gebedenboekje

ik draag U in mijn hart Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen, om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden. Ik hoef mijn stem niet te verheffen, om met U te praten. Al fluisterde ik heel zacht, U hoort mij toch: want U bent bij mij, ik draag U in mijn hart. Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig; ik heb me enkel stil te houden, in mijzelf te kijken en me niet te verwijderen van zo'n hoge gast. Als bij mijn broeder en beste vriend mag ik bij u vertoeven, U zeggen wat mij kwelt, en aan U vragen mij te helpen. Want ik weet, dat U mijn Vader bent en ik uw kind. Theresia van Avila (1515-1582) *** Weet U niet dat u Gods tempel bent? Paulus aan de christenen van Korinte

Morgengebed Mijn God, ik vraag uw zegen voor de komende dag. U, die mij het leven geeft, help mij om vandaag te doen wat U van mij vraagt. Mag ik ook in moeite of verdriet ervaren, dat U bij mij bent, dat U in mij bent om mij te troosten. Zegent U ook al die mensen, met wie ik mij in lief en leed verbonden voel. Leer ons voor elkaar te leven en geef uw liefde in ons hart. Door het geloof in Jezus, uw lieve Zoon, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Amen. *** Ál wat wij doen heeft zoveel waarde, als het van ons heeft gekregen door ons gebed in de vroege morgen wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. U bent de gezegende onder de vrouwen; en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars: nu en in het uur van onze dood, amen. *** God is liefdevol en goed, voor allen die in eerbied met Hem leven.

En vergeef ons onze schuld. En leid ons niet in bekoring. en je zult rust vinden voor je ziel. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt. *** Kom tot Mij. maar verlos ons van het kwaad. Geef ons heden ons dagelijks brood. want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Mat 11:28-30 . in eeuwigheid. uw Naam worde geheiligd. uw Rijk kome. allen die vermoeid en belast zijn. en Ik zal je rust geven. zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

zijn enige Zoon onze Heer. *bij de doden **gelovigen *** Als je met de mond belijdt. Die opgestegen is ten hemel. de gemeenschap van de heiligen**.wat was het lot? Het zou op niets gelijken. Geest van Liefde. zul je behouden worden Rom 10:9 "Liefde is het hoogste goed Aan de mens gegeven. de heilige algemene kerk. de vergeving van de zonden. die ontvangen is van de Heilige Geest. dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. de almachtige Vader. Die neergedaald is in de hel*. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. en in Jezus Christus. Amen.ik geloof Ik geloof in God. Schepper van hemel en aarde. is gekruisigd. En zij het leven kort of lang Gods Liefde maakt geen sterven bang. dat Jezus de Heer is. de almachtige Vader. leid ons voort Doordring ons van uw wezen. en in je hart gelooft. de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. zit aan de rechterhand van God. Het maakt van armen rijken. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Zonder liefde . Van ontroering beven. Liefde is God. Liefde is wat leven doet. Ik geloof in de Heilige Geest. de derde dag verrezen uit de doden. geboren uit de maagd Maria. Dan wachten wij ook ongestoord 't Einde zonder vrezen. gestorven en begraven. Liefde is alles." .

ook al ervaar ik dat soms niet. Ik geloof in uw trouw. Heb 4:15 . al uw handelen jegens mij is in liefde. Help mij. o God mijn Vader. precies zoals wij. U kent mijn toestand beter dan ikzelf. Ik geloof in uw wijsheid. ik geloof in U. *** Jezus. Ik geloof in uw macht: niets is voor U onmogelijk. Want Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. In uw antwoord op mijn gebed heeft U het beste met mij voor.ik geloof Heer mijn God. dat U mijn gebeden hoort en beantwoordt. om ook in tegenslag en verdriet dit geloof niet te verlaten. die ik niet kan doorgronden. de Zoon van God: Hij is in staat mee te voelen met onze zwakheden. Ik geloof in uw goedheid.

kom.gebed tot de Geest Kom o Geest. reinig wat vuil is en onrein. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. kom. kom. zachtheid die geneest. heel wat gewond is. troost van de armen. kom. die niet vergaat. leid wie de weg niet vindt. Kom o Geest. vrede in de strijd. oud pinkstergebed *** Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Kom o Geest. Kom o Geest. Joh 7:37 . licht voor het hart. maak zacht wat is verstard. Geef ons vreugde.

Geest van God. richt me telkens weer op. Vader. en jullie alles in herinnering brengen wat Ik gezegd heb. Die de Vader jullie in mijn naam zal geven. de Heilige Geest. Joh 14:25 . Zoon van God. als ik dreig te vallen. ten einde toe te gaan. blijf waakzaam mij nabij. om ook mijn weg te gaan. Zoon en Heilige Geest God. voor mij gebaand. en laat mij nooit alleen. Zoon en Heilige Geest. en breng me terug wanneer ik afdwaal van Gods liefdeweg. ontferm U over mij. geef mij de kracht. Amen. God. *** De Helper. zal jullie alles leren. U ging tot aan het kruis. draag mij in uw handen. mijn Vader.Vader .

Maar als jij de mensen niet wilt vergeven. Vergeef mij en wees mij genadig. zal je hemelse Vader ook jou vergeven. Richt mij weer op. Doe mij zo elke dag iets dichter tot U komen. vernieuw mijn kracht en maak mij standvastig op de weg die U mij wijst. eeuwig duurt uw trouw. Heer. mijn nalatigheid en mijn zonde. altijd. Uw liefdevolle goedheid kent geen grenzen. en U ziet de wegen die ik ga. Maar U blijft mijn God. ontferm U. Mijn daden zijn voor U niet verborgen. *** Als jij de mensen hun fouten wilt vergeven. U kent mij. mijn God. zal ook je Vader jouw overtredingen niet vergeven.gebed om vergeving Voor U. Mat 6:14-15 . Amen. belijd ik mijn schuld.

hopend dat U ons hoort.vol twijfels God. Toch blijven wij tot U roepen. ik dank U. dreigt storm ons te ontwortelen. wanneer U afwezig lijkt. en komen wij biddend en smekend naar U toe. die met de mensen wilt zijn. wanneer het donker is. Doe in ons het vertrouwen groeien. wij horen U niet. niemand van ons kan U aanraken. wij zien U niet. dat U er altijd bent. God. om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. amen. ook wanneer het stormt. Soms leven wij met een hart vol twijfels. Heb 12:1 . U toch bent toch onze God. en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden. *** Laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof. elke dag weer. missen we houvast.

Richt ons weer op en doe ons herleven. in onze nood roepen wij tot U. Laat ons niet alleen.gebed in nood Heer Jezus Christus. *** De mensen zeggen: "God vergeet ons". Kan dan een moeder haar kind vergeten en niet langer bezorgd zijn? Zelfs al zou een moeder haar kind vergeten: Ik vergeet jou nooit. Sterk ons met de kracht van uw Geest. voortdurend zijn mijn ogen op je gericht. Geef dat wij niet bezwijken onder onze last. Onze kracht is klein en onze schouders zijn te zwak voor het kruis dat wij moeten dragen. Jesaja 49:14-16 . op U hopen wij. beschaam ons vertrouwen niet. Je naam staat geschreven in mijn hand. Heer.

Mat 16:24 . en om mij te verheugen: ook als U mij leert. moet je Mij volgen door jezelf te verloochenen en je kruis op te nemen. Door zelfzucht verblind. *** Als je mijn volgeling wilt zijn. geef mij de vreugde uw waarheid te zien. Help mij. om niet aldoor aan mijzelf te denken. God. loopt de wereld aan U voorbij. door uw Geest die U mij geeft. uw eigen Woord. tot in 't eeuwige leven. waarin nooit meer verandering komt. Amen. om geen eer voor mijzelf te zoeken.gebed om leiding Vader. Laat mij op U vertrouwen. om langs de weg van vernedering te gaan. Help mij om oneer te verdragen. op U alleen. eeuwigdurend.

Ignatius. bid voor mij. dat ik los kan laten en arm zijn in de wereld. Amen. geef mij uw vrede. Paulus aan de kerk van Filippi 1:21 . Catharina. dat ik mijn plaats in 't leven vind. bid voor mij. bid voor mij. om een zuiver harthart. om liefde zonder zelfzucht. Damiaan. Theresia. Johannes. dat ik mijn ongeduld overwin. *** Voor mij is leven Christus. bid voor mij. Franciscus. bid voor mij. bid voor mij. bid voor mij. om overgave aan Hem in alle kleine dingen. dat ik mijn God steeds in mijn gedachten heb. bid voor mij. Jezus. en sterven is voor mij winst. Naar U gaat mijn verlangen: met U te sterven. om zelfdiscipline en de geest van gebed. bid voor mij.gebed om voorspraak Maria. Antonius. temidden van alle moeite. met U te leven. om ijver en vuur. Bernardus.

Het moge zijn zoals altijd. Ik wil zijn wat U van mij verlangt en alles wat U van mij maken wilt. wat wilt U dat ik doe? Ga uw eigen gang met mij. ik leg mij geheel in uw handen. Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen U ook gaat. U hebt mij geschapen voor U. opdat U mij altijd leidt. doe met mij wat U wilt. waarheen dat ook mag zijn.gebed om kracht Heer mijn God. maar van U is de kracht om uit te voeren. Maar ik geef mij over aan U. Ik wil U volgen en bid alleen om kracht voor deze dag. Rom 7:18 . vreugde of smart: Ik wil het doen. John Henry Newman *** De goede wil is in mij aanwezig. want ik ben zwak.

1Joh 5:3-4 . in eindeloos geduld. Zelfs als ik ga twijfelen: "God. en hetgeen ik bij tijden volstrekt niet ervaar. voor altijd. of Ik je niet hoor: "toch sta Ik aan je zijde. dat houd ik niettemin stevig vast: met U ben ik verbonden. waar bent U?" dan onderricht U mij en zegt: "Zou een moeder haar kind vergeten? "Al lijkt het. want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. mijn angst. Hetgeen ik nu niet zie. of mij te onthouden. Want U zette mijn voeten op de weg van geloof. Maar U geeft mij zekerheid en vertrouwen. mijn wanhoop zelfs? U leerde mij dit alles overwinnen. *** God liefhebben wil zeggen: zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden. "om je te leiden en te beschermen. brengt U uw kinderen dichterbij. U ziet mijn verlangen: om te spreken met U en om te zwijgen met U. om te handelen. opdat zij toch een straaltje van uw liefde mogen ervaren. En stap voor stap. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof. om te genieten.verlangen om God te kennen HEER mijn God. "Ik heb je immers geschapen?" Waar blijft dan mijn onzekerheid. of hiervan af te zien: als U maar wordt geëerd. Uit mijzelf ben ik angstig en onzeker en bang voor het oordeel van de mensen.

Mijn hart is verheugd en mijn binnenste juicht: zelfs mijn lichaam blijft veilig behouden. Ik heb gezegd: U bent mijn HEER. mijn enig goed. ik heb niets buiten U! Ieder die Hem toebehoort. Want mijn leven vindt geen einde bij de doden. Het allerbeste deel: dat viel mij toe. dan begeven zij zich in ellende. Mijn erfenis verheugt mij bovenmate. Maar zoeken zij elders hun heil. Ef 1:11 . wordt deelgenoot van zijn heerlijkheid. ik mag U voor eeuwig genieten. heeft door de grote liefde. die rijk is aan ontferming. zij zijn veilig. uw kind dat bij U schuilt. psalm 16 *** God. ons met Christus ten leven gewekt. Onafgebroken denk ik aan mijn HEER. Van Hem zijn mijn gemoedsrust en vertrouwen. waarmee Hij ons heeft liefgehad. O HEER. U behoedt al uw geliefden. Ik dank mijn HEER: Hij heeft mij onderwezen. voorgoed. U bent mijn erfdeel. mijn levenslot is veilig in uw hand. nu vind ik mijn vreugde in kennis van U.mijn enig goed Bewaar o HEER. mijn bezitting. U zette mijn voeten op de weg naar het leven. Zelfs in mijn slaap leer ik Hem innerlijk verstaan. Amen.

eenzaamheid Luister naar mijn bidden. voor altijd. mijn lichaam kwijnt weg. maar mijn volk heeft geen kennis. Zij verdwijnen als een jas. neem mij niet weg vóór mijn tijd. dat voor eeuwig bij U binnen mag gaan. psalm 102 *** Een hond kent zijn baas en een paard de stal van zijn meester. Ik voel me als een eenzame kraai in 't veld. halleluja. De hemel en de aarde. ik zit in angst. Allen die U dienen: zij zijn 't volk. maar U bent en U was en U zult altijd zijn. Jesaja 1:3 . die men wegdoet. o mijn God en verbergt U zich niet voor mij. Bij U alleen is eeuwig leven. verdriet is alles wat ik ken. ik roep tot U om hulp. voor eeuwig! Uw Naam zal mij steeds in gedachten zijn. En toch wil ik belijden: U bent mijn God. Mijn eten smaakt mij niet meer. Amen. maar U bent dezelfde. Mijn dagen gaan voorbij in tobben en verdriet. het werk van uw handen: zij zullen vergaan. HEER. zij luisteren niet echt naar Mij.

o heilige liefde. doorgloei mijn hele wezen! Augustinus *** Hoe hoog God jou aanslaat ga je pas begrijpen. laat heb ik U bemind. Al die voorbijgaande dingen. als je beseft wat Hij voor jou geworden is. Ik mocht U proeven. hielden mij ver van U weg. Ach. U was bij mij. die niet eens zouden bestaan zonder U als Schepper. en begreep niet de zin van de mooie dingen. en loop nu verlangend achter U aan. U was binnenin. Daar zocht ik U. Bernardus van Clairvaux . maar ik niet bij U. O liefde.laat heb ik U bemind Laat heb ik U bemind. U hebt mij geraakt. en nu honger en dorst ik naar U. die altijd brandt en nooit zult doven. U verspreidde zoete geur. die U hebt gemaakt. en ik was buiten. schoonheid zo oud en zo nieuw. ik heb U ingeademd. Door uw schoonheid hebt U mijn blindheid verjaagd. en in mij is het verlangen naar uw vrede ontvlamd. mijn God. U hebt geroepen met luide stem en U hebt mijn doofheid doorbroken.

als ik met mijn verstand geen uitweg zie. wat je verlangen is. In U te geloven: hoe goed is dat voor mij! Als ik twijfel en niet verder kan. om met U te leven. maar laat door te bidden en te smeken en met dank aan God weten. die alle verstand te boven gaat. En de vrede van God. Paulus aan de kerk van Filippi 4:6-7 .vertrouwen op God Wat is het goed voor mij . dan geeft U mij de vaste overtuiging dat U er bent. Alexander Solzjenitsyn *** Wees in geen ding bezorgd. dat niet alle wegen voor mij afgesloten zijn. zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Heer. als de slimsten zelfs niet verder zien dan tot de avond van de dag en niet meer weten wat er morgen gedaan moet worden. U zult er voor zorgen.

heb ik mezelf en U gevonden. En laat mij nooit wanhopen. dat ik U mag dienen. Geef mij een zuiver hart. dat ik U mag horen. een hart vol geloof. in U is alle kracht en goedheid. Bewaar mij in uw liefde. dat ik in U mag blijven. mag ik dankbaar zijn voor alles wat mij ten deel valt. Want ik ben in uw hand. dat ik U mag zien. zoals U wilt dat allen in uw liefde blijven. Mag heel mijn wezen U tot eer zijn. ook in mij. U die één van ons bent. Dag Hammarskjöld *** Toen ik mezelf vergat en U alleen zocht. mogen allen U zien. U DIE BENT. een hart vol liefde. Thomas à Kempis .richt je leven op God U die boven ons bent. een ootmoedig hart. Mag ik nooit de ogen sluiten voor de nood van anderen. Mag ik uw weg bereiden.

Amen. voor alle mensen van goede wil: dat wij de hoop levend houden U eenmaal te mogen ontmoeten in uw Koninkrijk. voor zieken: om troost en om kracht van geloof. Joh 16:24 . die zich inzetten voor het geloof en voor uw Kerk: voor de jeugd: dat zij leren. wij bidden U voor allen. *** Wát je de Vader ook zult vragen: Hij zal het je geven in mijn naam. voor hen die hun levenseinde voelen naderen: dat U hen vreugde geeft. voor de mensen in nood: dat U hun last zult verlichten. opdat je vreugde volkomen zal zijn. Vraag. voor wie eenzaam zijn: dat zij broeders en zusters mogen ontmoeten. uw Zoon en onze HEER.voorbede Liefdevolle God en Vader. en zicht op eeuwig leven. door het geloof in Jezus. om U lief te hebben en voor U te leven. en je zult het ontvangen.

ik smeekte om genade: Wat is er voor gewin. Ik riep tot U om hulp. niet op het aardse. als ik verloren ga? Kan ik U dan nog eren. U doet mij leven kennen. U bent alles voor mij! Steeds opnieuw richt U mij op. ik wil U danken! Voor eeuwig zal ik bij U zijn. en U verjoeg mijn angst. en nimmermeer verstommen. psalm 30 *** Als je met Christus ten leven bent gewekt. Ik leefde onbezorgd en dacht: "Zo zal het altijd blijven". zin dan op wat boven is. Ik riep om hulp. Maar toen U zich verborg: toen was ik nergens meer. en spreken van uw trouw? O God. HEER mijn God. uw goedheid hield mij vast. Zin op het hemelse. wees mij genadig. O God. U richt mijn ziel op uit de dood. opdat ik voor Hem zingen zou.psalmgebed Mijn God. In plaats van angst kwam vreugde in de HEER. Amen. daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Kol 3:1 . help uw kind! Toen maakte U mijn klagen tot een lied.

Die je leven redt van het graf. psalm 103 *** Laat de vrede van Christus heersen in je hart. zodat wij ons vernieuwen. De goedheid van God is ons deel voor altijd. en wees dankbaar. als leden van één lichaam. en Hij roept ons op Hem te vertrouwen. Kol 3:15 . Maar Gods liefdevolle goedheid zal blijven bestaan. en vergankelijk is het werk van onze handen.Breng dank aan God Breng dank aan God met hart en ziel. Hij noemt ons: 'mijn volk'. als wij eerbied voor Hem hebben. Daartoe zijn jullie immers geroepen. Als God met ons is. wie zal dan tegen ons zijn? Hij geeft ons weer een nieuw begin. als een vogel die zijn vederdos vernieuwt. als wij eensgezind zijn wil proberen te volbrengen. Innerlijk verstaan wij dat heel wel. Hij weet dat wij uit stof zijn gemaakt. Denk aan alles wat Hij voor je betekent: Die keer op keer je schuld vergeeft. Hij is mét ons.

U hebt mij lief. blijft Hij toch getrouw. U te dienen is de grootste blijdschap. Hallelujah! *** Als wij ontrouw zijn. U te kennen is de belofte van eeuwig leven. Al schreeuw ik tegen U: U ziet de wanhoop in mijn hart en U blijft mij beschermen. die het leven kan schenken. Al keer ik U de rug toe: U verlaat mij niet. U alleen! U zult mij nooit vergeten. U wil ik danken.hallelujah ! Mijn God. U dienen en eren. Al ben ik ontrouw: U blijft getrouw Met onuitputtelijk geduld blijft U zoeken naar mij. maak mij los van angst om mijzelf en richt mijn aandacht op U. Timóteus 2:12 . Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Mijn God. U kunt niet anders. Naar U gaat mijn verlangen.

de matigheid. Uit U is de zekerheid. de Heer. de wijsheid. U bent ons geloof. en wie zijn eigen geest beheerst. onze bewaarder. onze toevlucht en onze kracht. een en al liefdevolle goedheid. de rust. de vreugde. Franciscus van Assisi (1182-1226) *** De zachtmoedige is beter af dan de heerser. de voorzienigheid. uit U is de liefde. U bent onze beschermer. Amen. is sterker dan de helden van de wereld spreuken 16:32 .loflied U bent God. onze hoop en onze liefde. onze verdediger. almachtige God. de nederigheid. het geduld en de schoonheid. U bezit alle rijkdom zonder grens. de rechtvaardigheid. U bent de zachtmoedigheid. de hoop en de blijdschap. Redder. U bent onze grote liefde. U bent het eeuwige leven: bewonderenswaardige Heer.

wij danken U. ontferm U! Amen na het eten God. opdat wij ons loon waardig zijn en U eenmaal mogen ontmoeten in uw Koninkrijk van vrede. Wij bidden U voor hen. wat wij uit uw hand ontvangen. Geef ons. amen. wij danken U voor alles. heel de schepping behoort U toe. om voor U te werken. U die leeft in eeuwigheid. en U voedt ons en versterkt ons met de vruchten van uw aarde. die niets te eten hebben.tafelgebed God. HEER. Mat 5:4 . Zegent U deze maaltijd en geef ons uw vrede. *** Zalig wie hongeren en dorsten naar een rechtvaardige wereld want zij zullen verzadigd worden.

Zo bid ik door het geloof in Jezus Christus. ik voel me steeds meer verliezer. zoveel wat mij dierbaar is. In deze dagen en uren van afscheid vraag ik U: wilt U hen zegenen. 2 Kor 5:9 . dat zij U mogen kennen.afscheid God onze Vader. voor de mensen van wie ik houd. een eeuwige woning. nu ik hier verlies. zoveel geliefde mensen moet ik loslaten. de verrezen HEER. dat ik steeds meer mag winnen bij U. uw Zoon en onze broeder. voor allen om mij heen. wordt afgebroken. Mag in mij het vertrouwen groeien dat met U het nieuwe leven al begonnen is Tot U bid ik. waarin wij wonen. Tot U bid ik. hebben wij een huis van God in de hemel: niet met handen gemaakt. HEER. Hoe ik ook vecht. Amen *** Als de aardse tent.

wij danken U voor al uw weldaden. bewaar ons in de komende nacht en geef dat wij geborgen blijven in uw liefde. met wie wij ons leven mogen delen. zal in eeuwigheid niet sterven". Wij danken U voor alle mensen. *** Ik ben de opstanding en het leven.avondgebed Schepper van licht en donker. Joh 11:25 . Wij vragen U: blijf ons met uw zorg omgeven. als je in Mij gelooft. en ieder die leeft en in Mij gelooft. zal je leven ook al sterf je. Amen.

de mensen die mij steunen met soms maar kleine dingen. het werk van de mensen: dat zij werken ten dienste van anderen en niet alleen voor eigenbelang. God. dat liefde en goedheid van hen uitgaat naar anderen. *** Als je naar Hem luistert. omwille van Jezus Christus. uw Zoon en onze Heer. Zegen. de mensen die het leven van alledag . Zegen.bescheiden en eenvoudig gaande houden.Zegen Zegen. mijn kinderen: dat zij gelukkig kunnen zijn. Zegen. God. Zegen hen allen. God. de mensen die macht hebben over anderen : dat zij hun macht ten goede aanwenden. God. Zegen. Amen. Deut 28 . Zegen. God. God. de mensen die om mij geven. de mensen die mij lief zijn. zal de zegen van de HEER rusten op al je werkzaamheden. de mensen om mij heen: buren en kennissen. God.

Ik bid voor wie mij kwaad doen en ik heb hen lief. gekruisigd. U bent alles voor mij. Een vast gebed kan bij dit gewetensonderzoek helpen. om Hem te mogen ontmoeten: nederig en zachtmoedig. Man of vrouw: ik zie de innerlijke mens: want de geest alleen is eeuwig. . Heer mijn God. Ik ben niet beledigd en ik verdedig mij niet. eeuwig leven. Heer mijn God. in ontzag voor Hem die oordeelt over allen. Ik oordeel niemand en onthoud mij van kritiek. U bent alles voor mij. Heer mijn God. voor ogen. Je vraagt om vergeving voor alle fouten en gebreken. Heer mijn God. U bent alles voor mij. met Jezus. U bent alles voor mij. Heer mijn God. Ik hecht niet aan vergankelijke dingen. U bent alles voor mij. Als ik goeddoe of afzie zal niemand 't weten: mijn God alleen wil ik behagen. en neem niet méér voor mijzelf dan nodig is.'s Avonds kijk je terug op de afgelopen dag en alles wat er is gepasseerd.

Zo krijgt ons leven gestalte. opnieuw beginnen na een ruzie. overal. Als we echt luisteren. een misverstand. Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen.. Steeds ben Jij er. valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen. Wie heeft er al niet eens gezegd: "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ? Als we aan iets nieuws beginnen. toch beginnen we altijd weer opnieuw. Elk begin draagt enigszins de vervulling van wat het belooft. Bij elk begin wordt het leven nieuw. . horen we Jou. Heer. aantrekkelijk. na een ziekte. Ons leven is een voortdurend beginnen... Al geven we vaak iets op. verwachting en belofte. Echte eenzaamheid bestaat niet.. Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal. Elk begin wordt gekenmerkt door hoop. maar over elk begin werpt ook de onzekerheid haar schaduw. Jij spreekt tot ons. Heer." Vaak vatten wij zo een gebed aan. spannend. je werk beginnen. is ook in staat te leven. altijd. maar eigenlijk is het nooit stil. Wie in staat is te herbeginnen."In de stilte van deze morgen. Altijd opnieuw. Een dag beginnen.

dagen met hoofdpijn. "Excuseer mij. Om te weten wat vreugde is. Eén gedachtengang volstaat om de poorten van hemel en hel te laten opengaan. Maar vreugde is ook vergankelijk. "Daar ligt de poort van de hemel". maar ze bestaat. ze komt en ze gaat. Je geeft dan de schuld aan het weer. of de tijd van het jaar. En dan plots is er de zon van de vreugde. dat je niets dan pech hebt. sprak de wijze. ik ga met je mee".. Ze bestaan hier en nu. "hier ligt de poort van de hel". fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. God. Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er." Bidden we dat er dit schooljaar veel hemelse dagen mogen zijn... Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit.Er was eens een generaal die vroeg aan een wijze: "Bestaan er eigenlijk dingen als de hemel en de hel?" "Wat is uw beroep?" vroeg de wijze. ." "Hahaha!" lachte de wijze. ongeluksdagen. altijd en overal. Vreugde geeft ons leven vleugels. God gaat altijd in mensen met je mee. als muziek.. Ze is als een lopend vuur. Je kijkt om: een mens die je toelacht. "Hemel en hel zijn geen plaatsen die plots verschijnen als men doodgaat. als de kleuren van een regenboog. ze geeft glans aan je leven. ogen die je moed geven en je voelt een hand die vast is en warm. als het zingen van vogels. Je hebt last met anderen of met jezelf." antwoordde de wijze terug rustig. "Ik ben generaal. "ik hak je in stukken!" "Wel. zeg je dan. "welke idioot heeft u dat postje bezorgd? U lijkt meer op een slager dan wat anders!" "Wablief!!!" riep de generaal woedend. zei de generaal die spijt had van zijn woorden. vergeef mij voor mijn opvliegendheid". als golven van de zee. moet je eerst weten wat verdriet is.

even goed als dagelijkse soep. om de tegenvallers te verbeteren. en zeg "goedemorgen" tegen jezelf dan ben je een beetje geoefend om het ook tegen anderen te zeggen ! Als je de ingrediënten van de zon kent. Neem een grote portie goedheid. laat deze dag voor ons een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen. een kans tot zoeken en bewonderen. Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk. en zo mogelijk als een feest ! Sta 's morgens niet te laat op ! Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf.. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. en je hebt de zon van de dag ! . als een gave. Heer God.Heer God. geduld met jezelf. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach. doe er flink wat geduld in. Vergeet dat tikkeltje humor niet. kun je ze zelf maken.. Amen. een kans tot denken en danken. maak onszelf tot nieuwe mensen. geduld met anderen.

aan bord of in een boek. mee te tellen. je moet het aan den lijve ondervinden.. in de sporthal of in een labo. 's morgens op de speelplaats je verhaal doen. Het is jezelf mogen zijn tussen klas. Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik. Goed nieuws klinkt er wanneer mensen positief van zich laten horen. . Goed nieuws is er wanneer mensen aan elkaar goede ervaringen meedelen.. op de speelplaats. Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid. En tussenin. leren en ontdekken. je moet het delen. 's avonds tevreden naar huis trekken. maar omdat er iemand is voor wie je meetelt. Het is een diep menselijk verlangen om aanvaard te worden.Goed nieuws moet je niet alleen horen. de kaart. Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden. woorden en waarden. Je bent gelukkig met zo'n attentie niet om het geschenk. zowel van kinderen als volwassenen. Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent: als dàt er niet is. een woord vol warmte een kaart op je verjaardag. wordt je leven zinloos. Als iemand zegt: "Ik vind je lief" dan verandert heel de wereld. De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet.en tochtgenoten. Dan wordt alles anders. zijn de mooiste van zijn leven. op een website of op een sportveld.

Ze liggen in jezelf. van je vreugde.in het gezelschap van vrienden. Je slaat je ogen neer. fietsend door het gure weer. Warmte komt niet van de centrale verwarming en tederheid niet van een romantische film. opdat men je maar niets zou vragen. Als dat gebeurt. Wie je bent is soms heel anders dan wie je denkt te zijn. je kijkt zo sip ?" En verbaasd stel je vast dat er inderdaad iets gebroken is in je. een bemoedigend woord of een rake opmerking. Het is de stille geschiedenis die zich afspeelt in de klas. sta op!" . niet veel. je hebt iets te zeggen.Hoeveel dingen doe je niet uit schrik om wat anderen zullen zeggen of denken? Je klaagt dat onze maatschappij zo hard en meedogenloos is! Je zoekt een veilig plaatsje waar je ongestoord alleen kunt zijn. kunnen je dan weer doen opstaan. van je ijver.. en toch snakt je hart naar vriendschap. groeit er langzaam openheid voor het woord van de Heer: "Ik zeg je. geen dramatische elementen: iets van je enthousiasme. van zomer en herfst. Het leven volgt het ritme van zon en maan. op het sportterrein. aan tafel. Een warme blik van iemand. Je voelt het of iemand anders merkt het en vraagt je: "Wat scheelt er.. van leven en sterven.

broeders en zusters. het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader. Heer. vriend. de lach van mensen.Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. open onze ogen voor uw Rijk van vrede. Dank. de verrassende hulp. in elk huis dat een thuis is. God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd. Goede Vader. familie van elkaar. de vergiffenis om mijn stomme fout. het woord dat me deugd doet. kun je God niet ter verantwoording roepen voor de ellende in deze wereld. Als je in gebreke blijft. Mens. en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst." God. uw Rijk kome. in elk goed woord. zoals Gij gebeden hebt.. als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs.. Voor heel veel meer: dank U wel. Dagelijks durven mensen bidden. Er ligt een stukje paradijs in elk hart dat een haven is. Bij het begin van deze nieuwe dag willen wij U vragen. welvaart en gerechtigheid voor iedereen. . de onverwachte glimlach van iemand. de oproep tot intens leven. mag Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex. liefde is jouw verantwoordelijkheid. in elke genegenheid aan een ander gegeven. komt er nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij. laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een hemel op aarde. vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U. voor de gewoonste dingen. Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach. Er ligt een stukje paradijs in elke oase waar de liefde bloeit en waar mensen voor mensen weer "mens" zijn geworden.

.Albert Einstein zei ooit: “Enkel een leven geleefd ten dienste van anderen is het waard geleefd te worden.” Jezus heeft 2000 jaar geleden een oproep gedaan om te dienen: naastenliefde. Laat mijn leven een gave zijn aan u. Laat uw wil mijn voedsel zijn. straks worden ze je woorden. mocht iemand op mijn tederheid beroep doen. Heer. ga dan toch door te geloven! Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd. karakter.” Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden. als mijn last zwaar op mij drukt. als ik dorst heb. geef me de last van anderen te dragen. ga dan nog verder met de liefde! Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt. droom weer en droom verder tot aan de morgen! Waak Waak Waak Waak Waak over over over over over je je je je je gedachten. geef me iemand die ik moet opbeuren. straks worden ze je gewoonten. straks worden ze je karakter. tot de dag dat gij me roept tot u. geef me iemand die me kleding vraagt. gewoonten. geef me iemand die voedsel vraagt. Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten. geef me iemand die te drinken vraagt. Vader. als ik verdrietig ben. daden. gekwetst. Dom Helder Camara sprak volgende woorden: “Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig. als ik koud heb. ga dan toch door en blijf hopen! Als je een spoor van de liefde na wilde laten dat werd vertrapt. straks worden ze je daden. als ik honger heb. woorden. is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”. uw genade mijn sterkte. als ik nood heb aan tederheid. dorstig. onderdrukt of benadeeld door het leven moesten. Elke dag opnieuw. straks wordt het je bestemming.

God. papier. plastic. maar op wereldvlak mag en kan alles. en toch noemen wij ons beschaafd. Dan zijn we als broers en zussen ondereen. afval. Heer. Alleen de sporen blijven. arm en rijk. om telkens opnieuw in mensen te blijven geloven. Kernwapens zijn vernietigend. We vergeven elkaars fouten en delen het brood en de wijn met elkaar.. het is opnieuw stil geworden in het bos. vergeef het ons. Wat ik denk.. Soms zit ik voor mezelf na te denken over de grote problemen van de wereld. heb je al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? Mensen geven elkaar de hand. zoals wij soms elkaars fouten vergeven en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles? Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen? Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben? God. Een oorlog wordt gestart en de grootmachten beweren dat er geen verborgen motieven voor zijn. Wij moeten eerlijk zijn. Ik voel me daar zeer rot bij. De hete zomer is voorbij. Ze hoeven er helemaal niet te zijn. durf ik meestal niet hardop te zeggen.want iedereen zou me naïef vinden. Samen gaan we op stap. ziek en gezond. . jong en oud... Wat bezielt mensen om altijd de sterkste te willen zijn ? Kunnen wij alleen maar met elkaar praten met de wapens achter onze rug ? Help ons. blikjes.

opdat mijn geest. verhoor mij! Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen.mijzelf – te kunnen bestrijden. Op onze beurt willen wij zorgdragen voor hen. Zie. wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt. Bewaar ze nog lange jaren in onze liefde Grote Geest. Maak mij wijs.God. tot U kan komen zonder zich te moeten schamen. met heel ons hart danken wij U voor onze grootouders en voor de mensen in de derde leeftijd. Iets kostbaars laten zij ons na de wijsheid om goed te leven. Gebed van een Sioux indiaan . niet om mijn broeders te overtreffen. ik ben klein en zwak. wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de hele wereld leven schenkt. opdat ik de dingen kennen kan die Gij mijn volk geleerd hebt. Wij bidden u zegen de bejaarden om alles wat wij van hen mogen ontvangen. de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt. Maak dat ik steeds bereid ben met reine handen en met eerlijke ogen tot U te komen. ik heb uw kracht en wijsheid nodig Doe mij in schoonheid leven En laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. maar om mijn grootste vijand . Ik verlang vurig naar kracht. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt en laat mijn oren uw stem horen.

God dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor elkaar. Je trok met ze mee doorheen de dorheid van hun bestaan. . rechteloze mensen. En telkens wisten ze van jou: Hij laat ons niet vallen. Wees ons nabij God in alle gewone dingen in de vanzelfsprekende dingen in de dagelijkse taak waar wij voor staan. Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan. Hij niet. geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons hen. Daarom willen wij in jou geloven door jouw weg te gaan en door jouw leven te leven. Je zag hun pijn en hun ellende en je noemde hen : mijn volk. doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn. je diepste wezen: ’ik ben er voor u’. Laat niet toe. jij stond aan de kant van uitgesloten.Goede God wees ons nabij in onze liefste wensen in onze diepste momenten in dat waar we samen nog van dromen. Je openbaarde hen je naam. Je daalde af in hun wereld. God.

Zo bidden wij u God. vrij te zijn en daarom te geloven in de anderen en in Jou. ook al stijgt de examenkoorts elke dag met een graad of tien. Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. Soms lijkt het alsof wie gelooft. die me zegt: ik ben niet het centrum van de klas.God. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. dan weet ik: dat is een eerlijke boodschap. niet meer vrij is. Kan ik geloven dat Jij er bent? Kan ik met Je praten? Soms lijkt het of het geloof in Jou neerkomt op allerhande verplichtingen. Maar als ik dan in Jezus' boodschap geen enkel gebod vind. . niet alleen voor mezelf. alleen maar een uitnodiging om jou te zoeken en daarom om te kijken naar anderen. hoop voor de wanhopige. opdat bitterheid ka wijken voor mildheid. ik ben er voor elke andere en zo ben ik er voor Jou. ik ben niet het centrum van de wereld ik ben er. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. ik ben onzeker en heb moeite om Jou te vinden.

zegt hij. Ik ben op dit moment ook niet zo gelukkig. kleine dood. Ja. zeg ik. Ja. Hé. schreeuw ik zo hard ik kan en plotseling springt hij recht en valt me om de hals en fluistert. en weer verandert hij en krijgt hij een echte huid en echte handen en een echt hart. zeg ik. kleine leven. ik denk aan jou. snikte hij. hou op met die flauwe kul. Nu. zeg het gauw! Ik denk aan jou. als opnieuw geboren door dat éne zinnetje. blijf maar wat bij mij. daar hebben ze mij niet meer nodig. ze dansen als lichte sterretjes. wees flink. vraag ik. roep ik bewuster. vraag ik. zegt hij. je bent de kleine dood? Ja. veel geluk en goede reis. dan kunnen we allebei eens iets kwijt. Natuurlijk. zegt hij stil. Een klein manneke komt binnen. en wat ga je met dat kleine leven doen? Doden opwekken. zegt hij. roep ik. twee en een halve bloempot hoog. Het kleine leven. ik denk aan jou.Er wordt geklopt. Maar huilen is bij mij niet verboden en wanneer hij tot bedaren komt. kom binnen. Ja. Hoe heet jij. Zijn ogen zien er fris uit en zijn gezicht is opgetogen. Ja. Door te zeggen. De deur gaat open. zeg ik. aan wie denk je nu? Toe. Zo. en ineens barst hij in tranen uit. Maar ik moet toch ook leven. ik denk aan jou. Hou me gezelschap dan kunnen we samen praten. Zo zitten we daar bij elkaar tot opeens de kleine dood mij aankijkt en vlug vraagt. Ik zie een klein manneke zitten. Wie ben je? Ik ben de kleine dood. tot ziens dan. en ik aan jou! De dood is over! Op mijn stoel zit een klein manneke. Nu had ik kunnen zeggen. vraag ik. En op datzelfde moment krijgt het dode manneke echte ogen. zegt hij. Hoe ga je dat doen. roep ik nog harder en hij krijgt echte haren om te kunnen kammen en een echte neus waarmee hij kan niezen. mij sturen ze overal weg waar er leven is en blijheid. . ik denk aan jou.

. hoop voor de wanhopige. om kracht.Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. in plaats van alleen maar te bidden. We kunnen U niet domweg bidden. om te doen. want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. God. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. om een eind te maken aan de wanhoop. als we er maar een wijs gebruik van maken. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. God. want U hebt ons de macht al gegeven om de sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. We kunnen U niet domweg bidden. We kunnen U niet domweg bidden. als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. om vooroordelen uit te roeien. om een eind te maken aan de hongersnood. dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden. want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. Daarom bidden we U in plaats daarvan. God. in plaats van uitsluitend te wensen. bij zichzelf en bij zijn naaste. om aan de oorlog een einde te maken. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. Wij kunnen U niet domweg bidden. opdat bitterheid gaat wijken voor mildheid. Zo bidden wij u God. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt. God. als we er maar een juist gebruik van maken. God. om te worden. vastberadenheid en een sterke wil. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden.

en willen botsen tegen zoeken. paden van gerechtigheid en vrede. 'helpt alleen als het aangewend wordt. Ik zou sterk willen zijn. geborgen in Uw hand. zei de fabrikant. dat op straat in de modder speelde. moeten. en merkte op: 'Zeep heeft niets bereikt. Dat er van ons samenwerken een kracht uitgaat die mensen beter maakt en het leven goddelijk goed. God van liefde. zwak zijn.' antwoordde de priester. dromen. Dat wij nieuwe wegen van liefde banen. ENERZIJDS EN ANDERZIJDS Enerzijds zou ik zoveel willen weten.Zeep. Een Portugese zeepfabrikant zei tegen de priester: 'Het christendom heeft niets bereikt. enerzijds voel ik me geroepen door Uw liefde. Dat wij het leven leefbaar helpen maken te beginnen in deze stad waar wij wonen. voelen nood. kennen. Maar ik voel me zwak en diepgeworteld in onmacht. Er is nog steeds kwaad en er zijn nog steeds slechte mensen. god van leven wij bidden u: stuur ons op weg in de geest van Jezus. Anderzijds vind ik het allemaal niet zo belangrijk. Heer.' 'Zeep'.' De priester wees op een buitengewoon vuil kind. maar de wereld is er niet beter op geworden. Woorden als vast en zeker en bewezen. en verwachten. Anderzijds twijfel ik aan Uw bestaan. Er is nog steeds modder en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld. Dezelfde kracht die uitging van Jezus in wiens naam wij samen verder gaan. Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd. en baas van velen. kunnen.' 'Christendom ook. de mens om na te volgen. .

gij die onze toekomst zijt." De prijs van ontmoediging was zo hoog. maar veel gebruikt uitzag. afgunst.. antwoordde hij. Op de verkoopdag stonden al zijn werktuigen mooi uitgestald: boosaardigheid. kan ik verder met hem doen wat ik maar wil.. Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd. Grote uitverkoop! De duivel hield ermee op en verkocht al zijn gereedschap. "Omdat dit instrument het meest van pas komt. Laten we mekaar zo ondersteunen dat de Duivel niemand van ons kan treffen. dat er onschuldig. brengt gij een nieuwe schepping tot stand. Alle instrumenten van het kwaad waren er. jaloezie. Het was hoger geprijsd dan alle andere werktuigen samen.God gij zijt altijd groter dan wij durven te verwachten: gij doet nieuwe en ongehoorde dingen. elk netjes geprijsd. Eenmaal ik erin geslaagd ben iemand te ontmoedigen. Ik kan het bij om het even wie gebruiken." "En waarom ziet het er zo veel gebruikt uit?" "Omdat ik het bij bijna iedereen gebruik. "Dat is de ontmoediging". dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is en u niet zoeken waar gij niet zijt. haat. Daarnaast lag nog een instrument. Als om ons heen een wereld ineenstort. Maar slechts weinigen weten dat het instrument aan mij toebehoort. "Wat is dat voor iets?" vroeg iemand aan de duivel. Ga voor ons uit. . en gebruikt het nog altijd. De duivel heeft het nog steeds in zijn bezit. Laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar standhouden in alle onzekerheid. wellust en bedrog. "Waarom verkoop je het zo vreselijk duur?" vroeg hij. Maar geef ons de zekerheid dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt door Christus onze heer. dat het instrument nooit verkocht werd. Het beste instrument.

Hij maakt die hem ontvangt. De gave van het glimlachen De glimlach kost niets. Laat me niet vragen om vervulling van al mijn wensen maar laat me zien wat ik nog niet ken laat me niet worden zoals vele mensen maar laat me blijven wie ik ben. . zonder degene die hem schenkt armer te maken. wees dan grootmoedig en geef de jouwe. Laat me helder zijn als het water om te kunnen kijken door mezelf heen laat me niet worden als hater die zijn haat verspreid na menigeen. kan hij niet vermoeden wat het is een mens te mogen zijn op aarde. Zolang een mens niet poogt de andere lief te hebben als zichzelf.Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt. Laat de liefde mij overstromen zodat ik warmte altijd voel laat me niet worden als die dromer die een leven leidt zonder doel. maar de herinnering eraan is soms onsterfelijk. als degene die er geen kan geven aan anderen. Hij duurt maar één moment. opdat anderen het goed mogen hebben. Want niemand heeft een glimlach inderdaad zo erg nodig. En als de glimlach die je verdient je wordt geweigerd. maar durft prijsgeven. maar heeft veel effect. rijker.

We kunnen dit alles wel verklaren. niemand kan uitleggen hoe. onzichtbaar voor mijn oog. het woord dat me deugd doet. In mijn hoofd leeft een gedachte. voor de gewoonste dingen. de andere is vindingrijk en behulpzaam. . de lach van mensen. en een vijfde legt gemakkelijk ruzies bij. Bidden wij dat wij er willen zijn voor elkaar. God. de oproep tot intens leven. Al deze gaven samen zijn als het ware de delen van het lichaam van onze gemeenschap. een derde is ondernemend en zit vol plannen. Ik kan zomaar een tekst voorlezen. We staan er niet bij stil. lachen en huilen. omdat we niet verwonderd meer zijn over de gewone dingen ! We kunnen lopen en bewegen.Dank. Iedereen bezit talenten. Geloof jij in wonderen? Eigenlijk is alles een wonder. Jij vangt die op met je oor en je begrijpt alles. Voor heel veel meer: dank U wel. De ene heeft een fris en lachend gezicht. Weer een ander kan stil zijn en bewonderen. de verrassende hulp. maar het is toch fantastisch. eigen gaven. de onverwachte glimlach van iemand. Wij zien nog maar weinig wonderen. de vergiffenis om mijn stomme fout. luisteren en spreken. Ik beweeg mijn mond. maar het wonder is al gebeurd. vorm een klank.

en dan pas zie je wat je ermee kunt doen. tussen de blikschade van wat eens een auto was.Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen. maar zie. De dag is een geschenk. Ik dacht: dit is toch het einde niet? . Lees niet passief. ik zag vallende bladeren van een boom veelkleurig in de najaarswind. maar leef. Besta niet enkel. Besta niet alleen. er was verslagenheid en diepe pijn in een wenend mensenhart. maar luister. eenzaam. Dat is best. Eerst komt het geschenk. Gebed rond leven en dood God. En ik hoorde een late zomervogel met een lied vol heimwee naar wat verdwenen is. Kijk niet gewoon rond. maar heb ook begrip. En luister niet alleen. Hoor niet slechts aan. ik zag een dode liggen. Ik dacht: dit is toch het einde niet? God. wij bidden U dat wij deze raad in daden zouden omzetten. maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. Heer. maar voel. maar denk na. Er waren scherven.

kracht en moed. Al eeuwen lang zijn vrouwen en mannen op zoek naar U om U te kennen en te beminnen. moeder van de Verlosser. Schepper van hemel en aarde. en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. jullie vooral die hier geleefd hebt. opdat uw Zoon in hen kan wonen. die onze Verlosser en Redder bent. Heer Jezus Christus. die hier in onze stad de armen hebt gediend en getuigd hebt van het Evangelie. Help ons om U te kennen. heiligen en gelukzaligen. Almachtige en barmhartige God. vandaag. in deze tijd. zoals het was in het begin. Schenk aan allen die zich inzetten voor de komst van uw Rijk. de Zoon en de Heilige Geest. U kent onze vreugde. wij vertrouwen u de mannen. die het Woord van God bestudeerd hebt. bid voor ons en zegen ons. En jullie allen. Amen! . Heilige Geest. Open de poort van hun hart. Laat het Rijk van God voltooid worden in ons en rondom ons. Schenk ons het verlangen naar het echte leven. onze angst en ons verdriet. de vrouwen en de kinderen van deze stad toe. Maak ons ontvankelijk voor de gaven die U ons aanbiedt. luister naar het gebed van uw kinderen. Zegen allen die de waarheid zoeken. laat uw licht schijnen over deze stad. vernieuw het wonder van Pinksteren in uw Kerk. Raak hun hart. Geest van liefde. Leid hen naar uw lieve Zoon.God onze Vader. Heilige Maria. Eer aan de Vader.

wij bidden U voor hen die nog altijd lijden omwille van het heengaan van een mens die hen dierbaar was. maar het begin van een geluk. het was toch ook de schoonheid die zij vonden? uw schepping in alle pracht dat gaf hun menselijke kracht maar nu zij niet meer zijn in vlees en bloed smeek ik of u nu ook "mij" behoedt tpt aan het einde mijner dagen hier op aard tot ook ík de eeuwigheid aanvaard jubelend zal ik naar boven gaan. mijn vader. Help ons te geloven dat de dood geen einde is. Aan het graf van mijn ouders hier is de plaats waar het stof vergaat van de mens die zei: ik verlaat voor eeuwig en altoos zijn lichaam alreeds zo broos waar ter wereld kan ik vinden de man die ik het meest beminde de vrouw die mij moest baren en mij behoedde voor gevaren Mijn God is dit nu eeuwigheid of zijn zij juist bevrijd van alle aardse lasten. Mieke . wanneer straks het gewone leven weer verder gaat.Voor wie wenen Heer God. onze zonden. ik zie ze alreeds staan. groter dan onze mooiste dromen op aarde. Blijf hen die wenen troostend en sterkend nabij. Laat ze uw zorg ervaren in de trouw van hun vrienden. mijn moeder.

Allerzielen nadert Heer God. omdat we geloven dat de dood niet het einde is. een broer of zus. Heer. nu Allerzielen nadert. Help ons geloven dat onze overledenen voortaan in uw nabijheid leven. die door zijn dood het Leven bracht. een meter. Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is. de schuifelende voeten nu voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijk aan. willen wij ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar waren: een peter. Gij geeft toekomst aan hen die Gij opneemt in uw goedheid. Wij willen dit doen zonder verbittering in ons hart. een vader of moeder. Uw liefde tot de mens laat niet toe dat zij in het niets zijn verdwenen. . een vriend of vriendin. Voor die verhoopte toekomst hebben we geen precieze woorden alleen het vertrouwen in uw Zoon. Amen.

Munt uit. wees dan een pad. Kan je geen boom zijn. Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit.Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots. Het gezicht verstart. iemand naar wie je opkijkt. En toch schieten woorden ook vaak tekort. Een laatste traan baant zich een weg en laat een wit spoor na op het zwarte gezichtje. Vermoeid valt ze neer. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. een nieuw mens van je maken. Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had.. God. en het lukt. maar je voelt dat elk woord té veel is. Je zou het anders en beter willen zeggen. Kan je geen snelweg zijn. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. Verbitterd staren 2 glazige ogen je aan. wees dan een ster." Als iemand dat tegen je zegt. Schrijven. zoals: "Je kunt wat. De man geloofde dat het kon en hij deed het. Ze moeten je tot leven wekken. de plooien drukken pijn uit. je houdt een bleke pop in je armen en je hart versteent van de koele wreedheid van deze wereld. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden. Tranen leiden zich een weg door de bolle oogkassen over de neusheuvel tussen de lippen. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. dan ga je het proberen. wees dan een struik in het dal. getekend door de bittere strijd om te overleven.. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". in wat je ook bent. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. . wees dan een struik. Kan je de zon niet zijn.

Maar anderen. met meer inzicht. was de soldatenmantel om zijn schouders. die zag dat de anderen geen erbarmen toonden. waarin velen leden onder de ijzige kou. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. maar allen gingen hem achteloos voorbij. Maarten. Maarten herkende het kleed. Vele omstanders begonnen om hem te lachen omdat hij er in een halve mantel maar potsierlijk bijliep." Arm blijf je. Dan hoorde hij Jezus duidelijk zeggen tot de engelen die Hem omringden: "Maarten heeft mij met deze mantel gekleed. In de loop van de volgende nacht verscheen Christus aan Maarten in zijn slaap. wilde als christen zelf iets voor de man doen. Hij trok het zwaard waarmee hij omgord was. dat de heilige aan de arme gegeven had. bij de poort van een stadje in Frankrijk een armzalig geklede man. die toen soldaat was. zag Maarten. De rest had hij reeds bij andere gelegenheden weggeschonken. Maar wat? Al wat hij nog had. veel sterker dan een stortvloed van woorden. . betreurden diep dat zij niet hetzelfde gedaan hadden en de arme een kleed gegeven. met gesloten lippen. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. Hij droeg het deel van de mantel. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. sneed zijn mantel middendoor en gaf de ene helft aan de arme man. stilten zijn. De andere sloeg hij zelf weer om. temeer daar zij eigenlijk rijk genoeg waren. Deze smeekte de voorbijgangers om medelijden.Tijdens een heel strenge winter.

... Eens zat iemand te vissen aan het meer. God.. "laat mij dus maar rustig zitten!" .. hij die er altijd.. de geuren in je eigen kamer." "Ja. God te voelen. die heeft je gedragen. dan ga je hem misschien voelen..Daar is hij.... het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij... dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen"..." "En wat dan?" vroeg de visser. of neen. maar dan ook altijd is geweest.......... of ja toch wel.. God te. dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen. ruiken. Maar God.. met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis. Je moet geloven dat God er is en dan pas... de geuren in je eigen huis.." "Zo is het".... en wat dan?" "Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen. wel ja. Er kwam iemand langs die vroeg: "Waarom gebruik je niet meer dan één hengel.... "Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog meer te vangen. daar was hij toch... zei de voorbijganger. Men probeert God te zoeken. Maar je zult hem nooit voelen.. je eigen kleren. zei de voorbijganger.. vinden.. weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. en dan ?" "Dan verdien je meer"......... je eigen omgeving zijn..... De zon scheen en de visser was gelukkig. zei de visser. "En wat dan?" vroeg de visser.... "en dan....... waarvan je niets wou te weten komen. het valt je niet op.. ja... die heeft je geduwd naar het goede....." "En wat dàn?" "Wel. dan kan je meer vangen?" De visser zei: "Ja. die is er altijd geweest.. Die ruik je ook niet. Het is alsof de geuren. "Dan huur je een knecht. hier is hij.. zelfs niet de geur van.

dat er vriendschap bestaat. Bouw geen muren om je heen. ik wil graag geloven. Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. een oorlog vol tegenstrijdigheden. zon. ooit. is dat vanzelfsprekend voor jou? Dat er bloemen. begrip en onbegrip. wie weet wanneer.... het leven is zo kort. ja.Het leven is een vooraf uitgestippelde weg. dat mensen verliefd kunnen worden. maar die gedachte heeft nog geen inhoud voor mij.. bomen. Droom niet over wat zou kunnen. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn. Ik weet dat ik ook zal sterven. Geloof in jezelf en in het leven. Uw woord belooft eeuwig leven. Het leven is een film die men afdraait. ik wil graag vertrouwen.. horen. Het leven is snel gestreden. ik wil graag leven! . dat er kinderen geboren worden? Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is. heb je daar ooit bij stil gestaan? Boeit het je nog. Ik wil graag hopen. Dat je kunt lopen. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest. vol met oneffenheden. maan en sterren zijn.. bergen en dalen. Heer. dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint. En ik ben ook bang om ze te begrijpen. ook niet als ik een dode zie. maar ook fijn en uniek. zien. maar begin eraan.. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as. want dan zie je het echte leven niet meer... liefde en haat. als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt. ik begrijp de dood niet. Het leven is vergankelijk. ruiken en voelen. Het leven. aan het einde rest enkel nog de herinnering. tasten.

ogen die je moed geven. God. . ik ga met je mee". dat je dag voorbij is.God. je dan ook gelukkiger wordt ? Maak mij bereid om in het voetspoor van Jezus te treden. fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. Bah. En geef mij ook iets van die vreugde van het evangelie: dat ik de blijde boodschap niet voor mezelf zou houden. God gaat altijd in mensen met je mee. om echte vriendschap te delen. om op te komen voor al wie uitgestoten wordt. weer een dag. denk je.. dankbaar en vriendelijk en gelukkig. Je kijkt om: een mens die je toelacht. als je je leven deelt. Een dag in de sleur. en je voelt een hand die vast is en warm.. zeg je dan. Kan het zijn dat. terwijl je diezelfde dag blij kon geweest zijn. want het was maar "weer een dag". een dag zoals er dertien in een dozijn zijn. maar dat deed je niet. soms vraag ik mij af hoe ik van mijn leven iets waardevols kan maken. als je 's avonds weer in je bed ligt. Geef mij een hart dat aandachtig is voor de nood van medemensen en dankbaarheid voor alles wat ik zomaar krijg. Je bent blij. Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. maar dat ik er iets van zou waar maken. En je hijst je 's morgens op en sleept je door de "afschuwelijke dag" heen. daar waar ik leef.

Wie anderen overwint. . als je elke avond kunt zeggen: "Ik deed mijn best. als je nog kunt liefhebben. houdt stand. Wie het juiste midden bewaart. is rijk. Wie zichzelf overwint. Wie zichzelf kent. wilskrachtig en standvastig te worden. verstandig. is wijs.. Heer. We stallen mooi hun beeldjes uit naast de kerstboom. zijn ze werkloos of invalide. slapen ze in de metro en moeten ze rondkomen met heel wat minder dan het bestaansminimum. Als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag. is verstandig. als je je nog durft inzetten voor je ideaal. als je nog kunt juichen omdat je leeft.Wie de mensen kent.. was de herberg voor hen gesloten. of ook gewoon Karla en Steven. staan ze in de klas aan de rand van de groep. Misschien heten ze nu Fatima en Achmed. maar ook bij ons staan Maria en Jozef nog vaak voor diezelfde gesloten deur. als je nog eerlijk door 't leven kunt gaan." Toen Maria en Jozef in Betlehem aankwamen. kunnen ze met hun vragen bij niemand terecht. Wie zich matigen kan.. is sterk. heeft wil. Wie werkkracht toont. is machtig." Dan kun je zeggen: "Ik geef gestalte aan de droom van God met de wereld. help ons om rijk.

willen wij wel eerst de fooien : een goed examen. rimpelloos. een wriemelende mierenhoop van onverdraagzame mensen vol hebzucht. maar… Heer. en als wij U willen dienen. of gewoon dat alles zo zou blijven. een rommel van complexen. soms weten we het niet meer. . met een kribbe die helemaal gevuld wordt door het eigen lieve "ik". en houd ons pretentieloos-eenvoudig om te durven bekennen dat we nog dag na dag falen.. We horen zoveel meningen door elkaar heen schreeuwen. te leven in eerlijkheid en trouw. Leer ons. Waar staan we? Waar moeten we naartoe? Is er een begaanbare weg naar de toekomst? Help ons om in de chaos van stemmen uw stem te horen die ons houvast geeft en de richting wijst. Wij houden van de ander. En iedereen komt weer met een andere oplossing aan voor de problemen van de wereld. een genezing. In de advent worden de kerststalletjes en de beeldjes weer uit de kast gehaald. Heer. maar toch nog het meeste van onszelf. wij zijn geen heiligen. ons hart lijkt soms een stal vol tegenstrijdige gevoelens. heerszucht en eerzucht. geef ons de moed om onze stal uit te mesten en plaats te maken voor U. onze wereld lijkt soms een stal vol ezels en ossen. maar doen het niet. God. rommel van macht en eerzucht. een gelukje. Geef ons de kracht om mens te zijn voor anderen. Heer. Het duizelelt ons. dat weet Gij best.Heer. Wij willen het goede doen.. Heer. En dag na dag ondervinden wij dat zelf.

Het is geloven dat 'er een ander is die komen moet'. maar je denkt dat je het niet kan. dan ben je al verloren. die door ons toedoen beter worden kan. Als je denkt dat je verslagen bent. voor alle goede mensen. dan ben je het ook. Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om het werk goed voor te bereiden. is het bijna zeker dat je niet zal winnen.Wij danken U. Veel hangt van je instelling af. Verwachten is leven met open ogen en oren. en zich nooit laten verdoven. en voor de wereld. Verwachten! Een typisch menselijke bezigheid. ergens op rekenen. Als je graag wint. God. iets tegemoet zien. zélf aanklagen. Geef ons de moed om elke dag opnieuw in eenvoud "ja" te zeggen op het leven dat het onze is. Leven zonder verwachting is een doodlopende weg. én zélf opbouwen. maar toch zélf iets doen. iemand verwachten. op de wereld en op de mens. Als je denkt dat je niet durft. ergens naartoe leven. Als je denkt dat je zal verliezen. . Want in het leven ontdek je dat succes begint bij de wil van een mens. dan durf je niet. op de dagtaak die de onze is.

Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. dat er op ieders deel van het veld evenveel schoven stonden.De twee broers Er waren eens twee broers. Toen God dit zag glimlachte en zegende Hij hen beiden. toen ze weer bezig waren hun schoven te verplaatsen. De oogsttijd kwam en na een dag van hard werken gingen beide broers naar bed. Immers als wij beiden oud zijn. zullen mijn kinderen voor mij zorgen. Toen ze de volgende morgen weer op hun akker kwamen waren ze stomverbaasd. maar wie zorgt dan voor mijn broer? Daarom stond hij op. Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. . maar zeiden niets. Ze omhelsden elkaar en huilden. die samen één akker bezaten. Toen begrepen ze wat er was gebeurd. ging naar zijn helft van de akker. nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer. Ook de daarop volgende morgen zagen ze dat er niets veranderd was. nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer. De oudste kon de slaap niet vatten. Van de opbrengst kreeg ieder de helft. maar deden in de tweede nacht hetzelfde. En weer stonden ze verbaasd. ging naar de helft van zijn akker. Daarom stond hij op. Ze spraken er niet over met elkaar. Maar in de derde nacht. kwamen de broers elkaar midden op de akker tegen. Maar ook de jongste kon niet slapen. Ik ben vrijgezel en mijn broer moet met een gelijk deel vrouw en kinderen onderhouden.

of liever: wat een naamloosheid om zoveel menselijk verdriet toe te dekken. Jonge mensen die de grenzen van hun verlangens nog niet kennen. maar liefde zou hem vreemd zijn. was Jij er niet. Zo liepen we daar als volgden we mijn eigen levensweg. Omdat een mens gemaakt is om bemind te worden en om te beminnen. Heer.. mijn vriend.. Waarom is de mens zo broos. zou hij eeuwen en eeuwen trotseren. zo hulpeloos als een kind. "Waarom." vroeg ik aan mijn metgezel. Naast mij . Liefde gaat altijd gepaard met iets dat heel teer is. En onze voetstappen vormden achter ons een spoor in het zand. die even de roes van het leven willen proeven en dan plots de dood smaken. De dagen van geluk en voorspoed. zo kwetsbaar? Waarom is de mens zo'n teer ding en hangt ons geluk en ons leven aan die fijne draden van bloedbanen. "waarom liet Je mij alleen op het zwaarste stuk van mijn levensweg?" Toen keek Hij mij liefdevol aan en zei: "Ik was er wel. Hij zou alleen oxydatie en erosie kennen. Wat een naam. Maar toen ik naar het spoor van mijn moeilijkste dagen zocht vond ik slechts één paar voetstappen in het zand.zij aan zij . Van tijd tot tijd keek ik om en zag de sporen van mijn levensloop neergedrukt langs het strand. hersencellen en zenuwen? Waarom is de mens zo menselijk? Er kan maar één reden zijn. transparant en bijna heilig. God heeft haar in de mens gelegd als een kleinood in zijde... Daarom is liefde zo kostbaar. Hij is benieuwd wat wij ermee gaan doen.wandelde de Heer. Alleen op die manier kan zijn leven een verhaal van liefde worden. maar ook die van pijn en smart. maar geen ontroering. die zich nog van geen gevaar bewust zijn.Ze waren er zeker ook dit weekend: weekend-doden noemt men ze. zo kwetsbaar als een vogel. want toen heb Ik jou gedragen." . Het was eb en de golven kabbelden zacht. Als de mens gebeiteld zou zijn uit het hardste graniet of aaneengesmeed uit zuiver staal. Daarom is hij zo teer als een bloem. Gedragen Ik droomde eens dat ik wandelde langs het strand van de zee.

ook naar het zwijgen van de ander. onze tekorten en complexen. een deel van hem zal vreemd blijven voor de ander. waar woon je. We zijn bang vrije mensen te zijn en durven niet door de muur heen te breken. en zelfs voor hemzelf. onze afkomst. je ziet een jongen of een meisje. maar 'ken' je daarom elkaar? Weet jij wat je vriend bezighoudt? Waar liggen zijn vreugde en pijn? Wat verwacht hij van 't leven? Wat verwacht hij van jou. de rijke en de arme. Ken jij je vriend of vriendin? Je kunt urenlang praten met elkaar. Zo draaien we rond in ons eigen versteende wereldje. help ons de juiste houding aan te nemen om vrienden te kunnen ontdekken. zo zijn onze vooroordelen over anderen. een kapsel. onze medemensen. blok voor blok. Daarom: breek door de muur. Heer. elk netjes in hun vakje : de toffe en de saaie. een lichaam. een gelaat. Heer. Pas dan zul je voelen wat het worden kan en zien wie die ander is. luister goed. Daarom vragen we: Heer. wat doe je? Hoeveel gesprekken zijn er nodig eer die ander je vriend is? Iedere ontmoeting is een nieuwe ontdekking. in ons verleden. de domme en de slimme. en kom over ons Wij zeggen zo gemakkelijk dat we de ander kennen. En daar zitten ze dan. We bouwen een muurtje rond onszelf en bepalen secuur wie binnen mag en wie niet. nu vandaag? Je ontmoet iemand. We zitten gevangen in onze angsten. Onwrikbaar en bestemd voor de eeuwigheid. breek door de muur en kom over ons. Je begint te praten: hoe heet je. In elke mens leeft een geheim. Oordeel daarom nooit te vlug.Opeengestapeld. . een houding.

wil me gebruiken om uw vrede te brengen aan de mensen. zal ontvangen wie zichzelf vergeet. dan begrepen te worden liever te beminnen. laat me eendracht brengen waar dwaling is. Hij ontstak de lamp. laat me hoop brengen waar droefheid is. is de muur afbreken. laat me vergiffenis brengen waar onenigheid is. zal vergiffenis bekomen wie sterft. Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven. is terug contact opnemen. Waar haat is. geef me de genade liever te troosten. Vergeven is iemand de hand reiken Vergeven is zon brengen. Vergeven is iemand bevrijden. laat me de waarheid brengen waar twijfel is. eten te bereiden. Want: wie geeft. En toen. dan bemind te worden. Iemand vroeg aan een wijze: "Is het juist dat het christendom pijn. laat me vreugde brengen. offer. midden een lange stilte.Mijn Heer en mijn God. Vergeving vragen is de eigen pretentie op zak steken en bekennen dat je liefde nodig hebt. laat me liefde brengen waar schuld is. dan getroost te worden liever te begrijpen. het is pijn". ruimde alles netjes op. Daarna vertelde hij wat hij voor anderen gedaan had en nog deed. iemand weer kans geven nieuw te worden. Vergeven is de ander weer zo graag zien als jezelf. en na het maal speelde hij wat muziek. ascese en inzet betekent?" En de wijze antwoordde: "Ja. . bloemen te zetten. zei hij: "Ja. is een brug bouwen. Goede Meester. zal vinden wie vergeeft. het is vreugde". laat me het geloof brengen waar wanhoop is. En hij begon in zijn sober huis de tafel te dekken. zal verrijzen om eeuwig te leven.

je luisteren en je goedheid.. overleven. iets schoons. door je verschijning. Dan komt Gij in ons midden. een blik vol begrip.Straks zitten we aan tafel. uw veiligheid en bescherming voor mensen die dat van ons krijgen. iets dat je boeit. maar misschien kunnen we ons afvragen: Hoe kijkt Gij tegen ons aan. iets dat je stil maakt. Mijn wens is. Dan kan het Kerstmis worden: uw vrede op aarde. iets goeds. Mijn wens is. bij wie je thuis kunt zijn. God. vraagt ons. iets dat je bidden doet. iets dat je ontroert. . dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent. God. menswaardig leven? Hoe kijkt Gij tegen ons aan. in wie je vertrouwen stelt. op zoek naar veiligheid. één fijn moment mag beleven... God. je aanwezigheid. en het niet bij woorden alleen houden. Laat ons dan solidair worden met wie onze solidariteit nodig heeft.. waarbij je gaat zingen. dat je minstens één mens gelukkig mag maken. Gij die de wereld in onze handen hebt gelegd en ons de opdracht gaf die wereld bewoonbaar te maken? Hoe kijkt Gij nu tegen ons aan. je spreken. Dan zijn wij een stapje dichter bij die wereld die Gij voor ons gedroomd hebt. om in die mensen Uw Zoon te herkennen. God.. je vriendschap. bescherming. ons opsluiten? Gij. als wij nu onze grenzen sluiten voor mensen op de vlucht. en ons voor die mensen in te zetten.. opnieuw moed krijgt. iemand in wie je vertrouwen stelt. iets waarbij je herademt. God. een uitgestoken hand. bij romantisch kaarslicht. als wij uw wereld in stukken snijden en ons eigen stuk afgrendelen.. een lach. Mijn wens is dat je minstens elke dag. alle deuren sluiten. een ontmoeting. danken en durven.

Naar mensen die ons iets te zeggen hebben. maar we zijn zelf zo lichtgeraakt als anderen onze goede bedoelingen in twijfel trekken. meer begrip te hebben voor elkaar en minder achterdocht. Dat gaat niet vanzelf. Weet dat menselijk geluk kwetsbaar is en dat wie geeft. meer krijgt dan hij durft verwachten. Elk jaar is een nieuw beginpunt. Waar het op aan komt. Maak tijd om samen gelukkig te zijn. een nieuwe kans om er iets van te maken. dat zijn daden. Geef anderen de kans "nieuw" te zijn. Geef vriendschap in plaats van dure geschenken.. dingen uitproberen. zodat we allen in deze wereld ongedwongen bij elkaar kunnen zijn. kijken hoe sterk je staat en worstelen met ideeën van toen je klein was. naar het voorbeeld van uw Zoon. het is een hele klus. Maak vrienden.Heer God. Help ons om iemand te worden die niet altijd voor de makkelijkste weg kiest. niet alleen maar wensen en voornemens. Wees een echt christen. Naar momenten waarop we iets van U. God. Het is een heel programma. . Leer ons. Daarom zijn we op zoek naar houvast. Geef ons groeikracht. leef echt naar morgen toe. God. Dat is vallen en opstaan. Hou van mensen. groter worden en je ontwikkelen tot iemand met een eigen mening en een eigen geloof. soms hebben we weinig nodig om veel te veroordelen.. prik niemand vast op "gisteren". maar die ergens voor stáát. ervaren. Zorg dat je niet in gisteren leeft. het kost niets.

een vogel op het dak. Je leeft gewoon verder. de Zoon en de H.. een woord van waardering. mensen. Geest. . Je hoort zoveel. de glimlach van je vriend. gebeurtenissen. Je ziet de schoonheid niet meer. Gewoon thuis Als ik met je zit te praten en je begrijpt waar ik om lach. laten we het dan anders aanpakken . Zo maar een wonder. de blauwe lucht. en het gaat voorbij zonder dat je het voelde. Je voelt zijn hart niet meer. Zo maar. kinderogen. Als we elkaar aankijken en jij voelt wat ik voel dan hoef ik nergens meer heen om mijn geluk te zoeken.. het spel van de wind. Je ziet zoveel. een paard dat je aankijkt. Als we samen werken en je snapt wat ik bedoel. maar het is gewoon. een zoen. dingen. Zo maar kleine dingen die het leven kruiden. maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het hoorde. Je voelt zoveel. Zo maar een bloem. Als dit tekstje over ons ging. de liefde van onze God. een bloem in het veld. het gegons van een insect. Zo maar een mens.Graag wens ik je een beetje tijd om te genieten van alles wat je gratis geschonken wordt: de zon. maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het zag. Amen. (kruisteken) in de naam van de Vader.

Hij sloeg ze met hart en ziel.De visie van een zwarte: Als ik in de zon lig. De man met de cimbalen is diezelfde avond stil naar huis gegaan en is gelukkig ingeslapen. Hij hanteerde de cimbalen. Als jij in de zon ligt. Het orkest gaf een grote uitvoering. hun naam stond 's anderendaags in de krant. Na de uitvoering gingen het applaus en de bloemen naar de dirigent en de soliste. als jij kou hebt. Hij sloeg zijn cimbalen op het goede ogenblik. ben je blauw. Zijn kleine taak had hij op een grootse wijze volbracht en de Koning had het gezien. ben ik zwart. . De koning van het land zou aanwezig zijn. Het leek hem een grote opdracht. ben ik zwart. Parabel van de twee cimbalen. Hij zag dat de koning naar hem keek en er stroomde een gevoel van geluk over hem.. als jij ziek bent. maar hij lag er nachten van wakker. als jij dood bent. als ik ziek ben. ben ik zwart. En toen was het grote moment gekomen.. als ik kou heb. word je rood. als ik dood ben. een kleurling ! Laten wij inzien dat echte christenen niemand discrimineren... De man met de cimbalen moest maar één keer toeslaan. Er was eens een man die meespeelde in een groot orkest. word je groen. als jij kwaad wordt. ben je wit. En dan noemen ze mij . ben ik zwart. Hij mocht namelijk geen fractie van een seconde te vroeg of te laat zijn. ben ik zwart. Op het ogenblik van de uitvoering waren zijn handen klam van het zweet en zijn zenuwen tot het uiterste gespannen. word je bruin. ben je geel. als ik kwaad ben. als jij nijdig bent.

In heel kleine dingen hebben wij U ontmoet, Heer, in het groen van de bomen, in vogelgezang, in adem en aarde, in zonsondergang. In heel kleine schoonheid hebben wij U ontmoet: in een lelie op het water, in een schelp op het strand, in bloemen op tafel, in een ring aan een hand. In heel kleine vreugde hebben wij U ontmoet: in een heldere maan, in een tedere moeder, in een trouwe vriend. In eenvoudige mensen hebben wij U ontmoet: in spelende kinderen, in jeugd die zich geeft, in een man die kan knielen, in een vrouw die vergeeft. In al deze gaven kwam U ons tegemoet, Heer, wees Gij nu de brug waardoor wij anderen ontmoeten. Geloven is een doe-woord een opdracht die concreet gebeurt in het dagelijks leven. Het is bouwen aan een groep waar mensen met elkaar verbonden zijn waar de kleinen worden groot gemaakt en de armen zalig geprezen, waar zachte moed wordt geleerd, waar honger naar gerechtigheid levenskracht is en waar, vanuit het alledaagse samenleven, vrede wordt gemaakt. Geloven is bouwen aan een groep waar het geknakte riet niet gebroken wordt, waar wie verlamd was weer kan opstaan, nieuwe kracht opdoet in handen en voeten om te leven voor anderen. Geloven is bouwen aan een groep die zout is in de wereld, licht in het donker, gist in het deeg. Geloven is een doe-woord, een opdracht die nooit af is. Het is doorgaan en volhouden, soms met velen, vaak ook alleen, tegen de hele wereld in, alleen met die zekerheid dat Iemand is voorgegaan, en ook nu met ons blijft meegaan.

Een verhaaltje Een bedelaar was ik, en ik was aan het bedelen van deur tot deur, toen een gouden wagen als een prachtige droom in de verte verscheen, het moest wel die van een koning zijn. Hoog steeg mijn verwachting... Ik dacht dat mijn kwade dagen nu ten einde waren en ik droomde al van een grote gift. De wagen hield stil bij mij. Een man keek naar mij en daalde af met een glimlach. Nu was het geluk van mijn leven eindelijk gekomen, dacht ik. Toen hield hij zijn rechterhand op en zei: 'Wat ga je mij geven?' Ach, het was een koninklijke grap, dat hij zijn handpalm bedelend uitstak voor een bedelaar. Bedremmeld en besluiteloos stond ik, en toen nam ik langzaam uit mijn bedeltas een heel klein korreltje graan en gaf het. Maar hoe groot was mijn verrassing, toen ik aan het einde van de dag, mijn bedeltas leegschudde op de vloer en een heel klein korreltje goud vond in de armzalige hoop. Ik weende bitter en wenste dat ik hem alles gegeven had. Gebed voor een eenzame (en misschien zijn we dat zelf wel). God, lieve Heer, met al die heiligen en engelen om Je heen weet je misschien niet wat eenzaamheid is. Kijk dus eens extra naar die eenzame mens hier of daar, overtuig hem ervan dat hij nooit zo eenzaam is als hij denkt en soms vreest. Geef hem een stuk geloof in de mensen, ook al lijken die enorm veraf. Schenk hem het besef dat in alle eenzaamheid soms de mooiste wonderen kunnen open bloeien. En geef hem alsjeblieft de kracht en het vermogen om uiteindelijk uit zijn eenzaamheid te treden.

De ijskast stond de hele dag open. "Het wordt koud", zei hij. "Het is koud", zei hij. De kinderen zochten wat warmte bij de buren. Wat kunnen schemerlampen en elektrische feestverlichting aan zo'n koude verhelpen? Ze dachten: We praten ons warm, we discussiëren ons warm, we ontspannen ons warm, maar het bleef koud. Ze dachten: we halen vrienden in huis, we halen T.V. in huis, we halen psychologen en psychiaters in huis. Maar het bleef koud. Toen kwam er plots een hoopvolle gedachte: Als we ons hart eens openzetten en de ijskast dichtdeden? En het werd warm. Heer, maak dat ook wij daarin slagen. Om een nieuw gevoel voor taal bidden wij. Dat wij een scherp gehoor ontwikkelen voor de taal van profeten en bevrijders. Dat wij diep geraakt en wezenlijk veranderd worden door de noodroep van de machtelozen, door het stil protest van alle sprakelozen. Om een nieuw besef van tijd bidden wij. Dat wij onze geschiedenis omgekeerd waarderen: niet vanuit de overwinnaars, maar vanuit de overwonnenen, niet vanuit de meesters, maar vanuit de slaven. Dat wij leren van ons verleden door te luisteren naar hen die de dupe zijn van onze beschaving. Om een nieuw begrip van aardrijkskunde bidden wij. Dat wij de plaatsen van het onrecht kennen, dat wij weten waar vandaag Egypte ligt en waar de slaven wonen van de jongste farao's. Om een nieuwe kennis van de natuur bidden wij. Dat wij leren kiezen tussen scheppen en vernielen. Dat wij onze strijd niet staken voor een menswaardig milieu. Om een nieuwe methode van rekenen vragen wij. Dat wij ons oefenen en bekwamen in het vermenigvuldigen door te delen.

zij hebben nooit kunnen opkijken naar de ramen ervan. Je kunt er je helemaal achter verstoppen. zachte ogen die je aankijken. Wij bouwen een kathedraal van vrede. Met woorden kun je alle kanten uit. Maar je lichaamstaal verraadt wie je bent. je manier van gaan. maar misschien zullen wij die ook niet klaar zien. vrienden en vriendinnen. of naar andere schoonheden van het werk waar zij hun leven aan besteedden. ze vertellen wie je bent. Verwondering in de ogen van een kind. kleine kinderen en oude mensen. . Als ik in een stemming van hopeloosheid ben en denk dat het allemaal zinloos is wat wij doen. Zij hebben er nooit kunnen bidden. leraars.. En toch gaan we door met hem te bouwen.. De bouwers van die kathedralen hebben in grote meerderheid nooit het gebouw klaar gezien. Herken je dat ? Ook jij hebt een lichaamstaal. Wij zullen sterven voordat die voltooid is.. Een oud gezicht als een rimpelige vijver. anders zie je alleen het omhulsel.Kijk eens naar mensen. ook al zullen we nooit in dat gebouw wonen. neem er de tijd eens voor. De meeste zijn gebouwd in de loop van 200 jaar. je handen. naar je gezinsleden. denk ik aan de kathedralen die in de middeleeuwen gebouwd zijn. Je moet altijd met eerbied naar mensen kijken. je oogopslag. Je houding. Het is een boeiende ervaring. waardoor je soms meer uitdrukt dan je in woorden zegt.

Hoe vaak zagen we ze reeds op tv? Steeds dezelfde beelden van hongerige kinderen, hun buikje gezwollen. God, vergeef ons dat we reeds zo vaak onze hoofden draaiden bij het zien van die beelden, zonder ons hart te laten raken... zonder datgene te doen wat we met een kleine inspanning konden doen... Bijvoorbeeld, heel concreet, werk maken van onze sponsorlijst. Bidden wij dat we het weinige dat we kunnen doen voor de Derde Wereld, ook effectief doen. Dus, mensen, denk vandaag nog eens aan de sponsorlijst van jou of die van een klasgenoot... Gebed voor alle tieners. Lieve God, geef dat we niet àl te vlug volwassen zouden worden, die tijd komt vlug genoeg. Geef dat we geregeld een gekke inval zouden krijgen, waaraan zuurpruimen zich ergeren, maar waarmee anderen - onder wie Jij - goed kunnen lachen. Schenk ons een vriend of vriendin op wie we niet één, maar driè huizen kunnen bouwen: het huis van geloof, het huis van de hoop, en dit van de liefde. Help ons om behoedzaam om te gaan met de natuur, want we hebben geen plant, geen dier teveel. Geef dat we zouden beseffen dat de mode knettergek is en dat degene die ze in al haar grillen volgt, onvermijdelijk al even knettergek wordt. Maak dat we zouden inzien dat verliefd worden een heel normaal iets is, evenals... liefdes-verdriet. En schenk ons tenslotte diè unieke genade opdat de tiener in ons nooit volledig zou verdwijnen in de volwassene, die we aan het worden zijn. Tweeduizend jaar geleden zei Jezus: Er komt een dag, dat God vragen zal aan elk van jullie: 'Heb jij Mij opgenomen toen ik verstoten werd ?' Op die dag zullen velen verbaasd mompelen: 'Heer, wanneer hebben wij U verstoten gezien ?' Als de dag waarover Jezus sprak vandaag zou zijn, hoe verdwaasd zou jij dan staan kijken ?

Er was eens een rabbijn, die wonderen deed. Een kinderloze vrouw ging naar hem toe om hem te vragen dat zij vruchtbaar zou worden. Zij trof hem niet thuis, hij was elders. Maar toen zij daar aankwam was hij alweer in een volgende stad. De vrouw was arm en zij moest te voet gaan. En telkens als ze ergens aankwam was hij juist daar vertrokken. Maar eindelijk, na weken zwerven, vond zij hem. De rabbijn was getroffen door haar groot geloof. Hij zegende haar en een jaar later was zij moeder. Dit hoorde een andere vrouw, die in dezelfde omstandigheden verkeerde. Haar moeilijkheden om de heilige man te vinden waren even groot, maar toen ze hem ten slotte vond gaf hij haar die zegen niet en zij bleef onvruchtbaar. Zijn leerlingen vroegen hem de reden. De rabbijn antwoordde toen: 'De tweede kende het verhaal. De eerste niet.'

Geef mij één teken, één signaal dat er toch één deur niet eeuwig dicht zal zijn en dat er aan het einde van de tunnel toch licht zal zijn... Ik vind geen vrede in een wereld waarin mensen genadeloos uit elkaar worden geslagen want liefde lijkt wel illegaal... Laat ons allen in stilte hopen zoals mijnwerkers die opgesloten zitten in een schacht en op de redding blijven wachten zolang speurhonden bovengronds blijven rondsnuffelen... tot ze één teken geven, één signaal dat er één deur niet eeuwig dicht zal zijn en dat voor elk van ons aan het einde van de tunnel toch weer licht zal zijn.

In het examen van het leven schrijf je met de pen van je eigen mogelijkheden en zoek je antwoorden op ongestelde vragen. Met het examen van dit leven geef je aan anderen punten en kun je er zelf geen verdienen. Door het examen van dit leven kun je meer mens worden en ga je houden van dit bestaan kun je jezelf worden door jezelf weg te cijferen en ga je beseffen dat het leven geen examen is.

Geef ons, Heer, de kracht, om in alle rust de dingen te aanvaarden die onveranderlijk zijn. Geef ons de moed om de dingen te veranderen die moeten veranderd worden. En geef ons boven alles de wijsheid om deze dingen van elkaar te onderscheiden. Vandaag eens een alternatief gebed, een gebed om vrede dat geen kans maakt. Lieve God, ik lig al ongeveer drie jaar in ruzie met Ann. Jij weet dat ze een echt kreng is, iemand die twee straatstenen zou doen vechten tegen elkaar, een misbaksel, een pestkop en een stuk ongeluk. En ik hoop dat Je het met mij eens zult zijn, wanneer ik zeg dat zij het het eerst moet goedmaken, want het was niet mijn schuld dat er ruzie kwam. En voor de rest bid ik Je, lieve God, om vrede. Er wordt weer zoveel over een dreigende Derde Wereldoorlog gepraat en alle dagen worden er mensen doodgeschoten, gelukkig nog in verre landen, maar ja, je weet toch maar nooit... Amen. In tegenstelling tot gisteren, vandaag een gebed om vrede dat misschien wel een kans maakt. Lieve God, ik heb iets gruwelijks gezien in het nieuws op de t.v. Er waren jongelui die met stenen hadden gegooid naar andere jongelui, die uitgerust waren met moderne wapens... van de soort zoals wij er hier ook maken, in ons zogenaamd christelijk landje. De jongelui met de wapens pakten twee jongelui, die alleen maar stenen hadden om te vechten, in de kraag, en ze deden ze neerzitten op de grond. Die jongelui met de wapens namen stenen en sloegen ermee op de armen en benen van de jongelui die met stenen hadden gegooid. Het was de eerste keer in hun leven dat ze elkaar ontmoetten, en daar was zo'n afschuwelijke haat tussen hen beiden, dat de enen lachten terwijl de anderen het uitschreeuwden van de pijn. Ik kon er niet van slapen, God, en zeg jij me: wàt kan ik doen, opdat er eindelijk vrede zou zijn?

ze groeien. door de drie zeven laten gaan?" "Welke drie zeven?" "Luister goed! De eerste is de zeef van de waarheid. noch goed. noch zeker waar. . Eigenlijk niet. Ben je ervan overtuigd dat alles wat je mij wil vertellen. hou het dan liever voor jezelf". Goede woorden vermenigvuldigen zich. Alleen de goede woorden zijn het uitspreken waard! Bij Socrates kwam eens een man. "ik heb het maar van anderen gehoord.Over 'roddel' en 'goede woorden'. Woorden kunnen stenigen en doden. sprak de wijze Socrates. noch nuttig is. Roddel is een steen die loskomt en steeds sneller naar beneden rolt. ik moet je iets belangrijks over je vriend vertellen". Want roddel is een boemerang die steeds met geweld naar de roddelaar terugkeert. wat je mij wil vertellen.." "Maar dan heb je het toch wel door de tweede zeef laten gaan: de zeef van de goedheid?" De man kreeg een kleur en antwoordde: "Ik moet toegeven: neen". spreek nooit zonder nadenken. dat van mijn vriend aan mij te vertellen?" "Nuttig?.. "heb je. ontluiken als zaad en schieten op naar het licht. Overweeg je woorden. en je afgevraagd of het nuttig is. Goede woorden zijn wolken over uitgedroogde grond: ze regenen zacht en brengen de aarde tot leven. "Wacht even"." "Kijk. onderbrak de wijze hem. waar is?" "Dat niet". tot vele stenen een blinde stortvloed ontketenen. sprak de man. "En heb je aan de derde zeef gedacht. maar ze kunnen ook leven verwekken. die zei: "Luister eens. als datgene wat je me wil vertellen. die andere stenen losmaakt.

Zij voelen zich machteloos tegen oorlog en geweld. toch af en toe de vraag leeft: 'Is dit nou alles?' Jong zijn is een toverwoord op duizend manieren geschreven: wie jong is. zullen zich ook niet mengen in een discussie over dit onderwerp. ligt de wereld aan je voeten. Hulpgoederen na een ramp die ergens ongebruikt gestrand zijn. Zij zijn kwetsbaar en gevoelig. Niet als de sterke arm die de orde in onze chaos brengt. maar als Degene die ons de creativiteit geeft om de wereld beter te maken. Daarom wachten we op U. . Jong zijn. tegen honger en onrecht. rust en onrust. jong zijn. Als je jong bent. Het is een zoeken naar grenzen en ze soms doorbreken. veel geduld hebben met elkaar en weten dat mensen mensen nodig hebben. ontbreekt ons.Mensen die geen interesse hebben in bijvoorbeeld klassieke muziek. dan mag je veel. als je jong bent. Brandstichting in een woning van een Turks gezin. Een psalm van nu Een bomaanslag op een overvolle markt. heeft de toekomst.. Vergeldingsacties die een ravage aanrichten. elkaar vinden en samen op weg gaan. kent dus ook zijn grenzen. ook in degenen die geen interesse hebben. maar waar moeten we beginnen in die puinhoop die het nieuws ons laat zien! We willen zo graag een hemel op aarde. Mijn God. wat maken we er een chaos van! Zo hebt Gij de wereld toch niet bedoeld: als een plek vol mislukkingen. als een bron van angst? We willen het graag anders. vindt vrijwel iedereen dat hij zijn zegje maar eens moet doen. God. Maar als het over God gaat. Jong zijn is ook leven met onzekerheden. maar het scheppende vermogen dat daarvoor nodig is. betekent vrij zijn. Dat komt omdat in alle mensen.. En toch kennen jongeren verdriet en blijdschap.

gaat de jas van zijn zoon halen en zet de voordeur wagenwijd voor hem open. werd ik geschokt door een beeld. Vader springt overeind... dan kan je meteen beginnen. "Ben je kwaad. milieuverontreiniging. Dit beeld laat me niet los! Dit is een beeld uit een dode decadente beschaving. Ga vlug de straat op. Ik heradem! Ik reikhals naar de doorbraak van de lente. zonder dat er iemand naar omkeek. ziet en leest. De man was dood. Eén grote troep is het allemaal! Als ik God was. even voor het sportnieuws. Ik zag er mensen voorbijgaan. Een beeld uit één van de rijkste landen ter wereld. Op zekere dag raakt een jongen met zijn vader. Alles wat je hoort. Heer. ik zou. Had niemand deze man zien vallen ? Waarom had niemand hem opgeraapt ? Dit is een publieke moord uit onverschilligheid ! Of was deze man voor zijn medemensen allang dood ? Zijn wij echt zo onverschillig geworden ? . Tenslotte is een politiewagen gekomen. werkloosheid. sneeuwklokjes. Op deze nieuwe morgen wil ook ik mijn hart ontdoen van winterhardheid om mij te laten omarmen door uw warmte en liefde. ik zou weten wat te doen met deze wereld. een joodse rabbijn. Woedend roept de jongen uit: "Vader. sterker zonlicht. als ik God was. Ik zag een oude man op het trottoir liggen. vader?" vraagt de jongen." zegt de vader. Een beeld dat daar zomaar tussenkwam. waar van de wieg tot het graf voor iedereen gezorgd wordt. in een discussie gewikkeld. Geef God jouw stem en jouw handen. De reporter zei dat de man daar uren gelegen had. Een beeld uit Zweden." Op een avond tijdens het tv-journaal. Een beeld midden tussen de gewone dagelijkse beelden over oorlog en rampen. "Ik ben blij. "Integendeel. met de beste sociale voorzieningen. is niets anders dan armoede en oorlog." De jongen krijgt evenwel geen kans om uit te spreken.Ietwat langere dagen. heel even maar.

Of misschien kregen ze van in het begin een kleiner potlood. steeds nieuwe ervaringen opdoen. het opgeven. maar het lijken wel bomen die rondlopen. Al van in de wieg minder kansen om echt tot ontplooiing te komen. jonge mensen. Het lijkt wel een wedstrijd. . zinloos om nog goed te willen zijn en zinloos om in U te geloven. Heer. en zinloos om je in te zetten voor anderen. promotie maken. Je bent wat je kunt. om in uw wereld te blijven geloven en eraan te werken. Er was niemand om hen te helpen. mogen wij beseffen dat wij stekeblind zijn zolang wij mensen als dingen zien.Meer en meer worden we uitgedaagd om ons eigen levensverhaal te schrijven. Vader. des te beter kan je je uit de slag trekken in dit leven. Jezus nam een blinde bij de hand en ging een heel eind met hem mee tot ver buiten het dorp. Geef ons dus de kracht. Hoe meer kennis je vergaart en hoe meer vaardigheden je hebt.' Toen raakte Jezus hem nog eens aan. Maar aan dit verhaal schrijft niet iedereen mee. wordt uw droom voor de mensen nooit waar. Heer. Sommige mensen hun potlood werd niet aangescherpt. Hij raakte hem de ogen aan en vroeg: 'Zie je al wat?' De man keek en zei: 'Ik denk dat ik mensen zie.. Niet iedereen heeft immers gelijke kansen. want de wereld kunnen wij niet veranderen. Daarna zei de blinde man: 'Ik zie mensen'. het valt soms lastig om elke dag weer te moeten horen dat het zinloos is om te vergeven. Het maakt je rijker. God. Maar als wij.. Nu zag hij duidelijk en was hij genezen. Scholen en bijscholen. we zouden het wel willen opgeven.

hebt Gij vreugdevol ontvangen en Gij hebt toegelaten dat een Afrikaan uw kruis hielp dragen. Inderdaad. Vrijheid. Leven is er zijn voor de anderen. zich niet opsluiten. Vrijheid is een magisch woord.Ik geloof in mensen. zichzelf waarmaken. de weg te openen naar Uw Rijk. Leven is aanvaarden wat niet te vermijden is. Daar is de mens te groot voor. dus zonder dwang. Maar altijd weer opnieuw begin ik met te geloven in de mens die tegenover me staat. Gij verheugde U echter over het geloof van een Syrische vrouw en van een Romeins soldaat. vooral voor jonge mensen. rechten en plichten durven aanvaarden die voor jezelf en anderen ruimte geven. Soms vind ik dat ook wel. delen. Leven is goed zichzelf kennen. mijn verwachtingen de kop zijn ingeslagen. Help ons. als mijn vertrouwen weer eens misbruikt is. mensen van alle rassen. Maar kan een mens leven in een onbegrensde ruimte? Kan hij gelukkig zijn in een bestaan zonder bindingen? Echte vrijheid is in vrijheid. Velen zeggen me dat het naïef is om in mensen te geloven. die U zochten. Ik geloof dat elke mens kan liefhebben en open staat voor liefde. het beste ervan maken. In elke mens is er iets dat echt en onaangetast is. gij zijt geboren uit een Joodse moeder. Grieken. geven en ontvangen. doen wat je kan. openstaan. weigeren aan tegenslagen ten onder te gaan. geloven in zichzelf. helpen. waarin menswaardig leven mogelijk is. Heer Jezus. . de anderen beminnen. de mens is niet geboren om in een kooi te leven of in boeien van welke aard ook.

Overigens. "Ik koop het!" riep de miljardair. want hij heeft niet de gewoonte om veel te praten. Ik zie dat een mens opnieuw zijn rechten krijgt. zuchtte het meisje. soms even. "De glans in jullie ogen! De kracht die jullie verbindt! De tederheid waarmee je elkaar omvat!" "Arme miljardair". . Er zijn er tachtig die de schouders ophalen als die zeven iets doen. en het witte Groenland en ook de naaldwouden van Siberië kocht hij. Toch vervulde beloftes? Ik zie je God. Ik zie het. Vandaag is het Valentijnsdag. Ik zie een huilende die wordt getroost. Maar ik zie wel een stervende die met trouw wordt omgeven.. Er zijn er twintig die discussiëren over wat die zeven doen. Hij kocht de Eiffeltoren. (En ze gaven mekaar een dikke zoen.) God? Mooie beloftes: Rijk van vrede en gerechtigheid. Hij kocht alle grote musea op en het goud van Afrika. soms even. een jongen en een meisje. die hand in hand liepen langs de weg. "Wat wil je kopen?" vroeg de jongen. Eén van de zeven is het dan plotseling inwendig beu. een hongerige die wordt gespijzigd. een multi-miljardair. Het gebeurt dat één van de honderd de manier komt uitleggen aan één van de zeven hoe hij het zou moeten doen. fluisterde de jongen. "Wat moet hij veel missen". hij heeft iets te doen. Het komt mooi niet. Hij reisde de wereld rond om alles te kopen wat hij zag. Er was eens een heel rijke man.. Toen zag hij twee mensen..Mensen in getallen Er zijn er zeven die iets doen. "Hoeveel willen jullie ervoor?" "We begrijpen je niet".. zei het meisje. En hij zwijgt. maar uitwendig behoudt hij de glimlach. Daarom kozen we vandaag voor dit gebed. het atomium en Brussel erbij en alle petrolium putten te land en in zee.

dacht je niet? . In zo'n antwoord herken je jezelf. maar geef ons de kracht om er met alle middelen tegen te strijden. geen onderdak. blijft het maar behelpen. Mensen. dan verkilt het leven en voel je je koud. geen vriendschap en geen warmte heeft. antwoordde hij : "Het ontbreken van menselijke warmte". op de vlucht is. dan denk ik wel eens even in een flits. laat ons niet rusten zolang er nog iemand honger lijdt.. Als die warmte ontbreekt. In het leven kan men veel aan. zeg een vriendelijk woord! Niemand kan je beletten een beetje warmte uit te stralen.. Maar ze vraagt dat je loslaat wat je vertrouwd is en open komt voor het steeds vreemdere. een handje helpen in elkaars verdriet. We zouden voor elkaar iets kunnen zijn. Je kruipt dan weg in een klein hoekje om die ongastvrije wereld te vergeten. maar zolang we stuk voor stuk zo schichtig kijken naar elkaar. Ik sta wel eens met mensen in de lift.. "Wie ben jij voor de anderen ?" Stapje verder: "Wie ben jij voor de mensen die je niet zo goed kent ?" Nog verder: "Wie ben jij voor de mensen die je helemaal niet kent ?" Je liefde zo ver mogelijk laten uitdijen. Laat ons nooit berusten in het onrecht..God. ontdooi die bevroren mensheid! Steek een hand uit naar een ander. we zouden voor elkaar iets kunnen zijn. Behoort dat niet per definitie tot "liefhebben" ? Die uitdijende beweging heeft overigens iets goddelijks. Heb jij het ook gehoord ? Toen men aan die oude man van 70 jaar op tv vroeg wat het ergste was dat hem kon overkomen. en zit ook wel eens naast ze in de trein. als men zich gedragen weet door de genegenheid van anderen.

kunnen laten leiden door Hem. even de tijd stop zetten en bezinnen. een beetje kracht om minder af te breken en meer te bouwen aan een gemeenschap van mensen die worstelen om vrede en zo wat meer mens worden. gevangenschap. is dat een lange tijd of een korte ? Het ligt er aan.Heer. Geen veertig dagen. Veertig dagen om aan al deze miserie een einde te stellen is een veel te korte tijd.. opdat alle mensen zouden hebben wat hun toekomt. uitbuiting. Mensen die slechts ellende kennen: honger. Over de zin van de vasten. ziekte. een boeiende snuffeltijd in de rommelzolder van ons hart. Veertig dagen. maar een leven lang. een tijd om eens na te denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn. achterwege te laten. miskenning. ons heroriënteren. Veertig dagen lang in ellende zitten. Probeer het maar eens. Schrijft God nog echt mee aan ons levensboek? Is het evangelie onze reisgids? Bidden we nog wel eens? De veertigdagentijd.. Nieuwe energie en levenskracht opdoen. We zullen nog lang moeten werken. foltering... slafelijk werk. is een eindeloze tijd.. geef ons allen voldoende eerlijkheid om te bekennen waar we nog maar staan en veel geloof en optimisme om elke dag opnieuw te proberen om verder te geraken. geef aan iedereen in onze school: een beetje moed om wat verouderd is of holle woorden zijn. . een beetje nederigheid om de heilige waarden niet weg te duwen. net als een kind. De veertigdagentijd is een uitnodiging om eens van levensritme te veranderen. kou. Veertigdagentijd.. Gewoon blij zijn dat we zijn kinderen zijn en ons. of met een knagende honger rondlopen. Zelfs vele jaren zullen daarvoor niet volstaan. En toch zijn er miljoenen mensen aan wie dit overkomt.

Maar. Vasten! Wat is dat ? Ik weet alleen dat die grotendeels is afgeschaft.. Een stuk zon brengen in het leven van iemand die verdriet heeft. Vasten is ruimte en sfeer brengen in het leven van anderen. de oorlog is lang ten einde maar zij zijn nog steeds op de vlucht. Misschien moeten we onze slangentong wat meer binnenhouden en ook aandacht hebben voor de "minder interessanten". Mijn verlangen naar het hemelse is niet zo groot en mijn verachting voor het aardse valt best mee. Geen stad waar ze mogen blijven. Naar steeds weer andere landen." Zo'n zin: echt iets voor de veertigdagentijd. En toch zitten we met die veertigdagentijd. maar schijnbaar niets voor mij. misschien betekent vasten wat meer respect hebben voor de anderen.Zwarte ogen Soms zie je in drukke straten zigeunerkinderen staan. ze kijken de mensen aan. achter steeds weer een andere grens drijft men die met de zwarte ogen die niemand beschouwt als mens. Heer. geen dorp en geen gehucht. maar aan die verachting van het aardse ben ik echt niet toe. kan voor een paar arme zigeuners geen dubbeltje worden gemist. Vasten als zelfkwelling is zinloos. ik vind bepaalde lessen en leraren (en leerlingen) niet zo tof. In landen zo rijk geworden dat het een schande is. wij bidden U: laat ons het aardse verachten en naar het hemelse verlangen.. Ik schop wel eens tegen een boel geboden en verboden. Ze hebben verbijsterde ogen. Misschien kunnen wij toch wel vasten? .

je koelkast. zou je dan kunnen houden van hen die dit alles in overvloed hebben en niet willen delen ? Je zou de rijken gaan haten. Ik vrees dat dit aan het gebeuren is in vele landen. Doe je tv weg en je radio. Breek je huis af en bouw een krot van eternitplaten. zei de rabbi. is er geen dokter. Houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt. help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. geen apotheker en geen hospitaal. zoals miljoenen in de arme landen. Vervang je mooie kleren door wat vodden. je stereo. Je weet niet wat het is. je diepvries weg. . Arm zijn. "Maar wat dan?" vroegen de leerlingen. Tot dat moment is de nacht nog bij ons. Geef ons een open oog en een bewogen hart voor iedereen naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus. "Nee". Doe je dagblad. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Je weet niet wat het is. leem of geperst karton. de telefoon. Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: "Hoe kun je het moment bepalen. "Nee". Vervang je fauteuils en stoelen door banken en kisten. Sluit de elektriciteit af. waarin de nacht ten einde is en de dag begint?" Is dat het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden? vroeg een van zijn leerlingen. "Is dat als je van verre een dadelboom van een vijgeboom kunt onderscheiden?" vroeg een ander. Je mag geen slaapkamer hebben. Als arm zijn zo is. zei de rabbi. Het is. het gas en de waterleiding.Arm zijn. als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. Als je ziek wordt. Heer.

Je voelt het zo sterk aan. . van het gezag.De armoede waarover in het evangelie sprake is. Neem nu bijvoorbeeld broederlijk delen eens.. Het gesloten vuistje van een kind moet open komen tot een mensenhand die naar anderen wordt uitgestoken. En toch voelen we dat de andere keuze zich opdringt. Het zet ons meer aan de rand van hun leven dan er middenin. Ons eten en ons wonen en ons slapen. om in niets méér te willen zijn dan zij. Wat in onze eigen vorming werd geprezen en waar we zelf zo dringend behoefte aan schenen te hebben. van de groten.. Die regel geldt evengoed als het geloof en Kerk aangaat. Je moet het van jongsaf leren. In alles wordt het duidelijk hoe ver we van een definitieve keuze afstaan. om aan hun kant te gaan staan. wordt nu dikwijls een hinderpaal om die keuze voor de armen te maken. Het is een nieuwe manier om in het leven te staan. Broederlijk delen doe je immers niet vanzelf. Kiezen voor de minsten. bereid om te ontvangen en te geven. telkens opnieuw. een heel nederige manier. Broederlijk delen: een ontmoeting van mensen: jong geleerd is oud gedaan. Het is een moeilijke keuze. ons denken en spreken. je voelt het zo sterk aan : het is een keuze. Iedereen weet dat wat jong is geleerd. om broederlijk te delen. dikwijls het best bijblijft en ook oud wordt gedaan. We willen zo graag aan de kant gaan staan van de machtigen.

Een echte vriend. dan vindt hij dat beslist niet zwak of laf.hopelijk toch . Het voelt vertrouwd. zijn meer dan begrippen of plaatsen uit een versleten verhaal. dat kan af. Maskers af: omdat je jezelf wil zijn. dat zotte. Ze ziet jou tóch wel staan. Hij is een vriend. Dat mooie lieve masker van je waardoor je altijd zo sympathiek overkomt. doe dat eens af ! Laat je eigen gezicht eens bovenkomen. Uittocht. Een échte. Zoals je bent. dat het liefste en het mooiste is dat je ooit hebben kunt. zoals je . Bij haar kun jij je zorgen kwijt. dat stoere. zo rationele masker van je waardoor je alle problemen en gevoelens kunt wegpraten. Je hoeft bij haar niet stoer te doen.. Er is een band en wel een hele hechte. En als je huilt.Het is al wel vastentijd. Ze is met jou begaan. zoals God je gedroomd heeft toen Hij je naam schreef in de palm van zijn hand. Ze is een vriend. dat eigen eerlijke gezicht. maar op sommige plaatsen viert men nog karnaval. Een échte. zijn: Waar is ons Egypte. Je hoeft bij hem niet bang te zijn. Een half woord is voor haar genoeg.. Beloofde Land. Daarom de volgende tekst. zo is het goed.. Egypte. Jouw masker.geboetseerd bent door de liefde van je moeder en de zorg van je vader. plagende masker van je waardoor je altijd de plezantste bent van de hele troep. onze uittocht. Hij ziet jouw goeie kanten en hij accepteert de slechte. De vragen die we ons moeten stellen. ons Beloofde Land? Waaraan zitten wij vast? Wat maakt ons echt vrij? En welke stappen moeten we daarvoor zetten? Of hebben we ons zo aangepast aan de "Egyptische levensstijl" dat 'uittocht' ons niets meer zegt? .

de botten steken eruit als gebeiteld door de beeldhouwershand van de honger. zo te zien. lieve God. is hemelshoog. In onze wereld is naar school gaan nog steeds een luxe. als met een laserstraal. keek één van hen me recht in de ogen. En zijn blik staat in mijn ogen gebrand. voor die éne mens. Hij keek naar mij. JIJ . dwars door tijd en ruimte heen. lieve God.. Binnenkort proefwerken of grote herhalingen: "Laat me nu even met rust. véél te groot en vooral té zwaar hoofd. Hij slaapt niet en zijn huid is bleek en mager.. en een.. Laat ons bidden dat hij ooit beter mag worden van de proeven die jij straks aflegt.mijn moeder ruimde net de tafel af en zuchtte luidop: "Is die hesp nu nog niet op?" Wel. EN HIJ In jouw borstkas gaat het hart wat sneller slaan. Jij kijkt gespannen uit naar de cijfers op je rapport.. En nu bid ik je. ziet alleen een brood. Ik kon niet anders: ik heb mijn spaarpot leeggeschud voor een goed doel. noch naar mijn zus aan mijn rechterkant. die kreperen van honger . Hij kijkt met glazige ogen. trage wezens met een wit geraamte nèt onder de donkere huid. Jij wordt 's morgens wakker en krijgt kippevel omdat je niet zeker bent of je wel alles kent. . dag en nacht. nee. wil je ?" Op de accordeon van zijn borstkas kan je de ribben tellen. het waren weer de gewone dingen: mensachtige. hij keek niet naar mijn broer links van me. vliegen kropen tot in hun neusgaten en ze hadden overal zweren. voor hem. gebarsten lippen. Beetje zenuwachtig. Jouw maag trekt even samen wanneer de vragen worden uitgedeeld. gisteren heb ik op tv voor de zoveelste duizendste keer een hoop mensen gezien. maar de plank waarop het ligt. En toen opeens. Zijn maag brult als een leeuw. die vergaat van honger en ik vraag u: laat ieder van die hongerlijders eens iemand van ons in de ogen kijken.Lieve God.

je ademt in het water. je groeit in het water. Ze klopte op de deur en zei: 'Ik zoek een huis dat nooit verdriet heeft gekend. De vrouw zei bij zichzelf: 'Wie is beter in staat om deze arme ongelukkige mensen te helpen dan ik. Eerst kwam ze bij een prachtig herenhuis. in krotten of paleizen. die de vraag gehoord had: "Maar domme vissen toch. die zelf ongelukkig ben'. Ervaar je dat dan niet?" De vissen die eerst erg opgejaagd leken. wat is dat?" "Water. je ademt in God. dat ze haar speurtocht naar het magische mosterdzaadje vergat. Ze bleef een poosje om hen te troosten en ging toen verder op haar speurtocht naar een huis dat nooit verdriet had gekend. Je ervaart Hem in je liefde voor elkaar!" Er was eens een vrouw wier enige zoon stierf. welke magische bezweringen beschikt u om mijn zoon weer levend te maken?' In plaats van haar weg te sturen of met haar te gaan praten zei hij tegen haar: 'Breng me een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend. ja water?" vroeg iedereen aan iedereen. zonder ooit te beseffen dat het inderdaad het verdriet uit haar leven had verdreven. ze kreeg het ene verhaal na het andere te horen over droefheid en ongeluk. Terwijl ze steeds ongeloviger werden omdat niemand hen een definitie kon geven. zei een oude man. Terwijl de luchtbellen naar het wateroppervlak stegen. ja God?" vroeg iedereen aan iedereen. . je leeft in God. Ben ik hier aan het goede adres?' Ze zeiden tegen haar: 'U bent beslist aan het verkeerde adres hier'. Dat zullen we gebruiken om het verdriet uit uw leven te verdrijven. wie is dat?" "God. zei een oude vis.' De vrouw ging meteen op pad. werden er stil van. je groeit in God. en begonnen alle tragische gebeurtenissen op te sommen die hun de laatste tijd waren overkomen. Uiteindelijk ging ze zo op in het steun bieden aan anderen die verdriet hadden geleden.De vissen vroegen eens aan elkaar: "Water. Maar waar ze ook kwam. op zoek naar het magische mosterdzaadje. die hun vraag gehoord had: "Maar domme mensen toch. je leeft in het water. De mensen vroegen aan elkaar: "God. In haar verdriet ging ze naar een heilige man en zei: 'Over welke gebeden.

De eerste automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop. Hij miste een afspraak. De vijfde automobilist zag het wrak in de berm en stopte. Moeten wij de natie eerst in orde zetten. Hij wrikte een verwrongen portier open en trok voorzichtig de zwaargewonde naar buiten. Hij maakte zijn handen en kleren vuil. De vierde automobilist zag het wrak in de berm en dacht helemaal niets. Wij moeten eerst beginnen met het goed zetten van onze eigen harten. . De zesde automobilist zag het wrak en stopte. belust op een sensationeel verhaal dat hij straks thuis zou kunnen vertellen. Moeten we de familie eerst in orde zetten. De chauffeur heeft 4 uur lang geklemd gezeten in de cabine.Een zware vrachtwagen. De derde automobilist zag het wrak en dacht: stel je voor dat er nog iemand inzit . zeg! Zou jij dat doen voor iemand die je niet kent? Om de wereld in orde te zetten. De tweede automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop. mis ik mijn afspraak. Hij moest nog eens komen om te getuigen. Om de natie in orde te zetten.doodeng .en reed door. moet ik misschien getuigen en dat is zo'n gedoe. Wat een gedoe. geladen met ongeveer 15 ton zand is gisteren van de weg afgeslipt en in een gracht terechtgekomen. Om de familie in orde te zetten Moeten wij ons persoonlijk leven eerst uitbouwen.

ze zijn nog volop bezig. Ontvangt men." Willem had nog nooit zoiets meegemaakt en hij liep naar Petrus toe. hij is nog niet af. Waar verdeeldheid is. Kijk. Willem heette hij.. En door te sterven. daar is de hemel.. waarheid doen gelden.. Krijgt men vergiffenis. Het waren allemaal lieve mensen. "Dat weet ik niet. Dan om getroost te worden." Willem kon zijn ogen niet geloven. dan om begrepen te worden. Hij keek weer naar Petrus en stamelde: "Maar. Te beminnen. liefde brengen. Te begrijpen. dát is de vraag. want hij wilde nou eindelijk wel eens zien hoe de hemel eruitzag. Waar onrecht is. Daarom steeg hij rechtstreeks op naar de hemel.gelukkig . eendracht stichten. "Wanneer mag ik naar binnen in de hemel. Laat me. kom zelf maar kijken. "Nog niet. vreugde brengen. "Kijk maar door dat venster. dat is de aarde. Laat mij. Petrus stond voor de hemelpoort met een grote groep mensen om zich heen. De hemel is nog niet klaar. Als men vergeeft. Er meer op uit zijn om te troosten. Waar wanhoop is. waar haat is. Wordt men eeuwig geboren. Waar twijfel is. die maar al te graag naar binnen wilden. tot vergeving stemmen.Er was eens een oude man die doodging. mijn zoon. mijn zoon. . Waar duisternis is. dan om bemind te worden. Waar dwaling is.erg zijn best gedaan om zo goed mogelijk te leven. Maak mij een werktuig van Uw Vrede." zei Petrus. "nog niet. "Maar wanneer zijn ze dan klaar met de hemel?" Petrus haalde zijn schouders op. En hij had . Je ziet wat ze ervan maken. hoop wekken. Want als men geeft…." Het gebed van Sint Franciscus Heer. licht ontsteken. die hem op een venster wees." "Nog niet af?" vroeg Willem verbaasd en keek Petrus met grote. heilige Petrus?" vroeg Willem. geloof vestigen. Maar of ze er gauw mee klaar zijn. Waar droefheid is. Je ziet het. ongelovige ogen aan.

Gelijkheid en Broederschap. Dat was de hemel. Ook daar was alles even prachtig en mooi en zag alles er heerlijk uit. net zoals in de hel.’ Vrijheid vond dat Gelijkheid zich maar aan hem moest aanpassen. maar wel bij die van hun overburen. Toen gingen ze naar de hemel. Hij zei: ‘Omdat jij rijk bent. De man begreep er niets van. namelijk dat God hem tijdens zijn leven de hemel en de hel liet zien. Maar God zei: "Stil maar. Gelijkheid koos voor het oosten en heeft het ook ver gebracht. Vrijheid was het rijkst en op een dag merkte Gelijkheid dit op. stond God hem die gunst toe. De man knikte. maar deze mensen hadden allemaal stijve armen zodat ze niets van de heerlijke maaltijd naar binnen konden krijgen. maar Gelijkheid zei: ‘Ik wil niet zijn zoals jij’. Hij had altijd goed geleefd en gedaan wat God van hem vroeg. wacht even". Dit was de hel. er stonden prachtige bloemen in de zaal en alles was even mooi. net zoals in de hel en al die mensen hadden stijve armen. Dat is de hel. Maar hij had één wens. Maar wie heeft er nog iets gehoord van Broederschap? . De man zag een grote zaal met tafels vol met brood. zei God. Er waren eens drie broers die samen door de wereld trokken. De broers kregen grote ruzie en besloten om uit elkaar te gaan. En omdat hij altijd zo goed geleefd had. Hij had het begrepen. De man knikte. "Is dat nu de hemel?" vroeg hij aan God. En toen zag de man dat de mensen met hun stijve armen bij hun overburen het brood in de mond stopten. En weer kwamen ze in een grote zaal met tafels vol brood. En God nam hem mee en bracht hem bij een heel grote zaal. Het eten zag er bijzonder lekker uit. Aan tafel zaten allemaal mensen. Hij begreep het.Er was eens een man. Ze konden met hun stijve armen niet bij hun eigen mond komen. en ik niet. En aan tafel zaten mensen. Zij heetten Vrijheid. die zijn leven lang trouw de godsdienstige wetten had onderhouden. Vrijheid trok naar het westen en werd de wereldmacht. zijn wij niet meer gelijk.

.Wisselwerking Wanneer ben je echt jezelf? En wie ben je eigenlijk? Moeilijke vragen! Vaak weet je zelf niet goed wie je werkelijk bent. pas dan schop je mijn geweten wakker. voor oorlog. tot ik je angst begin te voelen. maar die concrete zus van mij. tot je mijn zus wordt. Hoor je het geluk van de anderen? Hoor je de pijn van de anderen? Weet jij wie er in deze klas gelukkig is? Weet jij wie er in deze klas pijn heeft? Weet jij of God bestaat? Wat komt "God" hier nu weer bij doen? Wel. Maar dat zegt niet dat dit aanpassen tegen jezelf ingaat. pas je je automatisch aan... Rwanda. Malawi. Zaïre. samen met anderen. Want in een bepaalde groep komt een bepaald aspect van jezelf meer tot uiting. voor vrede.. pas dan 'weet' ik: 'Dit kan niet! Dit mag niet.: een vrouw uit Somalië. steeds weer op de vlucht voor honger. met je kind op je rug gebonden.. Meestal verschijn je maar kort tussen het andere nieuws op tv. je wanhoop. Misschien ontmoet je God dan wel. Meestal ook een banaal antwoord. Oeganda.. Als je met andere mensen bent. geweld en onderdrukking. onbekende zwarte vrouw. En als we al luisteren naar de anderen is dat niet altijd met ons hart. uniek en onvervangbaar. We praten veel zonder iets te zeggen. luister vandaag eens naar wie niets zegt. wat er ook van zij!' Dan stuur je me de straat op. een mens als ik. Lang wil ik naar jou kijken. Pas als je geen 'nieuws' meer bent. je zorgen. Soedan. je vastberadenheid. . Daarmee ben je toch niet minder jezelf dan wanneer je alleen bent? Goeiemorgen ! Hoe gaat het met je? Een banale vraag. jij jonge. dat je daarmee je eigen identiteit zou verloochenen. maar zoveel te zeggen heeft.. Het zijn ook jouw kwaliteiten die bijdragen aan de groepssfeer. Soweto. Lang wil ik naar jou kijken nu..

ze breken al onze woorden af. Eens kwam hij thuis. op de weg tussen school en thuis. er zijn barsten in de aarde en er komen bloempjes uit!" " 't Is juist. Wat we ook doen. waar is je broer ?" zullen we Hem dan in de ogen durven kijken ? . Het was in de lentetijd. Hij gaat er geregeld heen en spreekt en tatert en vertelt aan zusje wat er thuis allemaal gebeurt. zij geven het niet op met ons. Zulke mensen zijn we vlug moe. ergens op een kerkhof. Daarom volgend verhaaltje: Een kleine dreumes van vijf jaar liep op het kerkhof waar zijn zusje is begraven. de tijd dat alles vanuit de aarde tot leven komt. Maar zijn zusje was daar. ze vinden al onze daden slecht. "zusje leeft!" Neen. En het is zeker niet waar dat God dit zo gewild heeft! Neen. En hij weent omdat hij zijn moeder wenen zag. Zijn we verdrietig. niet ver. het is niet waar! dat het nu eenmaal zo moest zijn dat er toch niets aan te doen is dat we het bijltje er beter kunnen bij neerleggen. blijgemutst. Hebben we fouten gemaakt. Pasen is in zicht. zij vinden troostende woorden voor ons. Wij zijn dolgelukkig met deze mensen. het is niet waar ! dat honger en ellende onoverwinbaar zijn dat alleen groten en machtigen bepalen wat er gebeurt dat we onze ogen maar beter kunnen sluiten. "zusje leeft! Ik heb het gezien." zei hij. Zij doen ons weer herrijzen." geloofde zijn moeder. het is niet waar ! mensen kan je zomaar niet vertrappen kinderen kan je zomaar niet laten "verdwijnen" En als God op een goede morgen opstaat en vraagt: "Mens. Wat we ook zeggen. Maar er zijn ook mensen die altijd weer het positieve in ons zien. "Moeke.Er zijn mensen die anderen voortdurend de grond inboren. Laten we bidden dat we vandaag en de komende dagen voor elkaar zulke mensen zullen zijn. En het is zeker niet waar dat de Kerk maar moet zwijgen hierover ! Neen.

en de mensen zouden het aanbidden." God. er genezing van verwachten en ervan willen leren over de schoonheid en hoe de wereld zou kunnen zijn. open onze ogen voor uw Rijk van vrede. De mensen zouden het beschouwen als een heiligdom. welvaart en gerechtigheid voor iedereen. vriend. zoals Gij gebeden hebt. Ze zouden zich verbazen over het dunne gaslaagje dat de aarde omgeeft en het water dat in het gas overgaat. komt er nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij. Bidden we dat wij in de onze vakantietijd respect kunnnen opbrengen voor de natuur. De mensen zouden zich verbazen over alle schepsels die op de aarde rondlopen. De aardbol zou het grootste wonder zijn dat er bestond. uw Rijk kome. . omdat het uniek was. en het water dat daartussen heen en weer stroomt.. Als de aarde hoogstens vijf meter in doorsnede was. en ze zouden het beschermen zodat er niets mee zou kunnen gebeuren.. en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst. en over de wezens in het water.Als de aarde maar een doorsnede van ongeveer vijf meter had.. mag Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex.. Mensen zouden voor de aardbol door het vuur gaan omdat ze in de gaten zouden hebben dat ze niet zonder zouden kunnen. vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U. laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een hemel op aarde. zouden mensen van heinde en verre komen om zich te verbazen. het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader. Heer. en ergens één meter boven een veld zou drijven. Dagelijks durven mensen bidden. Bij het begin van deze nieuwe dag willen wij U vragen. Ze zouden rondwandelen en zich verbazen over de grote en kleine waterplassen.

Geluk is als een bril: je ziet hem niet. Als Gij ons maar helpt om vandaag gelukkig te zijn. . dan ben je rijker dan een miljonair die alles heeft wat hij zich dromen kan. is er juist zoveel licht als nodig om de volgende stap te zetten. welke mengeling van geluk en lijden Gij ons wilt geven. maar genoeg om van te leven en de mensen te verstaan. maar genoeg om te werken. Meer licht zou de mens verblinden.Gelukkig zijn. maar genoeg offerzin om onze plicht te doen. met een lach.. Geef ons niet teveel succes. Heer. Zo vlakbij. als je blij kan zijn met een bloem. Op het donkere pad waarlangs een mens op aarde moet gaan. Geef ons ook niet teveel braafheid. Heer. Geluk komt nooit langs de bankrekening. maar er geen plezier aan beleeft. vragen wij U zonder maat: geef ons altijd meer liefde. Geef ons niet teveel kracht. Eén ding. maar genoeg om te kunnen leven en te helpen. met een spel van een kind.. Heer. maar toch staat hij op je neus. geef ons niet teveel verstand. laten wij aan U over.

help ons wat bewuster te kijken naar het mooie in onze wereld. maar thuis nooit een handje toesteken en steeds maar vitten over kleinigheden. Zeggen dat je veel van je ouders houdt. Verbaasd vraagt Piet aan Anja: "Wat betekent dat?" Glunderend antwoordt Anja: "Dat je steeds het positieve moet onderlijnen!" Sommige christenen doen je denken aan een hobbelpaard: veel beweging maar geen vooruitgang. Wiskunde met een vreemde logica: Piet tekent een groot minteken op een tekenblad en zegt tegen kleine zus: "Dit teken betekent negatief". je moet je ook durven inzetten. En toen de zon helemaal onder was en zij nog wat stilletjes naast elkaar zaten. . Kleine zus Anja bekijkt Piet met gefronst voorhoofd en denkt diep na. God. doe dat nog eens!" Wij vragen U. maar geen vooruitgang. toen zei ineens dat jongetje: "Papa. Bidden voor een betere wereld is niet genoeg. Vragen aan God dat Hij je eerlijker zou maken is heel mooi. maakt van jou een hobbelpaard: veel beweging. Vervolgens tekent hij naast het minteken een groot plusteken en zegt: "Dit teken betekent positief".Er was eens een jongetje dat mocht met zijn vader mee naar de zonsondergang gaan kijken. Dan neemt zij de stift in de hand en tekent een plusteken met daaronder een minteken. maar dan moet je zelf ook stappen daartoe ondernemen.

dan zien we alles in een ander licht. Luisteren is de andere geven wat een mens soms meest ontbreekt: het geschenk van een warme aandacht en een innige genegenheid. dan zien we dieper. Luisteren is de andere de talenten helpen ontdekken die hij of zij onvoldoende kent. Luisteren zonder woorden.. Luisteren is nooit je mening opdringen. Luisteren is loslaten wat je persoonlijk bekommert om je tijd aan de andere te geven om met hem of haar op weg te gaan. Heer God. Geef dat we leven vanuit de liefde. begin met wat ze hebben. leer van hen. . leef van hen. ik ben zo gelukkig dat jij er bent!' Luisteren is niet langer alleen met jezelf begaan zijn maar in het huis van je hart de andere Binnenlaten waar hij of zij zich thuis voelt. hou van hen.Laat ons deze dag beginnen met een Oud-Chinese wijsheid : Ga naar de mensen. dan zien we verder. geef dat wij leven vanuit de hoop. Luisteren is zonder woorden spreken maar wel zeggen met je ogen.. en bouw op wat ze weten. het koste wat het wil raad willen geven maar je inleven wat de andere denkt en voelt. Geef dat wij leven vanuit het geloof. je glimlach en je gezicht: 'Jij bent belangrijk voor mij.

lees ik in de krant. Communicatie lijkt evident. In de gewone vuilbak worden nog altijd drankkartons en blikjes gegooid. stervende bomen aan de schuimende beek. Hoe halen wij het in ons hoofd ??? Het praten is "in" ! Het doen is "uit" ! Nooit is er zoveel gepraat als in onze tijd. Help ons onze snaren af te stemmen op elkaar en op U. help ons om lang genoeg na te denken opdat het zinvol is wat we gaan zeggen. Ik zie het aan en denk: 'Hoe halen zij het in hun hoofd?' Iedereen weet: wat we niet recycleren. Heer. En toch. God. Beelden van ontginning van het Regenwoud op tv. gaat naar de verbrandingsoven en uit die schouwpijp komen er schadelijke stoffen. Terwijl op de speelplaats blauwe vuilbakken staan voor recyclage. en denk: 'Hoe halen ze het in hun hoofd?' Zwarte en gele fabrieksrook tegen de grijze lucht. zitten we vaak niet op dezelfde golflengte. Maar weinigen hebben echt iets te zeggen omdat weinigen de stilte en de inspanning van het denken kunnen verdragen. . Ik kleef een sticker van Greenpeace op mijn boekentas.Mensen zijn door ontelbare technische mogelijkheden wereldwijd met elkaar verbonden. vergiftigde vogels... 'het gat in de ozonlaag wordt groter'. Iedereen wil het woord. een bericht over de dreigende uitroeiing van de Afrikaanse olifant. Iedereen wil inspraak. Nooit kwam er zo'n lawine van lege. en daaronder: 'kernafval in de Noordzee'.. Iedereen wil praten. holle woorden over de hoofden van de mensen.. Maar in veel klassen vind je in de mand voor oud papier: kauwgom.. inktbuisjes en plastic verpakking van snoep.

maar ook daar zag ik niets. Nader adres onbekend." en adresseerde hem aan de paus. De volgende dag kreeg ik die brief terug. De postbode had erop geschreven: "Onbestelbaar. en adresseerde hem aan God. Enkele weken later kreeg ik een brief terug waarin geschreven stond: "Hij is vlakbij. Met je tanden op elkaar je adem inhouden." Verheugd draaide ik mij om. jezelf vrijmaken en ook anderen nieuwe kansen geven. betekent stikken. Je moet van je geheugen geen computer maken waar je al de namen opslaat van wie je iets misdeden. . geen ongezond rondneuzen in het voorbije doen en laten van mensen. De volgende dag lag die brief weer bij mij in de brievenbus. Je moet dingen kunnen loslaten. Ik ging naar buiten. uitademen om opnieuw verse zuurstof in te ademen. Vergeving baant wegen waar er geen meer zijn. Vergeven is net als ademhalen: je moet kunnen loslaten. Vergeving is geen krampachtig onderzoek van het verleden." Toen hernam de stem: "Hier is Hij. maar zag niets dan leegte en stilte. maar achter mij stond iemand uit de buurt. Heer.Wat doe je als iemand op je tenen trapt ? Kun je vergiffenis schenken ? Het is een kunst die niemand kan leren. Opeens hoorde ik een stem die mij vroeg: "Wie of wat zoekt gij?" En ik antwoordde: "God. Vergeven is een kunst die Jezus ons willen leren heeft. Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Antwoord mij waar Gij zijt". Nu stond erop geschreven: "Luchtpost: 50 cent" Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Zeg mij waar ik God kan vinden." Ik keek om me heen." Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Waar kan ik Je vinden God?" en adresseerde hem aan de hemel. doe ons begrijpen dat wij Jou in alles en iedereen kunnen vinden.

Is dit het feest van al die mensen die met hun hoofd in de wolken dromen over een hemel waar het beter is dan op aarde? Al die mensen die voorbijlopen aan het hier en nu door te hopen op later. Naar momenten waarop we iets van U. op een paradijs dat in deze wereld niet te vinden is? Neen. Daarom zijn we op zoek naar houvast. . Dat gaat niet vanzelf.Morgen vieren we de hemelvaart van Jezus. dingen uitproberen. kijken hoe sterk je staat en worstelen met ideeën van toen je klein was. die de ellende onder ogen durven zien en het gevoel hebben dat ze er iets aan moeten doen. God. groter worden en je ontwikkelen tot iemand met een eigen mening en een eigen geloof. Dat is vallen en opstaan. het is een hele klus. ervaren. maar die ergens voor stáát. Geef ons groeikracht. Christenen zijn mensen die proberen een hemel op aarde te scheppen. God. Help ons om iemand te worden die niet altijd voor de makkelijkste weg kiest. Naar mensen die ons iets te zeggen hebben. in het verhaal over Jezus Hemelvaart weerklinkt een stem die zegt: “Waarom staan jullie naar de hemel te staren?” Christenen zijn nuchterlingen die met beide benen op de grond staan.

Jezus. Hij is onder ons aanwezig. niet met een grote titel. Jij bent 'ten hemel opgenomen'. bid voor ons. maar rond ons. nu en in het uur van onze dood. Pinkstergedachte De Geest van God is geen spookbeeld of hersenschim. arme zondaars. Amen. Wij moeten niet naar boven kijken. voelbaar en tastbaar. in een zieke. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. . Jezus. moeder Gods. Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen. een mens met wie we liefde delen. Maria. Het is de energie die bergen kan verzetten en mensen boven hun kleinheid uittilt . vol van genade. Heer. die mensen bij elkaar brengt en conflicten ombuigt in begrip en verzoening. de Heer is met U. in iemand die ons veel wil geven. Je voelt hem in dat liefdevolle gebaar of die hartelijke handdruk. maar in elke mens die wij ontmoeten: in een mens die honger heeft. Gij komt niet met een lichtkrans. Laten we in deze Mariamaand (mei) ook eens een Weesgegroet bidden: Wees gegroet. Heilige Maria. De Geest van God is de scheppende kracht die bruggen slaat over de diepste kloven. Geef dat wij U herkennen.de levensadem van God die mensen bezielt en in beweging zet. Je ziet hem in de mensen die verdraagzaam zijn en respectvol omgaan met elkaar. U kunnen we niet meer aanraken.

Gij geeft ons lucht als we het niet meer zien zitten. God. Misschien een gelegenheid om ons te bezinnen over onze relatie met onze ouders... Gij zijt als een windvlaag die door ons leven waait en ons in beweging zet. ben je uit je humeur. Open ook nu de oren van mensen die doof zijn voor de roep die opklinkt uit miljoenen kelen om een menswaardig bestaan..misschien . Leer ons zien wat Gij van ons verwacht en geef ons de kracht om het te vervullen.kan één en ander wel wat vlotter. Iedereen moet voor je springen en wanneer het je niet aanstaat. “Misschien” kan je eens een attentie geven??? . Je bent afhankelijk van je ouders. Gij hebt de doven de oren geopend en blinden doen zien.. Wilt Gij ons daarom uw kracht laten ervaren? Dan weten we weer dat Gij dichtbij zijt en ieder van ons persoonlijk draagt. Maar... God. .niet koken. misschien ben je heel blij met haar. misschien ben je wel ontgoocheld in je moeder.Heer Jezus.misschien . wasserij. en je kan of mag . en de wasmachine kan of mag je . merken we dat vaak niet op. "Wij zijn geen hotel. Nu zondag is het moederdag.niet aanzetten.niet met de auto rijden. vriendelijker en fijngevoeliger verlopen. taxibedrijf of bank !. maar hopelijk is volgend tekstje voor niemand van deze (klas) toepasselijk! Wie denk je wel dat je bent ? Je stelt je eisen en je doet je zin. Uw Geest bezielt onze gedachten en ideeën. En toch." Heb je zoiets al meer gehoord ? Natuurlijk kun jij .misschien . restaurant. Die relatie is voor iedereen anders.misschien ..

niet de dienst van onze lippen. Er was eens een piccolospeler. Maar op een dag speelde hij niet. . vreugde. Maar zoals je wel de bomen ziet bewegen door de wind. Hij was er altijd tintelend bij en zat parmantig op de eerste rij. Bidden is. Of bij veel wind: heerlijk uitwaaien aan zee. de Geest die van God komt. en lekker lang weekend vrij met hopelijk mooi weer. Nu wist iedereen het: elk heeft zijn rol. Met Pinksteren draait het om de heilige Geest. Niet de woorden die wij spreken. Zijn piccolo bleef in zijn hand liggen. In elk geval tijd om weer wat op adem te komen. en ieder speelt het best zijn eigen lied... De Geest van God zelf is onzichtbaar. daar. net als de wind of je adem.' En onze piccolospeler straalde van geluk. Jij bent onze onmisbare vogel. hoog of laag. het bewustzijn dat wij spreken voor Zijn aangezicht.. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. vriendelijkheid. piccolo. Hij dacht bij zichzelf: 'Niemand zal het zien en horen als ik niet meedoe vandaag'.. Met een opmerkzaam oog kan je dus meer van de Geest zien dan je eerst dacht. Jij fluit ons naar omhoog. is wezenlijk voor het gebed. het liep mis en de dirigent riep: 'Hé. die na de dood van Jezus over alle mensen is gekomen die in de geest van Jezus verder willen gaan. maar de mate waarin ons hart is afgestemd op wat achter de woorden schuilgaat. Hij voelde zich zo onnozel klein tegen die hoge bassisten naast hem en de ronde bolle bombardons. Maar het orkest speelde lam. zo kan je wel wat zien van de uitwerking van de Geest: de effecten ervan zijn: liefde. De heilige Geest is datgene wat je hier en nu van God op aarde kunt merken. onmisbaar in het orkest van de dag. goedheid. geduld.Dit weekend is het Pinksteren. waar blijf je? We kunnen je niet missen. vertrouwen.

Met hetzelfde. Bind nu alle stokken met een touw samen". wat ze haalden uit dezelfde grond.Er was eens een man die drie zonen had. En de appelboom maakte appels en de perenboom. maakte de ene boom peren. zei de vader. Zo'n wonder had ik nog nooit gezien. zei de vader en probeer nu de hele bos takken te breken. van smaak. kan ook met jullie gebeuren. waren samengebonden zo sterk als staal. maar ik kon mijn ogen niet geloven. En als je alleen bent.. voor volwassenen. zeiden de mensen. maakte peren ! Heel normaal. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken. kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. 10 meter verder. samen houden we stand. Wanneer je altijd voor jezelf vecht." Ze probeerden het om de beurt. appels. en de andere iets verder. . word je eenzaam. zei hun vader. "Neem nu ieder één tak". Altijd maar vechten en nog eens vechten! Op een dag zei de vader: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!" De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken. van geur. 's morgens en 's avonds. De drie jongens maakten altijd ruzie. En die zijn zo verschillend van kleur en vorm. Ik dacht dat ik ze kende. "Zie je"." Dat geldt voor stokken.. in dezelfde zon en in dezelfde regen. dezelfde zon en regen. "en probeer hem te breken". "wat jullie met deze stokken doen. afzonderlijk vallen we. "Makkelijk". maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden. voor kinderen. met hun hoofd in dezelfde lucht. tot ik op een dag het wonder zag ! Ze stonden met hun voeten in dezelfde grond. zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën. uit dezelfde lucht.

Bewaar de gelovige kudde die U hebt toevertrouwd aan mij. Zoon en heilige Geest. Vader. Verenig uw volk in de belijdenis van hun geloof en verwarm hun harten met de waarheid van uw woord.O Heer. mijn God. U hebt ons een groot voorrecht geschonken door ons te roepen voor de prediking van het evangelie van uw Gezalfde. U bracht alle dingen van niet-zijn tot zijn en U luistert altijd naar de gebeden van hen. laat uw kerk zich verbreiden en houd haar krachtig bijeen. maak een einde aan de dwaling van drie sacrale talen. Luister dan ook. Degenen die U mij hebt toevertrouwd geef ik terug in uw handen – leid hen met uw sterke rechterhand en bescherm hen. Amen. U hebt de koren der engelen geschapen en alle hemelse machten. die uw wil volbrengen en die in vreze voor U uw voorschriften onderhouden. zodat allen uw heilige Naam prijzen en verheerlijken. en uw volk is bereid om uw goede werken te volbrengen. naar mijn nederig gebed. uw geringe en onwaardige dienstknecht. o Heer. Bevrijd hen van de godloze en heidense kwaadwilligheid van hen die uw Naam lasteren. .

Hij werd de Mensenzoon. zie neer op ons uw kudde. we verwachten uw hulp. mogen de hemelen U prijzen en moge ons op aarde vrede geschonken worden. Eeuwige God. Onze Redder. en bescherm ons. Zij zijn met velen en zonder uw hulp zijn wij machteloos. O goede Herder. Leid ons naar onze Vader in de hemel. dat wij nooit uit onze herinnering bannen dat het Gods genade is die redding brengt. heilig mij. Ziel van Christus. die ons voor altijd dichtbij wil houden. dag en nacht. Wees onze voorspraak. Want aan U komt toe de glorie en de eer tot in eeuwigheid. O Heer Jezus Christus. Want wij weten dat U ons ongetwijfeld zult redden. Wat een geweldige vreugde! Geboren voor allen. Zie neer op ons in uw liefde. worden ze deugdelijk en goddelijk. en die alle mannen en vrouwen helpt om goddeloosheid en wereldse hartstochten te verwerpen. o Prins van vrede. grote God. rijk en arm. Lichaam van Christus. opdat wij zonen en dochters van God zouden worden. hoe kunnen wij U genoeg danken voor uw oneindige liefde? Ontvang de dankbare hulde van onze harten! Verlicht ons met uw heilige Geest. Door zo te handelen worden onze levens veranderd. red mij. Amen. Wij danken U dat U in uw welwillendheid ons herinnert aan de glorierijke dag van de geboorte van uw Zoon en dat U ons de kans geeft om Hem te zien met de ogen van ons geloof. U geeft redding. vreugde en kracht. Wolven omringen ons en trachten uw liefde ongedaan te maken. Amen.Gebed voor Kerstmis Hemelse Vader. . Jezus Christus. bron van alle goedheid. U stierf voor onze zonden. brengt hij ons allen goede gaven. goede Herder.

verberg mij. In het uur van mijn dood. Laat mij niet van U gescheiden worden.Bloed van Christus. God. Doordring ons met de dauw van uw Geest om vruchten te dragen van vrede en gerechtigheid. Wij mogen erop leven en ervoor zorgen Help ons het zo te doen dat zij een goede aarde blijft zodat wij er vrij kunnen leven. Bewaar uw kerk in de liefde die Gij geschonken hebt. en bevestig hetgeen Gij in ons bewerkt hebt. Geef ruimte aan alle mensen: jongens en meisjes. 152. verblijd mij. Water uit de zijde van Christus. Tegen de boze vijand. U gaf ons de aarde. God. 154. was mij. onze Heer. O goede Jezus. . bescherm mij. Maak ons vrij als vogels. Amen. Lijden van Christus. God. God. verhoor mij. U heeft ons de ruimte gegeven om te worden wie wij zijn. Amen. In uw wonden. Gij geeft uw overvloed van gaven aan de mensen. mannen en vrouwen. Maak ons vrij als vogels. Door Christus. Maak ons vrij als vogels. roep mij en laat mij tot U komen om met uw heiligen U te loven in de eeuwen der eeuwen. sterk mij. Geef dat wij elkaar mogen vinden in vriendschap en verbondenheid. Amen.

in de troostende herinneringen. hen aan wie niemand (meer) denkt. onze gevoelens begrijpen als tekens. En toch … hebben we allemaal de opdracht om te leven vanuit het geloof in de goedheid en de waardigheid in elke mens. We zijn er allen van overtuigd dat die goedheid en die waardigheid niet in de eerste plaats resultaat is van onze inzet of prestatie. lieve God. Amen.1 november Het lijkt zo levensvreemd: een dag van alle heiligen. Ze komen uit een bron van liefde. hebben deze mensen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid leerden met God te maken. Help ons te zien hoe mensen verder leven na de dood: in de waarden die wij verder leven. ons gemis en gevoel van leegte ernstig nemen. dat U alles en allen ten goede leidt in een vrede die ons verstand te boven gaat. We zijn bijzonder dankbaar tegenover hen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid op bijzondere wijze hebben voor getoond. Voor wie gelooft. Een dag die we overslaan en in één adem noemen met Allerzielen. want heilig zijn alle mensen vanuit God die voor anderen een stimulans tot goedheid en menswaardigheid zijn. uit een verlangen naar leven. Geef ons woorden en beelden. Allerzielen – 2 november Doe ons. Doe ons bij het gedenken van gestorven medemensen ons verdriet. God. waartoe we in staat (gemaakt) zijn. zodat wij geloven dat het goede van mensen nooit verloren gaat. in de familiale of vriendschappelijke verbondenheid. Doe ons ook gedenken. die ons wijzen op onze diepmenselijke verlangens. .Allerheiligen . We zijn allen overtuigd van het gegeven zijn van die goedheid. dat er een eeuwige verbondenheid bestaat die wij niet kunnen vatten.

momenten van geboren worden en doodgaan wisselen elkaar af. Om levenskracht bidden wij voor mensen op de vlucht. 1. dat de dood hun niet het verlangen om te leven ontneemt. We bidden om levenskracht voor onszelf. maar openheid naar het onverwachte en ruimte om stil te staan Gebed om licht Heer. ongrijpbaar en oncontroleerbaar. Zo bid ik U in Jezus’ naam Amen. zich verspreidt en alle dingen aanraakt. .. Om levenskracht bidden wij voor de ouderen in deze maatschappij. sommigen opgegroeid gescheiden van hun vader of moeder. sommigen misbruikt in de prostitutie. U die ons de levensadem hebt ingeblazen. zodat ze hun levensdagen gelukkig en zorgeloos kunnen slijten. 3.. Om levenskracht bidden wij voor de zieken uit ons midden voor hen die een partner verloren hebben. zo breekt uw liefde voor mij dóór in donkere dagen. 2. Geef mij de kracht om het warme licht van uw liefde op te vangen en deze dag zal gezegend zijn. dat er ruimte is om hun zorg te geven op het moment dat ze die nodig hebben. voor mensen in oorlogssituaties. 4. niet de zucht naar controle en de krampachtigheid.Voorbeden. hoor ons gebed. Om levenskracht bidden wij voor de kinderen van de wereld. dat niet de wanhoop overheerst. zoals het licht doorbreekt in de nacht. sommigen al vroeg uit werken gestuurd. Levenskracht Leven.

vele ‘naasten’ vindt. zegen ons lichaam. iets aan liefde. Dat wij eerst en vooral onze eigen innerlijke vernieuwing behartigen. Zegen onze gevoelens en emoties. Amen. aan de opdracht van onze beweging. zinnen vol vakantie. medeleven en steun.bij ziekte . En als het leven ‘beproeving’ wordt. Bij het begin van een nieuw werkjaar Als er elke dag van dit nieuwe werkjaar maar iets gebeurt waarmee ons hart is gemoeid. Zegen ons lichaam. O God dat we iedere dag weer opnieuw ontvankelijk en nabij mogen zijn. een heel werkjaar lang staat dat te gebeuren. ook deze eerste dagen van het nieuwe werkjaar. samen met mekaar. iets van blijvende waarde. dat het mag juichen als het leven en de gezondheid meezitten. dat ze mooie zinnen maken over vriendschap. . aan de collega’s. laat dan contacten ontstaan van compassie. Dat wij onze inzet voor anderen niet gewoon geraken. Iets o God waarmee wij beantwoorden aan onze bestemming. steunwoorden zoals: “altijd je vriend!”. O God als er elke dag. gerechtigheid en vrede. iets mag gebeuren aan vriendschap en tederheid. Dat we niet gewoon geraken aan onze vrijwilligers. Zegen onze woorden. Aureel Chanterie. Iets waarmee wij tonen dat wij er zijn voor elkaar. dat ze onze inzet voor mekaar liefdevol vertalen. die de genezing begeleiden. Zoveel eist ons op. dat het .Heer. o God een heel werkjaar lang niet. gewenning en verveling dreigen ons hart aan te tasten.

Heer. God. die door U word bemind. Daarom. . mij geschapen. Waar Gij mij zendt zal ik het goede doen. behulpzaam voor wie roept. Amen. En Gij. mijn dag en mijn nacht mijn geloof en mijn onzekerheid mijn kracht en mijn zwakheid. Een taak mij toevertrouwd die Gij een ander niet kunt geven: mijn zending.Gebed van overgave Tot een welbepaalde dienst hebt Gij. zo maakt U mij tot steun voor mensen om mij heen betrouwbaar voor wie aanklopt. Gij hebt mij niet voor niets gemaakt. die Vader zijt en Vriend. mijn woord en mijn stilte mijn liefde en mijn eenzaamheid ik. waar ik ook ben. Wellicht zal ik die zending hier op aarde nooit helemaal duidelijk zien. vrede stichten en waarheid verspreiden . Maar na dit leven legt Gij alles uit. Ik ben een schakel in uw ketting. Gebed in vriendschap God. die alle mensen met elkaar verbindt. die door U word gekend. wat mij mag overkomen: niets kan mij van U scheiden. Ik bid in Jezus’ naam. Ik ben een schakel in de ketting. mijn God. weet goed waarheen Gij met mij wilt. maak mij bereid te delen wat ik heb mijn vreugde en mijn verdriet. Heer. maak mij bereid alles te geven wat ik heb waar mijn hart vol van is wat mij zo dierbaar is waar ik hartstochtelijk van houd waar ik alles voor over heb waar ik het meest mezelf in ben ik. Amen.al besef ik het zelf maar half als ik uw gebod maar onderhoud. vertrouw ik op U. al wat Gij doet heeft zin. God. God. Wat ik ook word.

. ver boven de hoogste de allerhoogste hemel: het is het Licht dat schijnt in ons hart. die steeds onderuit gaan. ver boven de hemelen. Wij bidden u voor mensen die moeite hebben hun eigen weg te vinden. ver boven ons allen. Gebed voor sterke benen God. om sterke benen. niet alleen voor onszelf. waarheen ik mij ook richt. Gebed God maak mijn leven tot een licht. dat in de wereld glanst. een kleine vlam die helder brandt. Wij vragen u. maar ook om anderen weer op de been te helpen.Gebeden voor jongeren Gebed van het licht Er is een licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt. dat de mens zo in elkaar zit dat hij of zij op eigen benen door het leven kan en mag gaan. wij danken u.

vreugde. geef dat ze er altijd zullen zijn. waar duisternis. vertrouwen. hoop. waar wanhoop is. waar onrecht is. waar haat heerst. waar droefheid is. licht. geef dat ook wij op onze beurt de zon laten schijnen voor anderen. dat het donkere in ons verjaagt en ons vrolijk maakt. dank u voor de warmte van de zon die de kou in ons verjaagt en ons warm maakt van binnen. Dank u voor het licht dat alles groeien doet. geef dat we ze altijd zullen zien. wees voor ons als de zon. Dank u voor de positieve dingen in ons leven. Dank u voor alle mensen om ons heen die licht uitstralen en warmte geven. Gebed van Franciscus God. laat mij een instrument zijn van Uw vrede. maak ons leven licht. Goede god. . laat mij liefde zaaien. waar twijfel is. die ons moed geven en gelukkig maken. waar ruzie is. verwarm ons met uw liefde. eensgezindheid.Dankgebed Goede God. vergeving schenken.

moeder van God. voor deze nieuwe morgen. Uw naam worde geheiligd. liefde en vrienden die U ons schenkt. Heilige Maria. wij danken u voor de rust van de nacht zonder zorgen. Amen . voor gezondheid. Onze Vader Onze Vader. vol van genade. wij danken U. Wees Gegroet Maria Wees gegroet Maria. geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. de Heer is met U. nu en in het uur van onze dood. bidt voor ons zondaars. Uw Rijk kome.Dankgebed als je wakker wordt Wij danken U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. God in de hemel. die in de hemel zijt. Wij danken u voor alles wat uw goedheid ons brengt. maar verlos ons van het kwade. God. en leid ons niet in bekoring.

De aller. Armoe Armoe mag niet. Wie heeft die deelt. allerkleinsten worden terugbetaald. leer mij vrijgevig te zijn: te geven zonder de kosten te tellen. behalve dat ik weet dat ik Uw wil doe. allerarmsten zijn het meest Gods kind. allerminste zijn het meest in tel. (Nel van Drie) Gebed van Ignatius Lieve God. De aller. laten we deze mensen niet vergeten. liefde wint. liefde straalt. liefde wel. De vrede groeit. De aller. laten wij hiervoor dankbaar zijn. te werken zonder beloning te verwachten.Niet vergeten Wij hebben honger en hebben te eten. Anderen hebben honger en niets te eten. .

dan komen we tot ons recht. Geef ons de moed om nee te zeggen als we vinden dat dat moet. maar we zijn allemaal anders. geef ons de kracht om er dwars tegen in te gaan als dat goed is. wij zijn mensen naar Uw beeld. Help ons om al die kleuren te gebruiken voor een vrolijke. oren en een mond. Dat wij ontdekken mogen wat God vandaag van ons verwacht en het doen in uw kracht (naar Paula Copray) . Morgengebed Ik vouw mijn handen tot een schaal omhoog naar U: ik vang de levenskracht mij toevertrouwd. ogen. Ik bewaar haar in mijn hart. Dit past bij de één en dat weer beter bij de ander. betere wereld.Gemaakt naar Uw beeld God. geef ons de rust om na te denken wie we willen zijn. dan kunnen we worden wie we eigenlijk ook zijn. Help ons om dat te doen wat het beste bij ons past. ieder met een eigen kleur. God. zo heeft U ons gemaakt met handen en voeten. wij zijn mensen naar Uw beeld.

Nog een morgengebed Wij vragen uw zegen over de komende dag. Geef ons kracht. kom Geest van wind en vuur. Kom Geest van God. Help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. kom Geest van wind en vuur. kom Geest van wind en vuur en sterk onze levenskracht om te groeien. God van al wat leeft. maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt. om lief te hebben. Geef mij kracht om te leven en wijsheid op mijn levensweg . Kom. maak mij sterk als ik soms bang zijn om verder te gaan. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. Geef ons kracht om mensen te zijn zoals we zijn te midden van alle schepselen. Kom Geest van God. als geweld en onrecht ons machteloos maken. maak mij sterk als ik mij zwak en klein voelen. Geest van God Kom Geest van God. geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze naaste is naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus van Nazareth.

help ons af en toe even stil te zijn en dan te weten dat U altijd heel dicht bij ons bent. U kende mij al nog voordat ik werd geboren. God. maak mij zo moedig dat ik moeilijke dingen onder ogen durf te zien. Heb ik u verstaan in wat de dag mij bracht? Heb ik gedaan wat u van deze dag had verwacht ? (Paula Copray) Gebed om stilte Goede God. . Avondgebed Ik leg mijn handen op mijn gezicht en luister als in een schelp naar ‘t gefluister van de zee. U weet wat ik fijn vind en waar ik bang voor ben. U kent mij door en door. achter mij om mij te beschermen. help mij. U U U U U bent bent bent bent bent altijd om mij heen.Gebed Goede God. Ik dank u dat ik fouten mag maken en dat ik van mijn fouten mag leren. God. wat is het fijn om mij veilig te weten bij U. naar uw stem in de stilte. naast mij als een vriend. Ik dank u dat ik altijd opnieuw kan beginnen wanneer er iets mislukt is. als ik dingen moet doen waar ik erg tegenop zie. vóór mij om mij de weg te wijzen. onder mij om mij op te vangen.

als het stormt in ons leven. tot in eeuwigheid. Geef dat we niet constant de luwte zoeken in het leven. als alles overhoop gehaald wordt wat zeker en veilig leek. geef ons beschutting tegen de harde wind: een plek om op adem te komen.Gebed God. Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf. je raakt niet verloren. God zal je bewaren in leven en dood. zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat. Hij gaat met je mee en blijft bij je. Amen . Hij bewaart je als de zon schijnt overdag en 's nachts als de maan schijnt. je raakt bij hem niet uit het oog. dat we af durven stormen op alles wat onrechtvaardig is. wees dan onze rots in de branding. Psalm 32 God is niet een mens die in slaap valt. zelfs niet in het duister van het kwaad. dat we niet bang zijn de wind van voren te krijgen maar opkomen voor iedereen die zich niet staande kan houden.

Wilt U mij dan helpen om rustig te blijven en stap voor stap een uitweg te zoeken voor wat me dwarszit? Soms zie ik een ander die loopt te verdwalen die ruzie heeft thuis of geen raad weet met een of ander probleem: wilt u mij dan helpen een vriendin te zijn en hand en hand een uitweg te vinden voor wat haar dwarszit. nieuwer. laat er mensen zijn Lieve God. God. en als we het hebben willen we weer iets anders: leer ons genoeg te hebben van dat willen naar groter. leer ons genieten van de dingen die we voor niets krijgen: de kleuren en geuren van de bloemen het lied van de vogels in de lucht maak ons tevreden met vriendschap. leer ons genoeg te hebben van egoïsme. mooier. Gebed om eenvoud We willen zoveel hebben. . liefde en aandacht van de mensen om ons heen. ruzie en gepest en van steeds meer. soms lijkt mijn hoofd wel een doolhof: ik kom er niet uit en loop maar te piekeren wat ik moet doen. sneller. wij vragen U: help ons bij het zoeken naar de goede weg in ons leven.God God.

Heer. Heer. ergens in de verte. altijd iets verkeerds zien? Dat komt misschien omdat ze verkeerd denken over de zin van het leven en van de dingen! Misschien hebben ze God wel nodig. zonder gekat. (Monique) "In de stilte van deze morgen.. Leer het vechten. Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen. Altijd opnieuw. die. Hoe komt het dat sommige mensen zuur zitten te kijken in de zon en dat anderen kunnen fluiten in de regen ? Hoe komt het dat er mensen zijn.. heel dichtbij. Als we echt luisteren. niet het verslaan. Steeds ben Jij er. Leer te begrijpen. Leer dat men zich over moet geven aan wat komt op zijn pad. en elke morgen een nieuw hart. Echte eenzaamheid bestaat niet.Gebed God. In een intieme omgang met God zouden zo'n mensen andere ogen krijgen voor de dingen. Leer de mensen elkander te verstaan. Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal. Eerst dan kan men samen de weg op gaan. horen we Jou. overal. altijd. maar eigenlijk is het nooit stil. Jij spreekt tot ons." Vaak vatten wij zo een gebed aan. niet als een onpersoonlijk wazig wezen. leer de mensen elkander te verstaan. als ze hun ogen open doen. maar als een persoonlijke vriend. .

en zij kunnen ook niet begrijpen dat God. niet vernietigen. Help ons daarom om ze te ontmaskeren. dat wij de verantwoordelijkheid op ons mogen nemen om deze wereld nieuw te maken zodat menselijk leven mogelijk blijft op deze aarde. . de lente is van ons christen zijn. beetje bij beetje. Ze hebben genoeg aan hun kalender. Vader. frisse en jonge natuur. opdat wij ze zouden ontginnen. Bidden wij dat wij de lente ook eens zo mogen ervaren. niet vergiftigen. in Jezus' verrijzenis. opdat we ze zouden vermenselijken. Ze zijn niet verstomd dat God mens is geworden. we zijn te oud om te geloven in sprookjes over boze geesten die als spookgedaanten ronddwalen in onze wereld. God. Wij bidden U. De lente? Pasen? Kerstmis? Allemaal data waar ze wel rekening mee houden. Gij hebt ons de natuur in handen gegeven. Ze beleven het niet. Sommige mensen kunnen dat niet verstaan. maar waar ze nooit naar gaan kijken. Maar we weten wel dat er negatieve krachten werken in de wereld en ook ons geluk kunnen verpesten. Gij hebt ons de aarde geschonken om gezond en wel te kunnen leven. Geef dat we ons richten op wat positief en goed is en laat uw Geest van liefde in ons altijd de bovenhand krijgen.De lente moet je proeven. totdat je duizelig wordt van zo'n mooie. Amen. stap voor stap.

In de stilte worden grote dingen geboren. Weer nam de rabbi hem bij de hand en bracht hem naar een spiegel. 'Ik zie mensen'. 'Kijk eens naar buiten'. eten bereiden en zoveel ander praktisch werk verrichten. 's morgens vroeg als alles nog rustig ademt. Wij bidden U voor alle mensen in onze omgeving die poetsen. Loop eens onder een heldere sterrenhemel als alle geluiden zijn uitgestorven. leg je denken maar eens stil. Je leeft dan dicht bij de dingen. Gij hebt de voeten gewassen van uw leerlingen. De rabbi nam hem bij de hand en bracht hem naar het raam. . Heb je al eens geluisterd naar het geluid van de stilte? Stilte om je heen. je wordt nieuw. maar je moet ze zelf ontdekken. zei de rijke vrek. en de dienstbaarheid hebt Gij opgetild tot een heel hoge waarde. zei hij. er komt ruimte voor God en de mensen. maak jezelf rustig. het venster is van glas en de spiegel is van glas. Het zilver van de spiegel Een rijke vrek kwam op bezoek bij een rabbi. Zo gauw er zilver aan te pas komt. Loop volgende week eens door een bos. zei de rijkaard. stilte in jezelf.Het leven zit vol verrassingen. haal maar eens diep adem. vroeg hij. Toen zei de rabbi: 'Kijk. Zoek eens een rustig plaatsje in de natuur en ga daar zitten. het beste in jezelf komt boven. Geef hen de nodige arbeidsvreugde. Heer Jezus. En de rijkaard keek naar de straat. 'Wat zie je nu?'. en bekrachtig onze pogingen om hun werk te waarderen en te respecteren. 'Nu zie ik mijzelf'. Maar het glas van de spiegel is bedekt met een laagje zilver. maar alleen jezelf'. zie je geen andere mensen meer.

Alleen solidariteit kan tegen geld opbieden. maar ik wacht op jullie wonder. wees blij.De kracht van armen is nooit geld. maar als een zware opdracht. de overheerser heeft er altijd meer. denk er maar eens aan. Neen. De kracht van armen is nooit macht. Grandioos! Heer. heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten. "Ik. De kracht van armen zit nooit in wapens. heel mijn wondermacht. God. iedere seconde wat nieuws. Bericht van God aan alle jonge mensen. de verdrukker heeft altijd meer. de uitbuiter heeft altijd meer. dat ik. Nooit hetzelfde. lieve jonge mens. een wonder. Alleen solidariteit weegt op tegen macht." . Alleen solidariteit is ontwapenend sterk. Iedere dag. Een mens. Maar hoe zal ik redden zonder jullie handen? Hoe zal ik kunnen recht spreken zonder jullie stem? Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? Vanaf de zevende dag van de schepping heb ik alles uit handen gegeven. niet jullie wachten. Leven. wat een voorrecht.. bedankt voor ons leven… en als we het leven niet als een geschenk zouden zien. de wereld zal redden. Je kon net zo goed een vuilnisemmer zijn. God.. De kracht van armen kan alleen zitten in de solidariteit. Ook al lijkt het alsof je leven in stukken breekt. heel mijn schepping. Je bent een mens. geef ons dan de kracht om door deze periode te komen.

Help ons langs die weg van liefde naar elkaar toe. . ik weet iets goeds van jou!’ Zou het leven niet blijer zijn als men het goede steeds prijzen zou! Want werkelijk bij al ’t kwaad is zoveel goeds in mij en jou. help ons vandaag de hele dag door onze kalmte niet te verliezen. Zou de wereld niet beter zijn als iedereen die ik ontmoet zou zeggen: ‘Ik weet iets goeds van jou!” Zou het niet fantastisch heerlijk zijn als elke handdruk zou zeggen van harte en oprecht gemeend: ‘Zeg kind. onze hoop niet te verliezen als het moeilijk gaat en het leren lastig is. Je hebt ons liefgehad opdat ook wij voor elkaar goed en verdraagzaam zouden zijn. ook als het niet in één keer goed gaat. AMEN Goede God. ook als mensen vervelend zijn. Zou ’t niet een fijne houding zijn als ieder zo denken zou: ‘Jij weet iets goeds van mij. ons geduld niet te verliezen. Help ons vandaag zo te leven dat er niets zal zijn waar we spijt van krijgen als we vanavond weer gaan slapen. Je zag veel verder. hun ware geluk. toen je langs onze weg liep was je begaan met mensen: Je hoorde en zag wat hen bezighield. en ik.Heer maak van de wereld iets mooi geef ons vreugde en geen verdriet heer laten we in elkaar geloven laat ons vriendelijk voor elkaar zijn zo kunnen wij een mooi leven tegemoet gaan. ik weet iets goeds van jou!’ Heer Jezus. naar jou toe te gaan.

Kunnen wij nog iets met geloof of idealen? Met de vluchtige windvlaag van de Geest van God? Met een kracht die uitstijgt boven lijf en spullen. Niemand die iets tegen me zegt. Elk begin wordt gekenmerkt door hoop. valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen. aantrekkelijk. Ik hoor er dan soms niet bij en daar word ik verdrietig van. na een ziekte. toch beginnen we altijd weer opnieuw. Met aandacht voor fysieke schoonheid en plastische chirurgie. is ook in staat te leven.. Al geven we vaak iets op. Om te kijken naar anderen die misschien ook eenzaam zijn? Amen . Soms ben ik in een grote groep En dan voel ik me toch erg alleen Om me heen gelach en gepraat. Elk begin draagt enigszins de vervulling van wat het belooft. Bij elk begin wordt het leven nieuw.. Om zelf naar andere mensen toe te stappen. verwachting en belofte. Zo krijgt ons leven gestalte. van shoppen voor de fun en kopen voor de kick. help je me dan om de moed niet te verliezen. Ik sta er maar tussen en voel me Klein en eenzaam. spannend. Van materiële rijkdom zoals huizen en auto’s met de nieuwste snufjes op technologisch gebied.Vraag voor deze tijd We leven in een wereld van spullen en prullen. een misverstand. die ons brengt bij liefde. Wie in staat is te herbeginnen. We leven in een tijd waarin het lichaam centraal staat. Wie heeft er al niet eens gezegd: "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ? Als we aan iets nieuws beginnen. vrede en geluk? Een dag beginnen. opnieuw beginnen na een ruzie. Met fitness en spinning om in vorm te blijven. Goede God. Goede God. maar over elk begin werpt ook de onzekerheid haar schaduw. Ons leven is een voortdurend beginnen.

Dank U. alsof je aan het geluid kan horen wie het is. Je bent als de onzichtbare wind die dingen beweegt. Jij bent de stuwende kracht die langzaam Elk grassprietje laat groeien. "hier ligt de poort van de hel". Er was eens een generaal die vroeg aan een wijze: "Bestaan er eigenlijk dingen als de hemel en de hel?" "Wat is uw beroep?" vroeg de wijze. "ik hak je in stukken!" "Wel. Dit keer ging de telefoon heel kort.. God hoeft niet op te nemen. Jij bent de grond onder mijn voeten Die me behoedt voor een val in het lege. en vaker nog: verzwegen.. "Daar ligt de poort van de hemel"." Bidden we dat er dit jaar veel hemelse dagen mogen zijn. Eén gedachten gang volstaat om de poorten van hemel en hel te laten opengaan. En zo is het ook. "welke idioot heeft u dat postje bezorgd? U lijkt meer op een slager dan wat anders!" "Wablief!!!" riep de generaal woedend. Jij bent als een donsdeken. "Hemel en hel zijn geen plaatsen die plots verschijnen als men doodgaat.. zei de generaal die spijt had van zijn woorden. Ze bestaan hier en nu. Had iemand hem weer neergelegd omdat hij spijt had? Angst voor een gesprek of verkeerd verbonden? God wist wie had gebeld.. "Excuseer mij. Hij weet exact wat er wordt gezegd. vergeef mij voor mijn opvliegendheid". . sprak de wijze. Hij knikte en zei lankmoedig met een stem van een volmaakte receptioniste: "Hij heeft tenminste gebeld". altijd en overal. "Ik ben generaal.Bij God gaat regelmatig de telefoon." antwoordde de wijze terug rustig." "Ha ha ha!" lachte de wijze. vederlicht En toch zalig warm en beschermend. Hij rinkelt daar heel vrolijk. Groot en klein.

Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er, ik ga met je mee". Je kijkt om: een mens die je toelacht, ogen die je moed geven en je voelt een hand die vast is en warm. God, zeg je dan, fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. God gaat altijd in mensen met je mee.

Jij opent de deur, die gesloten lijkt. Je wandelt met me mee. Je stelt me gerust. En samen, samen gaan we op pad. Op pad naar nieuwe momenten, Nieuwe ervaringen, Op pad naar nieuwe mensen, om te helpen, om te troosten Om getroost te worden, samen overwinnen we alle obstakels Door te geloven dat jouw pad het juiste is, door de wandelen met eigen hart en voeten en te blijven groeien.

Om te weten wat vreugde is, moet je eerst weten wat verdriet is. Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit, dat je niets dan pech hebt, dagen met hoofdpijn, ongeluksdagen. Je geeft dan de schuld aan het weer, of de tijd van het jaar. Je hebt last met anderen of met jezelf. En dan plots is er de zon van de vreugde, ze geeft glans aan je leven. Ze is als een lopend vuur, als de kleuren van een regenboog, als het zingen van vogels, als muziek. Maar vreugde is ook vergankelijk, ze komt en ze gaat, als golven van de zee, maar ze bestaat. Vreugde geeft ons leven vleugels.

Heer God, laat deze dag voor ons leven een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen, een kans tot zoeken en bewonderen, een kans tot denken en danken. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. Heer God, maak onszelf tot nieuwe mensen... Amen.

God, Ik noem je graag “God van vrede” Maar hoe zit dat dan met deze wereld? Ik zag op het nieuws beelden van een overval. Waarom doen ze dat toch? Het maakt mij bang. Mogen wij bidden dat wij goede mensen ontmoeten Die wij kunnen vertrouwen? Help ons over onze bangheid heen en geef ons de kracht om sterk te zijn. Geef ons dat niet alleen aan ons Maar ook aan allen die op het verkeerde spoor zitten. Goede God, U hebt ons handen gegeven blanke handen of zwarte gele handen of rode eigenlijk maakt dat niks uit. U wil alleen dat we ze goed gebruiken om elkaar te helpen en elkaar gelukkig te maken en zo ook zelf gelukkig te worden. Zo zendt u ons naar elkaar elke dag opnieuw. Een man uit India vertelt over het christendom... Ik zat bij een Himalaya-rivier, ik nam uit het water een mooie kei, hard en rond, en glad. Die kei had lang in het water gelegen, maar het water had de kei van binnen niet nat gemaakt. Zo gedragen zich de mensen in Europa. Al eeuwen lang zijn ze ondergedompeld in het christendom en zijn zegeningen. Zij leven in het christendom, maar het christendom doordringt hen niet, leeft niet binnen in hen. Dat is niet de fout van het christendom. Hun hart is te hard. Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk, als een gave, en zo mogelijk als een feest! Sta 's morgens niet te laat op! Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf, en zeg "goedemorgen" tegen jezelf dan ben je een beetje geoefend om het ook tegen anderen te zeggen! Als je de ingrediënten van de zon kent, kun je ze zelf maken, even goed als dagelijkse soep. Neem een grote portie goedheid, doe er flink wat geduld in, geduld met jezelf, geduld met anderen. Vergeet dat tikkeltje humor niet, om de tegenvallers te verbeteren. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach, en je hebt de zon van de dag!

Goed nieuws moet je niet alleen horen, je moet het delen, je moet het aan den lijve ondervinden. Goed nieuws is er wanneer mensen aan elkaar goede ervaringen meedelen. Goed nieuws klinkt er wanneer mensen positief van zich laten horen. Het is jezelf mogen zijn tussen klas- en tochtgenoten, 's morgens op de speelplaats je verhaal doen, 's avonds tevreden naar huis trekken. En tussenin... leren en ontdekken, woorden en waarden, aan bord of in een boek, op een website of op een sportveld; in de sporthal of in een labo, op de speelplaats.

Help ons, Heer, opdat onze leefgemeenschap één wordt niet alleen in prettige, maar ook in moeilijke dagen. Help ons eerlijk en oprecht te zijn tegenover elk van onze klasgenoten zonder ook maar iemand uit te sluiten. Dan wordt onze leefgemeenschap een tweede thuis, waar het goed is voor iedereen.

Als iemand zegt: "Ik vind je lief" dan verandert heel de wereld, zowel van kinderen als volwassenen. Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid. Het is een diep menselijk verlangen om aanvaard te worden, mee te tellen. Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent: als dàt er niet is, wordt je leven zinloos. De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet, zijn de mooiste van zijn leven. Dan wordt alles anders. Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden. Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik, een woord vol warmte, een kaart op je verjaardag. Je bent gelukkig met zo’n attentie niet om het geschenk, de kaart, maar omdat er iemand is voor wie je meetelt.

je hebt iets te zeggen. Goede Vader. en toch snakt je hart naar vriendschap. Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach. Er ligt een stukje paradijs in elke oase waar de liefde bloeit en waar mensen voor mensen weer "mens" zijn geworden. de vergiffenis om mijn stomme fout. het woord dat me deugd doet. Mens. in elk huis dat een thuis is.Hoeveel dingen doe je niet uit schrik om wat anderen zullen zeggen of denken? Je klaagt dat onze maatschappij zo hard en meedogenloos is! Je zoekt een veilig plaatsje waar je ongestoord alleen kunt zijn. Dank. Warmte komt niet van de centrale verwarming en tederheid niet van een romantische film. Wie je bent is soms heel anders dan wie je denkt te zijn Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. voor de gewoonste dingen. als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs. Je slaat je ogen neer. de lach van mensen. in elke genegenheid aan een ander gegeven. Voor heel veel meer: dank U wel. God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd. . in elk goed woord. familie van elkaar. opdat men je maar niets zou vragen. Er ligt een stukje paradijs in elk hart dat een haven is. de verrassende hulp. broeders en zusters. liefde is jouw verantwoordelijkheid. Ze liggen in jezelf. kun je God niet ter verantwoording roepen voor de ellende in deze wereld. Als je in gebreke blijft. de onverwachte glimlach van iemand. de oproep tot intens leven.

De volgende nacht schreef de goddeloze tegenpartij er het woordje 'nooit' tussen. rechteloze mensen. En telkens wisten ze van jou : Hij laat ons niet vallen. Daardoor werd het totale opschrift nu: "GOD ZORGT NOOIT ALLEEN VOOR VREDE". . Je zag hun pijn en hun ellende en je noemde hen: mijn volk. Met een stuk houtskool begon ze te schrijven. Plotseling kwam er uit de groep boze mensen een vrouw naar voren. Achter het ingelaste woord 'nooit'. zodat wie er maar in de buurt kwam. je diepste wezen : 'Ik ben er voor u'. Waarom werd niet gemeld. Je openbaarde hen je naam. zodat er te lezen stond: "GOD ZORGT NOOIT VOOR VREDE". Hij niet ! Daarom willen wij in Jou geloven door jouw weg te gaan.Jij stond aan de kant van uitgesloten. doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn. Het kon er heet aan toe gaan. 's Morgens vroeg eiste een woedende menigte dat de burgemeester die beledigende en Godlasterende tekst zou laten wegnemen. door jouw leven te leven In een klein stadje waren er nogal wat tegenstellingen tussen de bewoners. Je daalde af in hun wereld. Met duidelijke letters. Iedereen wachtte vol spanning. schreef zij het eenvoudige woord 'alleen'. het op afstand al kon lezen. Je trok met ze mee. Op een nacht werd er op de muur van het gemeentehuis gekalkt: GOD ZORGT VOOR VREDE. doorheen de dorheid van hun bestaan. De burgemeester was dat niet van plan. waarover veel mensen zo boos geworden waren.

dan krijg je valse vrienden en ware vijanden... van leven en sterven. maar weigeren geholpen te worden.. egocentrisch.. hou er toch maar van. groeit er langzaam openheid voor het woord van de Heer: "Ik zeg je.... Waar je jaren nodig hebt om iets op te bouwen.in het gezelschap van vrienden. wees toch maar eerlijk en oprecht! De grootste mensen met de verstandigste ideeën. zullen anderen je beschuldigen van eigenbelang... Als je goed doet. doe toch maar goed! Als je succes hebt. een bemoedigend woord of een rake opmerking. denk toch maar ruim... kunnen neergeschoten worden door de domste mensen met de domste ideeën.. oogst toch maar succes! Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar. daar kan je werk in één nacht vernietigd worden.. Een warme blik van iemand. sta op!" . van je ijver. onlogisch... niet veel. Mensen hebben echt hulp nodig. Je voelt het of iemand anders merkt het en vraagt je: "Wat scheelt er.. Als dat gebeurt.. Het is de stille geschiedenis die zich afspeelt in de klas.... bouw dan toch maar voort. help ze toch maar! Geef de wereld het beste wat je hebt en ze slaan je rond je oren. doe toch maar je uiterste best en geloof in mekaar! Het leven volgt het ritme van zon en maan.. geen dramatische elementen: iets van je enthousiasme. van zomer en herfst... op het sportterrein. kunnen je dan weer doen opstaan. aan tafel.. fietsend door het gure weer.. van je vreugde.Nadenkertje. Mensen zijn soms onredelijk.. je kijkt zo sip ?" En verbaasd stel je vast dat er inderdaad iets gebroken is in je.

karakter. daden. is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”. gebedje zeggen.. Dom Helder Camara sprak volgende woorden: “Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig. ga dan toch door en blijf hopen! Als je een spoor van de liefde na wilde laten dat werd vertrapt. gewoonten.. straks wordt het je bestemming. straks worden ze je daden. ga dan nog verder met de liefde! Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt. woorden. . Het is zo'n beetje als kauwgom: eens geproefd is de smaak eraf.” Jezus heeft 2000 jaar geleden een oproep gedaan om te dienen: naastenliefde. straks worden ze je gewoonten.” Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden. gekwetst. geloven. Maar het blijft wel kleven ! Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten. straks worden ze je woorden. dorstig. stiekem lachen om de pastoor met zijn bevende handen en met Pasen alleen maar aan de eitjes denken. onderdrukt of benadeeld door het leven moesten. straks worden ze je karakter. droom weer en droom verder tot aan de morgen! Waak Waak Waak Waak Waak over over over over over je je je je je gedachten. ga dan toch door te geloven! Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd.Albert Einstein zei ooit: “Enkel een leven geleefd ten dienste van anderen is het waard geleefd te worden. Af en toe een kruisje maken. Ach. Elke dag opnieuw.

Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat gevoel dat je samen mag gaan.. arm en rijk. Gij komt ons tegemoet in mensen wees er dan in de mensen die wij ontmoeten. Dat gevoel dat er iemand op je wacht. Dat gevoel dat ‘samen’ deugd doet.in ons voor anderen. Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles? Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen? Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben? God. ziek en gezond. Dat gevoel dat je niet alleen moet zoeken. Dan zijn we als broers en zussen ondereen.Als wij zoeken naar begrip en troost. Op weg Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat gevoel dat je verwacht wordt. Als we zoeken naar vaste grond wees dan de weg waarop we mogen gaan. God wees dan de Ander die wij zoeken. zoals wij soms elkaars fouten vergeven en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. We vergeven elkaars fouten en delen het brood en de wijn met elkaar. Als we wachten op antwoord wees dan de stem die antwoord geeft. Het gebed van vandaag gaat over dit thema van samenleven in vrede. God. . vergeef het ons. jong en oud. Samen Heb je dat gevoel wel eens? Dat gevoel dat er nog iemand is.. heb je al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? Mensen geven elkaar de hand. Wees er bij alles wat we zoeken en wees er . Samen gaan we op stap.

omdat Hijzelf de Vrede was in persoon. Veel van zijn woorden zijn spreekwoordelijk geworden: Bemin uw vijanden. geef me iemand die me kleding vraagt. tot de dag dat gij me roept tot u. Bewaar ze nog lange jaren in onze liefde .. met heel ons hart danken wij U voor onze grootouders en voor de mensen in de derde leeftijd.' Keer ook je andere wang toe. als ik verdrietig ben geef me iemand die ik moet opbeuren. Lat mijn leven een gave zijn aan u.. Hij maakte barmhartigheid en vergeving tot steunpilaren van een echte vrede.. Vader. Vrede was de utopie waarvoor Jezus zich inzette met woord en daad. Laat uw wil mijn voedsel zijn uw genade mijn sterkte.. als ik koud heb.' Tot zeventigmaal zevenmaal vergeven. als ik nood heb aan tederheid mocht iemand op mijn tederheid beroep doen. geef me iemand die te drinken vraagt. Op onze beurt willen wij zorgdragen voor hen. geef me iemand die voedsel vraagt.' Ga je eerst met je broeder verzoenen. Iets kostbaars laten zij ons na de wijsheid om goed te leven. als ik honger heb.Heer. als mijn last zwaar op mij drukt geef me de last van anderen te dragen. als ik dorst heb. Wij bidden u zegen de bejaarden om alles wat wij van hen mogen ontvangen.... God.' Hij kon en mocht over vrede spreken..

Wees ons nabij God in alle gewone dingen in de vanzelfsprekende dingen in de dagelijkse taak waar wij voor staan.mijzelf – te kunnen bestrijden. ik heb uw kracht en wijsheid nodig Doe mij in schoonheid leven En laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. opdat mijn geest. opdat ik de dingen kennen kan die Gij mijn volk geleerd hebt. de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt. Ik verlang vurig naar kracht. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt en laat mijn oren uw stem horen. Laat niet toe. Maak dat ik steeds bereid ben met reine handen en met eerlijke ogen tot U te komen. ik ben klein en zwak. tot U kan komen zonder zich te moeten schamen. Maak mij wijs. . niet om mijn broeders te overtreffen. wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de hele wereld leven schenkt. God dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor elkaar. verhoor mij! Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen. Gebed van een Sioux indiaan Goede God wees ons nabij in onze liefste wensen in onze diepste momenten in dat waar we samen nog van dromen. Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan. wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt. Zie. geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons hen.Grote Geest. maar om mijn grootste vijand .

Maar als ik dan in Jezus' boodschap geen enkel gebod vind. in plaats van alleen maar te bidden. We kunnen U niet domweg bidden. want U hebt ons de macht al gegeven om de sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. God. vastberadenheid en een sterke wil. ik ben onzeker en heb moeite om Jou te vinden. bij zichzelf en bij zijn naaste. ik ben er. om aan de oorlog een einde te maken. Kan ik geloven dat Jij er bent? Kan ik met Je praten? Soms lijkt het of het geloof in Jou neerkomt op allerhande verplichtingen. om te doen. om te worden.We kunnen U niet domweg bidden. alleen maar een uitnodiging om jou te zoeken en daarom om te kijken naar anderen. in plaats van uitsluitend te wensen. God. Wij kunnen U niet domweg bidden. want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt. dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden. om vooroordelen uit te roeien. niet meer vrij is. niet alleen voor mezelf. Daarom bidden we U in plaats daarvan. dan weet ik: dat is een eerlijke boodschap. We kunnen U niet domweg bidden. om een eind te maken aan de hongersnood. ik ben er voor elke andere en zo ben ik er voor Jou. want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. die me zegt: ik ben niet het centrum van de klas. om kracht. God. als we er maar een juist gebruik van maken. als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. als we er maar een wijs gebruik van maken. want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. Soms lijkt het alsof wie gelooft. om een eind te maken aan de wanhoop. ook al stijgt de examenkoorts elke dag met een graad of tien. God. God. God. . ik ben niet het centrum van de wereld. vrij te zijn en daarom te geloven in de anderen en in Jou.

Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. maar jij kan het laten schrijnen in ieders ogen. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. maar jij kan doen wat mogelijk is. Alleen God is het leven. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. Alleen God kan liefde geven. Alleen God kan kracht geven.Jij rekent op ons Alleen God kan het geloof schenken. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. . Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. maar Hij rekent liever op jou. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. Alleen God kan hoop geven. maar jij kan anderen terug levensmoed geven. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. maar jij kan er getuigenis van afleggen. Alleen God heeft genoeg aan zichzelf. maar jij kan leren de ander lief te hebben. maar jij kan anderen die weg wijzen. maar jij kan vertrouwen op je medebroeders en – zusters. Alleen God is licht. opdat bitterheid kan wijken voor mildheid. hoop voor de wanhopige. Alleen God is de weg. maar jij kan eenheid bewerken. Alleen God kan doen wat onmogelijk lijkt. maar jij kan een ontmoedigde ondersteunen. Zo bidden wij u God. Alleen God kan vrede brengen.

Heer. geborgen in Uw hand. Maar ik voel me zwak en diepgeworteld in onmacht. had mijn bestaan geen zin. dan denk ik telkens weer. onopvallend. en willen botsen tegen zoeken. moeten. voelen nood. Ik weet niet hoe het heet. Scherp onze aandacht voor de wonderen zonder naam. goddank. Laat ons horen en zien hoe Jij overal werkzaam bent in bevrijdende woorden en vruchtbare daden.Als ik alleen maar was. de herschepping van alle dingen in Christus. en verwachten. kunnen. en wij zullen het onthouden met alles wat nog onvoltooid is in ons en om ons heen. enerzijds voel ik me geroepen door Uw liefde. die ergens in ons zit". Anderzijds twijfel ik aan Uw bestaan. er zit iets in. jij werkt in de wereld. .. Wij zullen het aandurven alles te doen wat Jij ons te hopen geeft: de nieuwe mens. en baas van velen. Maar als ik op een dag. kennen. Ik zou sterk willen zijn. Amen. een ziel ? een kern ? een pit ? Mijn moeder zei: "Het is God. vind ik dan nergens meer. dromen. zwak zijn. Maar ik voel me soms zo leeg en onze lieve Heer. mijn moeder had gelijk ! ENERZIJDS EN ANDERZIJDS Enerzijds zou ik zoveel willen weten. wat naar de bloemen kijk. van wie mij werd verteld. Anderzijds vind ik het allemaal niet zo belangrijk. een kop op een karkas. maar onweerstaanbaar als het verborgen zaad dat telkens weer opschiet.. Woorden als vast en zeker en bewezen. onze Heer. God.

Heer. Dat wij het leven leefbaar helpen maken te beginnen in deze stad waar wij wonen. een "goeie dag". . Laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar standhouden in alle onzekerheid. god van leven wij bidden u: stuur ons op weg in de geest van Jezus. door ons: in een glimlach. de mens om na te volgen. leer ons samen door het leven gaan. Dat er van ons samenwerken een kracht uitgaat die mensen beter maakt en het leven goddelijk goed. Dezelfde kracht die uitging van Jezus in wiens naam wij samen verder gaan.God van liefde. dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is en u niet zoeken waar gij niet zijt. Maar geef ons de zekerheid dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt door Christus onze heer. gij die onze toekomst zijt. Leer ons geloven dat gij uw liefde toont aan de mensen. Als om ons heen een wereld ineenstort. vriend zijn voor wie naast ons leven. God gij zijt altijd groter dan wij durven te verwachten: gij doet nieuwe en ongehoorde dingen. paden van gerechtigheid en vrede. door te luisteren. Laat ons een mens zijn voor al onze medemensen. Help ons om iedere dag opnieuw het beste van onszelf te geven. Dat wij nieuwe wegen van liefde banen. brengt gij een nieuwe schepping tot stand. en door blij te zijn. Ga voor ons uit. Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd. Leer ons voor elkaar te leven en met elkaar. een begrijpend woord.

Kom ons tegemoet wanneer ongeloof ons parten speelt. Lieve God. Zolang een mens niet poogt de andere lief te hebben als zichzelf. anderen en U Een opgave voor het leven. maar durft prijsgeven. opdat anderen het goed mogen hebben. moeilijke weg. Amen. Geloof Geloven in onszelf. hoop en liefde. voor onszelf. in anderen en in U Het is een lange. Lieve God.Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt. hoop en liefde drie-in-één blijven. kan hij niet vermoeden wat het is een mens te mogen zijn op aarde. Geloven. Blijf bij ons in hoop. Liefde Een hart vol liefde. geloof en liefde. U bracht ons door Paulus drie prachtige woorden: Geloof. Schenk ons uw Geest Omdat er altijd een vlammetje in ons mag blijven branden. Hoop Hopen op de goedheid van de mens. hopen en liefhebben Onszelf. . De vreugde van het leven Uw woord van eeuwig leven. voor anderen en voor U Leer ons elkaar beminnen met oneindige liefde Schenk ons uw liefde Opdat wij lief zouden zijn voor de ander Opdat geloof.

Bidden wij dat wij er willen zijn voor elkaar. en een vijfde legt gemakkelijk ruzies bij. Al deze gaven samen zijn als het ware de delen van het lichaam van onze “klas”. Laat iedereen verstaan Ik geloof ik geloof ik geloof In deze “klas” bezit iedereen talenten. Laat me helder zijn als het water om te kunnen kijken door mezelf heen laat me niet worden als hater die zijn haat verspreid na menigeen. een derde is ondernemend en zit vol plannen. Dat het goede wint van kwaad Dat de liefde wint van haat Met hart en ziel belijd ik mijn geloof Ik geloof in een God die liefde is Ik geloof daarom in verrijzenis Daarom breng ik mijn verhaal. . eigen gaven. de andere is vindingrijk en behulpzaam. Laat me niet vragen om vervulling van al mijn wensen maar laat me zien wat ik nog niet ken laat me niet worden zoals vele mensen maar laat me blijven wie ik ben.Ik geloof in het goede van de mens Ik geloof. dit is niet alleen een wens. De ene heeft een fris en lachend gezicht. Laat de liefde mij overstromen zodat ik warmte altijd voel laat me niet worden als die dromer die een leven leidt zonder doel. Weer een ander kan stil zijn en bewonderen.

We staan er niet bij stil. de verrassende hulp. de onverwachte glimlach van iemand. Dank. Wij zien nog maar weinig wonderen. Ik beweeg mijn mond. Voor heel veel meer: dank U wel. We kunnen dit alles wel verklaren. Dat is best. lachen en huilen. In mijn hoofd leeft een gedachte. Eerst komt het geschenk. het woord dat me deugd doet. de lach van mensen. luisteren en spreken. en dan pas zie je wat je ermee kunt doen. De dag is een geschenk. de oproep tot intens leven. niemand kan uitleggen hoe. vorm een klank. omdat we niet verwonderd meer zijn over de gewone dingen ! We kunnen lopen en bewegen. Jij vangt die op met je oor en je begrijpt alles. maar het is toch fantastisch. Ik kan zomaar een tekst voorlezen. God. maar het wonder is al gebeurd. onzichtbaar voor mijn oog.Geloof jij in wonderen? Eigenlijk is alles een wonder. . de vergiffenis om mijn stomme fout. maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen. voor de gewoonste dingen.

God.. Maar nu is het eventjes ons moment. maar luister.. maar heb ook begrip. Hoor niet slechts aan. Ik denk aan jou en jij aan mij Laten we even praten in alle stilte De stilte van ons hart De stilte van ons gevoel Goedemorgen God Bedankt dat jij er altijd bent Ook al vergeet ik dat soms . maar leef. maar denk na. Het is weer een tijdje geleden dat ik tegen je Gesproken heb.. die blijven helpen Geef me voeten. die me naar alle plaatsen brengen Waar ik moet zijn om te kunnen helpen Geef me een mond. Ik vraag en blijf maar vragen Misschien is dit net iets te veel Laat me gewoon beginnen Met je te bedanken voor wat ik al heb En nu ik dat gedaan heb voel ik dat de rest Stapje voor stapje komt Bedankt God voor het feit dat ik danken kan! Besta niet alleen. die nooit stopt met lachen Geef me een oor Dat altijd kan blijven luisteren naar de mensen Geef me handen. maar voel. die altijd opkomt voor de zwakken Geef me. Heer. En luister niet alleen. wij bidden U dat wij deze raad in daden zouden omzetten. Besta niet enkel.. Goeiemorgen God! Ik weet het. Kijk niet gewoon rond. Geef me een lach. maar zie. Lees niet passief.

we voelen mee met zijn ouders en familie. Door dit heengaan ─ omdat het ons zo nabij is ─ zijn we ‘geraakt'. Als echter een jonge man uit mijn straat door een ongeval om het leven komt. Iemand verliezen. Vroeg of laat staan we allen voor die werkelijkheid. ook al heb je de mond vol van. laat ons op dat moment uw steunende werkelijkheid ervaren.WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. zijn je vragen verstomd en zie je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat en ben je mooi aangepast aan wat "de gewone gang van zaken" heet.. WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. ben ik als aan de grond genageld en sta ik er met de hele buurt verslagen bij: "Gisteren stapte hij hier nog voorbij!" We kennen die jongen. WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. en dat jij toch ook maar één keer leeft. God. als ons eigen leven een deel van zijn zin verloren heeft zonder dié mens. praat je mee met wat ze allemaal zeggen. Als radio of krant berichten brengen van ongevallen en rampen. we hebben met hem gepraat.. Elk ogenblik sterft ergens een mens. zeg ik wel eens "hoe wreed" en "och arme" maar ik lig er niet van wakker. kiezen voor de zwaksten. dat het ieder voor zich is in het leven. . Dat raakt me niet. als diegene die heengaat ons nauw aan het hart lag. Maar tenslotte spreekt men slechts van 'iemand verliezen' als persoonlijke banden losgerukt worden. leef jij ook ten koste van anderen.

een meter. een vriend of vriendin. de schuifelende voeten nu voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei. maar slechts mijn oog raakt hier verleid. ik mis de échtheid in gevoel. een vader of moeder. omdat we geloven dat de dood niet het einde is. Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is. een broer of zus.nu Allerzielen nadert. Heer. Uw liefde tot de mens laat niet toe dat zij in het niets zijn verdwenen. Sereen het beeld. Wij willen dit doen zonder verbittering in ons hart. Voor die verhoopte toekomst hebben we geen precieze woorden. Help ons geloven dat onze overledenen voortaan in uw nabijheid leven. Mijn hart blijft onberoerd en koel bij commerciële liefde rond het graf tentoongespreid. Stervende bloemen in een kerkhofnevel. alleen het vertrouwen in uw Zoon. Gaat het om diegene die hier ligt of eerder wat een ander ziet? Immer verlaten doden komen nu in volle licht maar hun naam. willen wij ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar waren: een peter. Amen. ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijk aan. die door zijn dood het Leven bracht. onder chrysanten. Gij geeft toekomst aan hen die Gij opneemt in uw goedheid. herfst overpareld en bewebd. vind ik niet! Vergeef de kilte van mijn hart dat slechts naar ware liefde vraagt wanneer het schijngevoel der massa aan mij knaagt .

Munt uit. en het lukt. Ze moeten je tot leven wekken. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. leer ons dan rontgenfoto's maken." Dit las ik op een verloren stukje papier.. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. iemand naar wie je opkijkt. wees dan een ster. wees dan een struik in het dal. God." Als iemand dat tegen je zegt. Kan je de zon niet zijn. dan ga je het proberen. luisteren en vooral liefhebben. een nieuw mens van je maken. Als we dat kunnen. . iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden... is de volgende gedachte: Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots.. voelen. Onze ogen maken inderdaad vele foto's op een dag en ontwikkelen ze onmiddellijk. Schrijven. wees dan een pad. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". Geef ons daarvoor een hart dat kan zien. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen.Zeker voor diegenen van wie het de voorbije twee maanden wat tegenviel. in wat je ook bent. Kan je geen snelweg zijn. Je zou het anders en beter willen zeggen. wees dan een struik. Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg. Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit. Heer. zoveel mogelijk. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. "Je ogen zijn als foto-apparaten. maar je voelt dat elk woord té veel is. zodat we elke avond heel wat foto's kunnen bekijken. En toch schieten woorden ook vaak tekort. doorzien. geef ons een fijngevoelig oog om dat wat we zien op de juiste manier te zien.. Heer. Kan je geen boom zijn.. maar eigenlijk voor iedereen. De man geloofde dat het kon en hij deed het. zoals: "Je kunt wat.

Maar wat? Al wat hij nog had. daarom vandaag een tekst over vrede. maar allen gingen hem achteloos voorbij. De rest had hij reeds bij andere gelegenheden weggeschonken. . Met vrede moet men onophoudelijk bezig zijn. Maarten. In de loop van de volgende nacht verscheen Christus aan Maarten in zijn slaap. Wetenschapsmensen worden betaald om te zoeken naar meer vernietigende wapensystemen. die zag dat de anderen geen erbarmen toonden. Hij droeg het deel van de mantel.Tijdens een heel strenge winter. zag Maarten. Vele omstanders begonnen om hem te lachen omdat hij er in een halve mantel maar potsierlijk bijliep. "Indien je vrede wil. met meer inzicht. maar het is verheugend dat zoveel mensen ernaar op zoek zijn. betreurden diep dat zij niet hetzelfde gedaan hadden en de arme een kleed gegeven. Dan hoorde hij Jezus duidelijk zeggen tot de engelen die Hem omringden: "Maarten heeft mij met deze mantel gekleed. Maar anderen. waarin velen leden onder de ijzige kou. maar in de eerste plaats van het beheersen van conflicten. Deze smeekte de voorbijgangers om medelijden. De andere sloeg hij zelf weer om. sneed zijn mantel middendoor en gaf de ene helft aan de arme man. temeer daar zij eigenlijk rijk genoeg waren. Wat is vrede voor vele landen? Vrede is geen kwestie van wapens. Volgens sommigen zitten we in het laatste stadium van de beschaving. Maarten herkende het kleed. In die situatie zijn we terechtgekomen : de politiek van de mogelijke vernietiging. Waartoe heeft dit mensen gebracht? Elk punt van de aardbol ligt in de greep van atoomwapens. Hij trok het zwaard waarmee hij omgord was. bij de poort van een stadje in Frankrijk een armzalig geklede man. wilde als christen zelf iets voor de man doen." Vorige vrijdag werd de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog herdacht. was de soldatenmantel om zijn schouders. bereid je dan voor op de oorlog!" Dat was de leuze. dat de heilige aan de arme gegeven had. We staan er nog veraf. Toch spreekt iedereen over vrede. die toen soldaat was.

behalve onszelf. We leren alles te verklaren en water wordt H2O. We hebben geleerd alles te verklaren. licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig. bang. stilten zijn. Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt. dat het leven heel wat rijker is dan wij mensen kunnen begrijpen. en het levenswater is niet te vatten in een scheikundige formule. Zo kan je ook een lichtpunt zijn voor anderen. Nee. God. ziek of ontgoocheld bent. Maar nu gaat onze wetenschap er snel op vooruit en we hebben je niet meer nodig. water en vuur. leer ons inzien dat het leven meer is dan een hoop welbepaalde formules en wetten. iemand die klaarstond om alles en iedereen te straffen. warmte drukken we uit in calorieën. veel sterker dan een stortvloed van woorden. met gesloten lippen. de maan of de halogeenverlichting op je kamer. Arm blijf je. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. en het vuur van de liefde heeft niets met oxidatie te maken.God. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel. Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 10 uur op een regenachtige decemberavond. we kennen alles. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. Die er altijd voor je zijn. Neen. Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. in welke omstandigheden dan ook. vroeger was je de "dreigende onbekende". de man die de macht had over donder en bliksem. vuur wordt een oxidatie. . maar we weten geen weg met het mysterie van ons bestaan. Maar de warmte van het hart kan je niet uitdrukken in calorieën.

Je moet geloven dat God er is en dan pas. die heeft je geduwd naar het goede.. Het is alsof de geuren.. Men probeert God te zoeken.. Die ruik je ook niet. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij...Daar is hij. Het leven is een vooraf uitgestippelde weg. maar dan ook altijd is geweest. aan het einde rest enkel nog de herinnering. Het leven is een film die men afdraait. hij die er altijd. ruiken. het valt je niet op.. daar was hij toch. Maar God.. Maar je zult hem nooit voelen... Het leven is snel gestreden. die heeft je gedragen.. de geuren in je eigen kamer.. een oorlog vol tegenstrijdigheden... vol met oneffenheden.. of neen. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn.. begrip en onbegrip.. vinden. God te. God.. je eigen omgeving zijn. ja.. God te voelen. maar ook fijn en uniek. die is er altijd geweest. weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede.... dan ga je hem misschien voelen. liefde en haat. Overal waar liefde en vrede is daar is God ... de geuren in je eigen huis. je eigen kleren.. Het leven is vergankelijk. bergen en dalen...... Alles wat goed en mooi is dat komt van God. waarvan je niets wou te weten komen. zelfs niet de geur van... een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as. hier is hij. Het leven.. of ja toch wel. het leven is zo kort. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest..

Maar mijn moeder zei. dat is belangrijk om te weten. En abraham zei dat. U bent inerlijke energie. zegt de filosoof. rust om uit te rusten. een schouder om te huilen en een glimlach om aan op te trekken. en Mozes. voor uw liefde.Heer. Maar ik mis soms het vertrouwen. dat u er echt bent. Wijs de weg. .God en noem voorzichtig uw naam. Niemand is als u. Geef kracht om door te gaan.en Jezus. U bent een bedenksel. ik dank u voor uw trouw. U bent een schuilplaats Heer. Help ons in ons leven om het goede te doen. hoop voor de toekomst. zegt de therapeut. amen. Wilt u iedereen zegenen en bemoedigen die deze woorden leest. En ik zou het in ieder geval ook willen. Verstaat u mij? Weet u wat er leeft in mijn hart? Ik wil met u praten zoals ik dat doe met een goede vriend of vriendin. We kunnen altijd in die schuilplaats terecht. Ik zit hier alleen. U bent de dood. Die schuilplaats dragen we met ons mee. Bedankt Heer. Schijn een licht. altijd. zegt de psychiater. dat u een vriend bent die ons niet in de steek laat.

Jezus het spijt me. Ik wil grote wonderen en tekenen doen omdat ik dat wil en niet om U naam te verheerlijken. ik bid straks op mijn kamer wel verder. ik kan er ook niet mee ophouden. U vult mij met Uw licht waardoor ik in mijn hart kan kijken. en dan zie ik zoveel vuiligheid. Ik wil U gewoon danken dat U mij kent en toch van mij blijft houden. soms heb ik het moeilijk met U maar toch zal ik met alles wat ik heb en ben u liefhebben.Vader. maar het is zo waar. . Dank U Vader dat U elke dag weer in liefde naar mij kijkt en mij niet veroordeeld om mij vaak duistere hart. ik kan niet opeens ervoor kiezen te verlangen om U naam verheerlijkt te zien. dit word zo vaak gebeden dat het vaak zonder enige betekenis word uitgesproken. vinden mensen hier waarschijnlijk niet fijn. mijn alles. Ik dank U dat U van mij houd zoals ik ben. En weet U Vader. maar wat zij niet zien is dat ik vaak doe wat juist is omdat ik juist wil zijn en niet omdat ik juist wil zijn voor U. Dank dat ik mag weten dat U mij veranderen zult van binnenuit met Uw Geest Vaak vind ik dat U te langzaam werkt in mij. ik blijf altijd maar zo egoïstisch zijn. maar ja. Jezus laat ik mijn gebed maar niet al te lang maken. U bent mijn leven. en genezen worden. en ik wou dat ik er mee op kon houden maar alleen U kunt dat doen. het is gewoon vaak zo moeilijk om geduldig te zijn. en niet omdat ik uit liefde graag mensen tot U zie komen. niemand anders ziet dit en kijkt daarom naar mij op wanneer ik woorden van Uw wijsheid spreek of laat zien in wat voor heiligheid ik leef. Ik hou van U Jezus. als U het op dit tempo doet dan zal het wel het beste zijn. ik kan niet ophouden liefdeloos te zijn. Ik ben waarschijnlijk niet eens dankbaar genoeg maar zelfs dat heeft U volbracht. Ik zie dat dingen in mij vaak om mij draaien en niet om U.

Vader. Heer God. Waar zie ik weer Uw Goddelijk licht schijnen? Glorie aan God de Almachtige. maar voor eeuwig. Amen Ik dank U dat U mijn leven zo leidt dat ik steeds met de goede mensen op het goede moment in contact kom. bedekt alles. en leer ons zien naar de grote dag waar we te samen zijn. niet voor dit leven alleen. Geef kracht om te leven zo uw het wil. het is het kwade dat uw kinderen ten onder wil zien gaan. Waarom oh waarom voel ik mij dan niet blij. . Geef hen de kracht Heer. Geef uw kracht want dat is leven. Smekend sta ik voor U om al dat leed te verzachten. Met uw te gaan is overwinnen. mijn ziel ontbloot. Want de pijn is niet makkelijk om te verdragen. Leid ons leven door uw Zoon. en heelt alles. Veel komt op de weg van dit leven dat door geen mens te dragen is. Mijn strijdbijl begraven. blijf ons mensen genadig. Wij bidden in uw naam. Zijn liefde overwint alles.Ik voel verzoekingen van alle kanten. Ik wil U vragen al diegenen om mij heen te beschermen die door U op mijn levenspad gezonden worden. door hun tranen heen de toekomst te zien die U met hen voor ogen hebt. Dank U. Ook wil ik U vragen de mensen sterkte te geven die het erg moeilijk hetzij lichamelijk of psychisch hebben. Ik ben verward want Uw Geest doet zoveel ontwaken. Amen. Want zonder uw kracht is het niet te doen.

Ontferm U en leid mij naar het juiste pad voor mijn leven.. die liefde die we soms ook mogen ervaren. dat voel ik soms. Dan zullen wij beter in staat zijn om Uw Blijde Boodschap te verkondigen en Diezelfde Boodschap te leven en EENS zullen wij . Ik dank U dat U NU al DOOR Uw Zoon Jezus Christus een relatie met ons hebben wilt. De wonderen die U in mijn leven heeft gedaan zijn ontelbaar. van ELK van ons . maar U kent van verre mijn gedachten.. Uw Stem door onze broeders en zusters. onze Heer in eeuwigheid. Heer u bent altijd bij mij. Leer ons luisteren naar Uw Stem .Met mijn diepste respect vraag ik U geef mij een roeping. Dat bid ik U.Lieve Heer. Goede God. Want ik wil zeker veranderen voor. Amen. en breng licht en aanvaarding in ons aller bestaan.. Leer ons daartoe bidden. Ook al ben ik nog zoekende in wat ik wil met geloven. Ik kan geen woorden vinden om uitdrukking te geven aan mijn verdriet en wanhoop. Laat me weten wat U denkt in mijn geval te kunnen veranderen.. Dat U ZO veel van ons houdt . ..allen verenigd . Lieve Vader in de Hemel. zodat Hij ons meer van Uw Liefde kan laten zien. Amen. eenzaam. U lacht mij toe en omringt mij met Uw liefde.. Ik dank U voor alle liefde die U mij dagelijks toezendt. Ook in anderen zie ik Uw gelaat oh Heer. ik vraag U: maak ons ontvankelijk voor Uw Heilige Geest. Gedenk ook mijn medemensen in welke nood dan ook.. Uw Stem in de Bijbel. Heer.. Ik voel me verlaten.klaar zijn als Uw bruid. en als een bootje dobberend op de wereldzee. voor Zijn werk in onze harten . Ik ben u meer dan dankbaar voor al hetgeen U steeds weer uit genade laat zien. Ik prijs U om alle liefde die we van U mogen zien . wees er voor mij!!! Amen Vader in de hemel.. met en door U. Mijn kerkgang is betreurenswaardig maar mijn band met U verdiept zich meer en meer. door Christus. dat U Uw eigen Zoon schonk. Leer ons werken aan onze relatie met U..

Een ding is zeker, ik geloof in u. Wilt u mij helpen om de juiste weg te vinden om met geloven om te gaan. Ik wil u danken voor mijn gezin, de warmte die ik voel als ik aan hen denk. Aan al mijn vrienden en dat ik werk voor de kerk mag en kan doen. Samen staan we sterk. Ik geniet te weinig, terwijl ik een goed leven heb. Ik hoop dat mensen in moeilijkheden uw licht mogen zien en u mogen voelen. Raak ons aan en blijf dit doen, zodat wij u blijven gedenken. Amen.

De Rozenkrans (met de 5 blijde, 5 Droeve en 5 Glorievolle Geheimen) Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Inleidend gebed: Wij bidden de geloofsbeleidenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen. Geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd

Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.

Eens zat iemand te vissen aan het meer. De zon scheen en de visser was gelukkig. Er kwam iemand langs die vroeg: "Waarom gebruik je niet meer dan één hengel, dan kan je meer vangen?" De visser zei: "Ja, en dan ?" "Dan verdien je meer", zei de voorbijganger. "En wat dan?" vroeg de visser. "Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog meer te vangen." "Ja, ja... en wat dan?" "Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen." "En wat dan?" vroeg de visser. "Dan huur je een knecht, met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis." "En wat dàn?" "Wel, dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen", zei de voorbijganger, "en dan, wel ja, dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen." "Zo is het", zei de visser, "laat mij dus maar rustig zitten!"

Dat je kunt lopen, zien, tasten, horen, ruiken en voelen, is dat vanzelfsprekend voor jou? Dat er bloemen, bomen, zon, maan en sterren zijn, heb je daar ooit bij stil gestaan? Boeit het je nog, dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint, dat er vriendschap bestaat, dat mensen verliefd kunnen worden, dat er kinderen geboren worden? Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is, als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt. Bouw geen muren om je heen, want dan zie je het echte leven niet meer. Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. Geloof in jezelf en in het leven. Droom niet over wat zou kunnen, maar begin eraan.

Bah, weer een dag, denk je. Een dag in de sleur, een dag zoals er dertien in een dozijn zijn. En je hijst je 's morgens op en sleept je door de "afschuwelijke dag" heen. Je bent blij, als je 's avonds weer in je bed ligt, dat je dag voorbij is, terwijl je diezelfde dag blij kon geweest zijn, dankbaar en vriendelijk en gelukkig, maar dat deed je niet, want het was maar "weer een dag".

God, soms vraag ik mij af hoe ik van mijn leven iets waardevols kan maken. Kan het zijn dat, als je je leven deelt, je dan ook gelukkiger wordt ? Maak mij bereid om in het voetspoor van Jezus te treden, om op te komen voor al wie uitgestoten wordt, om echte vriendschap te delen. Geef mij een hart dat aandachtig is voor de nood van medemensen en dankbaarheid voor alles wat ik zomaar krijg. En geef mij ook iets van die vreugde van het evangelie: dat ik de blijde boodschap niet voor mezelf zou houden, maar dat ik er iets van zou waar maken, daar waar ik leef.

" Als iemand dat tegen je zegt. Je kijkt om: een mens die je toelacht. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. als je nog kunt juichen omdat je leeft. God. als je je nog durft inzetten voor je ideaal. ik ga met je mee"." Schrijven. fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang.Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden." Dan kun je zeggen: "Ik geef gestalte aan de droom van God met de wereld. zoals: "Je kunt wat. Je zou het anders en beter willen zeggen.. maar je voelt dat elk woord té veel is. als je nog eerlijk door 't leven kunt gaan. . Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. Ze moeten je tot leven wekken. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. zeg je dan. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. dan ga je het proberen. iemand naar wie je opkijkt. En toch schieten woorden ook vaak tekort. De man geloofde dat het kon en hij deed het.. als je nog kunt liefhebben. een nieuw mens van je maken. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". God gaat altijd in mensen met je mee. als je elke avond kunt zeggen: "Ik deed mijn best. ogen die je moed geven. en je voelt een hand die vast is en warm. God. en het lukt. Als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag.

maak onszelf tot nieuwe mensen. Die kei had lang in het water gelegen. dan durf je niet. Amen. maar je denkt dat je het niet kan. Een man uit India vertelt over het christendom. is het bijna zeker dat je niet zal winnen. dan ben je het ook. Zo gedragen zich de mensen in Europa. een kans tot denken en danken. Als je denkt dat je niet durft. Want in het leven ontdek je dat succes begint bij de wil van een mens.. maar het water had de kei van binnen niet nat gemaakt. Als je denkt dat je verslagen bent... hard en rond. Al eeuwen lang zijn ze ondergedompeld in het christendom en zijn zegeningen. Laat ons er dit jaar voor zorgen dat die man geen gelijk heeft. Ik zat bij een Himalaya-rivier. maar het christendom doordringt hen niet. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. . leeft niet binnen in hen. dan ben je al verloren. en glad. Veel hangt van je instelling af. Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om de proefwerken goed voor te bereiden. een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen. Hun hart is te hard. Als je graag wint. laat deze dag. Dat is niet de fout van het christendom. ik nam uit het water een mooie kei..Heer God. een kans tot zoeken en bewonderen. Zij leven in het christendom. Als je denkt dat je zal verliezen.

o mijn Zaligmaker. dit is volstrekt noodzakelijk voor alle christenen. wanneer ik niet alles aanwend om mij er de verdiensten en de vruchten van toe te voegen. dat is te zeggen: mijn godsdienst kennen en uitoefenen? Dit is de genade die ik verzoek. Amen. met uw geboden te onderhouden en uw deugden na te volgen. zich van de plichten van ware christen te kwijten. die trachten zalig te worden.Over de navolging van Christus en afzien van alle ijdelheden der wereld Oefening Om Jezus Christus volmaakt te eren. aangezien zij alleen door de kennis. om te kunnen zalig worden. . de grootheid van uw persoon en de verhevenheid van uw geheimen te onderzoeken en te kennen. Hem te beminnen en Hem te volgen. zonder zich toe te leggen om zijn voorbeeld te volgen. en te leven gelijk Hij geleefd heeft. De gevaarlijkste van alle ijdelheden is aan de Zaligmaker te willen behagen door een verheven kennis van zijn Godheid te bezitten. moet weten en doen wat Gij geleerd en gedaan hebt. Gebed Mijn Jezus! Wat zal het mij baten. door de liefde en door de navolging van Jezus Christus christenen zijn. aangezien ik. en om door de eer welke men Hem bewijst. en welke ik hoop dat Gij mij zult verlenen. moet men zich toeleggen om Hem te kennen.

en zichzelf te vergeten en te haten. beminnen en omhelzen. die zonder onderzoek of enige twijfel gelooft al wat God wil dat wij geloven. versmaad en onbekend leven! O leven dat verborgen is in God met Jezus Christus! Welk uitmuntend middel besluit gij in uzelf om de christenen heilig en zalig te maken! Maar hoe weinig zijt gij in het christendom gekend en gevolgd! Verleen aan alle stervelingen. Gij zult mij niet oordelen over wat ik geweten heb. maar wel over wat ik gedaan en verzuimd heb te doen om zalig te worden. Het eenvoudig en levendig geloof van een mens. . is beter dan alle goddelijke en menselijke wetenschappen. wanneer hij zich niet beijvert om God te kennen en te beminnen. o Heer! Dat zij dit leven leren kennen en hoogachten. O.Schrift. welke zonder dit geloof. Amen. Het is mij onmogelijk U te leren kennen en U niet te bewonderen. zegt de H. de geest verhovaardigen. het hart verdorren en voor de zaligheid van een christen vruchteloos zijn.Niet te hoog van zichzelf denken Oefening Dwaas en vruchteloos. en niet mijzelf te verachten en te haten. Gebed Mijn Zaligmaker! Genees in mij de al te grote begeerte die ik heb van alles te weten. maar tevens is het mij ook onmogelijk mijzelf wèl te leren kennen. en die in zijn hart gesteld is om alles te doen wat God wil dat wij doen om zalig te worden. genees mijn onachtzaamheid in het volbrengen van wat ik voor mijn zaligheid moet doen. is de wetenschap van de mens.

zonder nochtans mijn hart te raken of te veranderen. en het werkdadig maken. algen mij.Over de leer der waarheid Oefening De waarheden leren. die ons geleerd hebt dat zij het niet zijn die zeggen: Heer. ootmoed. weten wat ter zaligheid nodig is. in uw hart te winnen en mij waardig te maken om uw liefde in de tijd en in de eeuwigheid te genieten. die de wil van uw Vader volbrengen en hun leven volgens hun geloof schikken! Stort in ons. Amen. niet zozeer om ze te kennen dan in het werk te stellen. Amen. Gebed O. er smaak in te vinden en in het werk te mogen stellen. van alles onthecht en in alles niets zoekende dan U alleen. Schriftuur en de godvruchtige boeken met de geest waarin zij geschreven zijn. Geef mij de genade dat ik. daar ik zo weinig verricht om zalig te worden. te weten: lees ze om daarin de waarheid te vinden. en het verdriet mij zoveel te weten en zoveel te horen spreken over de eeuwige waarheden en over mijn zaligheid. de goddelijke Ingever. mijn geest treffen en overtuigen. die de nieuwsgierigheid van mijn geest strelen. mijn God! Spreek tot mijn hart om het te veranderen. mij toelegge om ze in alles te volgen. het eeuwig woord aanhoren. . Het lezen der Heilige Schrift Oefening Lees de H. geheel mijn wetenschap stelle in u te behagen. Bid de H. Geest. Gebed Spreek. bij een christelijke geest. wat meer tot het hart dan tot de geest spreekt. door het lezen van goede boeken onderwezen. welke ik lees. om u te stichten en om een oprecht christelijk leven te leiden. Maak dat ik in uw wet en aangaande uw wil. terwijl de waarheden. maar wel zij. Schriftuur met geloof. Lees de H. mijn Jezus. Heer! Die het rijk der hemelen zullen binnentreden. om u te onderwijzen. en dat alzo wat Gij mij leert. eerbied en leerzaamheid. van ze te mogen verstaan. in U te beminnen. de regel van mijn gedrag worde. een christelijk hart en een christelijk leven. De bespiegelende kennissen. ziedaar wat de wetenschap der christenen moet uitmaken.

Amen. dan de ware of valse aantijgingen die de een de ander doet. wanneer men de evennaaste beledigt. aangezien Gij gezegd hebt dat. en wanneer men iets van de evenmens gehoord zou hebben. en de personen te verzoenen tussen welke men tweedracht heeft verwekt.Over de voorzichtigheid in handel en wandel Oefening Niets is tegenstrijdiger met de liefde en schadelijker ter zaligheid. Geef mij tezelfdertijd die omzichtigheid in de liefde. die ons doet zorgen om deze in niets te kwetsen. aangezien dit gebod volstrekt noodzakelijk is ter zaligheid. aangezien zij de gemoederen verbitteren. tenzij men er een goede biecht over spreekt en men voornemens zij het kwaad te herstellen dat men heeft veroorzaakt. Men mag dan niets overdragen of de aantijgingen niet geloven. Gebed Maak. . dat Gij ons hebt gegeven wanneer Gij ons geboodt de evennaaste te beminnen gelijk Gij ons bemind hebt. onenigheden veroorzaken. Geef dat ik uw hart geen ongenoegen toebrenge. o mijn Zaligmaker! Dat ik nauwkeurig het gebod van liefde jegens mijn evennaaste onderhoude. men de appel van uw oog kwetst. de harten ontroeren. en men over deze zonden de vergiffenis van God niet kan bekomen. mag men er aan niemand over spreken. met mijn broeders enig leed te veroorzaken. de haat vermeerderen.

Als ik mijn ogen sluit. Ik heb mij wel eens afgevraagd : ben ik hier maar tot een bepaalde dag. de rede aan het geloof en geheel de mens aan zijn God. houdt dan alles op ? Was dat handvol jaren de bedoeling van mijn bestaan ? Als je er even over nadenkt. voel je dat er meer is. die gerustheid van geweten. en wij moeten niets ontzien om deze in ons te voeden. een uitzichtloze gedachte. welke ons vol betrouwen uw goedheid verzekert en ons getrouw maakt om daaraan te beantwoorden . tot aan een bepaald uur. Doch wij kunnen die vrede der ziel noch vinden noch behouden. welke Gij ons zult geven om ze te overwinnen. hoe meer wij deze willen voldoen. Geef dat onze begeerlijkheid aan de rede onderworpen zij. en welke Gij alleen ons geven kunt. . na de genade Gods. jawel. hoe minder zij ons zullen lastig vallen. Gebed Geef ons. integendeel. door de kloekmoedigheid. hoe minder wij tevreden zullen zijn. Heer. hoe meer weerstand wij daaraan bieden. hoe meer wij die bevechten. dan in het verzet tegen onze driften en tegen de ongerechtigheden van onze begeerten. het grootste goed. Amen.die vreze Gods. die inwendige. vrede. en onze geest en ons hart in uw liefde behoudt.Over de ongeregelde begeerten Oefening De vrede des harten is. dat de God van hemel en aarde met zijn kostbaarste en geliefde schepsel andere bedoelingen heeft dan alleen luttele jaren leven op een aarde waar vrijwel altijd onvrede en tegenstrijdigheid heerst. die alle gedachten te boven gaat. stilte. immers. hoe meer zij ons in vrede zullen laten. Bedaar de stormen en de beroerten van onze driften. en houdt alles dan plotseling op ? Dat heb ik wel eens gedacht.

de geuren in je eigen huis. die ons tot U doet naderen en uw liefde doet bekomen. dan ga je hem misschien voelen. zelfs niet de geur van. weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. de geuren in je eigen kamer. die is er altijd geweest. die heeft je geduwd naar het goede. aan U toe-eigenen: geef ons die inwendige ootmoedigheid des harten. maar geef in alles en voor alles de eer aan God. waarmede wij uw barmhartigheid zullen verwerven... genees in ons die hoogmoed en die ijdelheid van een opgeblazen en hovaardige geest. Amen. Je moet geloven dat God er is en dan pas. Maar je zult hem nooit voelen. noch over uw bekwaamheid verheffen. onzekerder en onstandvastiger dan de mens. . Die ruik je ook niet. onderworpen en leerzaam hart om uw heilige wil te kennen. Daar is hij.. te weten: op God. en niets van uzelf noch van anderen. ruiken. maar dan ook altijd is geweest.. het valt je niet op. daar was hij toch. Men probeert God te zoeken. je eigen kleren. hij die er altijd.. Gebed Heer! Wijl Gij alleen hen haat en versmaadt. die heeft je gedragen. of ja toch wel. en dat Gij dezulken eert en bemint.. God te voelen.. en geef ons een ootmoedig.vinden. waarvan je niets wou te weten komen.. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij. die door een inwendig behagen over zichzelf in uw tegenwoordigheid zich durven verheffen. op wie men alleen moet rekenen..God. hier is hij. die ons van U verwijdert en uw haat doet oplopen. arglist en leugentaal voor zich heeft... die niets dan bedrog. je eigen omgeving zijn. Wil u noch over uw goede werken.. Het is alsof de geuren.. aan wie ze alleen toekomt.. en het goed dat zij doen.. God te. die zich niet dan het kwaad toeschrijven.. want niets is er zwakker. of neen.Misplaatst vertrouwen en misplaatste trots Oefening Steun niet dan op Hem die niet kan ontroerd worden.. Verwacht dus alles van God. Maar God.

want indien ik U in de tijd niet bemin. wat hij in de eeuwigheid zal vervorderen. Dat uw vrienden uitschijnen door de godsvrucht. O beminnende God! O God. na mijn dood voor een onbekende God te verschijnen. indien ik nu alles aanwend om U te beminnen. mag ik hopen dat ik U altijd zal beminnen. en dat ik U als God bemin. hier in de tijd begint te verrichten. opdat hun voorbeeld u tot de deugd aanmoedigen en u van de ondeugd verwijderen. wat in mij is. mij aan U gewennende en mij naar U schikkende. een onberispelijk leven leiden. is het te vrezen dat ik U in de eeuwigheid niet beminnen zal. beneemt haar de godsvrucht en de inwendige geest. ik geen gevaar lope. die door de liefde Gods noch geregeld. die alle liefde waardig zijt! Geef dat ik U bemin. want dit alles verstrooit een ziel. gelijk zoveel christenen. om U te beminnen. trekt haar van God af. om U na te volgen. niet dan uit God levende. Gebed Geef. die ik nooit bemind zou hebben. noch bestuurd worden. Gelukkig de christen. wijkt! Amen. de onnodige gesprekken. meer dan mijn vrienden. en integendeel.Geen te grootte vertrouwelijkheid Oefening Vermijd de wereldse gezelschappen. meer dan mijzelf. de uitstortingen en neigingen des harten. . werpt haar in gevaarlijke gelegenheden van zonde en brengt haar allang in de ongeregeldheid. opdat. o mijn Jezus! Dat ik U meer bemin dan mijn ouders. en dat zij een geregeld. die zijn plichten en zaligheid behartigt en die. die zich niet ophoudt dan met Jezus Christus. dat ik doe wat mogelijk is om U te kennen. die zo noodzakelijk is ter zaligheid. dat is met een liefde waarvoor alles.

die zijn plaats bekleden! Hoe verdienstig is de volstandige oefening der gehoorzaamheid. edelmoedig en standvastig de gehoorzaamheid te beoefenen. het hart met ze te beminnen. uw Moeder. door mijn regel en door mijn oversten gebiedt? En hoe zou ik aan de tegenzin en de last kunnen toegeven. . Jozef kunnen zien gehoorzamen. zonder mij met ijver toe te leggen om nauwkeurig te onderhouden al wat Gij mij door uw ingevingen. en die God de volkomen meester van onze harten maakt. van de volmaakte liefde Gods.Gehoorzaam zijn en niet zijn eigen zin door willen drijven Oefening Welk geluk van niet af te hangen dan van God in de persoon der oversten. wanneer zij geboden U te kruisigen? O mijn Jezus! Geef dat ik mij aan de gehoorzaamheid onderwerpe om de uwe na te volgen. om de begeerte te tonen. stipt in alles aan de H. ziende dat Gijzelf aan uw beulen gehoorzaam zijt geweest. die ik heb van u te behagen en om in alles en altijd uw heilige wil te volbrengen. Het is de gehoorzaamheid die de uitmuntendheid. aangezien zij een aanhoudend werk is van verloochening. gedurende dertig jaren. Maagd. het hart en de werken samenspannen om ons de gehoorzaamheid te doen oefenen: de geest namelijk met ze goed te keuren. Maar hiertoe wordt verzocht dat de geest. Amen. en aan de H. van verzaken aan zichzelf. zonder deze te beminnen en te oefenen? Zou ik U. Gebed O mijn Zaligmaker! Zou ik U de onafhankelijkheid van een God aan de gehoorzaamheid kunnen zien slachtofferen. dat ik in de gehoorzaamheid aantrof. en de werken met spoedig. het geluk en de verdienste van het christelijk en kloosterlijk leven uitmaakt.

door tijdelijke goederen tracht te voldoen? Zoek in uzelf. die mij aandachtig maakt op de inzichten. maar een aandenken dat alles regelt. Weinig tot de schepselen en veel tot God spreken. en om zich innig met God te verenigen. Maak dat het eerbiedig aandenken aan uw tegenwoordigheid de gedurige bezigheid van mijn geest zij. en mij aan uw genaden getrouw doet worden. door de meditatie. en dat het altijd in uw tegenwoordigheid zijnde. in het Evangelie.Geen overbodige gesprekken Oefening Waken en bidden is het eenvoudig middel dat Jezus Christus. . houdt zich niet veel met het gebed bezig en oefent weinig de meditatie. Augustinus. dat in u is en alleen u genoegen kan geven. om zijn zaligheid te verzekeren. maar geef dat het onder uw ogen leve. ofschoon deze dingen tot de zaligheid der christenen zo voordelig en zo noodzakelijk zijn. Een ziel die te veel met de mensen omgaat. om aan de bekoring te weerstaan. dat bij U vergeleken kan worden? Gij zijt de God van mijn hart. om de zuiverheid des harten en de vrede van het geweten te behouden. Wat kan ik in de hemel en op de aarde aantreffen. opdat Gij in eeuwigheid zijn aandeel moogt wezen. niet hake dan naar het geluk van U in dit leven te behagen. die gans werelds is en zich met beuzelingen ophoudt. zijn tong niet gebruiken dan om goede en nuttige dingen te zeggen. verstrooide en dolende ziel. aan een christen geeft om de zonde te vluchten. de overtollige en nieuwsgierige gesprekken vermijden. wanneer gij u door geschapen voorwerpen. het waarachtige en het Opperste Goed. Wat doet gij. vindt niet veel smaak in God. en dat uw tegenwoordigheid in mij het vervolg van uw leven en de vertroosting van mijn ziel zij. die geest van overweging en ingetogenheid. O mijn God! Het verdriet mij als banneling buiten uw tegenwoordigheid te leven en zo weinig op het aanzien van uw grootheid getroffen te worden. en een bezigheid voor welke alles in mijn hart wijkt. zegt de H. Gebed Heer! Geef mij die inwendige geest. Amen. welke Gij wegens mijn ziel hebt. dat ik niets onderneem om daaraan te behagen. door vergankelijke vermaken. is een voortreffelijk middel om een inwendig mens te worden.

en in alle gelegenheden wederstand te bieden aan de ongeregelde begeerten van ons hart. Mijn hart is gans voor U. om onze zaligheid te verzekeren. en komen tot geestelijke groei? Oefening Evenals er niets tegenstrijdiger is met de ware vrede. om aan uw rechtvaardigheid door de boetvaardigheid.het verdelen. te overwinnen. Heer! Dat ik een andere meester dien dan U. of eerder het aan de macht uwer liefde onttrekken. zullen u in dit leven en in de eeuwigheid gelukkig maken. dit heilig geweld. waarin ik door mijn begeerlijkheden geboeid lig. welke volstrekt tot uw zaligheid nodig zijn. dit deed wat ik zonder ophouden doe om mijn driften en de verzoeken van mijn eigenliefde te bevredigen! Gedoog niet. Leg u dus ernstig toe om aan uzelf te sterven. indien ik. Gebed O mijn Zaligmaker! Hoe gelukkig. Breek mijn ketenen en verlos mij uit de onrechtvaardige en wrede slavernij. de wellust.Hoe vinden wij vrede. om alles wat u weerstaat. de gramschap -die vreemde goden. alzo is er ook niets bekwamer om ons een ware rust van geweten te geven. om het geluk van dit leven uit te maken. O mijn God. om in alles uw eigen wil te verzaken. de eigenliefde. om aan de vurigheid van uw driften te weerstaan. aan uw liefde door de getrouwheid te voldoen. en die oplettendheid. met het geluk en de rust van dit leven. dan zich aan de kwade lusten over te geven en zich van deze de slaaf en het slachtoffer te maken. de vadsigheid. dat ik het U onttrek en dat Gij van mij alles of niets eist. . die zorg. mijn Al! O God van mijn hart! Wees mijn aandeel in eeuwigheid. tevreden en zeker van mijn zaligheid zou ik niet zijn. Amen. dan onophoudelijk onze kwade neigingen te bevechten en te overwinnen. wanneer ik mijn hart tussen U en mij verdeel. aangezien er geen ware vrede van geweten noch enige verdienste te vinden is dan in wat men voor God en tegen zichzelf doet. Laat niet toe dat de ijdelheid. want ik gevoel.

en gedoog niet dat zij in mij de liefde voor de evennaaste of mijn getrouwheid jegens U verminderen. . zegt de Wijze Man. met het mijne niet te ontzien. Amen. zo zouden wij voor de evenmens niets hebben dan een natuurlijke verkleefdheid om de overeenstemming van gemoederen.Het nut van de tegenspoed Oefening Men moet de tegenspoed aanzien als een proef de liefde aangedaan. Indien eenieder de achting en het ontzag voor ons had. door mij dringend en voortdurend de noodzakelijkheid van uw hulp te doen inzien. onverwachte toevallen en wederstand ontmoeten en lijden van hen met wie wij leven. mij meer dan ooit aan u vasthechten. Gelukkig is het hart. welke onze eigenliefde verlangt en zich zo dikwijls inbeeldt te verdienen. die Gij toelaat dat mij overgezonden worden en die Gij wilt dat ik zal onderstaan. niets dan een menselijke erkentenis en een inwendig behagen jegens onszelf. dat het waardig wordt met God te zijn en bekwaam om aan de verlangens van zijn Hart te beantwoorden. Maar God wil dat wij overal tegenspraak. waaraan het wederstaat. en maak dat de bekoringen. verre van mij te verwijderen van U. opdat wij hen alleen ten opzichte van Hem zouden beminnen en omdat Hij het gebiedt. gezuiverd wordt: het is hierdoor. Gebed Heer! Ondersteun mij in zwarigheid en tegenspraak. Spaar uw hart. dat door tegenspoed beproefd en door bekoringen. die deze zuivert en ze bovennatuurlijk in ons doet ontstaan.

een oorlog vol tegenstrijdigheden. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn. en ik hoop dat Gij mij niet zult laten vergaan. vol met oneffenheden. in gevaar ben van verloren te gaan. Het leven is een film die men afdraait. standvastigheid in verzoekingen Oefening De bekoringen dienen om ons te zuiveren van de geheime geneigdheid tot de ijdelheid en tot de eigenliefde. Maar ik weet ook dat Gij kunt. en dat ik. Petrus. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as. zonder de hulp van God. tot U uitreiken. alsook van het vertrouwen in onszelf. ja. die wij in onszelf dragen. Het leven is vergankelijk. Zij dienen eindelijk om ons te onderrichten over onze machteloosheid. aan het einde rest enkel nog de herinnering. Zij dienen daarenboven nog. door de neiging tot het kwaad vervoerd. maar ook fijn en uniek.. om ons te verootmoedigen door de beproeving van onze zwakheden en door het gevoel van de wortel van verdorvenheid. het leven is zo kort. Het leven. begrip en onbegrip. Ik zal mijn hand. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest. liefde en haat. gelijk de H. met ons het gewicht van onze ellenden te doen gevoelen. met ons van alle voldoening een afkeer te geven. Het leven is snel gestreden.. dat Gij mij wilt ondersteunen tegen de geweldigste aanvallen van mijn driften. en met ons te verplichten van op God alleen te steunen. Aldus mistrouw ik mijzelf. zowel om iets goeds te doen als om ons van de zonde te bevrijden. Het leven is een vooraf uitgestippelde weg.Het weerstaan. . bergen en dalen.. Gebed Heer! Ik gevoel in de grote bekoringen dat ik niets uit mijzelf kan dan U vergrammen. Amen. en geheel mijn vertrouwen in U stellende. zeg ik tot U: Heer! Behoed mij! Ik ben op het punt van te vergaan. en uw Apostel verzekert mij.

die op de goddelijke tegenwoordigheid aandachtig is. dan door het licht van onze geest. en dat wij zoveel te scherpzinniger zijn op de gebreken van de evennaaste. als wij meerder verblind zijn op de onze. vergeeft zij niets aan haarzelf en alles aan anderen. en een hart. Heer! Dat ik alles vergetende. wat ik niet moet kennen of onderhouden. . Een geest. Gebed O mijn God! Wanneer zal ik. beminnen of bezitte dan U. aldus met God bezig en Hem aangekleefd. of in alles onwetend zijnde. en denkt niet aan haarzelf dan voor God: en terwijl zij tracht haar eigen hart te bewaren. met gesloten lippen.Niet lichtvaardig oordelen Oefening Wij oordelen meer door de genegenheid van ons hart. vrij van alle geneigdheid tot het schepsel en van alle vooringenomenheid tot mijzelf. en een ootmoedige toestemming in al wat Gij verlangt. mijn hart en mijn ogen alléén op U. Arm blijf je. O mijn Zaligmaker! Laat niet toe dat ik iets anders kenne. Amen. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. dat wij in onszelf goedkeuren wat wij in anderen veroordelen. een ziel. dat getrouw is aan de beweging van zijn genade. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. Onze eigenliefde brengt gewoonlijk teweeg. stilten zijn. mijn geest. houdt zich in haarzelf niet op dan met God. Boezem mijn hart een vurige begeerte in om U te behagen. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. niet leve dan in U en voor U. op mijn plichten en op mijn zaligheid gevestigd houden? Maak. veel sterker dan een stortvloed van woorden. die alle dingen ver overtreft.

het geloof zelf is zwak en kwijnend in ons. o mijn God! Dat ik zoveel tijd overbreng zonder mijn geest met uw tegenwoordigheid en mijn hart met uw liefde bezig te houden! Welke schande voor mij. maakt de verdienste van onze goede werken uit. zo weinig aan een God te denken. voor zoveel zij bezield zijn met de begeerte om Hem aangenaam te wezen. namelijk. welke men dikwijls vernieuwt. Paulus. al wat gij doet. Deze levende en werkende liefde. die gedurig aan mij denkt. zegt de H. Doet. die ons deze waarheden veropenbaard heeft. en voor zoveel ze met de zegel der liefde bestempeld zijn. o Heer! Die altijd door het vuur der liefde brandt. . opdat ik geen rust. Amen. en om in de tijd te beginnen. dan wel uit hoe grote liefde het werk voortkomt.Werken uit liefde verricht Oefening Men kan niet genoeg deze woorden van de schrijver aanhalen. geen geluk. Trachten wij dan God te beminnen in al wat wij doen. Gedoog niet dat ik één ogenblik leve zonder U te beminnen: en aangezien Gij het middelpunt van mijn hart zijt. Alles voor U. wanneer men veel bemint: dit is: dat onze werken aan God slechts waarlijk behagen. Gebed Het spijt mij grotelijks. en alles te doen in de liefde Gods. en dat men veel doet. o Heer! Alles in U. dat God zozeer niet aanziet hoeveel men doet. wat wij in de eeuwigheid zullen vervorderen. Dit moet ons hart onophoudelijk zeggen en doen om een bovennatuurlijk en verdienstelijk leven te leiden. noch enige ware voldoening meer vinde dan in U. door ingeving en beweging van de liefde Gods. druk daarin de gedurige tederheid en die innige en vurige begeerte van U te behagen en in alles en boven alles U te zoeken. indien het niet bezield is door de liefde en door een tedere godsvrucht voor de Heer. alles tot uw dienst. en dikwijls zo ongevoelig te zijn voor U.

Het is alzo. Amen. want daar is niets geschikter om ons te verootmoedigen en ons voor God te vernederen.. Gedoog niet. verduldig verdragen en niemand iets van onze eigen aard doen lijden. dit is onze nodigste oefening en het zekerste teken van een ware christelijke deugd. en hoe gevoelig wij zijn over wat onze begeerten tegenstaat. maar geef dat wij haar slachtofferen voor het geluk van U te behagen. o mijn God. en niets is rechtvaardiger dan van anderen te verdragen wat wij willen dat men van ons verdrage. en dat wij de wet van Christus zullen volbrengen. dit liefdewerk is een voortreffelijk middel om ons de hemel te doen bekomen. Dit verhopen wij van uw oneindige goedheid. o Heer! Dat de tegenstand met ootmoed en onderwerping gedragen.. Paulus. dan het gevoel van onze ellenden. stil te zwijgen als het hart getroffen is. aangezien hij in hem de deugd zuivert. zich te wederhouden als men op het punt is van uit te barsten. Wij moeten dan al wat uit de inborst van de evennaaste voortkomt. beproeft en volmaakt. voordelig is voor een christen. die het eeuwig leven verdient. dit is voorwaar een zeer heilige oefening. dat wij elkanders last moeten dragen. volgens de H. Maar wie ben ik voor God? Wat vindt God van mij? . die een wet van liefde is.Verdraagzaamheid tegenover andermans gebreken Oefening De zwakheden welke wij niet kunnen verbeteren. dat wij onze gevoeligheid involgen. want alles te gevoelen zonder iets in te volgen. van zachtmoedigheid en verduldigheid. Gebed Hoe waar is het. Soms vraag ik mij af: Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Waarom leven wij? Wie is God voor mij? Moeilijke vragen. in onszelf en in anderen te verdragen. Maar gij weet hoe lastig ons die beproevingen vallen.

in welke omstandigheden dan ook. Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 10 uur op een regenachtige decemberavond. bang. Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt. Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel. iemand die klaarstond om alles en iedereen te straffen. vroeger was je de "dreigende onbekende". God. donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig. en het levenswater is niet te vatten in een scheikundige formule. vuur wordt een oxidatie. we kennen alles. de man die de macht had over donder en bliksem. We hebben geleerd alles te verklaren. Maar de warmte van het hart kan je niet uitdrukken in calorieën. . maar we weten geen weg met het mysterie van ons bestaan. Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. Maar nu gaat onze wetenschap er snel op vooruit en we hebben je niet meer nodig.God. dat het leven heel wat rijker is dan wij mensen kunnen begrijpen. behalve onszelf. licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. Zo kan je ook een lichtpunt zijn voor anderen. de maan of de halogeenverlichting op je kamer. en het vuur van de liefde heeft niets met oxidatie te maken. leer ons inzien dat het leven meer is dan een hoop welbepaalde formules en wetten. warmte drukken we uit in calorieën. ziek of ontgoocheld bent. water en vuur. Neen. Die er altijd voor je zijn. Nee. We leren alles te verklaren en water wordt H2O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful