You are on page 1of 1

Minh Triết trong đời sống

Darshani Deane

“Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời mà chỉ có thể thay đổi được thái độ của chúng ta
đối với cuộc đời mà thôi”
“Không bao giờ quá trễ để sửa đổi bất kỳ lỗi lầm nào”
- Một con chim không thể bay được nếu cánh của nó bị cột. Dù cánh của nó bị cột bằng
sợi tơ hay sợi dây thừng thì cũng thế thôi. Nếu muốn tiến bộ trong địa hạt tâm linh thì
chúng ta cần phải biết loại bỏ long tha thiết, gắn bó với bất cứ một cái gì. Nếu sự gắn bó
dù tích cực hay tiêu cực vẫn còn ở trong trí chúng ta thì nó vẫn nắm giữ chúng ta.
-