You are on page 1of 1

Instituut Archimedes, Lerarenopleiding VO en BVE, Hogeschool Utrecht

Assessment en maatwerkopleidingen in het kader van het amendement de Vries.

Tweedegraads bevoegdheden
Instituut Archimedes heeft in het kader van de wet op de zij-instroom ruime ervaring opgedaan met
het opleiden van docenten met een PABO-achtergrond tot tweedegraads bevoegd docent. De ruim
twintig kandidaten hadden doorgaans werkervaring in het basisonderwijs en werkten onbevoegd in het
VMBO. Onder andere de opleiding Nederlands blijkt een goede aansluiting te geven. Voor alle be-
voegdheden waarvoor Instituut Archimedes opleidt1, is door middel van een assessment en het daarbij
behorende opleidingsadvies een maatwerktraject te realiseren.

Het assessment
Vóór de start van de opleiding wordt een assessment uitgevoerd. In het assessment wordt, aan de hand
van het portfolio van de kandidaat en een lesbezoek, vastgesteld aan welke competenties de kandidaat
in de opleiding nog moet werken. De daarvoor getrainde assessoren komen zowel uit de opleiding als
uit het werkveld. Het assessment voldoet aan de kwaliteitseisen die onlangs in opdracht van de HBO-
raad zijn opgesteld. De voorbereiding en de uitvoering van het assessment kan gerealiseerd
worden in een periode van zes tot acht weken.

De opleiding
De opleiding is gebaseerd op de bekwaamheidseisen (wet BIO), die ten aanzien van de kennis nader is
uitgewerkt in de kennisbasis zoals door de gezamenlijke hbo-lerarenopleidingen ontwikkeld. De in-
houd van de opleiding wordt ingevuld aan de hand van de uitslag van het assessment. Gezien hun PA-
BO-achtergrond kunnen de kandidaten vaak aantonen dat ze al over veel pedagogische en didactische
competenties beschikken. In de opleiding zal de nadruk liggen op specifieke pedagogiek en didactiek
voor de doelgroep en op vakdidactiek en vakinhoud van het betreffende vak. De kandidaten werken in
de schoolpraktijk aan eigen leervragen en worden begeleid bij het reflecteren op werkervaring, het
werken aan opdrachten die mede ten dienste komen van de school en het verwerven van kennis. De
opleiding kan op vier momenten per jaar starten (september, november, februari en eind april). Het
assessment moet dan in de daaraan voorafgaande maand(en) plaatsvinden. De opleiding zal aansluiten
bij de deeltijdopleidingen van Instituut Archimedes.
Voor kandidaten die werken op een school binnen de opleidingsvorm Samen op Scholen (zie
www.docentberoepsonderwijs.hu.nl) kan leren en werken maximaal vorm krijgen in de schoolpraktijk.
Enkele van de deelnemende scholen bieden ook aan kandidaten van andere scholen de mogelijkheid
de opleiding te volgen via Samen op Scholen.. Deze opleidingsvorm kan op elk moment van het jaar
starten.

Tijdsinvestering
De kandidaten worden gemiddeld één dag per week begeleid door docenten van Archimedes. Daar-
naast wordt van een coach op de werkplek begeleiding verwacht. Omdat het om maatwerktrajecten
gaat is de exacte omvang niet tevoren exact aan te geven. De maximale omvang van een oplei-
dingstraject is binnen twee jaar te realiseren.

Kosten
De kosten voor het assessment zijn  1900,-.
Voor de opleiding zijn de kosten afhankelijk van de omvang van de opleiding en komen in de meeste
gevallen voor deze groep kandidaten uit tussen de  4.500 en  7.500.

Informatie
Instituut Archimedes, bureau Maatwerk, Marry Reinink, 030 2547201, marry.reinink@hu.nl

1
Instituut Archimedes biedt opleidingen aan voor een tweedegraads bevoegdheid in de volgende vakken: Aard-
rijkskunde, Biologie, Duits, Engels Frans, Geschiedenis, Gezondheidszorg & Welzijn, Natuurkunde, Nederlands,
Omgangskunde, Scheikunde, Spaans, Techniek en Wiskunde. De bevoegdheid Omgangskunde geeft een brede
bevoegdheid voor het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs. In het kader van Samen op
Scholen kunnen ook de bevoegdheden Economie en Maatschappijleer worden verzorgd.