You are on page 1of 2

Child Alein R.

Yap A, oo nga pala

Filipino 11, mwf 7-8 bilanggo sila ng sariling bayan, may piring ang
mata

may busal ang bibig, may gapos-tanikala


SABAYANG PAGBIGKAS

Wikang Filipino
Sila’y mga buhay ngunit di-humihinga
sa Pambansang Kalayaan at Pagkakaisa
sila ang larawan ng masang hinahamak,
ni Pat V. Villafuerte lumuluha, nagdurusa.

Bawat buhay, masaya’t malungkot, magulo’t Sa bawat panahon, sa bawat kasaysayan, sa


makulay bawat henerasyon
ay nakalimbag sa pahina ng kasaysayan; may palawakan ng isip, may palitan ng
paniniwala
mula sa pagkakasilang patungo sa kamusmusan
may tagisan ng matuwid,
maging sa paglaki hanggang sa kamatayan.
maging ito’y magbunga ng tuwa, ng lungkot, ng
galit.
Isa-isahin ang buhay ng mga dakilang tao sa
daigdig:
Sila-sila’y nagtatagpo, kayu-kayo’y
ng mga paham, syentipiko, mananaliksik,
nagpapangkat
o ng mga guro, doktor, abogado, mangingisda’t
tayu-tayo’y nag-iisip, nagsusuri,
magbubukid
bumabalangkas.
bawat isa, may mithiin, may pangarap na nais
makamit:
Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang
ang mailuklok ang pangalan na kasintayog ng
ginamit
langit
wikang Filipino! Wikang maka-Diyos,
at isama sa mga bituing di-masungkit-sungkit.
makabayan, makatao.

wikang naglalagos sa isipang makabansa


Iisa ang diwang kanilang pinapanday
wikang nanunuot sa damdaming makalupa.
iisa ang mithiing sa puso nila’y bumubukal

iisa rin ang himig na kanilang hinihiyaw:


At,
kami’y palayain o bayan kong minamahal.
paisa-isang dila, parami-raming labi, sama-
samang tinig
bumubulong, sumasatsat, humihiyaw, laban sa tirano, sa gahaman, sa mapanupil, sa
nagngangalit mapanlupig.

hinihiling ay kalayaan! katarungan! katarungan!


kalayaan!
Pangkat-pangkat, sama-sama. kapit-bisig bawat
isa

Ah, kilala’t di-kilala, kaaway at di-kaaway, mayama’t


mahirap,
hanggang kailan susukatin?
matalino’t mangmang, aktibista’t militar.
hanggang kailan bubuhayin?
nagkaisang ganap sa isang mithiing kapanga-
hanggang kailan maaangkin? pangarap.

propesyonal at di-propesyonal, manggagawa,


kawani, guro,

mangangalakal, estudyante, iskolar, istambay,


Layang mangusap, layang sumulat
sundalo,
layang mamuhay, layang manalig
pulis, drayber, pari, madre, mangingisda’t
layang humalakhak, layang maghimagsik magbubukid.

maghimagsik! maghimagsik! maghimagsik! nagkaisa,nagkasama, nagkasama, nagkaisa.

Kasaysayan pala’y mababago isang saglit Ang wikang ginamit? Wikang Filipino!

sa dakong silangan . . . doon sa silangan wikang ginagamit sa lahat ng dako

ang sikat ng araw . . . sumilip, sumikat, uminit ma-Tagalog, ma-Cebuano, ma-Pangasinan, ma-
Ilokano,
naantig ang diwang inaliping higit
ma-Kapampangan, ma-Ilonggo, ma-Waray, ma-
tumibok ang pusong dating di-humihibik Bikolano

nagising ang ugat ng hapong mga bisig. ma-Maranao, ma-Tausug, lahat ng ito’y Filipino!

bawat isa’y nagkaisang mailantad sa daigdig wika ng pagkakaisa, kababayan ma’t dayo

ang mga pang-aaping sugat niyaring dibdib. wikang tagapagligtas ng digmaa’t gulo

sari-saring mukha, magkakabalat, wikang tagapagtanggol ng lahat ng tao.


magkakadugo, magkakapatid

sama-samang gumising, magkakapit-bisig, nag-


alsa’t tumindig.

lakas ng tao! lakas ng bayan! lakas ng daigdig!