You are on page 1of 18

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

CATEDRA DREPT PATRIMONIAL

Aprob. Aprobat prin


Decanul FCGC proces-verbal al şedinţei de catedră
„___”______________2013 nr.1 din „3”septembrie 2013

INDICAŢII METODICE
privind desfăşurarea practicii la specialitatea 381.1. Drept

Chişinău
U.T.M.
2013
Prezentele indicaţii metodice detalizează modalitatea desfăşurării practicii de
iniţiere în specialitate şi de specialitae (de drept) şi sunt destinate studenţilor specialităţii
Drept, specialitatea 381.1 Drept.
Indicaţiile metodice au fost discutate şi aprobate la şedinţa catedrei “Drept
Patrimonial” proces-verbal nr.1 din ”3” septembrie 2013

Şef catedră Drept Patrimonial


conf. univ., dr. Alla Climova

Autori:

Alla Climova
conf. univ., dr.

Elena Gaideva
Laborant catedra DP

2
1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Indicaţiile metodice sunt elaborate în realizarea punctului 6.3. al


Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor
la Universitatea Tehnică a Moldovei din 2010.
1.2. Practica prevăzută de planul de studiu la specialitatea Drept, constituie un
compartiment important în vederea consolidării şi integrării cunoştinţelor teoretice,
creării aptitudinilor în vederea întocmirii documentelor de drept, familiarizării
studenţilor cu activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept, analizei legislaţiei în
diferite domenii şi evidenţierii discrepanţelor din cadrul legislativ, formării deprinderilor
de activitate în cadrul organelor respective etc. Tot în cadrul practicii studenţii vor
analiza diverse documente, dosare, vor fi familiarizaţi cu practica soluţionării litigiilor,
vor face concluzii proprii asupra corectitudinii deciziilor organelor competente şi le vor
demonstra, vor obţine date inclusiv statistice, materiale pentru elaborarea tezelor de
licenţă şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice.
1.3. Practica se efectuează preponderent la Î.S. „Cadastru”, Oficiile Cadastrale
Teritoriale, firme private, inclusiv care activează în domeniul cadastrului, iar în subsidiar
în cabinete/barouri de avocaţi, notari, instanţe judecătoreşti, alte organe de ocrotire a
normelor de drept.
1.4. Programul de învăţămînt pentru specialitatea 381.1. Drept conţine 4 tipuri de
practici:
1. Practica didactică (2 credite);
2. Practica de iniţiere în specialitate (4 credite);
3. Practica de specialitate (de drept) (4 credite);
4. Practica de documentare pentru teza de licenţă (4 credite).

3
2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE DE BAZĂ
2.1. Instrurea practică a studenţilor la specialitatea Drept are drept scop
aprofundarea cunoştinţelor, formarea deprinderilor practice, formarea aptitudinilor în
vederea luarării deciziilor proprii şi demonstrarea acestora, întegrarea eficientă a
viitorilor jurişti în activitatea din domeniul dreptului.
2.2. Obiectivele stagiilor de practică sunt stabilite în vederea realizarea scopului
pretins şi sunt formulate în dependenţă de locul efectuării practicii şi constau în:
- familiarizarea cu legislaţia şi regulamentele departamentale referitoare la statutul
partenereului de practică;
- examinarea competenţelor partenerului de practică;
- formarea deprinderilor de muncă etc.
Suplimentar:
2.2.1. În cadrul OCT
Pentru practica de iniţiere:
- clarificarea şi analiza juridică a obiectelor înregistrării în Registrul bunurilor
imobile;
- determinarea la general a procedurii de înregistrare în Registrul bunurilor imobile;
- evidenţierea documentelor de drept pentru fiecare caz de înregistrare;
- analiza structurei şi conţinutului Registrelor bunurilor imobile;
- analiza dosarelor cadastrale etc.
Pentru practica de specialitate (drept):
- participarea la efectuarea înscrisurilor în registru;
- analiza înscrisurilor în registru;
- participarea la efectuarea lucrărilor cadastrale;
- participarea la soluţionarea litigiilor;
- întocmirea proiectelor documentelor de drept;
- participarea la elaborarea deciziilor de refuz privind înregistrarea;
- analiza deciziilor de refuz în ceea ce priveşte corespunderea acestora legislaţiei în
vigoare;
- evidenţierea discrepanţelor în legislaţie;

4
- argumentarea deciziilor, punctului de vedere asupra diferitor probleme de drept
etc.
2.2.2. În cadrul firmelor private (secţia juridică şi/sau executarea lucrărilor
cadastrale)
Pentru practica de iniţiere:
- familiarizarea cu procedura soluţionării litigiilor;
- determinarea cerinţelor legale privind încheierea contractelor;
- analiza conţinutului contractelor;
- determinarea acţiunilor şi documentelor în vederea formării bunurilor imobile,
altor lucrări cadastrale etc.
Pentru practica de specialitate (drept):
- participarea la elaborarea contractelor;
- participarea la soluţionarea diverselor probleme de drept şi demonstrarea
concluziilor proprii;
- elaborarea reclamaţiilor;
- partciparea la întocmirea acţiunilor în instanţa de judecată etc.
2.2.3. În cadrul cabinetelor/barourilor de avocaţi
Pentru practica de iniţiere:
- familiarizarea cu procedura soluţionării diverselor litigiilor;
- analiza conţinutului documentelor procesuale;
- crearea aptitudinilor în vederea întocmirii actelor procesuale;
- aplicarea corectă a legislaţiei la soluţionarea cazurilor concrete;
- demonstrarea concluziilor asupra diverselor probleme de drept etc.
Pentru practica de specialitate (drept):
- participarea la soluţionarea diverselor cazuri;
- întocmirea actelor de procedură civilă (cereri de chemare în judecată, apeluri,
recursuri, referinţe, cereri reconvenţionale, recuzări etc.);
- asistarea în instanţa de judecată la examinarea cazurilor şi expunerea concluziilor
asupra proceselor, demonstrarea punctului de vedere propriu;
- examinarea practicii CEDO etc.

5
2.2.4. În cadrul birourilor de notari:
Pentru practica de iniţiere:
- evidenţierea cerinţelor referitoare la legalizarea documentelor;
- analiza conţinutului documentelor şi cerinţelor în vederea autentificării;
- familiarizarea cu regulile deschiderii moştenirii etc.
Pentru practica de specialitate (drept):
- participarea la întocmirea contractelor;
- determinarea regulilor de autentificare a semnăturilor, a contractelor, a altor
documente;
- analiza procedurii de deschidere a dosarelor succesorale;
- determinarea procedurii de întocmire a altor acte notariale;
- demonstrarea concluziilor asupra diverselor probleme etc.
2.2.5. În cadrul instanţelor de judecată:
Pentru practica de iniţiere:
- familiarizarea cu conţinutul actelor procedurale ale judecătorului;
- determinarea procedurii examinării dosarelor;
- familiarizarea cu conţinutul dosarelor penale/civile/contravenţionale etc;
Pentru practica de specialitate (drept):
- asistarea în instanţa de judecată la examinarea cazurilor;
- examinarea şi aplicarea practicii CEDO la soluţionarea diverselor cazuri;
- analiza dosarelor penale/civile/contravenţionale;
- participarea la întocmirea hotărîrilor, încheierilor, deciziilor;
- demonstrarea corectitudinii concluziilor proprii asupra diverselor probleme de
drept etc.
2.2.6. În cadrul procuraturii/ comisariatelor de poliţie:
Pentru practica de specialitate (drept):
- determinarea procedurii de examinare a dosarelor contravenţionale/ penale;
- analiza dosarelor respective;
- întocmirea proiectelor de ordonanţe/ încheieri de pornire, de suspendare, de
clasare, de încetare a procedurii penale;

6
- participarea la investigarea cazurilor;
- participarea la procedurile de recunoaştere a cadavrelor, exhumarea cadavrelor,
reconstituirea faptelor, colectarea probelor;
- participarea la întocmirea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
- determinarea regulilor de întocmire a acţiunilor/ proceselor verbale/ încheierilor/
ordonanţelor etc.;
- familiarizarea cu practica de soluţionare a diverselor cazuri din domeniu etc.
2.3. În cadrul practicii pot fi organizate excursii la diverse instituţii, organizaţii,
inclusiv organe de ocrotire a organelor de drept, ce au drept scop aprofundarea
cunoştinţelor, integrităţii practicilor obţinute.
Concluziile şi recomandările în urma excursiilor vor fi prezentate în darea de seamă
privind desfăşurarea practicii de iniţiere în specialitate.

3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ


3.1. Durata stagiului de practică este expusă în planul de învăţămînt şi se
desfăşoară:
- Pentru practica de iniţiere: 30.06 - 28.07 a anului respectiv ;
- Pentru practica de specialitate (drept): din 30.06 - 28.07 a anului respectiv.
3.2. Perioada de desfăşurare a stagiului este parte componentă a anului universitar.
3.3. Practica se susţine public în faţa comisiei, create din cel puţin două cadre
didactice, pînă la data de 15 a lunii septembrie. Data concretă se anunţă de către
conducătorul practicii, cu cel puţin 5 zile înainte.
3.4. Stagiul de practică este obligatoriu şi constituie condiţia de promovare la
următorul an de studiu.
3.5. Sunt două modalităţi de efectuare a practicii:
- stagiul individual, în acest caz studentul de sine stătător identifică locul de
desfăşurare a practicii, prezintă documentul ce confirmă acceptul unităţii în
vederea efectuării practicii, în baza cărora ulteror va fi emis Ordinul Rectorului
privind efectuarea practicii.

7
- stagiu în grup, responsabil de repartizarea studenţilor este Catedra, în baza
Convenţiilor cadru încheiate între UTM şi partenerii de practică.
3.6. La repartizarea la practică se va ţine cont de doleanţele studenţilor, locul lor de
trai.
3.7. Stagiul de practică al studenţilor poate fi echivalat cu perioada de angajare
individuală în domeniul dreptului care se confirmă prin certificatul de la locul de muncă:
- două luni în timpul semestrelor universitare, cînd studenţii se pot angaja prin
cumul;
- sau patru săptămîni pe perioada vacanţelor;
- sau a perioadei de practică din cadrul graficului activităţii didactice.
Raportul referitor la stagiul de practică este obligatoriu şi în acest caz.
3.8. Indiferent de modalitatea efectuării practicii (individuală/în grup), repartizarea
are loc în baza Ordinului rectorului, iar acceptarea efectuării practicii în baza ordinului
emis de partenerul de practică.
3.9. În vederea organizării practicii, catedra desemnează un conducător de practică
din partea catedrei, care asigură planificarea, organizarea şi supravegherea efectuării
stagiului de practică.
3.10.. La rîndul său, partenerul de practică desemnează conducătorul de practică
din partea unităţii, care este responsabil de crearea condiţiilor corespunzătoare în
vederea îndeplinirii sarcinii individuale a studentului, dobîndirii de către acesta a
competenţelor profesionale.
3.11. Cel puţin cu două săptămîni înainte de executarea practicii, şeful de catedră
împreună cu organizatorul practicii, aduce la cunoştinţa studenţilor locul efectuării
practicii, modalitatea de deplasare la practică. La fel, studentului i se înmînează caietul
de sarcini, i se lămureşte modalitatea de desfăşurare a practicii, se analizează sarcina
individuală şi cerinţele privind îndeplinirea acesteia.
3.12. Studentul face cunoştinţă în detaliu cu Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor la UTM, Ghidul privind organizarea şi
desfăşurarea stagiilor de practică şi cu Indicaţiile metodice privind efectuarea practicii a
studenţilor Catedrei Drept patrimonial.

8
3.13. Perioada stagiului de practică este reflectată în planul de învăţămînt şi
ordinele privind efectuarea practicii. Se admit pentru susţinerea practicii studenţii, care
au îndeplinit integral programul de practică.
3.14. În situaţia în care studentul din motive întemeiate, confirmate prin
documentele corespunzătoare, a lipsit parţial (nu mai mult de 3 ziele) studentul, prin
acordul expres al Şefului de catedră şi conducătorului practicii de la întreprindere,
extinde perioada de efectuare a stagiului de practică, corespunzător cu numărul zilelor
lipsite.
3.15. Activitatea studentului la stagiul de practică se apreciază la susţinerea
practicii în faţa comisiei, formată din cel puţin două cadre didactice, în baza dării de
seamă, a caietului stagiului de practică, inclusiv a aprecierii responsabilului de la
partenerul de practică. Conducătorul practicii semnează toate materialele prezentate.
Nota se fixează pe foaia de titlu a dării de seamă.
3.16. Materialele elaborate şi prezentate spre apreciere de student sunt păstrate la
catedră în decurs de un an de zile.

4. OBLIGAŢIILE STUDENTULUI ÎN PERIOADA EFECTUĂRII


STAGIULUI DE PRACTICĂ
4.1. Pe parcursul desfăşurării practicii studentul este obligat:
- să se prezinte în timpul stabilit la locul desfăşurării practicii conform programului
stabilit;
- să prezinte partenerului de practică conţinutul sarcinii;
- de comun acord cu partenerul de practică, să planifice activitătea în vederea
îndeplinirii obiectivilor şi sarcinii individuale;
- să facă cunoştinţă cu regulamentele de ordine interioară şi să le respecte întocmai;
- să se prezinte în instituţia corespunzătoare pe perioada efectuării stagiului de practică
zilnic, conform programului de lucru a unităţii;
- în cazul imposibilităţii prezentării la unitate, să anunţe de îndată conducătorul
practicii de la unitate, la fel responsabilul de practică de la catedră;

9
- să îndeplinească cu stricteţe toate ordinele şi regulile stabilite la întreprindere
(firma);
- să completeze sistematic caietul stagiului de practică;
- să acumuleze materiale şi informaţii pentru alcătuirea dării de seamă;
- să îndeplinească integral programul de efectuare a practicii şi a sarcinii individuale;
- în depndenţă de locul efectuării stagiului de practică, să facă cunoştinţă cu dosare,
documente, acte procedurale, dosare de inventariere, registre, contracte, documente
cadastrale etc.;
- să se familiarizeze cu activitatea unităţii şi să ia parte la activităţile din cadrul unităţii,
în vederea îndeplinirii sarcinii individuale;
- să îndeplinească însărcinările conducătorului de practică de la unitate, ce derivă din
programul de practică şi sarcina individuală;
- să analizeze legislaţia referitoare la activitatea unităţii;
- după finalizarea practicii, să înapoieze bunurile materiale, literatura de specialitate
etc. şi să se prezinte la Universitatea Tehnică a Moldovei în termenii stabiliţi;
- să prezinte la catedră, în termenul stabilit, caietul de sarcini, completat în modul
stabilit, împreună cu darea de seamă, documentele anexate;
- să pregătească şi să susţină darea de seamă în termenii stabiliţi de catedră.

5. CERINŢELE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CAIETULUI STAGIULUI DE


PRACTICĂ
5.1. Caietul stagiului de practică se eliberează fiecărui student care este delegat la
practică şi este un document individual al studentului-practicant, ce reflectă sarcina
individuală şi activitatea zilnică a studentului în cadrul stagiului de practică.
5.2. Până la începerea stagiului, studentul împreună cu conducătorul practicii de la
Universitatea Tehnică a Moldovei stabilesc tematica lucrărilor preconizate, planul
calendaristic de activitate şi sarcina individuală.
5.3. Caietul stagiului de practică se complectează zilnic de către practicant şi
reflectă foarte succint activitatea de fiecare zi. Caietul de sarcini are următoarea
structură:

10
Prima pagină - foaia de titlu - se expune tipul stagiului de practică; numele,
prenumele studentului; facultatea; specialitatea; ciclul; anul de studii; grupa; locul
stagiului de practică; numele, prenumele şi funcţia conducătorului stagiului de practică
de la catedră şi de la partenerul de practică.
Pagina 2 reprezintă foaia de delegaţie a sudentului la unitatea partenerului de
practică, în care se menţionează durata stagiului de practică, data plecării de la UTM,
data sosirii la destinaţie şi data plecării (finisării) de la unitate. Pe foia de delegaţie se
aplică ştampila unităţii şi semnătura responsabilului de la unitate.
Pagina 3 reprezintă fişa de repartizare la stagiul de practică. La fel, se expune
numele, prenumele studentului; facultatea; specialitatea; ciclul; anul de studii; grupa;
locul stagiului de practică; durata stagiului, semnatătura Decanului facultăţii şi
conducătorului stagiului de practică de la UTM. Fişa se decupează şi rămîne la
partenerul de practică, unde a avut loc stagiul de practică.
Paginile 5-10 reprezintă un îndrumar pentru studenţii, care urmează să se deplaseze
la organizaţiile respective în vederea efectuarării practicii de iniţiere în specialitate şi
practicii de specialitate de drept, studenţilor anilor II şi III, care conţine recomandări
privind: modalităţile de completare a caietului stagiului de practică, măsurile întreprinse
pînă la deplasare la practică, măsurile întreprinse de către student la sosirea la locul de
desfăşurare a stagiului de practică, obligaţiile studentului pe parcursul desfăşurării
stagiului de practică, modalitatea de elaborare a raportului, obligaţiile studentului la
sfîrşitul derulării stagiului de practică. Conţinutul îndrumarului sus-menţionat se
completează cu prevederile Indicaţiilor metodice expuse în compartimentele 2, 3, 4 şi 6.
Punctul 6.2 al compartimentului IV al Caietului de sarcini se va referi doar la
problemele ştiinţifice, la întocmirea raportului nu se va ţine cont de punctul 10 al
compartimentului V din îndrumar ( pagina 8 al Caietului de sarcini).
Pagina 11 reprezintă caietul de sarcini a practiciantului, care conţine tematica
sarcinilor preconizate a fi îndeplinite, termenele planificate de realizare şi termenele
reale în care sarcinile au fost realizate.
Paginele 12-17 reprezintă agenda realizării stagiului de practică, unde se descriu
succint sarcinile îndeplinite pe parcursul stagiului, se expune data executării acestora, se

11
descriu aprecierile şi observaţiile conducătorului de practică din cadrul organizaâiei
partenerului de practică.
Pagina 18 este dedicată Excursiilor şi vizitelor. Aici se expune data, scopul şi se
descrie succint organizaţia vizitată.
Pe pagina 19 se descrie participarea la activitatea colectivului de muncă, şi se va
expune data şi informaţia despre conferinţele, seminarele, expoziţiile şi alte manifestări
colective care au avut loc la întreprindere, locul evenimentului, problemele discutate.
Studentul – practicant va expune succint concluziile şi propunerile sale referitor la acest
subiect.
Pe pagina 20, conducătorul stagiului de practică de la catedră, va determina
sarcina individuală. Aici se expune conţinutul concis al sarcinilor individuale, menţiunile
cu privire la realizare, data eliberării, termenul de executare, numele, prenumele şi
semnătura conducătorului.
Pagina 21 ilustrează lista literaturii studiate şi utilizate pe parcursul stagiului de
practică. Se expune literatura consultată (autorii, denumirea, anul ediţiei, editura şi
numărul de pagini). Tot aici se va face o referinţă succintă la conţinutul problemelor
abordate în literatura respectivă.
Pe pagina 22 se descrie participarea expresă la activitatea organizaţiei: activitatea
de cercetare, întocmire de documente, examinare a unor cazuri concrete. Se indică data,
conţinutul lucrărilor efectuate sau propunerilor prezentate, avizul conducătorului
practicii de la întreprindere cu privire la activitatea/ propunerile studentului, la fel se
expune numele, prenumele şi semnătura conducătorului de la unitate.
Pagina 23 reprezintă o evaluare a locului de practică de către student, unde
studentul va aprecia utilitatea stagiului de practică, aspectele pozitive şi cele negative,
gradul de colaborare cu îndrumătorul stagiului de practică de la partenerul de practică,
climatul psihologic al colectivului, atitudinea faţă de colectiv, calitatea instruirii practice,
precum şi alte comentarii în legătură cu stagiul de practică, pe care studentul le
consideră necesare să le comunice, se expune numele, prenumele şi semnătura
studentului.

12
Pe pagina 24 se expun concluziile şi propunerile stuentului referitor la stagiul de
practică. La fel studentul-practicant va expune concluziile şi propunerile referitor la
efectuarea stagiului de practică. Se expune numele, prenumele şi semnătura studentului.
Pagina 25-26 este dedicată referinţei cu privire la activitatea studentului. Acest
capitol se completează de conducătorul stagiului de practică de la partenerul de practică
şi va conţine o analiză a activitatăţii studentului – practicant, va conţine şi propunerea de
notare, se va expune, la fel, şi numle, prenumele, funcţia şi semnătura conducătorului
practicii din partea partenerului de practică.
Pe pagina 27 se expun obiecţiile şi expunerile conducătorului stagiului de practică
de la catedră, se indică data, numele, prenumele şi semnătura conducătorului practicii.
Pagina 28 reprezintă rezultatele stagiului de practică. Acest compartiment va
conţine Avizului conducătorului de practică de la Catedra Drept Patrimonial şi
rezultatele susţinerii dării de seamă privind practica de iniţiere în specialitate şi va fi
semnat de conducătorul practicii şi şeful de catedră.
Pagina 29 este dedicată pentru notiţe, unde se expune data, se face o descriere
concisă a informaţiei şi observaţiilor.
Pagina 31 reflectă angajamentele asumate de către partenerul de practică şi
obligaţiile Universităţii Tehnice a Moldovei în vederea efectuării practicii.

6. DAREA DE SEAMĂ PRIVIND PRACTICA DE INIŢIERE ÎN


SPECIALITATE/ DE SPECIALITATE (DE DREPT)
6.1. Darea de seamă privind practica de iniţiere în specialitate/de specialitate (de
drept) reflectă detaliat activitatea studentului în cadrul unităţii, îndeplinirea sarcinii
individuale şi se prezintă în formă de referat, ce cuprinde următoarele capitole:
1. Cuprins.
2. Introducere.
3. Descrierea organizaţiei (statutul).
4. Scopul şi obiectivele puse în faţa studentului.
5. Realizarea obiectivelor. Concordanţa dintre scop şi obiective.
6. Problemele propriu-zise.

13
7. Aplicarea legislaţiei.
8. Întocmirea mostrelor de documente în realizarea obiectivelor.
9. Descrierea excursiilor.
10.Concluzii.
11.Bibliografie.
12.Anexe.
6.2. Pagina de titlu trebuie să corespundă formei (vezi anexa nr. 2)
6.3. În introducere se descriu scopurile, obiectivele, actualitatea, locul practicii,
funcţia ocupată în cadrul organizaţiei partenerului de practică.
6.4 Descrierea unităţii. Se analizează istoricul apariţiei unităţii, statutul juridic
forma organizatorico-juridică a organizaţiei, competenţele, structura, legislaţia în baza
căreia îşi desfăşoară activitatea partenerul de practică.
6.5 Sarcina individuală. Se stabileşte de conducătorul practicii de la universitate
şi corespunde domeniului activităţii unităţii şi competenţei studentului.
Sarcina individuală este axată preponderent pe întocmirea documentelor, analiza
legislaţiei, familiarizarea procedurilor, soluţionarea problemelor, executarea lucrărilor
etc. şi are drept scop crearea deprinderilor practice în vederea exercitării profesiei din
domeniul respectiv, crearea apritudinilor în vederea integrării cunoştinţelor, argumentării
deciziilor, încadrării mai eficiente în cîmpul muncii.
6.6 Descrierea excursiilor. Succint se descriu excursiile efectuate la diverse
organizaţii/instituţii, scopul efecturii acestora, în măsura posibilităţilor, se anexează
materiale ilustrative.
6.7 Concluzii. Se expune gradul de atingere a scopurilor şi obiectivelor,
realizarea acestora, laturile pozitive şi negative ale stagiului de practică, sugestiile,
propunerile.

7. CERINŢE GENERALE DE ELABORAREA


DĂRII DE SEAMĂ
7.1. Darea de seamă trebuie să reflecte conţinutul expus în Capitolul 5.

14
7.2. Darea de seamă se îndeplineşte pe coli de hârtie standard (210x297mm).
Rezerva din partea stîngă a foii - 25 mm, partea superioară - 15 mm, partea inferioară -
15 mm.
7.3. Volumul dării de seamă va varia între 25 - 35 foi. Textul este redat clar, cu
folosirea unui limbaj juridic adecvat, cu trimiteri la acte normative şi departamentale.
7.4. Documentele, elaborarea cărora este prevăzută de sarcina individuală, se
elaborează individual de student (nu se admit documente xeroxate). Documentele,
copiile documentelor şi alte materiale, ce au tangenţă cu conţinutul raportului, se
prezintă sub formă de anexe la sfârşitul lucrării şi nu se includ în volumul dării de
seamă. Anexele trebuie să fie numerotate.
7.5. Denumirea capitolelor se scrie cu majuscule sau evidenţiat.
7.6. În darea de seamă se expune şi lista literaturii, actele normative şi documentele
folosite în ordine alfabetică, după numele de familie a autorului.

8. CLAUZE SPECIFICE PRIVIND DESFĂŞURAREA PRACTICII DIDACTICE


LA SPECIALITATEA DREPT

1. Instrurea practică a studenţilor anului I specialitatea Drept are drept scop


consolidărea cunoştinţelor teoretice în domeniul dreptului; familiarizarea studenţilor cu
specificul activităţii diferitor organizaţii, instituţii jurisdicţionale; aplicării legislaţiei ce
reglementează activitatea organelor de drept; formării deprinderilor în ceea ce priveşte
întocmirea actelor, elaborarea referatelor etc
2. Obiectivele de bază ale practicii didactice, desfăşurate pe lângă catedră,
reprezintă activitatea în cadrul Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii Publice de Drept,
Bibliotecii U.T.M., cabinetului metodic al catedrei DP, în scopul formării aptitudinilor
de a întocmi referate, teze, lucări de cercetare aprofundată asupra unei probleme juridice,
de identificare și aplicare a legislației, precum și a literaturii de specialitate. Obiectivele
stagiilor de practică sunt stabilite în vederea realizarării scopului pretins.
3. Practica didactică se efectuează sub controlul conducătorului de practică de la
catedra DP, responsabil de această activitate (conform sarcinii şi planului individual al
cadrelor didactice) şi de către specialiştii organizaţiei respective.

15
4. Durata stagiului de practică este expusă în planul de învăţămînt şi se desfăşoară
de obicei din data de 30.06. - 14.07 (2 săptămîni).
5. Perioada de desfăşurare a practicii didactice este parte componentă a anului
universitar.
6. Stagiul de practică este obligatoriu şi constituie condiţia de promovare la
următorul an de studiu.
7. În cadrul practicii didactice se întocmeşte o dare de seamă privind efectuarea
practicii didactice, în care se descrie activitea zilnică a studentului, se expun şi se
analizează temele cercetate, literatura de specialitate etc. La fel, studentul întocmeşte
două referate pe temele propuse de conducătorul practicii din cadrul catedrei, cu analiza
aprofundată a legislaţiei, doctrinei autohtone şi străine. Referatul obligatoriu va conţine
concluziile proprii ale studentului asupra problemei analizate. Volumul referatelor este
de cel puţin de 10 coli de hârtie standard (210x297mm).
8. Practica se susţine public în faţa comisiei, create din cel puţin două cadre
didactice, pînă la data de 15 a lunii septembrie. Data concretă se anunţă de către
conducătorul practicii, cu cel puţin 5 zile înainte.
9. Stagiul practicii didiactice are 2 credite.
10. Celelalte raporturi ce ţin de efectuarea practicii didactice, nereglementate de
prezentul capitol, cad sub incidenţa reglementărilor generale privind efectuarea practicii
la specialitatea DP.

9. CLAUZE SPECIFICE PRIVIND DESFĂŞURAREA PRACTICII DE


DOCUMENTARE PENTRU TEZA DE LICENŢĂ

1. Practica de documentare pentru teza de licenţă, prevăzută de planul de studiu la


specialitatea Drept, constituie un compartiment important în vederea susţinerii cu succes
a tezei de licenţă.
2. Scopul acestei practici este acumularea de materiale și documente necesare pentru
elaborarea tezei de licență. De asemenea, practica presupune identificarea și examinarea
dosarelor judiciare, cadastrale, practicii CEDO etc., în vederea folosirii acestora la
aspectul practic al tezei de licență, la fel şi proiecarea tezei de licenţă.

16
3. Practica de documentare pentru teza de licenţă se efectuează pe lîngă catedră,
Biblioteca Națională, Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca UTM, asemeni și în cadrul
organelor de drept, organelor cadastrale. Activitatea studentului în procesul efectuării
practicii de documentare este coordonată și monitorizată de către
coordonatorul/conducătorul tezei de licență.
4. Conducătorul practicii de documentare pentru teza de licenţă este şi conducătorul
tezei de licenţă.
5. Durata practicii de documentare pentru teza de licenţă este de 4 săptămîni, pe
perioada lunii martie - aprilie.
6. La finalizarea stagiului de practică studentul prezintă proiectul lucrării de licenţă
7. Teza de licenţă necesită a fi elaborată în conformitate cu Ghidul privind
elaborarea şi susţinerea tezelor / proiectelor de licenţă din 2010, ţinînd cont de specificul
elaborării tezelor de licenţă la specialitatea Drept.
1. Stagiul practicii de documentare pentru teza de licenţă are 4 credite.
2. Celelalte raporturi ce ţin de efectuarea practicii de documentare pentru teza de
licenţă, nereglementate de prezentul capitol, cad sub incidenţa reglementărilor generale
privind efectuarea practicii la specialitatea DP.

17
Anexa nr.1
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA CADASTRU, GEODEZIE ŞI CONSTRUCŢII

CATEDRA DREPT PATRIMONIAL

DAREA DE SEAMĂ
PRIVIND PRACTICA DE INIŢIERE ÎN SPECIALITATE/ DE SPECIALITATE
(DE DREPT)

Elaborat: st. gr. DP ...............................................................................................


(Numele, prenumele, studentului)

Locul desfăşurării practicii: ..................................................................................


(Localitatea, denumirea unităţii economice)

Termenul de desfăşurare a practicii de iniţiere în specialitate/de specialitate (de


drept) începând cu data de ..................... până la .....................

Conducătorul practicii de iniţiere în specialitate/de specialitate( de drept) de la


întreprindere
...................................................................................................................................
(Nume, prenume, postul ocupat)

Conducătorul practicii de iniţiere în specialitate/ de specialitate( de drept) de la


catedră:
.......................................................................................................................................
(Nume, prenume, grad didactic)

Nota ...................................
18