You are on page 1of 33

P3.

TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH


• Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
• Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu
• Kịch bản BĐKH - nước biển dâng
ẢNH HƯỞNG CỦA BĐKH
ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG NÓNG
LÊN TOÀN CẦU