You are on page 1of 2

MEAETHLE TH 11/KOrPAfP/A

LKECI>C3HKE LYMCI>!lNA ME TON NOMO

Arr6 r17 ourra~17 rou ap8pou 8 rrap. 6 v. 1038/1980 «ITEpi ayopac; Ka/ rrw.ArjaEwc; auvaMayJ.laroc; Ka/
~tvwv rparrc(tKcl>v ypaJ.lJ.larfwv», rrpoKumEt 6rt 17 NoJ.ltaJ.lartKrj Errtrporrrj, J.lE arrocpaaEtc; r17c;, ovvarat va
ErrtTpEITGI TOV EKTOKiaJ.lO TWV ocpEIAOJ.lEVWV r6KWV ara rrtOTWTIKG topUJ.laTG ITOU AGITOUpyouv OTI7V EMaoa,
XWpfc; OITOtOVorjrrorE X.OOVIK6 rj aMo ITEptoptaJ.lO. ME f3aa17 aurrj r/'] VOJ.l08WKrj E~OUa/OOOr/']a/'], EK0081JKE /'] J.lE
apt8J.16 289/30.10.1980 arr6cpaa/'] r17c; NOJ.ltaJ.lartKrjc; Errtrporrrjc;, ITOU 0/']J.lOatEUT/']KE OTIJV Ecp/']J.lEpfoa TIJ(
Kuf3€pv1Ja17c; Kat txsttaxu v6J.lou, auJ.lcpwva J.lE r17 ota-rc1~17 rou ap8pou 8 v. 1083/1980, J.lE r17v orrofa opfar17KE
6rt «0 EKTOKiaJ.lO( rwv OlpEtAOJ.lEVWV Etc; rae; rparre(ac; Kat roue; AOIITOU( rrtOTWTIKOU( opyavtaJ.lOV( EV
Ka8uarEprjaet r6Kwv, ouvarat va yfverm arr6 r17c; rrpcl>rl']c; IJJ.lipac; Ka8uarsprjaswc;, avw otouorjrrors xpovtKov
rj aMou TreptoptaJ.lOU», EVW aro eoacpto /3' r17c; (otac; arr6cpaal']c; avacptperm 6rt o .A6yoc; iKooarjc; T/']( Eivm /']
GVayKat6r/']ra TOU EKTOKtaJ.lOU rwv Ka8UOTEpOUJ.lEVWV r6KWV, GJ.lEaW( J.lOAt( Karaarouv arra1r17rOf yta T/']V
Ka.AUI/117 rou avrfarotxou EKTOKtaJ.lOU rwv r6Kwv rrou ocpei.Aouv ot rparre(Ec; arouc; Karaeersc; roue; Ka/ .Aomouc;
oavstartc; roue;. ME riJ otara~IJ aurrj 8earrfar17KE s~aipea17 yta rtc; rparrs(tKic; auvaMayic;, we; rrpoc; roue;
rreptoptaJ.louc; rrou rreevrat arr6 nc; otara~Etc; rwv apepwv 296 AK Km 110 rrap. 2 EtaNAK. Kara rl']v ivvota &
r17c; arr6cpaal']c; aurrjc; TIJ( NoJ.ltaJ.laTIKrjc; Emrpomjc;, o Kar' e~aipeaiJ arr6 roue; rreptoptaJ.louc; rou avaroKtaJ.lOU
«EKTOKlaJ.lO( rwv EV Ka8UOTeprjaEt r6KWV» Errtrpirrerat J.IOVO J.le r17v rrpo0rr68Ga/'] OT/ aur6 EXEI aUJ.lcpWV178E(
arr6 ra J.IEP17, scp6aov o17.Aaot7 o ocpet.Airl']c; txst arro&xesi J.IE r17v marwrtKrj auJ.lf3aa17 ro ouaJ.lEVrj yt' aur6v 6po
yta TOV, Kara TOV we; GvW rp6rro, avaroKtaJ.16 rwv Ka8uarEpOUJ.lEVWV r6KWV (OMn 89/1998, TNn NOMOE).
To VOJ.I08WKO aur6 Ka8EOTW( trrai/JE ITAEOV va IaXUEI yta rtc; VEE( (J.lera TIJ 8ia/'] as IaXU rou VOJ.IOU) rparre(IKE(
auJ.Jf36aetc;, avJ.lcpwva J.IE r17 otara<l7 rou apepou 12 v. 260111998. EuJ.lcpwva J.IE r17v E~afpea17 aurrj, rrou
eearriOTrJKE J.lE riJV Kupw8sfaa J.IE VOJ.IO arr6cpaa17 r17c; NoJ.ltaJ.lartKT'/c; Emrporrrjc;, rrapEx6rav artc; rparrs(ec; Ka/
ara marwrtKa topuJ.lara 17 euxtpsta, aro rr.Aaiato rou smrpsmou Kav6va otKafou rrou teers 17 otara~17, va
EKTOK((OUV, OI7AGOrj, KaTG TO XP17aiJ.lOITOIOUJ.leVO aur6 OIKOVOJ.IIKO 6po, va urro.Aoyf(ouv J..oytartKG r6KOU( EIT(
Ka8uarepOUJ.lEVWV r6Kwv arr6 riJV rrpcl>r17 17J.1Epa r17c; Ka8uarip17arjc; roue;. nspmrtpw, o Kar' scpapJ.loyrj rwv we;
GvW OlaTCt~EWV TOU ap()pou 8 ITEptm. 6 V. 1083/1980 Kat Tl7( J.lE apt8J.16 289/1980 arr6cpaa17c; TIJ(
NOJ.llaJ.laTtKrjc; Emrporrrjc; totairepoc; rp6rroc; avaroKtaJ.lOU rwv arrmrrjaswv rwv rparrs(cl>v s~aKo.Aouecf va
otirret auric; Ka/ J.lETCt rov E~orr.AtaJ.16 roue; J.IE otKaartKrj arr6cpaa17, rj aMo EKTe.Aear6 rir.Ao, Ka86aov Ka/ ot
OcpEIAOJ.lEVOI yta r17V KUpla arrafr17a1'] r6KOI E~GKOAOU80UV va EXOUV TO xapaKTrjpa «OcpEIAOJ.lEVWV as rrtaTWTIKCt
topuJ.lara r6KWV», 6rrwc; opi(Et ro apepo 8 rrap. 6 v. 1083/1980 Ka/ 17 we; avw avacpsp6J.1EV17 arr6cpaa17 r17c;
NoJ.ltaJ.lartKrjc; Emrporrrjc; (An 1782/2002, TNn NOMOE). Arr6 nc; we; avw otara~etc; rou rrporaxvaavroc; Kat
rou ucptaraJ.lEvou (apepa 12 v. 260111998, 30 v. 2783/2000, 47 v. 2783/2000, 42 v. 2912/2001 Kat 39 v.
3259/2004) vopoewKou Ka8earcl>roc;, ·rrpoKumet 6rt &v eivm smrpsm6c; o avaroKtaJ,l6c; rrpOf1178Etcl>v Kat
s~6owv, evcl> Kaes avri8er17 aupf3aa17 sfvm wetwc; avri8er1J artc; we; avw otara~etc;, as Kaes & rrspfmwa17
e.Atyxerm J.Jiaw rwv otara~ewv rwv apepwv 174, 178 Km 179 AK. AK6J.117 Ka/ J.IE re.Aso.AoytKrj EPJ.liJVEia rwv
axwKcl>v otara<swv ro auJ.lrripaaJ.la sivat ro ioto, acpou, EV61/JEt rou 6rt 17 arr6cpaa17 r17c; NoJ.ltaJ.lartKrjc;
Errtrpom'l( ()earrf(el e<afpEa17 KG/ ITPEITEI va EPJ.l17VEUETa/ OTEVCt (An 1782/2002, Ecpllwo 32/2008, EcpAaJ.l
12412007, TNn NOMOE). Me TIJV urr6 Kpfaf] avaKorr(] Tl7~ Kat yta rou~ J\6you~ rrou avarrnJaaovra1 a' aur(]v 17
avaK6mouaa (17ref va aKupweer 17 urr' apteJ.l. 14091/2016 lllyf] TTAfJPWJ.lf]~ TJK Elpf]voofKou Aef]vwv, Tl7~
orrofa~ avrfypacpo e{ arroypacpou eKTE.AwrotJ J.le emrayf] rrpo~ TTA17PWJ.lf] rroaotJ 17.025,69 € emo6BI7KE. a·
aur(]v TfJV 26-1-2017. H avaKorr(] aur(J J.le apleJ.l6 Karaetatw~ oJKoypacpou aaKfJB17KE voJ.JortJrrw~ Kat
EJ.lTTpOB{aJ.lW~, E[Vat TTapaOEKT(] Ka/ VOJ.IIJ.lf] (KnoJ\ll 632 § 1) KG/ TTp{TTEI Va E{eraaBEf TTEpmrtpw W~ TTpo~ Tf]
VOJ.liJ.lf] Ka/ OUaJaaTJKT'/ {3aa/J.l0Tf]TG TWV J\6yWV Tf]~ KGTCt Tf]V Tf]pOUJ.lEVf]V TTpOKE.IJ.l{Vf] 0/GO/Kaafa. ME TOV
&urspo (2o) urr6 arotx. 53 .A6yo r17c; urr6 Kpfa17 avaKorrrjc;, fJ avaK6mouaa taxupi(erat, J.lEra<u aMwv, 6rt 17
rrpoaf3aM6J.1EV17 otarayrj rr.A17PWJ.lrjc; rraaxst aKup6r17ra, KaBcl>c;, J..6yw rou rrapavoJ.lou EKTOKtaJ.lov Ka/
avaroKtaJ.lOU rwv rroacl>v rf]c; stacpopac; rou v. 128/1975 EK J.lEpouc; r17c; Kaerjc;, TO ocpst.A6J.IEVO rroa6, yta TO
orroio EKo6ei7KE 17 otKEia otarayrj rr.Af]pWJ.lr'/c;, &v rrpoKumet arr6 ra rrpoaKOJ.lt(6psva tyypacpa, acpou fJ
aKup6r17ra rwv Errtf.JEpouc; rroacl>v ErrfJPECt(Et rf]V arro&tKTtK6rf]ra rou auv6J..ou r17c; arrair17af]c;. 0 J..6yoc; aur6c;,
rrou acpopa r17 auvopoJ.lrj rwv rrpoorroetaswv €Kooa17c; rf]c; rrpoaf3a.A.A6f.JEV17c; otarayrjc; ITAI7PWJ.lr']c;, sfvm
v6ptJ.loc;, aTI7Pt(6J.lsvoc; OTtc; otara<stc; rwv apepwv 13 v. 128/1975, 8 rrap. 6 v. 1083/1980 - 6rrwc; arjpspa
taxuet - 623, 626 rrap. 3 Ka/ 628 rrap. 1 rrsptm. a' Kno.All. nptrrst, auverrcl>c;, va Epwv17BEi, rrspatrtpw, Km
KaT' ouafa. rrf]V TTpOKE.lJ.lEVf] UTT6()ea17, arr6 TI7V EKTfJ.117a17 TOU GTTOOEIKTIKOU UAIKOU Tf]~ OlKI7~, rJTOI arr6 6!\a
GVE{aip{TW~ ra tyypacpa TTOU 01 0/CtOIKO/ VOJ.IIJ.IG E.TT/KGAOUVTGI KG/ TTpoaKOf.Jl(OUV, ra OTTO[a J\(JcpBf]KGV aro
atJvoJ\o rou~ urr6t.pf], arrootfXB17Kav ra aK6J\ouea rrtptararJKa : Msra~u rwv otaoiKwv auvrjcpefJ aro Kopwrri
AmKrjc;, 17 J.IE aptBJ.16 0010-2033-00002191079/16-5-2007 aupf3aa17 arsyaartKou oavEiou, ouvaJ.lEt rf]c; orroiac;
17 Ka8rjc; xoprjy17aE ar17v avaK6mouaa TOKOXPEWAVrtK6 oavEto, ui/Jouc; 18.000,00 €, yta r17v s~6cp.A17a17
ucptarapivou Al7~trrp6esaJ.lou 17 J.lfJ arsyaartKou oavsfou, J.IE KVJ.laiVOJ.lEVo Errtr6Kto, arraprt(6J.1Evo arr6 ro
lltarparrE(tK6 ErrtTOK/0 EURIBOR, 360 17f.JEpWV ITAEOV ITEptewpiou aVEPXOJ.lEVOU aE 1,20% Ka/ Tl7( Etacpopac;
TOU N. 128/1975 I7 onofa TI7V 16-5-2007 (I7J.1Epa unoypaqJfJ( TI7( EnfotKI7( aUJ.If3aaEW() avEpX6Tav aTO noa6
TWV 0,12% (6po( 3 TI7( aUJ.1{3aaEW(), I7 E~6(/JAf'/O'I7 TOU onofou aUJ.I(/JWVrjBryKE 6Ti (}a yfVEI an6 TI7V 0(/JEIJ..iTpta aE
480 auvEXEf( J.II7VtafE( TOKOXPEWJ..unKi( o6aEt(, nou ea apxf(ouv iva (1) J.lrjva an6 Tf7V I7J.IEPOJ.II7Vfa TI7(
E(/Jana~ EKTUJ.I{Wary(, aUJ.I(/JWVa J.IE TOU( 6pOU( TI7( UVWTEpW aUJ.If3aaEW(, npo( E~unrypfrryary Tl7( onofa(
TryprjBryKE 0 UIT aptBJ.I. 5033059888335 J..oyaptaaJ.16( optO'TIKrj( KaBuaripryary( J.IEXPI TI7V 29-11-2012, o onofo(
napouafaaE un6J..omo 17.025,69 €, 6TE Kat iKJ..EtaE (f3J... TO avrfypaqJo TI7( J.IE aptBJ.16 5033-030376-190
KaprEJ..J..a( oavEfou EK TOU T17PI7Bivro( apxEfou TI7(, yta TO napanavw oavEto nou npoaKoJ.If(Et J.IE EnfKJ..ryary 17
KaBrj(). METa TI7V an6 5-12-2012 E~WOIKI7 orjJ..wary-KarawEJ..fa TI7( aUJ.1{3aal7( an6 TI7V Ka8rj( KOIVonotryBEfaa
arryv avaK6mouaa (f3J... rryv J.IE aptBJ.I. 3946Ll/18-2-2013 iKBwry Emo6aEW( TOU otKaartKou EmJ.fEJ..I7Tr'J aro
npwTOo/KEfo ABryvwv fEwpyfou e. raJ..apl7 nou npoaKOJ.It(El J.IE EnfKJ..ryary 17 atTouaa) J..6yw J.II7 Kara{3o)..rj( T17(
0(/JEIJ..rj( I7 onofa avEpX6Tav TI7V EnOJ.IEVI7 TOU optO'TIKOU KJ..Eta{J.IaTO( TOU J..oyaptaaJ.IOU nou E~Un17pETOUaE TO
UVWTEpW OCtvE/0 O'TO noa6 TWV 17.025,69 €, J.IETa an6 TI7V an6 23-11-2016 afrryary TI7( Ka8rj( TI7V 29-11-2016
EKo6BryKE 17 J.IE aptBJ.16 1409112016 otarayrj nJ..rypwJ.Irj( Tl7( LltKaarrj auTOu TOU LltKaarrypfou, J.IE TI7V onofa 17
avaK6mouaa unoxpswBryKE va Kara{3aJ..Et arryv KaBrj( TO avwripw noa6 rwv 17.025,69 €, nJ..iov r6Kwv Kat
E~6oWV. nspatTEpW, anoi5EfxBI7KE 6Ti npO( an6i5Et~I7 TI7( EVOIKI7( anafrryary( TI7( Ka8rj( npoaKOJ.ItO'T17KUV, KaTa
TI7V afrrya17 EKooary( TI7( otarayrj( nJ..rypWJ.Irj(, ra 0/KEfa anoanaaJ.Iara TWV EJ.InOpiKWV f3t{3J..fwv aurrj(, an6 ra
onofa, WO'T6ao, npOKUmEI 6Ti I7 Ka8r'J( KE(/JaJ..atonotoUaE ra noaa TI7( EtaqJopa( TOU V. 128/1975 -
Em{3apuv6J.IEVI7 i5E 17 marouxo( J.IE aurrjv, aUJ.I({JWVa J.IE TOV 6po 3 TI7( snfotKI7( auJ.1{3aary( - 6rav xptwvs
r6KOU( naary( qJuary(, Kat avar6Kt(E ra noaa aura (aqJou aro EKaarors npoKumov un6J..otrro KE({JaJ..ato
UnoJ..6yt(E T6KOU( - EKTOKiaJ.16( - neptEXOVTE( Kat noaa TI7( EtaqJopa( TOU V. 128/1975, O'TO VEO OE npOKUmOV
EKaO'TOTE KE(/JaJ..atO unoJ..6Yt(E VEOU( T6KOU( nEplEXOVTE( Kat EtaqJopa - EKTOKiaJ.16( Kat avaTOKiaJ.16( TI7(
EtaqJopa(). E~aJ..J..ou, 0 napCtvOJ.IO( EKTOKiaJ.16( Kat UVaTOKiaJ.16( TWV noawv TI7( 0/KEfa( EtaqJopa( - a<pou OEV
nEptEJ..rj(/JBI7KE aXWK6( 6po( O'Tf7V 0/KEfa aUJ.1{3aa17, aUJ.I(/JWVa Kat J.IE 6aa otaJ..aJ.1{3aVOVTal W( CtvW O'TI7 J.IEf(ova
aKEI/117 TOU OIKUVIKOU auJ..J..oytaJ.IOU - yfVETat J.IE TI7V EVaWJ.ICtrWary aUTrj( O'TO ETr/T6KtO unoJ..oytaJ.IOU TWV naary(
qJuary( r6Kwv Kat npoKumet sueiw( r6ao an6 TO avrfypaqJo TOU npo( E~unrypirryary TOU oavefou
J..oyaptaaJ.IOU, aMa Kat an6 TOV W( avw 6po Tl7( auJ.1{3aary(, evw 17 KaBrj( &v avranoKpfBryKe aro {3apo(
an6i5Et~I7( TOU yevtKa Kat a6ptara otarunWJ.IEVOU taxuptaJ.IOU TI7( nepf J.II7 XPEWary( TOU oavefou J.IE TI7V
etaqJopa. AMwarE, TO ulfJo( rwv napavoJ.IWV xpewaswv, arryv npoKEfJ.IEVI7 nepfmwary, &v J.lnopef va
npoaotoptaBef an6 TOV eJ..J..mw( rrypouJ.IEVo npo( E~avaKonrj unrypirryary TOU oavefou J..oyaptaaJ.16, KaBw( &v
npOKUmEt an6 TO an6anaaJ.Ia aUTOU OUTE TO ETriT6KtO unoJ..oytaJ.IOU TWV aUJ.1{3aTIKWV Kat UnEP17J.IEpfa( T6KWV,
J.IE anoTEAWJ.Ia va Ka(}fararat, nEpatTEpW, UVEKKa8aptO'Tf7 I7 EVOIKI7 anafrryary, KaTa TI7 otara~ry TOU ap(}pou 624
KnoM. EV61/JEI TWV W( CtvW EKTIBEJ.IEVWV, npoKUmEt 6Ti TO noa6 TI7( EVOIKI7( anafrryary(, yta TO onofo
EKo68I7KE I7 npoa{3aM6J.1EVI7 otarayrj nJ..rypWJ.Irj(, OEV anOOEIKVUETat an6 ra npoaKOJ.ItaBivra an6 TI7V KaBrj(
TpanE(a anoanaaJ.IaTa TWV EJ.InOpiKWV TI7( f3t{3J..fWV, J..6yw Tf7( aKUp6TI7Ta( TWV aUJ.InEptJ..aJ.f{3UVOJ.IEVWV O'TO
J..oyaptaaJ.16 rroaWV TI7( EtaqJopa( TOU V. 128/1975, E~atTfa( TOU UVaTOKiaJ.IOU aUTWV, KaBW( l7 aKup6mra TWV
ETriJ.IEpOU( noawv enrypea(El TI7V twpaqJry anoi5EtKTtK6Tryra TOU auv6J..ou TI7( anafrryary(, aqJOU OEV Ka(}fararat
ouvar6( 0 otaxwptaJ.16( TWV ETriJ.IEpOU( noawv ara anoanaaJ.IaTa TWV EJ.InOplKWV f3t{3J..fwv TI7( Ka8rj( Kat, KaT'
aKoJ..ouefa, aKpt{3rj( npoaotoptaJ.16( TOU npayJ.IartKa oqJetJ..6J.fevou noaou Kat avrfarotxa TI7( anafrryary( TI7(
Ka8rj(. ME {3aary Tl( W( CtvW aKEI/JEI(, npinet va yfVEI OEKT6( 0 axwK6( J..6yo( avaKonrj( Kat I7 EVOIKI7 avaKonrj
W( ouafa f3a0'1J.II7, va aKupweer 17 npoa{3aM6J.1EVI7 otarayrj nJ..rypWJ.Irj( Kat va KaraotKaaesf 17 KaBrj( arryv
otKaartKrj oarravry Tl7( avaK6mouaa( J..6yw rjrra( TI7( (apepo 176 KnoJ..Ll) Kara ra EtotK6repa opt(6J.1eva aro
otaraKTtK6.

riA TOYL 1\0rOYL AYTOYL


iltKcX(EI avrtJ.I(A)Afa TWV otaofKWV

iltxerat rryv avaKonrj

AKup(J)vet rrw urr apt8J.1. 14091/2016 otarayrj nJ..rypwJ.Irj( TI7( EtpryvoofKI7 ABryvwv

Em{JaJ.J.et TI7 otKaartKrj oanavry TI7( avaK6mouaa( ae {3apo( TI7( KaBrj( rryv onofa opf(et aro noa6 rwv
otaKoafwv nevrjvra (250) eupw.

Kpi81JKE KA

MAPIAB