You are on page 1of 8

Hapi i III-të

Diametri i rrethit
Gjerësia e sip.qarkulluese në rrethrrotullim
Diametri i ishullit qendror
Gjerësia në hyrje
Rrezja hyrëse
Gjerësia në dalje
Rrezja dalëse