -"aaJ\\ y~\


, .....
.; "' "',.;
..,.-
.,;
"
Çı,N
.,~.,..

ı.;,, .,
·"''' .. ~~..
, • o. , ıf'. )"'
:s e'- ...•,ao:•~.
"
"' ,
ı.. l,• ,,. '' .,· ..-.
ı:.~ ı:.

"
~"
J.r'· !'
"' o ,. J J tiJ, "" ~ ,

~ J ·~ı ö~ı J~ d lj}l ; Aill 01 ·~ ::..o.:!a'


o

,
*0J~~~____.l~f ·c ~~~;1c~ ~:--~~_..
i,; ~ ) ı:;.~ i ~ \Ef
,.
*. : ,. .,
" ,
* " ~
...
J ,, J , o. ,
'~~ ~·

~· ı :::....-
u y._r-- oJ e --=~ \ _JJf Y~
Bismillahirrahmıinirrahıym*
Kale aysebni\ meryemel
lihümme rabbeni enzil aleyna maideten mines semai tekunü
lena ayden lrevvelini ve ahırina ve iyeten minke verzukni ve
ente bayrur ri:ıikıyn• Ve Ic kad mekkennaküm fi1 erdı ve
cealna leküm fiha meayişe kalilen ma teşkürOn* Vel erda
mededuaha ve elkayna fiba ravasiye ve enbetni fiha min külli
şey'in mevzun* Cealna leküm fibi meayişe ve men testüm
lehu bi razikıyn * Ve in min şey' in illi mdena b azainühli ve
1237
ma nünezzilübô illa bi kaderin ma' lôm*
Bismillahirrahmanirrabıym* Elhamdü lillahillezi enzele ala
abdibil kitabe ve lem yec'allebQ ıvecen kayyimen li yünzira
be'sen şedidcn min ledünhü ve yübeşşiral mü'mininellezine
ya' melôoes salibati enne lehüm ecran basenen mikisine fibi
ebeda* Kul küllün müterabbisun fe terabbesil fe seta'lemône
men asbabes sırahs seviyyi ve meııihteda* E lem tera
ennellabe en:ıele mines semai mae·n fe ttl6bihul erdu
mubdarraten inneliibe letryfüo babir* İnnellabe hüver
razzaku zül kuvveti! metin* Ve men yctt~kıllabe yec'allehii
mabracen ve yerzüku min baysü la yahtesib ve men
yetevekkel aleilahi fe büvc basbüh* İnnellahe baliğun emrubô
kad cealellahü li külli şey'in kadran li yünfık zu seatin min
seatih* Ve men kuddira aleybi rizkabô felyünfık mimma
atabüllab ü la yükellifdllabü nefsen illa ma etaba
seyec'alüllabü ba'de usrin yüsra* Kelli inne kitabel ebrari le
fi ılliyyine ve ma edrake ma ılliyyôn* Kitabün merkôm*
Yeşhedühül mükarrabOn *

ALTINCIBAB

Tıbbın teda_visinden aciz kaldığı her türlü hastalık, felç,


kanser, sara, cilnun, baras, cüzzam ve her türlü ruhi hastalıkları
tedavi etmek için ya bizzat veya başkası tarafından yedi, dokuz
veya (21) gün müddetle hastaya ve bir bardak suya ve her
defasında bir Fatiha-i Şerif okumak üzere, aşağıda yazılı şifa
ayetlerini okuyup hastaya nefes edilir ve sudan bir parçasını hasta
olan malıallerine sürerek ve diğer kalan kısmı da içirmek suretiyle
okumaya mOdavernet edilirse eceli gelmeyen hasta mutlaka
Cenabı Hakk'ın izni ile hastalığından kurtulur ve şi faya kavuşur.
Okunacak ayetler:

1238
1239
.
ı:\ ~f~ı ~~~ ~ ~ L:jı 0A~ ;~ ~~~
-~
, r...._j__.jl!J *~.J ı".. ~'~ .;;ı::_ .r.ilıı74~':ı ~~~
"' ""'""' - tl_ "" ,

\,.;t ,. ' - ' ... ;.....,-: JT ~ ~, ...,


'-". _) ,.. .

Bismillabirrahmanirrahtym"' Elhamdü Iiliahi rabbil


alemin* Errahminir rahıym* Miliki yevmid din* İyyake
n~'büdü ve iyyake nesteıyn* İbdines sıratat müstekıym*
Sırataliezine en'amte aleyhim ğayril ma~dubi aleybim ve lad
A

daLJin• (Amin) Ve li kOllin vichetün hüve müvell'ihi festebikul


bayrati eynemi tekunu ye'ti biklimüllahü cemiy'i* inneliibe
ali külli şey'in kadir* Ve yensuruküm aleyhi ve yeşfi sudura
kavmin mü'minine ve yüzhib ğayza kulôbihim'* Yi eyyühen
nasü kad cieküm mev'ızatün min rabbikUm ve şitaün linıa fis
sudôri ve hüden ve rahmeten Iii mü'minin* Yahrucü min
butunibi şerabün muhtelif* Elvheba fihi şifiün lin nis*
inne fi zalike le iyiitin li kavmin yetefekkerun* Ve nüne-ailü
minel kur'ani ~i bUve şiiaün ve rabmetün Iii mü'minln* Ve
la yczidüz zalimine illi hasiri* Kef ha yi ayn sad zikru
rahmeti rabbike abdebu zekeriyyi* İz nidi rabbehu nidaen
bafiyya* Kale rabbi inni vebenel azmu minni veştealer ra'sü
şeyba* Ve lem ekün bi düaike rabbi şekıyyeUezi balekani fe
büve yebdln* Vellezi büve yut'ımüni ve yeskıyn* Ve izi
merıdtü fe hüve yeşfin* Kul hüve lille:zine i menu hüden ve
ş ila •• .

'f.'EDİNCİ BAD

Her türlü hastahklardan, görünür gorunmez kaza ve


belalardan, afat-ı semaviyye ve ardıyyelerin aksi tesirlerinden,
1240
borçlardan, düşmanların şer ve mazarratlanndan, hapisten,
iftiradan ve benzeri nikbet ve musibetlerden kurtulmak ve
korunmak için aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri vird edinip her gün
(21) veya (4 1) kere okumalıdır.
Okunacak ayetler:
•. .W ı J .!ı
.,~ J.
~ J, ~,,-: . . ,.
J
~,,. , ... ,, Aiıl
~ '

ı:.r: --- , ,J "'. .)-".r ı:.r ~


.,. .r
.r ., ı:.r->-
,.. r
,,
o

'"1~,~-- ':,.'j " ...


~...ı ' .. _)) ~ _, ~~) All4
,""-~;,. . /-.......... ~
i f u 0 ~ ~ ,_, ~.)
., , .., ,

c. r-iJ ~\
,. ., , ... , tl - ,. , , • "' "'"'

~\j ı..:>~~ ı_,fo 0:f11 01 0l(;Jı J)\J


, ., ., "

1241
; ; ;

J ... ""' / "' , .., J ; ,. ~

1....._
~. ; .~ 1 1
. . ___..........M.JP• \ ; -.Jc'
4
1' .W)
~.. "'::*·}
1 '-'
.........
U ..lıu , .ı 4 .
1) ~ 11
~· --.· .J ..U
· .. ~ 1 .~:ı- ; · .-~ ·
;
v-.-

·::r-.) . . w ı :x ;;~ ı~·~:.:;) G ~!:; ~ 01)


"'"' o , , "" "" "" .... .....
b)
; ;

,.. ,.. "",. o ..- o , . . , . , , ,o J.

J ~)G ~:ıc. J~;;; J 01 ~ (f"~ ;. !.~ ~~ ;


0)11
;

, --~ 1 .- o .- J,J
~<ı.....,--....,)~<' Jı 2.1S~ ~i~\ dJ\ ~ 01 uı:ı.t:.\1
"" ; "" .., ,.
"' "" , o J , .., "" , $

~
. ~! :!..lJ.i)
--
-~ 1\ ". oG.J ~ ı~;..::o .. \,.; . ... llkJI
Jr~~J. ~
; . ;
,. ,.,., , o ..,, ., ., o

v' ~11 .. - :iJJ *~ıJ .\ili ~ ~k- ı~ı *~j:Jı ; ; ;

1242
,
A

Bismillahirrahmaoirrabıym* Ameoer rasôlü bima ünzile


ileyhi min rabbihi vel mü'minine külliln amene billahi ve
melaiketihi ve kütübihi ve rusülibi la nüferriku beyne ehadin
min rusülihi ve killi sema'na ve ata'na ğufranekc rabbeni ve
ileykel mesıyr* La yükellif"ıillahü nefsen illa vüs'aha leha ma
kesebet ve aleyha mektesebet* Rabbeni la tüabızna in nesina
e'v ahta'na* Rabbeni ve la tahmil aleyoa ısran kema
hameltehô alellezioe min kablina* Rabbeni ve la tuhammilna
ma la takate lena bih* Va'fü anna* Vağfir lena* Verbamna*
Ente mevlana fensurna alet kavmil kifirio* Eliflam mim*
Allabü la ilahe illa hüvel bayyül kayyôm* Nezzele aleykel
kitabe bil hakkı müsaddikan lima beyne yedeybi ve enzelet
tevrate vel ineile min kablü hüden lin nasi ve enzeiei fürkin*
İnnellezine keferu bi ayatiilahi lehüm azabüo şedid* Vallahü
azizün züntikim* Rabbena inneni sema'na münadiyen
yOnadi lil imini en aminô bi rabiküm fe amenna* Rabbeni
fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena
meal ebrar* Rabbeni ve itina ma veaddetena :ali rusülike ve
la tuhzioa yevmel kıyameh* İnneke la tuhlif'ül miy'ad* Ya
eyyübellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe
lealleküm tüflihun* Elhamdü Iiliahiltezi halekas semavati vel
edı ve cealez zulümati ven nura silmmellezine keferu bi
rabbihim ya'diluo* Kala rabbeni zalemna enfiisena ve in lem
tağfir lena ve terbarona lenekunenne minel basirin* Ve zen
nuni iz zehebe müğadıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe
nada fiz zulümari en la ilahe illa ente sübbaneke inni küntü
· minez zalimin* Festecebna lehu ve necceynahü minel ğammi
ve keziiiike nüncil mü'minin* İza cae nasrullahi vet fethu ve
raeyten nase yedhulilne fi diniliahi efvaca* Fe sebbıb bi
harndi rabbike vestağfirhü innebu kine tevvaba*
1243
SEKiZiNCi BAB
Herhangi bir kimse mübtela oldu~u kötU ihtilalarından içki,
kumar, zina ve benzeri fena alışkanlıklarından huysuzluklardan,
isyandan, dedikodudan, düşmanlannın kötUlüklerinden, aleyhinde
konuşulmasından kurtulmak arzu ederse, aşağıda yazı lı ayet-i
kerimeleri misk ve safran mürekkebi ile yazıp veya yazdırıp
üzerinde veya herhangi ıslah-ı nefsi arzu olunan bir kimsenin
üzerinde taşıtdır ve bu ayet-i kerimeler yedi veya on dokuz gün
bir bardak suya (41) kere okunup kendine veya herhangi bir şahsa
veya o şahsın vücuduna giydiği temiz bir fatıHasma nefes ettikten
sonra içer veya içirilir veya giydirilirse Cenabı Hakk. bu ayet-i
kerimderin hürmetine okuyanı veya hakkında okunanı salahı hale
döndürür.
Tevbe nasip eder ve kötü huylarından nefret ettirir.
Okunacak ayetler: .,
J ,... J • ) , "' \
ı1 -,., 11 J ( ' •ı-;.. o ~ 11 ı • " ,, "' 1 •

i.J.......J ) ..ı-.:- ~ c...-
...
.r-
"'
J •
~ .r ,;_r>-.r .uı
., , ,
r, ,.
,. , J. • , , ""' o "" ' - J "' • ,.,
ö~ _._ . . ll lö:;:.~:ıı 4J .liıl •:.ı ı ...l ~ .~ ..d\ J ~\
_, y- ) . ) ... . _r.?'-'., ı..r; ) .F ~ r - )
., , , "" .,,

) r~s--~
"' .-, $ ,.,..,.. , , .,_.,,.., o ...

G - c '11, c:-
: ~~- 11 i ~('",
f
c) ~~
-, )
a.;- ~--.r-'
..
::~ ,,
)
~ • • o (- 1: ~ı o '1 ~ 1 ,
... o ,. .. o ..., , l\ . . ı -;.. . . ~
J .! r-'":..) i :ı j ı.ı _,,. . Ö- ; 0 1) ~"":" .,a · 1 ı..s-- ~.)
; , .... , ..,.
""' .... , , , - ... o...

r-
• , • , ~ •.::: ")LJ •
~
,
(' .. .) •. 1 , :..< '. .lJI . . _... ·.'lt
r----''""'::...... 0': ) /'"' rJ.... ~ i.)':/
"" "'" J ~··, o, , , . . . .,
• r o,. _. , - • _,. !ı· o <: ~. .. ~(' 1 , - 1.. ......-, •. "ll . • ..'" • . 1
,.r-->-....u;. '- .. ...., J ~ ..
...
r , -.) ir- ...u~ J

1244
~\
"
~
"'
~(, J
..,
Jf:ilı., :;f~ ~~\ ~~
,
:;. ~
~~ *.);~i rY- ~ ~~ 0ı ~~~ ~ ~ ~~~
*" "" , .,

1245
., dJ ., f/11 "' "' ., .,. ., >li ., ,

u l ~Lc81 );. :XJ *~) 1 ~1 ~~ );. ~) *Jb:-

Bismillahirrabmanirrahıym* Hurrimet aleykümül


meytetü ved demü ve lahmül hınziri ve ma ühille li ğayrillabi
bihi vel münhanikatü vel mevkôzetü vel müteraddiyetü ven
netıyhatü ve ma ekeles seb'u illa ma zükkitüm ve ma zübiha
alen nusubi ve en testaksimil bil ezlami ziliküm fisk*
Elyevme yeisellezine keferu min diniküm fe la tah şevbüro
vahşevni elyevme ekmeltü leküm d'ineküm ve etmemtü
·aleyküm nı ' meti ve radıytü lekümül islami dina* innemel
mü'minunellezine iza zükirallahü vecilet kuHibühüm ve iza
tüliyet a leyhim ayatühfi zadethüm imaneo ve ala rabbihim
yetevekkelUn * Kale rabbi en ni zalcmtü nefsi fağfir li fe ğafera
lebfi innebu biivel ğaffirur rahıym* Ya büneyye ekımas saHitc
ve' mür bil ma' rufi ve innebu anil münkeri vasbir ala ma
esabeke inne zalike min azmil ümôr* Selamün kavlen min
rabbin rahıy~* Bis millahirrahmanirrahıym• Yel adiyati
dabha* Fel muriyati kadhn* Fel müÇıyrati subha* Fe eserne
bihi nak'a* Fe vesatne bihi cem'a* Innel insaneli rabbibile
kenfid* Ve innebu ala zalike le şebid* Ve innebu li hubil hayri
le şedid* E fe la ya'lemü izi bu 'sira ma fil kubiir* Ve hussıle
ma fı s s udur* inne rabbehüm bihim yevmeizin le habir*
1246
Bismillabirrahmanirrabaym* Kul hüvellabü ebad* Alla büs
samed* Lem yelid ve lem yôled* Ve lem yekün lebô kümven
ehad* Bismillabirrahman i rrahıy m• Kul euzü bi rabbil felak"'
Min şerri ma ba lak* Ve min şerri ğasikın izi vekab* Ve min
şe rrin nef1asati til ukad* Ve ..min şerri hasidin izi hased *
Bismillahirrabmanirrabaym* Kul eOzü bi rabbin nis*
Melikin nas* İla bin nas* Min şerril vesvasil bannas* Ellezi
yüvesvisü fi sudôrin nas• Minel cinneti ven nis*

DOKUZUNCU BAB
Düşmanları n , hasudların, gammazların, zarar veren
haşeratın, vahşi ve akur hayvanların . defi mazarratı ve
düşmanların kahrı ve a'daya galebe edebilmek için aşağıda yazılı
ayet-i kerimeleri durumun ne~et ve gerektirdiğine göre 3, 7, 19
veya 41 gün (4l)'er kere okumak suretiyle istek ve muradın elde
edilmesi kabil olur.
Okunurken ya bir parça helva gibi tatlı üzerine yahut bir iki
ekmek üzerine okuyup muhtaçlara tasadduk etmek okumanın
tesirini kat kat artmr. Esasen bundan evvelki kitaplarımda da
belirttiğim gibi sadaka belaları defi eder ve örnrün huzur, refah,
saadet ve sıhhatli geçmesini temin eder.
İnsanlara gelen türlü türlü felaket, hastalık, bela ve
musibetler cimriliklerinden ileri gelir. Nitekim Cenabı Hakk
Kur'an-ı Kerim'inde:

Ve men yebbal fe innemi yebha lü a n nefsib *


Yani : "Cimrilik yapanlar ancak kendi netisierine karşı
cimrilik etmiş olurlar" demektir.
Cimriler, Cenabı Hakk:ın kendilerine verdiği nimetleri
yerine sarf etmeyip saklayanlar veya şerre sarf edenler, ancak
kendilerine gelecek iyilikleri, hayı rları kazançları durdunnuş,
felaket, hastalık ve belaları üzerlerine çekmiş olurlar.
1247
Canına kasteden muayyen bir düşmanının helakini dileyen
kimse salı akşamları iki kabir arasında kıbleye karşı oturup bu
ayetleri (4l) kere okur ve düşmanına hava! e ederse kısa zamanda
düşmanı gelip kendisiyle barışır. yahut görünmez bir kazaya
kurban gider.
Okunacak ayetler:
~· :~ ~ • (';,: . ı /.~. ~1 ~ 1... • ~ll ı • $ll ~ 1 •
\\,..___.;;•ıutJ.) J t'""" ~ v.J.>.. .) J
;
~ ~
" ""
4UI
.,.. ..,
..r / ;
r
J " " ,. J. , J "" ~ J. ,..,.
.lt - ı' ' . •... \J -"'
r..
1y\....-~·
· •_ <(ı -;":;:""1 ı ~ 1 • '. _L 11 ' (' &" •
o~ r ~ '""' JJ.>. .J.J-1 t'""" _y
• J • ' , * ... o ,, ,., ,
ı· ; :C . ı:..._ıı ' .1: • 1 '• ı ,...., ~ ,.......
ı.r- ~ ~ ~ ~.r" ~ y...Ji-_ J;o:.acJ ..;..; o~
o

,.
IJ ,
"'
'::' 1J . ,.••
.,.,a .G~
~
"
o,La r~S" u ~~~~~ u.. 4.1
,.,
,.
., J , 1 o
ts''', ~ , ~, .
J _..\J.. ·• ·....ı•.
,.
o
v..-- .,.. J- , .

o
, , '
.,.,
"
"'
<·ı;.._ .. 1 ~ ~•. 1 '<' ' \ 1 _.. .::: ,, ı *
,. "
,, , "" "' , '
"'1 ı·:...
"

~ 4UI .- Q~ J.r.) J .Y_;A.J lJ -·:.~>.- 4UI ~

, ._ fu. .",, • , ._ , .. 1
, , "' "" ""'

.• •r<..r ~
,. , J JJ

~
-" o •
;~ ~
,,
• !" Al 1
""
ı:. ~ · ~
ı.J.J
ı
-~ ...l&-
ı
r .) ~<'

"

lg ~: rs J ,. .,. """"

j ;;!(j }JI
. "'
~

:X ö~ W ~
• ,

~ ;, ~)J ıJ1;.:.1
, "

,.
,.,,.,, J61;~ ' " " .,,
~·1 1 '' *ı:, , -::::: • <'ı:ı ~Lı1 • <ı .ilıl ~ ~: 2Jjl$"
r---:ı .) c.r J~ ~ r
o
u N -
~
-·- ,
;: =::. J rs}.:o2.~IJ F
). JJ "' J " .,., J ~ "' , •

~~.,ı;~
...
.ilıl .h:.\ ı)l, -
,_ } ., .. . , JJ J 1 ' , '
~ ~
o ' "' ,. ı..::.; lS""')\
- -
J ' ! ~ iı
_r4J--
:s-- "~
1.:. !ı -tı • ,.., -G' .ilıl '· · :J1
,. ~ - ~
"' ., , ,. ,

1248
' $ J JJ ~ o .,
,.:.
;i. ""

.& ı ..ı ~ c. •. ~\ , • _:-,, ~ o ( ' • • 1& d.J ~ ..: 6 ~1 J

., ....
... - -... ~ ., .r-"" J r-~...r . . ., ı..r... ~ <.>.r--ı.
,, Jt' O J o , ""'

rJ:oıı
fl/ll O SI

J i) ~ o;..~~ ~p :eJ ·~ ~; ~ı 0~
"" .,.. • ., oJ "" ,

~ J u~I.~H :X ~ :;J *ı :_u;, F :; yı;:..


"'
,
"'
~
ı ::"' "'. ~ .,~ 0 · " '
o .J \ -lıJ ~ ~ .-.-,a~
"'

J)
."" ,.
, , ·.J ., ~ ı~
DJ

~ ı..J~
J. ""
ı "'."' ,,~~
.NI
.,.

~Y
"", , ,.

1249
J .,,.

1}1~-.::~i J ı~...--J; :, ~c. ı;.ill


- .,. , J ...

ç_} rJ; s1) :-.;K ·~ r ., "' .. ,

,, .., ,. .J " , Jo "' "'

~ *~.:a;iij y _,lt. Jl .~J ~~ *f..~j\J 0;;.:,.


.r " ,.
., o ""
;; :1 ·
LS""" lt uy ~ ~,
.,

~_) ~ \
o ,
C:. r
o
* "" •, ~ " "' r
"'
"" "' •
"'"

u~) ./'; 6. ~ ~~ ~\. " ı\


• .,. ,.

yly.l
" •
,.

, tl ., "'
., J , ,, Jo

·)~:u ;t ~ ~wı
~

Bismillahirrahmanirrahıym* Ve iz ehazna miysikaküm


ve · rafa'na fevkakümüt tura huzu ma eteynaküm bi kuvvetin
vcsmeu kilO semı'ni ve asayna ve üşribu fi kulubihimülıcle
bi küfrihim kul bi'sema ye'mürüküm bihi iminüküm in
küntüm mü'minin* Va ' tesımu bi babiiliibi cemiy'a* Ve li
teferraku vezkürG nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'dien fe
eliefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metibi ıbvinen ve
küntüm ala şeffi hufratio minen niri fe enkazeküro minhi
keziiiike yübeyyiniillahi lekünı iyatibi lealleküm tehtedOn*'
Kul raeytüm in ehazellabü sem' aküm ve ebsiraküm ve
haterne ala kulubiküm men ilahün ğayrullihi yil'tiküm bihi
ünzur keyfe tüsarrifül ayati sümme hüın yasdifun* İz
teş teğıysune rabbeküm festecabe leküm inni mümiddükOm bi
elfin minel melaiketi mürdifin* Ve mi cealehüUihü illi büşri
ve li tatmeinne bihi kulubiküm ve men nasru illi min ındillihi
innelliibe azizün hakim* Ve anetil vücOhO Iii hayyil kayyumi
ve kad habe men hamele zulmi* Ve men ya'mel mines
salibati ve hüve mü'minün fe li yehifü zulma* Ve men
ya' mel mines salibati ve hüve mü'mioün fe li yehafü zulmen
ve li bad mi * - Fe hasefoa b ibi ve bidarihil erda fe mi Icin e
lehü min kıetin yensurunehü min dünilliibi ve makane mioel
müntesırin* Ve cealna min ·beyni eydlhim sedden ve min
halfihim sedden fe ağşeynabüm fe hüm la yübsırun* SelamUn
kavlen min rabbin rahıym* Ikterabetis siatü venşekkal
kamer* Ve in yerav iyeten Y'J'~idu ve yekulu sıhran
1250
müstemirr* Ve kf'zzebô vettebeô ehvaehüm ve. küllü emrin
müstekarr*
. Ve le kad cae hüm nıineJ enbai ma fibi
müzdecar* Hıkmctüo baliğatüo fe mı\ tuğnin nüzür* Fe
tevelle anbünt yevme yed'ud daı ila şey'in nükür~~' Duşşan
ebsarühüm yahrucône minel' ecdasi ke· eonehli ceradün
münteşi r* Mühte.ıyne iled daa yekôlül kifirône baza yevmün
asir* Kezzebet kablebüm kavmü nôbın fe kezzebO abdeni ve
kilô mecnônün vecdüci.r* Fe dea rabbehu inni mağiCibün
fentesır* Fe fetahna ebvibes semai bi main müohemir* Ve
fecceroel erda uy uneo fel teluU miü ala emrin kad kudir*

ONUNClJBAB
lbtal-i sihir, ümınU sıbyan, cin çarpmaları, sara hastalığının
ve ruhi dengesizliklerin tedavisi için aşağıda yazı lı ayet-i
kerimeleri temiz bir kağıda tahareti kamHe halinde yazap nüsha
halinde hastanm üzerinde taşıtılır. Ayrıca bu ayet-i kerimeler bir
·'
öd ağacına veya günlük üzerine (41) kere okunup hastaya nöbet
geldiği -zaman tütsü yapılarak teneffüs ettirilir. Kendisine.sihir
yapılmış bir kimse veya lusmeti bağlanmış bir hanım da nüshası
yazılıp üzerinde taşıtılır ve kendisine (3) veya (7) gUn okunur
veya bizzat okur. Temiz yıkandıktan sonra ikinci su olarak
okunurken nefeS edilmiş suyu bir leğende dökünür ve ayak
değmeyen bir yere döker.
Gerek nüsha yazılırken ve gerekse okunurken her defanın
başında bir Fatiha Suresi 'ni okuma yı ihmal etmemelidir.
Okunacak ayetler:
1# y .. ,. '
IJ ~:.1 ". .ili ı: -:"ı IS
rJ... - ~ ~ .. ) *~
<a,;..;Lt ,.
ı;; ıı . ı ~ı ı 41111 •
.r ı:r->
_, .r "' r,

,.
.
) .,_,. .1- ,., J. ,. J

Iyi'\) \~\JJ IJ.r.~ J IJ~I


,.
\1 ( ,~.~.ı-:~·.
~

J•. ,. •. ~
~

.. ~

,.
t.,? ?~ .,,.... ~ <:~ ıf)
" .,
125 1
. -
l - • l\ .. r -.
' ~\.'
- .
. L·.
r-:'. ,' {. . 1. ...
\
*
C.· \ ::\\
'.'o C.·*\
[,
~:
'i ~'
C.·\

•·' '-<!\_
'r}, L;. \.·
'-t" ~"
f ~ ,

-
,e . .*., . 1
L '


·: \\
\
•\ C.· o . ~ C.· . -
- ~ \\ "' ' c;: \
r:, ~
.
~ L
"' ..
' ' ,.- "' t' ~\ L "'

1.. C.·' ı ~' ı,: f~ ç, \ ,...-,


- f \7
· \ ·"'
,\
"V\- ~ t'"
o ~.

'c~~
- '- ' "' 'V.· ' ~o ~\>
,...-, 1..... '
-
C· "
'- '
,' , . r
\
1. (.._... ~ t' ~ •~
.t: ~
v~
\
~> > r~, ç-,
\
C.·' • \

. \ - 1:::\ .... L ' '(>


ç , ,~
C.· \
~

V\'
\

f.•
r';1_. ' ~ \' ~ . o -
\t·· ·G .. L- ...
'e_ ... '- \ y. 'e_ ...
-ı.. \ \ ~.. " t-:- "'
,'e\ ... \ F' .C~
-~\
~\ 1, ~ 1; ~ C: ~, 1}'" c;; _o\.
,r •

\- \ ' . '- \ ~,,


\) '- '

- *r, - \ - * ·t. • c .. , , -' ,L ' -

(_~--~..-.o',ı·
C.• 1._ \
- \~ ~
V
'-' \ C.·"' ' '- \
~ \
N
V\
t' ç-, '-
·~"' ~' '<!\. ~ o ...
N \ \

~ . . 1· \. . \~ ~- \ \ c.·
_, .rt ..:''
t
\la
~ ~ ~ \ ' '
. ,, ';ı_. ~ ..:....· f.'
_,s.:· ~ \ o
~ \\ ~~Q :. . - . L.,
..... ' "<!\.
L. '
1..... \
\ ~ ) ':
o
.. ..
\. \.-'
_,
ç-, c..\
"'." ç_\. ,. \f-
' -

* ç .. ~- \

\
'- l_•
C.·
_,• C-'
. ~L
S.:C-'"' f ' '(> \

... C· " ~ ~.',


r, \ !l c;; , '-ı,,· \
1
.~-- n. \\ ~.
'(> \

\ ". Çi ' ~ ... • ç: ll ~


'- '
5: 'c- ~\. <;;;: J-;,
. . )•: Q\\ - -
C.· \
~ '1...:,
c, G ı_ .. '- \
,t-'" '- \
l..,. '- ' '- \
• L\"' .~.~ , .c'
llrıııC_
• ır
... ' \ l
o
e.,
'-t .~'" C· "'
\
1. .[, r
o

\
~\
\
\

_, \ c",
tr.- \ ,...-,
L'ı~
~ .. ~ \ 1, ...
\l,
it.: ,
,-
'- • '
~r~ ':-t \ J-" J-·1.
-~:-, e~~ '!:, ~" 1.2.
C.'
_,• '- \ '- ~ c;: \ ' (.. '- \ "-· \ -
"' • "" "' o ""' "' ..... , "" ,_,
:ı. 8)ı ~
1""'-j_ _ •; );Jı ~1; J u':l Jıı ~ı 0~
tl ;'
,

AU 1 ~3:~·_.... .,.: _ :X ~ ~ , a::~ ~ ~:. t_;:. ~i) ~ ~ 0T:,AJI


t11 "" "" " " Je

, o ' o o o • J,
) ) 1
J .
ı~
~'. 1ı
.
,.;-;,_~..· _;JI U>
)• • .,4 "' ll
.. .., Qo,
)
u-,
j:J, ı . . ." 11
\
• .... - ,. .)\.No4J
;'

} o ·~ , J ..... ,~

ts )'--~Jı &ı..____;::.JI .\il ı ; *0 Ç J • ...; W. AU 1 0 ~


;' ,
., o J ..-o , J.; •

u~..:~! \.___..:. ~~--..Jı c~~-:


,
-~·I p1 ~~\ı1~ J _,:a.:Jı ,
o • "' • .., . ..... ~

*~ı ~_;JI ;J ;'


uP
,
J ':}IJ uı;:.,:.Jı
,
Bismillahirrahmanirrahıym* Elhamdü Iiliahi rabbil
alemin* E rrahmanir rabıym* Maliki yevmid din* İyyake
na'büdü ve iyyike nesteıyn * İhdines saratat müstekıym *
Sarataliezine
.. en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad
dallin* (Amin) Yi eyyübellezine amenusbirQ ve sabiru ve \
rabitu vettekullahe lealleküm tüflihfin* Ve men yahruc min
beytibi mübaciran ileilahi ve rasOiihi sümme yüdrikhül mevte
fe kad vekaa -ecruhfi aleiliibi ve kinellabil ğafôran rahıyma*
İnni tevekkeltü aleilahi rabbi ve rabbiküm mi min dabbetin
illa hüve ehız binasıyetiha in ne rabbi ali sıratın mUstekıym*
Fe in tevellev fe kad eblağtüküm mi ürsiltü bihi ileyküm ve
yestahlifU rabbi kavmen ğayraküm ve la tedurrfinehu şey'en
inne rabbi ala külli şey'in hafıyz* Ve kul cael hakku ve
1253
zehekal batıtü innel batıle kine zehiiki* Ve nünezzilii minel
kur'ini ma hüve şilaün ve rabmetün Iii mü' minin* ve la
yezidüz zalimine .iılla hasara* Killi rabbeni ğalebet aleyna
şıkvetüna ve künna kavmen dallin* Rabbeni ahricna min ha
fe in udna .fe inna zalimun* IGiahseO fibi ve la tükellimun•
Elif lam mim* E hasiben nasil en yütraku en yekôlfi imenna
ve büm la yüftinôn* Ve le kad fetennellezine min kablihim fe
le ya'lenıennellibwlezine sadekil ve le ya' Jemennel kizibin*
Em basibellezine ya'melunes seyyiati en yesbikuna sae ma
yabkümun* Men kane yercil likiellibi fe inne ecelellahi leatin
ve hüves semiy'uJ alim* Lev enzelna bilzel kur'ine ali cebelin
lt raeyt ehu başian mütesaddian min başyetillah* Ve tilkel
emsalü nadribüha lin nasi leaUebü.m yetefekkerun*
HüvellahüUezi la ilahe illa
hüvel melikil kuddôsüs selamül
mü'miııiil milheyminül azizili -c~bbarul mütekebbir*
Siibhanellahi amnıi yüşrikun* Hüvellihü'l halikul bariül
müsavviru Jehül esmaül husua yüsebbihu lehu ma fis
semavati vel erdi ve hüveJ azizül hakim*

ON BİRiNCi BAB
Ruh davetlerinde, cinleri aşikaıe görebilme hususunda,
düşmanlarını hôr ve zelil etmek, asi, yırtıcı ve vahşi hayv.anları
yumuşatmak, uslaneumak ve onlara tahakküm etmek, bu ayet-i
kerimeleri birinci babta tarif ettiğim şekilde oruç ve riyazetle üç
kırkar günlük bir çalışma sonunda elde etmek mümkün olur.
· Birinci kırk günün sonlarına doğru günlük hadiseler rüyada
çok açık şekilde gösterilir. istenilen ilimler rüyada tarif edilir ve
öğretilir. İkinci. kırk günde vukua gelecek vakıalar uyanık halde
görülmeye ve bazı zamanlarda cinteri aşikare görebilme imkanına
erişilir. Üçüncü kırk günde ise Cenabı Hakk, izin verirse uyanık
'halde cinlerle irtibat kurulur ve onlardan baztlarım işlerinde
kullanmak imkan dahiline girer.

1254
Bu işlere başlamadan evvel üzerinde ehemmiyetle durmak,
çok düşünmek gerekir. Çünkü bir kimse kendisine verilecek
böyle bir gücü katiyyen gayri meşru yollarda kullanmaması,
kimseye kötülük etmemesi. alemin malından canından ve
ırzından istifadeye kalkışmam;ısı, nefsine tahakküm edebilmesi ~

kendi saadet ve selameti için elzemdir ve şarttır.


Bu hasletlere sahip olmayan bir kimsenin böyle bir
teşebbüse kalkışması gerek maddi ve gerekse manevi yönden
kendi için veya etrafındakiler için bilyük bir felaket ve yıkım olur.
Daha başlangıçta türlü türlü dert ve belalara giriftar edilir.
Bu üç kırkar günlük riyazet ve oruç tutulmadan da bu ayet-i
kerimeler herhangi bir çarpılmışa deliye, felçli bir hastaya,
saralıya kanserliye, üm.mü sıbyana yedi g~ (41 )'er kere hastaya
ve bir bardak suya okunup, hastaya ve suya nefes edilerek
içirilirse biizniilahi tealamariz şifay~ kavuşur. Bu kabil hastalara
okunurken riyazet yapılmalı mümkün olursa eruçlu okunmalıdır.
Okuma esnasında az da olsa güzel kokulu bir buhur yakmak
lazımdır.
Okunan hastanın mali durumu milsait ise birkaç fakiri
sevindirmesi, kannlarını doyurması kendisinin çabuk olmasına
yardım eder.
Okunacak ayetler:
, ~ J... , /. $ .... ..... '

J..-.-b:- '-.>;i . ll ~~ ~J 01 *~:,)1 ~:,)1 ~1 ~


o ,. ,_J. ..,_..-
""..,_ ""' .,
"'O,.;o;
/
"'.,_
""' "'

J:ı:IJI ~ 0~1 ~ \~\ ~ ~ uP/~IJ üiJ\:7.. 1\


~ , ~

"' ·
~ ~~
\ ~\J __,..-..IJ
.
A ,.,
u
"'o ;
=1 -- • :;, ı ~ , ,ı~--
,

U""''" -~'"\J 1':.:!~ ~. l J


ı$ Jo "'
,.,, ~.,
,6~~· 1 U"!"""\; SI

,
~ ., A. .; , - " o.... o o ,. ., " , ...

y J ~\ !l)...___,~; ~~~J jı;JI ~ ~\ o;~ ül~

1255
J • o ,
"'
~
~ - "' \"' .. ...... )
.,.

.-~! ~ ~ '-'_ _ _......,,;ıo


l\,_,
' ,. "

c.)
· ı ı"" ~
~. ~
; "

J
tl
ı~· ".
\.!1 .J>" o.r-~ 1J,.

(
. "'
- (.
· o>
o "'
if

\
~~
,• 1. ı\.!1':: "' } "'
,1 ,a ~ . .......,. ~ ....\.,u
} o, o
• ..,..
J
"
!1
:.J
J
ı "ı ':.,-' \ ~·
u~
,.
,. ı ~, ı ~"'
. • • ., u ı..;...oa ...t
;
o -
,. , .......:> J ,. . '-'' J • , , J

1256
$ ., ,} ., _,, ; • ., ... . . ,. <1' 0 <1'

'll 0 J....,j__,.;ı.w~f '1 ıJ~I.__~; ~ J ':J ıJ ui~~!----"'-.~


..JI J L,b.;l
... ... ~

.,. .... ,. .A .... ,,... .... "

....,j_ _;>JI L. lı....-;----ı~J J.;. J~ ~IJ *1J..;..1 ( ~~ ~ _;;.1


' .... , ., "" ,.,., .,.... ., ....
} }
~ ~

~
~

_A-i_~,.;~.. J _,.;;.! 0 \S' .ıSı J *ı :U J ~ J (~ ~


Alı ı ı..s,..-ıu..c. ıı....-:'l(..o
6
,.
' ,. .,. .,. ' ,.,.
:J\ ~:J\ .\i)ı ~ *\kk:':.
; .

.\i)1 :,_-•,t:iLJO; ~ 1) \ *~
S:.\..._..:...;;>
.
.... .... ; "' " .... "
o~ '
*ı~---~7>.. 1) 1 .\il ı J)
. , ~ .,
~Iy
"
0
~,~o
"
. . . . ,
"'l .; .....
~ \ o_i•· ... IJ '-~-"'----!!) ~ C
....
.... *'
o
• V
.

., ; *' *'
Bi s millabirrabmanirrahıy m * lnne rabbekümüiHihüllezi
ha lekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva atel
arşi yuğşil teyten neha ra yatlübühu hasisen veş şemse vel
kamera ven nücume müsahharatün bi emrih* E la lehül
halku vet emru tebarakellahU rabbU alemin* Üd'u rabbeküm
tedarruan ve hufyeh* innebu la y ühıbbüt mu' tedin* Ve la
1257
tüfsidil fil erdı ba'de ısl&hıhil ved'ubQ bavfen ve tamea* İnne
rahmeteliahi karibün minel muhsinin* Bismillahirr abmanir
rabıym* Vas saffilti saffil* Fez zicirati zecri* Fet taliyati
zikra* inne ilabeküm le vahıd* rabbüs semavati vel erdı ve
ma beynehüma ve rabbül meşarak* İn na zeyyennes semaed
dünya bi zinetinil kevakib* Hıfzan min külli şeytanin maridin
la yessemmeune Hel meleil a'Ja ve yukzefuoe min külli canib*
Dühuran ve lehüm azabün vasıb* İlla. men hatıfel hatfetü fe
etbeahu şihabün sakıb* Festeftehiın ehüm eşeddü halkan em
men balakoi inna halaknahüm min tıynin lizib* Killi ya
kavmena iona semı'ni kitabeo ünzile min ba'di môsa
müsaddik.an limi beyne yedeybi yehdi ilel hakkı ve ila tarikın
müstekıym* Yi kavmeni ecibfl daıyellihi ve aminfi bihi
yağtir leküm min züoubiküm ve yücrikiim min azabin elim*
Ve men li yücib daıyellabi fe leyse bi mu'cizin fil erdı ve leyse
lehu min duoihi evliyae ülaike fi dalilin milbin* Fe fetahna
ebvabes semai birnain münhemir* Ve feccernel erda uyuneo
feltekal mae ala emrin kad kudir* Ya ma'şeral cinni vel insi
inisteta'türn en tenfüzfi min aktiris semavati vel erdı fenfüzu
la tenfüzune illa bi sültan* Kul ôhıye ileyye ennehüstemea
neferun minel cinni fe killi inna semı'ni kur'anen aceben
yehdi iler rüşdi fe imenna bihi ve len nüşrike bi rabbina
ehada* Ve ennehô. teila ceddü rabbina mettehaze s!lhıbeten
ve la veleda* Ve ennelıu k.ane yekUlü sefihüna alellabi şetati*
Bismillihirrahmanirrahıym * Iza cie nasrullabi vel feth* Ve
raeyten nllse yedhülô.ne fi diniliahi efvacen re sebbıb bi harndi
rabbike vestağfirhü innebu kane tevvaba*

ON iiiİlYCİ BAB
Sayın okurlarım !
Bu fasılda Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinden her
derde deva, her hastaya şifa olan bir demet gül hediye ediyorum.

1258
Hiç şüphesiz yazıp sizlere takdim ettiğim birkaç ayet-i
kerimenin hassa ve faydalan biitün zuhurdan bir zerre olduğunu
bilmem söylemeye lüzum var mı ?
Verdiğim buı bilaileri tatbik ederek içinde bulwıduğunuz
dertlerinizi, ızdırap l arınızı birazcık giderebilmi ş, sizleri bir
nebzecik sev indirebilmiş, yüzterinizde bir tebessüm
belirtebilmişsem çok bahtiyanm.
1.) Herhangi meşru bir hacet ve muradınm en kısa zamanda
meydana gelmesini isteyen bir kimse akşamdan sonra başlayarak
bir oturuşta on iki b in kere:

.
*All
".. 1 uı~ ,ç...~~
" ,.
ı._
J .•
ll
'" ~ ......
; "~J ou--.)
J 1-:. , \~ 1 ;:; ı
-'
..
./',o-
J .\ \ J
~
o } , ;:; 'ı
,y
, . ,
Emmen yüclbül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue
kulilli h*
Diye okuyup ve her yüzde bir kere de:
"' ,. ., ., , ,, "' "'
t-'LJı öy_., ~ . .:::-' ~~ ~~ :j>- c.>~4 2JJL ~~~J
,. ı;ll , o"' o .... ... ,.
*0 ) ~L;."""-
J.. ~ ~1:1
ıs'-., ~r-)
1 ~·~'lı Jı· J-;-~· "1 :.0\S:...>bl
, ~
.... , .,
Ve iz3 seeleke ıbidi anni fe inni karibün ücibü da'vetid
daı izi deani fel yestecibu rı velyü'minu bi leallebüm
yerşüdu n *
Ayet-i kerimesini ilave ederek Cenabı Hakk'tan hacet ve
muradının husulünü niyaz ve rica ederse mutlaka Haz.reti Allah
( c.c.), o kulunun imdadına pek kısa zamanda yetişir. O kulunu
gam, dert, hastalık ve hatta idamdan halas eder.
Bunu bir başkası için de iki veya üç k işi toplanarak
okuyabilirler. _Okumadan evvel veya sonra niyet ve kastın
ehemmiyetine göre bir ınik."tar sadaka dağıtılınalı dır.
2.) Yüksek bir makam ve memuriyete talip olan kimse üç
veya yedi gece ( 100 l) kere: ·
(/J . , ,. " } , ....

*J ~ ,, '. ı · ~ ıı , 'YI
J uı "1 * J.>..ı ~ı o<" ~ 11
r-?"~:r->.r.Y' ,) " ~)
"' , ,.
1259
Ve ilahüküm ilihün vahıdün la ilahe illi hüver
ra hma nür rabıym *
Ayet-i kerimesini okursa biizniilah arzu ettiği rütbe ve
makama nail olur. ,
3.) Düşmanlarının şerlerinden kurtulmak, borçlu ise
ödeyebilmek, hasta ise şifaya kavuşmak, fakir ise vüs'ati hale nail
olmak için geceleyin bir oturuşta (3333) de(a:
*'~.r
· (ll ,;. .. , , ,
, , . 1, \.k.;t,;... ... ,, "'.ilıti"'
~J rJ , r.-
Fa lla hü ~ ayrun hafizan ve hüve erhamür rahımin *
Ayet-i kerimesini okumak ve bunu üç veya yedi defa
tekrarlamak ve vakit buldukça giderken gelirken okumayı adet
edinmek bütün işlerinin hayra dönmesine, selamet kapılannın
üzerine açılmasına ve isteklerinin ha s ı l olmasına sebep olur.
* ,,. .... '
, . . . .; ,. ,
ı '.l,
"'
._1
4 .; ;:. \..) A.U 1 0)..) ..X '"t"' ~
Leyse leha min donilia hi kişifeh*
4.) Almakta aciz kaldığın bir hak ve talebinin maddi
imkansızlıkl ar veya tıbbın iyi edemediği bir hastalığın tedavisi,
dü şmaniarına karşı galebe elde etmek ve onların hor ve zelil
olmalarını temin etmek, bütün korktuklarından emin olmak,
işlerinde daima · kolaylık lara erişmek ve muvaffak olmak,
borçların varsa ödeme imkanlarına kavuşmak, haksız yere hapse
atılmış ve oradan kun ulmak isteyen kimseler yukarıda yazı l ı olan
ayet-i kerimeyi her gün ( 1 153) defa sabah ve akşam okur ve bunu
vird edinerek giderken gelirken otururken yatarken ve her imkan
olduğu anda okuyan kimsenin çok az bir zamanda bütün istekleri
hasıl olur. Saadet ve selamete erişir. Umduklarına nail ve
korktuklarından emin olur.
Herhangi bir murad için okunursa tesir eder. izzet, şeref,
mansıb. memuriyet, dil bağı celbi mehabbete ve deri mazaratta
çok müessirdir.

1260
Bismillahirrahmanirrahıym* Yasin* Vel kur'anil
hakim* Sad* Vel kur'ani ziz zikr* Kafi' Vel kur'anil mecid*
Nun* Vel kalemi ve ma yesturun*
Ayet-i kerimelerini (1001) kere okumak ve bunu üç veya
yedi kere tekrarlamak muradının olmasını temin eder.
5.) Doğumda zorluk çeken bir kadın için aşağıda yazılı ayeti
kerimeyi bir tabağa yazıp su ile sildikten sonra içirilir ve ayrıca
bir kağıda da yazılıp koluna bağlanırsa ka4ın çok kolaylıkla
doğum yapar.
.. " ,, o , "' "' '
~ı: ~ . ll :X~ jfl:; ji *~:,JI
.,.
~:,JI
,
Alı\~
., .., .,
,... o 1- ""., , o... ....: ;;-" o..,o....
"':._ıı ".'"./ C,a.;"l :-:.~~ıı:.. ıı·~;·."'ı . "1
~ M
(..?4- i f ) J
;
0J) c-- ---M i f ~.Jl)
;

ıli J ;
, ,;_,; , o ...
, O
:._ \ , , J\ ;
"'"
O
1 o J til;
G

J,....---l! -4 i f ) '
,
ı.5""" 1 LT: M, .: o.J c.~)
;
l
,
~o...ç-~M
,
-~- LT:
*u~ ., ,;:: ,
0 M.... ' 1 :ı
, , . Ct

_JI.!J
ı
rJ""'
J., ""
;; ;. Ji
Al)
,. J
1 u° y_\ )'Q;.
.J.
- ; ; O ; • ' 11
... ! f J
,... ,. o

Bismillahirralbmanirrahıym* Kul rnen yerzükuküm


mines semai vet erdı emmen yemli.k üs sem'a vel ebsara ve
men yuhricül bayye minel meyyiti ve yubricül meyyite minel
bayyi ve meri" yüdebbirul em ra fe seyekulunellahe fe kul e fe
la tettekun*
6.) Haksız bir sebeple bir kimseyi karakala veya mahkemeye
çıkarsalar bu ayet-i kerimeyi devamlı okuyarale kendisine zulüm
ve fenalık yapması melhuz kimselere nefes etse o kimseler bir
kötülük yapamaz ve kendisini serbest bırakırlar.
1261
.
~ :,._;:.T t1ı ~~ ~ x ~~ ·~jı ~)1 ~~ ~
, , •
, ,.

o ,.
t "' :JJ
..,

o
..,

~ .,
""

$
J

,
"

"'"~---:J~ıı_, ~~ ~ ~&~._, ~~ ~~ tJ;. JS' ;. ~~ ~~


" ""\.. - • .
,
, ~
, ,.
o!
up:._r
Bismillihir'rahmanirrahıym* Ve la ted'u mealiahi ilaben
ahar* La iliibe iUa hüve küllü şey•in bilikün illi vecheh*
Lebül bukmü ve ileybi türceôn*
7.) Aşağıda yanlı iki ayet-i kerimeyi birArabiayın ilk cuma
gunü sala vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve her gün kırk kere
okumayı adet edinen kimse yokluktan ebediyyen kurtulur.

ı'A ~~~il' ~lf~i:: _. O~i' *~.r~~~ r:.r>".r


0 )O~~~ .1ı
r,. • ,.
A 0
~ - _, uP.J -' ., ,. ;
*"" ,,.
0
J .,.
' !"'
('ı
o..,
* } • ,;J
\c:"' ~ ,. •
~"' 1: ·>-- J 0 Jjy ~ u ıX ~ ~·ı_, ~IJ.J
O ,. "' .....OA . _,

. ~
... " ,.
... ,
'

. .... ~•\" ~·~~ .. \"'':.~\'AA


~0J. , , r-ifJ~., . ~ .
Bismillihirrahminirrahıym* Vel erda mededniha* Ve
elkayna fiha ravasiye ve enbetni fiba min külli şey'in
mevzun* Ve cealna leküm fibi meiyişe ve men Jestüro J.ehô bi
rizikıyn*
8.) Hafızası zayıf olan bir kimse kırk sabah aşa~da yazılı
ayet-i kerimeleri bir tabağa yazıp su ilc silindikten sonra U7.erine
de kırk kere okuduktan sonra içse hafızası fevkalade kuvvetlenir,
ezberleıne kabiliyeti çok aıtar ve ögrendiklerini katiyyen
unutmaz.

\ :. ~~ 8 ~i~~~~·~)_\ ~}ı liıı ~·


,. ol' ., ., "' .,

.....: ., ., o o "'* ,;. fP

~~~--'·.:;ı" o~ r-+uı *~Ş::..JI ; "~;J\ ~" .!1 ~1 ı:;. ıç


, ... '
.;

1262

,.,. """ "" ,.,. ,
..-: ... o"' o , ~; J ,-.,.. "' .... .,
, ', ı :-• ... , 1tl 1
ı tl / J \ :':71 .... ı c'1"" ·ı J ı "-1 ,. (1, • •
.
~U ~ J -•·~Jl...ı...>.>- • .JUjU -•.: ·.,\.;1) . :.... 612!
"" ,...J .... ~ ., .; o , J. .,
*""·-
~
L- \j ~
J~J~
n \_ \1 -".
0
• "'' J JW\
.
~ ~~
J
, . ,
Bismillihirrahminirrahıym* Sftbbineke la ılme lena illa
ma allemteni inneke entel alimül hakim* Allahümme bidbi
sahıbi uliimül evveline vel ahırine allironi ılmen eteynahü
bukmen ve ılma* Eteynahü rahmeten min ındina ve·
allimnahü min ledünna dma* Fe tealellabül melikül hakkı ve
la ta'cel bil kur'ani min. kabli en yukdıy ileyke vahyübô ve
kul rabbi zidni ılma* Fe fehhemnatıa süleymane ve küllen
eteyna hukmeı;ı ve ılmen ve sahhar na mea davudel cibıile
y ü sebbıhne vat tayra ve künni laılin "'
9.) Kur'an-ı Kerim'de iki ayeti münife vardır ki, her ikisinde
de (28) hurufun tamamı mevcuttur. Bu iki ayet-i kerimeler her iki
tarafı da kesen çok keskin bir kılıçtır. Her ne murad için okunursa
tesiri derhal zuhur eder.
Bilhassa her nevi hastalıklarda, yara ve ç ıbaniann
tedavisinde, felçiilere, saralılara, delilik ve benzeri ruh
hastalıklannda, hası l ı tıbbın aciz kaldığı her çeşit emrazda son
derece faydalı ve şifa verici ayet-i kerimelerdir.
Aşağıda okumasıru tarif edeceğim . şekilde okunmalıdır.
Hasta için okunuyorsa evvela bir nüsha halinde yazıp yedi kat
naylona sarıp bezle de diktikten sonra hastanın üzerinde taş ıtılı r.
1263
Ayrıcabir kagıda da yazıp bir sUrahi içine koyup yedi gün
bu sudan hastaya içirilir. Su eksildikçe üzerine bir miktar su
eklenir. Su yerine zemzem konursa hastalar üzerinde daha çabuk
tesir ve fayda görülilr. Yara, bere, çıbanların tedavisi için yine bir
tabağa yazılıp zeytin yağı ile yazıları sildikten sonra üzerine (28)
defa okuduktan sonra yara ve çıbanlara sürülür. Artan kısmı
saklanır ve lazım olduğu vakit tekrar kullanılır.
Celp ve teshir için tabağa yazılrru.ş ayetleri ve esrnaları
gülsuyu ile silerek yüze sünnek herkes tarafından hüsnü kabul
gönneye ve sevilmeye sebep olur.
Bir mahallin tahliyesi veya bir yerin harap olması istenirse
yedi mezardan alınan toprak Uzerine üç cumartesi güneş
doğmadan (28) kere okuyup matlup mahalle.serpilir.
Ancak haksız yapılan şey anında yapana döner. Bunu göze
alarak hareket etmek gerekir. Bu ayet-i kerimeleri yazıp veya
yazdırıp Uzerine taşıyan ve her gün en az yedi kere okuyan
kimsede üzüntü ve sıkıntı kalmaz. Esasen olmasına da meydan ve
sebep bulunmaz.
Cenabı Hakk, o kulunu .her türlü kaza ve belalardan korur.
Affit-ı semaviyye ve ardıyyeden muhafaza eder.
Kötülüklerin her çeşidinden sıyanet eder. Düşmaniarına
galip ve mansur kılar. Kimse aleyhinde konuşamaz. Kötülük
düşünemez. Kötülük yapmak isteyenlerin kazdıkları kuyuya
kendileri düşerler.
Okumaya başlamadan evvel yedi kere aşağıda yazılı dua
okunur. Arkasından ayetlere başlanrr. Adet tamamlanınca
sonunda yedi kere de ihtitam duası okunup murad istenilerek
arnele nihayet verilir. Okumaya başlarken (10) istiğfar, ( 10)
salavat, (3) İhl~, (1) Fatiha-i Şeriftekrar (10) salavat, (7) kere
de:
, ~ .._ .._ .._ ~ ~'

~~ \S ~~ G' ~~ lS * Alı\
G ·~ li. G'. • • . ~.rı:.r->-.1'
,
"' ll . ' • "' 11
, ""'
r"' ~ .,.
""' ,. J · -:, , ~ } "'
:
--
jı •.-61 G'. ~
~ 1...\S. \S}
. ~
t1 G',
. j;
·1 G'. J) 1 G'. ),_J~Ö: G'. ) .)\.;
1264
,
• ,J -~
,
., o
, .,
§

UJ......_.ı_~, ~ \.:. \.., 9 ... <i ii


-- ·- tJ
""

, .... ,, J. ,

l) .:ı~\ ;ı :X ~Y.J ~ ~~--. _


_ . l.;'ı~) )
, ,. , ,

1265
"'
.. 1
.v.ı ?-".
"' ,.
o..u~....
- o
,

....r
1 d'"
J
. 1 u• 1 ~ • ..
""
u .v.ı
"' •
,
.ı.,
Jo "> "~
.,
J • .v.lı
,J"'r'
..
'
ı ~
,.
j)"_,::--
o -

J ..
' ,, "' ,.
~ , Illi J

*ı):U ~ ~
"
Bismillahirrabmanirrahıym*Yi Allihü yi Allihü yi
Allihü ya Kihiru yi Kidiru yi Muktediru yi Evvelü yi
Ahıru yi Zihiru yi Bitınü ya Latıyfü yi Habiru kavlühül
hakkü ve lehül mülk~ yevme yünfehu fis suri ilimül ğaybi veş
şehideti ve hüvel bakimül habir* Bismillabir rabminir
rahıym* Sümme enzele aleyküm min ba'dil ğammi emeneten
nüisen yağşa tiifeten minküm ve taifetün kad ehemmetbüm
enfüsühüm yazunoOne billahi ğayral hakkı zannel cibiliyyeti
yekGlGne hel teni minel emri min şey'in kul innel emra
küllebii Iiliibi yuhfiine fi enfüsibim mi li yübdune leke
yekulune lev kane leni minel emri şey'ün mi kutilni hahüna
kul lev küotüm fi büyôtiküm le berazellezine kütibe
aleyhimül katlü ili medacilhim ve li yebteliyellahü ma fi
sudGrikUm ve li yümahhısa mi fi kulôbiküm vaUibü alimün
bi zitis sudür* Ve kefi billahi şeh'iden muhammedün
rasulüUihi veUezine meabô eşiddiü alel küffiri ruhamiü
beynehüni teribüro rukkean süccedi* YebteğOne fadlen
mineliabi ve rıdvinen simibüm fi vücOhibim . min. eseris
sücud* Ulike meseiUhüm fit tevriti ve meselübüm fil ineili ke
zer'ın abrace şat'ehu fe ezerabu festağleza festeva ali sukıhi

1266
, ,
, .,. o ..... ; ıJI '"" ""

J--~-u pı
, ,
ç.c
,
')ll o~ .r:"
"",
~ ~~~ ~~)
.... , ....
,. o ,o , o , , ., ca ,
w> .. \:,.j\ :i !\ll ,o} ' 121 ~)C. J)l t>+ll ~ ·;.:_r.),
,. . . ı . . . ,.
,
, ,., 1' A."' fJ
,.. . ....,. ; ı; 1 . . ,.
....

\..j '::"'~-~!..,.,." I..S ı:. .ı.\) ı c.>-) ~ı,.,..1 r->-) ~ ..t ~ . ._.,. . J.
,
_ , o "' ...
' .
ıJI ....
,
"" ,

. ... 1 ~1 c......ı .Jj ~ı ·.. :..ı ı ". , o. 1 .J1 ~


~
,. ' ) ,. , ) ~ ,,. ) ..
Bismillahirrahmanirrahıym* Allahilmme ya Kerimü ,ya
. Basıt ya Nafı' ya Difı' yi sabit yi Muıynü ya Ehadü ya Nur
ya ZekiyyU ya LatıyfU yi Adlü ya Karibü yi Ganiyyü ya
1267
Tevvabü ya Selamü ya Şekuru ya Tahiru,. ya Fettah yi Vedud
ya Kadir ya Muktedir ya Evvelü ya Ahıru ya Zihiru ya
Batınü ya Raôfü ya Bayyü ya Kayyümü ya Cemilü ya Habit·u
ya zat tavli ya Darru yi Saburu salıhar lena kulfibi küllü beni
iidcme ve benati havva bi haRka sirri hazibil esrnail husnli ve
bi hakka ve bi hurmeti muhammedinillezi enzele aleyhi
hazibil iyetil uzma bi rahmetike ya erhamer rihtmin* Ve
sallelliihü ala seyyidina muhammedin ve i lihi ecmeayn* Vel.
bamdü lillabi rabbil alemin*
Bu iki ayeti kerimeleri vird edinip her gün (7) defa okuyan
kimsenin nefesi Ç·Ok tesirli olur. Herhangi bir hastanın iyi
o lmas ını istiyorsanız hem hastaya hem bir bardak suya bu ayetleri
yedi kere okuyup nefes ettikten sonra suyu hastaya içirin. Eceli
ge l memiş ise o hasta biizniilah iyi olur ve az zamanda ayağa
kalkar. Hastalığın ehemmiyetine göre gerekirse okwnay ı yedi gün
sOrdürrnek lazımdır.
10.) Bu birinci fasılaya burada son verirken Cenabı Hazreti
Fnhri Alem Efendimiz'in bir duasını yazmadan diğer fasılaya
geçemeyeceğim. Cenabı Kibriya efend imiz biz günahkar
ümmetinetalim için şöyle dua ve niyazda bulunmuşlar: 1
~
,

,...---~) a;
$

~
~ ~
... 11

~
.... J
,.

~
"")J
1
· 1
'

. ~
-
• ., ı ı ~
4..uul
0

....,.
0<11'
~.. •
I·J? ıi> l
.;_
~
J
tifl ,

ı
.__) . .- ,.. u ... ,. (...>... ... ... u,

Allahümme ahfazna minel alleti til gurfeti ve minel


meşakkati ve -min el mezelleti ındeş şeybeti ve mineş şekiiveti
andel hatimeh* Ve minel fedab ati yevmel kıya mcti bi
rahmetike ya erbamer rabmıin*
"Allah' ım! Bizi gurbette hastalıktan, ihtiyarlıkta meşakkat
ve mezelletten, son ncfesimizde im ans ız ölmekten, kıyamet
giınünde de utanç ve yüz karasından muhafaza buyur.

1268
Merhametiiierin en merhametiisi olan All ah'ı m. Rahmetindaima
bizimle olsun" demektir.

)= '\.
...... •
r ,, o::- ';Ip
.
''· ,,"
..........
........,'t-<.
... J,,. ,(
J-
.........
...,_'t-
.....
...... '-{ ......
~
,, ... ,,;,
........ ........'t-
~() ..... ..... .....
........ ,, " ,,,,.
1 .....

ıG'"111 ,'
........ '-1;. .........,_'to- -{ -
.'
..,-

'-' '
Bu vefk her iki ayetin mecmuu adedi olan (46763)
adedinden yapılmıştır. Bir tabağa yazılıp bir hastaya üç veya yedi
gün içirilirse, hasta az zamanda şifaya kavuşur.

Sevgili okuyucul a rım! Size fazi leti ve sırları çok yüce olan
En 'am Suresi'nden bahsedeceğim.

1269
~~~,., -- ·.\, ) L ,a.,,.,.... ~n..-:: .J J.'_ ,.....,.,
\ '"·1:J...lJ , .....
_)\ • _, . . ... ·-
~ · ~f. t
_., /
•="'
.....
l .. .._
INAK SURESi
Bismillahirrahmanirratuym• Elhamdü lillahillezi halekas
semava.ti vel erda ve cealez zul ümatİ ven nur* Sümmellezlne
keferü bi rabbihim ya'dilfın* Hüvellezi halekakürn min tıynin
sümme kada ecela* Ve ecelün müsemmen ındehu sümme entüm
temterün* Ve hüvellahü fis semavati ve til ard* Ya'lemü
,sirraküm ve eelırakUm ve ya'lemü ma teksibun* Ve ma te'tihim
min ayetin min ayati rabbihim illa kanii _anha mu'ridun• Fe kad
kezzebu bil hakkı lernma caehürn* Fe sevfe ye'tihim enbaü ma
kanlı bihl yestehziün• E lem yeravkem ehlekna min kablihim min
karnin mekkennabüm fil erdı ma !em nümekk.in lekürn ve
erselnes semae aleyhim midrara• Ve cealnel enhara tecri min
tahtihim fe ehleknıihüm bi zUnfibihim ve enşe'na min ba'dihim
karneo aharin* Ve lev nezzelna bi zünObihim ve enşe'nahürn min
ba'dihim karneo aharin* Ve !ev nezzelna aleyke kitaben fi
kırtasin fe lemesOhO bi eydihlm le kiilellezine keferü in haza illa
sıhnm mübin* Ve kilO lev la ünzile aliyhi melek* Ve lev enzelna
meleken le kud;ıyel emru sümme la yünz.aıı1n*
Ve !ev cealnihü meleken le cealnahü racülen ve le lebesna
aleyhim ma yelbisOn* Ve le kadistühzie bi rusillihim min kabiike
fe baka billezine sehırü minhüm ma kanO bihi yestehziOn* Kul
sin1 fil erdı sümmenzun1 keyfe kane ikıbetül rnükezzibin* Kul li
men ma fis semiiviiti ve! ard* Kulillah* Ketebe ala nefsihir
rahrneh* Le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fih*
Ellezine hasiTı1 enfüsehüm fe hüm Iii yü'minı1n* Ve !ebu ma
sekene til leyli ven nehiir* Ve hüves semiy'ul alim* (12. ayet
yedi kere tekrarlanacaktır.) Kul e ~ayrallali ettehızü veliyyen
latırıs semavati vel erdı ve hüve yut'ımü ve la yut' am* Kul inni
ümiıtü en ekune evvele men esierne ve la teküneone mine!
müşrikin* Kul inni ehafü in asaytü rabbi aziibe yevm in azıym*
1293
Men yusraf anhil yevmeizin fe kad rahımeh* Ve zalikel fevzill
ınübin* Ve in yemseskellahii bi durrin fe la kSşife lehO illa hü*
Ve in yemseske bi hayrio fe hilve ala külli şey'in kadir* Ve hüvel
kShiru fevka ıbadih* Ve hilvel hakimül habir*
Kuleyyü şey'in ekberu şehad~h* Kuliliahil şehidün beyni ve
beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur'anü li Unzirak.Um bihl ve
men belağ* E inneküm le teşhediine enne mealiahi aliheten uhri*
Kul la eşhedü kul innema hüve ilabün vah~dün ve inneni beriün
mirnma tüşrikün* Ellezine ateyna.hUmül kitabe ya'rifOnehü kema
ya' riffıne ebnaehüm* Ellezine hasirü enfilsehüm fe hüm la
yü' minün* Ve men az1emü mimmeniftera alellahi keziben ev
kez~ebe bi ayatih* inne~G Hi yütlihuz zalimün* Ve yevme
nahşüruhüm cemiy'an sünune nekülü lill~ne eşrakü eyne
şürakaükümüllezine küntüm tez' umOn* SUm.me lem tekün
fitnetOhUm illa en kalü vallahi rabbina ma künna müşrikin •
Ünzur keyfe kezebu ala enfiisihim ve' dali e anhüm ma kanu
ye fterCın* Ve minhüm men yestemiu ileyk* Ve cealnıi ala
kuh1bihim ekioneten en yetkahıihU ve fi azıinihim vakra* Ve in
yerav killle ayetin la yü'minu biha* Hatta iza cAOke yücadiluneke
yekwüllezine keferü in haza illa esatıyrul evvelin* Ve hüm
yenhevne anhü ve yen'evne anh* Ve in yühliküne illa enfiisehüm
ve ma yeş ' urıin* Ve lev tera iz vükıffı alen nari fe kalu ya leytena
nüraddü ve la n:ükezzibe bi ayati rabbina ve nekOne minel
mü'minin*
Bel bedalehUm ma kanlı yuhffıne min kabi* Ve lev ruddCı
l eadCı liına nühu anhü ve innehüın le kazibün• Ve kalu in hiye illa
hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb ' ıisUrı* Ve lev tera iz vükıfU
ala rabbihim* Kale e leyse haza bil hakk* Kahl bela ve rabbina•
Kale fe zilkul aziibe bi ma küntUm tekfilriln* Kad hasirallezine
kezzebu bi Jikaitlah* Hatta iza caethümüs saatü bağteten kalı1 ya
hasrateni ala ma ferratna fiha ve hUm yahmilune evzar~hüm ahi
zuhurihim* E la sae ma yeziriln* Ve me! hayatüd dünya illa
l eıbün ve lehv* Ve !ed d arul ahıratil hayrun lillezine yettekün* E
fe la ta' kıl un* Kad na' lemU innehu le yahzünUkellezi yekulüne fe
innehilm la yUkezzibüneke ve lakinnez zalimine bi ayariliahi
1294
yechadün* Ve le kad küzzibet rusütün min kabiike fe saberu ala
ma küzzibu ve iızu hana etahüm nasruna• Ve la.mübeddile li
kelimatilla.h* Ve le kad caeke min nebeil mürselin* Ve in kane
kebüra aleyke ı'raduhUm fe inisteta'te en tebteğıye nefekan fil
erdı ev süllemen fıs semai fe te'tiyehüm bi ayeh* Ve lev şaellahü
le cemeahüm alel hüda fe la teküneone minel cahilin*
İnnema yestecibüllezine yesmeün* Yel mevtii
yeb'asühümüllahü sümme ileyhl yürcefi!ı* Ve kalü lev la nüzzile
aleyhi ayetün min rabbih* Kul innellahe kadirun ala en yünezzile
ayeten ve lakinıle ekserahüm la ya'lemıln* Ve ·ma min dabbetin
til erdı ve la tairin yetıyru bi ceniihayhi illa ümemün emsalUküm*
Ma feratna fıl kitabi min şey'in sümme ila rabbihim yuhşerun*
Veliezine kezzebu bi ayıitina summün v~ bükmün fiz zulümat*
Men yeşeillahü yudlilhU* Ve men yeşe' yec'alhü ala sıratın
müstekıym* Kul eraeyteküm in etakUm azabüJlahj ev etetkUmüs
saatU e ğayrallılhi ted'un• İn küntüm sadikıyn* Bel iyyahü
ted ' üne fe yekşifü ma ted'une ileyhi in şae ve tensevnc ma
tüşrikun* Ve le kad erselna ila ümernin min kabiike fe
ehaznah~m bil be'sai vad darrai leallehüm yetedarraıin* Fe lev la
iz caehüm be'süna tedarrau ve lakin kaset kulubühüm ve zeyyene
lehümüş şeytılnü ma kanlı ya'melun* Fe lernma nesü ma zükkirü
bihi fetalına aJeyhim ebvabe külli şey'* Hatta iza ferihO bima Otii
ehaznahüm bağteten fe izahüro müblisıln*
Fe kutıa dabiml kavrnillezine zalemu* Yel hamdil Iiliahi
rabbil alemin* Kul eraeytünı in ehazellahü sem'aküm ve
ebsaraküm ve haterne ala kulübikUm men ilahün ğayrullahi
ye' tiküm bih* Ünzur keyfe nüsarrifUl ayati sUromehUm yasdiflın*
Kul eraeyteküm in etakUm azabülliihi bağteten ev eelıraten hel
yühlekü illet kavmüz zalimun* Ve ma nürsilül mürseline illa
mübeşşirine ve münzirin* Fe men amene ve asleha fe la havfUn·
aleyhim ve la hUm yahzenun• Vellezine kezzebu bi ayatimi
yemessühümül azabU bima kanu yefsükün* Kul la ekOlU leküm
ındi hazainUIHihi ve Hi a ' lemül ğaybe ve . la eJ<Ulü leküm inni
melek* İn ettebiu illa ma yOha ileyy* Kul hel yestevil a'ma vet
besıyr* E fe la tetefekkerun• Ve enzir bihilleiine yehafune en
1295
yuhşerfı ila rabbihim leyse lehüm min duni.hi veliyyün ve la
şefıy ' un leallehüm yettekfui* Ve hi tatrudillezine yed'üne
rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yüridune vecheh* Ma aleyke min
hısabihim min şey'in ve ma min hısabike aleyhim min şey'in fe
tatrudehüm fe teküne minez zalimrn*
Ve kezalike fe tenna ba'dahüm bi ba'dın li yeklılü ehdülai
mennellahü aleyhim min beynina* E leysellahü bi a'leme biş
şakirin* Ve iza caekellezine yü'minüne bi iyatina fe kul selamün
aleyküm ketebe rabbüktim ala nefsihir rabmete ennehü men arnile
minkUm slıen bi cehaletin sümme tabe rni.n ba'dihi ve asleha fe
ennehü ğaftırun rahıym• Ve kezalike nüfassılül ayati ve li
testebine sebilül mücrimin* Kul i.nıiı nühitü en a'büdellezine
ted'üne min dünillah* Kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izen
ve ma ene mine! mUhtedin* Kul inni ala beyyinetİn min rabbi ve
kezzebtüm bih 11 Ma ındi ma . testa'ci!One bih* İnii l hukmü illa
lillah* Yekussul hakka ve hüve hayrul rası lin* Kul lev enne ındi
ma testa'cilune bihi le kudıyel emru beyni ve beyneküm* Vallahü
a'lemü biz zalimin* Ve ındehu meratihul ğaybi la ya'lemühıi illa
hü* Ve ya'lemü ma fıl berri vel bahr* Ve ma teskutu min
verakatin illa ya'lemüha ve la habbetin fi zulümatil erdı ve la
ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin*
Ve hüvellezi yeteveff'aküm bil leyli ve ya'lemü ma cerahtüm
bin nehıiri sümme yeb'asüküm fibi li yukda ecelün müsemma*
Sümme ileyhi merciukilm sümme yünebbiükürn bima küntüm
ta'melQn* Ve hüvel kahiru fevka ıbadihi ve yürsilü aleyküm
hafezah* Hatta iza ciie ehadekümül mevtü teveffethü rustilOna ve
hüm la yüferritün* Sümme ruddü ilellahi mevlahümül hakk* E la
lehül hukmü ve hüve esraul hasibin* (60. ve 61. ayetler yedi kere
tekrarlanır ve arkasından (15) defa da "Ve Ufevvidu emri ilellıih*
innellıihe basıyrÜn bilıbad") Kul men yünecciküm min zulümatil
berri vel bahri ted'unehü tedarruan ve hufyeteh* Le inencana
mi n hıizihl le nekCınenne mineş şilirün* Kul hüvel kıidiru ala en ·
yeb'ase aleyküm azaben min fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev
yelbeseküm şiyean ve yüzika ba'daküm be'se ba'd* Ünzur keyfe
nüsarrifiil ayati leallehüm yefk.ahün* Ve kezzebe bihi kavmüke
1296
ve hüvel hakk* Kul lestü aleyküm bi vekll* Li· kClili nebein
mUstekarr• Ve sevfe ta' lemıin* Ve iza eraeytellezine yehıidıine fı
ayıitina fe a'nd anhUm hatta yehOfü fı hadisin ~ayrih* Ve imma
yünsiyennekeş şeytanü fe la tak'ud ba'dez zikra meal kavmiz
zalimin* ~
Ve ma alellezine yettekUne min hısabihim min şey'in ve
lakin zikra teallehUm yettekiln* Ve zerillezinettehazQ dinehüm
leıben ve !ehven ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihi en
tübsele nefsün bima kesebet* Leyse leha min dlınilldhi veliyyün
ve la şefıy'* Ve in ta'dil külle adlin la yü'haz minha*
Ülaikellezine übsilu bima kesebll* Lehüm şerabün min hamimin
ve azabün elimün bima kanlı yekftirfın* Kul ened'll min dfınillıihi
ma la yenfeumi ve la yedurruna ve nüraddü·ala a'ka.bina ba'de iz
hedanelldhü kellezistehvethüş şeyatıyoU fil erdı hayran* Lehıi
ashabün yed'unehCı ilel hilde'tina• Kul inne hüdellıihi hUvel
hüda* Ve ilmima li nüslime li rabbil alemin* Ve en ekıymüs
salate vettekCıh* Ve hilvellezi ileyhi tuhşerun* Ve hüvellezi
halekas semavati vel erda bil hakk* Ve yevme yekUiü kUn fe
yekıinü kavlühUJ hakk* Ve lehül mülkü yevme yünfehu fıs sür*
Alimül ğaybi veş şehadeh* Ve hüvel hakimül habir* ("Kavlühül
hakk............. Habir"e kadar yedi okunacak.)
Ve iz kale ibnlhimü li ebihi azera e tettehızü asnarnen
aliheh* İnni erake ve kavmeke fı datalin mübin* Ve keziilike nüri
ibrahime melekfıtes semavati vel erdı ve li yekfıne minel
mükınin * Fe ternma cenne aleyhit leylü raa kevkeba* Kale Mza
rabbi* Feleınma efele kale la ühıbbül afilin* Felemma rael
kamera baziğan kale haza rabbi* Felemma efele kale le in lem
yehdini rabbi le ekunenne mine! kavmid dallin* Felemma raeş
şem se bıiziğateııkale haza rabbi haza ekber• Fe lernma efele kale
ya kavmi inni beriün mimma tüşrikıin* İnni veeeelıtü vechiye
lillezi fetaras . semavati vel erda hanifen ve ma ene minel
mü şrilôn* Ve haccehü kavmüh* Kale e tühaccunni fillaru ve kad
hedan* Ve la ehat'U ma tüşrikune bihi illa en yeşae rabbi şey'a*
Vesia rabbi külle şey'in ılına• E fe la tetezekkenln* Ve keyfe
ehafil ma eşraktüm ve la tehafüne ennekUm eşraktüm billahi ma
1297
lem yünezzil bihi aleyküm sültim1* Fe eyyül feriykayni ehakku
bil emn• İn küntüm ta'lemun•
Ellezine amenu ve lem yelbisO imanehüm yazlimü ülaike
lehümül emnü ve hüm mühtedun• Vetilke huccetüna ateynöha
ibröhime ala kavmih* Nerfeu deracıitin men neşa'• İnne rabbeke
hakimün alim* Ve vehebna lehCı ishiika ve ya'kOb* Küllen
hedeyna• V e nUhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihi
diivlıde ve süleymaneve eyyCıbe ve yQsUfe ve musa ve harun* Ve
kezalike neczil muhsinin* Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve
ilyas• Küllün mines salihıyn• Ve ismaıyle vel yesea ve yOnüse ve
lüta• Ve küllen faddalna alet alemin* (Bu ayet yedi kere
okunduktan sonra (IS) defa da.: "Rabbena atina min ledünke
rahmeten ve heyyi' lena min emri na raşeda* Bi hurmeti hiiülai ve
bi hurmeti seyyidina muhammedin aleyhis salatil ves selam
denecek.) Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim*
Vectebeynahüm ve hedeynahüm ila sıratın mOstekıym• Zalike
hüda Iiliahi yehdi bihi men yeşaü min ıbadih* Ve lev eşrakU le
habita anhüm ma kanCı ya'melCın* Ülaikellezine ateynabümü~
kitabe vel hukrne ven nUbüvveh* Fe in yekfilr biha haUlai fe kad
vekkelna biha kavmen leysCı biha bi Jcafirin* Ülaikellezine
hedellahU fe bi hüdahümuktedih* Kul la es'elükUm aleyhi ecra•
İn hüve illa zik.ra Iii alemin• (Bu parantez içerisinde olan ayetten
sonra (40) kere: "İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn" okunacak
arkasından · (40) defa da: "Allabümme salli ala seyyidina
muhammedin ve ala cemiy'ıl enbiyai vel mOrselin" denecek.)
Ve ma kaderullahe hakka kadrihi iz kalOma enzelellahü ala
beşerin min şey'* Kul men enzeiei kitabellezi cae bihi musa
miran ve hüden lin nasi tec'alOnehü karatıyse tübdüneha ve
tuhtüne kesira* Ve ullimtüm ma lem ta'JemCı entüm ve la
abaüküm* KuTillahü sümme zerhüm fi havdıhim yel ' abun• Ve
haza kitabüo enzelnahü mUbarakün müsaddikullezi beyne
yedeyhi ve li tOnzira llinmel kura ve men havleh8* Vellezine
yü'minune bil ahırati yü'minune bihi ve hüm ala salatihim
yühafizün• Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev
kale Cıhıye ileyye ve lem yüha ileyhi şey'Un ve men kale se ünzilU
1298
misle ma enzelellatı* Ve lev tera iziz zalimOne fi ğarnemtil mevti
vel melaiketU basitu eydihim* Ahricıl enfiiseküm* Elyevme
tüczevne azabel·huni bima küntürn tekCılune alelhihi ğayral hakkı
ve kOntüm an ayatihi testekbin1n* Ve le kad ci'türnuna turada
kema halaknalcürn evvele merratin ve terak.türn ma havvelnak:üm
verae zuhuriküm* Ve ma nera meakürn şüfeaekürnüllezine
zearntüm ennehürn fiküm şüraka'* Le kad tekattaa beynekUrn ve
dalle ankürn ma küntüm tez'umUıı*
lnnellatıe talikul habbi ven neva* Yuhricül hayye mine!
meyyiti ve rnuhricill meyyite rninel hayy* Zalikümüllahll fe enna
tü'fekOn* Fiilikul ısbah* Ve cealelleyle sekenen ves semse vel
kamera husbana• Zalike takdirul azizil alim* (Bu ayetler yedi
kere okunacak.) Ve hüvellezi ceale lekümün nücUıne li tehtedü
biha fi zulümatil berri vel bahr* Kad fassalnet ayati li kavmin
ya'lemün* Ve hüvellezi enşeeküm , min nefsin vatııdetin fe
müstekarrun ve müstevda'* Kad fassalnet ayati li kavmin
yefkahun* Ve hüvellezi enzele mines seroru maa* Fe ahracna bihi
nebiite külli şey'in fe ahracna minhü hadıran nuhricü minhü
babben rnüteriliba* Ve minen nahli min tal 'ıhii kınvanün ·
daniyetün ve cennatin min a' nabin vez zeytüne ver rummane
müştebihen ve ğayra müteşabih* Onzurü ila semerihi iza esrnera
ve yen'ıh* İnne fi zalikürn le ayatin Li kavmin yü'minun* Ve
cealü lillahi şürakael ciruıe ve halekahüro ve haraklı lehu benine
ve beniitin bi ğayri ılm* SUbhanehU ve teaiii amma yesıfün•
Bedius semavati vel ard* Enna yekOnü lehu veledün ve lem tekün
lehü sahıbeh* Ve haleka külle şey'* Ve hüve bi külli şey'in alim*
ZalikUmüllahu rabüküm la ilahe illa hil* Haliku külli şey'in
fa ' büdüh* Ve hüve ala külli şey'in vekil* U tüdrikühUI ebsaru ve
hüve yüdrikül ebsar• Ve hüvel letıyfül habir* Kad caeküm
~

besairu min rabbiküm* Fe men ebsara fe li nefsih* Ve men arniye


fe aleyha* Ve ma ene aleyküm bi hafıyz• Ve kezalike nüsarrifill
ayati ve li yekiÜO deraste ve li nübeyyinehil li kavmin ya'lemiln*
İttebı' ma ılhıye iltıyke min rabbik* U. ilatıe illa hu* Ve a'rıd ani!
müşri kin* Ve lev şaellahü ma eşrakü* Ve ma cealnak:e aleyhim
hafıyza* Ve ma ente aleyhim bi vekil* Ve la tesübbüllezine
1299
yed'une min dCmillahi fe yesübbUilahe adven bi ğayri ıım•
K~zalike zeyyenna li kUili ümmetin amelehüm sümme ila
rabbihim merciuhUm fe yünebbiühüm bima kanu ya'melün* Ve
ak~mü billahi cehde eymanihim le in caethüm ayetün le
yU'minünne biha* Kul innemel ayatil ındellahi ve ma yüş'ıruküm
ennehıi iza caet la ytl'minun• Ve nUkallibü efidetehüm ve
ebsıirahüm kema lem yü'minu biha evvele merratin ve
nezeruhüm fi tuğyanihim ya'mehiin*
Ve lev ennena nezzelmi ileyhimUI . melıikete ve
kellemehümül mevta ve haşarna aleyhim killle şey' in kubUlen ma
kanu li yü'minü illa en yeşaellahU ve lıikinne ekserahüm
yechelün* Ve kezıilike cealna li kUili nebiyyin adüvven
şeyatıyoel insi vel cinni yllhıy ba'duhUm ila ba'dın zuhrufel kavli
ğurCıra* Ve lev şae rabbüke ma fealCıhU fe zerhUm ve ma
yefteriin* Ve li tas~a ileyhi efidetüllezine la yü'minüne bil
ahırati ve li yerdavhU ve li yakterifil ma hüm mukterifiln* E fe
ğayrallahi ebteğıy hakemen ve hüvellezi enzele ileykümül kitabe
müfassala* Vellezine ateynahümül kitabe ya'lemune ennehCı
münezzelün min rabbike bil hakkı fe la teküneone minel
mümterin• Ve temmet kelimetil ra bbike sıdkan ve adla• Ui
mUbeddile li kelimatih* Ve hüves semiy'ul alim* (Bu ayet de
yedi kere tekrarlanacak) Ve in tütı' eksera men til erdı yüdıl h1ke
an sebilillah* tn· yettebiılne illez zanne ve in hüm illa yahrusun•
lnne rabbeke hüve a'lemü men yedıllü an sebilih* Ve hUve
a' lemü bil mühtedin* Fe külıl mimma zükirasmüllahi aleyhi in
kUnttım bi ayatihi mU'minin*
Ve mii leküm ella te'külıl mimma zükirasmüllahi aleyhi ve
kad fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh*
Ve inne kesiran le yildıliüne bi ehvaihim bi ğayri ılm* İnne
rabbeke hüve a'lemü bil mu'tedin* Ve zeru zatıiral ismi ve
batıneh* İnnellezine yeksibunel isme se yüczevne bima kanCı
yakterifUn* Ve la te'kUlu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve
innehıl le fısk* Ve inneş şeyatıyne le yCıhCıne ila evliyaihim li
yücadil Cıküm* Ve in eta'tümiihüm inneküm le müşrikıln* E ve
men kdne meyten fe ahyeynihU ve cealna lehu nilran yemşi bihi
1300
fın nasi ke men meselühil fiz zulümatİ leyse bi biricin minha*
KezAlike züyyine lil kafırine ma kanQ ya'meliin* Ve kezAlike
cealna fi külli karyetin kabira mücrimiha li yemkün1 fibi* Ve mA
yemkUrone illa bi enftlsihim ve ma yes'uriin* Ve iza caethüm
ayetün kah1 le n nU' ine hatta nU 'ta misle mA Otiye rusUIUllAh* (Bu
ayetler yedi kere okunacak sonra da yedi kere: "İlahi menillezi
deake fe lem tücibhü ve menillezis teane fe lem tüınhü ve
menillezis tecarake fe lem tücirhü ve me!lillezi tevekkele aleyke
fe lem tekfıhi ve menillezisteğase bike fe lem tuğıshü ve
menillezi seeleke fe lem tu'tıhi ve ğayşah ve ğavşah ve ğavşah
esteğıysu eğısna ya ğayasel müste~sin vakdı havayicins ve
hav~yicis sailln* Bi hakkıl kur'anil azıymi ve bi hunneti habibike
ve nebiyyike ve rast11ikel kerim* İlahenŞ if'al bina mA ente
ehlühQ ve la teraı bina ma nahnU ehlüh* İnneke ehlüt takva ve
ehlUl mağfirati ve ene ehlüz züntlbi ve! hataya (I 5 kere) ve
üfevvidu emri ilellah* lnne118he basıyrun bil ıbad* Fevekahüllahü
seyyiati ma mekerll ve baka bi ali fır'avne sOül azab" dedikten
sonra ı 23. ayetinikinci kısmına başlayıp sonuna kadar yedi kere
okur ve sureye devam edersin.) ·Allahil a'lemü haysil yec'aHl
risaieteh* Se yUsıybUllezine ecramQ sağarun ındellaru ve azabün
şedidUn bima kanO yemkürUn* (Kur ' an-ı Kerim'de bu ayeti
kerimeden başka yanyana gelmiş iki Lafza-i Celal başka hiçbir
yerde yoktur. Burada tarif ettiğim gibi birinci Allah ismi şerifinde
durup meşru olan murad ve matlubunu Cenabı Hakk erı kısa
zamanda kendisine yalvaran bu kulunun dileğini ihsan buyurur.)
Fe men yüridillahü en yehdiyehO yeşrah sad.rahO Iii islami ve
men yürid en yüdıllehO yec'al sadrahO dayyikan haracen ke
ennema yassa' adU fis sema'* Kezalike yec'alüU8hür ricse
alellezine la yü'miniin* Ve haza sırcitu rabbike müstekıyma* Kad
fassalnet ayati li kavmin yezzekkerOn* Lehüm darus selami ınde
rabbihim ve l}üve veliyyühüm birna kanO ya'melOn* Ve yevme
yahşürühüm cemiy'a* Ya ma'şeral cirıni kadisteksertüm minel
ins• Ve kiile evliyiiühüm minel insi rabbenestemtea ba'duna bi
ba'dın ve belağna ecelenellezi ecelte lena• Kiilen niiru mesvaküm
halidine fihıi illa ma şaeııaıı• inne rabbeke hakimün alim* Ve
1301
kezalike nüvelli ba'daz zalimine ba'dan bima kanil yeksibun• Ya
ma'şeral cinni ve! insi e !em ye'tiküm rusOlUn minküm yekusstine
aleyküm ayati ve yOnziruneküın li kae yevmiküm haza• Kalu
şehidna ala enfiisina ve ~arrathümUI hayatUd dünya ve şehidu ala
enfiisihim ennehüm kanti klifir.in• ZAlike en lem yekün rabUke
milblikel kura bi zulmin ve ehlüha Aafittin•
Ve li külli deracatiln mimma amilO ve ma rabbilke bi ~afilin
amma ya'mehin• Ve rabbükel Aaniyyü zür rahmeti in yeşe'
yüzhibküm ve yestahlifmin ba'diküm ma yeşaü kema enşeeküm
min zürriyyeti kavmin ılharin• lnne ma tOadOİıe leatin ve ma
entüm bi mu'cizin• Kul ya kavmı'melu ala mekanetikUm inni
amilün fe sevfe ta'lemilne men tekOnU lehu akıbetüd dar* İnnehü
la yüflihuz zıilimün• Ve cealu lillılhi mimma zerae minel harsi
ve! en'ami nesıyben fe kilO haza lillılhi bi za'mihim ve hazali
şürakaina• Fe ma kane li şürakılihim fe la yesılU ilellılh* Ve ma
kane Iiliahi fe hüve yesılO ila şürakaihim• Saen ma yahkümun•
Ve kezıilike zeyyene li kestrin minel müşrikine katle eviadihim
şürakaühüm li yürdühüm ve li ~lbisu aleyhim dinehüm• Ve lev
şaellılhü ma fealOhü fe zerhUm ve mit ~efterun• •
Ve kalü hazibi en'amün ve harsün hıcr• La yat'amüha illa
men nes8ü bi za'mihim ve en'lmün burrime.t zuhOhuha ve
en'amü la yezkürUnesmellılhi aleyheftirlien aleyh• Se yeczıhim
bima kapü yefterun• (Bu ayet de yedi kere takrarlanacak.) Ve
katil ma fi butfini hazibil en'ami hıilisatün li zOkürlna ve
muharramün ala ezvacina• Ve in yekün meyteten fe büro fihi
şüraka'• Se yeczihim vasfehüm• İnne hakimün alim* Kad
hasirallezine katelU eviadehUm sefehen bi ~ayri ılınin ve harramfr
ma razekahümüllahüftiraen aleilahi kad daHil ve ma kanu
mühtedin* Ve hilvellezi enşee cennatin ma'ruşatin ve Aayra
ma ' ruşatin ven nalıle vez zer'a muhtelifen ükUlühu vez zeytline
ve ~ rummane müteşabihen ve ğayra milteşiibih* KülO min
semeribi iza esmera ve atU hakkalın yevme hasadihive la tüsrifü*
İnnehu la ohıbbül müsrifln• Ve minel en'ami hamuleten ve
0
ferşa• Külu mimma razakakümüllılhü ve li yettebiu hutuvatiş
şeytan• innehü leküm adüvvün mUbio•
1302
Semaniyete ezvac• mined da'nisneyni ve minel. ma'zisneyn*
Kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi
arhamül Unseyeyn* Nebbiı1ni bi ılmi inküntOm sadikıyn* Ve
inine! ibilisneyni ve mine! bekarisneyn* Kul azzekerayni harrame
emil ünseyeyni enııneştemelet .,aleyhi erhamOl ünseyeyn* Em
küntüm şühedae iz vassakünıüllahü bihaza*Fe men azlemü
mimmeniftera alellahi keziben li yüdıllen nase bi ğayri ılın*
innelliibe la yehdil kavmez zalimin* Kql la ecidü fi ma uhıye
ileyye muharramen ala taımin yafamilhü illa en yekune meyteten
ev demen mesruhan ev lahme hınzirin fe innehü ricsün ev fiskan
ühille li ğayrillahi bih* Fe menıdturra ğayra bağın ve la adin fe
ione rabbeke ğafnrun rahıym* (Bu ayet de yedi kere okunacak.)
Ve alellezine hadu harramna killle zi züfur~ Ve minel bekari vel
ğanemi harranına aleyhim şühumehüma illa hamelet tuhilruhüma
evi! havaya ev malıteleta ·bi azm*. Zalike cezeynahüm bi
bağyihim* Ve innale sadikıln*
Fe in kezzebUke fe kul rabbükilm zu rabmetin vasiah* Ve la
yüraddü be'sühO anil kavmil mücrimin* Seyekulüllezine eşrakü
lev . şaellahü ma eşralcna ve la abauna ve la harramna min şey ' *
Kezalike kezzebelleztne min kablihim hatta zaku be'sena• Kul
hel ındeküm min ılınin fe tuhricuhü lena* İn tettebiune illez
zanne ve inentüm illa tahrusun* Kul fe Iiliahil huccetü\ biiliğah*
Fe lev şae . lehedaküm ecmeıyn* Kul helümme
şühedaekümüllezine yeşhedOne ennellahe .harrame haza* Fe in
şehidu fe la teşhed meahüm* Ve la tettebı' ehvaellezine kezzebu
bi ayıitina veliezine la yU'minCıne bil ahırati ve hUm bi rabbihim
ya'dilün* Kul tealev etlü ma harrame rabbüküro aleyküm ella
tüşrikO bihi şey'a* Ve bil valideyni ıhsana* Ve la taktülu
evladeküm min imlıik* Ve nahnü ne~kuküm ve iyyıihUm* Ve la
takrabul fevah1şe ma zahera mimla ve ma betan• Ve la taktütün
nefselieti harramellahU_.. illa bil hakk* ZalikUm vassaküro bihi
lealleküm ta'kılCın* ......----
Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenü hatta
yeblüğa eşüddehu ve evfiil keyle vel mizane bil kıst* La. nükellifü
nefsen illa vüs'aha* Ve iza kultüm fa'dilu ve lev kaneza kurba*
1303
Ve bi alıdiliahi evfü* ZS!iküm vassaktim bihi lealleküm
tezekkerün* Ve enne haza sınitıy müstekıymen fettebiilh* Ve la
tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebilih* Zaliküm vassaktim
bihi lealleküm tettekun• Sümme ateyna mCısel kimbe temamen
alellezi ahsene ve tefsıylen li k{\Jli şey'in ve hüden ve rahmeten
leallehüm bi likai rabbihim yü' minCın* Ve haza kitabün
enzelnahü mübarakün fettebiCıhü vetteklı lealleküm türhamfın* En
tekülCı innema ünzilel kimbU ala mifeteypi min kablina• Ve in
künna an dirasetihim le ğafıli n* Ev tekCılfılev enna linzile aleynel
kitabU le künna ehda mirıhüm* Fe kad caekUm beyyineton min
rabbiküm ve hUden ve rahmetOn fe men azlemü mimmen kezzebe
bi . ayatiilahi ve sadefe anha* Se neczillezine yasdiffıne an ayati na
sCıel azabi bima kdnü yasdirun• .
Hel yenzurüne illa en te' tiyehürnül melaiketü ev ye'tiye
rabbüke ev ye'tiye ba'du ayati rabbik~ Yevme ye'ti ba'du ayati
rabbike la yenfeu nefsen imanüha lem teklin amenet min kabtil ev
kesebet fi imaniha hayra* Kulintezınl inna müntezırün*
inneliezine ferraku dinehüm ve kanu şiyean leste minhUm fi şey'*
İnnema emrühüm ileilahi sümme yünebbiühüm bima kanu
yefalun• Men cae bit haseneti fe lehCı aşru ~msaliha* Ve men
cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun• Kul
· inneni hedani rabbi ila sıratın müstekıym* Dinen kayyimen
millete ibrahime ,hanira* Ve makane mine\ müşrikin* Kul inne
salati ve nüsüki ve mahyaye memsti litlahi rabbil alemin* U.
şerike leh* Ve bi zaJike ümirtü ve ene evve!UI müslimin* Kul e
ğayrallfıhi ebğıy rabben ve hüve rabbü kilili şey'* Ve la teksibU
küllü nefsin illa aleyha* Ve la teziru vaziraton vizra uhra•
Sümme ila rabbikUm merciuküm fe yünebbiüküm bima kUntilm
fıh i tahtelifün* Ve hüvellezi cealeküm halaifel erdı ve rafea
ba' daküm fevka:-ba'dın deracıitin li yeblüveküm fi ma ataküm*
İnne rabbeke seriy' ul ıkab* İrınehCı le ğafiin.ın rahıym* .(Bu son
ayeti kerime yedi defa okunduktan sonra üç kere de aşağıda yazılı
dua okunacaktır:
Allahümme ya serial hısab* Ya şedldel ıkab* Ya Cafüru ya
Rahıymü ya Ha lıka küHi şey' * Ya Fatıras semavali vel ard* Ve
1304
ya Fiilikal habbi ven neva• Ya Falikal ısbah* Ya baisel ervatı• Ya
zelcudi ves simatı* Ya milfettihal ebvab* Ya müsebbibel esbab*
Ya müsehhiles siab* Ya mildevviral felikid devvar• Ya
mukallibel kulubi vel ebsar• Ya dafius seyyiat• Ve rafıy'ud
derecati ya kafiyel mühimmAt• Ya mu 'tıyel mesulat• Ya
semiy'al asavat• Ya kıidiyel tıacat• Ya mücibet deavaı• Ya
mukıllel asurat• Ya muhyiyel emvat• Ya nılral ardı ves semavat•
Ya hayyü ya kayyüm* Ya malikel mülk~ Yıi zeleelali vel ikram•
Bi rahmetike ya erhamer rabımin* Vakdı haceti fi hazihis saah*
Ve hacati cemiy'al mü' minine vel mü'mi.nat* Allahümme i.nni
es' eilke min mucibati rahmetike ve azaimi magfıratike vel
ganimeti min külli berri.n ves selameti min külli fücurin vel ısmeti
min kUIIi zenb* Allihümme la ted'u li zenbin illa gafertehu ve la
hemmen ila ferreetebil ve la maradan illa şefetehCl ve la deynen
iİia kadeytehu ve la ratkan illa fe .taktehii ve la tasiden illa
aslahtehu ve Iii haceti min havayicid dUnya vel ahırati illa
kadeyteha ya viisial mağfırati ya vasial mağfirati ya viisial
mağfırati iğfirli bi fadlike ve keramike ya erhamer rahımin"' (Bu
duanın üçU.ncü oku.nuşundan sonra (15) kere de: "Ve üfevvidu
emri ilelliih* lnnellahe basıynın bil ıbad* Fe vekahüllahü seyyiati
ma mekerii ve hill bi ali fir'avne suül azab* Ennaru .vu'radune
aleyha gudUvven ve aşiyya" dedikten sonra yedi kere:
"AIIatıümme salli ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve
biimina ve nfui ebs8.rina ve kurrate uyunina muhammedin abdike
ve nebiyyike ve rasOliken nebiyyil ümmiyyi kema salleyte ala
seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime inneke hamidün
mecid" deyip secde et ve secdede on beş kere: "Rabbena atina
min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşeda" ayet-i
kerimesini oku ve muradını Cenabı Hakk'tan rica ederek iste.

1305
~AM SURESi USIJL..t KIRAATİ

Sure-i şerifeyi okumaya başladıktan sonra 12. Ayeti:


·~ı:iı:.~~ .. lıd" , --. ~,,-- d1ı ·".C'L.~f
~ r,::;- r J )~ .. J ı..F" .. ~ .~ J
Ve lehu ma sekene filleyli ven nehiri ve hüves semiy'iıl
ali111*
Ayet-i kerimesine kadar okunacak ve bu ayet (7) kere
tekrarlanacak ve okumaya devam edip 15. Ayet: .
' 1 ~· ı
·~'
. -·
• J
.
, .
..~
, ıı ~· J
""'
J..-
~
,.

.,.,.,

...tiJ .;1..!.. u .... ; ,...
.ı...;.ç. ~
J

lll
.. J. . . .
.....a..ı ........
J .. "' J ~ "' ..;- . J~- u
"' ,
Men yusraru anhü yevmeizin fe kad rahameh* Ve dlikel
fevzül mübin*
Dedikten sonra (15) kere:
* o " • ' .. .. J. "' .. ,._

. .)~y., ~ ~\ 01, ,~\ Jl., t.S ,;ı J:' )IJ


; ,
Ve üfevvidu emri ilellah* İnnellihe besıyrun bilabid*
Ayet-i kerimesi okunacak sonra 16. Ayet:
tJI ; ;,.; til ..\
D"'
.. ' ,, '
0\J J,__~t. ıl .t
1 .~_.o~:.u
. ........ ~
. ~ ~\
J. "' .. o ..
ı·
~, .. ,.~ 0\J
"'
O,;

.
Ve in yemseskellahü bi durrio fe li kişife lehu illi hüve
ve in yemseske bi hayrio fe hüve ali külli şey'in k.adir* Ve
hüvel kahiru fevka abidihi ve hüvel hakimül babir*
Ayetleri (7) kere tekrarlanacak sonra okumaya 60. Ayet:
1306
'~', LS ~:. ak~~ r<.:~ ~1J ,,(>~'~;- J~ -~, ~j, ;~
.,. ~ ... ~.; ,. , "" J. J "' ) • J ,,.

~ *J_,b _;;.
,
'J ~J G:_J cly ~:,:Jı ~~ıç.~
c: ~ . \~) ~\ ~ ~\
, ., ; o o ,.,.,.. .; o ' ,. ,,

~\
,
~~ ,Aill Jl, \)~.J
t
*'.~ t_;.,j ı
"Ve hüvel kihiru fevka ıbidihi ve yürsilü aleyküm
b~fazaten hatti izi cie ehadükümül mevtü teveffethü
rusülüni ve büm li yüferritfin* Silmme ruddfi ileilahi
mevlahümül hakkı e li lehül hukmü ve büve esraul hisibio"e
kadar okuyup bu iki ayeti yedi kere tekrarladıktan sonra (lS) defa
da:
• ~GJLı .' , , "' .,..
.. , Ailı 0\ Aill Jl c.> ;ı J;' _,;ıJ
. ,. . ~
, ""'
... , ,
Ve üfevvidu emri ileilahi ionellahe besayrun bilıbid* ·
Ayeti kerimesi okunacak ve:
~ } ., tJI p ... o .., . ,. ,. .. ;'

JJ~-ii~ ry..
•" -:: 'Lı
,c..Y"'-' ,.
· ~ıJ
vP) ~('. " 11 '.ı::.
, ..r--- ,_,....-- c.>.JJI
. ~ ... ,
J

*'~ ' <:'::._ iı ~ J


::_.i, ~ d, ö~l6 ~~ 1ı'
J .r-'
L
J "' . -
:~j, ~ ~ ~
r-:- ~-'ı
... ... ,
Ve hüvellezi halekas semiviti vel erda bil hakkı ve
yevme yekO.Iü - kU n fe yekun* Kavlü.hül bakim ve lehül m ülkü
yevme yünfehu ...fis sfiri ilimül ğaybi veş şebideti ve hüvel
hakimüUıabir*
Kavl-f keHmine kadar okuyup bu ayet-i kerimeyi yedi kere
tekrarladıktan sonra sureyi okumayı sürdürür ve:

1307
* _. . ,
\,• .,p- .. A
""

Ve tilkc hu~cetüna eteynaba ibdblme ala kavmihi terfeu


derracitin men neşa'* İnne rabbeke hakimön alim* Ve
vehebna lebô ishika ve ya'kôbe küllen bedeyna ve nôhan
hedeyn3 min kablü ve min zürriyyetihi davude ve süleymane
ve eyyôbe ve yôsüfe ve musa ve barône ve kezalike neczil
muhsinin* Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyase küllün
mines siilihıyn* Ve ismaıyle vel yesea ve yOnUse ve Ilitan ve
küllen faddaina alel alemin* Ve min abiihim ve
zürriyyatihim ve ıhvanibim vectebeynahüm ve hedeynabüm
ila sıratın müstekıym*
Buraya kadar o lan beş ayeti yedi kere okuyup arkasından da
on beş keçe:

1308
~1
( ....._ _.:""';, J
, , . , -
IS; 10-: 8 l.s.,.--~:,JQ~ J ~
, "
J
., .
~~ ~ ~T ~J
,.:'

... ...

Rabbeni atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min


emrina raşeda* Bi hurmeti haülai ve bi burmeti seyyidini ve
nebiyyini ve rasiilina ve babibini ve mevlana ve şefiy'ıni ve
nuri ebslrlni ve kurrate uyOnina muhammedin aleyhis salitü
ves selim*
Dedikten sonra tekrar okumayı sürdürür ve: ..-

Ji *,opı r6J..ı 6....• Alli (5~ J-~1 ;. 41 Jı


1 ,, " " ~ , Q ; A. "' 1 J
~~ '1
~
*'·~
. ıı.;_u,(5.r
""

r- . . -
o
. . (""~ o "' o
'11 . . J 0 1 (o. 1 ~
r
""

... ... ...


Ülaikellezine hedellihü fe bi hüdihümuktedih* Kul li
es'elüküm aleybi ecran in hüve illi zikri lll alemin*
Ayet-i kerimesini yedi defa tekrarladıktan sonra (40) kere :
"" ,. "" ~ "'-

·~ .!)4\J ~);; !)t;l


, ...
İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn*

s.\.._~·~;
... o
.. . '1
.
(40) kere de:
...
1 ~:-..:>.-
..,.,
...
~~ ~ Lr.A.~~:"""':H ~ ~~ ; 6i ıl
\

... ... ,
*'·~~)
' ,. . ll o J
o ..

Allahümme salli alii seyyidina muhammedin ve ala


cemiy' ıl enbiyii vel mürselin*
1309
Dedikten sonra okumayı :
o oJ .,. , . , o .... "" r11

ı. ~
..
.......
::..ı ı
-~~,.oQ.,J u .- ı..,F-
. . ... ~ :.ı ı •. ~ c.S ".'='ll
<:.,~ r J ~~ , ~ 1\j 4i.ll 01
. ~
"' ; ""'

(jJ'' "
,. J , ~; ~ J ; tli • • , ,

*:, C:."J . Jı: :-:,ı'<'~:. • ~


...., ~ ~ u '"' -- ~'"""'~""' ' ıX •- •""'ll
• ~~)
., . , ,_ , , ,. - , ;
... "o ,
'
" "~ıı J v~'""'""•ı..--""'-
Jı----'•ı...JRIU "'.:.··~" .
...ı.'' J .~,.......
~ ı· ı ıı
,_r.:- ı::.:_. J
ı..J':'"'" .... -''1
Ç. ,~ ,l
'~ıı:
~lo'
• • •
• r-=::--
__ı:ıı )!.. /'"'
.::.ıı , .ıöf ~~ \Jı
J.."' "
....""_
.
..~~
"' "' "'
• İnnellahe filikul babbi ven nevi yuhricül hayye minel
meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayyi zilikümüllabü fe
enna tü'f'ekuo* Filikul ısbibı ve cealel leyle sekeneo veş
şemse vel kamera husbana* Zilike takdirul az"ızil alim*
Kavl-i kerimine kadar gelip bu iki ayeti yedi kere tekrar eder
ve okumaya devam edip:
... , ., ,. fJ " ~ , ,. ,
~ ~·~ . ',. . ., J ~
'. ~ "~ ""•~ J l ........... '""~
-=·' - ,."_.'-.•.-.L~"'!j ....
, ..~ı, ....- • ı;;4 ;J
..

.
6&- l, ..
,. ,. , ,. , . ,1 -

"
"'
·~ ı:ıı ~-~ ~~ ll ,
r-=::-- c:;- Y' J
Ve temmet kelimetü rabbike sıdki* Ve adlen li
mü beddile li keliinatibi ve hüves semiy'ul alim*
Ayetini yedi kere okuduktan sonra 123. ayeti:

?- :xJI ::rı '}ü 4J rs;~~ ,~,J


J .... o , } rl' 'tl , .r#-'

~J' L. ~ 'j..J!
' , "',
·~~~_)
Ve iza caetbüm iyetün kAiu len nü'mine batti nü'ta
- "'

mislema utiye rusulüllah*


Okuduktan sonra dur ve burada yedi kere:

131 0
..... Si " ,, , , - '
"' 1 1
~- . \"'-:.-... 1 c..S.lll ......"' ) .,.
u.. ~ ! ·~ .!.ı
dıu;.~
-: c..S'. lll ......
"' ~\
. . , ı...; ; u .,
, , "" , ,
$ .,. ,. ,, ..... , Si ..... ,,

c_$...\.~-....ı\1 eY) e"_r.J ~ !l_;~l c_$~1 ıY) *0 ~


·,....r_ _
., ..... "
,
.....

lut ~ ~l~::" .. ı c..>~\ ıY J


""'
,. ..
. -
*~ (..li ~ı: ı C. ~Y
"
.,., , ,

.....

•oıL..----~7~\J *o\S~ıJ ·~r:J


o .,
, "',. .... ,. ,. "'

r» .,, .,.,

;!ll•"' ..
'

c..>~ I 0--J ~
$1

.,.
, o

ı..,Ja
• ~~1) *"'l.f..
"',
- ·!" -- wr - · -, --- G.-
,.. ,. . .....
•-~
-. - ~~uı ~_J>-)
Jt~~

.:.ır ~ ~--
~ ~ . ., _J>- ı..ru) ~
,. ..... . .....
,.. o o , ... o , ..... •

~~ A~\ Le G \:t\ *G!,\ * ~ ctı ~' *A-~: \\


., ı..r- , ,
{~
,,
_._)-")"t'.o'
~) ,
~
,
J "'"'

~\) c_$~\ ~1 dı ili ı


ooJ ;

.,
J ...-

:r L. G:ı ~ ~ J ~1
"'
o o.,, J ,

~i- 1 .,-"'~ f." :.,-- t;tk;Jı")


8.ffJ~ 1.-) , ı:..\ t.rl
, y lll\ ı..r) ô>::
"'

"' "' .,
"' o "'
*"'~f
· ı"' ll "' "' 1 G"
~)-

İJ§hi menillezi deake fe lem tucibbü ve menillezisteane


bike fe lem tümh* Ve menillezistecirake fe lem tücirhü ve
menillezi tevekkele aleyke fe lem tekfih* Ve menillezisteğase ·
bike fe lem tüğıshü ve menillezi seeleke fe lem tü'tıh* Ve
ğavsah* Ve ğ_avsih* Ve ğavsah* Esteğıysü iğısna yi tayaset
müsteğıysin* vakdı haceti vakdı havaicina ve havaicis sililine
bi hakkı kur'anel azıym* Ve bi hurmeti rasulikel kerim*
İlahena* if'al bina ma ente eblühu ve la tef'al bina mie
nahnü ehlühu inneke ehlüt takvii ve ehlül mağfirati ve ene

13 11
ehlüz zünübü vel bataya vağfir leni bi rahmetike ya erhamer
rahamin*
Diye dua ettikten sonra ikinci Allah kelimes inden
başl ayarak:

Allahü a'lemü haysü yec'alü risaleteh* Seyüsaybüllezine


ecramu sağarun ındellahi ve azabün adidün bimi kinu
yemkürun*
İkinci Lafza-i Celal' den sonraki bu. kısmı da yedi ke re
okuduktan sonra ( 15) defa da:
o "" ~ ' , ., , ıli

}, \)
,,.,

• .)~'-! ~ ~\ 01 ~\ J l c.S ;ı ~
"' , ,
,,. ,
Ve üfevvidu emri ilellah* inneliibe besıyrun bilabid*
Söylenecek ve sure:

Ve yevm~ yahşürühüm cemiy'an ya ma' şeral cinni


kadisteksertüm minel ismi ve kale cvliyaühüm mincl insi
rabbenestemtea ba'duna bi ba'dm ve bellağna ecellenellezi
eccelte lena kalen naru mesvaküm halidine fibi illa ma
şaellahü inne rabbeke hakimün alim*
Ayetleri okunacak ve bu ayet-i kerime yedi kere
tt!krarlandı ktan sonra sureye başlayı p :
1312
Ve kilô bizibi en'amün ve harsüıi hıcrun la yat'a müha
illi men neşiü bi za'mibim ve en'imün hurrimet zühuruha ve
et'imün li yezkürune ismellihi aleyheftiraen a leyhi se
yeczihim bimi kinu yefterun*

Ayet-i kerimesini de yedi defa okuduktan sonra sureye
devamla:
o ,. "',._ ,-."' , ,, oJ

~ :.:6; ~1.1 ıP-~~~\~ J 1 ~d~ \ ~ '"'~


~ "' "'
J
4

J , ' $ J ~ o ...
~~ "' \ ~ "' ~ 1 1Qo... .• ) \
•1 • .ıJ.}
.. . ,.
"'• .- o
..Li
u~ ,<tl. , , '-".,.....>:- )
, .,, , "
,, ,... ,
; ~

·~ J )~ ~) .)~ ,;)t.Ç.
Kul li ecidü fi mi fih1ye ileyye muharramen ala ta"ım i
yat'amühfi illi en yekfine meyteterı cv demen mesruhan ev
lahme hmzirin fe innebu ricsün ev fiskan ühillelli ğay r illa h i
bihi fe memdturra ğayra biğm ve la ad in fe inn e r abbekc
ğafUrun rah1ym*
Kavl-i keı:!.mi de yedi kere okunduktan sonra sun~~ e Ul.'\ ~!~~~
edilerek en son ayet olan:

lJ 13
Ve hüveUezi cealeküm haliifel erdı ve rafea ba'daküm
fevka ba'dao deracitin li yeblüveküm fi mi itiküm inne
rabbeke seriy'ulak.ib* Ve innebu le tafurun rahıym*
Okunur ve bu ayet yedj kere tekrarlanır. Bundan sonra üç
defa aşağıda yazılı dua okunur.
Okunacak dua: 1

1
~-
: ı_)~~
. ,
,
(;3r- -
, ~~ 6iıl •r-:e- .r~ 11 ı:r->
• ~ 11 liıı
.r r l D O

"' , ""' ., ,; ,.,


.. , "' J. , , , •
G . ....~ ı <' '"-tG:. L ... \.;' .. ~ '-.,.)l.A.JI ~.,ı:':.
- ~ ....r, ~ - ~.) - .J.JAS' - , . , -..

,. .
"'
J~--~6!1-'~-
"'
J J. e
. .:. t; ,
_,,
.. .
y 1~ .. ')' 1 : •
"' ~
.,
~" ~
,, •
4 ,y
, "'
1 y')'1
J
c ,
"'
~.; ~ li
yr-WI :-....-.ı...ıl4ı..-: 4 )J ~1 ~11;1\ .) J'.A,. t; y\; ~all
,

\ :; ul
.
~e :Jı ~ ~\5" ~-
,
u 1 "'- ııı. 1\ V~1.J ~- .) c:.a.;)IIJ
" ,. ... .

...' ~-
. \
"
,
, ll

-• ı1.....-.....J, -
ı...;,

1'
,.
• ''1 --
,

Jl-lt.\
.,
.... ıu' cı
- l

,
' 'J:-:J··
.
. . , r,
,

~, .. ~)
,
.,ol \........' . .. .. , ,;

J • , ;. o

~ li ,~I;;JI ~ 4 ,ui;.:Uı ~ 4 üb..bJI


"" , •;

131 4
A
" "
,., , .,. ,
, ,,,

ı :::uı "~·ı"..;... ·· ~ . kb- 'lJ ~~ 'll ıLt; 'lJ


~:
-

.jG\" (r') ö~!l: . ~ IJ 4 \ d~:.ai -')\ ö~


.J u , 1.>,

ll
,., , "
,.
... .
\IIJ
, ., , .,
. .. . · t\..A..>-
v ...-,--;,
;';
ı:,Jı ~ .r. " J-1 ı -......, 1.,- ~J ,s., u-.
o .....
V~
'"'

,.
...
~
.aq :
...
Bismillihirrabminlrrahıym• Allahilmme yA seriy'al
hasabi yi şedidel akibi yi ğafôru yi rahıym * Yi hilaka kUlli
şey'in yi iatıras semiviti vel erdı ve yi Iilikal habbi ven nevi
yi filikal ıs~ih yi bitsel ervih yi zel cıldi ves simib* Yi
milfettihal ebvib yi müsebbibel esbib yi miisehbil.es saAb yi
müdevviral felekid devir yi mükallibel kulôbel kulôbi vel
ebsir yi rifıas seyyiiit yi kifiyel mühimmat yA mu'tıyel
mes'ülat yi samial asvit yi kidıyel hicit yi mücibed deivit
1315
ya mukıylel asürat yi muhyil emvit yi nôral erdı ves semavit
yi hayü ya kayyum yi milikel mülk yi zel eelali vel ikrim bi
rahmetike ya erhamer rihımin* Vakdı haceti fi hizihis saati
ve hiciti cemiy'ıl mü' minine x_el mü'minit* Allahümme inni
es'elüke min mucibati rahmetike ve aziimi mağfiratikel
ğanimeti min külli berrin ves selameti min külli mcftr* Vel
ısmeti min külli :zenb* AUahümme li ted'u li zenben illi
ğafartehu ve la bemmen illa feractehô ve li meradan illi
afeytebu ve la deynen illa kadaytehu ve la ·ratkan illi fe
taktelıli ve li iasiden illi aslahtehu ve la haceti min havaicüd
d!üoya vel ihırati illa kadayteba ya vasial matfirati ya visial
mağfirati ya vasial mağfirati ığfirli bi fa~like ve keramike ya
erbamer rihımin*
Buduayı üç defa okuyup bitirdikten sonra (1 5) defa da:
o
*.)~4 ~ ~\ 0 1 ~1 Jl c.S ;ı
"" ""
" - '

.,,
"'

.; ,.. ,.
;_;, jiJ
"' , ., ,J.,.

Ve üfevvidu emri ilellih* inneliibe besıyrun bilıbad*


Dedikten sonra (1 5) kere de:
..ı..,
,
*\:ı '~ 1 :' • ,.... •
. " ) U ..A
_ ___,.,_..,
1 ~~ •
• ...A W ~
,..,. .,. ~ n ,
· ı21) <lo '>J
1! ~J
",
~
.".•,.... \;(\ 1 :'$"'"
Wj
_,/ '-'·"' '-> .. u .. " .
\
.... , ,. o . -:: "" ""

~~,.i :';.) l'i,·;:;)\S...~-~;:. . . ~~-~.. J.ll< ?"~o~ ~1


, " , ,. ,.
'"
1 ~. ~_,, ,: ..
...:
..i) , ... o "' '
" , ı ... , \ ... ... "'
w_;.:- V .F u}.~\ JY) ~\.>-) ::;.>)
,. , ,,.

Rabbeni atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min


emrini raşed_i* Allabümme bi cihi sihıbil vesileti seyyidina
ve nebiyyini ve şefiy'ıni ve habibini ve himini ve nuri
ebsarini ve kurrate uyunina mubammedin akdı haceti ve
hassıl müridi*

1316
Deyip secdeye var ve secdede Hakk sübhariehu ve teala
hazretlerinden tazamıyla murad ve isteklerini talep ve rica et.
En'arn Suresi'ni bu şekilde üç veya yedi gün okuyan kimsenin
muradlarının olmaması mümkün de~ildir.

ErAM SURESİ~l'WİlV HAVAS \tE'


FAYDA.I,ıt.RI

Tesiri çok çabuk zuhur eden her iki tarafı son derece keskm
bir kılıçtır. Meşru olan her ne türlü bir murad iÇin okunursa çok ·
kısa zamanda olması istenilen iş husul bulur.
Bilhassa def-i mazarrat, eelb-i hayır, kahr-ı a'da ve zaleme,
hastalıkların şifası, fakirden, hapisten, esaretten ve bekarlıktan
kurtulmak için bir seyf-i kat'idir.
Cinnet, sara, ümmü sıbyan, felç, kanser gibi halen tıbbın
kat' i bir surette ve kesin bir şekilde tedavisini ·geliştiremedi~i ve
dünyanın birçok yerinde mevcut imkanları uygulayamadığı bu tür
hastalıkları itikadı tam ve kemali ihlasla okuyarak ruh ve iman
gücünü artınp Cenabı Hakk'tan şifa ve yardım dileyen kimseyi
Hazreti Allah katiyyen red etmez ve kendisine açılan avuçları boş
çevirmez ve hastaya şifa ihsan buyurur.
Bu sure-i şerifenin havassı hakkında ciltlerle kitap yazılsa
denizden bir katre gibi olur. Ancak şartlarına riayet ederek bu
sure-i ·şerifeyi her gün bir defa okumayı itiyad edinen kimse çok
kısa zamanda neler görece~ini ve neleri başarabilece~ini kendi
gözleri ile gördüğü zaman anlayabilir. Çünkü görmek, işitmek
gibi değildir.
Bu sure-i şerifenin her ayeti, her satın, her harfi bitip
tükenmeyen bir hazinedir. Benim ne haddime ki, bu hususta bir
şeyler söyleyebileyim veya yazabileyim. Ancak sevgili
okurlarıma bu sure-i celilenin bazı ayetlerinin bazı hassalarını da
( karınca kaderince) sunmak istiyorum.
Çünkü bundan evvel yazmış olduğum havasiardan müstefıd
olan saygıdeğer okurlamndan aldığım teşekkürler beıni sizlere
1'317
bi ldiklerimi, derlediklerimi istifadenize sunmaya zorladı .
İnşaallah hüsn-i niyetle yaptığım bu hizmetimi siz okurlanmda
y ine husn!l niyetle hayır yollarda kullanır hem kendilerini hem de
beni vebalden korursunuz.
1.) En'am Suresi arasında , dünya ketarnı söylemeden ve
fas ıla venneden okuyan ve arkasından rızaen lill!h iki rekat
namaz kılarak Cenabı Vahibül Ata'yadan murad ve isteklerini
rica edip yalvaran kulunun Cenabı Hakk d,ua ve isteklerini kabul
buyurur ve o ay zarfında o kulunu her türlO bela ve aiattan zulQm
görmekten korur. Korktu~u, sakındı~ı dert, bela ve mihnetlerden
emin ve mahfuz kılar.
. 2.) Bu sure-i şerifeyi temiz bir ka~ıda noksansız yazıp yedi
kat muşambaya sardıktan ve madeni . bir kaba koyup
lehimledilcten sonra bir sürünOn baş hayvanının boynuna asılırsa
o sUrü her türlü Mat, bela, hastalık. salgın, sel ve vahşi hayvan
taam.ızlarından mahfuz kalır.
3.) En'am Suresi hak ve silintisiz olarak temiz bir kaAıda
yazılıp tertemiz bir şişeye konduktan ve a~zı mantarla sıkıca
kapatıldıktan sonra şiŞenin ağzını kınnızı mühür mumu ile veya
erimiş zifte batırıp rutubetten iyice korunduktan sonra bir
bahçeye veya bir tarlaya gömUlürse o toprak çok bereketli mahsul
verir. Her türlü iiatı semaviyye ve aradıyyeden mahfuz kalır.
Kazancı hayırlı ve. bereketli olur.
4 .) Geceleri yatmadan evvel bir sure-i şerifeyi okuyarak
yatan kimse o gece vuku muhtemel her türlü kötülU~ün, hırsız,
yangın, baskın ve benzeri akla gelen ve gelmeyen her nevi bela
ve fenalıklardan Cenabı Hakk'ın hıfzı ile mahfuz kalır.
5.) Bu sure-i celilenin birinci ayeti olan:
.-

1318
-ll '"' '
r, ,•. .
"" ...... ~
,_ jı :. 4 ll J.:.;.Jı • "'ll . lo ~ll .:» ı
...;.

~lS, , , ~/~/
..... "' ,
$ .,. J. , /, , JJ , . . . ,.. . , ..... Q

~ı--~l~l ~ .J_,JIJ ,~\: 1~11 r J uP.J~ IJ ,~IJ.!.:-!1


•'ı.) Y~
_\. ,or e ..ı..r., 1 --~<--
, , , J.r-'
Bismillabirrahmanirrabaym* Elhamdü liilibillni
haleka8.. semavitl vet erda ve cealez zuiUmiti ven nuhl
sümmellezine keferQ bi rabbihim ya'dilun*
Durağına kadar sabah ve akşam yedi kere okuyup ellerini
yüzüne ve bütün vücuduna süren kimse her türlü maddi elem, ağn
ve ızdıraplardan mahfuz olur.
Düşmanlarının ve haset edenlerinin kin, gayz, haset ve
adavetlerinden, dünyanın dert ve fitnelerinder_ı, zalimlerin şer ve
kötülüklerinden mahfuz kalır.
5.) En'am Suresi'nin:
• ;. , ..... tl , .,..... ...
·~ ı: ıı ~-~~~ll ,J ı '.~l\ ,.,,, . '.~ ... ı;~
r-;- c;-- y. J ,.) '-1-' J lP
, ~ ~ J.
Ve lehu mi sekene fil leyli ven nehari ve hüves semiy'ul
alim*
Ayet-i kerjmesini, ters ve zalim bir adamın yUzüne karşı
sekiz on kere okunsa, o kimse okuyana karşı terslik yapamaz ve
şiddet de gösteremez.
Mahkemede bir hakimin yüzUne karşı devamlı okunursa
hakim aleyhine hUkUm veremez.
Ağrıyan bir yerin üzerine elini koyup on, on beş kere
okunursa ağrı geçer ve hasta sükunete kavuşur.
6.) En'am Suresi'nde beş ayet-ikerime vardır ki, bunlarda
aşağıda tarif_ edeceğim şekilde arnel edilir ve dua yapılırsa murad
ve matlubun çok kısa zamanda bi iznill~hi tedla hasıl olur.
ı. Bel iyyahü ted ' lln (ayet: ll)
2. Kullev enne ındi (ayet: 48)
3. Ve hüvellezi halakas semavat. (ayet: 73 )
1319
4. Ve izii ciiethüm. Ayet-i kerimesindeki iki Lafza-i Celal
a ras ı. (ayet: ı 24)
5. Ve hüvellezl cealeküm halaifel ard. En'am Suresi'nin
ı 65 . ve en son ayeti murad ve isteklerinin husulü için yukarıda
yazı lı ayetlerde dualar aşağtd<! tarif edeceğim tarzda yapılır.
En'am Suresi okunurken 41. ayette SecdeSuresi'nin 15. ayeti :
, ~ } ) } o~~J "' - •• ,;'.
lk _ _ 1 ''" .
J.T
ı '~ .
~
1, <'~ bl '. lll 8~l.J '.·~,
~ y..
LJ'I
).r-'
, ,J.., ,- .
..

innema yü ' minü bi ayatinellezine iza zükkiru bihi barrO


sücceden ve sebbebô bi barndi rabbihim ve hüm la
vestekbirun *

Ayet-i kerimesini okur ve secdeye varıp secdede "Arnentü
bur ra h nıan . Seceddü bi rahman. Fağfir11 ya ralıman gufraneke
rabbena ve ileykel mas ı yr" dedikten sonra Cenabı VahibUl
A ı a·)adan dilek ve ricalarının kabul ve husulünü niyaz eder ve
secdı.:de n kal kı p tekrar okumaya devam edersin.
Yuk arı da da belirtt iğim gibi bundan sonra gelecek dört
ayo::tlo::rde de 4 ı . ayette okuduğumuz secde ayetini okuyup secde
ederek ayn ı d ua ları yaparak sureyi tamamlar ve buna üç veya
:edi gün devam ederiz.
ı lerhangi öir niyet ve maksatla olursa olsun, En'am
Suresi'ni veya K u r' an - ı Kerim'den bir kısmı okumayı murad
eden kimse ok uduğ.u şeyin başından sonuna kadar dünya işiyle
mt:'şgul olma m as ı ve araya dünya ket arn ı da karı ştınnaması
gerd,tiğ.ini h atırdan çıkarmaması lazımdır.
6.) E n 'a ın Suresi ' nin 43. ayeti :
... J ; ; " ,

J---5' ~ \) - ~ \ ~ ,:;.:, ~" IJ~~


.#1 , ,;. "'"'

L. ı;_; L...l;
., ,. ,...
} " .,;-{$ lll o JJ • ""' ~.... . ,.,
,~ 1 ) ~.-.....!., ;; ::: ; ~lS..b:-1 Iy Jl ~ Iy} 1~1 ı_i>- k.s .':.

1320
'
Felemma nesil mi zükkiru bihi fetahni aleybim ebvabe
külli şey'in hatta izi ferihu bima ôtô ihaznahüm balteten fe
izihüm müblisun* Fe kutıa dibirul kavmillezine zalemô vel
bamdil Iiliahi rabbil alemin*
Ayet-i kerimesini bir deve kemiği üzerine yazıp bir zalimin
veya bir mahatden çıkması matlup kimsenin oturduğu yerin gizli
bir yerine konursa orası harap olur ve orada oturan kimsenin işi

bozulur ve orayı tahliye eder.
7.) En' am Suresi' nin 58. ayeti:
11110 .,, ~ ,.. "" • tl' } ,

;ıl · ı1..4' ~J
ı...s!
~ı:~ "" 'J1\ \·8•-•!
Y' ' 1° ' ''''J J '~ \\
'. ;•- ~uı,..e O~J
J "1 :" "• .
, ,.. . ,..
~....
'!" ,
., . ı
"'
o ""
• ,, ,
- •
J
t
J
• ,.. ....
, • "'
:.......__... ,
u !~ >- ~J 'e··-:: )ll ~..JJ tX ı.a;; .. i c. J ~'J
tiJ , ,.. · e ,. , ,. o , o _,,

y\ 7f LS ! )' \ u-ıli'))~) ~) J'.J~ \ ~\:U;

Ve andebu mefitihul taybi la ya' lemübi illi hüve ve


ya'lemü mi fil berri vel bahri ve mi teskutu min verakalin
illi ya'lemühi ve li babbetin fi zulümatil erda ve li ratbin ve
li yibisin illi fi kimbin mübin*
Ayet-i kerimesini temiz bir hasse üzerine yazıp Uzerine de
(66) kere ayeti_ okuduktan sonra yastığı altına koyarak uyuyan
kimse rüyasında gaybın halini, hırsızı , katili, mOstakbel eşini ve
benzeri şeyl er kendisine gösterilir.
Bazı insanlar daha birinci gecede görebilirler. Bazı insanlar
d a ya şeraite riayetsizlik ve ya noksan yapma, yahut altıncı
hissinin geliştirilmeıniş olması sebebiyle birkaç gece
1321
tekrarlamakla görmeleri mümkün olur. Bilhassa burada temizliğin
roln büyüktür.
8.) Bir düşmanın kahır ve helald ve bir yerin harap olması
için bir cumartesi günü güneş doğmadan ve kimse tarafından
görülmeden kavak ağacından - Uç yaprak koparıp bir tarafına
matlubun ismini diğer tarafına da aşağı da yazaca~m ayet-i
kerimeyi yazıp üç gün birer yaprağı suya koyup bir kimseye
içirilirse o kimse çok kısa zamanda tedavisi mümkUn olmayan bir
hastalığa düçar olur ve göçer gider.
Bu yapraklar harap olması matlup bir yere konursa yapraklar
kurudukça o mahalde harap olur. Bu ayet-i kerime En'am

~
... ,., .
Suresi'nin 92. ayeti:
" . , "' .
(:1: ll) ~:,,__'4-Jo1\ u\~ ~ 0 j..!\.12-J\ ~~ <.S)
""'
jJ)
... , "',
, _, .... . ... .... J. J .,. , .., J
~u
.
c. 0 Jru
'... ~ •-...,1 • <:, .; ! 1 -1 }. • . 1 • ~ 1 1 -'- .ı.;
r.r- ~ Y r- ~. - ~ . , ,
J. , 'lll • "' " ... ,. J , J •

0-S-. r~s--J ,.~~ ~ ~~ JS- 0}_,AJ r!:s-- ~, 0~1


,
•0 ,
,. ~::-
,;

:: -lJ1
)~~ ,
-
Ve lev ter~ iziz zilimune fi ğameritil mevti vel meliiketü
basitii eydihim ahricô enrüseküm elyevme tüczevne azibel
hôni bimi küntüm tekiililne aleilahi ğayral hakkı ve kOntüm
an iyatibi testekbirCln*
Ayet-i kerirnesidir.
9.) En'arn Suresi'nin 94. ayeti:
o ,. ·~ ...... ""' • "'""- :1

.... 11 d ~1 ~~ c..>:}DIJ ~~ ~ü 4»1 01


~- -~:.....
'-
, "" , ...
... J , .,.,.... "' J ... til • o J • , ,

*0__,5:(;1-J~ .ı1ıl ~~ ~~ ~ ~- . . ~JI ~~J

1322
inneliibe talikul babbi ven nevi yuhricül bayye minel
meyyiti ve muhricül meyyite minel bayyi zilikümüllibü fe
enni tü'fekun*
Ayet-i kerimesi, misk, safran ve kafur mOrekkep ile bir kaba
yazıp içerisine bolca su koyup ve bu suya ekmek istedi~in
tohumlan bir iki saat kadar bıraktıktan sonra bu tohumları sudan
çıkarıp ekeceğin yerlere dik. Ve bu su ile de tohumları ektiğin
toprağı su la. Cenabı Hak hem mahsul OnU. çok bereketli kılar, hem
de tatlı ve lezzetli yapar. Her türlü kaza ve belalardan ve
haşerelerden korur. ·
10.) En'arn Suresi'nin 95. ayeti:
,. ; : ·,, .. ; o li':. ll; .(!""'"' "' ı•itı "'ı::.."' ,_ ,, ~ ,... _,,,·
.J • P. J r. .r·• .... J ~ ~ ı..r-- J Ç. ~ ,l ~...,
J ,, - ;
;J *~;01 ~YJI ~::ı;;7 ~~ \Jı~: ..:.
o o o 1"'

~ ~ ~;ÜI
...
• "' , • , wl o JJ J ,. 1,
~ . ..U
"'·1. ...r;.·a~•
\'-·_....._ • • ~;1• ).1 ~-•
1"' 1 ~ - ~
. ~
, 1) ~, ~}
• ~
1
,.·J.
.Ir:'
,. ;
(.._!), .
,.
,
,
••
.... \
, .
*0~\~~01
,. ;

Falikul ısba!lıı ve cealel leyle sekenen veş şemse vel


kamera bushinen zilike takdirul azizni arim* Ve hüvellezi
ceale lekümüo nücôme li tehtedu biba fi zulümatil berri vel
bahri kad fassalnet iyiti li kavmin ya'lemun*
Ayet-i kerimelerini cuma gUnO taharati kimile halinde demir
bir levha üzerine nakşederek bir geminin bordasına perçinlenirse
o gemi her türiU aratı semaviyye ve bahriyyeden emin ve mahfuz
kalır .
En' am Suresi'nin 102. ayeti :
- .., , , ., " J , . " ,
.ı,.. m~)
:'-----~:::.....,
o ""' ) L.a.:.\'1 ~) J.:. ~) ) L.a,;.l'l
d ~.):J l' .

·~,
1323
La tüdrikübül ebsaru ve bUve yUdrikül ebsiru ve hüvel
latıyfül babir*
Ayet-i kerimesini şiddetli fırtına zamanında devamlı okumak
az zamanda fırtınanın dunnasma ve okuyanı düşmanlarının
gözlerinden saklamaya çok yarari! olan bir ayet-i kerimedir.
ll .) En'am Suresi'nin 140. ayeti:
;;; "" "' ~ ,
ı.;::.ıl ..=:. J'f:. ~: c. J ~G J'f:. ~~ \..ı:J\ LS~I ~ J
-1.. 1 _.:. ~} -: ~ ~ .
_.(..J.r
.. ~.,,..J ı..r-
, \:. ._ ~~~-­J
A • 1 ~ l ,,.. -: !-~. ,,.- ~LS--ı' \: ı ;:._;
~ . .. .. ~ (..)ı.,.J ) (..) _rJ..J' J ..
..

hüvellezi enşee cennatin ma'ruşitin ve ğayra


Ve
ma ' ruşatin ven nahle vez zer'a muhtelifen ükülühii vez
zeytOne ver rummine müteşabihen ve ğayra müteşabibin
kül u min semeribi izi esmera ve etu hakkahu yevme basidibi
v,e li tQsrifii innebu li yübıbbül müsritin*
Ayet-i kerimes ini bir zeytin dalına nakşen yazıp bir bahçe,
bir bağ, bir tarlanın yüksek bir yerine konursa orada bulunan
ağaç, meyve ve ·mahsul bol ve bereketli hem de tatlı ve güzel
olur. Hayvanatın korunması için de dabbağlanmış teke derisi
üzerine yazıp nüsha haline getirdikten sonra sOrUnOn baş
h ayvanının boynuna takılırsa o sürü her türlü aratı semaviyye ve
ardıyyeden emin olur ve mahfuz kalır.
Sayın okurları m !
En'am Sutesi'nin sonsuz yazılacak havassı varsa da ben siz
sayın okurlarıma pek az da olsa bir fikir vermiş ve pek naciz b ir
hizmette bulunabilmiş isem kendimi bahtiyar telakki ederim.

1324
li.OR11NMA
Bir kimsenin kahır ye helaki için En'am Suresi okunursa ve
aleyhinde okunan kimse de bunu aniarsa \cendisinin kurtulması ve
tesirinin yapana dönmesi için bir hafta müddetle bir bardak suya
(2) Ved duha, (2) E !em neşrah leke, (10) Elhakümüt tekasür, ( lO)
Ve! asr, (3) İza cae nasrullah, (3) İhlas, (3) Muavvizeteyn, (3)
Fatiha-i Şerif ve (3) Salevat okuyup kendisine ve suya nefes
ettikten sonra o suyu içerse kendisini korumuş ve kurtarmış olur.
Yapılantn tesir ve zaran yapana döner.

1325
EVRAD-1 BAHÜttE

;' ;' ;'

1326
Okumaya baş larken : (S) istiğfar, (3) salavatı şerife, (3)
İhlas, (1) Fatiha li ruhi Şihl Nakşibendi kuddise Sirrubu (21)
BismiiUlbirrahmanirrahl)'m* İnkataa . amelüni min külli
şey'in illi minellib* Sübhine rabbiyel aliyyil vehbib*
Allihllmme inni es'elüke ve eteveccehü ileyke bi nebiyyike
seyyidini muhammedin sallellihO teA la a~eyhi ve ali alihive
asitabibi ve sellem* Ya nebiyyer rahmeh* Yi muhammed
sallellabü aleyhi ve sellem* İnni etevesselü ve eteveccehO bike
ila rabbi fi kadii cemiy'1 hiciti* Ente vesileti kallet b ıyieti
edrikni buz bi yedi yi seyyidi* Eilzü billib* Le kad dekilm
rasülün min enfiisiküm azizün aleyhi mi anittüm harisün
aleyküm bil mü'minine raôfün rahıym* Fe in tevellev fe kul
hasbiyellihü la ilahe illi hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
rabbUl arşil az1ym* Esselimü aleyke yi nebiyyer rabmeh*.
Allihümme salli ve barek aleybi ve ali ilih*
Sonra niyet eder ve okumaya başlarsın.

~\~ı _r.iı ~- J\ ~;i\\*~)ı ~)ı~\~


#J# ,. ,.~,

.... ;-.!\ ~' ~1 ~ c.S,§ı ....~


/öi::. ~) -:__ \ı . fiiı
_, ,, 4~
Wl \ ..
., "' "' "' .,.

. .. .. .

1327
1
' o
" ·' ı ""4 ,~,--· * ~
• '
~

,.
ı: ı"",,~,--
• • .J "
~ \.>oı:...·--·"'ol )~ ~ ı.ı ı.,;...y 1.>-...ı *~.JJ
" \
...
*J ...~'---';.oı4~..
... ." ..
1..-..J
r .. • .. •
,.
.
1 :. 2J5ı;...:.. .-~~... *ı..:..ı' 7..,.;~JıJ .)--~·.-.J·ıı r-: ~ ~~ Li WL~". ' ..
"' , ·"'
1 ı-=-ı'
• ı..:.,..u
,. , f •_ _,•..,.-.~ * ı..:..ı ,t>-
~.... ;:. .-.-.
• . .. '·,
• IJ-- ~~ı--·~.•'1 ~· if·
... ~;. ,.""'"
!!-'u. 4...1 ,
• •

" )lo1 , "" ı . ....


'>- , ) .,)~~_,QH.....
J' ~-- ~
f --~
• ,. oJ * ..,.
' ..ı
~--"
• o\ "" ,>.
,_, Q
- 0 ,..,.
J .....o ....o
ı
.........
J
- .. • v-.... ~, •
, o , } • "' "
~\::..ıl'---''\'1 ~ ~~ ~: kf 'j ~ Li 2..\S~ *~1~1
,.
, J , ... , . .... ..... • "' • , .1# ,

!l.J.:~__,;
.. JLJ. *ı..:..ıli ) 'llJ G
,. ,.,)·'jı 0 yvo
c~ ·\S• ~~.
" ,.

• y( \.oo-·.;J
..
" .
'j 1 : :--.. :1. . .---..,!~ ~~ *yli
""'
)1

1328
1

Jj
• .,,

~aıı '-~-
J " , o ., .,.

~ __,ı J • ~ ı~...___.:. .~ı...ı~ı


. J ~~ ~ ·~
~

x
~

,. o , o

*l>J)...JI ~ ~ j_,\'1 ~ ~ \ ;

1329
" " , " - .; " "' ; • .; • ,. J ,.,

. ~ J !J? y J ~ ~- :ı~J es-};; c.>'J ~ı:;. :-_a,kiJ


~ o, ·~·, •
t+Ut *!JI~ ~li
41'/. fl/41' 41' ,

' j .;~:.ll j ;a.; o ll ~ :~: \1 ~-.il


. .. _ ~~ ~\ ~1 ~ c.S~I ~\:-.!\dı Jg\l~ *~~\

1330
~
. r
~

~J , 8,; ,:.
J ~.

, ~ , ,

·~rJ L:~ r.f ~~ 0tS' Jıı ~u~ •~~ ~~,. ~~ ~ ~ ;

, ,; '"" " "' "' .;J ,"" _ , ,,

.k\ :.. ı ~ ~1 0 \J ·~~ ~ jS" ~ .ılı\ 01 ~\


~ ;
• ,., •• , til , . fi/IJ
~ , , ,., 1 .... ~ 1~ 1~":: ,, ııi~J 1 *t"' 1 " 'ı. ~
l J ._ ~ . · O • .• , ~ A • l
..
t

, ,
. • _e, ~
, ,
.
,. J o o , , , ., , , , J

•vJ:uıı ,•u:H
. . ~ ~~ 0~
. ·~~ ~·· w\S:.
... J ;!.L~
~

,.
""'. : 1\
.• • \"' oJ
fJj----- c..S=> uı>oı . ..
. . ı..r:'
,
.;
~ .
*Q ~
.,J . .\1
,Cl," ll ~ ı ıJ
~ c.,S.) ~ u~
• "' 1 • 1 ~
' ,
oJ
;

, ,. , , ;

133 1

. ..
. .. .,
.... , ,. , . . . " . ..
......~.HJ J~IJ ~~;ş:JIJ ,ö JJ..AlıJ ~=6HJ ~: ı;;JIJ
.
. , .
....
,
. . ..
~· l !:JI 0~ *~J;,;JIJ 01lal .1\J ~u;JIJ J~IJ
....
~
....
.... .
""'
""" ·~ "' ... .... ...

... " , ....

CJ·. . wb
~ • J " ,. J ... ... J ... ll .. •

, , ~ G 'S ..uı . _;jl


, LiiS
---. 1~1. ~~ J ~ - c.>, ~-
"' If, . "' , ~ ... ; ~ 1 J

~ ı:-. , l'- ~1 *ç_JJIJ ~: ll ~.J ı.fJ..U


o • ' , , /

• •'
""
• '( 1
.,,....
ı-
, •, . .
, ı·-- ,...
ı'(*..•
....,
"'. ,J l l
y .JJ
.
-.
· ~ _;ı-~'ıa:z.ı• \ .,a • ·,4! u-~• J .__ ~ G : • ' •J '-= ~ ;-

.,....
"
...
,.
,.
...
.,...
IJ ~~J ~J 1~\j ~ J ~~~ ~ l ~ı;_;,.ı ~\
.;,;
,
.... ....
~
. ...-::

...
.... ı ,.
\ı..--·~.G . ,~.
1332
c..:,...\ "ee, .,... J
ı
4
· ~,

, . ., , "' , . ,.,.
L.J~I.,b;:. ~....-----~!1!;.G\J Ub~:;. ~· lt;,aJ,ıJ G U;~
•,-'""-·,.:- - - ·'•,.)-"
~. ·~
... ,.
~
y)
" . . . .. ,.
""/
. ..T . .) ,t
. .,
~
~

,. , , , ., ,., . ,
'-l --.~1~>. ~\ ~ ~ J \ :;ı,.u
.-
r;- )J U}kJl ~IJ ,

~ " ,.,
"l"'
•• ı ··
~.i,:) ~ 41
-- ,- J•J

1333
;

1334
1

"j\ _ _.;1<\p
"' '
.;lı ı

:.
0 ...
~
:""',.--' -'
! ~
" ~A,V ; --,~--
L,; •
~
,,:" l ,.
A~

J
t
0,
.,.
l ' ;_ı .. \\
,
l
0
;. ..
,
d
, ; JJ ~ Q::-) ~ •• J • J " ,.ı6 ' " ' J AN 18••,.'
, " ;

... , , ... $ 1 ·' ~ "' /

~ ~Jr-___.jl
~::, '1 o:b.) ; 'll ~\ '1 lS·f H 4iıl ; ;_;'~
... ... .,. "'
J.

.J U \ .._..
."!,
.,:---
J (.)>"' ~
1\
,._ .;,.__ o $ ,,...
,,
• ı
u J 4J_,....,JJ
...
J
,,J

o~ ~u
; . .. ı" r;." J
" "'
• 1
J " " :.-:
;..

.,l C ..Jj

, ~ ..., ... " ;,... ;~~ ,.., ~ ... • tr; ,;,. "'

\~ 0\J ~ ~~ tı:.\\ 0\) j;-' ~YJI 0\J ~


...... ... ... ,_ " """ ., ......... ,.. ...
ı4
\.(t~;~~!., ~)
• " • '1 DT
- ...
~L:Jı 01
)
.._., .!J~
(.)>"'
"'." ) J (.)>"'
(~
c -:J

1
... o ... , o ... ... • ... J ... ,... ,._ ,. ~ ... ,

}~ı G')jj l 8 ~ı.;, ~.... ,;iı ı:-o...u;, Cı ~~ * J~


"

""""' ... r.li ... , ~ ... , ... o

~~~ •:....,----ı; \ 'll ~~~-·_ .....


-- ·~·;_ '1 ~~ 61'1 ~~ d~ 'll

/ /

ı~..--A--~~! ,..~~sr---"'J.Jıı\ Gl~ *J~~ ~ Z- i--~~~ L..ı ~6iı\ \tT


" " "

1335
~ ,
ı" ~ ı· ,~: ~·,. . lı ·_ ,~ 6iıı"' ·~ ~~:ıl ,. ~ ı -:..---. ,._ j.- •"'ı
'- '-:> ..!... · ~ ~ ) _;..... u ..ı a t ~~ ~ ..:.......ı j
., ., ~ o.... .... J o
,...
.,; , tl )}., ~

'7} _, 1 .;U;,_, ~_,6 1 ı:ı :~ ı _ ;:..+uı •ı)_;..., ~t:: ~}i)


.,. :
.,""l' "' *
;.
~
,. ,
~ 1 rr' 1..- ;-- 1 ~ J
~ ~ .,
\.>..\.ii J
., .,
tl ,.
"'
\..:~) l :;~e) \ :.:· ,;., ~
, ,
.,
tl ,.
.
t ~'.,. :

~ ;
o o .... , • ., ., . , . o ,

o
,
"'~ı_,
L :, 1 -'
"'
n~. \ ~)
"' \
~ bJ ~.,. . ~. 11 '. ,.. ~ ~ ~
o) . ı_, . . r.t"' l..h
,.
• J -
,
~
~
.. iı_,. . : 1 : -f~ ,,.... J
.·~~ ..1 ... •
~:J·,...
\--- -'
~' ıı~ ~ı" ., 1 _ l·:, iı "'
~ J' ) ~--=-- ) ~.r::--' )
., .,,,. . , ftll .; .... ,..· . ,

ı~ ~:,; J_,ı ~ ı ;:..+uı ·~~~ (:..::H_, ~w~ı


; ,.
o ... , ,. J , '# ,, ,. • ..,.; · *.,
j ,__.....,.
.;..
. ı ~ı *G..~ o~TJ l>-~ ~_,ı _, *L>-JG:,
oJo ,
/
, . , ,. * o J , ~, ,. } "' ID,,. tl "' ,.,., ,

G j ) ~~ ·~ .fJ o~IJ ö~~ j ~_,ı_, 4_".;._ J ~ Jı


,.
o ... "' J .... ,. , , , • ,. •

J j ~\ ~)oJ :
~ ,
~ .. ı __.:.;JI :XJ o~) HI :X

.,. , , , ..,,, , ,,, J

~L~ >t ~ ~~ J l ~ J .!.\~ J ~ '71 J _!jj ~~ ('J6;


,. 0,., , ,. , ; • ..., ..., ..,
0--: ı:)_C. ~1_, ~ i!lkl!l ,j_riJ ~ ı:: .. ~e\J !l)yl
, ~

J" ., .,.,. •
}'--__,.,;J~.. 1 l (._jı!~l li )y')l .)} li *J.)~! J );:,

1337
1338
, ,
J1 )
...
-
,.,
,._~-~·~,a~• \.oJ .) )
-
• .... .~ ı ... ,
,
'
,. , ""
,,
J )
.,
L • e ' A \.oJ
,
r, , . ... '
• ...... ı ... , ...
,
,.,
J )
,.
L •
.,.
... )? C
,

))

1339
" • J • • • • • • •

~ *~LJ\ u;?:.l\ ~b:JI ,h 2Mii: l\ ~jJI ~HI~~


• •A. .. ' " , •A. .. )
*Wı ~~ Jıı ~~ 4Jı 'l •:ı_ 8 ~~.ıı ~J.ıı J.ıı 'll ~~
" , , .. ., ., .,
•A. .. ı , • •A.. , ...
~\ ".ll J.\1 'll ~ \\ 'l *JI).JI ~1)1 ~1 'll 411 '1

1340
ıJ ~,
"'
.... "' til
~
...
o
•". .....
1 ...~ '
:-:,ı .
"'
~·,. o ,. J .~1 o J ... ... 1 o -
J "' ;. ""
, r. ltı ..u
"' "' "'
- • ı t
w. .l.lı::'J
... r- ... u·... u · - rı:ı
. a . a • rı:ı

. ;

;~ı :X 8 0\5'
"' ,. ,

...

1341
~
,. .J s
Alli ~ ~
.':. *.J ~• ''"".)'Lı. ~
. ·..J
~ • rl
.·'J1 "
J.
....
oJ. \
.
~. ,;;.;,. · •-'J
....
"
. ı •1
· ...::;ı.A.ıı J
.... . ..
• • V .. _;,.;• - .. . '-'.;;
.... , , .... ....
• , o • , ..... , ,. • ... Of 1 .... /

~ .. ~14 ~li ~\ } J \J ~\J ; 'YI ~\ '1 ~\


.... ,. .... "'
, • ' - o o "' 1
*r":J.~
~ ..'::1' Jıı :ı~;- ~::uı 01 ·~ı ~;Jı ; ':ll 4.11
.... , , , .... ,,

~

J

1342
•.
ı..r-
;
1 J. . . -~·- * u. J-l
o J ., J.,
""'.':.~ 1\
~ ~
• f/1
1<"' .':.'1;.
c..r .)""'::""'
. .... ,
"\
oUl ~ J
....
1::..
,.
1~
\J
,
J-•
~· T
""

.!,:) ı
, , ,
tl o... ' "" , ... ... A. .,. -
J-SJ.-:.J; ~ \ ~J ~~ ~ .8 AUI ~ ~<' ~ ~\ ~ ~~.:::ai

""" ,.,. ,, , . ., .,., ........

*~
*J. , .... .,*
yi ~? J JS' ' ~,:)~,-:.- . ~ J U.~;;-:." : ~ l~J
JJ " .,. , ., ..... ., , , ,

t?' ;ıJ 4ij-; ~\ ~j.J, ~ 'j Çb ~ ~\s' J


.,
jL_j a:~
.,.
...
,
..
. .
.,
"'
·... . ... dı~~~ C:·~ ı:1ı ~-~~~ll '~J
""" ....

* ) u ... ~ ... )- - . r-;- ~ ..T ~

J·,..-""!!.! _;J 1
,

1343
~,,~tl ., • J ,.., o J. "
ı... ., - ~
Lf-J ~\S.~ ö~ * ~4.. J. • • ., ., - • .,.
. ,~) .)...VU '"" J ~~ .i o
.,

1344
~ .
·~~~

.. .. }

*.?, y ~

Daha ~onra aşağıdaki salavat-ı şerife Uç defa okunur: 1

JT ~~ ~ ~ "" } •~
1..$~_....,.-G) ~ ~~
.... I.J -. "
1
~ ~ ~" L ..
ı~.... ~ ~ ı~,
ı..s- r - - - ) ı._r- r-v-
i
,., ,., "' ,.
, ltiiJ """' ., . - ,

\~
,
y"' ~:lı.ı ~)~·.ı
"' ., ~
y
.,
~ ~ \5~1 · :~~
,.

İhtitim-1 Evrad-ı Behiiyye:


J, "' • ., "' J J J ,., . ,.. o ç( ~ "' oJ

4 (;1:11)0;1 ;_J:}I(.IJ.J'}IIg ~1~ ~~1


~ ~

,~ } ;;' ; } ~ ~ ~ ~

i 1) i JT .;} JY 0\jl lj l .J_,:ıı iili ~ *0 ~ ı.J_;Jı


tl ~ tl ~ ,., , ., "' ""
~ ,. . ,,. ,~ ., ~- ., ..... ~~ ıJJ~ ""
~J,. . ..,.>:.; .JY c.?/)~
"'
c.?~~
,.
.JY Y .J i .JY c.?),.
"",. . ... ,., "',. J, ~ ,. ~ ,. ,. ... o

~ı i b- }1 ~'l l );ıı y,) iili i ,); 0 j;.-Q..


;

1345
o • , J ' .,. , J " ~

~~__..;)ı~~ - ~ .. ~ ıJ '!~ r :' ~~~ı ~_pı


J }O "' - ) , "" "" , , \ "" J J ;

.___......,lu:;ıo.b\ ~ \}":::.\) 0~J .:il\.ı ~~ ~ 'J~'J


,. "" , ,

1346
,
l -

, ,

-
1 t ..

1347
,. , . -: J,,.,."" "" .....
u; ! ıJ:_::.:::t.t ~pı ç :.. :a• \.)\)
....
~ r~ r~)
* )- , , )-
, • }ş,. ""' ' .,. "" ......
*0· ~ ~~~· <ı:ı(~~.\lıl 1" :..&". 1 !::•ı . ~1
~~ ,}'.:7 ~~ ~)t/J
. - t l "} ' "
" "'"'" ",
,,
·~)~ ~) ı.)J.;~;.
}
r9-> .\lıı r ı;~~
""" "
<·ı;. • < .\lll ~ \S
•·~Jr-~ }
"
""}
.). &

Bismillahirrahmanirrahıym• Allahilinme entel melikül


hayyül kayyıjmül hakkul mübin* Ellezl .la ilalle illa ente rabbi
halakteni ve ene abdük:e ve ene ala abdike ve va'dike masteta'tü
euzü bike min şerri ma sana'tü ebuü leke bi ru'metike aleyye ve
ebOO bi zenbi fağfirli zünubi fe innebu la yağfıruz zünube illa
ente ya ğattar• Sübhanellahl vel hamdü lilhlhi ve la ilabe illella.bü
vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil
azıym* Hüvel evvelü vel ahıti.ı vez zahiru vel batınO ve hüve bi
külli şey 'in alim* Yuhyi ve yümitO ve hüve hayyüllezi la yemtltü
bi yedihil hayr* Ve hüve ala külli şey'in kadlr* Sübhaneke ya
azıymel müazzameh* Sübhaneke ya kayyıjmel mükerram*
Sübhaneke ya. baıs• Sübhaneke ya vans• Sübhaneke ya k.ad~
Sübhaneke ya muktedir* Sübhaneke ya alimes sirri vel hafiyyat•
SUbhaneke ya baıse men fil cedalete vel müsmekat• Sübhaneke
ya mOsta'bede cemiy'ıl halaık* Sübhaneke ya mukaddiral vahd
ves savafık* Sübhaneke ya men la tatraü aleyhil aiat* SUbhaneke
ya mükevvinel ezmineti ve! evkat* Ala
kadruke ve tealeyte amma
yekillüz zalimOne ulüvven kebira* Sübhaneke ya mu'tikar rikab*
SObhaneke ya müsebbibel esbab• Sübhaneke ya hayyü ya
kayy(lmüllezi la yemut* Sübhaneke ya ilahi ve ilahen nasut*
Halaktena rabbena bi yedike ve faddaltena ala kesirin min halkık*
Fe lekel hamdil ven na' md'* Ve leket tavlü vel ala'* Tebarakte
rabbena ve tealeyte* Nestağfıruke ve nerubü ileyke* Allahümme
entel evvelü fe la şey'e kableke* Ve entel ahıru fe la şey 'e
ba'deke* Ve entez zahiru fe la şey'e yüşbihüke* Ve entel batınil
1348
fe la şey'e yeratc• e entel vahıdü bi la kesir* Ve entel kadiru bi la
vezir• Ve entel müdebbiru bi la müşir* Kulillahümme maliket
mülki tü'til mülkemen teşaü ve tenziul mülke miınmen teşaü ve
tüızzü men teşaü ve tUzillü men teş8ü bi ~edikel hayru inneke ala
klllli şey'in kadir* Tulicül leyle fin nchari ve tlılicün nchara fil
leyli ve tuhricül haye mine! me)'yiti ve tuhricül meyyite minel
hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab* Sübbaneke ya
menıhtecebe fil ula an cemiy'ıl vera• Sübhaneke ya men teradda
bil vekari vet kibriya' • Sübhaneke y~ malike cemiy'ıl eşya'•
Sübhaneke ya men teazzeze bil kudrati vel ula* Ve ya men
ya' lemü ma fid davahıs seb'ı vel husna• Ve ya men ya'lemü ma
yeteleclecü fıs suduri ve! ahşa'* Ve ya men şerrafel arada alel
mÜdüni ve! kura• Sübhaneke ya men ya'lemü ma tahtel cebubi
ves sera• Sübhaneke ya men teala ve letufe an en yüıi tebirakte
ve tealeyte la rabbe ğayruke ve la kahira sivak* Allahümrne entel
mün ' ımül müfdılül mülaylüş şekür* Ve eşhedü enneke
entellahüllezi la ilahe illa ente• Ente rabbi ve rabbü külli şey'in
latırus semavati vel erdı alimül ğaybi veş şehıidetil aliyyül kebirul
müteaı• Tahata sin mim tasin yasin h8 mim ayn sin kat'* Meraeel
bahrayni yeltekıyani beynebilina berzehun la yebğıyan* Allahil la
ilahe illa hüvel hayyül kayyılmü la te'huzühü sinetün ve la
nevmün lehu ma fıs semavati ve ma til erdı men zellezl yeşfeu
ındehu illa bi iznihi ya'lemü ma beyne eydlhim ve ma halfehüm
ve la yühıytiine bi şey'in min ılmihl illa birna şae vesia
kürsiyyühüs semavati vel erda ve la yeOdühU hıfzuhüma ve hüvel
aliyyül azıym• Hfunim hamtın hamim hıimim hıimim hamim
hamim* Hummel emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarOn* Ha
mim* Tenzilül kitabi minellabil azizi! alim* Gafıriz zenbi ve
kabilit tevbi şedldil ıkıibi zit tavli la ilahe illa hüve ileyhil masıyr*
Yeralüllahü ma yeşaü bi kudratihi ve yahkümü ma yüridü bi
ızzetih* Ve la münazia fi ceberütihi ve la şerike lehu fı mülkih*
Sübhanellıihi ve bi hamdihi la kuvvete illa billah* Ma şaellıihü
kaneve ma lem yeşe' !em yekün*
A 'lemü ennellahe ala kül! i şey'in kadir* Ve ennellahe kad
ehata bi külli şey'i n ı lma• AllahUmme la taktülmi bi ğadabike ve
1349
la tahlikOna bi mesUJatike ve afini kable z!lik* Sübhanellahil
melikil kuddüs* Sübhanellaru zil mülki vel meleküt* SObhaneke
zil lZZeti vel azameti vel heybeti vel kudrati vel kirbiyae vel eelali
vel cemali vel kemali 'vel beka ves sUltani vel ceberut* Sübhanel
melikil hayillezi la yenamü ve li yemütü ebeden bıikıyen dairneo
sUbbilhun kuddlısün rabbüna ve rabbOl me laiketi ver rt1h •
Allabümme allimna min ılmike ve fehhimna anke ve kallidna bi
samsami nasrik* Allabümmec'alna leke şikiran ve leke zdkiran
ve leke rihiben ve leke mıtvaan ve leke muhbiten ve ileyke
evvahen müniba• Allihümme . tekabbel tevbetenii vağsil
havbetena ve seddid mekavilena veslül sehıymete sudürina* Ve
eehibid dahJe vez zahle ver rane vel ılınete min kulubina*
Allabümme inna neOzü bike min cüd&l füc'eti ve harkıl
me' nüseti ve minel illiadi vet ğın:ati ve minel cemmi vel aneti ve
mine! ümüril mOtammirat• Allabümmeksim lena min haşyetike
ma tehulü bihi beynena ve beyne measıyk* Ve min taatike ma
tüdhılUna ve tübelliğna bihi ila hazıyratil kuds* Ve mine! yekıyni
ma tühevvinü bihi aleyna müsıybatid dünya vel ahırah* Vahşüma
mea hayril eşavid* Ve metı 'na bi esmaına ve ebsarina ve
.kuvvetina ma ahyeytena* Ve mevvitna ala ahyeytena vec'aJhill
varise minna vec'al se'rana ala men zalemena vensurna alıi men
adena vağtir hatayana vekşifrazayana* Veşfi merdana ve nevvir
cü'şena* Vakdı . evtarana verham nacileyna ve la tec'alil acilete
ekbera hemmina ve la mebleğa ılınina ve la tec'al müsıybetena fi
dinina ve la tüsellıt aleyna bi zünübina men la yerhamUna
verzuk.na ve ente erhamUr rahımin* Allahümme inna nes'elüke
rahmeten min ındike tehdi biba ruana ve telUmme biha şa' sena ve
tecmeu bih~ şemlena* Ve teşfi biha meridana ve tüzek.kl biha
a'malena ve evkitina ve tülhimüna biha ruşdena• Allahümme
inna nes'elüke~bi samedaniyyetike ve bi vahdaniyyetike ve bi
ferdaniyyetike. ve bi ızzetikel barurati ve bi rahmetikel vasiati en
tec'ale lena nüran fi mesıirniına ve nılran fı a'yünina ve nuran fi
ecdasina ve nüran fi kulubina ve nCıran fı havassina ve nüran fi
nesemina ve nüran min beyni eydina* Allıihümme zidna ılmen ve
nuran ve hılmen ve atina nı'meten zahiraten ve nı'meten batıneh*
1350
Hasbünellahü li dinin:i hasbünellahü li dünyana hasbünell:ihül
kerimü !ima ehemmena• Hasbünellahül halimül kaviyyü li men
beğa aleyna* Hasbünellahüş şedidü li men kadena bi sü'*
Hasbünellahür rahıymü ındes sam* Hasbünellahür rauftl ındel
mes'eleti fıl cedes• Hasbünellahül l atıyfu ındel mizan*
Hasbünellahül hakimü ındel cenneti ven nar* HasbünellahOI
kadiru ındes sırat• · HasbiyellahU la ilahe illa hilve aleyh
tevekkeltil ve hüve rabbUl arşil azıym* Merhaben merhaben bis
sabahı ve bil yevmil cedidi ve bil ibbani ve bil finetis seıydi ve
bis safiri veş şehid* Üktüb lena ma nekülü bis~llahil hamidil
mecidir rafiy'ıl vedudil mühıytıl fa 'ali fi halkıhi li ma yürid* Ve
hüve akrabü ileyhi min hablil verid* Asbahna billahi mü'minen
ve bi likaihi mOsaddikan ve bi huccetihi mu'terifen ve li sivelliıhi
fıl ulühiyyeti cahıden ve aleilahi miltevekkilen nüşhidilllahe ve
nüşhidü melaiketehü ve kütübehu ve enbiyae~O ve hamelete
arşihi bi ennehCı hüvellahüllezi la ilahe illa hüve vahdehu la şerike
lehu ve neşhedü enne muhammeden abdühu ve rasulühu ve ennel -
cennete hakkun ve n nara hakkun ve ·ennel havda hakkun ve enneş
şeraate hakkun ve enne münkeran ve nekiran hakkun ve va'deke
hakkun ve ennes saate atiyetiln la raybe fiha ve ennellahe yeb'asü
men til kubfır* Ala zatike nahya ve aleyhi nemOtU ve aleyhi
nüb'asü ğaden ve hi nera azaben in şaelliihü teala* Allahümme
innena zalemna enftlsena fağfirlena evzaranel kebaira ve! lernemi
fe innehCı la yağfıruhüma illa ente* Vehdina li ahsenil ahlakı fe
innehu la yehdi li ahseniha illa ente• Lebbeyke ve sa'deyke vel
hayru küllühu bi yedeyke nestağfiruke ve netubü ileyke* Amenna
alHihümme bima erselte min rasaı• Ve amenna allahümme bima
enzelte min kitabin fe saddakna* Atriihümmemle' evcühena
minke hayaen _ve kulübena minke hubüra• Allıihümmec'alna
lühumen ve zatfen ve la tec'alna daninen ve arninen ve nemimen
ve netacen ve diihısa• Allahümme inna neüuzü bike minel
hebrameti vel c1iveti ve mine! utüvvi ve! hatratihl vel hayllıleti vel
feyheci ver rat'ı ve! atli ver rammai vel fitnetid dehmai vet
ıncıyşetid danka'* Allahümmec'al evvele yevmina haza salahii*
Ve evsetahu felahan ve ahırahu necaha"' Allahümmec' al evvelehu
1351
rahmeten ve · evsetahü zelıadeten ve 1 alurahü tekrimeh*
Allahümmerzukna mine! ıyşi erğadehu ve mine! umri es'adehu ve
miner rizlu evseah* Allahümme'fU arına bi afvike vahlUm aleyna
bi fadlik* Sübhanekellahümme ve bi hamdike Hi uhsıy senaen
aleyke ente kema esneyte alı} nefsik* Azze caruke ve celle
senaüke ve la yühzemil cündülce ve la yuhlefii va'düke ve lıl' ilahe
ğayruk• Sübhaneke ma abednake hakka ıbadetike ya ma'bild*
Sübhaİıeke ma arafnake hakka ma'ri fetik~ ya ma'ruft' Sübhaneke
ma zekemiike hakka zikrike ya mezkür* Silbhaneke ma
şekernake hakka şUkrike ya meşkur* Allahümrtıe evzı 'na şük.ra
ına en' am te bi hi aleyna fe inneke entellahilllezirtefa ' te an sıfetil
c ibiili sıfatü kudratik* Ve la dıdde şehdüke hıyne fetartel me' rilşe
ve la nidde haczilke hıyne be ra 'tel hôbat* Allahümme inna neüzü
bike min cahrnetin la tedma' ve min cenanin la yefza' ve min
kalbin la yahşa' ve min avadil maôn* Allahümme fehhirnna
esrarak7 ve elbisna melabise envarike ve ağnllsna fi ramôzil
letaifi .ve efıd aleyna min avarifıl mearif* Ya nUra.l envari ya
letıyfüı ya settaru nes'elilke en tilsalliye ve tüsellime ala seyyidina
muhammedin nibrasil enbiy~i ve neyyiril evliyai ve izbirkanil
asfiyai ve yUhıs sekaleynf ve dıyail hafıkayn* Ve en terfea
vücüdena ila felekil ır!an* Ve tüsebbite şühôdena fi rnekfunil
ıhsan• ya. allıihü ya nôru ya vasiu ya ğarur* Ya menis sernail bi
emrihi mebniyyeh*Vel ğabniil bi kudratihi medhıyyeh* Veş
şevahiku bi hıkrnetihi mersiyyeh* Yel kamerani bi fadlike
mUdıy'eh* Nes'elüke bi ismikellezi terak.raket minbUl hunnesü
ve! ezheran* Ve tecelcelet minhül ananil hırzen manian ve nôran
satıan yekadü senaberkıhi yezhebü bil ebsar* Yükallibüllahül
leyle ven nehara inne fi zalike le ıbraten li ülil ebsar* Ta sin
mim* Ve neüzü billahil azıymi mine! mearifi ve! ıdameti ve!
mahzôri vel mümıihaleti ve! ğımar* Ve min keydil fiiccari ve min
havadisil asr&ni ve min şerril ecürran* Ya hafiyzu ıhfazna* Ya
veliyyü ya vali ya aliyyü ya ali ya men la i lıihe illa hüve la
ya' lernil e had ün key fe hüve illa hO ve ya allahil ya hayyil ya
kayyümü ya hakku ya vahıdü ya ehadü ya samedil ya vehhabü ya
fettahu ya muhyi ya mümitü ya kahharu ya selam* Selamlin
1352
kavlen min rabbin rahıym• Fe seyekfikehümülla.hü ve hilves
semiy' ul alim* Hüvellahilllezi ila ilahe illa hüver rahrnanür
rahıym* Elmelikül kuddusüs selamili mü'minül müheyminill
aziztil cebbarul mütekebbirul hiilikul banül müsavvirul ğafrarul
mübdiill müıydül bemıl muhsır razzakul kadirul kabidul basitul
hafidur rafiul müızzül milzillill milkıytüs sadikul bakır rauflin
nafıud darrol mühlikül mUkaddimill müahhırul aftiv:'ill muğnil
milntekımüt tevvabüs semiy' ul alimill besıyr• HasbünellahU ve
nı'mel vekiyl* Nı'mel mevla ve nı'men nasıyr• Öufraneke
rabbena ve ileykel mesıyr• Ya daimen bi lafenan ve ya kaimen
bi la zevaı• Ve ya müdebbiran bi la vezir* Sehhil leyna ve ala
ebeveyna külle asir* Allahilmme la mania !ima a'tayte ve la
mu' tıye !ima mena'te ve la milbeddile Hma hakemte• Ve la
yenfeu zel ceddi minket ceddü* Silbh§neke rabbiyel ali}tyii
azıymil hasibil hakemi! adlir rakıybil bazihış şamihıl mücibil
~aniyyir raşidis sabOril celilil bediın nfuil muksitıl camiıl mu'tıl
ınanı'* La ilahe iliellahill vekilüş şehid* La ilahe illeilahtil
metinili mecld* La ilahe illellahül vacidül vali* U ila.he ilellahül
mıkidil müteali* A'dedna li külli hevlin la ilahe'illelUih"' Ve li
kilili ra~sin elhamdü lillah* Ve li külli rahainiş şükrü lilHih• Ve li
kilili u'cObetin silbhanellah"' Ve li killli teznin hasbiyeUah* Ve li
külli ismin estağfirullah"' Ve li külli şecvin ma şaella.h* Ve li külli
kadain ve kaQerin tevekkeltil alella.h* Ve li külli taatin ve
ma'sıyetin la havle ve la kuvvete illa billab"' Ve li kilili
müsıybetin irma Iiliahi ve li külliş şecbin istaantü billa.h*
Allahümme inna asbahna nüşhidüke ve nüşhidü melaiketeke ve
harnetete arşike ve enbiyaike ve cemiy' ı halkıke bi enneke
entellahüllezi la ilahe illi. ente vahdeke la şerike leke ve enne
muhammeden sallelHihü aleyhi ve selierne abdilke ve rasOIUke ve
la havle ve 1! kuvvete illa bi llahil aliyyil azıym* Ya rahmaned
dünya ve ya_ rahıymel ~hırah* Fa'fü anna vağfır lena verhamnil
ente mevlana ve ente hayrur ra.hımin• Bismil lahi ş şafi fi
hüvellah* Bismilla.hil kafi hüve!lah* Bismillahil müafı hüvellah*
Bismillahillezi la yedumı measmihi şey'ün til erdı ve la fıs semai
ve hüves semiy'ul alim* Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamür
1353
rahımin• Vallahü min veraihim müh ıytun bel hüve kur'iinün
mec'idün fi levh ı n mahffiz* Hafizu ales salevati ves salatil vüsta
ve kumu Iiliahi kanitin* İn küllü nefsin lernma aleyna Mfız•
Nı ' mel hafizu allah* Ya hafiyzu ıhfazna sUmme enzele aleyküm
min ba'dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minkUm ve
taifetOn kad ehemmethUm enüfüsühüm yezunnune billahil ğayral
hakkı zannel cahiliyyeti yekUICıne hel lena mine! emri min şey'in
kul innel emra küllehu Iiliahi yuhfUne fi enfüsihim ma la yübdCıne
leke yeku!Cıne !ev kane lena mine! emri şey 'ün ma l_cutilna hıihüna
kul lev küntüm fi büyütiküm le berazellezine kütibe aleyhimül
katlü ila medaciıhim ve li yebteliyellıihü ma fı suduriküm ve li
yüınahh ı sa ma fi kulübiküm vallahü alimün bi zatis sudür*
Ellezine yekülune rabbena innena amenna fağfir lena zünübena
ve kına azaben nar• Essabirine ves sadikıyne vel kanitine vel
münfikıyne ve! müstağfirine bil eshar• Şehidellahü ennehu la
ilıihe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıstı la ilıihe
illa hüvel aziztil hakim* İnned dine ındellahil islam• Fe
sübhanellahi hıyne tümsüne ve hıyne tusbihün* Ve lehül hamdü
fis semavati vel erdı ve aşiyyen ve hıyne tuzhinln* Yuhricül
hayye mine! meyyiti ve yuhricül meyyite mine! hayyi ve yuhyil
erda ba'de mevtiha ve kezıliike tuhracun• İnni tevekkeltü alellıihi
rabbi ve rabbikUm ma min dabbetin illa hüve ahızun binasıyetiha
inne rabbi ala sıratın müstekıym• Ve ma lena eUii netevekkele
alellahi ve kad hediinii sübülena ve le nasbiranne ala ma
azeytümüna ve alellahi fel yetevekkelil mütevekkilun• Kul len
yüsıybena illii ma ketebelHihü lena hüve mevlana ve alellıihi fel
yetefekkeli l mü'minCın* Ve ma min dabbetin fıl erdı illa aleilahi
rizkuha ve ya'lemü müstekarraha ve müstevdeaha küllün fı
kitabin mübin* ~ Ve keeyyin min dabbetin la tahmilli rizkaha
allahil yarzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy'ul alim* Ma
yeftehılhlhü lin nasi min rahmetin fe la mümsike leha ve ma
yümsik fe. la milrsile lehu min ba'dihi ve hüvel aziztil hakim* Ve
lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekülünnellahü
kul eferaeytüm ma ted'One min dOniliahi in eradeniyellahü bi
durrin hel hünne ka şi fa tü durrihi ev eradeni bi rahmet in hel hünne
1354
müınsikatü rahmetihi kul hasbiyellahU aleyhi yetevekkelül
mütevekkilun• Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve li
tatmeinne kulübükUm bihl ve men nasru illa min ındillö.hil azizil
hakim• ·Kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf* İkfina verharona
hüvellahül kadirul kahiruz zahirul batınül tatırullatıyflll habtru
kavlühül mülkü"yevme yünfehu fis suri alimtil ğaybi veş şehadeti
ve hUvel hakimül habir• Ya hannann ya mennanü ya bediy'as
semavati vel erdı ya hayyü ya kayyümü ya zel eelali vel ikraın*
Nes'elüke bi ızametil lahütiyyeti en tenkule tıbaana min tıbaıl
beşeriyyeh• Ve en terfea mühecena mea metaiketikel ulviyyeh*
Ya muhavvilel havli vel ahvaJi havvil balena ila ahsenil hal*
Sübhanekelliihümme ve bi hamdik* Eşhedü en la ilıilie illa ente•
Estağfiruke ve etCıbU ileyke• AllahUmine salli ala seyyidina
muhammedinis sabikı ilel enami nitrUhU rahme~Un Iii alemine
zuhuruh* Adede men meda mine! beri yyeti . ve men bekıye ve
men seıde minhum ve men şekıye salaten testağrikul adde ve
tühıytu bil hadd* Salaten la ğayete leha ve lentiha' * Ve la emede
le ha ve lenkıda' * Salatekelleti salleyte biha al eyh* Salaten
daimeten bi devıimik* Ve ala alihi ve sahbihi ve ıtratihi misle
zalik* Sübhaneke rabbike rabbil ızzeti amma yesıfüne ve selamün
alet mürselin* V el hamdü Iiliahi rabbil alemin*

Hatimden sonra okunacak dua:

Rabbeni tekabbel min na inneke entes semiy'ul alim* Ve


tüb aleyna inneke entet tevvabür rahıym* Allahümme a'tina
külle hayrıo ve eızni min küli şerr*
Aşağıda yazılı salavat-i şerife (3) kere okunacaktır.
Allahilm.me sa Ili ve sellim ala seyyidina muhammedin fi
külli lembatin ve nefesin bi adedi külli ma'lômin lek*
Evrad- ı Behaiyye' nin sonunda okunacak dua:
Uksimü aleyküm eyyetöhel ervahur ruhaniyyune vel
melaiketün nôraniyyun* Sismillahin nuri ezen ezanin niirin
nurin ilin (3) eran (3) eriyyün niirun (3) rabbün nurun
hamiriyyün zlı meriyyün nurun nekseviyyün meksebunün
1355
nurun (3) Allah"ü rabbün nuril a'la ellihan (3) el'acelete (3)
essaate ya melaiketen nuri bin nurillezi edae bihi küllü niirin
ecibô vehbitu ya kayğfiser enlinin ve hüve rabbün nur* Bin
nôrillezi ehata bihi külle nur* Ecibfı vehbitti bin nuril a'len
nurin nuri bi hakkt rabbin nuı::i eyalin nôrin alin nôrin ahin
(2) rabbin nuri rabbinin (2)' bariht (2) Rabbün rabbün
şelşehiyyün kelşehiyyün lemşehiyyün lemeşrabiyyün
rabşehiyyün nerheşiyyün · ıemşehiyyün verşehiyyün
raşbehiyyün beşheşehiyyün teşaruşen· huşşen huşiyyün*
Eciybuni taiıyne ve bima emartüküm samilyne müsriıyne bil
ızzetis samedaniyyeti vet kudratil ebediyyeti vel ızzetil
ila~iyyetir rafiy'atil aliyeh* Ve bi hakkıl ismillezi hulika bihi
melekül kudrah* Ennfirun nfiru ya meyhezebfine ve ya
meyheteryôn ve . ya kayğôşetşôn enônüo' (2) ve rabbüo nuri
ecibôni bi hakkı ahin (3) inzilô bi esrail vakti vahduru fi
rnekani billahi ve bi kudratihi vemtesilô lima atlübü vakdô
ehaceti* Bi hakkı meşkeşin ·beşheşin eşriu ya melaikete rabbil
alemin* iteyye bima atlübü ve erğabü bi hakkı ma televtühu
aleyküm ve kudıye beynehüm bil hakkı ve kane emrullahi
mef"uHi* Ya ma'şeral ervahı ecibô ve accilu tarfete aynin
billahi ve bi nuri kudsiilahi ve bi azameti celalillihe ve bi
hakkı tamtıyalin heyabil* Tartıynalin artağyilin kazantıyalin
efentıyalin sahersıyalin sahhin (3) ve cie rabüke vel melekü
saffen saffii* Aliahümme ya zel mülki vel melekuti ve ya zel
eelali vel ceberut* Entellezi la iliibe illi ente alimül ğaybi veş
şehadeti zül alai vel kudrati sühbfihun kuddfisün rahbüna ve
rabböl melaiketi ver ruhı fibi bi izni rabbihim min külli
em rio selim ün hiye hatta matleıl fecri li havle ve la kuvvete
illa billahil aliyyil azıym *

Davetin sarfiyyesi:

Elhamdü Iiliahi rabbÜ alemin* Ves salatü ves seHimü ala


seyyidina muhammedin ve alihi ~ahbihi ecmeıyn* Babbın
bahhın bi selamin ermiyahın bi selamin bahh* Ve iza
1356
kudıyetis salatü fenteşirii fil erdı vebteğô min fadlillahi
kesiran leaUeküm tüflih6n* İnsarifu cealellahü zenbeküm
mağfüran ve sa'yeküm meşkôri* Birakellihü fiküm ve
aleyküm*

Evrad-ı Bahaiyye'yi her gün bir kere okumayı adet edinen


kimselerin dünya ve ahiretleri marnur olur. İman selametine nail
olur. Başladığı işlerin neticesi mutlaka iyi ve başarılı sonuçlan ır.
· KötülUklerden korunur. Ftma hastalıklara tutulmaz. Fena
hastalıklara tutulmuş olanlara bir bardak suya yedi gün birer kere
okunup nefes edildikten sonra hastaya içirilirse biizniilah vadesi
gelmeyen hasta şifaya kavuşur. Uzun seneler hasta ve mefluc
olsalar da. Delilere okunursa Allah'ın izni · ile iyi olur. Bekar
okursa iyi ve hayırlı bir izdivaç yapar, Bakire kızlar üç cuma sala
vakti beyaz ipek bir mendile okuyup· v~ya okutup göğsünde
taşırsa biizniilahi teala çok kısa zamanda hayırlı bir eşe kavuşur.
Fakir okursa zengin olur. Mahpus okursa kısa zamanda halas olup
selamete çıkar. işsiz o~rsa az zamanda bir işe girer. Miftahil
kulub isimli kitapta yapı lmış olan tercümesini okur ve manasını
kısmen de arılayabilmiş olursarıız cidden bu muazzam ve baha
biçilmez virdin kıymeti hakkında pek az da olsa bir fıkir ve
kanaate erişmiş olursunuz. Yazmış olduğum kitabınun hacmi bu
teretirneyi benimde aynca yapınama milsait olmadığından yalnız.
Evrad-ı Bahaiyye'nin hassalarını derç etmeyi uygun buldum.

Hastalıklardan
,. kurtulmak için:

Bu maksat ve, niyetle Evrad-ı Bahaiyye sabahları güneş


doğmadan, akşamları da yatsıdan sonra birer kere okunur. 82.
sahifenin 5. satırinda :
*"· ""
\"'1\ J " \ " J ,;ı
. ...
\1-;G.. .ıo.- •
"' "'
.,j)L;
~J ~J ~J .. _r.>-
1357
Fallihü hayrun hifizan ve hüve erhamür rihımin*
Ayet-i kerimesine gelince (50) defa:
• .... ,. # , , ....

w;.:--~
; G~ıJ ~l.J ;(
.... -.. .. . .
"'.b
-
ö~.. ~
·• ı ~
.' t,;-
, .... "' ,., ....

...---:!~ f ~~·_ _........


~ .. ı<- ~~ 8fı ö'.r:-. ';i LJiJı
ı..r ı...s- .. ,
...
ıs!) - J ~~
..1 -. ........

. ...\.:ı ı ı ~ ı ~ ~. ..
... h::.. .f.
~f ~) - - .. ..
Yi muhyi ahyini hayaten taYY,ibeten bis sıhhati vel ifiyeti
fi darid dünyi ve fil iharati iaaeke ali küiU şey' iD kadir* Bi
rahmetike yi erhamer rihımin*
Diye dua edilir ve buna en az ( 19) gün devam edilirse
biizni ll ah sıhhat ve şifaya kavuşulur. ·

Baht ve kısmeti baQh kazlar için:

Sihir,. nazar veya herhangi bir nedenle kısmeti ba~anrnış kız


veya kadının kısmetinin açılması ve evleomesini temin etmek için
( 19) gün Utarit saatlerinde bir kere Evrad-ı Bahaiyye okunur.
77. sahifenin sekizinci satınnda yazılı:
• ., A,. ..... ;
·~ Jl: \ı ~.-~.. \ı ,yı~ J -:ili ~
, ~(' ;.('"' ;. .
r-:::- ~
Fe se yekfikehilmüllihü ve htlves semiy'ul alim*
Ayet-i kerimesine gelince (1550) defa ..Ya MuAıysO eAJsni'"
diye Cenabı Hakk'tan muradını niyaz eder ve bundan sonra
evradı okuyup bitirir. Şayet kız veya kadın kendisi okuyamıyorsa
vekaleten okuyan kimse "Ya MuAJysO eğısna" diye okuması
gerekir. _
Bu suretle izdivaç eden kız veya kadın hayırlı bir evlilik
yapar, mesut ve bahtiyar olur.

13S8
TEFRİK

Şer mak.sadı ile birleşmiş iki kişiyi birbirine düşman etmek


ve aralarinı bozup ayırmak için on gün müddetle Zuhal veya
Merih saatinde iki kere Evrad-ı Bahaiyye okunur.
81 . sahifenin birinci satırındaki: "Veli kilili musıybetin inna
lillah" yerine gelince (40) kere:
·~·
"' o
. .1
., ... • ., .,.
•J ...~,.1---ı·~~.·
.'-' _.....'-'., ,
..
.~~

• .. •
..t
~~ ' Jr ~
* , ,
Ferrık fernk ba'ıd ba'ıd hachelil* .
Diye dua ettikten sonra evradı okumaya devam eder ve
tamamlarsın. Ayrılmasını istedi~in kimseler herhalde çok kısa
zamanda ayrılır ve bir daha da birleşemezler.
Bu araları açılmak istenen kimseler aile yuvasını bozan
üçüncü şahıslar da olabilirler.
· Helak-ı adüvv: Bir düşmanın, bir zalimin, bir din
düşmanının kahır ve helak.ı içini bu evradı şerifkırk gece birer
kere okur ve 84. sahifenin ı. satınndaki:
• '· /. '1 ,~. ~ _ı~ ".. ,~
. .J)~ ~ ~ ~ .ı..U )
, , ,
Vallihü alimön bi zitis sudfir*
Kavli eeliline gelince (1000) defa:
} ~ .... J ...
, ·ı ~ lS ~; .~ lS ~ıı · : \S , li. \S ı ~ : \S
.,. • .. 1, c:
r--"'"' .J - - -, - , 6 - .f!' - .) '11"" -

~ r FJı ~G t;~ı ~ ir~ J.ı w~


Yi Kabharu ya Kibiru yi Mühlikü yi Mümiytü yi
Dirru ümbu isme fnlinibni fnlinete anid dünya ve ehlikbO
el acel el'acel el'acel*

13S9
Diye dua edilirse daha kırk gün tamam olmadan o kimse
dünyadan kaybolur, silinir ve unutulur.

FELÇ, ~ARPIUIA \[E ŞiDDETLi GÖZ


IIASTALIJiLARI ·içiN
Hastanın sağ elinin baş parmağına: ."Ve haşeat", şehadet
parmağına: "Elasavat", orta parmağına: "Lir rahman", yüzük
parmağına: "Fe la tesmau", küçük parmağının tımağına da: "İlla
hemsa' kelimeleri yazılır. Bu kelimeler Taha Suresi'nin 108.
Ayet-i kerimesindeki:
*1". ~ ~
? o ....
-
'f
.)" ı
, "" o ... "-.1 :.
41'-'

(:_• ".; .,..., ı:r>" .r', cı ı_,.:,.::,.~ ı • ~ 1\


}
,; o
.... o
~ •. ı;. >)
.,. ; ....
.,.

' ~

Ve başeatil esvitü lir rabmini fela tesmeu illi bemsi*


Kavl-i eelilinden alınmış kelimelerdir. Hastanın avucuna da
aşağıda yazılı dua yazılır:
.,..... • .... o ... • .... , ,. •

L-~ ~
~
.,
) ( j, , ~ı ı'
~ ~
J j ·ı ,_?-, c.}y-, ı..}-!-ı~·~ ı..}-!-\".:.!".s-
~
>- /~,."
o .... o... .ı':
,.
~
._.
.. ı
~
.... ,.,
~
J
G , y
J
l ~ . J 1\ 1. /
.a<k ..U .) J (.$.
~1 . J
u .J'~-4
....

O/

..
, ~, --4--,~~
c:,._:-:--....,~
..J J ) J ~ ) ı..r-"" ıs! ~
..
, --.~~,-- ~·iıı . ~c; ~ ~r 2,ı·ıc.
) - ) ..
/ .. o

1'
*(. .:l;Jı
Alşakışin mibrikışin ekiişin . akşin enzil ya ebi nuh ve
ente yi meymônüs seb~bi rad yedi bazel müsab (yedi kelimesi
yerinde felç hastanın neresinde ise orası söyleni~) barakellahü
fike ve aleyke ve lebu ma sekene filleyli ven nebari ve hüves
semiy'ul alim* .
Hastanın yanına bir bardak su konur ve evrad okunınaya
başlanır. 77. Sahifenin 7. Satırındaki: "Selamün kavlen min
rabbin rahıym" Kavl-i kerimine gelince bu ayet-i celile (818) kere
1360
_tekrarlanır hem suya hem hastaya nefes edilir ve sürdürülüp evrad
tamamlanır.
Hastaya ve suya tekrar nefes edilip sudan bir azı meflucun
felçli a'zasına sürlllür ve kalan kısmı da hastaya içirilir. Buna üç
gün veya duruma göre yedi gün devam olunur. Biizniilah hasta
şifaya kavuşur.

KORI.JlVIA ·

Kendisine veya yakınianna gerek Evrad-ı Bahaiyye, gerek


En'am Suresi ve gerekse Esrna-i Kahriyye ile kötülük yapmak
iŞlerini bobak, kısmetini ba~lamak, evlenmesine mani olmak ve
benzeri herhangi bir fenalık yapmak isteyenlerin şerlerinin defı ve
okuduklarını aleyhlerine çevirmek için yedi gece Zuhal
saatlerinde bir kere bu evradı şerif okunur. 77. Sahifenin 1.
Satırındaki: "Ve min keydil fuccar" ibaresine gelince (489) kere:
"Ya Dafi' ya Rakıyb" esrnalarını zikredip okumasını sürdürüp
evradı tamamlar ve Cenabı Hakk.' a mOnac~at ederek korunmasını
niyaz ederse Allahil Zülcelal Hazretleri o·kulunu düşmanlannın
her türlü kaza ve belalanndan muhafaza eder.

liAJIR.I A •nA

Islahınefis etmesi ve düşmanlıktan vaz geçmesi mümkün


olmayan bir kimseyi kahır ve helak etmek için Evrad-ı
Bahaiyye'yi temiz bir kağıda noksansız yazıp nihayetine de o
kimsenin ismini ilave ettikten sonra bir şişeye koyup Uzerine bir
miktar su veya.sirke ilave edilir.
Yedi gün Zuhal saatlerinde bir kere evrad ile bin kere de:
"Ya Mümiyt ·ya Hafıyz ya Kahhar ya Muhlık" esrnaları okunup
şişeye nefes edilir ve son cumartesi günü güneş doğarken cenaze
namazı kılıp sahibi meçhul' bir mezara gömülür ve arkana

1361
bakmadan mezı,\rdan uzaklaşılır. Şişenin a~zı iyice kapatılıp
mumlandıktan sonra gömülmelidir.
Kitabın müteaddit yerlerinde de tekrar ettiğim gibi, burada
da bir defa daha hatırlatırım. Bu kadar mühim ve tesirli bir havası
haksız yere yapan veya küçUk bir infıal sebebiyle kahrıyye
okuyan kimse peşinen kendi idam hükınUnü imzalamış olur.
Esasen bu gibi kahriyyeler yapılırken düşmanının düşmanlık
yapmaması ve ıslahı nefis etmesi gelip barışması dua edilir, bir
hafta zarfında bu arzu husul bulmazsa o zaman kahır v tedmire
geçilir.

SlHHATLi VE UZUN BİR ö.MfrR


GEÇİRMEii içiN

Evrad-ı Behaiyye'yi her gün bir kere bu niyet ve maksatla


o~p 74. Sahifenin 7. Satınndaki: "Elhubat" kelimesine gelince
(113) kere "Ya Bdkıy" ism-i şerifıni zikredip kendisine ve bir
bardak suya nefes 'ettikten sonra okumayı tamamlayıp bu
okunmuş suyu içmelidir. Bunu kendisine adet edinen kimse her
türlü hastalıklardan, kaza ve belalardan mahfuz kalır ve ömrü
uzun olur.

BAI,Ji ARASINDA SEviLiP HÜHMEI'


GÖRMEK iÇiN
Her gün nzaen Iiilah okunan Evrad-ı Bahaiyye de 61.
,. .
.t_J616
Sahifenin birinci satınndaki: "Elkebirül MUteal" ism-i şeriflerine
,.,.

gelince yedi ke!e: 1-.~ (Ta'helheltu') denir ve buna


müdavemet olunursa okuyan kimse halk arasında büyük saygı,
hürmet ve sevgi görür.

1362
DÜŞMANINI RÜSVAT VE ZELİL
ETMEiiiÇiN
Bu evradı her gün bir kere okuyup 79. Sahifenin üçüncü
.........
satırındaki: "KO!li asirin" kelimesine gelince Uç kere: ~-!'8 oh.;)
(Keftatlıelicin) dedikten sonra okumayı sürdürür ve virdi
tamamladıktan sonra düşmanın tarafına dönüp nefes edersen kısa
zamanda düşman veya sana fenalık etmek isteyen kimse hor ve
zelil olur. Kazdığı kuyuya kendisi düşer.

BİR KİMSEri SERSEM VE ŞAŞiillY BİR


DUROlA DÜŞÜRMEK VE BİLDİ.&:LERİNİ
&1Ll"A.cıuuı. İÇİN

Bu niyet ve maksatla yedi gün Zuhal saatlerinde bir kere


Evrad-ı Bahaiyye okunur.
"Ve min şerril ecirran" kelimesine gelince (1280) kere: "Ya
Varisü emit kalbi fülıinebni fülanete" deyip bir bardak suya nefes
edilir ve evrad tamamlanır.
Bu oku nmuş su, aleyhinde okunan kimsenin kapısının
eşiğine dökülür ve matlup kimsede bu suyun üzerinden geçerse
çok kı sa zamanda sersem ve perişan bir hale düşer bildiklerini
unutur.

BİR liİMSEYİ MÜEBBED HAPiSTE


TATIRMAii İÇİN

Bütün insanl arın başına şer ve bela kesilmiş, gaddar ve ırz .


düş manı bir eşkıyanın hapse girdikten sonra bir daha çıkmasına
meydan vermemek için aşağıda yazılı ayet-i kerimeyi ve o
1363
kimsenin ismini kınmzı bir deri Uzerine yazıp üzerine 76.
Sahifenin 4. Satırındaki "el ezheran" kelimesine gelince yedi kere
ayet-i kerirneyi ve bu duayı: "Meksen rneksen ya fiilanebni
fülanete salten salten ya fiiliin.ebni fiilanete" deyip deri Uzerine
nefes ettikten sonra okuma sufdürülUp evrad tamamlanır. Sonra
bu yazılı deri malıkurnun bulunduğu hapishanenin yüksek bir
yerinin duvarının ko\<1.ığuna sokulup bırakılır.
Deri orada kaldıkça mahpus oradan Çıkamaz ve kaçamaz.
Yazılacak ay eti kerime:
" O J .; ~ """} ,O .;.,;


.; ,.
;j : ~.; :X :- ı:.:. :u ~ı ı} ıfo~ı Jü
~

... .-'. ' .... ..,. """' J ,. ,.,. ~} ...:-: o....


., oÜ \:::.:_,· ''l ·"'ı· 1' ı 'r,....- ı"'tı. ~,,,
\
~
,
ı_?- ~ l - • ·- .V ~,:>. ~ \.o.,.~.;) J l.:.J ~ ı..r ,,l
, _,
J
,. ,....,. / J. , , ... , . , J o,

~
~J~
J (!:,
G' .)
~ 1J ':1 ~.r-
~~ J ··ı ~ü \: . :_ \ 'A;. 1 .<" \
w.,~~. ~ .)-' )~
Q

, ,
.M , .... ..- ....: d ~ ... ~ .,

~~.__..,.o_ _.:.....~'f-'·;, ~ .Jü JIJI ~ \4::,;, ~\JS, ~\.; U_,.Lpl


· -'

Kiledhultl fi ümernin kad halet min kablikörn minel


cinni vel insi fin nari küllema dehalet ümmetün leanet u'teha
hatta iı:a idraku fiha cemiy'an kiilet uhrahürn li üHihüm
rabbeua haülai edalluna fe atihim azaben dı'fen minen nari
kale li küllin da'fün ve lakin la ta'lernun* (A'rafSuresi, ayet:
38)

1364
MUAlUİD SI'DIA VE BİLUMUM RUH·
BASTALIIiiA.RI SARA VE
ÖDIÜ SÜBYAN içiıw

Herhangi tür bir hastalık iç: in Evrad-ı Bahaiyye 'yi okurken


bir pamuk ipliğine aşağıda işaret edeceğim yerlerde birer düğüm
yapılır. ·
Vird tamamlandıktan sonra iplik hastanın sağ koluna
bağlanır ve iplik kendi düşüneeye kadar hastanın üzerinde
bırakıl ır.
Biizniilah en muannid sıtmalar geçer. Bu ameliyye sıtrnadan
başka her türlü ruh hastalıklarına, ·saraya, evharna, korkuya,
kekemeliğe karşı da tatbik olunabilir. · -
Birinci düğüm: 55. Sahifenin 4. Satınnda.ki: "Fe innehu la
yağfıruz zünO.be illa ente" ayeti kerimesinde. .
İkinci düğüm: 55. Sahifenin 8. Satınndaki: "Yuhyi ve
yümitte".
Üçüncü düğüm: 61. Sahifenin 3. Satınndaki: "Ailahü la
ilahe illa hCı" kavli şeı:ifinde.
Dördüncü ·düğüm: 69. Sahifenin birin.ci satırındaki: "Ve
hüve rabbül arşil azıym" ayetinde.
Beşinci düğüm: 79. Sahifenin 8. Satırındaki : "Şamihal
mücib" kelimesinde.
Altıncı düğüm: 82. Sahifenin 8. Satı,rında.ki: "İn küllü nefsin
lernma aleyha lıafız. " Ayet-i kerimesinde
Yedinci düğüm : 84. Sahifenin birinci·satırındaki : "Vallahi
-
allmün bi zatis sudur" kavli keriminde düğümlenir ve Evrad-ı
Behaiyye tamamlandıktan sonra yedi düğümlü iplik hastanın sağ
koluna bağlanır.
...

1365
.
YATAGilVI liİRLETlW ÇOCUiiiAR İÇİN

Erkek çocuk için erkek devenin, kız çocukları için de dişi bir
devenin kuyrugundan bir kıl koparıp üZerine bir kere Evrad-ı
Bahaiyye okunur. 55. Sallifenin 6. Satınndaki Aliyyülaziın ismi
şerifinde kıla bir düğüm yapılır.
Okumaya devam olunup 61. Sahifenin 9. Satınndaki el-
Aıiyyül Azıym ismi şeriflerinde kıla 2. Bir düğüm daha yapılır.
Okumaya devam olunur. 79. Sahifenin 7. Satınndaki el-Aliyyül
azıyın'da kı la üçüncü düğümü yapıp okuma sürdürülür. En son
81 . Sallifenin 7. Satırındaki el-Aliyydl Azıym '.da da yine kıla bir
düğüm yapıp Evrad- ı Bahaiyye bitirilir. Kıl çocuğun koluna
bağlanır. Bu kılı taşıyan çocuk bir daha yatağını kirletmez.

Kil\I VE ADAVETLERiNi
DOSTLUGA ÇEviRMEK VE fiElU)İSE
DOST ETMEK İÇİN
Düşmanlarının
kin ve adavetlerini kalplerinden gidermek ve
dostluklarını kazanmak için bu niyetle Evrad-ı Bahaiyye okunur.
72 . Sahifenin 3. Satırındaki : "Mine! utuvvi ve! hatrabe"
kelimesine gelince üç kere:
., "" , oJ o "' } ""' ; , ., "- J o
\~ •. l..b:.:S. ~~ ")Ü ~ (""' ~a ;; 01
J.l\ rJ'
0 0
"ot <.)1)
u r ('

"". ... r (' \


., .. .,
... o $i . ..... ' ., , } 'IJ

*0;;-~l JS");)t ~1 ~)o~~ ~./.a;!<.>;i.JI


"' , "
in yensurkümüllabü fe la ğiUibe leküm ve in yahzül"üm
fe men zellezi yensuruküm min ba'dihi ve aleilahi fel
yetevekkelil mü'minfın* (Al-i İmran Suresi, ayet: 160)
1366
Ayet-i kermesini okur ve evradı tamamlar -ve buna bir
müddet devarn edilirse matlubun hasıl olur. Düşmanların sana
hiçbir kötülük yapmaz.

BiR TERDEN PİRE~ USU VE


SAİR MÜ'ZİITATI KAÇIRMAfi içiN
.
Bir bardak suya Evrad-ı Bahaiyye okunur. 85. Sahifedeki ve
6. Satırdaki: "Ve a lellılhi fel yetevekkelil mütevekkih1n" kavl-i
kerimine gelince (9) kere Zilzal Suresi okunur. Her sureden sonra
b.ir defa da: "Fe in küntüm amentOm billahi ya eyyühel bak ve!
berağis _. irhalu min hazel mekan" deyip Sl!Ya nefes edilir ve vird
nihayete kadar okunduktan sonra o su evin her tarafına serpilir.
Bu ameliyye yap ılan yerde başarattan eser kalmaz.

BİR ERKEli VEYA liADIMl\T ŞEHVETiNi


BAGLAMAli içiN
Balmumundan bir insan heykeli yapılır. Alruna şehveti
bağlanacak kimsenin ismi yazılır. Mum heykelin göğsüne de:
*~" ~-\......." J a ".~-;-\.!. 0u
1$ ... "' 1$ ... ; ., ., ,_
ı .,.., ,. ..
.ı..il
lll

u . 1 ly.~ 'lj
" ) ,,

"
... ...

Ve li takrabüz zina innebu kane fihışeten ve sae sebila*


Bundan sonra heykelin üzerine Evrad-ı Bahaiyye okunur.
76. Sahifede ve S. Satırdaki: "MinhOI an'anü" kelimesine gelince
yedi kere yukanda yazılı ayet-i kerime okunur ve her defasında
ve filan ibni . tilane yahut ya filane binti filane "eş i nden başka
bütün kadınl~a ve ya kocandan başka bU,tWı erkeklere karşı
şehvetini bağladım" der ve her de fas ında heykele nefes edersin.
Virdi tamamfadıktan sonra heykeli bir kefene sarar sahibi meçhul
bir mezara ay eskisinde gömersin. HeyJcel orada gömülü kaldıkça
o ki~senirı kendi eşinden başkasına sevgi ve iştiyakı olmaz. ·

1367
Aziz ve kıymetli okurlarım! Evrad-ı
Bahaiyye'nin muhtelif
el yazması kitaplarda daha pek çok hassasını gördüm. Fakat
bunların hepsini alıp yazmayı ve toplamayı kitabın hacmine göre
uygun bulmadım. Bu sebeple okurlarıının faydalanabileceği
birkaç tanesini derleyip yatdım. Okurlarım bundan istifade
ederlerse, benim için büyük bir haz ve sürura vesile olur.

EVL~IEK iSTE'~'&~ KIZLARDIJZA.


.
Kısmeti bağlı olup da evlenemeyen bir kız veya kadın, bir
Arabi ayın on beşine kadar olan müddet zarfında bir cuma günü
güneş doğarken veya sala vaktinde misk ve zağferan mürekkebi
ile temiz bir kağıda veya beyaz ipekli bir· mendile yazıp veya
yazdırıp gögsonde taşırsa, çok kısa zamanda mesut bir izdivaç
yapar. Bu nüsha üzerinde oldukça, güzel olmayan bir kadın bile
olsa herkesin gözüne son derece güzel ve şirin görünür. Herkes
ona karşı büyük bir sevgi ve sempati duyar. Onunla dost olmak
için cim atar.
.•. .- ' - . •• 9 .

. ..... . .(
1368
KORiiiJNUlW GiDERiLMESi İÇİN
Herhangi bir sebeple olursa olsun herhangi bir şeyden
korkan kimselerin ınübtela o lduğu bu ruhi dengesiziikten kurtarıp
normal bir insan haline getirmek için nşa~ıda görülen vefki yazıp
hastanın üzerinde taşıtmak kısa zamanda o kimsenin
korkularından kurtulmasını temin eder.
Okuma bilen kimse üç veya yedi gün kendisine ve bir
bardak suya ( 41) Fatiha, (41) kere de vetkte yazılı ayetleri ve
ay rıca şifa ayetlerini okur. Kendisine ve suya nefes ettikten sonra
içerse gerek korkusu ve gerekse herhangi maddi ve manevi bir
hastalığı varsa geçer. Okuma bilmeyenler veya okuyamayanlara
bir bilen okuyabilir.
....

.....
,... o
.....
.,)

~ ...
tı"
,.~
.,. tltl
....
'>~(" ~~
't::;t ~ ~ ....
ol.

'fOO• n.ı.. fO Ol
"'~"
\YY V
7'
' 'l
'..::ı
. . ""'
.,' ) nı. t Tl• ,. tOl' TOO\ \YV1 \Y"(

T()O'f ~'f· TUT WV'\ TOU ,.,.'\}.

\V VI. TOO 'rOOt '\\ '1 H•'f TıV~

Tl• • \VA• '\\V '\'U\ 'f OO• TOO"!' •

1369
HALOKIN ALEDIİNDE DEDiKODU
YAPMASIM ÖNLEMEK
. . iÇiN

"" ~
.,
...
~ ,.
"'
o,
.,
O vl
...
~; J ,,

\SJ.......
, ~-~~
~~.. ı;._ ~~ ı,.s--J~
,, .... ~ t:.:t1 ~~, .ılı w . 'il ö"'yJ• 'i J
, , ...... ,.
:tl ., ... . ... , ;!.

*:r
r-J.. ,.
~ J ,.,
,
ı~
JT ~J ~
*
Bismilllhirrahminirrahıym• Hizi yevmQ li yantıkOne
ve li yü'zene lehüm fe ya'tezirôn* Fe vekaal hakku ve betle
mii kinô ya'melun• Ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemO fe
h üm la yentıkôn* KilehseO fibi ve la tükellimôo* Kef ha ya
.ay n sad küfeyfU bamim ay n s~n kif humeytü akadet anke ya
hamili kitabi .hizi elsin~til halkı vel beşar• Min kUIIi Qnsa ve
zekerin bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illi billahil aliyyil
azıy m* Ve sallellabü ali seyyidini muhammedin ve ali ilihi
ve sahbihi ve sellem*

1370
Yukarıda yazılı
ayet-i kerimelen bir Arabi ayın son
euroas ında sala vaktinde yazıp Uzerinde taşıyan kimseye hiçbir
kimse ağzını açıp aleyhinde konuşamaz. Konuşursa daima lehine
ve iyi söyler. Bu ayet-i kerimeleri ve duasını, her gün kırk kere
okuyan kimse bütün düŞmanlarının dilleri bağlı kalır.
Mahkemeye giderken okuyan bir tutukluya, hakim kötülük
yapamaz. Aleyhinde hüküm de veremez.
O tutuklunun işlerini sUrilncemede· de bırakamaz. Her şeyde
muvaffakiyet ancak devamla elde edilir.

~ SmYAN DENiLEN ÇOCUK


HASTAI.IGI VE HAYALAT GÖREN
JWISELER İÇİN
Aşağıda yazılı dokuz· esmalı dua bir kağıda yazılıp sıbyan
hastalığı denilen ve çocuklar da olan havale hastalığına veya
hayalet gören ve sebepsiz korkan kimselerin üzerlerinde taşıtılırsa
biizniilah hasta korkudan, çocuk da havaleden kurtulur.
Yazılacak dua: .
' " " ' ./ J
' " o - '· o " ,.., . .. , .1"
c.}) ·'=·> c.} ):J J' c.}..P c.});) f c.}~ c.}y: c.}y~
~ ~ ~ ~ tl tl tl
' $ ,..,. , . ....... ., ., .,. ~J J .,. ,

Alı~ ~\ ~j.i ~)
" .,. .,
Jy ~) 01~ "' "'
7all \1 c.})J~ c.}~~
ll ,;
;';ı>"'" ., "" $""' ., •

lS ıcJ ~u~, ; . ~~ı ~J *~J;:Jı ~~

Nailişin leyuşin aynuşin merdôşin fenôşin kard.ôşin


başfişin lahfişin deriişin
ümmüs sübyan ve li bavle ve la
kuvvete illa billihil aliyyil azıym* Ve sallellahü ali seyyidini
muhammedin ve alaalihive sabbibi ve sellem*

1371
DÜŞÜGE MANi OLMAK İÇİN

Çocuk düşünnek arızasına·maruz ve mübtela olan bir kadın


aşağıda yazılı olan ayet ve duaları yazdınp üzerinde taşırsa
büznillah düşükten mahfuz kalır.
,'
u \.)'" .. .. ıı ...!..} 1 • } ~ 1~ ı
... 4! ~ u
*~..r
;,; tı ı:.r,..;.. ..rll 1 • ;;;
~

r•
,.. "' ,, ., .; .;.;
., ""' o ., ., -" ~ o .,; .,... a .,. o.....

, ~. ~ . ,aSYü, ,..U J \S- ~~ ~lLis-·


, *~ J..r
J.~ 01 · ";;l.)
ı..r' J

, , ,
J -' e L ,. ,. IJ ,.
•_ <:: ·1 *,.__,:__..JJUI~\ ~ -"~.. 11 , J t':.~ll · 1"111 · '.C'
~ .Y'J ,J~ J u-=-
o
~ -, , ıS.~
~ ... "' "' ., .... .,., ~ ~ '\ _...

c.>+-Jı ~~ aS~ ~:-:ı a.r~ ::uJ Li ~~ r ~ı J~


.,.. ,, "' "',., .,.
"' """ , o.;o,.... .o!": ,., ,. ,.

~IJ
,
~>'J ~:,_b ,c.}:'J ~IJ ulj...:JI
,
ı_) :; ~ ~\
J ,.. o

\J.)b )) ~
,
:s~ ~:>U
, , ,. ,,. ,

;, ,ei e' ~ l_fzJJ • 0;;.:.;


,. ) ""

,
.;

u;
-1>

ı ,•,0.)
.;

r-
*. ı.:.:ı1 ~--
. ..LJ
$1"
-J
o~ o '
"'
~~
"'
(;)
,,
J
, .,
~
,,.,.. ,

oy J) y
,. .,
~"'-" J. .. ,, ,.
J.) l· ... ~
,.. , ,.

~~ ~

·~r-J
1 '~ ....
~ ) 4.,.11 ) .,~ \.Lı, ~·~:.. ~
ı ~ ~~
, ,
Bismillahfrrabmanirrabıym* yümsiküs İnnellihe
semavati vet . erdı en tezula* Kezalilte emsektüke ya veledi
filanete binti filarıete bi enne tekarre müstekarrake ve
müstevdeake billahillez! lehu ma sekene filleyli ven nehari ve
hüves scmiy' ul alim* Uskün bi eelaHilahi (3) üskün yi\ veledi
. 1372
filanete binti filanete billahiltezi esleme lehô men fisi semivati
vel erdı tav'an ve kerhen ve ileyhi türceun* Ve lebisu fi
ke hflı im selllsete mietin sinine vezdadu tis'an ve la havle ve la
kuvvete illa billahil aliyyil azaym* Ve sa~lellahü ali seyyidina
muhammedin ve alihive sahbifıi ve sellem*

Zİ.LZAL SURESi İLE TESidR-i KULtJP VE


CELBi MEBABBET
Bir kimseyi uzaktan getirmek için bir Arabi · ayın ilk
çarşamba gecesi yatsı namazından sonra eğer celbi mehabbet ve
tel ifı beyin için okt.ınuyorsa yine bir Arabl ayın dördüncü günü
yatsıdan sonra kırk bir adet iri tuz, yahut nohut ve y~ut da damla
günlük alıp önüne koy. Sonra sol elinle yerden bir tane alarak
üzerine aşağıda yazılı daveti bir kere oku ve okuduğun taneyi
yere bırakmadan avucunda muhafaza et. Sonra yerden ikinci
taneyi yine sol elinle alıp onun da üzerine daveti bir kere
okuduktan sonra onu da avucunda bırak ve bu suretle kırk bir
adedi tamamla. Okuma esnasında azar azar aslibent buhuru yak.
Bundan sonra sol avucunda birikmiş olan taneleri harlı bir ateşe
at ve yanma bitineeye kadar: "Ya Rabbi! Bu taneler nasıl yanıyor
ise filan kimse. de benim için veya filan kimse için öyle yanıp
tutuşsun, aşkımdan veya aşkından deli divane olsun, sabır ve
tahammülü kalmasın, her an bikarar olsun, yemesin, içmesin,
uy~masın" diye dua edersin.
Okunacak dua: ·,

1373
... ... , .... J o ,. o ..., "" , "'

\~_.'.~:~1 *liJ~I ıfJ '} \ ~'-"""'~.-.. f:-1J 45~ J.l 0~ ~

... , ,,. ,
ı.Jı-----!~ 1 0 ~ ~ J l 45~

, ,
Lt.-,....>.

, , , , ,. g,.

....ı..__........~..~ J-~ 45~J.10~ ~


• ,. o "'
::::')\j ~
~ -
ı.··
"'
o.,
. ~
, .

1374
., o "" "' ., ,. "'

*rWıı~
,
41~ ~ ~:, ~~ ıJ~:.a~ ,ı
Bismillahil azıymi ve billihil aziz"' İzA zUlziletil erdu
zilzaleha* Eynema tekunu ye'ti bikümüllihü cemiy'an hubbü
vedudün ecib y.i mücibe yi rukyiil* Sahhır li kalbi filanete
binti filanete ili mehabbeti filan ibni filanete ve ahracetil erdu
eskaleha* Eyriema tekunO ye'tikümüllahü cemiy'.an hubbün
vedudün ecib yi mücib* Yi sefkiil* Ve yi meytatarun sahhır
li kalbi filan ibni filanete ila mehabbeti filanete binti filanete
ve kalel insanü mi lehi eynemi tekunu ye'ti bikümü1U1hü
1375
cemiy'an hubbun vedild* Ecib ya mücib ya cebriil aleyhis
selam ve ya seyyid meytatarun. sahhır li kalbi filanete bin tü
filanete ila mehabbeti filan ibni filanete yevmeizin tühaddisU
ahbiraha eynema tekunu ye'tikümüllahü cemiy'an bubbun
vedud* Ecib ya mücib ya · mikiil aleyhis selamu ve yi
tarniyail sahhır li kalbi filanete bintü filanete ila mehabbeti
filan ibni filanete bi enne rabbeke evhii leha eynema tekunu
ye'ti bikülüllabü cemiy'an hubbün vedud* Ecib yi mücib yi
israfil aleyhis selam ve ya tarğayail sahbır li kalbi filanete
binti filanete ila mebabbeti fliin ibni filanete yevmeizin
yasdUrun oasü eştiten li yerav a'milehüm fe men ya'mel
miskale zerratin bayran yerah* Ve men ya'mel miskile
zerratin şerran yerah* Eynema tekunu ye'ti bikümüllibü
cemiy'an hubbün vedud* Ecib ya mücib yi azriil aleyhis
selam ve ya batmehtalyakyail sahbır li kalbi filanete binti
filanete ila mehabbeti filan ibni filanete bi hurmeti seyyidini
ve nebiyyina mu harnınedin salieliahil aleyhi ve selierne ve bi
hurmcti aliyyin ve latımete ve basenin ve huseynin ve bi
hurmeti yühıbbônehüm ke hubbillahi vellezine amenu eşeddü
bubben Iiilah yi vedôd yi vedud yi vedud yi cimiu yi alimü
yi halimil ya aliyyü ya veliyyU yi ehadü yi samedU ya men
lem yelid ve lem yUied ve lem yekün lehô küfüveo ebad
ıbdaru filanete binti filanete li bize1 makim*

Yine eelb-i mehabbet ve teshiri ku:ub için bu sure-i


celileden faydalanmak isteyen kimse (47) adet iri tuz veya
karabiber alıp-- önüne kor. Sonra bunlardan herbirini yerden
yukarı da tarif ettiğim şekilde sol eli ile alarak herbirine birer kere
aşağıda yazıli daveti okur ve sı c ak nefesle yani " Hoh" diyerek
nefes eder. Bu sı.iretle (47) kere tanelere okunmuş ve nefes
edilmiş olur. Okuma esnası nda aslıbent buhur edilir. Okuma
tamamlandıktan sonra sol avucunda tutmakta olduğun tanelerin

1376
hepsini b irden bir ateşe atar yanıp duman kesilineeye kadar harlı
yukarı da yazdı ğ ım duayı tekrar eder ve muradının olmasını
Cenabı Hakk.'tan niyaz edersin.
Okunacak dua:

's
,. • , o , o ""' . , . ,. ,_ '

ıı)j,. ıf.J'il ~Jj


...
~~~·~:.ı~
, .,
~)1
,.
~~ ~
,. ,. ,.
... ,. ,. o .... ti o o . ..... ,.

~~ ç_~~;... c-~:..)~~)~ ~~~'(}! J! j )


o o,., .,,. . ..... ., . ,. . ,., ,.

's
tl". ,.

J .r-Jj J ~~~ ~.) 'il ~-~?=";:.1J *0~ ~ ~


~ ~

)r ~J 0~_} ~ ~~~ 'il) j


' ,. , ., ,. .... ll •

0~
~
J.,. ,.0~ r )--,. ~-, ,. ,. .,
11 o o . ... ,. , J o ,. ,.., ,. ,.

~IJ.---_J j J) j J *liJ ~ 0ı..:J)' I JliJ 0~ ~ ~


,.
~

,.
~

,. ,.
,. ,. ... .
--t~C.
LS- JYIJ,. u·~· 0Yü.... Ç._.J(..;,.
J -
Ç:..,... :,_) J:l;J

, · l.; I~..W.
... ,.
*' , ,. "' , ""
.1f. o • • ... ,. ,. ,. , """ ,. ....
'i(~.)
1• J ~.JJ
. 1 • *t.A.)~\
. ~ .;;J
~
..li..
~~ Y..
~ *0')Ü ~
~~·
,.
~
...
~
,. ., f'
.. o ...

~ 0~J. 0~ r>-,):,;.. ~J ,.0~J "'~ ~~~tl ,. ,. ~~,.


1$ o • . .... ... .... • ,. {/' , ,. ,. ...-:

~~~ 4J ı.? J l ~.) 0~ *0~ ~


::. 'i l)j J)jJ
, ,. "' ,_ ...... .... ""'
~ ~ 0~ J 0~ r )y ~) 0~J , . ı ;
o
, ,. "" >-.. ,. ,.
• .... .... ,. , o ,. J ,.
~-
J ,. .

j~ · ~ ~+W.1 1 "'1 \JC-1


· 1.JJ ~
~
)f.:'., r..f lJI .J j •a;- Ji."
,. ~ y..~ *,.0")'J~
"" ; .... ,. .... , o

0~ j. 0~ r )Y. c-~;. J 0~J ~ ı~;G 'il) j


-$ ,. ,. ')-- ,
. ,. .,.., ,.

1377
; ; ... o ... 1$ o o 0 ,; ...

~~ ç/f.- ~) ~~)~~~~~ı)! JjjJ


~ rf;,; " .,1'0 o ... "' ~ ... ;
!"'.J_"'_..:... ~.) ~ J LA:.·... ~
ı-:. : ~ o• .:.)
u
*0 Jü, ...~
· ~
ı ;._ .~
0 "))j... u·
~
;' ... ....
, . ., o o
~
o .... ; ,
...

~/~ ~J ~=4'J ~ı~~ ~i)! J)jJ *o'j


_,, O; O ,; ~ "' ""' ""' . ...-: ""' ,; ""'

J.~J ~ . li 'J_?-1 r-+uı *ı:ı~ ~~ı)~


; ""' • " -s: •($
J. 0~·
., "

U...... : _.... ,. U.....,:


... ~ "' " o, '"' "' - ....: "' ,
.,., :.;..ı ... 1\ ~,..ı ı"ı)ı ~
.......-1....._ - - . ;~, i • i
1 1.>- .JVI <\....>c...A
, ""' . .JVI
...
. ,. ... '
"
*} ... t,; } o .
.,. t,; , - ,. ~:
"'""' Alı ı ,. ,. o (
~.)
. - ~.) - ~~ ~J / /
ıX _rr(U
Bismiliahirrabminirrahıym* , İza zülziletil erdu
zilzaleha* Ve zelzil zilzalen şediden kalbi ve bedeni ve cemiy'ı
cevarihı tilinin ali meiıabbeti fdan:lr Ve ahracetil erdu
esk~ileba ve zelzil zilzaleo şedida* Kalbi ve bedeni ve cemiy'ı
cevarihı fila~ bin filan ala rnehabbeti filan ve kalel insanü ma
le ha* Ve zelzil · zilzalen şediden kalbi ve bedeni ve cemiy'ı
cevarihı filan bin filan ali mehabbeti filan* Yevmeizin
tühaddisii ahbaraha* Ve zelzil zilzaten şedida* Kalbi ve
bedeni ve cemiy ' ı cevarilu filan bin filan ala mehabbeti filan*
Bi en ne rabbeke evha leba ve zelzil zilzalen şedida* Kalbi ve
bedeni ve cemiy'ı cevarihı filan bin ala mebabbeti filan filan
· yeYmeizin yassJüriin nasü eştaten li yerav a'malehüm ve zelzil
zilzalen şediden kalbi ' 'e bedeni ve cemiy'ı cevarihı filan bin
filan ala mehabbeti filan* Fe men ya'mel miskale zerratin
hayran yerab ve zelzil zilzalen şedida* Kalbi ve bedeni filan
bin filan ala mehabbeti filan ve men ya'mel miskale zerratin
şerran yerah* Ve zelzil ziJzıHen adida* Kalbi ve bedeni ve
cemiy'ı cevarihı filan bin filan ala mehabbeti filan*
1378
Allahümme abrık kalbi ve bedeni filan ala mehabbeti filan
elva ban (3) essiate (3) nasrun mineliahi ve fetbun karib ya
rabman ya rahıym "'
Bu ameliyye yedi gece tekrar edilirse büznillah matlub ve
muradin fazlası ile hasıl olur. ·

CELBİ MEHABBET

Matlubunun ve . arınesinin isimlerini hesap edip ç ıkan adedi:, ,
. ~ '~~
"" , .... • o J J • ...... ,..,.
(.).r--"!- 'l l:. ->-~~.Jj-;,. : . ..
1 ~

Senestedricübüm min haysii li ya'lemun*


Ayet-i kerimesinin adedi olan (1667) adedine ilave ederek
yedi gece okur ve sonunda okuduklarını matlubuna havale
eoersen seni son derece şiddetli bir mehabbetle sever ve sana
musahhar olur. Okuma zamanında güzel kokulu bir buhur yakılır.
Her okwnada olduğu gibi burada da niyet ve maksadını bir
noktada yani sevdiğin kimsenin sana musahhar o lması nı
düşünerek ve bütün varlığını onun üzerinde teksif ederek okuman
gerekir.

Bir Arabi ayın yenisinde ve cuma günü doğmuş bir yumurta


üzerine aşağıda yazılı ayet ve duaları yazıp Uzerine aşağıda yazı lı
ayet ve dual arı yazıp üzerine de (7 1) kere okuduktan sonra
matlubunun vücudun a değmiş bir kumaşa sarıp sıcak küle
gömUlür.
Kü li.in sıcaklığının yedi gün yedi gece devam etmesi ve her
gece geç saatlerde yumurtaya yazıl mı ş olan ayet ve duaların
okunınas ı ·ve okuma zamanında güzel kokulu bir buhurun
yak ılması , hakkında okunan kimseyi okuyan kimseye karşı deli
divane edecek kadar bağlar, her emir ve arzusona ram eder, iyi,
hayır! ı ve d evam lı bir yuva kurabilirler.
1379
Bu evinden kaçmış bir eşi de tekrar yuvasına döndürür.
Yumurtaya ayet ve duaları yazmadan evvel su ve sabunla
tertemiz yıkamak lazımdır.

Bismillahirrahmanirrahıym* Elhamdü lillahillezi · lem


yettehız veleden ve lem yekün lehu şerikün fil mülki ve lem
yekün lehu veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbira* E lif lam
mi m elif lam mi m elif lam mi m elif lam mim elif lam mi m sad
elif lam ra e lif li m ra elif lam ra elirlam ra elif lam ra ha mi m
ha mim ha mim bi mim ha mim ha mim hi mim yasin sad
elif lam mi m elif lam mi m e lif lam mim elif lam ra e lif lam ra
elif lam ra elif lam ra elif lam ra kef ha ya ayn sad kaf nun
tasin ta sin mim ha mim ayn sin kif* Allihümme rabbi
cebriile ve mikaile ve israfile heyyic kalbi filan ibni filanete
1380
ila filanete binti filanete ve huz sem'ahu ve besaralıli ve
kalbehu ve lisanehu hatta ye'tiye ileyhi dihiken müstebşiri*

ÇO.Ii. IilJVVETLİ BİR CELBİI'I'E


. -
12 cm kadar uzunlukta ve iki santim•ıkadar genişlikte halis
ve beyaz balmumundan yapılmış üç mum hazırlanır. Mumun dört
yan ından birinci köşesine, mumun yanan tarafından dibine doğru
olmak üzere (296) sayfadaki Kehf Suresi'nin 29. Ayeti kerimesi
yazılır:
J J o ,. } , , ~

~~ --~! Iyi ~~ IJ;!~; ~ .. _! 0 \J ~_,ı;.~ .bG-.1 ı)S


'll ... "" ,. . ......
,,., o , "" , ., o, ~ o o ....

*tA.AJ:; u ~c J yı;~.\ı ~ , ~_;..~ı c.S _,:~~~IS'


,, "" ,
Naran ebata bihiôı süridikuha ve in yesteğıysu yüğasu bi
main kel mübli yeşvil vücuhe bi'seş şerabü ve saet mürtefeki*

İkinci köşesine 194. Sahifedeki Tevbe Suresi'nin 49. Ayeti:

*'.~~·tS:J~. ~
.... o "' .... "" ;'. $J ...

---
, ;'' ;_
~ 6. u·ı,J
, ,
Ve inne cehenneme le mühıytun bil kifirin*
Ayet-i ker1mesi yazılır.

Üçüncü köşesine 59 ı. Sahifesindeki Buruc Suresi 'nin birinci


ayetinden beşinci ayetine kadar:

~'
,:.. J *~ J 'c._,....,ı1 r~'J
""
1 * ' '1
ç:.Jr.ı
o.;
o
o. ,
o .... o

~'-'
,
.
:'
; "' 1
Q
....:

..
.,

'J
*_, y-'.1y i _~b. JL:JI~ı *_,J.J.>..'j\
, • .- ,.
1
,-o
J •
}oJ.

y~l ~
, • l-i.
,., J
*-') ,6 .~. ~J o ,
,

... ... .... tl


V es semai zatil bürôc* Vel yevmil mev'6d* Ve şahidin ve
meşhiid* Kutile ashibül uhdôd* Ennari zitil vekud*
Ayeti kerimeleri yazılır.

1381
Dördüncü köşesine de 605. Sahifedeki Hümeze Suresi ' nin 6-
9' a kadarki ayetleri yazı lır :
,. .;. . , o , - ., ,J ., • \ J

~ -~)u-C. ~~ *~J...}'YI ~ ~ ~~ *ö::U;_Jı ~ı )S


.
....'*'"6
, ,; ,. "'
, ~

\S :lj ~ _}JI

", , .,
Narullahil mOkadeb* Elieti tattaliu alel ef'ideb* innebi
aleybim mü'sadeh* Fi amedin mümeddedeh* Kezalike
tôkıdün ni ra fi kalbibi filanete binti filanete bi mebabbeti
filan ibn.i filôn*
Kadın için yazılırken dikiş iğnesi ile, erkek için yazılırken de
toplu iğne ile yazı lmalıdır. Yazarken de, okurken de güzel kokulu
bir buhur yakmak l azımdır. ·
Usulü kıraat i: Yatsı dan sonra tenha bir odada bir tabak
içerısıne yapıştırılan birinci mum yakılır ve Yasin Suresi
okunınaya başlanır. Birinci Mübin'e gelince durulur. Yasin-i
Şerif e baştan başlayıp ikinci Mübin'e kadar okunur ve durulur.
Ve Yasin Suresi 'ni baştan başlayıp üçüncü Mübin'e kadar
okutıur.
Ve böylece her Milbin'de geri döntilerek yedinci MUbin'e
kadar gelinir ve yedinci Mübin' den sonra okumaya devam
olunarak sure tamamlanır. "Selamün kavlen min rabbin rahıym"
kavl-i kerimine gelince bu ayeti kerime her dönüşte ( 16) kere
tekrarlantr.
Şayet mum henüz bitmemiş ise ikinci defa tekrar Yasin
Suresi ' ne başlay~p ve her Milbin' de geri dönüp baştan alarak
ikinci bir mükerrer Milbin ile Yasin okunur.
Şayet mumun bir üçüncü mükerrer Milbin ile Yasin
okumaya yetecek kadar vakti varsa bir üçüncü Yasin-i Serif
okumak da çok büyük fayda ve tesir vardır.
l382
Matlubun şayet birinci gece gelmeZ5e ertesi ve daha ertesi
gecelerde aynı tarzda Yasin-i Şerif okunur. Her Mübin'de
matlubunun seninle bağlantı kurmasını seni sevmesini, kaçmış ise
evine geri dönmesini Cenabı Hakk'tan niyaz edersen tesir daha
çabuk meydana gelir. ·

DEHR SURESİ~NİN BÜDDAMI İLE


İRTİBAT TESiS EDIEli

Her kim kendisine en kolay ve en uygun bir zamanda ya


sabaha karşı veya akşamla yatsı arası kırk gün aşa~ıda tarif {~
edeceğim şekilde Dehr Suresi'ni okumaya devam ederse lS, 18
yahut 21 geceden sonra kendisine rüyasında pek çok gizli şeyleri
apaçık göstermeye başlarlar.
Sorduğu şeylerin cevabını verirler. Bir çok acaibat ve
garaibat kendisine gösterilir. Her şeyin hakkını , esrarını, ·
hikmetini, sebebi hılkatini görür ve anlar.
Kırk günün hitamında bu sure-i şerifenin hUddamı ile
bağlantı kurar.
Suret-i Kıraati: Başlarken (7) istiğfar, (7) salavat-t şerife,
(3) İhlas, (3) Muavviz.eteyn bir Fatiha-i Şerif, okuyup
Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin zat-ı şeriflerine, ehl-i
beyt ine ve ashabı güzin haz.eratına ve (ı 2) tarikatın
ıneşayıhlarının ervahına, hediye edip Dehr Suresi'ni okumaya
başl arsın.
Kırkıncıya gel ince: 30 ve 31 . Ayet-i kerimeleri (39) kere
tekrarlarsın :
"'"' "' :;; lı.. "' o .... ş;
#
~ L~~J='
l "'' # 1' ı,...... *..
..
0u 4.111 0 1 4.111
, , ,, , ,
~~ 01 1l j jl!.j
,. ,
ı,
\..4)
....

Ve ma teşaune illa en yeşicllah* innellahe kane alimen


hakimen yüdhılü men yeşaü fi rahmetih*

1383
Kı rkınc ı sı :
, , ".; , , ,
.*W
. . , ı ~~~
. ~ ~ ~ı'. . 1 \.k.!ı )
~~ ~

Vaz zalimine eadde lehüm aziben


. enma*
D iyerek sureyi tamam larsın.
Okumaya başladıktan sonra ne yaptıgını , ne okuduğunu hiç,
amma hiç kimseye söylemeyeceksin. Hazreti Ömer'in buyurdugu
gibi (sımru saklayan herkesten emin olur.) Sen de sırrını
saklamakla okurnam sürdürebilir, ayağına çelme taktı rrnaz ve
muvaffakiyete erişirsin.
Esasen bu manevi yollarda çal ı şanl ar yapttkları i şleri

başkal anna duyurrnazlarsa %ı 00 başarılı o lurlar. Başkalarının
haber aldıkları i şlerde ise maalesef %90 muvaffakiyete
ulaşılamaz. Okuma esnasında az da olsa güzel kokulu bir buhur
yakı lır.

YA LATII't' İSM-İ ŞERiFİNİN


BA.SSAIARJM)AN BİR HAZiNE
Her kim bir salı gOn!.inden başlayarak riyazetle oruç tutar ve
yatsıdan sonra başlayarak ( l O) kere:

.) _;J ı
·' ı ,. }
....
jil"
.- }
\:=:~., . .....
}}
, . . "'. '
... ,-. ,
1 "'1
:.ı •
J..
c.>
-
LAJ ~ - u·,.. ~ .J ...1-..ı o~L..AJ
..T ., •
,_o ...,.Ja . All
; ,. ,. .; .;

Allahü latıyiun bi ıbadihi yerzüku men yeşaü ve hüvel


kaviyyül aziz*
Ayet-i kerimesin i okur on kere salavatı şerife getirir (129)
defa da " Ya Latıyf' ism-i şerifini zikrettikten sonra iki rekat
rızaen liUah nat!laz kı l ar ve bu ameliyyeyi ( 129) kere tekrar eder
ve buna üç gece mUdavernet ederse Uçüncü gece okumanın
sonunda " Ya latıyf' ism-i şerifinin hadimi gelip okuyanı bUtün
ömrü boyunca nasdan müstagni kılacak bir atiyyede bulunarak
sev indirir.

1384
lhsan olunan atiyye, altın veya hale göre her ne olursa olsun
kötü yollarda kullanmak sebebi felaket ve badi izmihlal olur.

~•E LDl NEŞRAH LEKE'' SIJRESİ'l\"İN


IIİJDDAMI.M: CELP VE lU.FAliA
TEMiNi içiN
Her kim bir hafta müddetle canlı ve canlıdan çıkan şeylerden
perhiz ederek oruç tutar ve insanlardan uzak, tenha bir mahalde
ve her türlü müştehiyyattan sakındı~ı halde yedi gün yevmiye
yt;di yüz kere ve her yüzde bir defa da aşa~ıda yazılı dua yı kıraat
ederse yedinci gün İnşirah Suresi'nin ha_dimi gelir. Okuyana
günün geçer parasından yedi yüz lira muadili altın veya gUmüş
para verir. Her gün (70) kere İnşirah Suresi 'ni ve yedi defa da
duasını fasılasız olarak okumayı , adet edinen -kimseye muhtaç
olduğu nafaka verilir. Ancak gelen paraların helal yollarda ve
ihtiyaçtan fazlasını tasadduk etmek şartı ile gelen paranın arkası
kesilmez. Okuma zamanında buhur olarak servi kozası ve ak
günlük yakılır.
Aşağıda yazılı vefk okumaya başlamadan evvel hazırlanıp
daima üzerinde taşımalıdır.
Okunacak dua:
,. .,
1.....--...:!l *,!j
"' . ,, .... ,.
)~ ~ (~::,; ~\ *~:,ıı ~:,ıı 4iıl ~
'

,. , .,; ; ,
,. ,. "'"' o J) o "' ,.

Jlj\J ·~)...____...:Jı
,.
o~4
,,
y
,
}i ~4, )~.;
c? ;;.
,:4....__............~ ...) ...) ,a ._ir) ...~~1...---/.6~1.
.. . . . - ~~~.J.
.~ ~LJ·
....J ~i \ .rs-
'~

1385
\o "' l . \ \ ı:;:, "'-'ol :~- . , ' '\.= '- :
c.-\
,• ı; ' •
ı \C.· " \~
V\
\ "1
L \,
-
Ç, ı.~ ~
'v ._ 1 ._ • ( ' ~n\ ' , •• A \ ..... \ '
O

\ ' \ _ı.._

~·,: 1ı( f : 1ı .~: ," : lt: :iC,:ç, !=:-t· t:_, L 1,


- ı -\1 -\ ~~ ı f\ . · - \ .....

l [·' .t. ~ \ r. . ·. ~
1 \ \

·~ ~ ~~
t_' \~·
."'.. ~,
' ' - '' 'L .
. '-'-: \ ,rtı , , '--- \ ): . . .\ '- '
\
ı:;: \ [ \ ":ı. o \ \
,c-, \ \• l~" "'o \.
~ \

- · - re . 1L-,..*
\ o ,.-
rı. \
·''- t'-'\ ' t:
1 • , \ • • - '{\ ' ,.. ..... \

' L * ,. l !K.. '-- '1 - ' l - '
, . • ~ L '
~
.:..-, \ -_
~ c::
~•\ t_:
\
1 ..
0

-~ \ - ·- . . ~
• ' \ \· '
-
(,.:

ç:;
-. \
ı

_ . ~' ~ ~ ~>"? ). ,ç, ,C","~•. t ~ '- ' rt.' :,


... \ o' o .... \ '-' • ,.-\
*
9 •'' \ . ...

.....
00
0\
~ L... ~ ' 'U\ \ C· • ~ '\ ~\ '

:'r, '~~ ~'-' ,t•. ~:re ~: ':)· ~>r ~,


,'- Oı

'1..
-• • ' \ . -.' ,_ , •' \_.,

T: e,
~ s-, 1·'
* 1
'e· . . _ , ~ c..- . . ~ "' <;::", '-- .. r...' ... ) ..
"· ~ ~ ~\ C;. ' C:;\ {"; ~ "1 \ ' . ''l'\ \
. tı ·' Ç,
' \.~ - \ '1. '~ J. : ..(;,. -'-r.~- ~ t' •' '1,'
'- ''Lt .~ \ ~
o - 'O \
.l ... ''-- \ " ..... ' '{\ \ .'.
o o • : ;:- '
ı
-'--· . 1 "''-r n. •.. - ". 'reo ,. * '- ' ' , '. '
1 ,. \ ~

\ •
'

,~, ~·
\
' -
~ '
J>. ._
{..._ \

~
' V\
L .
s-"
b. '
\;. o
' '
~
'\
\

\ . . . \ t, f1 , ,':.-"
\
',.. ,
\
'
ı -
\ .,
~. ~~
l- \
\ \
'
..... \ ~
~ \ ~\
"
. .
,, l

\.' .....
'--'
'-. o
~j) J ~ ~ . ;~ ~ ~j~l ·~t.bJı . IL: L$4;::
"

,
""

,
tl"

"'
,.,.,.,

, .,
.,

;
,

" "
:::ı :;~ ~ !J ~ J ~.:l(f J ~.l :~Lb Jı ~ ~\

, o, ,., . ., o .,,.
~ ~~-~:~Jı .J~:,
, ,
.
. . ..J'I ~~:?'l ı :::(_,:. ~ ı -s~ı;ı ::,.: J ,
} , , o ... ~ " A.
? 'J ~ J ~:~~ J~ ~ \ ~
Ç/1 "" "" $

~ ~:~:. Jb-1
..... 'Y ~ ,

, ,
; ... -~ "" 0 .-' o
1:..: ' sL'I ' '\ 1 \ '~ 1 -' 1 ~ - ~\
~ J ~'--
,
· __..........:-J ~ in 0~ J ~~ Ll" J.:~ _,;.ı
,
, '

,

"" ,._ ,. "' ı ) ..


~)\ "'Jl ) ~ JI._--'4\ J ~
, , ,
yC. ~L~I.$:.JJ ~~ ö~

,,_, _,._.,. o.; • ...- .-!'. _, ,.

'Y J J ~ 'Y J ı/ J 'YIJ ~lj...:JI ~ (. .:~:iS:. ~\


, ,

IJ87
Elem ncsra b leke suresinin vefki:

.
'ro,. . .. ! ,., ı ......

,,.
( -
,.,. ........... ı
'
1,
1,
<...........
'r
..... 1.
o,,, ....... ,.,,,. ._....~'
._'ı- ........
~ .._tJ ",. <-"
,.,.
r(
"r
,.....!;)"
<.!;) ~ /
1 ' ,t-'"''"
,,,.,
'~-

.......:
.
....
/.(
(~
~-~ ~
~
.........
..... "',,o, .......
.....
...

~ ..... ~-,
,., .... ~'o
~ ......
... .1'
........
.....
•-1,.
"-f ~

Vetkin etrafına Besınele-i Şerife ile beraber "E !em neşrah


leke" Suresi yazılacak ve arkasından da bu dua ilave edilecektir:
Allahümme ya ahıyen ya şerabiyen ezünayin asbavutin ali
şeddayi bi hakkı ismiket azıym il a 'zam ve kelamikel muazzam ve
rasülikel ekraın akdıy haceti bi lutfıke ve keramike ya ilahel
alemin•
Okunacak dua :
Bismillahirrahmanirrahıym• E lem nesrah leke sadrak• Ya
men şeraha sadri bil yekıyni kulubi ıbadi hil ari fın• Ve ezale
ğurn Cımil evliyai vas salihıyn • Bi letai.fi ra' feti ve rahmeti ve
envaı lutfıhi ve asndfe cüdihi i şrah sadribi lutfıke ve ezil ğammi
1388
bi cı1dike ya diifıal ğumı1m* Ve veda'na anke vezrakellezi enkada
zahrak* Ya men la vezira lehu ve la şerike lehii ve la meshile lehu
ve la nazıyra lehü ve ya men hüve zaheral lacine ve melcaer
nkine da' anni kema enkada zahri ve dıyka sadri bi hurmeti men
vedaat anhü külli vizrin ve elemin ve külli hemmin ve ğammin
habibike ve rasillikel müşarrafel mükerrame kemaen vedaat anhü
ve an kesirin min ehıbbaike ve alıbabike fil alem* Ve rafa'na leke
zikrak* Yii men rafea zikri habibil ekrame irfa' zikri ve kadri
,beyne ıbadike ve! halaika ecme ıyn* Fe inne meal usri yüsran inne
meal usri yüsra* Ya müyessira külli asirio yessir aleyye külli
asirio vedfa' anni külli müdıykın ve ferric anni külli ıddetin ve
kUrbetin vec'alni fı yüsrin ve yesarin ve yessir li nefeal alıyari vel
ebrar* Vahfazni an cemiy'ıl eşrari veı:zukni kema ra.zakte
ıbadikel merhüminel merzCıkıyne bi hurmeti habibikel muhtar* Fe
izii ferağte fensab ve ila rabbike ferğab* Ya men ileyhi rağbeter
rağıbine ve hüve müntehıi matlebit talibin* Erzıkni matlebi ve
yessir li rizkan esteıynü bihi ila taatike ve ıbadetik ve sUlılki sebili
ma'rifetike vestağna bihi arnmen .siviike bi hakkı hazihis silh'lki
suratil azıym* Ve men enzelteha aleyhi habibikel ekrami
muhammedin seyyidil alemi sallelliihü teaiii aleyhi ve se llerne
vağneni ğınaen la ehafü meahu fa,kran kema ağneytehıl bike an
ğayrike ve cealtehQ dairneo fil fırdevsi ınayetike ve aduni lutfike
ve hımayetike · ve celisio hadıyratiıı kudsike ve riayetike
me'mı1nen bi arnani daris seliimi ve hıfzıke ve hımayetike mükfil
meunete mukdıl hacete aleyhi efdali salevatike ve ezka
, tehıyyatike ve ala alihi ve ashabihi ecmeıyne adede ma fis
semavati vel erdı ve la havle ve la kuvvete illa bilhihil aliyyil
azıym*

TEFRİK

Bir avuç ortasını dolduracak kadar hardal ile karıştırılmış


dardağana (313) kere Zilzal Suresi 'ni "Estata"ya kadar okuyup ve
" Eştata" kelimesini üç defa tekrarlayarak ve her defasında:

1389
"Allahümme ferrıkbeyne filan ve filan" diye ·dua eder ve
o kumayı tamamladıktan sonra bu okunmuş hardalları ayniınaları
matlub kimseleri.n olduklan yere serpilirse kısa zamanda o
kimseler birbirlerinden ayrılır ve darmadağın olurlar. Bu
ameliyye Arabi ayların son çarşamba veya cumartesi günü güneş
doğarken yapılmalıdır.

HELAK-l ZALiM
Bir pazartesi gününden başlamak üzere Uç gün riyazetle oruç
tut. Geceleri yatsı namazından sonra rızaen tillah dört rekat
namaz kıl. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra on, ikinci rekatta yine
Fatiha' dan sonra yirmi, üçüncü rekatta otut, dördüncü rekana da
kırk İhlas-ı Şerif oku. Namazı tamamladıktan sonra (70) kere Fil
Suresi'ni "Tennihim" kelimesine kadar oku. Yetmişincide : "Bi
hıcaratin min siccil* Fe cealehüm ke asfın me'lcGI" diyerek sureyi
tamamla. Bundan sonra ( 100) kere:
~ , ""' , ,. ; ,. "' , o ... ,._ - ,.

::r-.;U!
"'
ô~ !}_A:;J ~lS:S) ~J
, ,
trJü \) ~1 ,.
" o o
\j ı.; ı. l." l\ ~...G. ı.;
;jf)
~ -~
..-
.. , ..
Allabümme erim fülanen bi helakike ve nekilike ve
k.ahrike ı braten lis sairine yô ~edidel batşi ya kibir*
Diye dua et ve buna Uç veya yedi gece devam et.

HELAli-I 7ALİM VE KAHR-I A 'DA


Hangi sel:teple olursa olsun gücünün yetmediği bir zalimden
intikam almak, gasb ettiği hakkım ve malını kurtarmak ve
düşmanını perişan edip süıilndürınck için Fi 1 Suresi'ni on gece ve
gecede (1000) defa okuyarak on gecede (10..000) Fil Suresi'ni
hatim etmelidir.

1390
Fil Suresi okunurken her yüzde bir defa da aşağıda yazı lı
duayı bir kere kıraat etmek lazı mdır .
.
Qkunacak dua:

~~ ~\1.....-J{;'\;, j~ ~~ *01Y,~i
,
~~dı
, , ,
~ 6iı\
~ ., ., " • "' ., o ll' • ,,. ,.,.

J \ " ~ lll *' <:' :._ ll .J~l *~ ILJI ~ 1~~ll ;:.;;J1 *' Lll
,. ~~~ r-:.cr- - J~
o....., . , , ., ,.. ,. ,. , ,

~~~ ~~J ~~ ~ J
,.
a:.: ,. ~~~ )S' :U .!J~ Lr')\!
oJ ., , o J. o ., ~ , ., , •

ı~....._"..o..~Lb.&;>' _1 ~ ~ c.> J.;J) ~ ı ~ oLU, 1 ·~:?) ~) J ~ 1


"'- , o ... ,_ 111 , 0 , , .,
' , 1 ~1 . ,,_ ,. J ~ , 1~1' 0 1 ~' ı':' ~,1 . ' ·. ı '!\• ,
ı.:.,.u ,.~ '.Jj 4,0 - ~ ..... -. J ..ı ·.P'-'. ~ u )....\.Ç.)
,. - u- ,. J , .,.... ,
,.
J .,; o ~ ,, .. .... ;. tjJ , .,.. J ,.

o~ ı
,. ,.c. ı ı& ,. • ,. •
,.;-----J o..l ,;,c l-:
~.· ~ ~ 111
._ r-ır-
1-: ~ , :~s
• ..-J..~ ı ,.
~ ~
ı;.._
,. ,.
o , "' ; o J. , ,. . .... . "

~IJ ~: ~ ._
· _ ......::"'..,.:. J ~IY,I Jk:.IJ ~\)) \~\J

, J ,. ~ ,.. ,
o Jo ~ o \ o .
~ 4..:>:- J .-..ı~: _ . ,. ."' ) o.r ~o~ ?-IJ ,.,.
oP~
,. ,. J

·~~~ 'i <:. ~;.


Allahünıme
inneke ğaniyyün anil a'vin* Allahümme
azzez zalim ve kallin nasır* Ve entel111uttaliul alim* El'adil
elhakim* AIHihümme iııne fılanen abdike kad keferan oı'mete
ve m ıl şekera ha ve e l ğii ayatil adli ve ma zekeraha a tğa hü
hılm ike ve teaddl aley na zulmen ve udvanen fe buz

1391
allahümme binasıyetihi vec:'alna mensurine aleyhi inneke ala
ma teşaü kadir* Allahümme fettit addehu ve kaliii adedehu
vehdim erkanebu vabzül a'vanebu ve şcttit cem'abü ve a'dim
sültanehô vebbıt bürhanebu ve zelzil akdamehQ verğab
kalbehu ve kebbi ala minharibi vec' al keydehii fi bahrihi
vestedrichü min haysü la ya'lem•
Kaidesi:
Okumaya başlamadan evvel yüz adet. bakla alınır. Baklalarm
bir tarafına kahır ve helakı matlub kimsenin ismi yazılır.
On gece beher bakiaya onar kere Fil Suresi okunur. On
gecede ( 10.000) tamamlandıktan sonra bu baklaları ağzı kapalı
bir şişeye koyup üzerine şişeni n ağzından dört beş parmak eksik
su koyup güzelce kapadıktan sonra kör bir kuyuya atı lır.

EVLENMEK İÇİN

Evlenmek isteyen bir kızı anası veya babası vermek


istemezse aşağıda yazılı ayet-ikerimeleri ay venüsünde ve cuma
günü sala vaktinde yazıp kızın üzerinde taşıtılır.
Yahut kızı istemeye gelen kimse üzerinde taşı dığı halde
talepte bulunur. Biiznillah ana veya baba muhalefet etmez ve
kızların ı verirler.
Yazılacak ayetler:
" "' ' , o$ ' , ,., '

'1 J ;iıl ~ ;. LS"} Alı\ ~ *~:,H ~~~ ~ ~ ~


, , , ,, , ""',"'
_,__, O ıJtl O\~.,-.,_} _,,-,..

~-~
ı " ~ -:ÜI :.:Jt.; *.~
~;.:ll ~1
, ;lı\.,,.. \'1, ;;"'.
y ~) J•y-
"
" ... . ;
, , ,; o ~ .... o ,; 1 ;t J t ...
Jü ·~'ll çs~l
,
~r.cı:;
,
~ 01, o?.t::..
,
ı ~\

1392
,. _,~ 'i-
Jl'-- ~ ~
, )- ~
. . >- ~
, 'i- ~
,. 'i- ,. :,.jt.:i u...;';_tr
,..r . \ı?,
"' .,.. , o ... ... . ,. ,. ,. ,

·..:~,.).ı_:~.l.ı.-C. J \ı 01 ~} ~ J !3/~ ~ ı::::.C. ~"o: 7ı


,. -
, """' ~ ,. o

11....---J! ~; Jli) ·~~~:X~\ ~w. 01 ~~


o ,-"' ,-ow~, ~- ., .J

.01 ~ ~ *~\.;JI ,y J ~ Jj..-.J ~1


,. ,
0~~
~
'
r ,
SJ
~~!,. ~
,. "- ,
,.
.,. , ,.
J • ... /. •

:tt J;Jı ')1,...,Jıı ~ J.;ı ')


,. ,.
tJ '


,.

• "'"
J.

,
, ,.. ,.

AlJ!\..........J' ')\ ö"'- ')


. y J J"' ') :•1-~. " '" 1. 1J •r---:)
_J>- J - ,. . ~ ıJ:" J
~ ':'
,. , , , ,.

·~ı~~,
,. .r
Bismill:ibirrahmanirrahıym* tevek.keltU Bismillıihi
aleilahi ve la havle ve la kuvvete illi billabii aliyyil azıym*
Kilet ihdahüma ya ebeti iste' cirhü inne bayra meniste'certel
kaviyyül emin* Kale inni ihidü en Unkihake ıhda ibneteyye
hateyni ala en te'cürani semaniye hıcecin hıcecin hıcecin
hıcecin hıcecin fe in şaellihü mines silibıyn* Ve kile musa ya
fir'avnü inni rasulün min rabbil alemin* Hakıykun ala en la
ekiile aleilahi illel hakka kad ci'tüküm bi beyyinetin· min
rabbikUm fe ersil meıye bintike ve li bavle ve li kuvvete illi
billabii aliyyil azıym*

DAVET-İ TARiŞ

. Beyaz bir fincanın içerisine biraz siyah mürekkep konur ve


üzerine de bir parça zeytinyağı ilave edilir.

1393
Bir kağıt üzerine aşağıda yazılı şeki l yapılır. Fincan vetkin
üzerine konur.

Ba şka bir kağıda da üç kere:

-
:' ı
, , , ,. o "' . .... ~ , J "' ' J

u A
, 0 _,5:JJ ıf.J ~IJ u\~1 u
.... ....
;;.r,. ~ı;ı c..>; , ,
, , . .... Illi J , o
*J"..>0!:24&:t
M~ M~
, ı. .~ "

I..T ~
• .. ~ ~;JJ
"ft!l *"u~ . 1
~ .... , ....

Fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid* Ve


kezalike nüri- ibrihime melekutes semavati vel erdı ve li
yekuoe mineı mukınin* Onzur bi hakkı taktakiış*
Yazılıp bakan baliğ olmamış çocuğun başına konur. Çocuğa
lincanın içerisindeki siyahlığa bakma söylenir. Ve devamlı
s urette aşağı d a yazılı esına l ar ve dua okunur.

1394
" " ,.
,
~
" J ; o .... ""
·~. • .uu•Lb ,.• ı·
v:,~
~ ......
- ,. " ~ 1~ ~ 0 1 ~)1
* • ~

Tarişin tarişin fey'uşin fey'uşin şenşelin şenşelin kenşelin


ken şelinücibu vekşifül bacabe beyneküm ve beyne nazuri
bizi hatta yerikUm bi aynihi ve yühahbeküm bi lisinihi bi
hakka hizibil esmai ve bi hakka innehG min süleymaneve
innebu bismillahirrahminirrahaym en li ta'lü aleyye ve etuni
müslimine tiiıyn*
Davet esnasında güzel kokulu buhurlardan yakılır. Davete
başlamadan evvel sarf-ı imar yapmak lazımdır. Sarfıyyesi: Zilzal
Suresi'dir.

İSKAF-I iMAR
Üç kere . Zilzal Suresi okunur. Her defasında "Eştata"
kelimesi üçer defa tekrarlanır. Sonra üç kere de Ayet'ei-KUrsi
okunur. Bundan sonra yedi kere aşağıda yazılı dua okunur.
• .,., .. ~ "'
o o ""lll "" ; ,. "' " " , ,.
~ ;:. / ' ~ ~ ~ .uıl ~.>U
...
J- J~ J-J~ J-)~\ J-J41
, .... tl"' ll' ll"
" Q ; O ; } 0 ;

J- )\~---.ı~"'~~"' ~<.>.>\S
,.
J '-"'/~1
"
J l,. J~ 4 6."~1 ;;

1395
, , , , , o
1 : __-,.,...;.. \_r-~• ~\ Y;~\) 1.-) \~' <"~~ J .J",a~,.
0

T J....---- •
,'-ıli';._;
J -,. ('"-'~
.,,.,,
;
~
"' A. ,.,..
~
.,
, . ,
"'
..........
• <" ·ı ;._ • <" ;. .
ı-----~) ~
; .. ,
J.ı ı .!)

,_ J
J ·
\S
r :r '":K-.ı '":K-.ı

....
~ ~)
,..
1•
Y:.J
J.
ı

~ r
).~ ~s- Lo..!,)~; ~ ~ı;_ ~~ c?- 1_,9~~
, ,
J , ....: lll ,J , "' ~ ,. ..,.
*o ("•ı;._
~ ,.4.1, ~~ :"'." ~
.r- ~
~"
0

r (" :~ Jı ı
J
.)JJ
•. ' ... ' , ,.
Eyarişin eyarişin heyirişin heyirişin
-nidellahe min
fevk.a arşihi ehbat yi cibril bi azibin viiuan ve telerrakatil
cinni meşrikan ve mağriben insarifô yô ımari hizel mekin fe
men lem yensarif minküm yahruf bi azabin viiuan insarifU
cemiy'an ev bihm ev bibın bi selimin bi selimin birakellahü
fiküm ve aleyküm insarifii hatta akdi haceti sümme Odu lima
küntüm aleybi ve ruddô ila mekanikörn bi hakkı azzemte bibi
aleyküm•
Bu ısraf-ı ımar her davette ve her arnelde okunur.
Ezberlenmesi lazımdır.

1396
TEFRİK VE TERBiL

Bir avuç içine konulan dardağan ve hardaim üzerine (313)


kere Zilzal Suresi'ni "Eştatat"ya kadar okur ve her defasuıda bu
kelimeyi üç defa tekrarlar arkasından da:
0
J
~\ J.-.J....
"
.,

., "
1 0")\.;J
"
0'.>\.t
• _,

0

_,
"
.,
~ \
"
..
.
a• \)
0
., .,,
t:l oJI...I.A.II . , .......
• ", "1 J~ J.8:.A "• 1l:......iıiJ
~ -1
"' ., u·· . \ ... -
.,. " tl tl •

Ve elkayna beynehQmül adbete vel bağdie beyne fılin


ve filan ila yevmil loyameh* Allahümme ferrık ve şettit
cem'ahUm* der ve bunu üç kere tekrarladıktan sonra ayrılmaları
veya çıkıp gitmeleri matlub olan kimselerin olduklan mahalle
serpilirse kısa zamanda ayrılır ve darmadağın olurlar.

· KEŞİF VE iSTİBA.RE
Kurşun kalemle bir insan resmi yapılır. Resmin üzerine
aşağıda yazılı ayet ve duaları tarif edildi~i şekilde yazdıktan sonra
Uzerine on kere okuyup baş yastığının altına koyup uyuyan kimse
maksat ve muradım rüyasında aşikar bir şekilde görür.
Gerekirse-bu birkaç defa tekrarlanır. Resmin başına :
,. J. ,.
. *" ". ~~ ":: \.) (.. \;.!\j
~
_,
(" .,. lS .r .r
Fenzur mi za tera al'imün habir*
Resmin göğsüne:

1397
* , . ..
~/U...r"
'1 , )- ,
Se nürihim iyatina fil ·aiakı ve fi enfüsihim hatta
yetebeyyene lehüm ennehül hakku e ve lem yekfi bi rabbike
ala külli şey'in şehid seriun mücib*
Resm in arkasına :
'. , :J.... .;'. , , , f ,,
"' 1 1 C ı ". "' ... . ıı :,...-
... 1 u~ ~'J.'.,. ı..>) ~..u J
' ' "'
../.J
, l iJ u iJ""'
, ,
J "'•

Ve kezalike nüri ibrahime melektites semavati vel erdı ve


li yekune minel mukıni~e yi bidi ya allamel ğuynb*
Resmin kamına:

Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemlehi


Ve ya aytaliiğavsir riyahu tehalhalet.
Üzerine okunurken günlUk ve susam buhur edilir.

FELC., CiNNET, SARA VE BENZERİ


RUHAl\1 HASTALIIiLAR iÇiN
Hastaya ve bir bardak suya (40) Fatihaı ve bir Yasin-i Şerif
okunur. "Selamün kavlen min rabbin rahıym" ayeti kerimesine
gelince ( 100) kere hastan ın sağı na (ı 00) kere soluna, ( ı 00) kere
1398
üstüne ( 100) kere al tına, ( 100) kere önüne, ( 100) kere arkasına,
( 100) kere daire şeklinde etrafına, ( 1 18) kere de hastanı n ağzının
içine nefes edip yutması söylenir. Bundan sonra sure okunup
tamamlanır. Yedi defa da şifa ayetleri okunup hasta ve suya nefes
edilir ve su hastaya içirilir. Buna üç gün devam olunur.
Hasta daha birinci seferde büyük bir rahatlık hisseder ve şifa
belirtileri aşikar bir surete görülür. .
Hastanın mali durumuna göre bir miktar sadaka verilmelidir.
Hastalıkların tedavisinde sadakan ın çok büyük bir rolü vardır.
Çünkü sadaka Risaletmeab Efendimiz'in bir hadis-i
şe,riflerinden öğrendiğimize göre belaları def eder ve ömrü uzatır.

Yine bu hususu temin etmek için aşağıda yazılı ayet-i


kerimeleri iki ayrı kağıda yazıp birini nüsha yapıp hastanın felçli
tarafına asınalı diğerini de _bir sürahi dolu suya koyup hasta ve
suya kırk bir defa okuduktan sonra içirilir ve buna üç veya yedi
gün devam olunursa hasta biinayetillahi teala ınübtela oldu~u
marazdan halasolur ve şifaya kavuşur.

Okunacak ayetler:
~ , J ' ,. •

~--_Jıfo ~ 1 ~ .:ı_*-} 1

, o ..- J o }, J.;-
·~ ~-- \ ~ J. ·~ ~--~ 1~1 - ll~ ı " 1- ~-1
J
....... ol--4 ü- 0~)
•1"1
.• o~ ü- y~ ~ __r-'

..
•• ~ .._:.._:,;_
.. 1 "
·ı
-....J 1 •
J :.i.ı
,., '
\..:. .•
~ J..
4 ; A 1
~
.,.
~

~
0 J...ı )
,,. J
~

~ ~
' - ) ~ t.:.:;..,:,..
; .,
~

o.
--
..
l
,.,_, -- -,. .. ..J \ Q , -, -
~ ;

1399
Bismillahirrahmanirrahıym* Ve kaletil yehôdü yedüllahi
mağluletin (hişa) ğullet eydihim ğullemet eydihim ğullet
eydibim ve lümu bima kilii bel yedahü mebsutatioi bel
yedahü mebsutatini bel yedibii mebsôtatini bel yedahü
mebsutatini bel yedibü mebsOtatini bel yedahü mebsôtatini
bel yedihü mebsôtatini yünfiku keyfe yeşiü ve le yezidenne
kesiran minhUm ma linzile ileyke min rabbike tuğyinen ve
küfran ve elkayn!i beynebümül ad.ivete vel baltdae ila yevmil
kıya meti küllema evkadô narao Iii barbi atfeehellibü ve
yes'avne fil erdı fesaden vallahü li yübıbbül müfsidin*
Bundan sonra da şifa ayetleri yazılacak .

TEFRİK

İki kişiyi birbirinden ayırmak için cumartesi günü doğmuş


iki yumurta alınır. Sivri taraflanndan bir çivi ile delinip beyazları
akıtılı r. Yumurtalarda yalnız san ları bırakılır. İki ayrı k ağıt
üzerine:
, " ,
,~
"'
Jl 0~)#. ,

Ve elkayna beynehü mül adavete vel bağdie beyne filan


ve filan ila ycvmil kıya mch*
1400
Ayet-i kerimesi yazılıp yum urtaların içerisine konulur ve
delikler balmumu ile kapatılır. Sonra bu yumurtaların birisi yeni
bir mezarın başına diğeri de ayak ucuna gömülür.
Gömerken "Ya Rabbi! Bu yumurtalar nasıl bir daha
birleşemezlerse, filan ve filan kimseler de ayrı lıp birleşemesinler"
der ve arkana bakmadan oradan ayrılırsın.

TELBİS VE İSTiNzA.L
Süjenin şehadet parmağına "Akşin akşin", orta parmağına
"Ş eykaşin şeykaşin", yüzük parmağına "Şeın şevayilin

şemsevayil in", küçük parmağına "Bel iği n beli ğin",
başpannağı nın tımağına da "Akbeluniin akbelumin kışın"
kelimeleri yazılır. Avucuna da alttaki dörtken resim edilir.
Süjenin parmakları açılıp kasılınaya başladığı zamana kadar Şems
Suresi okunur. Bu işler yapılırken devaml ı olarak cavi ve kızbara
buhurl arı tütsü edilir. •

Süje trans haline geçtikt~s...-ıı hangi c,in veya ruhu davet


etmek istiyorsan onu çağırır v& geldikten sonra süje vasıtası ile
öğrenmek istediğin şeyleri sorabilirsin.

1401
Ameliyye bittikten sonra çağırdığın cin veya ruhun avdetini
rica eder ve süjenin parmaklarındaki esmala,rı siler ve elini başına
koyup, yedi kere Zilzal Suresi "Eştata"ya• kadar okur ve nefes
edersin. .
Telbis: Elbise giydirrnek demektir. Havas ilminde: Cin veya
·bir ruhu herhangi bir kimsenin bedeninde kısa bir zı:ıman hapis
ederek onunla irtibat kurmaya denir.
İstinzal : Evvelce vefat etmiş kişi lerden herhangi birisinin
ruhunun inmesini isternek ve bu ruhla uyututan kimse vasıtas ı ile
bağlantı kurup bazı hususl arı sorup öğrenmek yoludur.

AliİD

Karısının bir başkasıile gayri meşru münasebetini bilip


herhangi bir sakınca sebebi ile buna mani olamayan ve aciz
içerisinde kıvranan bir koca, yahut kocasının başka bir kadınla
olan ilişkileri sebebiyle evini ve çocuklarını ihmal ett iğini görüp
çaresizlikler içinde bunalan bir kadın, bir Arabi ayın son
cumartesi günü bozulmuş bir yumurta üzerine aşağıda yazılı ayeti
kerimeleri yazı p üzerine matlubun ismi adedi kadar ayetleri
okuduktan sonra kapılarının eşiği altına gömOp veya herhangi bir
yolla üzerinden ~tlattıktan sonra yumurtayı oradan alıp sahibi
meçhul bir mezara gömer ve arkasına bakmadan oradan
uzaklaşırsa gerek erkek ve gerekse kadın bir daha ismi zikredilen
kimse ile münasebette bulunamaz ve ayrılır.

1402
, • J. J. .J ., , ., ., , o ., $ .; ., ,. ,. , "'

J\ j.-J *0~ 05' ~ J~ 01 1•:\ -_,\) \.)1 o~\


~ . ~

G 0LJ)'i ~ ·r <-!~ ~~ ~ 0)~ t>~' ::.ı:;Jı


~

"'"' .,., ., ., , ... o ...

~:X *~ ~
.
~i~ o~\ ~

' "' , o.,., ., ""'- J , "' ., "'"

lls' (0 ftl ~)) * o;.tü ~~~ ~ o~·-~ ~\ ~

ı.... ,. ... ... ., .J

~is' (0),_~~1 0-!.:ıli) ~~ J.ı J')~ ~.)u~


" ~

İnneke
meyyitün ve innehüm meyyitun* Sümme
inneküm yevmel kıyameti mde rabbiküm tahtes ımun*
Emvitün ğayru ahyain ve ma yeş ' urune eyyine yüb'asun• Fe
innehüm yevmeizin fil azibi mü şterikun * innemi emruhu iza
erade şey'en en yekule lehu kün fe yekun* Kul innel
mevtellezi tefirr'une minhü fe innebu mülakıyküm* Kutilel
insanü ma ek1erahu min eyyi şey'in halekah* Min nutfetin
halkahu fe kadderah* Sümmes sebile yesserahô sümme
ematehô fe akberah* (Erkek için) kediike yemutü zekeri
filan ibni filanete (kadın için) kediike yemôtü ferci filAnete
binti fılinete bi hakkı men yekulü liş şey'i kün fe yekun*
Tevekkel ya meymun bi hakkı hazibil esmai aleyküm*

1403
Yedi mezardan alınmış topraktan bir avuç Icadarına aşağı da
yazılı ayet-i kerimelen (41) kere okuyup uyku uyuyan1ayan
kimsenin yatağı altına konursa rahatlıkla uyur.

Okunacak ayetler:

1' 6
J .<t
}. "

"o "
,

~
ol , "" ,..
.ı:~~ J• *~ı:i.;,
1 :lll 1~...-"-.AJ ;
.,
.1JU;.
.,
., .,.
~~
.,
., ,.
t". ·ı~
~
,..
• 0J ! ..
.

..... ..,ı· -"


~
~

~ "
Fe ematebüllabü miete am* Ve hüm ülufün hazera l
mevte fe kale lehümüllahü mutu nıutu mutii mutu ya keza ve
1404
keza la tekumü hatta tekome ashabül kehfi ve hatta tektime
ashabil kubur* Allahü yeteveffel enfüse h•yne mevtiha velieti
lem temüt fi menarnibi fe yümsikülleti kada aleyhel mevt*
'
lnneke meyyitün ve innehüın meyyitiin* Aleyha melaiketün
ğ•lizun şidad* Ve cealnel leyle libascn ve cealnen nehara
meaşa* Ve beneyna fevkaküm seb'an şidada* Yemliha*
Mekselina* Misleyna* MernOşin Debernuşin* Kefiştatyuşin*
Kı tmir*
Yine bu hususu temin etmek için karaot denilen siyah
susamdan bir miktar alıp temizledikten sonra temiz yıkayıp
kurutun. Sonra hafif bir ateşte az miktarda ısıtıp tavlay.ın. Ve
kahve değinneninde çekin. Bir misli şeker veya halis balla
karıştırıp geceleri bir kahve kaşığı yiyin. Buna devam edenler son
derece rahat bir uyku uyur. Bozuk sinirleri düzelir. Mide ağrıları,
iç sıkıntıları, bunalımları geçer. ·
Cilderi parlar ve düzelir. Bunu tavsiye ettiğim kimselerden
aldığım teşekkür mektuplarından edindiğim bilgi üzerine halka
faydalı olurum ümidiyle kitabıının mevzu haricinde olmasına
rağmen yazmaktan kendimi alarnadım.

Çok sayın okurlarırol


Dördüncü kitabım matbaada basılırken hastalığım sebebiyle
başında bulunamam dolayısıyla maalesef Fatihatü'I-Fıkara'nın bir
kısmını eksik koymuşlar.
Bu defa ben bu noksanları tamamlayıp sizlere sunacağım.
Tekrar tekrar affınızı dilerim. ,
J o e,. .,. .,. .; , . J, ., ,

.~.....-~..a.a_.:,:;:. '}ı J):,Jı :.\~1 ~c.


; ,..
J ~ ~~
,..
*,')(...liJ
o... ""- ,
,.. 1ı ,.. ...~ ı _... ~ ... *" - .....
r
-___:,>-
J 1....-....1 ~ .J
.. , J·
...
.,.u
..~r--~-,..
f .,.......:..
ı..;>'"

1405
Vesselam* Allahiimme sahhır rı abdiiker rafrafiJ
uhaydar inneke ala külli şey'in kadir* Bi rahmetike ya
erhamer rahımin *

.
FATİBATİİ"L-FIIiARA

Bismillahin·ahmanirrahıym• Elhamdü Iiliahi rabbil alemin*


Ya hayyü ya kayyum* Ecib ya rükıyailü semiy'an mütıy' an ente
ve hadimüke mezhebü bi hakkı elhamdü Iiliahi rabbil alemine ve
bi hakkıl hayyil kayyumi ve bi hakkı seyyidina muhammedin
aleyhis salatü ves selamü ve bi hurrnetil melaiketil müekkeline bi·
kavaim il e rdı ebced*
Errahmanir rahıym* Ya raiifü ya atlıf* Ecib ya cebrailü
aleyhis selamü ente ve hadimüke ebyaz bi hakkı errahmanir
rahıymi ve bi hakkır ralıfı l atfıfı ve bi hakkı seyyidina
muhammedin aleyhis salatü ves selamü ve bi hurrnetil mdaiketil
mCıekkeline bi kavaimil arşi hevzah*
Ma liki yevm id din* Ya mukaHibel kulübi vel ebsar• Ecib ya
se ınsemailü semiy'an ınütıy ' an ente ve hadimüke ahmer bi hakkı
ınaliki y.evmid dini ve bi hakkı mükallibil kulübi ve! ebsari ve bi
hakk ı seyyidina muhammedin aleyhis salatü ves selamü ve bi
hurmetil melaikeiil müek.kel'ine bi kavaimil arşi taykel*
İyyake na'büdü ~e ivvike nesteıyn• Ya seriy'u ya karib*
Ec ib ya mikailü semiy 'an müt ıy'an ente ve hadimüke bürkanü bi
hakkı iyyake na 'büdü ve iyyake nesteıynü ve bi hakkı s seriy' ıl
karibi ve bi hakkı seyyidina muhammedin aleyhis salatü ves
selamu ve bi hurmetil melaiketil müekkeline bi kavaimil arş i
ınensa'*
İhdinas sfNita l mü stek ıvm• Ya kadiru ya muktedir* Ecib ya
sar fıyailü semiy'an mütıy ' an ente ve hadimüke şemhCıraşin bi
hakkı ihdinas sırata l ınüstekıyıne ve bi hakkıl kıldiril muktediri ve
bi hakkı seyyidina ınuhammedin aleyhis sal<hü ves selamü ve bi
hurıneti l metaiketil müekkeline bi kavaimil a rşi feskar•

J.t06
Sırataliezİne en'amte aleyhim* Ya allmü ya hakimü* Ecib
ya ayniyailü semiy'an mütı y'an ente ve hadimüke zubeatü bi
hakk ı s ıratallezine en 'amte aleyhim ve bi hakkıl alimil hakimi ve
. bi hakkı seyyidina muhammed in aleyhis salatü ves selamü ve bi
hurmetil melaiketil müekkeline bi kavaimil arşi şetşah*
Gayri! mağdObi aleyhim· velad dallin* Ya kıihiru ve
hadimüke meymunün bi hakkı ğayril mağdôbi aleyhim velad
dalline ve bi hakkı l kıihirıl aziyzi ve bi hakkı seyyidina
muhamınedin aleyhis saUitO ves selamü Ve bi hurmeti melaiketi l
müekkeline bi kavaimül arşi datzağ*
Aksemtü aleyküm ya melaiketer rôhaniyyine m ine! ulviyyati
ves sütliyyati ve ya huddame ratihatil kitıib* Ecibfıni ve emidduni
ve eıynuni fi cemiy' ı ümilri elvahen elvahan elvahan . el ' acel
el'acel el'acel essaah essaah essaah bi hakkı seb' ıl mesani ve!
kur' an il azıymi ve bi hakkıl esrari ve! berekati fihima ve bi hakkı
ma ta'tekı dunehu mine! azameti ve! bürhani ve bi hurmeti
seyyidina muhammedin aleyhis salatil ves selam• Allıihümme
sehhır li abdeke rafrafel uhaydar* İnneke ala külli şey' in kadlr*
Bi rahmetike ya erhamer rahı min"' Bismillıihirrahmanirrahıym*
Aksemtü aleyküm ve melaketir rilhaniyyine mine! ulviyyati ves
sü.fliyyati ve ya huddame ratihatil kitabi ecibuni ve emiddüni ve
eıynüni fi cemıy'ı ümuri elvılhan elvahan elvahan el'acel el ' acel
el'atel essaah essaah essaah bi· hakkı seb ' ıl mesani vel kur'anil
azıymi ve bi hakkıl esrari . ve! berakati fihima ve bi hakkı ma
ta 'tekıdünehu mine! azameti ve! bürhani .ve bi hurmeti seyyidina
muhammedin aleyhis salatü ves selam• Allahümme sahhı li
abdekel rafrafıl uhaydar* İnneke ala külli şey'in kadir"' Bi
rahmetike ya erhamcr rahımin*

1407