You are on page 1of 65

UDK 949.713 »13/15« : 262.2 (497.

13—16)

Josip Buturac

P O P I S Ž U P A ZAGREBAČKE B I S K U P I J E "1334. i 1501. GODINE

Za srednjovjekovnu topografiju sjeverozapadne Hrvatske osobito je va­
žan popis župa zagrebačke biskupije od g. 1334. To je najstariji srednjovje­
kovni popis župa ove najveće hrvatske dijeceze. Sastavio ga je gorički arhi-
đakon Ivan g. 1334. i uvrstio u statut Zagrebačkoga kaptola. Drugi popis
župa zagrebačke biskupije po vremenu i važnosti potječe iz g. 1501.
Rukopis statuta Zagrebačkoga kaptola zajedno s popisom župa od g. 1334.
nalazi se u Kaptolskom arhivu (Protocolla br. 821). Popis župa od g. 1501.
čuva se u dva primjerka: izvornik u Kaptolskom arhivu (Acta Capituli anti-
qua fasc. 67, br. 6), a kasniji prijepis u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu (Acta
Ecelesiastica-Statistica br. 1).
Prvi je objelodanio popis župa od g. 1334. zagrebački kanonik Adam
Baltazar Krčelić. Nije bio vješt paleograf, pa zato kod njega ima dosta krivih
čitanja. Drugi je objavio isti popis, zajedno s popisom od g. 1501, dr. Franjo
Rački u Starinama JAZU, a treći Ivan Tkalčić. Rački ima nekoliko tiskarskih
pogrešaka i krivih čitanja, iako se služio Tkalčićevim, svakako boljim, ruko­
pisom prije negoli je ovaj rukopis bio tiskan.
G. 1944. objavio sam u »Zborniku zagrebačke biskupije 1094—1944.« po­
pis župa zagrebačke biskupije od god. 1334. i popratio ga bilješkama. Glavna
mi je zadaća bila da ubiciram pojedinu župu, tj. da istražim i odredim kojoj
župi ili kojemu mjestu odgovara pojedina župa iz popisa od g. 1334.1
Nije to bio lak i jednostavan posao. Većina naših župa u doba turskih
ratova i vladanja nestala je bez traga i glasa. Crkve su porušene, svećenstvo
se razbježalo, narod se djelomično preselio u sigurnije krajeve, a djelomično
je odveden u tursko ropstvo. Propale župe ležale su u istočnim 'krajevima
zagrebačke biskupije, i to s obje strane nekadašnje hrvatsko-turske granice
(Đurđevac-Čazma-Sisak-Karlovac). Kako su ti krajevi bili dulje vremena
posve pusti, bez stanovnika, obrasli šumom i šikarom, stara su mjesna imena
skoro posve zaboravljena. Novo stanovništvo, Hrvati i Srbi, naseljeno po­
nešto u XVI. i XVII. st. a najviše u XVIII. st. donijelo je iz starog kraja mjes­
ne nazive koji nisu imali ništa zajedničko sa srednjovjekovnom topografijom
spomenutih krajeva. Zato istraživanje srednjovjekovne topografije uopće, a

1
Balthasaris Adami Kerscelich de Corbavia, Historiarum cathedr. ecclesiae
Zagrabiensis I, 1, Zagrabiae 1770. — Rački dr Franjo, Popis župa zagrebačke bis­
kupije 1334 i 1501 godine, Starine JAZU, knj. IV, Zagreb 1872, str. 201—229. —
Tkalčić Ivan, Monumenta hist, episcopatus Zagrabiensis II, Zagreb 1874. — Buturac
dr Josip, Popis župa Zagrebačke biskupije od god. 1334, Zbornik zagrebačke bis­
kupije 1094—1944, Zagreb 1944, str. 409—454.

43

posebno ubiciranje župa od g. 1334. zadaje svakom istraživaču ozbiljnih
teškoća.
U spomenutoj publikaciji rezultat je moga rada bio ovaj: od 412 župa
uspio sam ubicirati 282, a 130 župa ostalo je neubicirano.
S tim i takvim rezultatom nisam mogao biti zadovoljan. Zato sam se i
poslije g. 1944. osobno bavio istraživanjem naše nejasne srednjovjekovne to­
pografije. U tom važnom i zamršenom poslu pomagali su me brojni prijatelji:
jedni savjetom, a drugi objavljivanjem svoga povijesno-topografskog istraži­
vanja. Njihova su imena: Adamček-Kampuš, G. Blažević, G. Heller. A. Hor-
vat, M. Hrg, D. Kušec, Z. Lovrenčević, S. Pavičić, I. Škafar. Zahvaljujući
njihovoj pomoći odvažio sam se na ponovno objavljivanje popisa župa zagre­
bačke biskupije od g. 1334.
U ovom mojem novom radu sadržana su i bilješkama proviđena oba
popisa župa zagrebačke biskupije: 1334. i 1501. g. Kod pojedinog arhiđako-
nata najprije isu nabrojene župe koje su zapisane u oba popisa, a zatim one,
nešto mlađe, zapisane samo 1501. Broj neubiciranih župa sada je znatno
smanjen.
Želim ovim svojim radom potaknuti druge na povij esno-topografsko izu­
čavanje sjeverozapadne Hrvatske. Pojedini istraživači treba da se ograniče
na manje regije gdje treba istraživati mjesna imena izvora, potoka, dolova i
brežuljaka, zatim sve pristupačne dokumente koji se odnose na neki kraj.
Domaći arhivi moraju biti bolje sređeni, arhivska pomagala (kartoteka i dr.)
sastavljana, dokumenti barem srednjega vijeka objavljeni, a isto tako i rege-
sti svih važnijih dokumenata. Treba obići i strane arhive, svakako one u
Beču, Gracu i Budimpešti. Važni popisi srednjovjekovne papine desetine sa­
mo su djelomično objavljeni, a ostali su nepristupačni odnosno u nesređenom
stanju.
Izučavanje naše povijesne topografije svakako je važan i mukotrpan po­
sao. Naše bi znanstvene ustanove morale za taj posao pronaći i sposobne oso­
be i novčana sredstva. Uspješno obavljeni posao dokazao bi važnu povijesnu
činjenicu da su naši krajevi bili u srednjem vijeku veoma gusto naseljeni i
kulturno razvijeni.

Arhiđakonat Gora 2
A. Župe 1334. i neke župe 1501.
1. 1334. Primo ecclesia sancte crucis de Zitech. — 1501. Georgius de
Zythecz.
Odgovara župskoj crkvi u Sisku. Ovdje je gospoštija Zagrebačkoga kap­
tola od 1215.

2. 1334. Item ecclesia beati Martini ex ista parte Zaue, existens in posse-
ssione filiorum Chopor. — 1501. Johannes sancti Martini de Marthonfalwa.
2
Rački, Starine JAZU, IV, 203—205. — Lopašić Radoslav, Bihać i bihaćka
krajina, (priložena karta), Zagreb 1943. — Glavač Stjepan Dl, Zemljovid Hrvatske
iz god. 1673, Sarajevo 1937. — Barle Janko, Gorski arciđakonat prije turskih pro­
vala, Katolički list 1913, br. 23—26.
44

Ovo je Martinska Ves. Nalazi se na Savi. Pripadala je nekoć moslavač­
koj gospoštiji Čupora, a kasnije Erdödy-a. Župa Martinzkawez spominje se u
AK Popisi 1553. (155), 1588. (345), itd.

3. 1334. Item ecclesia beate virginis in Colpatw.
Lokalitet nije utvrđen. Nije vjerojatno kako tvrdi Janko Barle da bi to
bilo Pokupsko, a ni grobljanska crkva sv. Marije u Sisku kao što misli dr.
Lelja Dobronić. 3

4. 1334. Item ecclesia sancti Georgii de Blina. — 1501. Vrbanus sancti
Georgia de Blynya.
Danas Blinja kod Petrinje. Tu se nalazi pravoslavna parohija.

5. 1334. Item ecclesia in Gradiza, que est in Grangia abbatis Toplicensis.
— 1501. Paulus beate virginis de Gradyza.
Odgovara Gradusi kod Sunje. U Velikoj Gradusi je pravosl. parohija.

6. 1334. Item ecclesia sancte crucis circa Zawam. — 1501. Magister Nico­
laus sancte crucis de Hwthyna.
Ovo se naselje vjerojatno nalazi u okolici Hrastovice.

7. 1334. Item ecclesia in Gorgon.
Do sada nije istraženo.

8. 1334. Item ecclesia beate virginis de Gurgeuich.
Ne zna se gdje je bio Đurđević.

9. 1334. Item ecclesia sancti Martini de Stena.
Nalazi se istočno od Cazina. Zove se u narodu Stina, u dokumentima Bila
Stina. 1514. spominje se tu franjevački samostan. Turci su osvojili ovo nase­
lje 1575. Danas u njemu žive muslimani.

10. 1334. Item ecclesia sancti Michaelis de Koztannicha. — 1501. Nicolaus
sancti Michaelis de Kozthannycza.
Župa se ovdje spominje i 1384. (M. . . XXXVI, 106). Odgovara Ko­
stajnici.

11. 1334. Item ecclesia sancte crucis de Komogoy. — 1501. Martinus. sanc­
te crucis de Komogowyna.
Spominje se 1312. (C. D. VIII, 362). Odgovara Komogovini kod Kostajni­
ce. U Komogovini je sad pravoslavna parohija.

12. 1334. Item ecclesia beate virginis de Zrin. — 1501. Jacobus beate vir­
ginis de Zrynyo.
To je Zrin koji su Turci osvojili 1577.
3
Dobronić dr Lelja, Topografija zemljišnih posjeda Zagrebačkog kaptola prema
izvorima XIII i XIV stoljeća, Rad JAZU, knj. 286, Zagreb 1952, karta br. 7.

45

19. 1334. 22. Petrus sancti Martini de Ztabancha. Item ibidem prope ecclesia in Grangya. —-• 1501. Nekoć Čaglić. — 1501. Ovo je druga Kostajnica. abbatis Thoplicensis. Na Glavačevoj karti označen je potok Brutsina istočno od Maje. 1334. 23. — 1501. a danas Čaglica kod Vrnograča u Bosni. 1334. Item de Brochina. 46 . Item ecclesia sancti Stephani pape de Pownya. — 1501. 18. 1334. — 1501. 17. XI. 20. Item ecclesia omnium sanctorum de Boyna. 1322. Ondje je u blizini i selo Crkvina koje možda podsjeća na nekadašnjiu crkvu sv. 487). — 1501. Martina. 21. Danas Gore kod Petrinje. Gregorius sanc- te crucis de Chaglych. 1334. Valentinus beate virginis de Gora. 15. i 1266. Danas Bojna u lokolici Vrnograča na hrvatsko-bosanskoj granici. Mathias de Chawa. danas u Bosni kod Bužima. D. Ova se župa nalazi u marofu ili salašu topuske cistercitske opatije kod Podzvizda i Kladuše u Bosni. 1334. Odgovara selu Stabandža kod Bužima. To je danas Zirovac u kojem se nalazi pravoslavna parohija. (C. Item ecclesia de Stefoeneha. 1334. — 1501. 14. 13. Mathias beate virginis de Syrownycza. Ova župa nije zapisana u popisu 1501. 16. Item ecclesia sancti Martini de Creschich. 1334. Andreas sancti Martini de Kreschych. 1389. nekada centralna župa u arhiđakonatu Gora. te samostan i gospoštija templara. a zove se Varoška Rijeka. To je danas Podzvizd kod Velike Kladuše u Bosni. 1334. Ovo se naselje spominje već 1265. 1302. Martinus omnium sanctorum de Boyna. 1334. Posjed Bručina spominje se u do­ kumentima 1287. — 1501. Marti- nus sancti Stephani de Zenthistwan. To su vjerojatno Uneani u današnjoj župi Divuši. 1525. — 1501. Župa se ovdje spominje i 1348. Item ecclesia de Sirounicha. Item ecclesia sancte crucis de Chaglich. Item ecclesia sancti Clementis de Chaua. Ge- orgius sancti Martini de Kozthannycza. Item ecclesia beate virginis de Gora. To je Cava kod Bužima u Bosni. Item ecclesia sancti Martini de Koztannicha Elie. 1334.

Item ecclesia sancti regis Stephani de Petrina. postala slobodna općina i vodila dugu parnicu s top uskom opatijom. 1334. Item ecclesia sancti Petri. Paulus sanctorum Cosme et Damiani de Berkwsewyna. 1534. 1334. 23! Ne zna se da li se radi o jednoj ili dvije različite župe. na utoku Gline u Kupu. — 1501. Pravoslavna crkva u Dragotinji ima gotičke ulomke. To je stara Petrinja. Župa se spominje i 1430. 8). Laurencius sancti Stephani regis de Petrowyna. 1334. spominje se Myholya (posjed) prio­ n s Aurane (AK Popisi 20. 26. Možda odgovara selima: - njeuška kod Gline ili Brnjevac kod Vrginmosta. que est plebania. a kasnije dvije župe. 1508. 1334. IX. 40! 30. 28. (C. 1334. Petra treća je župa u Gorama. 46). Ovdje se u XVI. Marcus sancte crucis de Bemyewcz. To je druga župa i crkva u Gorama. Item ecclesia sancte crucis de Bernowcz. 31. st. 1334. 29. ili možda četiri. Na mjestu n e ­ kadašnje župske crkve 1734. 1574. Odgovara župi Farkašić. XIII. 1334. Mathias sancti Clementis de Gora. 125. Vidi gore br. Item ecclesia beate Virginis de Zrachicha. (C. Pravoslavna je parohija u Brezovu Polju i obuhvaća Brubno. 1334. spominje se Bernyewz (ACA 105. 122. Item ecclesia sancti Martini de Brochian. D. Item ecclesia sancti Quirini de Hraztovicha. Ipsa enim ecclesia sancti Clementis primo fuit plebania. — 1501. Demetrius sancti Nicolai de Brwman. Župa sv. To je župa Svračica koja se spominje 1327. — 1501. Item ecclesia sancti Clementis de Gora. 325). južno od današnje Petrinje. Vrbanus beate virginis in Zrachicza. 8 iz g. que in loco illius de Gora. 1334. U Acta Capituli antiqua 68. To je Hrästovica kod Petrinje. Župa postoji za sinode 1574. Item ecclesia sancti Michaelis cruciferorum. 151). 25. nalazi se čapella s. kod Jabukovca. Michaelis u župi Zažina. Vidi br. D. — 1501. a kasnije tri. Odgovara selu Brkiševina u župi Šišinec. koja je 1240. 1662. napisano je: Miholja seu Farkassich. nalazi franje­ vački samostan. 27. 1471. 47 . Item ecclesia sancti Nicolai de Brumen. Johannes de Hrazthowycza. 1334. 24. i XVII. 33. što valjda treba shvatiti da su ovdje u doba templara bile tri. 1544. exemptus est. 1361. 32. Ne spominje se 1501. — 1501. Danas Brubno kod Klasnića. Item ecclesia sanctorum Cosme et Damiani de Berkis. a danas se nalazi u Maji. — 1501. — 1501. 1507 i 1509.

1334. Ruševine te crkve zabilježene su na staroj katastarskoj karti u Arhivu Hrvatske. 44. — 1501. Trojstva u Gladovcu kod Pokupskoga. 1334. 41. 1501. Lucas sancti Michaelis de Grangya. Na nju sjećaju sela Bović i Kirin kod Vrginmosta. 48 . 2upa se spominje i 1534. . Item ecclesia sancti Quirini de Bouich. Martinus sancti Benedict! de Prewlaka. Item ecclesia cruciferorum de Gora. spo­ minje se već 1192. Item ecclesia sancti Georgii de Dolgo. Možda je tu nekada bila župa Streževo. Ova župa postoji 1534—1544. a sada kapela sv. 1550. koja je pripadala cistercitskoj opatiji. 1334. Ovo je četvrta župa u Gorama. (C. D. 1501. Na staru župsku crkvu sjeća Nikolino brdo kod Topuskoga. 45. a nalazila se uz Unu u okolici Divuše. Ovdje su sada pravoslavne parohije. ovisna o tamošnjim templarima. Oltar sv. Ova se župa spominje također 1534. — 1501. Item ecclesia sancti Michaelis de Grangya. 37. 42. Njezin je portal do danas sačuvan. Item ecclesia sancti Nikolai de Thoplica. Župa se spominje 1444. 1334. 1334. 335). Sa- monstanska crkva B. . 1334. Item ecclesia sancti Martini Bogdazlai.36. — 1501. Glavač stavlja ovu župu uz Unu jugozapadno od Divuše. Neistraženo. 1334. sancte crucis de Prezeka. kako je to predočeno na Glavačevoj karti. Ovo je druga župa u Žirovcu. Item ecclesia sancte crucis de Pech. — 1501. D. 38. Marije. 35. Item ecclesia sancti Petri de Sirounicha. Trojstva. Neistraženo. 1334. Vrbanus sancti Quirini in Bowych. a kas­ nije ivanovcima koji su ovdje imali samostan i gospoštiju. a nalazi se kod Vrnograča u Bosni. 40. D. N. II. Nepoznato. Odgovara selu Pecki u župi Čuntić. (C. nalazi se uz Kupu kod Pokupskoga stara crkva sv. abbatis predicti. 39. B. 1501. VIII. Petrus sancti Andree de Grangya. Stephanus sancte Trinitatis de Zthresewo. Item ecclesia sancte Trinitatis de Ztreseuo. Ostale župe 1501. 1642. Nikole spominje se 1313. 258). 43. 34. 1334. Lucas sancti Nicolai de Thopozka. 1574.

I ova je župa bila kod Vmograča. 48. 1501. Neistraženo. Neistraženo. 1501. Andreas sancti Martini de Vinodol. Laurencius sancti Michaelis de Pedal. 56. 1501. Selo je Hajtić kod Maje. 49. Benedictus sancti Quirini de Dobronya. 53. Neistraženo. Ima pravoslavnu parohiju. Andreas sancte Magdalene de Zwynnycza. 51. 60. 50. 59. 1501. Danas Mali Gradac kod Maje. Vinodol je bio biskupska tvrđa kod Hrastovice. 1501. 61. 54. Danas Dobretin kod Dvora na Uni. Ndcolaus beate virginis de Veteri Gradecz. 4 STARINE 49 . 1501. 46. Danas selo Rovišlka kod Majske Poljane gdje se nalazi pravoslavna pa­ rohija. Martinus beate virginis de Drawzka. Pastuša je kod Jabuikovca. Pravoslavna je parohija u Mečenčanima. Ambrosius omnium sanctorum de Knese. grad-tvrđa između Kladuše i Peći u Bosni. 52. 1501. Pravoslavna je parohija u Rujevou. 1501. Danas Kneževljani kod Petrinje. Gregorius sancti Georgii in Rowysno. To je Todorovo. Pedalj je (istočno od Gvozsdanskoga. Danas Veliki Gradec kod Maje. Phi'lipuis sancti Luce de Bwdemerych. 47. Ecdlesia in Petrowlyan. Laurencius sanctorum Gosme et Damiani de Paztwsa. 1501. Pravoslavna je parohija u Ljubini. Emericus de Gwozna. Ima pravoslavnu parohiju. pripada pravoslavnoj parohiji Komogovina. 1501. 55. 1501. Svinica je kod Graduse gdje se nalazi pravoslavna parohija. 1501. Vitus isancti Martini de castello Haythych. 1501. 1501. 1501. Emericus omnium sanctorum de Zthergalnyk. Ambrosius sancti Petri de Nowa civitate. 58. Ima pravoslavnu parohiju. Vitus sancti Martini de dnferiori Gradecz. Odgovara današnjoj župi Gvozdansko. 57. 1501. vacat.

Paulus ple­ banus in Toplica. Česi zovu svaku crkvu kostel. — 1501. Odgovara župi Žažina. Odgovara župi Kostel. Hrvatska prošlost II. Pirimo beate Virginis de Pregrada. 50 . Crkvica sv. — 1501. Martina pod Oštrcem u Zagorju (Ka­ tolički list 1913. — Heller Georg. Župe 1334. 497). Povijest župe Zlatar (Katolički list 1942). 4 Stahuljak dr Milan. Odgovara župi Radoboj gdje se župa spominje Radoboya 1598. — 1501. 70. (AK Popisi. Item ecclesia sancte orucis Petri filii Nuzlini. i župe 1501. Item ecclesia sancte trinitatis de Radboa. C. 139. (AK Po­ pisi. Spominje se 1598. 67. Neke crkve i kapele u Hrvatskom zagorju. 1334.2 Arhiđakonat Zagorje 4 A. Ecclesia sancti Nicolai intra Letovanić et Žažina. 1334. a pravoslavne parohije Kirin i Štipan. Ostrožiin kod Vrgimmosta. 1513. Item ecclesia sancte trinitatis de Thoplica. — 1501. 64. — 1501. 1574. Item ecclesia sancti Petri de Conoba. 69. Michael plebanus de Crappina. — Noršić Vjekoslav. 1334. Župa u Krapini spominje se 1507. 1574. 1334. Ovdje se župa spominje i 1669. 1600. (AK Popisi. Georgius plebanus sancte crucis. (AK Popisi. Neistraženo. 71. 479). 1334. 1543. 1574. I. 1598. (Mon. 1. 63. Comitatus Varasdiensis. 21). — 1501. Cristophorus pleba­ nus de Pregrada. Johannes pleba­ nus de Koztel. Zagreb 1941. 65. Vat. Plebanus in Dobraua pokupzki. Danas župa Petrovsko kod Krapine. 68. 69. 1334. 578). Spominje se i 1373—1375. — 1501. 497). 38. Ime ddlazi od latinske riječi casteEum jer je crkva bila okružena zidom za obranu od neprijatelja. 1334. 66. Item ecclesia sancti Nicolai de Krapina. Župnik župe Ostrožin nazočan na biskupskoj sinodi. München 1977. Župe 1574. Fabianus plebanus sancte Trinitatis. Item ecclesia sancti Emerici de Kostel. 62. br. Michael plebanus de Konoba. Odgovara župi u Krapinskim Toplicama. 503). Povijest župe Bedekovšćina.

Item ecclesia sancti Petri ibidem. Spominje se 1507. 69. (AK Popisi. 351. 4* 51 . 109). — 1501. Odnosi se na Kamenicu. (AK Popisi. 1574. Item ecclesia sancti Nicolai de Zelnicha. 72. 73. st. — 1501. 291. 1334. 37. sancti Ladislai. Ovdje se nalazila i507. — 1501.. 195. 1334. Ovo je danas župa Mihovljan. župa Sandte CfU- cis Insula (AK Popisi. — 1501. 1334. (AK Popisi. Item ecclesia de Lofoo/ . Georgius plebanus sub Komor. Križa u Zaeretju. 580). (C. 359). 1669. 1669. prene­ sena u Zlatar. Oštrec ili Martinšćina (danas u župi Lobor). 1669. — 1501. 1669. 79. 38. 76. 561). 37. — 1501. Stephanus plebanus in Bednya. Marije u Zlataru 1463. XI. Item ecclesia sancte crnci«. LadMava bila je u Ladislavcu. Benedictus ple­ banus sub Belecz.D. 1669. 1334. 78. 1334. Dominika spominje se ovdje već 1348. 80. sancti Laurencii ibidem. Župa je ovdje 1598. I. 77. 107. Simon plebanus de Ka- mennycza. D. Georgius plebanus sub Oztercz. 37. 159. Sv. Odgovara župi Bednja koja se spominje 1507. 493). 1334. 1334. — 1501. 1669. 81. 74. Item ecclesia de Tracustian. D. Župa se u Oštrcu spaminje 1440. odakle je župa 1699. Item ecclesia sancti Martini de sub Oztiurch. Odgovara župi u Donjoj Konjštini. Item ecclesia sancti Mychaelis prope Komor. 219. Item ecclesia de Kamennicha. Johannes ple­ banus de Zayezda Odgovara župi u Zajezdi koja se često spom'iinje tijekom XVI. Jiuranšćina u župi Belec koja se spominje 1258 (C. 1683. 111. 1600. 203. Župa je u Loboru 1507. 38). kapela B. 1475. 1598. 1334. Križ je u župi Zajezda. Simon pleba­ nus de isancto Dominico. Item ecclesia sancti Georgii de Belch. Odgovara mjestu Petrova Gora u župi Lobor. 1334. 561). 1598. 110). 1669. 499).V. (AK Popisi. Kamena crkva sv. 236. — 1501. (ZHS. (AK Popisi. 107. 1517 (AK Popisi. 75. 323. 1507. 139. Item ecclesia beate virginis de Zaieada. To je župa isv. 170. 439). Crkva sv. Lovrečan u župi Zlatar. 1334. Benedictus plebanus de Lobor.

86. Rad JAZU. 10. nalazile ruševine stare crkve sv. Zagreb 1909. i neke župe 1501. Osijek 1910. vlasnici grada i gospoštije Bijele Stijene. 85. nego je vjerojatno da se ona nalazila kod sela Bobare. Castrum ili tvrđava-grad Tibolda (Tiiiboldovica) jest Bijela Stijena. 95 Župa se također spominje na sinodi 1669. st. Arhiđakonat Svetačje (Zinche)5 A. Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva X. a 1489. kaže se da ise četvrt sata od sela Bijele Stijene nalaze »rudera muratae ecclesiae sanctae Barbarae«. i 19. Župe 1334. valjda u današnjem selu Bijeloj Stijeni. Mače. Svetačje obuhvaća sve područje od Bijele Stijene do Novske. Mihajla bila u blizini toga grada. 84. (Arhiv JAZU D—VII b—84) i 1482. Ondje se kraj nalazi . a 1507. str. — Szabo Đuro.Mihajla. pa je vrlo vjerojatno da upravo toj župi pripada crkva sv. Nekadašnja žu- 5 Klaić Vjekoslav. Croatia Sacra sv. — Heller Georg. 595. II dio. ostale starije župe 82. Comitatus Poseganensis. u Zencheffew kod Fejerikö. crkva se mogla obnoviti tada za svo­ tu od 3500 iforinlti. na Glavačevoj karti. 1334. 40—60. pa je prema tome župska crkva sv. Gaspar sancti Georgia An Abibaoia. spominje se u ovom krajiu Zent Gerg ad Belam.brežuljak Đurđevac gdje su se •na početku XVIII. 1507. Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva XI. Liješnica. u gospoštiji Raša ili Rašaška. Vidi br. — 1501. što znači da se crkva nalazi u ikraj'u Svetačj'u kod Bijele Stije­ ne. Croatia sacra 2. Zagreb 1891. Barbare. Item ecclesia sancti Georgia de Putnich. d na Glavačevoj karti 1673. 1495. 52 . Barbare. 1334. 200-godišnjica oslobođenja Slavonije. — Bösendorf er Josip. istočno od Biijele Stijene preko rijeke Sloboštine. Nije točno što tvrdi Stjepan Pavičić (Hrvatska enciklopedija. Veliko Trgovišće zapisano je kao župa na Glavačevoj karti. Georgius sancti Michaelis in Zynohesew. Ime sela Bobare podsjeća na crkvu sv. Zmthgerg plebani (AK Popisi. Crtice iz slavonske povijesti. 1669. 199. a drugi muž Franjo Berislavić. — 1501. Ecclesia sancti Mychaelis prope castrum nepotum Thyboldi. 3 Vadi br. 30). München 1975. G. različna od župe sv. Đurđa u Čagliću. vijeku. Zagreb 1931. 15—16 str. — Butu- rac Josip. — Szabo Đuro. 17—18. Prilozi za povijesnu topografiju požeške žu­ panije. 262—265. B. U kanonskoj vizitaciji Arhiđakonata Svetačje 1733. Zabok spominje se na sinodi i 1673. Mihajla spominje i 1410. 32) spominje se u ovom kraju župa »Rassa«. da je u predgrađu Bijele Stijene stajala crkva'Sv. Župe arhiđakonata Since u 18. — Smiči- klas Tade. 1673. 83. Zagreb 1911. Barbare i možda na plemkinju Bar­ baru (1503—1504) kojoj je prvi muž ibio despot Vuk Branković. Crkva se sv. (AK Po­ pisi. 40—46. »pod Bijelom Stijenom«. 531). 1650. Plemići Svetački ili nobiles de Zempche. Po svemu se čini da se radi o župskoj cnkvi sv. II. 129. Đurđa.

Tho­ mas sancte Katherine. ova župa nije zapisana u popisu 1501. 30). 82). i 1517. — 1501. Mon. dva su posjeda ovdje: Sv. pod imenima Therzthenycze (Trestenice) i Myndzenth (Svi sveti). župa u Jazavici posvećena sv. Ova se župa spomSkije posljednji put 1514. 10. Ste- phanus sanoti Ladislai in Schwkaucz. Blasius plebanius de Grobya. Prema tome župa se sv. a Dragalyna 1517. Nicođaus preberidarius ibidem. I/V. — 1501. 1504. 1334. Item sancti Thome de Dragalriia. 87. Ladislava također na­ lazila u dolini Sloboštine između Bijele Stijene i Okučana. 1334. Sv. Prema tome župa se sv. spominje ise castrum s. Katarina i Polesnyschye. 1/36. spec XLII. Posjed Dragalyn 1495. Item sancte Marie de Cirkuenicha. ispominje se parochialis ecclesia s. Tiboldovina je gospoštija roda Tibolda. »Leznik« može značiti današnje selo Lješta- ne kod Bijele Stijene i Rogolja i nekadašnju rijeku Lješnicu. 1334. 90. Vat. Petrus plebanus de Dragalin. Huog. Značajno je da je u XVIII. Na ovu se župu odnose podaci: 1504. st. ovdlje se nalazi i župnik s jednim di­ mom prihoda (AK Popisi. 95). koja se proteže od Bijele Stijene prema Savi i Novksoj. 98). a sigurno je postojala 1507. Đurđa pripadala je gospoštij'i benediktinske opatije u Bijeloj kod Sira- ča. st. kaže se za nje­ ga da mu je drugo ime Zabadfalu. 259. 1482. Začudo. 1334. D. Lesnyk je 1343. Hist. Sigurno je da ova stara župa sv. Ovdje se 1537. Tu je bio i posjed plemića Borathwa Nikole i Ladislava (AK Popisi. 1507. Tomi. Item eoclesia noua sancti Ladislai prope ibidem. dva su posjeda Schwkancz. 89. 91. . Item ecclesia omnium sanctorum de Terztennicha. 259) i 1526. koja teče od Rogolja prema Okučanima i Savi. XLII. 98). kao i još neke druge župe ovoga kraja. 55). Katarine nalazila 'u kraju južno od Bijele Stijene prema Okuča­ nima. spec. Zenth Marya Czerkwennycza (Mon. Katarine u Tiboltovini. 1334. Roka u Jazavioi služi kao podij srednjovjekovni grobni spomenik s nejasnim napisom: Hie irequiem Ladislaus qui cognomine Z e z i l . U 'kapeli sv. Ladislai kome pripada posjed Zahulyancz. a 1489.pa sv. danas Sloboštinu. Hung. pripada gospoštiji benediktin­ ske opatije u Bijeloj kod Sirača (AK Popisi. Jacobus glagolita. nalazi ple­ mićki posjed castrum Brythwychewyna (Rad JAZU 199. . Posve je sigurno da ova župa po svom mjesnom položaiju odgovara Jazavici koja leži između Roždanifea i Vdćarice — Svih svetih. XI. castrum i libera vila (C. Catherine in Tiboltho (Mon. Item ecclesia beate Katherine prope metas Leznik. Katarina u »Thibolthovini« i 1494. 6). Župa je le­ žala ina području gospoštije Tibolda odnosno Bijele Stijene kod današnjih Okučana. 30. hist. — 1501. 1495. a 1361. 53 . 1/36. 95). capellanus ibidem. Tome nema veze sa selom Dragalići koje je nastalo u XVIII. odakle je kasnije prenesena u Gornje Rajiće. — 1501. 1448. oltar sv. Czyrquennicza (Mon. 88. i 1526. 10. (Man. H.

97. a brdo iznad Vodarice zove se do danas Sisvete (ma vojničkim kartama). Capellani. Dimitrija odgovara današnjoj župi Novska. Johannes sancti De- metrii. Još u XVIII. 1404. danas selo u pravoslavnoj paro­ hiji Lovska. D. Ne spominje se u popisu župa 1501. — 1501. D. Martina. pa ni kao župa u dokumentima onoga vremena. u selu Borovcu kod Rajića nalaze goleme ruševine srednjovjekovne crkve sv. 54 . 95. iako se zna da ise tu već 1363. 1334. nalazile su se ovdje ruševine srednjovjekovne crkve. 1528. Item sancti Mychaelis de Velika. gospoštija s velikim brojem selišta. 1372. a 1494. 98). a (brdo iznad Novske zove se do danas Bjelavina. 1375. 300). 1519. 93. u kraju Krivaj- -Jamarica. sv. Još u XVIII. Thomas plebanus in Herweucze. 1334. te se o njoj kaže da pripada gospoštiji benediktinske opatije u Bijeloj kod Sirača (AK Popisi. Prema tome. XIII. Bujjaviea je 1500.U XVIII. 1334. 96. 1334. što se može uzeti kao okolica Bijele Stijene. ova je stara župa bila u današnjem Borovcu. 92. 1483. 1334. — 1501. 29). 1412. 1507. 94. U XVIII. O njoj potanje nlišta ne znamo. in Since (Starine XV. Po Klaićevu mi­ si jenju. 10. 1507. st. 129). 1507. trgovište (oppidum) i veći feudalni posjed. 30. 1495. (AK Popisi. župnik sv. — 1501. Antuna. Martina. st. Item fbeate virginis de eodem. Ovdje se spominje župa Erwencze 1507. 172). nalazi »Velyka castrum regium inter Pukur (Pakra) et Soploncha (Ilova) (C. spominje se u ovom kraju kapela sv. Item beate virginis de Boyauch. obnovljena poslije oslobođenja ovoga kraja od Turaka. Kraljeva Velika je oppidum novum et antiquum. zajedno sa župnikom i prebendarom. Capellani. st. nalaze se ovdje ruševine stare crkve Sviju svetih. 1508. Od 1495—1517. Item sancti Nicolai de Ruenicha. Naselje je ucrtano u geografskima kartama 1528. župa sv. Petrus sancti Martini in Zynehe. Sva­ kako je značajno da se u XVIII. danas selo u župi Lipovljani. Martina nalazi se u okolici Bijele Stijene. Item sancti Martini de Dicenoua. i 1567. 1517. nalaze se ruševine srednjovjekovne crk­ ve kod današnje crkve u Novskoj. 1373. tj. st. Georgius plebanus de Bwiawch. Petar. Zupa Zenth Demether in Zemche spominje se ovdje 1495. a podalje u polju žup­ ska crkva. — 1501. XV. sit. Zupa se ovdje spominje također: Bwyanowcz 1495. Ilije. Item «sancti Demetrii de Belina. 1517. Martina (C. 1403. postoji u staroj tvrđavi kapela sv. To je župa Bujavica. i 1517. 1334. Ova je župa također bila u Borovcu ili negdje u blizini. Tu se nalazilo i trgovište. Ovdašnji posjed nalazi se na području Svetačja i pripada gospoštiji Bijela Stijena. To je dosta veli­ ko naselje i gospoštija koja se u dokumentima često bilježi: 1364. Ta je župa i gospoštija ležala između rijeke Pakre i Subocke. župa i crkva sv. To je Kraljeva Velika. arx i provincia. Prema tome.

103. Item beate virginis prope fluiuium Saploncha. Za 150-godisnjega turskoga vladanja ovdje nije ibilo katolika. 98). 102. crkva je već bila poru­ šena (ACA. 1507. D. Item sancte > orucis de Boykouichi. 1517. — 1501. Pos. valfrda zbog željezne rudače u blizini. 99. kapela sv. 97). Ta je obitelj kasnije pobjegla pred Turcima i nastanila se u zapadnoj Hrvatskoj. Kuzme i Damjana (C. D. Item sanctorum Cosme et Damiani in possessione Christopho- ri. ležale ruševine stare crkve i podignuta kapela sv. Spomenuta crkva B. 133. 10) i ostala je u ruševnom stanju na početku XVIII. Ova se župa Vjerojatno nalazila kod današnje Brekinske (župa Gaj) gdje su u XVIII. ni sM/jedećih godina. 244). Zenthlelek (Sve­ ti Duh) je prostrana gospoštija obitelji Castellanfyw (Kaštelanovići) u XV.. Odgovara današnjoj župi sv. (G. Ovdje je 1353. Item sancti Georgii de Megurechya. — 1501. Hel­ ler. 99) u kraiju Uljanik-Kreštelovac i nema veze s lokalitetom: Woys 1333. Emericus ple­ banus de Zenthlelek. i 1517. Nicolaus plebanus in Crysthalowcz. Ivana Krstitelja. »Jo- hovača«. 9. Nicolaus plebanus in Vasmegywrechye. feudalni posjed (C. XII. 10. 133). Zenthlelek odgovara današnjem Dežanovcu koji se u XVIII.. monasterium super fl. 1334.rijeka »Saploncha« je Ilova. i na početku XVI. u njemu se preko 200 godina nalazi kapela sv. ali ne župnik (AK Popisi. 98. st. Heller. koji se nekada zvao i Željezni Međurić. st. Me- geriwch je 1228. D. 101. 1334. i 1507. a 1495. Današnje Marino Selo zove se u XVIII st. župa pod istim naslovom (AK Popisi. pa je zato titular crkve izmijenjen. Mar- tinus plebanus de Myholcz. Župa se ne spominje 1501. Nikole u Međuraću. D. 1334. 180). a . trgovište i prostrana gospoštija (provincia). Crk­ va sv. župa Myholcz (Miholec) nalazi se kod Petrovine (AK Popisi. Mihajla. uhvaćen Kurt-aga. IX. spominje se ovdje prebendar. 1334. Item sancti Mychaelis de Dewecher (Dowech?). — 1501. 1334. — 1501. 54). Pukruch (C. negdje kod dana­ šnjeg Marina Sela u župi Gaj. Duha in Novoforo 1402. ibidem.) 100. 1533. Pos. odnosi se možda na ovu župu. 294). pa je zato nedopustivo vezati ime Marino Selo sa spomenutom srednjovjekovnom crkvom »foeate virginis« i srednjovjekovnim naseljem »Maryasoucz«. Com. a od 1495—1540. III. (AK Popisi. — 1501. Stephanus rector hospiitalis. 29. To je danas selo Krešte- 55 . Johannes sancte crucis in Woykowcz. Ova crikva sv. Com. st. odnosno slučajno preu­ zet od nestale župe Ervence. Mjesto »Saploncha« je Stupčanica. Kad je ovdje u Željeznom Međuriću 1573. st. Marije nije u Stupeanici nego uz rijeku Ilovu u blizini Međurića. Ova župa i hospital (Ubožnica) spominje se također 1495. zove Kaštel po ostacima kaštela i rodu Kaštelanovića. 1334. Woykowcz je castrum i feudalni posjed obite­ lji Cavlović (AK Popisi. 31). 84. Item sancti Spiritus de Clechkouichi. 31. Križa nalazi se ovdje i 1404: Woykouch ad Sanctam Cru- cem (G.

(AK Popisi. a 1337. danas u okolici Kreštelovca. 290). 643). VII. a nalazila se negdje kod Dežanovca »iuxta possessionem magistri Petri dicti Castellan« (Arhiv JAZU D—V—9). 738). Ortice. D. Item omnium sanctorum in possessione Fabiani. 1517. a zapravo je bila u današnjem selu Korjeničani kod Bastaja. 111. pa se po svemu čini da se spomenulta župa sv. 1334. K. 308). 1495. — 1501. Ova se župa spominje 1443. nalazila prostrana gospoš- tija s trgovištem (oppidum) i tvrđom (castrum). 61). 1334. — 1501. Vjerojatno se radi o župi u da­ našnjem Daruvarskom Brestovcu gdje sad postoji pravoslavna parohija. II. Item beate virgmis de Soploncha. Item beate Margarethe de Crayetina. 56 . 98). X. XI. i 1441. (L. 264). Stephanus capellanus de eadem. nalazi se ovdje naselje Fabijanovci (Bösendorfer. 30. Item sancti Mychaelis. Mihajla koja se spominje 1355. nalazi se župa u Brez- nici (L. 1439. L. Ysau je žena koja potječe od roda Tiboltoviića. Item sanotl Mychaelis ibidem. crkva je opljačkana (Ondje. K. Možda je to župa sv. II. br. 1334. Dominus plebanus de inferiori Soploncza. C. 1334. ležale ruševine stare crkve. 1446. 110. 1495. 109. Item beate virgmis in possessione filiorum Ysau. K. gdje su 1702. (L. 304). Habet I capellamum. (Lukcsics. 306. spominje se posjed Zenth Gergh kod Toplica (AK Popisi. 1029. patron župe Ladislav de Gara imenovao je ovdje Stjepana Ivanova za župnika. 7). Simon alter capel­ lanus de superiori Soploncza. 106. 599). VII. što generalni vikar Ivan iz Koprivnice nije htio potvrditi. pa je zato svećenik Stjepan molio potvrdu od Svete Stolice (Lukcsics. Ovo je župa u Donjoj Stupčanici iznad Bastaja gdje postoji pravoslavna parohija. 1507. a 1517. 105. 1334. 1483. slično i 1512. Donrinicus plebanus de superiori Soploncza. 11). Franciscus sancte Margarethe de Dobrafcwcha. 107. 490). U XIV. Andreas sancti Georgii in Thopoloza. (Starine 36. — 1501. ecclesia sancti Georgii prope ođnoisno in Ilova (C. 104. I ova se župa nekada nalazila kod Daruvarskog Brestovca. Đurđa nalazila između rijeke Toplice i Ilove kod Daruvarskog Bres­ tovca u šumi Điurđička. Item sancti Georgii de generatione Tolineg. 290). 1438. Ovdje se na početku XVI. D. br. 1334. sft. Item sancti Mychaelis de eadem. K. u Brezthowcz. Za nftu se kaže da se nalazi u Dobroj Kući kod Daruvara. a uz rijeku Toplicu koja je dala naseljiu drugo ime (1348. 1334. 1441. 108. st. 1334. Ova se župa spominje 1441.lovac kod Dežanovca. Cristolfeulde alio nomine Thopolcha. 1929. — 1501. (AK Popisi.

151). Župa se ovdje spominje 1468. Item ecclesia sancti Ladislai de Podbor. 1513. Item beate virginis de Pukur. Item beate virginis de Scencheula. Hung. 1334. Ne zna se gdje je stajala ova župa. Capellanus ibidem. pretvoren u goleme ru­ ševine. (AK Popisi. (Man. — 1501. 1517. Danas je tu opet (katolička župa. — 1501. Župa se ovdje spominje 1466. Ona je posjedovala osrednju gospoštijiu s trgovištem. D. 1334. 117. 126). 1491. (C. 11). i 1517. (AK Popisa. — 1501. Michael plebanus beate virginis in Zyrch. Ovdje se župa spominje 1495. Jacobus sancte crucis in Bagenowoz. 30. 1334. exemptus per dom. K. Item sancte crucis de Bagen. i 1517. podijeljena između više vlasnika. (L. I/IV. 113. 9. i 1496. R(everendum). 114. Zuipa je imala župnika i prebendara ili kapelana. (AK Popisi. Ovo je župa u Gornjoj Stupčanici koja se spominje 1367. 101). (L. Item beate virginis de Bela. Capellanus ibidem. Item beate virginis de Thoiplica. D. 463) 116. nalazila pro­ strana gospoštija. 1507. Tu je u kasnom srednjem vijeku bio manji feudalni posjed. 1934. To je iSirač kod današnjeg Daruvara. Capellanos II habet. D. ( C D . Oapellani ibidem II. (C. a 1517. (AK Popisi. 98). Goleme nekoć ru­ ševine krasne benediktinske crkve još nisu posve iščezle. Ovo je župa u današnjem Daruvaru koji se u srednjem vijeku zove Top­ lica i Cetvrtkovac. Vat. 118. 1334. K. To je danas Badljevina gdje je na početku našega stoljeća obnovljena katolička župa. i 1517. — 1501. 97). 112. 306). 30. Župa se ovdje spominje 1375. i utvrđeni grad koji se održao i za turskoga vladanja i na početku XVIII. 397) i 1402. 14). 1334. Župa B. Ovdje se 1341—1533. 7. To je Bijela kod Sirača gdje se nekada nalazila benediktinska opati­ ja. 1334. 64. Marije nalazi se tu 1378. 1507. — 1501. Gal'lus plebanus in Chetherthekhel. Ime Hewiz za ovo naselje dolazi od riječi Hitze što znači toplinu ili toplice. Habet I capellanum. 57 . Fabianus p'lebanius de Bela. 115. (AK Popisi. i samo­ stan augustinaca.— 1501. 98). Item beate virginis de Zirch. 317). VII. To su danas Pakrački Sređani gdje je u kasnom srednjem vijeku bilo trgovište sa sajmovima u srijedu i osrednja gospoštija (provincia). a kasnije Podborje (Chethertekhel ili Cetvftkovac jer su se ovdje četvrtkom držali sajmovi). 1507. st. 1495. 295. XIV. XV. Thomas plebanus de Pe- kerzerdahel. 1334. (Starine XXXVII. 1495. Demetrius rector capelle de Subkw. 32. XV. Ovdje se nalazila veća gospoštija s tvrđom (casfcrum) i trgovištem (oppidum).

Župa s crkvom sv. Pos. Faibianus plebanus de Nowa ecclesia. 30. 1440. Ne zna se gdje je bila ta kapela. Nalazila se jugoistoč­ no od Badljevine gdje do danas teče potok Kravarina. 10. Tu se spominje župa 1495. 1517. kao Michkoulna. i 1517. K. Hellerovo je tumačenje neprihvatljivo (Brekinska. 98). Michael sancti Petri in Petrowyna. 1517. 58 . (Ondje. Položaj ove župe nije istražen. 120. Kapela sv. (Heller. Com. 10. 10. Marcus plebanus de Tresohan. VII. D. XV. 1501. 125. Spomen na tu župu i posjed sačuvan je u šumi Miökovina. (Ondje. D. 1501. gospodara Bijele Stijene i Svetačja. 311). (AK Popisi. 1507. B. Ovdje se župa nalazi 1387. Georgius plebanus in Krawaryna. 122. 121. 98). 45). Župa se ovdje nalazila 1495. 119. 80). 397). 1501. 26). a prosti­ rala se kod Stare Subocke u okolici Lipovljana. Com.. 1501. (AK Popisi. (L. 1517. 1482. 287). 1507. Capellanus. 1487. 226). 1487. To je i feudalni posjed južno od rijeke Toplice kod Dežanovca. Andrije spominje se ovdje već 1257 (C. a zatim Franje Berislavića Grabarskoga. (C. Uz tu kapelu postojao je i franjevački samostan 1468—1510. (AK Popisi. Barnabas plebanus in Powelychye. 1498. V. D. 81). Prema tome. Ovje je župa taikođer 1495. 1501. Michael plebanus in Zombathel. 196. VII. (C. U Podborju se nalazi manja tvrđa ( ). 1501. a nalazila se kod Kreštelovca. za­ tim 1407. Ovdje je u ovo doba srednji feudalni posjed s više posjednika. Nova Cyirkva. Stephanus rector capelle sancti Petri de monte Wsathecz. 1501. Diimichkouina itd. Therschan je feu­ dalni posjed najprije vranskog priorata (sa sjedištem u Pakracu). Ladislava u Podborju kao filijala župske crkve B. 124. XV. 98). 30. a ležalo je u okolici Sređana i Kreštelovca. Georgius plebanus in Dimchkofeld. IX. Možda Pogana — zenthpeter kod Da­ ruvara. Naselje je ucrtano u naj­ starijim geografskim kartama. Ista je župa zabilježena u dokumentima 1456. 1507. zapisivan često u do­ kumentima (1306—1517). Ostale župe 1501. 1378. 398). 126. U isto vrijeme spominje se župa u susjednom naselju-posjedu Maykowcz koji tako­ đer pripada gore rečenim feudalnim gospodarima. 1495. Marije u Toplici ili Četvrtkovcu spominje se 1378. (Starine 36. 1501. Trešćan i Maj- kovec jesu dva imena za jednu župu koja je ležala u kraju Novsška-Voćariea. Luska Czirkva. 123. Tu je stajala tvrđa od koje i danas leže ruševine i feudalni posjed. kao Ujeghaz. Tu je bio nekada i ma­ nji feudalni posjed s više vlasnika. D. Pos.

D. München 1976. 31). 128. Peikrecz plebani. Iz prošlosti Po­ žege i Požeške županije. ecclesia beate Marie. Antonius altarista de Zdencz. 99). plebani. 32) koja se u sre­ dnjovjekovnim dokumentima ne spominje jer je Pakrac bio centar i gospoštija vranskog priorata. — Bosendorfer. — Heller. Crtice. Zagreb. 109). Ovdje je bio i veći feudalni posjed. 1507. Ime je sačuvano u šumi na podnožju Psunja — Rašaška kod sela Rogolja gdje se danas nalazi pravoslavna parohija. Isti. 31) jer se i tu na­ lazio posjed vranskog priorata sa sjedištem u Pakracu. Comitatus Crisiensis. 1413. I jedni i drugi Zdenci zapisa- 6 G. Podatak o ovoj crkvi objavljen je u L. 1501. 131. Ane koja je do danas sačuvana. pa držimo da su to Donji Zdenci koji su tokom vremena izmijenili naslov crkve. stari grad-tvrđa Pakrac u ruševnom je stanju. Ostale župe i crkve 127. D. 85!) 130. 132. a u posjedu pravoslavnih vjernika (AK Popisi. VI. (C. München 1978. — 1501. Podravina od Bednje do Voćinke. i na tom posjedu tr­ govište (oppidum). U njemu se nalazi castrum i oppid'um. Pakrac (Pukrućh. 1334. Rassa plebani. 1334. Margarete (vidi br. To je župa u srednjovjekovnom Pakracu (AK Popisi. danas Mali Zdenci. 1750. 1517. i da se u Dobroj Kući nalazio pavlinski samostan sa crkvom sv. Pekercz) spominje se 1401. 1378. 213—214. ali se u njemu još nalaze ostaci nekadašnje crkve. Kempf Julije. (AK Popisi. To su Donji Zdenci. i neke župe 1501. Ovo su Gornji. (AK Popisi. Item ecclesia beate virginis de Zdench superiori. Drugačije zna se da je u Dobroj Kući kod Daruvara bila župa sv. 1507. 1507. 100).K VII. Požega 1925—1926. danas Veliki Zdenci kod Gruibišnog Polja. Georgius fprebendarirus de Zdencz. 144.e 129. 7 Čuk Juraj. Benedictus rector capelle castri Zdencz. Blasius omnium sanctorum de Zdencz. 279. a njegova gospoštija (provincia) di­ jeli se u Waywodatus inferior et superior (AK Popisi. Primo ecclesia beate virginis de Zdench inferiori. Vjesnik Zemaljskog arhiva XVIII. 10. Župa i crkva nalazi se ovdje 1275. 30). str. u vlasti viteškoga reda ivanovca i zato izuzet od vlasti za­ grebačkoga biskupa. Dobrakuoha. 265—268. 1495. I ovdje se župa samo jedanput spominje (AK Popisi. (Ne kaže se o kojim se Zdencima radi. Marije spominje se ovdje 1507. Ste- phanus gplöbanus de Felssew Zdencz. Arhiđakonat Gušće (Guescha)7 A. bez krova i vrata. C. Zenth Marco. 32). itd. 59 . Ova se župa samo jedanput spominje istočno od Novske (AK Popisi. trgovište (oppidum) i tvrđa (castrum). (Vidi br. 136). Župe 1334. Župa s crkvom B. Comitatus Veroecensis. 31.

Župa je tu bila i 1517. (C. 134. 1334. Item ecclesia sancti Nicolai similliter. 138. povlašteno kraljevsko trgo­ vište ili grad i tvrđa (castrum). Thomas. u blizini Brezovice. Čini se da je ležala podalje od Virovitice na posjedu istoga imena. 133. 1385. V. Item ecclesia sancti regis Stephani ibidem prope. trgovište (oppidum) i osrednja gospoštija (pro- vincia).ni su u dokumentima već 1244. 7. I ova je župa ležala među dravskim močvarama u okolici Virovitice. Item ecclesia sancti Johannis. 1415. — 1501. danas Spišić-Bukovica kod Virovitice. (AK Popisi. (C. — 1501. Michael plebanus sancti Nicolai de paludübus Drawe. 1334. 136. Item ecclesia sancti Bartholomei. 1512. Ova se župa spominje 1257. Župa također u blizini Zdenaca. Položaj ove župe nije istražen. Valentinus et Barnabas. X. XV. Pos. 68. Item ecclesia sancti Georgii de Brezounicha. XIV. 61) i nema veze sa žuipom Sv. 66. 108. Danas je to selo ai župi Gradina kod Virovitice. 1334. (Starine XXXVI. 103). 1334. — 1501. i XVI. 1411). 131. 36. Ova se župa spominje 1337. Ležala je oko gornje Ilove. Thomas plebanus de Ilowa. 81). Đurđa Tolineg. 103). st. Župa se nalazila u okolici Zdenaca. ali se ne zna na kojem mjestu. 1334. — 1501. Augustinus plebanus sancti Bartholomei. Naselje leži u »insula Zenth Iwan«. među drav­ skim rukavima. 1518. 223). D. 306). 43. (AK Popisi. 38.). Tu je bila tvrđa (castrum). 1334. Ste- phanus plebanus sancti regis. 1255. Item ecclesia sancti Georgii de Ilowa. (AK Popisi. Župa se spominje 1507—1520. — 1501. 139. Stephanus plebanus de insula Zenth Iwan. — 1501. 32. Ikako to drži Heller (Com. Item ecclesia sancti Andree apostoli. (LK VII. Item eoclesia sancti Emerici. To je Felse Bakwa odnosno Gornja Bukovica. Danas to područje pripada župi Gradina. Župa se ovdje spominje 1495—1517. 141. Benedikta (1349. 1441. U to doba nalazi se u Brezovici veća feudalna gospoštija. 113. Item ecclesia sancti Nicolai. 1334. D. 290). tvrđa i manja feudalna gospoštija. 1334. 105. prebendarii ibMem. Plebania sancti Georgii de Brezewyczä vacat. 60 . i kasnije tijekom XIII. 1410. Franciscus ple­ banus de Zenth Endrey. 137. 140. 1334. 135. 71. Tu se nekada nalazio pavlinslki samostan s crkvom sv. — 1501.

GalLus et Egidius prebendarii ibidem. — 1501. Emeri- cus et Georgius capellani. 66. Item ecclesia sancti Francisci de Lypoua. 201—213. Plebania de Zenth Peter vacat. 1334. 8 145. 71. An- thonius plebanus de Werewcze. Ležala je južno od Virovitice. (AK opisi. (AK Popisi. 1439).— 1501. — 1501. Thomas ple­ banus de Lyppowa. Na tom se posjedu vjerojatno nalazila rečena župa sv. 71). Marije 1548. Item ecclesia omnium sanctorum. 35. Item capella beate virginis de Grech. Item ecclesia beate Elyzabeth de Tholilouch. XIII. 132) i treći ženski. 61 . Item ecclesda sancti Martini de Twuiski. Ova župa postoji u kasnom srednjem vijeku (1379. 32). zatim 1513—1520. 1421. Stephanus plebanus in Spinis. (AK Popisi. 1334. (AK Popisi. Istorijski glasnik Beograd 1—2/ /1975. I tu se nalazio manji feudalni posjed. Obuh­ vaćala je feudalnu gospoštiju Lipa ili Lipova koja se nalazila južno od Viro­ vitice. 8 Kolarević Antun. Od­ govara danas selu Cremušini ili Cremušnici kod Velikoga Grđevca. možda je bila dominikanska <(M. 132). Mathias pleba­ nus in Gerecz. 34. Talovec — posjed i grad. Spominje se više puta u srednjem vijeku. Crkva sv. 1439) i u novom vijeku 1507—1517. Gregorius prebendarius ibidem. a odgovara danas župi Stari Gradac kod Virovitice. Tu su stajala dva samostana: franjevački i do­ minikanski (Ondje 43. (AK Popisi. 143. Item sanctorum Cosine et Damiani de Verouche. 131). — 1501. Župa se često spominje u srednjem vijeku i 1513. (Vidi br. Michael plebanus om­ nium sanctorum. Župa se kasnije ne spominje nego posjed Zenthambros koji pripada gos- poštiji Virovitici (1417. Item ecclesia sancti Petri de Becoa. slobodno trgovište i tvrđa. Položaj ove župe mije istražen. Danas je to dio Spišić-Bukovice. 146. 149. Virovitica je sjedište županije i veće fe­ udalne gospoštije. str. 23). Ova se župa spominje više puta u kasnom srednjem vijeku i 1507. Ambrozija. zatim 1520. — 1501. 148. 103). — 1501. 1437. 1334. To je župa Talovec na područjiu srednjovjekovne gospoštije Talovec. — 1501. 1334. c. Z. Anthonius et Georgius graeiani ibidem. 1334. Michael plelbanus de Tollocz. 1334. 113. 144. 142. 1334. Ovo je župa u srednjovjekovnoj Donjoj Bukovici (Also Balkwa). u susjedstvu župa i posjeda Talovec i Sesvete. Item ecclesia sancti Ambrosii. 136!) 147. Župa se ovdje u Virovitici više puta spominje u kasnom srednjem vijeku. 1334.

32. — 1501. Thomas plebanus in Gordowa. Plebania sancti Adriani vacat. 488. 1334. 66). Ova je župa ležala između Kloštra i Staroga Graca. 1334. 197. 418) po kojem je naselje dobilo ime Kloštar. 1517. Odgovara selu Međuraća u župi Nevinac južno od Bjelovara. Ovdje se nalazi franjevački samostan već 1295. Župa se ovdje nalazi 1495. — 1501. Tu se nalazila veća feudalna gospoštija i trgovište. Ovo se mjesto često puta spominje 1245—1544. — 1501. 29. (AK Popisi. Item ecclesia sancti Adriani de Grabounok. 1407. 1507. Odgovara današnjoj Črešnjevici. (AK Popisi. Valentinus et Barnabas. Johannes ple­ banus in Rachchya. 62 . VII. LK III. 152. Item ecclesia sancti Michaelis de Hoohko. II. (AK Popisi. u župi Kozarevac. 1334. 1479. 204. (AK Popisi. 7. 1517. Petrus alter capella- nus de eadem. Item ecclesia sancti Martini de Cheresnou. Hothko ili Hathko bio je mali plemićki posjed u okolici Velikoga Grđevca. Item ecclesia beate virginis de Gordowa. To je posjed srednje veličine. 7. 101). 1334. (Lukcsics. AK Popisi. Nicolaus plebanus de Hothko. 151. 153. 67). (Lukcsics. 156. Item ecclesia sancti Nicolai de Radcha. 8. 1495. 1479) i u novom vijeku 1513. 1372. 1513. 62. prebendarii ibidem. 187). Ovdje je ne­ kada bio centar upravne župe i veće gospoštije s gradom-tvrđom (castrum). 150. Gregorius prebendarius ibidem. II. 8). — 1501. 111). 1334. 2upa je prvotno bila u Oderjanu kod Kloštra. Augustinus pleba- nus sancti Bartholomei. 1481. Item ecclesia sancti Bartholomew — 1501. Mjesto se spominje 1265. Odgovara danas selu Prugovac u župi Podrav­ ski Kloštar. (C. Ovdje se spominje župa također 1437. Benediotus plebanus de Ohresno. 100). Item ecclesia sancti Nicolai filiorum de Porog. Mathias et Andreas ibidem. D. 35. Župa je zabilježena u dokumentima 1334. X. 1507. podijeljen između nekoliko vlasnika. — 1501. zatim 1495. 9. — 1501. Kao župa Zenth Adrian zapisana je 1495. Danas je župa u Velikom Grđevou. zatim 1495. (AK Popisi. Danas je ovdje župa Nova Raca kod Bjelovara. 1334. a kao župa 1433. južno od Kloštra. — 1501. 1334. 1267. Thomas. 1334. 1347. 31. Magister Blasius de Mogywrechye. 1507. 155. 1471. 154. Ta se župa spominje u kasnom srednjem vijefcu (1231. a kao župa 1513. 62). 157. Item ecclesia beate virgims de Megurech. 1517. ali se ne zna na ko­ jem mjestu. D. (C. Domini- cus plebanus in Progowcz. (AK Popisi. 104).

I tu je bio mali plemićki posjed. 175. Johannes plebanus capelle in Obramelch. Stephanus plebanus in Rachchycza. Johannes prebendarius ibidem. (AK Popisi. D. qua itur de Rachcka ad ecclesiam sancti Benedicti« (C. Ecclesia de Grebenna vacat. 100). Ivana in Grebenna nalazi se 1433. 110). Ostale župe 1501. 1501. Odavle potječe zagrebački kanonik i kraljevski protonotar Mathias Gregorii de Gathalouch (1413—1437) (Ivančan. — 1501. 34). Gatalovac je župa i manji feudalni posjed u okolici Grđevca. — 1501. Mihajla i manji feudalni posjed nalazio se možda kod Gru- bišnog Polja. Item ecclesia sancti Stephana protomartyris de Radchieha. Ple- bania in Gathalowcz. 179). 32). 407). Bartholomäus sancti Pauli in Radowan. vijerojatno u okolici Velikoga Grđevca. 1334. 1334. 1517. Item ecclesia sancte cruris de generatione Gatal. 161. 9. 1423. u okolici je Zdenaca i zove se Zenithpal. 1507. — 1501. Petrus plebanus de Kopaehewcz. Župa i posjed odgovaraju danas selu Benedik-Babinac. 1334. Georgius plebanus omnium sanctorum. (LK III. 1501. gdje se nalazi pravoslavna parohija. 283. 159. 100). Item ecclesia omnium sanctorum. (Lukcsics II. 63 . a odgovara Donjoj i Gornjoj Kova- čici kod Velikoga Grđevca. (Ondje. tu je mali feudalni postjed između Rače i Grđevca (AK Popisi. 199). B. pa se kaže. Kapela sv. 569). 264). D. 163. 1501. Tu se nalazi i manje trgo­ vište. U popisu župa 1501. 1507. (Lukcsics II. Kopachowcz je imanji feudalni posjed. Župd se spominje posebno 1334. 1334. 1334. br. sjevero-istočno od Nove Rače. 62). 1501. (C. 162. (AK Popisi. D. (C. X. Kapela sv. nema župe ni kapele za koju bi se moglo ustanoviti da odgovara ovoj kapeli. X. »magna via. uz Racu. 1433. (Lukcsics I. 447). IX. Zenth Be- nedyk je bio u kasnom srednjem vijeku mali feudalni posjed. Item eealesia sancti Benedicti. Zagrebački kanonici. 165. Ove su Sesvete posjed koji pripada župniku u Raci. za­ tim 1495. —* 1501. Župa je ovdje spominje 1517. Mynidzenth plebani ad Racham. 1479. Tu se župa nalazi 1328. 312). 158. 160. Item capella beate virginis. pa je prema tome župa Sesvete ležala negdje u blizini Nove Rače (AK Popisi. Ova se župa spominje još 1335. Ta se župa Sesvete spominje još 1507. Racchycza Zent Istwan. 164. 166. Benedictus plebamus sancti Benedicti.

Cleti villa. 173. 132). 1517. (AK Popisi. (AK Popisi. Ebres plebani in Berzewcze (AK Popisi. 1507. (AK Popisi. Župa se ovdje spominje i 1520. 167. 1501. (AK Popisi. 176. 101. 268). 111). 1501. 130). Nalazi se vjerojatno u okolici Virovitice. 1501. podijeljen na više dijelova. Blasius capellanus eiusdem. 1513. 1501. Marije. 66) znači da Ebres kao po­ sjed pripada župniku u Brezovici. Odgovara lokalitetu Bušetina kod Virovitice. (AK Popisi. (LK VII. Mathias plebanus de Zelanahraztye. 117) sa crkvom B. Anfcholocz je posjed zagrebačkoga. Nalazila se u okolici Virovitice. 175. 178. Petrus plebanus de Ebres. Virovitice. vaeat. (Bösendorfer. Spominje se kao posjed u okolici Virovitice 1427. Tu je gospoštija obitelji Banfy. 1513. 64. pa tako i položaj rečene župe. 171. u okolici Virovitice 1520. ondje 1929. 169. (AK Popisi. 7. I tu je bio mali feudalni posjed. Ovo se naselje spominje i 1416. Orehowciz je mali plemićki posjed. Plebansia sancte Elene. Nalazila se kod Pivnice. Župa možda negdje kod Virovitice. 172. 177. 1501. Michael plebanus de Grobosyncz. 31. 1501. Michael plebanus de Klethy. 7. 300). ecclesiae Sancti Nicolai (LK III. 64 . LK III. 12). Jacobus plebanus de Bothowcz. Emericus plebanus de Bwsowcz. Grobosincz kao župa sa župnikom i prebendaram spominje se 1495. 1501. Crtice. pa se prema tome i Ebres kao župa nalazi blizu Brezovice odnosno Virovitice. i 1517. 1501. Petrus plebanus de Joboyno. 1501. 1481. a nalazio se u okolici Grabišnoiga Polja. Stephanus plebanus sancti regis. 286. 1501. D. 131). Blasius plebanus sancti Egidii. Župa se ovdje spominje također 1495. 174. istočno od. 1501. Demetrius plebanus de Jantholowcz. 32. Petrus plebanus de Orehowcz. Župa se spominje i 1479. Ova se župa spominje 1520. 130). 170. 1501. Ima župa i posjed Zenthkyral kod današnjega Grubišnog Polja 1495. nalazi se kod Zdenaca i odgovara današnjem Grubišnom Polju. 168. (AK Popisi. 1489.biskupa istočno od Virovitice. 1520. 101).

(C. 179. Item ecclesia sancti Marci in Castro Grecensi et ecclesia sancte Margarethe de suburbio. 182. zatim 1328. 405). zatim pod gradskim — grada Gradeca kod Zagreba. 126). — 1501. 41.. 1322. Antuna podignuta je i 1622. Croatica Christiana Pe­ riodica 1. 183. (C. Emerici in area capitulari. 180. D. Kad je osnovana župa i sagrađena crkva sv. Spominje se prvi put 1328. 47—61. Zagreb 1896. Ubi- kacija nekih župa zagrebačke biskupije iz XIV. 344). 1334. župska crkva sv. 377) itd. Petra u Zagrebu (rukopis). (C. Petra. Item ecclesia sancti Anthonii in vico Latinorum Zagrabie. posvećena nova crkva sv. prodana je pravoslavnima. Arhiđakonat katedralni (Zagreb)1 A. Laurencius plebanus in Opporrowcz. Zagrebački arciđakonat. ne zna se. Ova se spominje 1259. Crkva je i župa sv. st. — 1501. st. Ovo je župska crkva Vlaške ulice koja je kao posebna feudalna općina spadala pod pokroviteljstvo zagrebačkoga biskupa. i XV. Crkva se spominje i 1344. XI. Franciscus plebanus s. Margarete nalazila se na mjestu gdje je danas pravoslavna crkva u Zagrebu. D. Povijest turopoljskih župa. 1334. Petrus plebanus sancte Margarethe. Martinus ple­ banus in Reznyk. D. a na koncu XVIII. Sjeverno od današnjega Trga Republike stajala je u XIV. Mirka. Item ecclesia beate virginis in Reznek. Marka. 5 STARINE 65 . Župska crkva sv. Župa sv. nekoć cistercitska. 1334. na nekadašnjem posjedu Zagre­ bačkoga kaptola. 84. To je posjed Zagrebačkoga kaptola koji se spominje već 1313. Thomas plebanus s. Zagreb 1977. 9 Barle Janko. st. 1334. — 1501. D. D. To je bila kaptolska župska crkva u Zagrebu. Povijest župa i crkava zagrebačkih: Župa sv. Marije. i neke župe 1501. VIII. stoljeća. a prestala je to biti u XVII. Ivana u Novoj Vesi. Marka do 1261. Zagreb 1899. — Isti. Odgovara župi u Resniku kod Zagreba. ne zna se. (C. 1321. — Hrg Metod. a kaptolskom župskom crkvom postala je kasnije crkva sv. Primo videlicet ecclesia beati Emerici Zagrabie ante ecclesiam maiorem. Anthonii de vico Latinoram. Na području ove župe postojao je nekada dominikanski sa­ mostan s crkvom sv. str. Povijest župe sv. Na mjestu stare crkve sv. podignut zid ili kula za obranu stolne crkve od Turaka. Item ecclesia beate virginis de Oprouch. (Ondje IX. Zato je u to doba srušena crkva sv. — 1501. 1328. Antuna. Dominus Martinus plebanus de monte Gre­ censi cum tribus capellanis suis. V. Martina. 1334. IX. st. Kad je postala župska crkva. — 1501. Spominje se prvi puta 1242. IX. a nalazila se pred stolnom crkvom uz dominikanski vrt gdje je na početku XVI. 405). Nikole. (C. — Buturac Josip. — Isti. Zagreb 1911. Župe 1334. 128). 181. danas Granešina koja se pod tim imenom javlja 1266. pod biskupskim patronatom. Zagreb 1903.

zatim 1268. D. Item ecclesia sanctorum Simonis et Jude apostolorum de sub- montibus. To je danas Marija Bistrica. 66 . Grgura (C. (C. 188. VIII. Item ecclesia sanete trinitatis de Glauinicha. sjeverno od Sesveta. na području nekadašnje gospostije Glavnica i upravne župe (plemićke) Moravče. To je Čučerje koje se spominje već 1201. 1334. X. župa sv. 1334. nalazila se kapela sv. 1507. 1334. Ova se župa nekoć zvala Bidraš. Šimun. D. Crkva presv. br. D. Item ecclesia sancti Matthie. 1334. Anthonius plebanus sanete Trinitatis in Glawnycza. XI. Breka. 184. (C. Matije u Matijancu spominje se prvi put 1279. Valentinus plebanus in Jablanowcz. — 1501. Istoj gospoštiji pripadala je i župska crkva sv. 1320. Item ecclesia beati Petri de Biztricha. a danas Markuševec ili Sv. — 1501. (C. Martina i župa sv. Sanctorum Bricii et Martini in Bosyako. 92). 10 U Popisu župa Franje Račkoga pomutnjom su ispuštene župe br. — 1501. 183. 572). 185. obje u Božjakovini (gospoštiji) (AK Popisi. 557. Crk­ vena se građevina odlikuje velikom starinom. dvije su različite župe. sancti Georgii et sanete trinitatis de Stubieha. Ona se nalazila na području gospostije Božjakovina kojoj su bili vlasnici templari. Item ecclesia sanctorum omnium circa magnam viam. 1334. III. Plebanus ss Simonis et Jude apostolorum. Breka u Brckovljanima. 1438. 463. 18). 191.10 186. 184. U gospoštijskom dvoru Božjakovini 1358. Župska crkva sv. — 1501. 187. Paulus plebanus omnium sanctorum. Lukcsics II. 190. Ova se župa spominje 1436. 1334. — 1501. Georgius plebanus de Zthwbycza superiori. Đurđa sagrađena je u Gornjoj Stubici prije 1209. 1340. D. Dominus Stephanus de eadem. spominje se prvi put 1209. — 1501. XII. sjeverno od Dugoga Sela. 1270. Item ecclesia beate virginis in Chucherya. — 1501. 185. Martina u Prozorju. 556). 433. Gaspar plebanus in Byztryeza. Georgius plebanus in Chucherye. 4). 1334. Petrus plebanus de Zthwbycza inferiori. 448). 189. Crkva sv. 557— 558. 574). To je danas župa Moravče. Istom kasnije posvećena je crkva B. a bila je u Stubi- čkom Mateju. Item ecclesia sancti Nicolai de Lubenik. 1600. parochiae Sancti Petri in Biztrycza pri­ padaju 3 kuće kmetova. kasnije ivanovci. — 1501. 1334. Item ecclesia beatissimi Martini in possessione cruciferorum. To su Sesvete kod Zagreba. Crkva sv. Trojstva nalazi se u Do­ njoj Stubici. Spominje se i 1342. D. V. Mariji i po­ stala proštenište (AK Popisi. kad su župljani imali u njoj prava i dužnosti patronata (parochiani de Morawcha.

156). kao i manji feudalni posjed. X. To je danas župa Brdovec. vacat. Spominje se i 1342. Andreas plebanus sancte Katherine. a 1520. 115). Mathias plebanus in Odra. Martinus plebanus sancte Crucis in Krawarzka. 566). Paulus Zlawych prebendarius ibidem. 196. — 1501. 1334. — 1501. Item ecclesia sancti Viti de Crapina. IX. 194. zove se ta župa Zenthmyklos (Ondje. To su dvije župe: prva je u Okićkoj Sv. Capellanus vacat. 403. XI. Ane nalazila se u samoborskom feudalnom gradu (dvorac. 1463. 345). itd. 198. utvrda). Item ecclesia sancti Petri de Crapina. Emericus plebanus sancti Martini sub Okych. Spominje se i 1283. Zove se »Krapina«. Odgovara danas selu Zaprešiću gdje je valjda župa trajala kratko vri­ jeme jer to selo dolazi u povijesnim spomenicima uvijek kao podružnica župe Brdovec. 1334. Item ecclesia beati Martini in monte ad fluvium Culpe respi- ciens. III. Matheus plebanus sancti Viti in Berdowcz. Spominje se ta župa i 1461. Anastazije i danas je župska crkva u Samoboru. Item ecclesia beate virginis et sancti Martini de Okich. župa je u Jablanowczu (AK Popisi. — 1501. glagolita. Kapela sv. zajedno s okolišnjom zemljom plemić Ivan Okić cister- citima na otoku Sv. (C. 304). 1334. 568). (C. Martinu pod Okićem. 210. Isto vrijedi i za slijedeću župu. 1600. U Kravarskom se župa spominje 1553. 92. 192. Plebanus in Jamnycza. Crkva sv. He­ lene poklonio je 1277. 1578. To je danas župa Bistran- ska Poljanica. D. nekada jednostavno zvana Bistra. O župskoj se crkvi kaže 1209. (AK Popisi. 1334. — 1501. a druga u Kravarskom. (C. Crkvu sv. 197. VI. Z. D. 5* 67 . 195. Plebanus de Zamobor. 5). Berdocz spominje se 1520. C. Paulus plebanus beate virginis sub Okich. 1334. 194. a druga u Odri. jer se nalazi uz rijeku Krapinu. — 1501. 451). (AK Popisi. da ju je gradio župan Vratislav. Jakoba kod Save (Opatovina kod Stenjevca). Item ecclesie Sancte Katherine et sancte crucis de Krauarzka. 193. Župa Berdonocz. 1334. (M. 1588. (AK Popisi. 1334. To su dvije župe: prva se nalazi u Stupniku. Item ecclesia sancte Anastasie et sancte Helene et sancte Anne de Zaimobor. Petrus plebanus in Thwropoly. 155. I ovo su dvije župe: prva se nalazi u Vrhovlju kod Dubranca. 115. 216). Ova druga spominje se već 1331. Mariji (Kljuka). D. 1553. Item ecclesie de campo Turouo et de Odra sancti Georgii. — 1501. Odgovara župi Pisarovinska Jamnica. a druga u Sv.

Valentinus plebanus de veteri Chycha. — 1501. Item ecclesia beate virginis de Pezchenicha. D. (CD. Ovo je župa Brezovica kod Zagreba. a druga župi u Velikoj Gorici gdje se župa nalazi 1588. 1334. 206. Ladislaus plebanus sancti Marci in Spinis. 202. Quidam Gregorius glagolitha ibidem. Prva je župa bila u današnjim Starim Čičama. Prva župa odgovara danas župi u Jakuševcu koja se spominje 1520. Spominje se 1371. 429). Spominje se 1588. 200. Petrus plebanus in Schytario. 205. — 1501. 203. 68 . 1334. Odnosi se na župu i crkvu u Stenjevou. 199. To je danas Peščenica gdje župa postoji i 1588. — 1501. Valentinus plebanus de Peschenycza. Item ecclesia beate virginis in Crisech. Petrovina kod Jastrebarskog. (AK Popisi. već tek 1574. Item ecclesie sancti Marci et beate virginis in campo. (C. 352—353). 201. Bartholomeus ple­ banus in Cassyna. — 1501. 345). Ovo je Kasina. vacat. (AK Popisi. 1334. Item ecclesia sancti Nicolai de Zelna. Item ecclesia sancti Johannis baptiste de Selin. — 1501. 207. Ovo je župa u Donjoj Zelini. Crkva je u ono doba stajala na brežuljku iznad Stenjevca na mjestu Crkvište. a druga u Šćitarjevu. 280). Item ecclesia sancti Petri de Časna. Sancti Nicolai in Zelyna vacat. Bartholomeus plebanus in Gorycza. (AK Popisi. 1334. (Ondje. Capellanum habet. Spominje se i 1343. Item ecclesia beati Georgii in Chicham et ecclesia beatissimi Martini de Chicharia. Mathias plebanus in Zthennowcz. 1334. 1334. Johan­ nes plebanus in nova Chycha. Item ecclesia beate virginis de campo filiorum vel heredum Arlandi. 344). — 1501. Ne spominje se 1501. 1346. 4. XI. (C. XIV. filiorutm Iwan in campo. — 1501. Capellanus eiusdem. (AK Popisi). D. Plebanus sancte crucis in Wrabcha. Ovo je župa u Novim Čičama. (AK Popisi. 326) i 1598. Ova se druga spominje i 1347. Item ecclesia beati Petri de Petrouina. Plebanus in Petrowyna. 1334. 204. Item ecclesia sancte crucis de Rabuch. 208. Feudalni posjed Brezovica često je puta zapisivan 1507—1600. — 1501. 1334. XI. — 1501. 1334. 118). To je danas župa u Vrapcu. 1334. 345).

1501. Blasius plebanus de Cerye. Nedelišće kod Čakovca. To je župa Nova Ves u Zagrebu. Sancte Clare in campo. To je Pušća. 213. 1501. 211. osnovana 1369. 219. Kupinec je istom zgodom 1574. Zagrebački ar- hiđakonat. 1501. Đurđa pripadala je nekada kašinskoj župi. S. To je Sveta Nedjelja kod Samobora. 215. Magister Gregorius plebanus s. zapisan kao župa. Krapinske Toplice. 1501. Trojstva zovu »Nedjelja« ili »Sveta Nedjelja«. Mathias pleban in Vgra. Sveti Križ kod Brdovca »in promontoriis Berdovcensibus« smatrao se još 1622. est exemptus. 210. Drugo je ime za tu župu Zapruđe. pa je upravljana iz župe Brdovec. tako Ra- doboj. 214. uzdržavali su ovdje posebnoga kapelana da upravlja tom župom. To je feudalni posjed zagreba­ čkoga biskupa. 1501. est exemptus. To je župa Cerje kod Sesveta. osnovana istom 1789. 212. Ostale župe 1501. ali je nastojanjem nekoga glogovničkoga prepošta postala samostalna župa. 69 . vacat. Župa sv. Korisno je napomenuti da se kod nas crkve i župe sv. pertinet ad s. Capellanus est ibidem. C. (Barle. 209. zapisane kao župa. dok je župa u Mariji Gorici. Vitum in Berdowcz. 217. Planina s crkvom sv. Mihajla spominje se ovdje 1343. valjda privremeno bez župnika. Jacobus plebanus in Oborowo. Donja Kupčina spominje se kao župa za vrijeme zagrebačke sinode 1574. kao posebna župa. Martinus plebanus sancte Trinitatis in Nedelcz. Župa na Savi zapadno od Ivanić-Grada. Šestine su također tada 1574. 1501. Johanms in nova willa. Georgii in Pwschya. Ostale starije župe 216. 1501. poslije ukinuća tamošnjega franjevačkoga samostana. i stavljena pod patronat Zagrebačkoga kaptola koji je ovdje bio feudalni gospodar. B. 220. Utemeljena je 1366. kojoj sada pripada Sveti Križ. Kad su isusovci naslijedili ivanovačke posjede u Glogovnici i Planini. 41) 218.

crkvu B. Nalazi se kod potoka Košuće gdje je nekada živjelo pleme Košućani. Odnosi se možda na Donju Dubicu u kojoj je bila crkva sv. 11 Šerić Hašim. 224. Irene ja. 222. Item ecclesia sancte trinitatis de Zuabina. D. — 1501. 1334. i 1501. XII. Item ecclesia sanctorum Cosme et Damiani de Porci. 106). 102). Marije. 1334. nekoć posjed plemena Greda. Možda je isto š mjestom Jaxagoucha koje ima 1384. Croatia sacra 22—23. Arhiđakonat Dubica 11 A. Nikoli. Ovdje je stanovalo pleme Greda. Zagreb 1944. 228. (M. Ova se crkva spominje 1351. H. 1334. — 1501. (M. 1334. Pleme Tolstovci živi istočno od Kostajnice. Item ecclesia beate virginis de Brochina. Tamošnja do­ minikanska crkva bila je posvećena sv. 1334. D. Plebanus de Greda. 1334. Ovdje je boravilo pleme Perci. H. 227. To je posjed plemena Konjuh. H. 226. Odgovara Bačinu. zapadno od Dubice prema Kostajnici. XXXVI. (M. XXXVI. H. To je danas Slabinja. 1334. To je nekadašnji posjed plemena Bročin. 1334. H. 40) i 1384. na desnoj obali Une. Nekoć Ožiravci. Spominje se i 1384. nekadašnja Gornja Dubica. 229. Katoličke crkve i samostani u Dubici i njezinoj okolici u srednjem vijeku. 70 . 1334. zapadno od Dubice. Marije. Župe 1334. Ovda­ šnja pavlinska crkva podignuta je u čast B. danas Elezovača kod Gornjih Međuvođa. Spominje se i 1384. Primo (in districtu dubicensi): 221. Plebanus de Baehyn. Item ecclesia sancti Nicolai de Greda. Danas je ovo Bosanska Dubica. 223. Item ecclesia sancte crucis de Tolstowich. Item ecclesia sancti Georgii de Ozirauchi. Item ecclesia sancte crucis de Kasucha. — Grga Blažević iz Ključa dao je više podataka o ubikaciji srednjovjekovnih crkava u kraju oko rijeke Sane piscu ovih redaka koji mu i ovom prilikom toplo zahvaljuje. gdje je bilo trgovište (forum). 225. H. 106). Primo ecclesia omnium sanctorum de Foro. XXXVI. D. Item ibidem ecclesia sancti Petri (Tkalčić čita: Iriney). (C.

Možda je to Puharska kod Prijedora. 258). 244. 1334. Item ecclesia sancti Jacobi de Ztregomba. Item ecclesia de Pobresia. 1334. H. 237. 233. Item ecclesia sancte crucis de Herbachan. Možda je ova crkva istovjetna s crkvom sv. To su šumećani kod Prhova. 234. 242. 235. dra Antuna Sovica. Item ecclesia sancti Martini de Sumechicha. Item ecclesia beate virginis de Oztra loka. 241. 102). Zove se i Zturgomlya 1384. XII. 236. 238. 1334. Oštra Luka južno od Prijedora. Ovdje je imalo posjed pleme Poljana. 1334. To su danas Zamile kod Kamička ili Sanskog Mosta — Prijedora. 230. Item ecclesia sancti Martini de Cozara. 240. 1334. 239. 1334. 1334. Item ecclesia sancte crucis de Podcrisie. Danas Mren ili Mrin između Sanskog Mosta i Ključa. :b) In districtu de Zana 232. Item ecclesia sancti Georgii de Optez. Item ecclesia de Cramen. D. To je ona bosanska Strigova. 1334. Item capella omnium sanctorum de antiquo foro. 1334. (C. Item ecclesia beate virginis de Zemelna. Đurđa u Otoku kod Dubice koja se spominje 1354. To su danas Hambarine kad Prijedora. Primo ecclesia sancti Stephani regis de Pluharia. To je danas Kremen desno od Kamička preko Sane. 243. Item ecclesia sancti Johannis baptiste de Zmalan. 245. To je danas Vrščić kod Ključa odnosno Prhova. 1334. 1334. To je danas Podbrežje kod Sanskog Mosta. po mišljenju pok. 71 . 231. Jeronima. (M. Item ecclesia sancti Georgii de Mren. vjerojatno rodno mjesto sv. XXXVI. 1334. Item ecclesia sancti Johannis baptiste de Wersusya. . To su Velegići kod Ključa. a. 1334. 1334. b. 1334. Item ecclesia sancte trinitatis de Cesich. Item capella Vulk dicti Srebech. 1334. 1334. Kozarac u gori Kozari.

Item ecclesia sancti Petri de Vidusy. Prve dvije župe greškom su ponovljene kako je to očito iz gornjih bro­ jeva 241. Item ecclesia beate virginis de eadem. Item ecclesia beate Elyzabeth de foro. 1334. Vadičevo uz Unu između Bos. Item ecclesia sancti Petri de eodem. 1334. Plebanus de Blagay. D. 430). Item ecclesia sancti Georgii de Ozek. 256. 248. XII. Novog i Bos. Spominje se i 1357. Item ecclesia sancte oruois de Podcrisye. Item ecclesia sancti Georgii de Blagay. 1334. 246. Odgovara mjestu Glaž oko izvora rijeke Usore. Župa sv. Možda Podgraci pod Kozarom. Ecclesia sancti Mychaelis de Voyzka. 251. Item ecclesia sancti Luce. Item ecclesia sancti Johannis baptiste. To je Tur jak u župi Sirnici kod Ivanjske. Item ecclesia sancti Georgii de Biscupci. Item ecclesia sancti Elye de campo. 1334. 72 . 247. Paulus plebanus de Ozek. 261. 1334. 1334. 1334. 260. 253. Item ecclesia de Raschich. Item ecclesia sancti Mychaelis de Turya. Item ecclesia sancti Georgii de Gradech. i 242. 1334. 1334. (C. 1334. — 1501. dakle južno od Prijedora. 252. 1334. 1334. 262. que de decimatione cultelli de Zana existunt. Možda Ivanjska. 1334. 255. 257. Kostajnice. Japra je zapadno od Sanskog Mosta. Vojskova je između Kozarca i Dublee. 259. 1334. 254. 1334. Blagaj na Sani kod Bos. Item ecclesia sancti Nicolai de Galaas in metis Wzore. Item ecclesia sancti Martini sub castro. 1334. Petra bila je u istom kraju. — 1501. 1334. Novog. Item ecclesia beati Marci evangeliste et beati Martini de Jaipra. 258. 249. Item ecclesia beate virginis de Vodicha. c) In districtu de Vrbaz 250.

1501. 7. Kostajnica. 9.. Vojskava na posjedu obitelji Čađe. Plebanus in Lyppya. 1501. B. župa Prošara. bila na mjestu gdje je prije rata stajala kuća trgovca Milana Marica. Kadin Jelo vac ima crkvište u voćnjaku Šimuna Vukosa. 1501. 10. u srednjem vijeku župa nepoznatog imena. Plebanus de Albaneza. Martina. u XVII. Draksenić. 1501. župa Moštanica. 1501. Plebanus de Mostenycze. Dubica. Martinus plebanus in Veznycza. 266. 271. Bilogrivić — kapela sv. 1501. Sključani. Thomas plebanus de Welyka. 273. Elezovača kod Gornjih Međuvođa. 267. to se ne da uvijek sa sigurnošću zaključiti. Hvale­ vrijednim radom Blaževića poslužili smo se gore. Baćin. 6. Dyonisius de Verbaschy. 274. 1501. Plebanus in Jezdanieza. Blažević je istraživao područje Sane. Kako je za turskih ratova nestalo na ovom području staroga hrvatskoga katoličkog stanovništva. 268. 73 . 8. Dyomsius rektor capelle sancte crucis. Neke župe 1501. Serića. 5. 263. Šerić drži da je tu bila crkva sv. Mathias plebanus in Zlobochina. nekoć u srednjem vijeku naselje Poljana. na lijevoj strani ceste Kozarac—Bos. Martinus plebanus de Zloboehyna. Demirovac. 269. 270. No ipak je vrlo koristan istraživalački rad na licu mjesta ili »na terenu« Grge Blaževića iz Ključa i H. 1501. 264. 1334. Plebanus in Clethua. Capellani. 1501. 1501. Dvorište s crkvištem na zemljištu Ivana Ećima. a ovdje posebno iznosimo crkvišta u okolici Dubice prema Šeriću: 1. Suhaja. nekoć ivanovački samostan. 4. 265. Gornjoševci. Koje ruševine odgovaraju pojedinoj crkvi iz popisa od g. Križa. a dr. 272. Košući kod sela Gornje Međuvođe. 1501. 2. ima crkvište 150 m sjeverno od ceste Bos. Plebanus de Zwethal. st. 1501. a šerić okolicu Dubice. Du­ bica—Bos. Jedino po ruševinama starih srednjovjekovnih crkava moglo se ustanoviti gdje su nekoć bile kato­ ličke crkve i župe. 3. Crkvina. 1501. izgubila se i uspomena na nekadašnje župe i crkve prostranoga i gusto naseljenoga dubičkog arhiđakonata. 1501.

(C. (AK Popisi. 145—202. — Buturac dr Josip. 1467. nema ove župe. Item ecclesia sancti Clementis in archidiaconatu varazdiensi. (Lukcsics. (C. 1334. Hrvatska prošlost II. Požega 1970. 277. — Heller. 46. D. — Isti. (ACA 100. XV. 81). Arhiđakonat komarnički (1334—1934). — 1501. 1405. 1507. D. (AK Popisi. XI. (AK Popisi. Župa Poljana spominje se 1374. Stephanus gracianus et alter Johannes. str. Item ecclesia sancte crucis de Zlaulna. D. 12 Brdarić Franjo. 1334. 1517. 74 . 1334. Bjelovar-Slav. 1501. — Dočkal Kamilo. Jacobus plebanus in Zredysche. predicta (i. To je župa Martijanec. (C. 240). Anthonius et Jo­ hannes mansionarii. filiorum Egidii. — 1501. Gregorius plebanus in Kaproncza. i neke župe 1501. 1423. A. 1504. 68). knj. 1355. XV. Župe 1334. kilometar da­ leko od središta grada. 1334. Župe u Hrvatskoj Podravini. Andreas plebanus in Marthynyancz. (V. D. Johannes plebanus ecclesie beate virginis in Polyana. 133). 1507. 1501. 1972. Spominje se 1259. (V. Item ecclesia sancti Martini. Crkva sv. 108). 105. nalazi se u Varaždinskom arhiđakonatu. Starine JAZU. Zagreb 1941. 280. Katolički list 1934. 1513. 697. Capellani duo eiusdem. Item ecclesia beat! Nicolai de Koproncha. To je župska crkva u nekadašnjem Su- hodolu. Spominje se 1629. Item ecclesia beate virginis. 1513. Ladislaus capellanus eiusdem. A. 91). 281. D. — Lovrenčić Zvonimir. — 1501. — 1501. Z. Povijest Rimokatoličke župe Bjelovar. a današnjem Jalžabetu. Ova župa odgovara Vlaislavu kod Novigrada u Podravini. 39—48. — 1501. 1127). Johannes gracianus. 37. br. Srednjovjekovna naselja oko Streze. V. — Horvat dr Rudolf. Karta plemenskih župa i ubiciranih srednjovjekovnih lokaliteta u okolici Bjelovara. Ane s hospitalom spominje se 1345. 36). 127. XII. Staru su crkvu srušili martolozi 1643. Primo ecclesia beatissimi regis Ladizlai. 292). Odgovara danas selu Slanje u župi Martijanec. — 1501. D. Johannes plebanus ecclesie sancti Clementis in Zwynusa. (C. u Varaždinskom arhiđakonatu. 91). D. Zagreb 1956. 1429. 1334. danas selo jalžabetske župe. Ja­ cobus plebanus ecclesie sancte Elizabeth in Zwhodöl. IV. 279. Odgovara selu Kelemen u župi Jalžabet. To je današnji Miklenovae. 68. D. Rovišće-Ku- tina 1975. 39). 630. Nicolaus (rector) hospitalis. i ovaj kraj strahovito opustošili. D. Co- mitatus Crisiensis. 37. Arhiđakonat Komamica 12 A. 1334. To je Poljana. e. 276. 1334. Blasius rector altaris sancti Michaelis. de Ka- marcha) que tarnen est plebariia. D. X. 1507. 278. II. Gregorius rector altaris sancte crucis. predgrađe grada Koprivnice. Povijest Rovišća. Spominje se 1341. 1501. 1352. 181). (C. Item ecclesia sancte Elyzabeth. München 1978. Spominje se 1374. 275.

D. Ovdje nije bilo župe 1334. Andreas de Razynya. Step­ hanus senior. 1334. Clemens rector capelle beate virginis ibidem. (AK Popisi 12). 1334. 269. Ovdje je 1512. 332). Blasius de Raohcha. Paulus plebanus in Bednya szenth Peter. Z. 283. D. 1513. (V. — 1501. Stephanus plebanus ss. D. Danas je to selo u župi Martijanec. 1334. vicearchidiaconus. 216). 1334. 444). plebanus in Spinis. 285. u to doba nalazi se u varaždinskom arhiđakonatu. — 1501. nalazi se u varaždinskom arhiđakonatu. N. 1334. Item ecclesia sancte trinitatis de Ludbregh. Item ecclesia sancti Stephani regis circa Drauani. II. Georgius rector altaris sancte Katherine. Ivanu. plebanus in Lwdbregh. 284. Georgius plebanus in Crysowlyan. Petrus capellanus eiusdem. Z. Fabianus capellanus do- minorum Fronohther. 1334. 1495. D. <V. D. XI. Odgovara danas selu Sv. 289. Područje župe sv. Đurđ. Albertus plebanus ec- clesie Georgii in Spin'is. a tek kasnije sv. Ladislaus pleba­ nus in Razynya. Prebendarii in Lwdbregh: D. Mirku. Danas je to Ludbreški sv. (AK Popisi. — 1501. Cosme et Damiani. 290. 1334. Domini- cus plebanus in Heriborthya. — 1501. započelo proštenište koje <se temelji na događaju s presv. Ova župa odgovara kapeli sv. Item ecclesia sancti Georgii. Michael capellanus eiusdem. Martinus capellanus eiusdem. Item ecclesia beate virgihis. 12. 216). Spominje ®e. BrdaHić misli da je u Imbriovcu crkva bila posvećena najprije sv. Ovo je župa Rasinja koja se spominje i 1346. Stephanus capellanus eiusdem. Item ecclesia sancti Petri de Beegna. Župa Križovljan spominje se 1495. danas u župi Imbri- ovcu. D. 286. nego tek 1501: Paulus plebanus in Emry- howcz. Spominje se 1408. pripada varaždinskom arhiđakonatu. A. Item ecclesia sancte cruris de Razina. 1411. Martina u Zablätju. Petra pokriva se s područjem današnje župe Vel. — 1501. cruciferorum. 282. 1507. II. Ova se župa spominje i 1408. 1334. 287. Item ecclesia sanctorum Cosme et Damiani. Danas je to župa Kuzminec. Mathias socius eiusdem. 59). Spominje se 1495. 27). 12. (AK Popisi. Krvi iz g. 288.— 1501. Item ecclesia sancti Johannis de Hergorchia. 1334. 75 . Bukovec koja pod tim imenom dolazi 1598. Petar u župi Veliki Bukovec kojom protječe rijeka Bednja. (C. Martinus similiter eiusdem. Gallus capellanus Nicolai Bochkay. capellani Bochkay. A. Danas selo Gorica kod Kuzminca. Item ecclesia sancti Martini de Kopina. — 1501. (AK Popisi. Župa Ludbreg 1501. 1501. Michael. — 1501.

Matheus capellatnus eiusdem. Župa sv. nego tek 1650. Đurđa u Komarnici spominje se 1316. (AK Popisi. 257. (C. Mihajla u Temerju. a župa je tek 1789. Item ecclesia beate virginis de Struga. 1337. To je danas selo Subotica. Item ecclesia beate virginis de Gelekoucz. Župa sv. (C. Matheus ple­ banus iz Zthrwga. Možda je ova župa istovjetna sa župom sv. 292. pa je nova. Item ecclesia sancti Mychaelis de Koproncha. 1334. Župa se ne spominje 1501. Ovdašnju župsku crkvu razorili su Tatari 1603. VI. b) Item ecclesia beati Georgii ibidem. sjedištu ple­ menske župe. obnovljena u Hlebinama. (C. c) Item ecclesia sancti Mychaelis. a 1789. — 1501. 129. Andreas plebanus beate virginis in Kamarcza. Z. 95. Crkva se nekoć nalazila uz Dravu na mjestu Svetinjski brijeg. današnja sagrađena 1742. 1334. 1334. 1334. Petrus plebanus sancti Petri in portu Drawe. 60. 297. D. pleba­ nus de Sabaria. Mihajla odnosi se na današnju župu Miholjanec koja se spominje 1513. Odavle je župa prije 1501. 1501. 28. i 1674. 461). 293. Ovdje je župa i crkva propala. 425. Zbog če­ stih sporova između Banske i Vojne Hrvatske 1770. A. pa je zajedno s njima porušena. Petrus capella- nus eiusdem. župi Rasinja. pa je naslov crkve prešao >u Drnje. X. 1334. Item ecclesia beate Margarethe de Sabaria. To je župa u današnjem selu Torčecu koje je dobilo ime po peteranskoj feudalnoj obitelju Thar ili Thor. — 1501. 102) i pripada prepoštu u Glogovnici. 291. Tako se zove ova župa. 287) što podsjeća na srednjovjekovnu župu toga imena. zapisi­ van je često feudalni posjed Czerowycza Zenth Iwan (AK Popisi. 95. a u zamjenu dobio je posjed Ko­ privnički Ivanec. 60. D. Item ecclesia beati Johannis de Cerouicha. zagrebački je biskup svoj posjed Ivanić-Grad predao Vojnoj krajini. Župa se ovdje spo­ minje: 1316. 294. prenesena u Trnje ili Drnje. 1334. Ovo je naselje promijenilo ime u Novigrad (Podravski) jer je u njemu sagrađena tvrđa ili kaštel za obranu od Turaka. do 1576. Item ecclesia sancti Petri circa portum Draue. Ova je orkva u Koprivnici stajala uz stare gradske zidove. Župa je ovdje propala za turskih provala. Stephanus ibidem. 76 . VIII. Marije nalazi se u srednjovjekovnoj Komarnici. D. 1517. 65. To je danas župa Peteranec. (AK Popisi. 128). D. 1334. Stephanus plebanus in Gelekowcz. 51). Župa B. — 1501. VIII. 296. 1317. pa je selo pripojeno najprije župi Kuzminec. 425). 295. — 1501. N. 354). a) Item ecclesia beate virginis de Kamarcha. Župa se ovdje spominje 1507—1520. posjedu s više vlasnika (V. Od 1513. Odgovara župi Đelekovcu.

— 1501. Petrus pleba­ nus de Mosynya. Ambrosius plebanus in Bwthkafeld szent Myclos. 298. Thomas sancti Laurencii. Thomas ple­ banus in Zwsycza. 305. 1334. a nalazila se između Đurđevca i Kloštra. na zapadu. Georgius altarista ibidem. — 1501. Villa sancti Georgii spominje se 1270. 1334. Ovo je vjerojatno župa Gorbonokffew koja se spominje 1507—1520. Odgo­ vara danas župi Sandrovac. D. Blasius capellanus eiusdem. 1513. možda u današnjim Podravskim Sesvetama. Neistraženo. 411). 128). 302. 304. 128). Georgius sancti Nicolai. 8. X. 95. 1334. Zupa sv. Valentinus capelle. V. vjerojatno u današnjem Ferdinanduvcu. Petrus ple­ banus in Prodawyz. Item ecclesia sancti Nicolai. Adrijana u današnjem Kloštru (vidi br. 60. Item ecclesia beate Virginis de Mosina. a nalazila se u kraju od Đurđevca prema Dravi. (AK Popisi. a druga Sviju svetih. 1517. 77 . 1334. 60. 1334. 153). (AK Popisi. list 1902. To su danas Suha i Sirova Katalena. na kojem su mogle postojati dvije župe: jedna sv. Matheus et Anthonius capellani eiusdem. 1334. 95. 67. 301. 300. 1334. Andreas plebanus sancti Georgii. Item ecclesia sancti Martini. Benedikta stoji »circa fluvium Mosyna« (C. To je župa u današnjem Virju. Johannes altarista assumpti- onis beate virgiinis. Petrus plebanus sancti Pauli in paludibus. Item ecclesia omnium sanctorum de Grabounok. Martinus sancte Katherine. D. 2upa Mosyna spominje se 1495. kasnije ivanovaca. 28. Item due capelle eiusdem sancte Katherine. Item ecclesia sancti Johannis de Susicha. 565). — 1501. 1334. 28. — 1501. — 1501. 299. — 1501. (AK Popisi. Župa Zwzicha ili Sušica spominje se 1513—1520. 174—175). Spominje se i 1658. Nekoć je ovdje bio posjed templara. Johannes gracianus novus pres- biter. 1334. Item ecclesia sancti Pauli de Desicha. <C. (Kat. — 1501. crkva sv. Gorbonok je područje veće feudalne gospoštije s trgovištem. Zove se Prodavić po nekadašnjem feudal­ nom gospodaru Prodanu. Elias Corporis Christi. 303. Item ecclesia sancti Martini de Prodauiz. 104). Nicolaus et Georgius capellani. To je župa Đurđevac. Pavla spominje se 1507—1517. Item ecclesia sancti Georgia. 95). 1334. a nalazila se u okolici Virja i Đurđevca. Emericus rector capelle. 306. Mar­ tinus plebanus omnium sanctorum. Michael rector altaris sancti Michaelis. (AK Popisi.

Valentinus plebanus in Meglech. spominje se crkva sv. -Rad Akademije knj. 312. (AK Popisi 28). 1334. 314. i da se ovdje 1495. 13). 96). — 1501. D. Item capella beate virginis de Ztreza. plebanus in Palychna. — Simčik. — 1501. 1334. Neistraženo. 1507. Odgovara selu Maglenča u župi Veliko Trojstvo kod Bjelovara. 35. Crtice. Možda se na ovu župu odnosi podatak: 1501. — 1501. 96). Trojstva u mjestu Myglecz (Bösendorfer. Ova se župa nalazi južno od Bjelovara uz rijeku Česmicu. 310. 549. Item ecclesia sancte trinitatis. Neistraženo. arhiv. Neistraženo. (Vat. Župnik župe Othnya Matej napisao je znameniti misal za topuskoga opata Jurja na konou XV. Item ecclesia sancti Pauli. 311. Sigurno je to da je u današnjim Novim Plavnicama bila u srednjem vijeku župa sv. — 1501. Župa se nalazila na feudalnom posjedu Palychna Zenth Pether. st. 13. 135. 35. Gallus ple­ banus de inferiori Chesmycze. Gregorius ple­ banus in Zobochchyna. 9. suppl. 1334. 1517. Župa B. Marije u Strezi spominje se 1421. 67. 104. Anthonius ple­ banus in Ztresa. Briccius plebanus in Nowa szent Marthon. 28. Item ecclesia beati Petri. (AK Popisi. 96). str. 315. a) 1334. Odgovara selu Novoseljani kod Bjelovara. (AK Popisi. Ondje je nekoć stajao pavlinski samostan s crkvom Sviju svetih. 105). 67. (Knie­ wald. Danas Severin. N. To je danas Pavlin-Kloštar kod Bjelovara. 9. — 1501. Item ecclesia sancti Petri de Palichna. i 1517. (AK Po­ pisi. 268. Item ecclesia sancte virginis. Mathias plebanus sancti Pauli in Otima. Hrvatska revija 1940. Župa se spominje kao Also Chezmycze 1495. 313. Odgovara Patkovcu kod Trojstva. Odgo­ vara danas selu Stari Pavijani. 78 . Martina. 308. 49. Item ecclesia sancti Nicolai de Soboch. nalazio feudalni posjed Nowa Zenth Marthon. Item ecclesia beate virginis de Ohesuricha. Reg. 1334. 34.) 309. (AK Popisi. Plawnycza Zenth Marthon. 1334. 1479. 1334. Gregorius et Johannes graoiani ibidem. — 1501. Župa Othnya Zenth Pal spominje se 1507. b) Item oapella sancti Martini. (AK Popisi. Item ecclesia beati Martini. Ova se župa možda nalazila na feudalnom posjedu Bothcafeld uz posjed Palychna Zenth Pether. 104). južno od Bjelovara. 307. 1334. 1334. 257).

96). nalazi župska crkva sv. — 1501. Stephanus capellanus eiusdem. 61. K. Benedicti in Plawnycza. To su danas Stare Plavnice gdje su pavlini iz Streze imali svoje zemlje (V. Nicolaus capellanus eiusdem. Z. A. Andreas plebanus sancti Nicolai in Klokos. (C. To je danas Klokočevac. 318. 15). 1334. Župa se ovdje spominje 1421. 1422. D. 321. Emericus ple­ banus beate virginis in Koren. 1334. 1451. Andreas plebanus in Gwdo- wcz. Neke župe 1501. Možda na posjedu Zenthpeter kod Koprivnice (AK Popisi. X. Neistraženo. (AK Popisi. Johannes mansionarius ibidem. Item ecclesia sancti Nicolai. 1488. 213). Thomas plebanus in Roycha. To je danas selo Križ u župi Zrinski Topolovac. 316. — 1501. Tu je župa i 1507. (C. 1492. 324. Petra nad kojom vrše patronatsko pravo plemići iz Gudovca i Miketinca (Arhiv JAZU D-XXII-10). nekada trgovište s tjednim sajmom u srijedu. 79 . — 1501. — 1501. Item ecclesia beate virgihis de Koren. — 1501. II. Župa se ovdje spominje 1346. (Mon. (AK Popisi. 1334. 1929. 322. Petrus et Georgius prebendarii ibidem. Martinus plebanus in . 1437. 1479. 28). 323. Odgovara Korenovu. Župa se ovdje spominje 1262. Mathias capellanus eiusdem. 1429. 1510. 1501. 5. 317. Item ecclesia sanote crucis. Vat. Item ecclesia sancte trinitatis de Ruuicha. Stephanus gracianus ibidem. 1501. danas jugozapadni dio Bjelo­ vara. Martinus plebanus s. 29. Tu se u kasnom srednjem vijeku nalazio veći feudalni posjed. — 1501. — 1501. To je Gudovac kod Bjelovara. 1428. Georgius plebanus sancte cruris in Velyka. 95). 1334. To je danas župa Rovišće na cesti Bje- lovar-Križevci. 319. Item ecclesia sancti Petri. Petrus plebanus sancti Petri in portu Drawe. Georgius plebanus in Jakozerdahel. V. 631). 1334. 1334. Stephanus capellanus eiusdem. južno od Bje­ lovara. 320. Župa se ovdje spominje 1507—1517. Ova se župa spominje 1341. (L. Item ecclesia beati Benedict!. V. To su Jakobove Sredice ili Velike Sredice. 230). D. 163). sjeverozapadno od Bjelovara. a obnovljena je tek 1789. Tu se 1505. 116. B. 1479. 1334. Item ecclesia sancti Martini de Zerdahel. Za turskih je prova­ la nestala.

314 (Starine JAZU. 329. a nalazila se kod Novigrada u Podravini. 326. Valentinus capellanus eius­ dem. Feudalni posjed toga imena nalazio se između Pavlin-K'loštra i Sredica (Heller. Nicolaus rector capelle in Owar. Nicolaus plebanus in Werthlyn. 336. Com. 129). 1501. (AK Popisi. 1417. 46. 1501. knj. Michael plebanus de sancto Dominico. Odgovara danas selu Domankuš u župi Zrinski Topolovac. (Starine JAZU. na Glavačevoj karti ta je župa zabilježena pod imenom Sveta Magdalena po naslovu crkve. 553. 1673. spominje se »ecclesia beate Virginis Mariae de Mylethyncz«. Martinus plebanus sancte Margarethe. 46. 60. 1501. 46. XIII. 60. 197). mjesto nije ustanovljeno. Župa se . 1501.spominje 1507—1520. Oris. D. 80 . Matheus plebanus in Mylethyncz. Elias plebanus sancte Margarethe. 331. 151). 95. Petrus Johan­ nes et Andreas de Supancz. 95. 60. 333. Jacobus plebanus in Zredysche. plebanus in Morawcz. Spominju se kao feudalni posjed 1366. 312. 46. To su danas Molve. Ova je župa 1468. 181).. 1501. 1501. zapisana kao »Maröwcz Zenthpeter«. Možda u okolici župe Šandrovac. Marije odgovara onoj župi iz 1334. novus pres­ biter. (AK Popisi. 325. u okolici Koprivnice (AK Popisi. 1507. Župa u Podravini. N. br. Laurencius rector capelle beate Marie in Molina. Petra iz 1334. 327. Ova se župa spominje 1468. br. u okolici Pavlin-Kloštra i Kapele i ne smije se zamijeniti ni poistovjetiti sa župom Vrtlinska kod Čazme (Starine JAZU. Stephanus presbiter ibidem. 1517. To je danas selo Obrovnica u župi Nevinac. knj. 1501. 178—179). 1528. Župa se spominje i 1488. Marcus capellanus eiusdem. 1501. Nicolaus plebanus in Pilethyncz. knj. pa možda ova župa B. 334. (Starine JAZU. mansionarii. 328. 28. 335. 154). 1501. 330. 1468. Georgius plebanus in Capella. 332. Ladislaus capellanus eiusdem. Paulus plebanus in Verbowa. 1513. 28. 1501. 1517. (C. 1501. nalazila se kod Novih Plavnica. knj. 128). 1501. Georgius gracianus. Spominje se 1434. To je župa Kapela kod Bjelovara. Miletinec se nalazio između Gudovca i Klokočevca. Spominje se kao župa 1513. 95). D. možda odgovara župi sv.

IX. Item beati Stephani de Oztrosin. Strelče. XIII. 1334. (L. 1334. 398). 344. VII. Zagreb 1895. 204). 1334. Zagreb 1939. Petra. 1334. IX. Župe 1334. Anthonius pleba­ nus ecclesie omnium sanctorum in Zlat. Ecclesia beate virginis de Stenndchnak. (M. 340. — 1501. 1334. — 1501. Danas Utinja između Skakavca i Vrginmosta. Arhiđakonat Gorica13 A. Petrus pleba- nus ecclesie beate virginis in Ztennychnyak. K. Lucas pleba- nus ecclesie sancti Georgii in Hwthyna. D. X. 343. Andreas plebanus ec­ clesie beate virginis de Pernya. (C. Item ecclesia beate virginis de Gradech. 1386. Z. Anthonius capelianus eiusdem. Simon altarista ibidem. danas Slavsko Polje. 1395. C. a) In prima parte 337. Item ecclesia sancti Georgii de Hutina. 337). — Lopašić R. 1334. C. — 1501. 1334. 398. 27—29. 1463. 192. 28). Z. 1334. Item omnium sanctorum de Creztina. 84). Danas Vukmanić. Georgius capellanus eiusdem. 1460. i Strelča sela nalaze se uz Kupu kod Kamenskoga. i neke župe 1501. Item omnium sanctorum de Zlata. Povijest župa i crkvi jastrebarskoga dekanata. 345. Bernardus plebanus ecclesie sancti Thome in Ztrelcze. (M. str. Nekoć Steničnjak. — 1501.. 1364. južno od Kupe kod Lasinije. Paulus socius eiusdem. 1334. Ovdje je stajao pavlinski samostan sv. 342. Item beate virginis de Penna. Jacobus ple­ banus ecclesie beate virginis in Gradecz. Nekoć Zlat. 26). IX. 13 Nežić dr Dragutin. . 341. Martinus capellanus eiusdem. 397. 338. D. . — 1501. Item sancte trinitatis de Fuca. 1930. uništen za turskih provala u okolicu Vojnića. To je Perna između Topuskog i Cetina. Župa se spominje 1328. Danas Krstinja između Vojnića i Cetina. (C. g STARINE 81 . Gradac kod Lipe (Lopašić. — 1501. 106. Item sancti Thome de Strelchan. 339. danas Sjeničak. Oko Kupe i Korane. Oko K u p e . Spominje se 1456. Samostan se spominje 1328. Štipan kod Ostrožina. sjedište plemenite općine. — 1501. Ambrosius plebanus ec­ clesie sancte Trinitatis in Fwka.

Item sancte crucis de Jablanouicha. 356. južno od Vojnića. Stephanus gracianus ibidem. Ambrosius capellanus eiusdem. 1438—1439. — 1501. Danas Klokoč. 82 . između Cvijanović-brda i Gojkovca uz rijeku Glinu. U okolici Vojnića. Thomas. Lucas capellanus eiusdem. 87. 1334. Možda na brdu sjeverno od Cetingrada gdje se nalazi crkvište. 1334. VI. Item beate virginis de Klokoch. — 1501. sjeverno od Slunja. Georgius plebanus ecclesie sancte crucis in Jablanowycza. Nicolaus plebanus ecclesie sancti Nicolai in Czethyn. 357. Križa u Donjoj Kladuši. istočno od Slunja. Stojimerić između Klokoča i Hrvatskog Blagaja. Item omnium sanctorum de Cetin. 1334. C. 353. 1334. 348. Item sancti Jacobi de Stoymerich. 1334. južno od Krstinje. Iwan capellanus eiusdem. IX. Franoiscus et Johannes capellani eiusdem. Ladihović odgovara mjestu Cvitović. 347. Johannes plebanus ecclesie sancti Jacobi in Ztoymerych. Georgius plebanus ecclesie beate virginis in Glokoch. 92). 354. Danas Gnojnica na Korani. Item sancti Quirini de Smerchkoich. 1334. 355. — 1501. Item beate virginis de Gnoynicha. 349. Z. 293. Johannes pleba­ nus ecclesie sancti Quirini in Zmerkowych. Anthonius pleba­ nus ecclesie beate virginis in Gnoynycza. Item sancti Joannis de Hrezthno. — 1501. Item sancti Georgii de Hozouichi. Item sancti Viti de metis Clokoeh.— 1501. Danas Cetingrad. danas selo Crkvina. 1334. 351. 1334. Item sancte crucis de Gay. 1334. Johannes pleba­ nus ecclesie sanoti Nicolai in Ladyhowych. Crkva sv. (M. 1334. 350. Petrus socius eiusdem. Danas Jablanovići. Paulus plebanus ecclesie sancti Georgii in Hwzycz. vacat. — 1501. 1334. Danas Hresno između Krstinje i Velike Kladuše. 1334. Župa u okolici Krnjaka. Danas Husići ili Husje u župi Karlovac — Kamensko. Možda između Klokoča i Kladuše. 352. Item sancti Emerici de sub Cetin. Item sancti Nicolai de Lodihouich. Vitus gracianus ibidem. 399: 1501. 346. Andreas plebanus ecclesie sancti Emerici in Werkowych. Bernardus gra­ cianus ibidem. — 1501. — 1501. 302. Spominje se 1396—1397. — 1501. Isporedi br.

1334. Hrapavci. Ovo je Otok u Pokuplju kod Šišljavića. Martinus plebanus ecclesde sancti Martini in Gorycza. filiorum Heymin de Graberya. južno od Generalskog Sto­ la. 1334. Valjda Kladuša kod Cazina. danas Matešić-Selo. K. 1463. K. Ivana (Lopašić. Item sancti Jacobi de Otok. u Kolečanima je crkva Sv. 86). zapadno od Hrvatskog Blagaja. — 1501. 262). 1334. 1334. 362. 1334. Iwan socius eiusdem. Gorica. danas u župi Velemirić-Ladvenjak. Ova je župa ležala kod Zvečaja. 1929. — 1501. Michael capellanus eiusdem. Zapadno od rijeke Korane. Petra. — 1501. župa Veiemčrttcž. (L. Možda 1463. — 1501. Petrus plebanus sancti Johannis in Trebina. a Sv. Paulus plebanus ec­ clesie sancti Martini in superiori Cladwsa. Thomas capellanus eiusdem. 366. selo Ponorac-Rebrović. st. 1334. Item sancti Georgii de Hrapauchi. 1930. Danas Trebinje iu župi Kamenske Župa Zenthiwan spominje se 1460. Đurđa kod Perjasice (Lo- pašić. 1334. 364. Simon plebanus ecclesde sancti Viti in sub Zcrad. 1334. Johannes plebanus sancti Jacobi in Ztoymerych. 361. Simon plebanus eccle­ sie sancti Nicolai in Lwka. 70. (L. 1334. Martinus capellanus eiusdem. 358. 367. 368. 200—201). 200. Item sancti Geöfgii de Guerche. 6* 83 . Anthonius pleba­ nus eoclesie sancti Georgii in Colechan. Na brežuljku Martinšćaku kod Ladvenjaka. — 1501. — 1501. Danas Gornji Skrad. 1334. 365. 359. južno od Krnjaka. 369. Item sancti Viti de Zcrade. 1929. Johannes plebanus ecclesie sancte crucis in Koranycza. osnovana je ovdje nova župa Sv. Item sancti Martini de eadem Guercha. Item sancti Nicolai de Lonka. 320). Item sancti Joannis de Trebna. Nekada župa Mekušje. 363. Item sancti Georgii de Coleohane. Item sancti Martini de Oladusa. 360. Item sancte crucis de Guerche. Pokupska Luka kod Rečice. 1334. Benedictus et Petrus capellani eiusdem. Alter Anthonius socius eiusdem. Kolečani su na Mrežnici. — 1501. Neistraženo. 1334. U XV. — 1501. Item sancte crucis de Coranicha. Item sancti Georgii. 1588. Simon gracianus ibidem.

V. III. To je župa Petrovina koja se spominje 1596. 353). (ACA 48. nije istraženo. Spominje se 1596. I. Bencze pleba­ nus ecclesie sancti Georgii in Prelypye. D. A. D. Danas Crkveni Pribić. 160). (V. Odgovara Krašiću. st. (C. II. Item sancte Trinitatis de Kraysichi. Kojemu mjestu odgovara. Župa se spominje 1349—1350. zove se župa Jwry- owchany (AK Popisi. Z. 1333. 196). Mathias plebanus ecclesie sanctorum Cosme et Damiani in Werhowcz. 379. Johannes capellanus eiusdem et Michael gracianus ibidem. Možda Pavlovčan gdje se spominje kapela 1423. III. 204—209. XI. Johannes plebanus ecclesie sancti Petri in Petrowyna. Item sancti Petri de Biskupech. (ACA. 377. Item capella sancti Pauli (de) Broconowa. Ovo je danas župa Sveta Jana koja se spominje 1596. A. 1659—1660. Samostan su ovdje imali najprije dominikanci. D. 1334. 84 . — 1334. XI. 1334. sa crkvom sv. II. — 1501. —• 1501. 8). E. — 1501. Župa se ovdje spominje 1598. 1349. Petra da se nalazi in Volaula (Tkaloić. (V. D. Anthonhis plebanus ecclesie sancti Sixti in Prybych. Ovdje se župa spominje i 1345. XI. 1334. 115). Ovo je Trg kod Ozlja. — 1501. 1334. D. 196). 1598. 1334. Primo ecclesia sancti Nicolai de Jaztrebarzka. 1610. 253). Item sanctorum Cosme et Damiani de Jeschko. 196). II. Petrus capellanus eiusdem. 260. D. 27. M. Danas župa Vrhovac kod Ozlja. 1334. Odgovara Jastrebarskom. D. — 1501. 428). Jakoba u blizini (C. 372. Item eclesia sancti Georgii de Prelepi. b) In seounda parte 370. Item omnium sanctorum de Foro. Crkva B. (C. 1610. — 1501. 378. 1334. — 1501. Marije u Podgorju i Volavlju spominje se 1261. (V. 115. Qudrinus pleba­ nus ecclesie sancte Trinitatis in Craschychy. 371. D. Simon capellanus eiusdem. 8). 1334. 374. Mathias et Georgi>us capella- ni eiusdem. a kasnije franjevci (V. 426). Petrus plebanus eccle­ sie sancte Anne in Podgorya. 376. (AK Popisi. A. Benko plebanus ec­ clesie omnium sanctorum in Ozel. 257. 373. 375. 44). kaže se za crkvu sv. A. 252—253. Item sancte Marie de Volaula. (V. 1349. Item sancti Syxi de Pribichl — 1501. Item capella sancti Joannis de Gouriena. To je župa u Plešivici gdje ima selo Prilipje. 115. A. 588) i djeluje do XVIII. 1334. D. Paulus plebanus ecclesie sancti Nicolai in Jaztrebarzka.

Item sancti Johannis de Tholici. Danas Novigrad na Dobri. Odgovara župi Karlovac-Hrnetić. Mathias plebanus eccle­ sie sancti Petri in Mlacha. 1334. 390. Georgius capellanus eiusdem. 1596. III. — 1501. Laurencius plebanus ec­ clesie sancti Mawri in Bozylewo. Ovo je župa Ozalj. 384. Elias capellanus eiusdem. 1334. — 1501. Si­ mon capellanus in castro. 386. — 1501. 1334. III. 412). Lucas plebanus ec­ clesie sancti Martini in Hernetych. Georgius plebanus ecclesie sancti Viti sub castro Ozal. Spominje se 1489. Matko plebanus eccle­ sie sancte crucis in Zawersye. a treće kod Lipe. Item sancti Petri de Mlacha. Item sancti Georgii de Sipek. U ovom su kraju t r i gradišća: jedno kod Bosiljeva. — 1501. Odgovara Svetom Petru Mrežnici. 385. 26). Item sancti Mauri de Bozilo. Župa se spominje 1598. A. 1334. Simon plebanus ecclesie sancti Georgii in Sypek. To je župa Šipak ili Draganićki Budrovci. 382. Bosiljevo. 381. Item beate virginis de Gradech. (V. Mathko et Petrus capellani eiusdem. Georgius plebanus ecclesie beate virgin's de Mahichno. Item sancte crucis de Zauerha. (AK Popisi. 1334. (ACA 2. Item beate virginis de Dobra. (V. Vjerojatno Tourij gdje je danas kapela Sv. 196). Gregorius plebanus ec­ clesie beate virginis in Dobra. Item sancti Martini de Brodari. — 1501. Odgovara Netretićkom Završju. (V. Župa se spominje 1469. 388. ne znamo. 387. 85 . Danas župa Lipnik. 380. Spominje se 1349—1350. D. Spominje se 1598. 252—253. 588). 1596. 1334. To je Mahično. ( C D . drugo kod Lešća. (ACA 5. 389. XI. 1334. — 1501. Kojemu Gradišću odgovara ova župa. — 1501. Ivana. 196). — 1501. Item beate virginis de Jeskovo. Ill. D. 1333. — 1501. 37). (AK Popisi. 1334. A. Item sancti Viti circa castrum. Item sancti Elye de Ribnik. 1334. D. Možda župa 1501: Thomas plebanus ecclesie sancti (? in) Iwanecz. 1334. 414). 2upa se spominje 1596. Andreas plebanus eccle­ sie sancti Laurencii im Rybnyk. 383. A. 196).

503). 393. D. cuius rector Lypol- dus nomine. 588. 611). D. Danas župa Podzemelj. Ovo je župa Vivodina koja je do početka XIX st. 503. 392. X. nunc non obedit Johanni moderno archidiiacono de Guerche. XI. sancti Nicolai in provincia Methlice. matrix. 252. Semič kod Črnomelja. Nikole. 398. Martina i sv. 395. Item in Methlika ecclesia beate virginis circa castellum. (C. Vinica na Kupi. ru­ ševine crkve Sv. 1860. Nikole u samom Žumberku.A. 1334. item Marie Magdalene. 1334. item sancti Primi et sancti Johannis. Druga župa danas Sinji Vrh. 396. Huius filie: capella sancte Marie Magdalene. Druga je župa u Radovici. Huius filie: sancti Johannis baptiste de Doblich et sancti Irinei. 588. Item ecclesia sancti regis Stephani matrix de Senich. Flilie huius: una in honore beate virginis. quarum tenores sunt positi supra. Crkva sv. fuerat informatus. 1334. VI. Retulit eciam magister Demetrius. V. quando fuerat cancellarius Stephani bani. et similiter de provinicia Methlice. Danas Črnomelj i Dragatuš. Danas Metlika. Item ecclesia sancti Petri de Chernomel. 1334. a 1349. 1349—1350. nije do sada istra­ ženo. (C. de fun- datione regis Bele. ma­ trix.. ubi de decimis de Guer­ che descriptum est. X. Iste godine i istom prilikom spominje se i crkva koja je ležala nablizu. quod districtus Grachan erat de archidiaconatu de Guerche et sit dioecesis zagrabiensis. Ovdje se spominje župa 1349—1350. Huius filie: capella sancte Marga- rethe. Danas je crkva sv. ne znamo. pripadala goričkoj bis­ kupiji i patronatu opata u Kostanjevici. D. Gdje su bile filijalne kapele. matrix. Cricva u mjestu Grachan spominje se 1339. južno od Črnomelja. existens laycus. 1334. 1334. quod eo tempore. XI. Huius filie: sancti Nicolai de foro. super hoc tarnen et similibus provisum est. sancti Jacobi. Item in Viomicha. super hoc tarnen et similibus provisum obediebat tarnen Petro archidia- cono de Guerche antea. kaže se da se u okolici Zumberka nalaze crkve sv. an- tea. D. (C. a gdje su zapravo bile druge dvije. 397. XI. ut oreditur. 588). prout in forma litterarum. archidiaconus de Bekchin. 252. Item ecclesia sancte cruois de Sihemberg. 394. To je Žumberak. 1334. Druga je župa u Radovici. matrix. u mjestu Syhena- tain. alia in honore beate Marie Magdalene. Ecclesia beati Georgii de Vyvodina matrix. Spominje se 1339. Huius filie: capella sancte trinitatis. 252. Križa spominje se 1349— —1350. D. Item sancti Martini. XI. 588). Jurja u Do jutro vici. (C. c) Item in teroia parte 391. Spominje se 1349—1350. 1334. 86 . sancti Viti et sancte trinitatis. Župa se spominje i 1339. ecclesia sancte crucis. 252. (C. D. 127).

Crtice iz slavonske povijesti. Dana župa u Riječko-Senjskoj nadbiskupiji. Župa kod Kladuše. Laurencius alta- rista. 20. 253—255. 1501. B. Andreas capellanus ibidem. zapisane su na Gla- vačevoj karti 1673. Karta. 403. 1501. Povijest nekih župa arhiđakonata Kalničkog. 431). Spominje se 1507. 410. Gornja i Donja. Paulus capellanus eiusdem. Povijest Gornje Rijeke i okolice. 87 . 407. a raznoga naslova. 19. 22. 399. 1501. Ivana Zelina. Georgius plebanus ecclesie sanctorum Cosme et Damiano. 402. 1501. Johannes plebanus ecclesie sancti Spiritus in Novo Foro. 1501. 1501. na području plemenske općine Moravče. Katolički list 1936. Primo ecclesia beati Johannis baptiste de Marocha. 1501. 359: dvije župe istoga imena. Mathias electus ecclesie sancti Laurencii in Zcrad. 404. Matko plebanus ecclesie sancti Leonardi in Lypye. Ostale župe 1501. Damianus plebanus ecclesie beate virginis in Dragozlawyth. Fabianus plebanus ecclesie sancti Georgii in Radonya. Martinus socius eiusdem. 1501. Vidi br. Selo Lipje u župi Skakavac. 1501. br. 408. 401. Čakovec 1979. Mic- chael capellanus eiusdem. — Bösendorfer. Ikad ovdje župa više nije bilo. i neke župe 1501. 400. — Lovrenčić. 406. Johannes gracianus ibidem. Ovo je župa Sv. Geor­ gius socius eiusdem. Mathias plebanus ecclesie beate virginis in Velemerych. 405. 409. Ge­ orgius eiusdem ecclesie. Župe 1334. 1598. Johannes plebanus ecclesie sancte crucis in inferiori Cladwsa. 1501. 14 Kušec Dragutin. Marocha Zenth Iwan (AK Popisi. 1). 1334. Obje Ksladuše. 1501. — 1501. Jacobus plebanus ecclesie sancte Trinitatis in Chewizy. Be- nedictus plebanus in Marocha. (ACA 110. 17. Georgius plebanus ecclesie sancti Nicolai in Lippa. Arhiđakonat Kalnik14 A. Mathko plebanus ecclesie sancti in Gorycza. in Hrapawcz. — Buturac dr Josip.

— 1501. Spominje se 1445. filii Pauli. Ovo je župa Hrašćina. 1602. A. 1475. 36. 188. 1318. Hwm Zenthmarthon 1507—1517. Petrus capelianus eiusdem. Spominje se 1573—-1598. 1600. VI. IX. Petrus capelianus eiusdem. Item ecclesia beati Stephani de Greben. Ovo je župa u Bedenici s crkvom Sviju svetih. Petrus gracianus. 101). To je Veliki Kalnik. Lucas prebendarius. 1368. Breka sagrađena je u trgovištu (varošu) Brezovici koja se daauas zove Kalrailk. Nikola. 14. a nekadašnja crkva augustinaca. Odgovara župi Brezoioki Hum u gornjem toku Lonje. D. D. 1435. VII. 1334. — 1501. 1598. Spominje se 1326. — 1501. 314. 126). (C. (ACA 2. a nova crkva sv. 9). Stephanus plebanus in Hraschyna. Z. 571). 1334. Item ecclesia beati Petri de possessione Georgii. 423). 418. — 1501. To je župa Mali Kalnik ili Gornja Rijeka. Item ecclesia beate Margarethe de Dobowch. 303. Blasius capelianus eiusdem. 412. Župa se spominje 1500—1520. (AK Popisi. 415. 64. (V. Bricctius eiusdem. (AK Popisi. gdje se nalazi Greben kao castrum i feudalna gospoštija. 35). Item ecclesia sancti Martini de Lona. 1334. Johannes prebenda­ rius. 417. Hrvatska prošlost II. 1334. 364. 1566. 416. 1334. Item ecclesia beate virginis de minori Kemluk. 1322. (AK Popisi. 88 . 16. Petra u Orehovcu. 413. 1334. 283. Johannes pleba­ nus sancte crucis in Crisio. — 1501. Gallus capelianus eiusdem. Ova je župa i crkva dala ime Križevcima. bivša pavlinska crkva služi kao žup­ ska. 269. (ACA 114. 1334. 1334. (AK Popisi. Paulus ple- panus sancti Viti in Margelac. Item ecclesia beate virginis de Hraschina. Fabianus ple­ banus sancti Martini in Lonyza. 311. 32. Rački čita ovu župu: Artechina jer su slova nejasna. Z. 87). Item ecclesia sancti Martini de maiori Kemluk. 250. To je župa Madžarevo. 17). Pa­ ulus plebanus sub minori Kemlek. Item ecclesia sancte crucis de (Msio. 16. (C. Stephanus gracianus. zapisana je kao župa Sv. Mat­ hias plebanus sancti Martini sub maiori Kemlek. 25. Johannes pleibanus sancte Margarethe in Dobowcz. (M. Item ecclesia omnium sanctorum de eadem Marocha. 414. promijenila je dakle titul. Spominje se 1248. Danas župa Gornji Dubovec. — 1501. 571). Od 1786. zatim franjevaca pretvorena je u grko- katoličku katedralu. Nloolaus plebanus sancti Petri in Orehowcz. Stara je crkva uz tvrđu-grad (castrum) napuštena. 121). 342. 1334. Paulus prebendarius. XIV. a dolazi i pod imenom Popovec. Danas župa sv. 419. — 1501. C. Georgius in capella sancte Elene. — 1501. Sebastianus plebanus omnium sanctorum. — 1501. 411.

Ova se župa spominje 1377. Župa Sveti Ivan Zabno spominje se 1349. 424. 293). Ova se župa spominje 1512—1520. — 1501. 1439. kad se za crkvu kaže da je lapidea basilica (C. Item ecclesia beate virginis de Bradna. D. 528). na mjestu Petkovcz koje su zauzeli gra­ ničari de Ozeek. 1495—1520. posjedovali su glogovničku feudalnu gospoštiju prepošti zagrebačkoga kaptola. — Anthonius plebanus de inferiori Bradna. 151. Ovdje se nalazio samostan poljskih vitezova svetoga Groba s crkvom B. 1476. zatim za­ grebački isusovci i konačno grkokatolička biskupija u Križevcima. D. — 1501. 92. 1334. 123). 427. 1366. (C. Ova župa odgovara selu Sokolovački Ladislav u župi Zrinski Topolovac. Crkva je ovdje 1326. Nicolaus plebanus ecclesie beate virginis in Hegen. Item ecclesia beati Ladislai de eadem Bradna. (AK Popisi. VIII. XIV. 20. 1334. (C. Lucas prebendarius ibidem. 420. 1371. 422. 1334. Andreas capellanus eiusdem. 121). 93. 1334. 421. — 1501. 1334. Ovo je danas župa Lovrečka Varoš ili Lovrečina. Zabnica je da­ nas selo u toj župi. 1334. 15. kolji je prvotno pripadao ovoj župi. D. D. br. II. 1491. 1308. I danas se tako zove: Preseka. 52. Župa se ovdje spominje 1277. zatim 1351. 52. sa crkvom na feudalnom posjedu Goztouich (Gostović). — 1501. Item ecclesia beati Petri de Preseka. Item ecclesia sancti Laurencii de Vrbouch. ValentJinus ple­ banus sancti Petri de Prezeka. Fabianus plebanus sancti Laurencii. XV. Kad je viteški red izginuo u turskim ratovima. a nalazila se sjevero-istočno od Križevaca: lo­ kalitet Gradina je u selu Bošnjani župe Carevdar. IV. (Lukcsics. D. 618). Item ecclesia beati Georgii de Glogounićha. To je župa Sveti Petar čvrstec. Gregorius ple- banus sancti Nicolai in Gragena. 423! 423. sjeverno od Vrbovca. 185). Ona se spominje 1315. Marije. — 1501. XI. 459. To je župa sv. Samostan se spominje 1252. 491. 545—546). 428. Item ecclesia beate virginis de possessione filiorum Hegen. 460. 57. VI. 1334. Đurđa u Glogovnici. D. a odgovara selu Haganj u župi Sveti Ivan Žabno. Item ecclesia beati Johannis de Sabnicza. Paulus ple­ banus sancti Petri in Cherzthwecz. 1334. VIII. Stephanus plebanus sancti Johannis in Sabnycza. — 1501. 89 . 396. Item ecclesia beati Nicolai de Gragena. (C. 58. br. XII. Item ecclesia beati Petri de Chrostuecz. Vidi si. i 1317. (AK Popisi. 426. (C. Anthonius plebanus de isuperiori Bradna. 1334. 385). 26. Obje župe Bradna ležale su na srednjem feudalnom posjedu sjeverois­ točno od Križevaca. Mathias prebendarius ibidem. Gregorius capellanus eiusdem. 425. — 1501. .

Župa je ovdje 1598. C. Miholec sa crkvom sv. Župa je ukinuta u XVIII st. kaže se za »Palatahel« da je to posjed »in districtu Kemluk penes ecclesiam sancti Petri«. D. Martinus plebanus in Wyzoka. 435. »sancto Michaele«. 432. VII. XV. 1501. (AK Popisi. 199. Kao Bliznamendzenth. Danas župa Vrbbvečki Rakovec. 1375.). (AK Popisi. 264). XIV. castrum (tvrđa) i slobodno trgovište. 1501. 456). 1372. 439. Petrus prebendarius ibidem. 197). a to znači kod Sv. (VZA VI. 47. 43L 1501. Simon capellanus eiusdem. Z. 1334. Župa se ovdje spominje 1507. Item ecclesia beati Georgii de Rakounok. vacat. Crkva sv. 438. — 1501. Ostale župe 1501. 412. 131). (AK Popisi. 1501. Gregorius presbiter ibidem. Mathias et Petrus capel- lani eiusdem. 433. 1501. Spominje se 1402. XI. 1501. IX. Petrus plebanus in Byzagh. Zrinski. Ireneja u Guščerovcu spominje se 1343. Stephanus capellanus. (C. 1501. XI. Petra Orehovca koji se nalazi u kalničkom distriktu. Nekada je ovdje bilo trgovište. spominje se već 1244. BlaSius plebanus sancte Marie in Cirquena. (M. 90 . Gregorius plebanus omnium sanctorum in Blyznasye. 454). Nicolaus plebanus ecclesie sancti Nicolai (in) Palatha. dakle Sesvete. 242). 1529. Antuna 1598. B. Petrus in Rakonok. 1433—1434. bio je to stoljećima posjed zagrebačkoga biskupa. a kao župska crkva sv. Župa Visoko spominje se 1343. Ecclesia sancti Michaelis in Zdench. Stephanus plebanus sancti Irenei in Kwscherowcz. VZA. 1501. 445. 434. 436. Lucas plebanus de Novo loco. To je danas selo Velike Sesvete u župi Carevdar. Mihajla. Erdödy i dr. D. 1501. (C. spominje se 1413. Župa se u Oirkveni spominje 1386. D. Mathias plebanus omnium sanctorum in capellis ultra montes. 124). Tu je sjedište većega feudalnoga po­ sjeda. VI. IV. Neistraženo. 26. (C. 1501. 86). 437. grad-tvrđa i prostrana feudalna gospoštija (Karlovići. 1385. 430. Petrus prebenda­ rius ibidem. 429. Barnabas plebanus sancti Michaelis. Johannes ca­ pellanus.

D-XVI-51). 440. — Bösendorf er. Bene- 15 Ćuk Juraj. 22. Župa sv. Ambrosius capellanus eiusdem. To je danas selo Martinec u župi Križevci. 443. i neke župe 1501. 23. Cris. (MHH 1/36. Magister Gabriel plebanus ecclesie sancti Georgii in Lemes. C. plebania. Arhiđakonat Vaška 13 A. u župi Glogovnica. 1501. Arhiv JAZU. Domini prebendarii et altaraste ibi­ dem: Prebenđarii: Gregorius are beate virginis. 1249. Župa Raven spominje se 1512. Župe 1334. Clemens sanc­ te Katherine. Župa Vrbovec spominje se 1428. 4). Petrus capelle sancte Elene.. nekada selo u župi G. 51. 1501. Danas Tkalec. Ladislaus plebanus de Zalathnok. Clemens vicegerens eiusdem. 1500. 14. 1506. An­ dreas similiter sancti Georgii. Nicolaus capellanus ibidem. 268—270. XV. 1507—1517. 91 . 123). — 1501. Dobovec. 26. Podravina od Bednje do Voćinke. Ambrosius capelle beate virginis. Martina u kraju Sesvete-Većeslavec. a sada u župi Mali Raven. 52. Drugo ime za ovo selo — Šerbakovec. (MCZ III. Stephanus presbiter novus ibidem. 446. plebani Zenth Marton. 1501. 441. 203). 52. 1330. u župi Sv. 1481. vacat. (MHZ II. »ecclesia parochialis sancti Martini filiorum Myke de Ebres (C. Kalez plebani. Jacobus plebanus sancti Ladislai in Raven. 52. Ecclesia sancti Martini i n Mykethyncz. nekada Sv. (AK Popisi. Župa u Dijanešu 1520. Župa Posaheg spominje se više puta u crazdoblju 1495—1513. Župa se ovdje spominje 1376. 92. 164). 54. 1501. Ecclesia sancte Elene de Koruška. Petar Čvrstec. 1334. 519). (MCZ III. Paulus ecclesie sancti Dionisii. D. (Heller. 1306. Michael sancte Katherine. Helena Koruška. 1503. Župa se ovdje spominje 1512—1520. Tu se na­ lazila slobodna plemićka općina i trgovište. (AK Popisi. 1512. Magister Laurencius plebanus in Vrbowcz. Đurđa. AK Popisi. 57—58). a Raven kao feudalni posjed 1238. 445. 89. Lemeš je selo u župi Durđic gdje je danas sjedište župe sv. Crtice. 57. Com. Ostale stare župe i crkve 444. 1520. To je Helena. Župa se ovdje spominje 1495. Petrus presbiter novus ibidem. 447. 121). Locumtenens chas- mensis. Poysahegh. (AK Popisi. 442. Dyonisius sancti Georgii. Primo ecclesia omnium sanctorum de Zalathnuk. 260).

dictus are confraternitatis. Dominicus, Paulus, Petrus, eapellani ibidem, ple-
banie. Graciani in Zalathnok: Philipus, Stephanus, Benedietus, Martinus, An­
dreas.
To je danas Podravska Slatina. Spominje se kao naselje 1297, kao župa
1305. (C. D. VII, 280; VIII, 104), 1466. (LK 1934, 146), 1499. (MCZ II, 520).

448. 1334. Item beatorum apostolorum Philippi et Jacobi de Vaska, ple-
bania. — 1501. Ambrosius plebanus de Waska.
Danas Vaška, selo u župi Sop je. 1297. nalazi se ovdje župnik Adrijan i
prepast samostana sv. Augustina (C. D. VII, 285—286). Vaška se spominje
1465. (LK 1944, 145—146). Samostan je stajao u Donjoj Vaški, a župa valjda
u Gornjoj Vaški.

449. 1334. Item ecclesia beate virginis de Dornouch. — 1501. Johannes
plebanus de Darnowcz. Benedictus prebendarius pauper de eadem Darnowcz.
Danas Slatinski Drenovac. Župa se ovdje spominje 1507—1517. (AK Po­
pisi, 33, 64, 102).

450. 1334. Item ecclesia sancte crucis. — 1501. Nicolaus plebanus sancte
cruris.
1267. spominje se terra Sancte Crucis, a 1507. Zenthkerezth plebani ad
Achynam. Župa sv. Križa nalazila se vjerojatno u kraju Vaška-Novak. (AK
Popisi, 33).

451. 1334. Item ecclesia beati Martini. — 1501. Petrus plebanus de szenth
Marthon.
To je župa sv. Martina kod Vaške (prope Waska) koja se spominje 1254,
1259, 1277, 1305. (C. D. IV, 570; V, 135; VI, 228; VIII, 104), 1476. (LK 1934, 151).

452. 1334. Item ecclesia sancti Nicolai filiorum Gurecha.
1507—1513. Zenth Myklos. (AK Popisi, 33, 64). Danas Mikleuš u župi
Nova Bukovica.

453. 1334. Item ecclesia sancti Nicolai de sub Castro Othina. 1501. Elias
plebanus de Achyna. Stephanus capellanus, Albertus capellanus, Petrus ca­
pellanus, Laurencius prebendarius, Nicolaus prebendarius, Demetrius preben­
darius. Georgius infiirmus. Thomas gracianus.
Župa se spominje u Voćlnu 1495—1517. (AK Popisi, 8, 32, 64, 101).

454. 1334. Item ecclesia sanctorum Cosme et Damiani. — 1501. Martinus
plebanus de sanoto Cosma et Damiano.
Danas Kuzma, selo zapadno od Voćina. Župa se ovdje spominje 1495.
(AK Popisi, 8).

455. 1334. Item capella sancte Marie de Bresnicha. — 1501. Georgius ple­
banus de Bresnycza. Blasius prebendarius ibidem.
Župa Bresnica nalazila se u kraju Voćin-Virovitica.

92

456. 1334. Item ecclesia sancti Martini de Zogocha.
Danas Čađavica.

457. 1334. Item ecclesia sancte Elyzafoeth. — 1501. Petrus plebanus de
sancta Elysabeth. Philipus prebendarius ibidem. Nicolaus prebendarius, no-
vicius, nondum donatus.
Župa u Podravini na području veće feudalne gospoštije.

458. 1334. Item ecclesia sancti Petri de Noak. — 1501. Thomas plebanus
de Nowak.
Danas selo Novaki u župi Sopje. Župa se ovdje spominje 1439. (LK VII,
288), 1513. (AK Popisi, 66). 1255. nalazi se ovdje samostan templara — terra
fratrum sancti sepulcri (C. D. IV, 594). Njihova je crkva posvećena B. D.
Mariji.

459. 1334. Item ecclesia sancti Mychaelis, cruciferorum. — 1501. Bene-
dictus plebanus de Miholancz.
Danas Gornji Miholjac, sjevernozapadno od Podr. Slatine. Ovdje se 1231.
spominje domus sancti sepulcri sancti Michaelis villa (C. D. III, 349), što znači
templarski feudalni posjed.

460. 1334. Item ecclesia sanote Anne de Turbina.
Neistraženo. Kod Vaške i »Tubina« nalazila se 1297. crkva sv. Đurđa koja
valjda nije bila župska (C. D. VIII, 286).

461. 1334. Item ecclesia sancte Marie de Zopia.
Odgovara župi Sopje.

462. 1334. Item ecclesia sancti Viti. — 1501. Dyonisius plebanus de Wy-
dowcz.
Neistraženo.

463. 1334. Item ecclesia sanctorum Cosme et Damiani de Boeoucha. —
1501. Blasius plebanus de Bakocza. Paulus terciarius ibidem. Jacobus, Grego-
rius prebendarii. Alter Gregorius prebendarius, et capellanus pauper.
Odgovara danas župi Nova Bukovica.

464. 1334. Item capella sancte Marie de Dragouen. — 1501. Johannes ple­
banus de Dragowa. Blasius prebendarius de eadem.
Neispitano.

465. 1334. Item ecclesia sancte Marie de Marton potoka. •— 1501. Andreas
plebanus de Marthonpathaka. Paulus capellanus ibidem.
Danas selo Martin-Potok, sjeveroistočno od Voćina. 1507. postoji župa
Sancte Katherine de Marthonpathaca (AK Popisi, 33).

B. Ostale župe 1501.
466. 1501. Emericus plebanus de Hum. Paulus prebendarius ibidem.
Odgovara selu Hum-Varoš kod Voćina.

93

Arhiđakonat Čazma
A. Župe 1334. i neke župe 1501.
467. 1334. Pr.imo ecclesia beate virginis de Chasma.
Za ovu se župu i crkvu kaže da je »in campo«, dakle izvan Čazme. To
je danas Draganec. 1347. spominje se ova župa kod Čazme i zemlje condam
Dragani (C. D. XI, 426), zatim 1444. (VZA IX, 9), 1499. (MCZ II, 519); 1512,
1513, 1520. (AK Popisi, 50, 55, 125). — U samoj Čazmi nalazi se 1232. crkva
sv. Duha koja pripada čazmanskom zbornom kaptolu, »Nouo Chasma, eccle­
sia in honore spirdtus sancti« (C. D. III, 270). 1473—1520. crkva Svetoga Duha
ujedno je i župska crkva u Čazmi. (LK 1935, 238—239; AK Popisi, 24, 56,
91, 125). 1309. ovdje je dominikanski samostan sa crkvom Marije Magdalene,
»ordo Piredieatoram de Chasma« (C. D. VIII, 247). 1407. u Nova Villa Chas-
mensi nalazi se kapela sv. Ivana Evanđelista (Heller, Com. Cris., 32).

468. 1334. Item ecclesia sancti Stephani de eodem. — 1501. Michael ple­
banus de Rakythnycza.
Odgovara današnjoj župi u Stefan ju koja se često u dokumentima zove
Rakytnycza. Spominje se 1302, 1334/47, 1369. (C. D. VIII, 33; X, 175; XIV,
201); 1401. ecclesia sancti Stephani prothomartyris (Vat. 1/4, 375); 1507, 1512,
1520. (AK Popisi, 24, 50, 125).

469. 1334. Item ecclesia beati Johannis baptiste. — 1501. Bartholomeus
plebanus de veteri Chasma.
To je župa Ivanska, koja se prvotno zvala Čazma, a kasnije se prozvala
Stara Čazma za razliku od Nove Čazme, tj. današnje Čazme. Ta Stara Čazma
ili Ivanska spominje se 1232, 1307. (C. D. III, 370; VIII, 136), 1473. (LK 1935,
237), 1507. (AK Popisi, 24).

470. 1334. Item ecclesia omnium sanctorum de Nard, plebania.
To je danas župa Narta. Spominje se 1401. ecclesia Omnium sanctorum
de Naarth (Vat. 1/4, 364), 1507, 1512. (AK Popisi, 24, 50). Nije sigurno da bi
ova župa (promijenila titular u »Sveti Nikola«. Danas selo Narta pripada župi
Štefanje. U Narti je pravoslavna parohija.

471. 1334. Item ecclesia beate Elyzabeth, plebania.
Ova se župa spominje 1232, 1357/58. kao ecclesia sancte Elizabeth de
Zerdahel (C. D. III, 371; XII, 4l6, 459, 462). Možda se -nalazila u mjestu Lami­
nae između Štefanja i Ivanske.

472. 1334. Item ecclesia beati Georgii. — 1501. Valentinus plebanus de
Hemovcz.
Danas selo Burđic u župi Ivanska. U selu Hemovec-Durđić spominje se
župa 1400. (Vat. I / l , 222), 1499. (MHZ II, 519), 1512—1520. (AK Popisi, 55,
125).
16
Čuk Juraj, Oko stare i nove Čazme, Hrvatska prošlost II, Zagreb 1941. —
Hrvatska enciklopedija IV, 211. — Sustek Lj., Dubrava u povijesti, Zagreb 1929.
— Pavičić Stjepan, Moslavina i okolina, Zbornik Moslavine, Kutina 1968, str. 9—
—165. — Čazma 1226—1976, zbornik, Čazma-B jelo var 1979.

94

II. 1334. u Marci su rezidirali grko- katolidki vladike. D. 1499. (Mon. (C. 519). Župa se ovdje spominje 1438. plebania. VIII. 50. Martina spominje se 1315. — 1501. Item ecclesia sancti Martini. Vat. 50). 496. c) Item capella sancte Katherine de eadem. (C. 478. (Lukcsics. IX. Crkva sv. 308). 505). 522). VI. 1334. U XVII stolj. (LK V. J o ­ hannes gracianus ibidem. To je župa Gradec koja je u novije vrijeme promijenila titular župske crkve. Marije sagradio je za benediktinke zagrebački biskup Stjepan II. a spominje se 1438. Ona se spominje 1246 (C. Druga je župa i crkva u Marci kod Kloštra Ivanića. pleba- nia. a) Item ecclesia beati Petri apostoli de Dubnicha. usurpata plebania. b) Item sua filia capella sancti Nicolai de Lupoglau. Dominicus cantor. Blasius plebanus sancti Nicolai Twchany. Odgovara selu Martinec u župi Gornji Miklouš. IV. Crkva B. 226). XI. Prva se župa i crkva nalazi u današnjem Križu. b) Item ibidem ecclesia beati Martini. 263. D. 153. 25. 558). (AK Popisi. II. a) Item in luanch ecclesia beate virginis. 1334. Spomenuta kapela odgovara crkvi sv. Kapela sv. D. XV. 1512. Item ecclesia sancte crucis et ecclesia omnium sanctorum. VIII. b) Item capel- la sancti Erancisci de eadem. 1499. (C. 1520. 1319. 642). 520). Nikole u Lupoglavu koja postoji već 1320. D. 456. 1334. III. Spominje se 1232. 138). a spominje se 1377. et due capelle insuper noue. 1458. 1376. Marije nalazi se u Kloštru Ivaniću. plebanus omnium sanctorum. D. 389. Magister Matheus plebanus in Obed. I / l . Paulus plebanus de Gerecz. Spomenute su kapele stajale možda u Cugovcu i Po- kasinu. VI. Item ecclesia sancti Petri de Goricha. 1507. — 1501. 474. (C. 1277. 1467. Odgovara župi u Gornjem Mikloušu. Ona je u novije vrijeme promijenila titular. 476. 126). To je danas župa Dubrava: prva je crkva župska. 1317. a druga grobljanska. Item ecclesia sancti Nicolai confessoris preter ecclesias de Chas- ma noua. Ovdje se župa spominje 1373—1375. Petra spominje se ovdje već 1325. Item ecclesia sancti Nicolai de Lubena. D. 477. 174. D. To je danas selo Petrička Donja i Gornja u župi Samarica. sve do 1736. Georgius capellanus eiusdem. 473. (Lukcsics. 1334. (AK Popisi. Samostansku crkvu B. Odgovara Lubeni-Tučeniku u župi Gradec. 181). (1225—1247). (MCZ II. (MZH II. 372. a) Item in Dombro ecclesia beate Margarethe virginis. 479. a župa 1343. D. 1437. 1334. (C. XV. 1334. 1334. 480. 95 . 566). — 1501. 475. 264). a župska 1512. 1439. 87.

Simon pleba­ nus de Zenth Iwan. 491. IX. V. Imenom Garić zove se i pavlinski samostan sa crkvom B. Ecclesia sancti regis. Odgovara župi Stara Plošćica koja se spominje 1264. (C. — 1501. VII. 487. između Crne Rijeke i Zdenaca (C. 483. nekada u distriktu Garić. Stjepana. 1516. Odgovara Dišniku gdje je obitelj Roh imala feudalni posjed. Ovo je Pašijan. Crkva toga naslova spominje se 1306. Item ecclesia beati Nicolai i Vyoduer. 1334. U Pa- šijanu se nalazi pravoslavna parohija. 1295.sv. 1334. 1334. 1334. 204. (LK 1935. Stephanus plebanus de Palychna. Item capella beate virginis. 347. Petrus capellanus eiusdem. Anthonius et Demetrius capellani eiusdem. IX. X. Item ecclesia sancti regis Stephani in Cherna reka. Ova se župa nalazila u distriktu Garić. 481. 1349. D. 1334. 488. 264). 1334. — 1501. 482. 484. Johannes ple­ banus de nowa curia. Matheus capellanus eiusdem. 1333. 55. 1325. XI. — 1501. VI. 96 . Item ecclesia beate virginis de Garig. Item ecclesia sancti Andree. — 1501. Možda današnji Hercegovac sa crkvoim . Martina ( C D . Item ecclesia beate virginis de Mechchenicha. Ge­ orgias plebanus de sancto Jacobo. Marije koji se nalazio u župi Gornja Jelenska na mjestu — orkvištu koje je zabilježeno na vojničkim kar­ tama imenom »Bela Crkva«. 529). vacat. D. Možda kod Palešnika. 1334. 1334. 489. Možda Bršljanica gdje se 1329. Nekoć Garić. 486. 1334. 258. (C. a danas u župi Tomašica. D. 1334. Item ecclesia beati Jacobi apostoli de Polosnicha. 117). — 1501. Gregorius plebanus in Ber- schyanowcz. Georgius plebanus de sanc­ to Andrea. 1334. 319. 117). nalazi crkva sv. Item ecclesia beati Johannis baptiste. XVI. Item ecclesia beati Johannis euangeliste. Item ecclesia beate virginis in possessione hereduim Roh. Možda Palešnik u župi Tomašica. D. Item ecclesia beati Martini. 1381. 149). Možda u okolici Garešnice. 490. — 1501. 485. — 1501. danas Gornja Garešnica u župi Samarica. VIII. Ovaj se samostan spominje 1273. Ova se župa nalazila kod Kreštelovca.

Wlathkowyna. 84. imagister hospitalis ibidem. 296. 364. 1334. Plebanus de Glathlkowyna. Item ecclesia sancti Thome apostoli de Monozlou. Ladislaus plebanus de Gerzencze. 204. 492. — 1501. 501. Ge- orgius plebanus de Monozlo. D. 225— 226). 1309. VII. 2upa i crkva na području Kutina-Popovača. 1334. 255). 7 STARINE 97 . 1334. Item capella in Kotena. 1334. 117). To je vjerojatno crkva sv. 1334. Blasius gracianus ibidem. 1334. XIII. Item ecclesia beate Margarethe. Ova se župa spominje 1363—1364. Lathovichyna. Danas selo Gračenica u voloderskoj župi. 141—142). Jacobus plebanus de Kothennya. 1334. nalazila se u okolici današnje župe Tomasica. Item ecclesia beati Johannis de Zobochchina. Spo­ minje se 1295. Martinus capellanus eiusdem. 1334. iuxta fluuium Kotonya (C. 1442. 500. aM se lokalitet ne da potanje odrediti. 495. Župa u okolici Popovače. Item ecclesia omnium sanctorum. između Kutine i Popovače. Crkva je vjerojatno bila u Gornjoj Gračenici gdje je danas selo Mikleuška i pravoslav­ na parohija. možda u Strušcu. IX. — 1501. (C. XIII. Item ecclesia sanoti Nicolai de Gersencha. (C. Ovo je Moslavina kod Popovače. To je župa sv. XII. Item ecclesia beati Martini. Župa u okolici Moslavine-Popovače. Michael et Anthonius capellani eiusdem. 1407. 494. 1465. a nalazila se kod Bršljanice. Gallus altarista. Item ecclesia sanoti Martini. Danas selo Gojio. 497. VIII. (LK XIII. Ova se župa i crkva nalazila u okolici Kutine. 352. a na­ lazila se u njezinu Sjevernom dijelu. spominje se u Kutini crkva Sviju svetih. Nikole. a sada u župi Kaniška Iva. 1934. D. — 1501. Item ecclesia beate virginis de Goyl. 97. Katarine koja se spominje u Kutini 1488. Item ecclesia omnium sanctorum. 502. 115. Martinus gracianus ibidem. VZA. XIII. Nicolaus altarista. 1334. 1364. Item ecclesia sancti Thome apostoli. 1331. gdje su se nalazile ruševine srednjovjekovne crkve Sviju svetih. 493. prije u kutinskoj župi. 496. 499. D. D. Ime Mikleuška podsjeća na nekadašnju crkvu sv. 1492. 1364. 364). 498. 1352. 114. 1334. 1334. (C. 1933. 546. Odgovara današnjoj župi i crkvi u Kutini. Ivana evanđelista pod imenom Zabathina. 364). Capellanus eiusdem. — 1501. VII. (LK 1932.

1501. 98 . 124). posjed Thorchecz (AK Popisi. 1533. 1501. Spominje se kao feudalni posjed kod Bršljanice i Kutine. 14. 24. — 1501. Item capelia sub Castro Čosuchak. Garešnica. Kao župa spominje se 1495. 90). 1501 Michael plebanus in Corylo. Možda je ova župa istovjetna sa župom sv. 509. 134). 1501. 67). 11). Andreas capellanus eiusdem. Paulus capellanus ibidem. Petrus altarista. . Ostale župe 1501. 503. 1501. Danas selo Dišnik u župi Garešnica. Tu se spominje župa 1517. Neistraženo. 505. (AK Popisi. Deich i Decha odgovara Dišniku. Oris . Paulus capellanus eiusdem. Ecclesia sancti Ladislai de Drauffeld. 1495. 100). 1501. 1507. 504. 31. spominje se Palychnazenthpeter (LK 1933. Petrus plebanus de Deich. Martinus altarista ibidem. Ghristophorus plebanus de Guzygdnycza. 238). 506. 511. Capellanus eiusdem. pa bi ova župa možda mogla biti istov­ jetna s onom pod br. Georgius plebanus de Ceknowo. 1334. 1431. 99) kod Tomašice (Heller. Michael plebanus sancti Michaelis. Odnosi se na župu La- dislav kod Grubišnog Polja. Com. 512. 513. vacat. Martina kod Bršljanice (vidi br. Ecclesia sancti Petri in Polosycza. 488!). 487! 508. 490. 1520. Možda je to druga župa u Palešniku. Gregorius plebanus in Desnycza. Item ecclesia sancti Michaelis de Byenik. . 1412. 510. Kapela pod Košutgradom u Moslavačkoj gori. (AK Popisi. spominje se Kamaryazenthmarton. 1501. 1507. Vidi br. Thomas plebanus in Kamaria. prepositure chasmen- sis. Matheus plebanus de Therchech. To je Garyghnycza. 1501. 1501. a nalazi se u okolici Garešnice (LK VIII. (AK Popisi. 507. i334. župa Zenthlaczlo Dyanfeldi (AK Popisi. B.

(LK 1934. 1499. 1501. Georgius piebanus sancti Nicolai. Dommicus piebanus de Podgorya. 1513. 1501. Cris. Đurđa spominje ovdje 1450. 510!). Neistraženo.. 1492. 1501. Clemens piebanus sancte Katherine. (Heller. Cris. Župa se ovdje spominje 1491. 252—253). 525. 1501. Gregorius piebanus de Punigrachewych. Danas je ovdje selo Bolč i pravoslavna parohija. 523. To je župa na području sela Repušnice. 514. Marianus piebanus de Kaptholömcz. 526. Stanislaus capellanus eiusdem. Danas Vrtlinska. Možda je istovjetna sa žu­ pom isv.. . 497!). (LK 1935. Georgius piebanus in pertinenciis Monozlo. 55). 7* 99 . 519. D. Marije 1458. Marije. Spominje se 1507.. 1501. 521. Com. Magister Matheus piebanus dn Waralya. Georgius piebanus in Bonthwsewz. 1513. Ovo je druga župa u Dišniku (Vidi br. 1501. 197). Tu se spominje župa 1491. Ovo je župa na području feudalne gospoštije Moslavine. 90). 1491. »Zloboda plebani in Monozlo. 5 5 . Župa i maleni feudalni posjed istočno od Čazme 1517. 100). 524. 522. 1501. Com. 1512. (AK Popisi. 499!). 517. Možda kod Dišnika (Heller. a franjevački samostan sa crkvom B. Paulus piebanus de Zloboda. zapadno od Kutine gdje je neka­ da Cazmanski kaptol imao svoj feudalni posjed. plöbanus de longo monte. 1501. Možda druga župa < Kutini (Vidi br. Com. Margarete (vidi br.. (AK Popisi. 1501. 1513. 3). 189). D. 1501. Možda kod Bršljanice (Heller. 1501. Župa se sv. 518.. 1935. . Neistraženo. 516. Georgius piebanus in Werthlyn. 24. 520. 113. 515. 1501. To je Podgrađe južno od Vrtiinske kod Kompatora među zapadnim ogran­ cima Moslavačke gore. 252). (AK Popisi. (AK Popisi. Barnabas piebanus in Poped. 1517. N. Plebani Beate Virginds in Zloboda«). 55. Ladislaus piebanus de Desnycza. Ova se župa nalazila u trgovištu Moslavini gdje je imala crkvu B. Cris.

XXXVI. Item sancti Nicolai. 1334. To je župa Becsehely. et servit duabus ecelesiis. osobito g. 238—239). 1334. Šišićev zbornik. Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju. In Zenthgergh unus capellanus. župa sv. — Šematizam lavantinske knezškofije 1932. 1334. 1334. 536. 1698. 100 . 537. 1691. arhiv Zagreb. 1495. D. Vida kod Čazme (Ondje. 528. Athak kod Dubrave (Starine JAZU. unus propter debilitatem occulorum amisit visum. — 1501. 530. C. — 1501. To je selo Bec odakle je župa 1781. Andreas ple- banus de Beycz. Petra in Lownyk (LK 1935. Danas župa Turnišće. — 1501. i neke župe 1501.. Petrus plebanus ad sanc­ tum Georgium. Danas Donja Lendava. 1334. 533. A bekcsenyi föes- peresseg. 1669. Capellani duo. 47) g. Župe 1334. str. 1334. u Letenye prenesena. vacat. Michael vicearchidia- conus de Bexin. — 1501. 531. Prekmurski del Beksinskega arhidiakonata v XIV. Zagreb 1929. — 1501. Zagreb 1956. 1940. župa sv. — Ivan Škafar. — Schematismus dioecesis Sabariensis a. 1334. — Horvat Anđela. 245). Kanonske vizitacije bekšinskog arhiđakonata u XVII i XVIII stlj. ostale stare župe i crkve 527. 1495. Katolički list 1913. plebanus in Turnyschya. — Barle Janko. Imena svećenika prigodom zagrebačke sinode god. stoletju (rukopis dobrotom autora stavljen na upotrebu piscu ovih redaka). Stephanus plebanus in Gereohe. Primo ecclesia beate virginis de Beych. Item sancti Georgii de Nepti. Item sancte Marie de Lyndua. In Zenth Miklos duo capellani. 535. Možda danas selo Nemesnep u župi Györgyvölgye. 534. Item sancte Marie de Churnuch. Item sancti Johannis de Bekchin. Item sancti Nicolai de Gunchurfeldi. Andreas plebanus sancti Nicolai. Danas župa Szent-Mikloss. 532. — 1501. Martinus plebanus de Lyndwa. Capellani duo. Kapelna (Starine. Danas župa Guturfölde. 17 Nadb. 529. In Lyndwa II capellani et serviunt duabus ecelesiis. Plebanus de Gwtor- felde. 1478. Arhiđakonat Bekšin 17 A. Otok. — Holub Joszef. ondje) g. 67. 1473. — 1501.

Gregorius plebanus sancti Marti­ ni prope Gereche. st. Danas Tat Sz. I danas župa Csesztreg na Krki. Item sancti Martini. Item ecclesia de Goscola. Prema izvještaju kanonske vizitacije 1698. Capellanus unus. — 1501. 1334. Odgovara mjestu Lekfa blizu Rezneka. Lovro nalazilo se nekada na feudalnom posjedu Nempty ili Lenti. Item sancte Marie. Item omnium sanctorum de Pulach. 1334. 547. Märton. Odnosi se na selo Szentliszlo u župi Pusztamagyarod. U XVII. To je župa Bänokszentgyörgy. 1334. 1334. — 1501. — 1501. 545. i XVIII. — 1501. 1334. bila je ovdje kapela Svij'u svetih. — 1501. st. ovdašnja je crkva bila posvećena sv. Kanonska vizitacija 1698. u kanonskoj vizitaciji tvrdi se da je ova župa bila kod Csesztrega u »dolini sv. Item sancti Georgii circa fluvium Paka. 542. — 1501. 1334. Đurđa«. 540. 543. To je danas Sz. 544. 1334. 549. 1334. — 1501. Blasius plebanus in Chezthregh. — 1501. Capellanus unus. 1334. 1334. 538. Plebanus sancti Stanislai (do­ datak) vel Venzezlai. Petrus plebanus de Altarcz. Item sanoti Marci. Demetrius plebanus sancti Georgii in Zenthgergh. Nicolaus plebanus in Go- ztholya. Odnosi se na franjevačku Marijinu crkvu u mjestu Szemenye. Barnabas ple­ banus dn Zenthgergh. Item sancti Mauricii de Cestregh. uz rijeku Paku. Selo Sv. 541. Na koncu XVII. 539. Blasius plebanus sancti Lauren- cii prope Paka. 101 . 1334. Danas Pola Letenya u lokalnoj kapelaniji Becsehely. Item sancte crucis de Or. selo u župi Banok Szt. — 1501. Item sancti Georgii circa Or. Item sancti Georgii de Oltarch. Plebanus omnium sanctorum in Palya. — 1501. György völgye. György. Item sancti Laurencii. Georgius plebanus de sancta cruce prope Reznek. Danas selo Gosztola u župi Letni. Danas Oltärcz. 1334. Item sancti Wencezlai. 548. spominje da se ova župa nalazila kod Szecsy- -Szigeta. Mirku. 546.

Danas župa Dobro vnik u Prekomurju. — 1501. a odanle je preuzela titular sv. Jakoba. 553. Martinus plebanus in Prylak. Capellanus suus Michael. 558. Item sancti Martini. Odgovara župi Kobilje kod Lendave. Odgovara župi Nedelišće. Thomas plebanus sancti Mi­ chaelis sub Chakthornya. To je župa Mala Subotica. — 1501. prenesena župa u Čakovec. 1334. Capellanus unus. — 1501. 559. Item inter Dravam et Muram: " 554. Gaspar. 1334. ova se župa nalazila u pustinji Sv. Item sancti Vencezlai. Item sancte Marie Magdalene de Strigo. 1334. Leonardus capellanus eiusdem. — 1501. Valentinus plebanus de Sabbaria. 560. Mathias ple­ banus in Strigo. Martin na Muri. Matheus pre­ bendarius ibidem. 1334. — 1501. — 1501. 1334. sjeverno od Bänokszentgyörgya. 551. Martinus plebanus sancti Marci. 550. Benedictus plebanus in Ne- delcz. — 1501. Valentinus plebanus sancti Mi­ chaelis in Bwna. Item sancti Michaelis. Župa štrigova. Laurencius plebanus in Dobronok. — 1501. To je danas selo Mihovijan odakle je 1789. vizitaoije 1698. Benedictus prebendarius ibidem. Item sancti Martini. 1334. Martinus et Mathlas prebendarii dibidem. Mihajla. — 1501. 1334. 552. Item sancti Michaelis. 556. Prema izvještaju kan. Item sancti Laurencii de Perlok. Item sancta Maria de Sabaria. Michael plebanus de Kebele. Elias plebanus sancti Martini superioris. Lokalitet se ne da sa sigurnošću utvrditi. To je župa Sv. 1334. 1334. Leonardus presbiter ibidem. 557. 1334. Georgius plebanus ad sanctum Ladislaum (?). — 1501. Župska crkva u Prelogu predala je svoj titular kapeli u Cirkovljanu. Item sancti Marci. — 1501. 102 . Danas župa Selnica. Item sancti Jacobi. Ecclesia sancte Trinitatis. Gregoriius prebendarius. 1334. 555.

1501. Michael capellamis eiusdem. Vida. a druga je župa Fodturen. Ovdje bila nekada crkva sv. Ovdje se spominje crkva sv. Habet duos capellanos. 103 . Horvat. Ovo je vjerojatno župa Sveti Juraj na Bregu ili Lopatinec. 571. Thomas plebanus in Zerdahel. Prva župa sv. 1501. Tho­ mas prebendarius ibidem. 1501. Danas župa Belica. Ivana. 576. 1501. Neistraženo. 569. 566. Vrbanus capellamis suus. Stephanus plebanus in Thonmafelde. 1501. 562. 133). Danas župa Donji Vidovec. 567. 1478. — 1501. 565. Item due ecclesie sancti Martini. 568. Jacobus presbiter ibidem. sancte Elene. 573. — 1501. To je župa jiužno od Mähomfa u dolini Krke. 563. Item sancti Georgii. B. Možda župa uz Dravu južno od Čakovca. 1501. 1501. Petrus plebanus in Zygath. 1501. Spomenici. Mathias plebanus in Tholmath. 575. 1501. Gregorys plebanus in Zombathel. Petrus plebanus in Paka. Plebanus in Bagonya. 570. Zenthwyd. 1501. Abel altarista ibidem. Demetrius plebanus in Thotfälw. u ruševnom stanju. 574. — Ambrosius plebanus sancti Martini in Thurren. 561. 1334. 1501. Danas župa Bogojina. Martina nalazi se u Murskom Središću. 1501. Item sancti Martini. Ecclesia sancti iStephani in Brezth. 1698. Danas selo u župi Lenti na lijevoj strani rijeke Krke. 564. Ostale župe 1501. 1501. Plebanus in Berzencze. Johannes plebanus in Byztercz. Plebanus sancti Nicolai in Zygath. (A. Georgius capellamis eiusdem. Georgius plebanus in Lopathycz. 572. Stephanus plebanus beate virginis in Belycz. Ambrosius plebanus sancti Martini in Zredysche.

danas selo u topličkoj župi. pro nunc plebanus in Thoplicza. a druga u Bartolovcu kod Varaždina. 578. D. ©bje se zajedno spominju jer im je zajednička kolator. (AK Bopisi. 68). D. Župa Krizovljan (Radovečki). (AK Bopisi. Stephanus plebanus in Warasd. 580. Jakopovec. Item sancti Martini apud Voycha. Župe 1334. Bartholomeus ple­ banus ecclesie sancti Marci in inferiori Wynnycza. Odgovara župi Zavrč. Župa Sv. tj. Gregorius ple­ banus sancti Georgii in Maryasowcz. Item ecclesia sancti Nicolai de Borlin. Georgius ple­ banus ecclesie sancti Martini in Thoplicza. habet oapellanos duos. Item ecclesia sancti Jacobi. 1334. Brebendarii et altariste in Warasd: D. — 1501. 582. D. 579. danas u mariborskoj biskupiji. Možda je to i Sv. 37). 1334. 487. 581. Nikoli. 1334. 1334. spominje se 1454. Clemens antiquus Corporis Christi. Jedna je župa i crkva u Varaždinu. D. D. 1354. Item sancti Georgii de Mareaseuch. — 1501. Blasius plebanus sancti Bartholomey. Župa Vinica. Hermanus ecclesie sanc- te crucis in superiori Wynnycza. grad Varaždin. 1334. D. — 1501. (C. 583. XII. Clemens Czweth. Župa se spominje 1507. Item ecclesia sancti Elye. Ovo je župa u Varaždinskim Toplicama. Hrvatska prošlost III. D. Ilija ili Obrež. Brim© ecclesia sancti Vencezilai et ecclesia beatissimi Bartho- lomei apostoli de Varasdino. Župska crkva u Varaždinu. jer je Zagrebački kaptol bio vlasnik Toplica. 110. 1334. 1334. 577. Item sancti Martini de Toplica nostra. Odnosi se na župu Maruševec koja se spominje 1517—1600. Mathias. habet capellanum Laurenemm de Warasd. 1513. Župa se ovdje nalazi 1513. Valentinus presbiter ibidem. — 1501. Item ecclesia sancte crucis. (AK Bopisi. D. 37. 585. Arhiđakonat Varaždin" A. D. D. — 1501. prope ibidem. To je župa Donja Voća. Michael plebanus ecclesie sancti EMe in Obres. 18 Stahuljak dr Milan. Đurađ 1269. Ističe se »Toplica nostra«. (AK Bopisi. 68). i ostaje ta'ko do danas. Zagreb 1942. 1334.— 1501. Item sancti Marci de Vinnicha. spominje se 1507. Martinus prebendarius ad sanctum Vitum. Naše crkve i kapele. 252). 584. Ge- orgius. Clemens sancti Michaelis. 104 . Benedic- tus plebanus in Jacopelcz. 1334. posvećena sv. V. uz slovensko-hrvat- đku granicu. D. D. i neke župe 1501. 581). — 1501. novellus est. D.

a nekada je zapisivana u dokumentima kao Kysthabor. 596. 595. 593. D. Gregorius plebanus ecclesie beate virginis in Byskwpecz. Fabianus plebanus in Jezero. (Heller. * To je župa Vidoveć. Item sancti Viti sub castro Vrbouch. 1501. Item sancti Petri in Bruchiina. B. 587. 1501. Neistraženo. Možda župa Desinić koja se spominje 1590. 1501. Zabilježba: ecclesie non sunt hie descripte infra metas regni Hunga- rie existentes. Odgovara župi Petrijanec. D. Primio ecclesia sancti Georgii de Zathla. 1334. 1501. Župe 1334. 590. 105 . Briccius sanete Ka- therine. D. Ilija Obrež. Item sancti Urrioi de Zamlacha. 589. quia sicut sunt occupate mete ita et ecclesie. Zabilježba: Plures de nouo poterunt fabricari. 1334. Var. 1334. 1501. 84. Zenth Wyd (AK Popisi. Ovo je danas selo Beletinec u župi S. Briccius plebanus ecclesie omnium sanctorum in Belethyncz. 591. — 1501. 34). 1501. — 1501. 1334. Johannes plebanus ecclesie beate virginis in Polyana. D. Ta se župa sada zove Taborsko.v. 592. 594. D. 586. Spominje se 1513. Vrbanus capellanus eiusdem. Com. spominje se 1669. Ostale župe 1501. Ostale župe 1501.. Ilija Obrež. Andreas plebanus ecclesie omnium sanctorum in Korusa. Odgovara župi Tuhelj. Arhiđakonat Vrbovec A. Capellanus unus Georgius et Ni­ colaus. 69). Župa Zagorska Sela. i neke župe 1501. 588. 1334. B. Selo Biskupečka Poljana ai župi Sv. Blasius virginis Marie in Thwhel. 1673. Item sanete Katherine in metis. To je danas župa Veliko Trgovišće. eiusdem. Vidi br. Biškiupec kod Varaždina. Blasius plebanus ecclesie sancti Viti in Zamlacha. quamvis de hoc archidiaeonatu existant. Ovdje je bio feudalni posjed zagrebačkoga bi­ skupa.

Zagreb 1896. Barle J. 1669. Zagreb. Zagreb 1874... Sisak 1967. Povijest Gornje Rijeke i okolice. Institut za hrvatsku povijest. Croatia sacra 2. Karta Zagrebačke nadbiskupije. ' . Katolički list 1913. Barle J. k r a t i c a : LK. Vjesnik Državnog arhiva Zagreb. 106 . Ivana u Novoj Vesi. Župe Arhiđakonata Since u XVIII vijeku. Zagreb. Buturac J. Budimpešta 1912). Povijest Rovišća. A. Zagreb 1976. XXXVI. Iz povijesti župa sisačkoga kraja. Izvori Adamček Josip — Kampuš Ivan. Zagreb 1938.. Buturac J." Katolički list Zagreb 1913.. Povijest Rimokatoličke župe Bjelovar. 1673. Gorski arciđakonat prije turskih provala. tomus I—II. Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Diplomataria vol. Popis župa zagrebačke biskupije 1334 i 1501 godine.. IZVORI I LITERATURA A. D. Arhiv Hrvatske Zagreb. Monumenta historica episcopatus Zagrabiensis II. Buturac J. Acta Capituli antiqua. Buturac Josip. Orbasz et Szana. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Sveučilište u Zagrebu. Lukcsics Paulus. Starine. Budimpešta 1889. Kutina. Monumenta Hungariae historica. Popis župa Zagrebačke biskupije 1650. Zagreb K r a t i c a : MCZ. Kutina-Zagreb 1977. Barle J.. obljetnicu župe. Povijest župa i crkava zagrebačkih: Župa sv. Monumenta civitatis Zagrabiae (priredili Tkalčić I.Povijest turopoljskih župa. K r a t i c a : VDA. Vjesnik Zemaljskog arhiva Zagreb. uz 200. Zagreb 1911.. Porezi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću. K r a t i c a : C. (Madžarski arhivski časopis od g. Buturac J. Zemljovid Hrvatske iz god. Buturac J. 23—26. 6. Osijek 1910. Buturac J. IV.). Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium JAZU. Zagreb 1938. Glavač Stjepan. Buturac J. Kutina 1975. B. Izdanje uredništva zbornika »Vrela i prinosi«. Marka.. Bösendorfer dr Josip. Croatia sacra 15—16. Leveltäri Közlemenyek (Malyusz d r Elemer. (Pretiskano iz Katoličkog lista). Tkalčić Ivan. XV. Rački dr. Zagrebački arciđakonat. Budimpešta 1931. Kaptolski arhiv Zagreb. Imena svećenika prigodom zagrebačke sinode god. Crtice iz slavonske povijesti. br. Čakovec 1979.. (Thaloczy-Horvath. Sarajevo 1937. K r a t i c a : VZA. Codex diplomatićus comitatuum Dubicza. K r a t i c a : ACA. Franjo.. K r a t i c a : ZHS. 1938. Zaključci Hrvatskog sabora.. br. Zagreb 1903. Laszowski Emil). Župa sv. Diplomata pontificum saec. 1924—1935. Barle J. Codex diplomatićus JAZU. K r a t i c a : Lukcsics.. knj. K r a t i c a : AK Popisi. Zagreb 1872. Zagreb 1899. Literatura Barle Janko. Zagreb 1931. Bjelovar 1970. szlavoniai es horvätorszdgi közepkori pälos kolostorok oklevelei az Orszägos Leveltärban). K r a ­ t i c a : MHH XXXVI.

Vjesnik Zemaljskog arhiva XVIII. Veröffentlichungen des Finnisch-Ugri- schen Seminars an der Universität. Hrg Metod. tomus 1. Plemići Svetački ili nobiles de Zempche. Adami de Corbavia. Ubikacija nekih župa zagrebačke biskupije iz XIV. Zbornik Moslavine. Zagreb 1895. Heller G. Skafar Ivan. Zagreb 1977. Heller Georg. Bihać i bihaćka krajina. Moslavina i okolina. Noršić V. Povijest župe Sv. Lovrenčić Zvonimir. Čazma 1226—1976. Dočkal Kamilo. Nežić Dragutin. Katolički list 1942. Oko stare i nove Čazme. Horvat Rudolf. Comitatus Poseganensis. Noršić V. zbornik.. Povijest župa i crkvi jastrebarskoga dekanata. München 1975. Horvat Anđela. Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međumurju. Zagreb 1956. München 1976. Noršić Vjekoslav. partis I. Comitatus Varasdiensis. Hrvatska prošlost II. Comitatus Crisiensis. Podravina od Bednje do Voćinke. Stahuljak Milan. Lopašić Radoslav. Cuk J. Čazma-Bjelovar 1979. Zagreb 1941. Prekmurski del Beksinskega arhidiakonata v XIV stoletju (ru­ kopis). Heller G. Naše crkve i kapele. Zagreb 1942. Zagräbiae 1770. Oko Kupe i Korane. rukopis kod Zavičajnoga muzeja u Samoboru. Comitatus Veroecensis. Heller G. 46. München 1977. Kutina 1968.. Gradec kod Križevaca.. Rad JAZU 199... Župe u Hrvatskoj Podravini. Srednjovjekovna naselja oko Streze. 1972. Zagreb. stoljeća. knj. Cuk Juraj. Hrvatska prošlost III. Samo­ bor 1926.. Barbare u Bedekovćind. Horvat Rudolf. Karta plemenskih župa i ubiciranih srednjovjekovnih lokaliteta u okolici Bjelovara. Zagreb 1956. Hrvatska prošlost III. Starine JAZU. München 1978. Cro- atica Christiana Periodica 1. Zagreb. Kercselich Bait. Pavičić Stjepan. Zagreb 1941. 107 . Historiarum cathedralis ecclesiae Za- grabiensis. Povijest župe Zlatar.. Lopašić R. 2 Zagreb 1943. Povijest zagorskih župa. Hrvatska prošlost II. Zagreb 1942. Klaić Vjekoslav. (1726—1928). Zagreb 1939.