UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO

Modul I CIKLUS B/H/S JEZIK Odgovorni profesor: Suradnik u nastavi: Cilj modula: Pružiti studentima teorijske i praktične osnove za valjanu pisanu i usmenu komunikaciju na maternjem / bhs jeziku. Ukazati na složenost jezičke situacije u Bosni i Hercegovini, na nacionalnojezičke razlike, te na pojave i probleme uvjetovane insistiranjem na nacionalnim identitetima, a u vezi s tim i na nužnost njegovanja jezičke tolerancije. Podići nivo pismenosti i govorne kulture osobito u javnoj i službenoj upotrebi jezika. I I Student će: - Ovladati osnovnim općelingvističkim znanjima važnim za verbalnu komunikaciju, - Steći osnovna znanja o historijskom razvitku svoga maternjeg jezika, - Upoznati se sa složenom bh. jezičkom situacijom (jezik i nacija, jezik i politika), - Razumjeti suodnos jezika i nacionalnih identiteta, kao i potrebu njegovanja jezičke tolerancije - Naučiti o simboličkim i komunikativnim vrijednostima jezika - Ovladati normama savremenog bhs jezika (ortografska, ortoepska, gramatička, leksička, stilistička) i tako podići nivo osobne kulture izražavanja, - Naučiti osnovne zahtjeve u verbalnoj komunikaciji (odlike stila) - Naučiti osnovne sociolingvističke pojmove i značaj usklađivanja jezičkog ponašanja sa sociolingvističkim kriterijima za izbor izražajnih sredstava (u skladu sa 7 W) Bosanski, hrvatski, srpski jezik – nekad i sad (počeci standardizacije i period jezičkog zajedništva; upotreba pisama; jezik i društvo / nacija / politika; savremena jezička situacija I Prof. dr. Hanka Vajzović viši ass. mr. Aida Kršo

.

Godina Semestar Ishodi učenja

Sadržaj

Skenderija 72, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA tel: +387 (0)33 20 35 62, 66 50 18, dekanat: tel: +387 (0)33 66 68 44, fax: +387 (0)33 21 38 15, 66 68 84 e-mail: fpn.dek@bih.net.ba www.fpnsa.edu.ba

Vrste značenja Osnovni zahtjevi u komunikaciji (stilistička norma. jezik i nacionalni identiteti. gramatička norma.] 2. općeupotrebna i terminološka leksika. norme književnog / standardnog jezika: ortografska norma.samoevaluacija profesora .2009. Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. leksičko-semantički odnosi: polisemija. Seminarski rad ili esej [rok za predaju radova: 01. esej najviše 15 bodova Ocjenjivanje . 15 sati vježbi. stilski neutralne / stilski markirane riječi.] najviše 20 bodova Seminarski rad najviše 30. jezička tolerancija). konciznost. homonimija. živost.procjena znanja studenata: pismena provjera znanja (midterm) i završna provjera znanja 1. tvorba riječi. ortoepska norma. standardne i supstandardne vrijednosti. tačnost. interaktivna predavanja interaktivno učenje u grupi – grupni rad i prezentacije seminari iz literature kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata izrada samostalnog pismenog rada i usmena prezentacija Obavezan 5 30 sati predavanja.11. najčešće gramatičke greške u praksi). tipovi vezanog teksta). morfologija. Leksička norma (komunikativna i simbolička funkcija jezika. 80 sati individualnog / grupnog rada. stilistička norma).prikupljanje mišljenja studenata o kvalitetu procesa poučavanja . jezik u službenoj upotrebi na prostoru BiH. b/h/s . sociolingvistički faktori i izvanjezički zahtjevi u procesu komunikacije). stilske pojave). najčešće pravopisne greške) Gramatička norma (fonetika. etika javne riječi. leksička norma. stilskokompozicijske forme pisanog komuniciranja. funkcionalni stilovi.2009. Midterm (parcijala) [10. sintaksa bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. glavne odlike stila: jasnost. Kultura komuniciranja – norme.Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija - jezička praksa u Bosni i Hercegovini. Jezik kao osnovno sredstvo komuniciranja (jezički znak. paronimija). antonimija. Pisano i usmeno komuniciranje (značajke i prednosti / nedostaci jednoga i drugog načina komuniciranja. jezik i mišljenje.12. sinonimija. bonton. skladnost.

nosi 75-84 bodova. upotreba pisama. Svjetlost. hrvatski. 7 (D) – općenito dobar. Jezik kao osnovno sredstvo komuniciranja (jezički znak. U protivnom ne može izaći na prvi rok završnog ispita. Hanka (2008): Jezik i nacionalni identiteti. 6 (E) – zadovoljava minimalne kriterije. ocjene prema ostvarenim bodovima: 10 (A) – izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama. ortoepska Literatura H. Šipka.. Student može ostvariti maksimalnih 100 bodova. 1991.. Zagreb 1985. "Dnevnik". sad (počeci standardizacije i period jezičkog zajedništva. 5 (F. 8 (C) – prosječan. jezik i društvo / nacija / politika). Sarajevo. Svjetlost.'09.Radovanović. Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti H. jezik u službenoj upotrebi na prostoru BiH. Savremena jezička situacija u BiH (jezička praksa.10. Institut za jezik. Školska knjiga. Sarajevo. Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti Ferdinand deSosir: Opća lingvistika. Sarajevo.10. 3 13. sa ponekom greškom.] ukupno najviše 10 bodova najviše 40 bodova 100 bodova Za izlazak na završni ispit student mora ostvariti najmanje 15 bodova tokom semestra. . jezik i mišljenje. jezička tolerancija). jezik i nacionalni identiteti. Stjepko: Govorne vježbe u nastavi hrvatskoga ili srpskoga jezika. Šira literatura: . nosi 85-94 bodova. nosi 65-74 bodova. Sarajevo 3.Zgusta. Vajzović. Ladislav: Priručnik leksikografije. . nosi 55-64 bodova.3.01.9. Radna Termin Tematska cjelina sedmica nastave 1 29.De Sosir. norme književnog / standardnog jezika: ortografska norma. Normativi BHS jezika (pravopisi. Ferdinand: Opća lingvistika . Obavezna literatura: 1. . srpski jezik – nekad i . ispod 55 bodova. Milivoje: Uvod u nauku o jeziku. te mora napisati seminarski rad ili esej kao uslov za izlazak na drugi ispitni rok.Težak. M. 1983. sa primjetnim greškama. Završni ispit [12. FX) – ne zadovoljava minimalne kriterije i potrebno je znatno više rada.2010. gramatike. Grupni rad: prezentacija na vježbama 4. jezički savjetnici) 2. Novi Sad.'09. nosi 95-100 bodova. Milan: Kultura govora. Fakultet političkih nauka. ali sa značajnijim nedostacima. 2 06. Milorad (1986): Sociolingvistika.Minović. Minović: Uvod u nauku o jeziku . 9 (B) – iznad prosjeka.2009 Bosanski.

jezika Gramatička norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika (tvorba riječi.'09.'09. Ortografska i ortoepska norma Pravopisi bosanskog / bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. bonton.'09. 11 08. gramatička norma. izvanjezički zahtjevi u procesu M. Šipka: Kultura govora. 12 15. tačnost.12. stilski neutralne / stilski markirane riječi). Leksička norma (komunikativna i simbolička funkcija jezika. Kultura komuniciranja – norme. konciznost. M. Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti (77-100). Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. paronimija. funkcionalni stilovi. 7 8 10.10. 10 01. skladnost) Pisano i usmeno komuniciranje (značajke i prednosti / nedostaci jednoga i drugog načina komuniciranja.osnovni zahtjevi u komunikaciji (raslojavanje jezika. stilskokompozicijske forme pisanog komuniciranja. morfologija.'09. Radovanović: komunikacije).'09. M.'09.'09. Šipka: Kultura govora. M. 16 05.11.'09. vrste značenja) Stilistička norma . MIDTERM (Pismena provjera znanja) Gramatička norma bosanskog / hrvatskog Gramatike bosanskog / srpskog jezika (fonetika. Leksičko-semantičke pojave (leksičkosemantički odnosi: polisemija.10. odlike stila: jasnost. antonimija. standardne i supstandardne vrijednosti.12. / hrvatskog / srpskog najčešće gramatičke greške u praksi). Sociolingvistika ZAVRŠNI ISPIT . homonimija. sinonimija. Minović: Uvod u nauku o jeziku L. S. 9 24. 17.'10. sociolingvistički faktori i govora.12. općeupotrebna i terminološka leksika. najčešće pravopisne greške) Pravopisi bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika 5 27. stilistička norma). hrvatskog / srpskog najčešće pravopisne greške) jezika Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika.12. Zgusta: Priručnik leksikografije M.norma.'09.'09.'09.11. 4 20.12. 13 22. tipovi vezanog teksta). Gramatike bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika H. najčešće pravopisne greške) Pravopisi bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika 6 03.11. Šipka: Kultura etika javne riječi. leksička norma. najčešće gramatičke greške u praksi).01. živost.11. 14 29. Težak: Govorne vježbe u nastavi hrvatskoga ili srpskoga jezika. sintaksa.

00 sati .u 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful