You are on page 1of 5

M l f'. IS.I LIU! l ~l :\J,\ N !

l LOll l'U l~Ll '-:L


i\C[ N !'IA NA !'I ONA I A f' r NTIUJ J\ C H1 7.I !"I I PlJR I IC[·

Avizat,

A St": :·! Tl A Nr\Tl u ;•lr\LA


Pi::NTR U ACll ll. lTil PUBLI CE

~~D'.:C .20171

w~~Nr..JJ/9.. . . . . . ..
RAPORT DE CONTROL

incheiat ca urmare a derularii procedurii de control ex-post la

PENITENCIARUL GIURGIU

CAPITOLUL 1 - INFOflMATII GENERALE

1. 1. Date privind cc,ntrolul efectuat

in baza prevederilor l.egii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, o echipa de control formata
din agenti i constatatori Stoican Cornet (expert su perior, avand legi timatia cu nr. 226), ~i
lonita Zoica (consilier principal, avand legitimatia cu nr. 146) a efectuat o procedura de
control ex-post la PENITENCIARUL GIURGIU, 'incepand cu data de 17.09.2017, ca urmare a
sesizaril nr. 27 / 10.01 .201 7 a Corpului de control al primului-ministru, 1nregistrata la A.N.A.P .
cu nr. 10886/05.07.2017:

- documentele verificate de echipa de control: documentele 'inaintate de autori tatea


contractanta cu adresa nr. V114189 / PGGR/ 19.07.2017
- numarul comunidirii privind inceperea procedurii de supraveghere: 10886/ 05.07.2017;
- locul desfa~urarii procedurii de supraveghere: sediul autoritatii contractante ~i sediul
A.N .A.P.

1. 2. lnformatii despre autoritatea contractanta:

- denumire: Penitenciarul Giurgiu.


- sediul: Str Balanoaiei nr. A 12, Giurgiu.
- codul de inregistrare fiscala: 13476015.
- numele, prenumule ~i functia reprezentantului legal: Mari us Lucian Fulga, Di rector.

·-· ·-- ··--- ··-··-· ----··- - - - - - - -·--------·


St,. ro1~l11 ull11 n, . 2. ·,l'( lc,1 J, Curure~t, . 03 I 17li ?
Tel : • 4 02 I .11 'J 9'.i(,'\ I I23'106. Fax: t 4 021 3 I 1 11095. E·fnuil : (Olll,ICt@,rnap.gov. 1o
WWW.".'!iJl!,g)l\'. 1!) \o/ ,,,-j/nY 1; s
../;~
1. 3. lnformatii despre obiectul procedurii de control ex-post:
Yerificarea modului de atribuire a contractelor avand ca obiect achizitia de alimente
necesare asigurarii h.-anei detinutilor in perioada 2014-2015.

CAPITOLUL 2 - REZULTATUL SUPRAVEGHERII

2. 1. Autoritatea contractanta a achizitionat hrana pentru detinuti cu 1ncalcarea prevederilor


art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006 Yn vigoare la moment~l efectuarii achizitiilor (ulterior abrogata
prin Legea nr. 98/2016). Tn anul 2014 s-a achizitionat:

Paine semialba, 1n valoare de 221.2Qq lei, Acord-cadru nr. V118303/29.09.2014, prin


...
cerere de oferte (IP nr. 364178);

Paine semialba , 1n valoare de 302.400 lei, Acord-cadru nr. V103772/26 .02.2014, prin
cerere de oferte (IP nr. 357175);

Spinari de pui cu aripi, 1n valoare de 13.740 lei, Acord-cadru nr. 107257 /29.04.2014,
prin cerere de oferte (IP nr. 372264);

Carne de pore, i n valoare de 128.250 lei, Acord-cadru nr. V118387/30.09.2014, prin


cerere de oferte (IP nr. 364290);

Cartofi toamna, 1n valoare de 64.680 lei, Acord-cadru nr. 121132/03.11.2014, prin


cerere de oferte (IP nr. 365795);

Carcasa pore ~i slanina , 1n valoare de 114.750 lei , Acord-cadru nr. V107028/14.04.2014,


prin cerere de oferte (IP nr. 3358547);

Pulpe de pui, 1n valoare de 168. 739,20 lei, Acord-cadru nr. 103903/28.02.2014, prin
cerere de oferte (IP nr. 357131 );

Pulpe de pui , 1n valoare de 102.060 lei, Acord-cadru nr. V121755 / 10.11.2014, prin
cerere de oferte (IP nr. 365857);

Spinari de pui cu aripi, 1n valoare de 12.850 lei, Acord-cadru nr. 118305/29.09.2014,


prin cerere de oferte (IP nr. 363750);

Spinari de pui cu aripi , 1n valoare de 14.400 lei, Acord-cadru nr. V106771 /09.04.2014,
prin cerere de oferte (IP nr. 358416);

Cartofi de vara , 1n valoare de 67.200 lei, Acord-cadru nr. Y110815/11.06.2014, prin


cerere de oferte (IP nr. 360609);

Alimente diverse achizitionate prin cumparare directa, 1n valoare de 702. 952 ,08 lei,
conform adresei ~i a tabelului anexat de au tori ta tea contractanta nr.
V114189 / 19.07.2017 (completat cu adresa nr. V123299/16.10.2017)
........,;·. ·:... :< .. '
,,/~: ,,., .. ,. ,:, ·-~'::--.\> ~ :;
*:, .,,,.-----. 'l.1JY-
rr..
/1
\
.:. {f
' . -,
;

..,. · ·- ,
' . r 2/5

\\ >. '. I ·._; ,'..·,/


..... .:l ~- :.-.. ........ ·

Avand 1n vedere natura similara a produselor achizitionate (categoria alimente) ~i scopul
unitar avut 1n vedere, respectiv acoperirea necesitatii privind asigurarea hranei pentru
de~inu~i 1n anul 2014, autoritatea contractanta trebuia sa 1nsumeze toate valorile estimate
pentru achizi~ionarea alimentelor ~i sa aleaga procedura de atribuire a acestora 1n consecinta,
conform prevederilor privind determinarea valorii estimate 1n materia achizi~iilor publice -
Seqiunea a 2-a din O.U.G. nr. 34/2006 (avand ~i op;iunea deschisa de lege de a desfa~ura
achizitia pe mai multe loturi). Valoarea estimata cumulata nu permitea achizi\1onarea prin
cerere de oferte sau prin cumparare directa 1ntrucat depa~ea pragul prevazut de art. 124 lit.
a din O.U.G. nr.34/200li.

Astfel, prin 1ncalcarea prevederilor art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006 (1n vigoare la data savar~irii
faptei), s-a savar~it contraventia prevazuta de art. 293 lit. a) din O.U .G. nr. 34/2006 care se
sanqiona potrivit art. 294 alin. (3 1), din acela~i act normativ. Conform legislatiei 1n vigoare la
momentul constatarii, fapta reprezinta contraven~ie conform art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea
98/2016 ~i se sanqioneaza conform art. 224 alin. (2) din acela~i act normativ, cu amenda de
la 5.000 lei la 30.000 lei .

Facand aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din O.G. 2/2001, autoritatea contractanta a
fost sanqionata, pentru aceasta fapta, cu amenda 'in valoare de 5.000 lei.

2. 2. Autoritatea contrai:tanta a achizitionat hrana pentru detinuti cu 'incalcarea prevederilor


art. 23 din O.U.G. nr. 3•1/2006 'in vigoare la momentul efectuarii achizitiilor (ulterior abrogata
prin Legea nr. 98/2016). Tn anul 2015 s-a achizi~ionat:

Carcasa pore ~i slanina, 'in valoare de 89.160 lei, Acord-cadru nr. V105493 /3 1.03.2015,
prin cerere de oferte (IP nr. 370869);

Carcasa pore ~i sl.anina, 1n valoare de 73.440 lei, Acord-cadru nr. V1120374/19 .10.2015,
prin cerere de o-'erte (IP nr. 379852);

Paine semialba, 1n valoare de 37.083,75 lei , Acord-cadru nr. V115853/31.08.2015, prin


negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;

Paine semialba, 'in valoare de 475.281 lei, Acord-cadru nr. 118711/29.09.20151 prin
cerere de oferte (IP nr. 378923);

Spinari de pui cu aripi, 'in valoare de 12.540 lei, Acord-cadru nr. V103410 / 27.02.2015
(contract reziliat ulterior), prin cerere de oferte (IP nr. 369666) ;

Carne pasare, 1n valoare de 177.270 lei, Acord-cadru nr. V122213 / 09.11.2015, prin
cerere de oferte (IP nr. 380567);

Pulpe de pui, 1n valoare de 78.678 lei, Acord-cadru nr. V107255/29.04.2015, prin


cerere de oferte (IP nr. 371943);

3/5
Alimente diver;e achizi~ionate prin cumparare directa, in valoare de 798.986,21 lei, a
tabelului nr. V115312 intocmit de autoritatea contractanta (completat cu adresa nr.
V123299 / 16.10. 2017).

Avand in vedere natura similara a a produselor achizitionate (categoria alimente) ~i scopul


unitar avut 'in vedere, respectiv acoperirea necesitatii privind asigurarea hranei pentru
de~inu~i in anul 2015, autoritatea contractanta trebuia sa insumeze toate valorile estimate
pentru achizitionarea c1limentelor ~i sa aleaga procedura de atribuire a acestora 'in consecinta,
conform prevederilor privind determinarea valorii estimate in materia achizitiilor publice -
Seqiunea a 2-a din O.U.G. nr. 34/2016 (avand ~i op\iunea deschisa de lege de a desfa~ura
achizi~ia pe mai multe loturi). Valoarea estimata cumulata nu permitea achizitionarea prin
cerere de oferte sau prin cumparare directa intrucat depa~ea pragul prevazut de art. 124 lit.
a) din O.U.G. nr.34/2006.

Astfel , prin incalcarea prevederilor art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006 (in vigoare la data savar~irii
faptei), s-a savar~it contraventia prevazuta de art. 293 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 care se
sanqiona potrivit art. i:94 alin. (3 1), din acela~i act normativ. Conform legislatiei in vigoare la
momentul constatarii, fapta reprezinta contraventie conform art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea
98/2016.~i se sanctioneaza conform art. 224 alin. (2) din acela~i act normativ, cu amenda de
la 5.000 lei la 30.000 lei.

Facand aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din O.G. 2/2001 , autoritatea contractanta a
fast sanctionata, pentru aceasta fapta, cu amenda 'in valoare de 5.000 lei.

CAPITOLUL 3 - CONCLIJZII

Prin Procesul- verbal de constatare si sanctionare


;' a contraventiilor
, nr. 134/25.10.2017,
autoritatea contractant~ a fast sanqionata cu amenda in cuantum total de 10.000 lei, pentru
contraventiile savar~ite in anii 2014 - 2015, referitoare la divizarea contractelor avand ca
obiect achizitia de alim ente pentru asigurarea hranei detinutilor.

Prezentul raport de con-:rol contine un numar de cinci pagini ~i s-a intocmit in doua exemplare
originate, dintre care unul se transmite autoritatii contractante . 0 copie a raportului de
control va fi transmisa c:atre Corpul de control al primului-ministru.
Raportul de control a fost 1ntocmit pe baza documentelor puse la dispozitie de autoritatea
contractan ta. Men ~ion§m ca echipa de control A.N.A.P. nu-~i asuma raspunderea pentru
situatia 'in care au tori t:1tea contractanta furnizeaza informatii ~i / sau documente incorecte,
incomplete ~i/sau falsE'.

Vizat,

Di rector,

Cicerone Stan Verificat,

~ef serviciu,

Echipa de control:

Cornet Stokan, expert superior

Zoica tonita, consilier principal ___jj/'I ~


( .,- --Jrr t,.,

5/5