You are on page 1of 33

¶nh 1: BiÓu m« vu«ng ®¬n

(H.E x 250)
1. èng gãp (vïng tuû cña thËn); 2. BiÓu m« vu«ng ®¬n

¶nh 2: BiÓu m« l¸t ®¬n


(H.E x 250)
1. Chïm mao m¹ch Malpighi; 2. Khoang Bowmann;
3. BiÓu m« l¸t ®¬n (L¸ ngoµi bao Bowmann)

Nguyễn Văn Khiêm


fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi 1 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 3: BiÓu m« trô ®¬n
(H.E x 250)
A. BiÓu m« trô ®¬n; B. M« liªn kÕt (líp ®Öm)
1. TÕ bµo m©m khÝa; 2. TÕ bµo h×nh ®µi tiÕt nhÇy

¶nh 4: BiÓu m« trô gi¶ tÇng cã l«ng chuyÓn


(H.E x 250)
A. BiÓu m«; B. M« liªn kÕt
1. TÕ bµo trô cã l«ng chuyÓn; 2. TÕ bµo h×nh ®µi tiÕt nhÇy

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 2 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 5 : BiÓu m« l¸t tÇng kh«ng sõng hãa
(H.E x 250)
A. BiÓu m«; B. M« liªn kÕt (Líp ®Öm)
1. Líp ®¸y; 2. Líp Manpighi;

¶nh 6 : BiÓu m« l¸t tÇng sõng hãa


(H.E x 250)
A. BiÓu m« (BiÓu b×); B. M« liªn kÕt
1. Líp ®¸y (Líp sinh s¶n) 2. Líp sîi (Líp Manpighi) 3. Líp h¹t 4. Líp sõng;

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 3 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 7 : TÕ bµo sîi, tÕ bµo néi m«
(H.E x 250)
A. BiÓu m« (BiÓu b×); B. M« liªn kÕt
1. Líp ®¸y (Líp sinh s¶n) 2. Líp sîi (Líp Manpighi) 3. Líp h¹t 4. Líp sõng

¶nh 8 : M« mì
(H.E x 250)
1. TÕ bµo mì 2. Nh©n tÕ bµo

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 4 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 9 : T-¬ng bµo – B¹ch cÇu
(H.E x 100)
1. T-¬ng bµo 2. Limpho bµo 3. B¹ch cÇu ®a nh©n

¶nh 10 : Sîi chun – Sîi t¹o keo


(Orecine – Eosine…x 250)
1. Sîi chun 2. Sîi t¹o keo

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 5 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 11 : Sîi vâng
(NgÊm b¹c x 250)

¶nh 12 : Sôn trong


(H.E x 100)
1. Khe khíp
2. Sôn trong
3. Vïng cèt kho¸
4. Mµng sôn
5. X-¬ng

Nguyễn Văn Khiêm


fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi 6 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 13 : Sôn trong
(H.E x 250)
1. ChÊt c¨n b¶n sôn 2. TÕ bµo sôn
3. TËp ®oµn sôn cïng dßng kiÓu vßng 4. TËp ®oµn sôn cïng dßng kiÓu trôc

¶nh 14 : X-¬ng Have ®Æc


(H.E x 250)
A.HÖ thèng Have ®iÓn h×nh B.HÖ thèng Have trung gianC.HÖ thèng cèt m¹c trung gian
1. èng Have 2. L¸ x-¬ng 3. TÕ bµo x-¬ng

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 7 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 15 : X-¬ng xèp
(H.E x 100)
1. V¸ch x-¬ng 2. Hèc tuû

¶nh 16 : X-¬ng xèp


(H.E x 250)
1. TÕ bµo x-¬ng 2. TÕ bµo nh©n khæng lå

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 8 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 17 : C¬ tr¬n
(HE x 250)
1. Nh©n sîi c¬ tr¬n 2. C¬ tr¬n c¾t ngang 3. C¬ tr¬n c¾t däc

¶nh 18 : C¬ v©n
(HE x 250)
1. Sîi c¬ c¾t däc 2. Sîi c¬ c¾t ngang 3. V©n ngang

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 9 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 19 : C¬ tim
(H.E x 250)
1. Sîi c¬ c¾t däc 2. M« nót

¶nh 20 : Tuû sèng


(H.E x 250)
A. ChÊt tr¾ng B. ChÊt x¸m 1. N¬ron ®a cùc h×nh sao 2. Sîi trÇn

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 10 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 21 : TiÓu n·o
(Cajal 2 x 100)
1. ChÊt x¸m 2. ChÊt tr¾ng

¶nh 22 : ChÊt x¸m tiÓu n·o


(Cajal 2 x 250)
1. Líp ph©n tö
2. TÕ bµo Purkinige

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 11 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 23 : §¹i n·o
(Cajal 2 x 250)
1. Líp ph©n tö 2. Líp tÕ bµo th¸p 3. Líp ®a h×nh

¶nh 24 : D©y thÇn kinh n·o tuû


(HE x 100)
1. Bao liªn kÕt 2. Bã sîi thÇn kinh cã myelin

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 12 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 25 : D©y thÇn kinh n·o tuû
(HE x 100)
1. Trô trôc 2. Bao myelin 3. Nh©n tÕ bµo schwann

¶nh 26 : TiÓu thÓ Vanter - Pacini


(HE x 250)
1. Khèi trung t©m 2. Bao l¸

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 13 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 27 : Mao m¹ch
(HE x 250)

¶nh 28 : §éng m¹ch c¬ - TÜnh m¹ch c¬


(HE x 100)
A. §éng m¹ch c¬ B. TÜnh m¹ch c¬ 1. ¸o trong 2. ¸o gi÷a 3. ¸o ngoµi

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 14 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 29 : §éng m¹ch chun
(HE x 250)
1. ¸o trong 2. ¸o gi÷a

¶nh 30 : D©y thÇn kinh n·o tuû


(HE x 100)
1. Vá x¬ 2. V¸ch x¬ 3. Nang b¹ch huyÕt

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 15 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 31 : B¹ch h¹ch (vïng tuû)
(HE x 100)
1. D©y nang 2. D©y x¬ 3. Hang b¹ch huyÕt

¶nh 32 : L¸ch
(HE x 100)
A. Tuû tr¾ng 1. TiÓu ®éng m¹ch l¸ch 2. Nang b¹ch huyÕt
B. Tuû ®á 3. D©y Billroth 4. Xoang tÜnh m¹ch

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 16 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 33 : TuyÕn øc
(HE x 100)
A. Vïng vá B. Vïng tuû

¶nh 34 : TuyÕn øc (vïng tuû)


(HE x 1000)
1. TÕ bµo tuyÕn øc 2. TÕ bµo sao 3. TiÓu thÓ Hassall

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 17 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 3: Da
(HE x 250)
1. BiÓu b×
2. Ch©n b×

¶nh 36 : Nh÷ng phÇn phô thuéc


(HE x 100)
1. TuyÕn b· 2. TuyÕn må h«i 3. L«ng 4. C¬ dùng l«ng

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 18 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 37 : Phæi
(HE x 100)
A. PhÕ nang B. TiÓu phÕ qu¶n chÝnh thøc 1. BiÓu m« 2. C¬ Reissessen

¶nh 38 : Phæi
(HE x 100)
A. PhÕ qu¶n gian tiÓu tuú B. PhÕ nang
1. BiÓu m« 2. TuyÕn 3. Sôn trong 4. Vá liªn kÕt

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 19 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 39 : PhÕ qu¶n
(HE x 100)
A. TÇng niªm m¹c
1. BiÓu m«
2. Líp ®Öm
3. C¬ niªm
B. TÇng d-íi niªm m¹c
4. TuyÕn thùc qu¶n chÝnh thøc
C. T©ng c¬

¶nh 40 : §¸y vÞ
(HE x 100)
A. TÇng niªm m¹c B. TÇng d-íi niªm m¹c
1. BiÓu m« 2. Líp ®Öm 3. C¬ niªm

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 20 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 41 : TuyÕn ®¸y vÞ
(HE x 100)
1. TÕ bµo chÝnh 2. TÕ bµo viÒn

¶nh 42 : T¸ trµng
(HE x 100)
A. TÇng niªm m¹c
B. TÇng d-íi niªm m¹c
1. BiÓu m«
2. Líp ®Öm
3. C¬ niªm
4. TuyÕn Lieberkuhn
5. TuyÕn Bruner

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 21 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 43 : Tïng thÇn kinh Auerbach
(HE x 250)
A. Líp c¬ vßng B. Líp c¬ däc C. Tïng thÇn kinh Auerbach -> TÕ bµo giao c¶m

¶nh 44 : Hçng trµng


(HE x 100)
A. Van ngang
B. TÇng d-íi niªm m¹c
1. BiÓu m«
2. Líp ®Öm (TuyÕn Liebekuhn)
3. C¬ niªm

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 22 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 45 : Ruét thõa
(HE x 100)
A. TÇng niªm m¹c B. TÇng d-íi niªm m¹c
1. BiÓu m« 2. Líp ®Öm (TuyÕn Liebekuhn) 3. Nang b¹ch huyÕt

¶nh 46 : TiÓu thuú gan


(HE x 250)
1. TÜnh m¹ch trung t©m tiÓu thuú 2. BÌ Remack
3. Mao m¹ch nan hoa 4. TÕ bµo Kupffer

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 23 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 47 : Kho¶ng Kiernan
(HE x 250)
A. TiÓu thuú gan B. Kho¶ng cöa
1. TÜnh m¹ch cöa 2. §éng m¹ch gan 3. èng mËt

¶nh 48 : TuyÕn d-íi hµm


(HE x 250)
1. Nang n-íc 2. Nang nhÇy 3. Nang pha 4. èng Pfluger

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 24 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 49 : TuyÕn d-íi hµm
(HE x 100)
1. èng Pfluger 2. èng bµi xuÊt c¸i

¶nh 50 : Tôy
(HE x 250)
1. TiÓu ®¶o Langerhans 2. Tuþ ngo¹i tiÕt 3. èng bµi xuÊt trong tiÓu thuú

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 25 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 51. Tuþ
(HE x 100)
1. TiÓu thuú tuþ 2. èng bµi xuÊt gian tiÓu thuú

¶nh 52. ThËn (vïng vá)


(HE x 250)
1. TiÓu cÇu thËn 2. èng gÇn 3. èng xa 4. Th¸p Ferreinn

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 26 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 53 : ThËn (vïng tuû)
(HE x 250)
1. Quai Henle 2. èng gãp

¶nh 54 : Tinh hoµn


(HE x 100 )
1. èng sinh tinh 2. TuyÕn kÏ

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 27 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 55 : èng sinh tinh
(HE x 100)
1. TÜnh nguyªn bµo 2. tinh bµo
3. TiÒn tinh trïng 4. Tinh trïng 5. TÕ bµo Sertoli

¶nh 56 : Buång trøng


(HE x 250)
1. Nang trøng nguyªn thuû
2. Nang trøng ®Æc
3. Nang trøng cã hèc
4. BiÓu m« phñ buång trøng

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 28 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 57 : Nang trøng cã hèc
(HE x 100)
1. TÕ bµo nang 2. Hèc nang trøng 3. No·n
4. Mµng trong suèt 5. Vá nang trøng

¶nh 58 : Niªm m¹c tö cung tr-íc kinh


(HE x 100)
1. TuyÕn tö cung 2. M« liªn kÕt

Nguyễn Văn Khiêm


fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi 29 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 59 : Niªm m¹c tö cung sau kinh
(HE x 100)
1. TuyÕn tö cung 2. M« liªn kÕt

¶nh 60 : Rau thai ng-êi


(HE x 100)
1. Nhung mao rau 2. Kho¶ng gian nhung mao 3. §¸m tÕ bµo rông

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 30 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 61 : Rau thai ng-êi
(HE x 100)
1. Trôc liªn kÕt cña nhung mao rau 2. L¸ nu«i hîp bµo
3. Kho¶ng gian nhung mao 4. §¸m tÕ bµo rông

¶nh 62 : TuyÕn th-îng thËn


(HE x 100)
A. TuyÕn th-îng thËn vá
B. TuyÕn th-îng thËn tuû
1. Líp cung
2. Líp bã
3. Líp d-íi

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 31 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 63 : TuyÕn yªn
(HE x 100)
1. Thïy tr-íc 2. Thuú trung gian 3. Thuú sau

¶nh 64 : TuyÕn yªn (thuú tr-íc)


(HE x 100)
1. TÕ bµo -a acid 2. TÕ bµo -a base 3. TÕ bµo kþ mµu 4. Mao m¹ch

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 32 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
¶nh 65 : M¾t (gi¸c m¹c)
(HE x 250)
1. BiÓu m« tr-íc m¹c 2. Ch©n b× gi¸c m¹c 3. BiÓu m« sau gi¸c m¹c

¶nh 66 : M¾t
(HE x 250)
A. Cñng m¹c
B. Mµng m¹ch
C. Vâng m¹c thÞ gi¸c
1. BiÓu m« s¾c tè
2. Líp nãn vµ que
3. Líp tÕ bµo hai cùc
4. Líp tÕ bµo 3 cùc

fb.com/HoiMeSachCoMaLuoi
Nguyễn Văn Khiêm 33 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn