gebedenboekje

ik draag U in mijn hart Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen, om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden. Ik hoef mijn stem niet te verheffen, om met U te praten. Al fluisterde ik heel zacht, U hoort mij toch: want U bent bij mij, ik draag U in mijn hart. Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig; ik heb me enkel stil te houden, in mijzelf te kijken en me niet te verwijderen van zo'n hoge gast. Als bij mijn broeder en beste vriend mag ik bij u vertoeven, U zeggen wat mij kwelt, en aan U vragen mij te helpen. Want ik weet, dat U mijn Vader bent en ik uw kind. Theresia van Avila (1515-1582) *** Weet U niet dat u Gods tempel bent? Paulus aan de christenen van Korinte

Morgengebed Mijn God, ik vraag uw zegen voor de komende dag. U, die mij het leven geeft, help mij om vandaag te doen wat U van mij vraagt. Mag ik ook in moeite of verdriet ervaren, dat U bij mij bent, dat U in mij bent om mij te troosten. Zegent U ook al die mensen, met wie ik mij in lief en leed verbonden voel. Leer ons voor elkaar te leven en geef uw liefde in ons hart. Door het geloof in Jezus, uw lieve Zoon, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Amen. *** Ál wat wij doen heeft zoveel waarde, als het van ons heeft gekregen door ons gebed in de vroege morgen wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. U bent de gezegende onder de vrouwen; en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars: nu en in het uur van onze dood, amen. *** God is liefdevol en goed, voor allen die in eerbied met Hem leven.

en Ik zal je rust geven. allen die vermoeid en belast zijn. uw Naam worde geheiligd. en je zult rust vinden voor je ziel. zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. in eeuwigheid. maar verlos ons van het kwaad. want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. *** Kom tot Mij. Geef ons heden ons dagelijks brood. Mat 11:28-30 . En leid ons niet in bekoring. uw Rijk kome. En vergeef ons onze schuld.onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt.

de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. en in Jezus Christus. de derde dag verrezen uit de doden. Liefde is God. Dan wachten wij ook ongestoord 't Einde zonder vrezen.wat was het lot? Het zou op niets gelijken. en in je hart gelooft. Ik geloof in de Heilige Geest. gestorven en begraven. Liefde is wat leven doet. de almachtige Vader. de vergeving van de zonden.ik geloof Ik geloof in God. die ontvangen is van de Heilige Geest. Van ontroering beven. Zonder liefde . Liefde is alles. Het maakt van armen rijken. *bij de doden **gelovigen *** Als je met de mond belijdt. de gemeenschap van de heiligen**. de almachtige Vader. leid ons voort Doordring ons van uw wezen. zijn enige Zoon onze Heer. Die neergedaald is in de hel*. zul je behouden worden Rom 10:9 "Liefde is het hoogste goed Aan de mens gegeven. En zij het leven kort of lang Gods Liefde maakt geen sterven bang. dat Jezus de Heer is. zit aan de rechterhand van God. Die opgestegen is ten hemel. de heilige algemene kerk. dat God Hem uit de doden heeft opgewekt." . Geest van Liefde. Schepper van hemel en aarde. Amen. is gekruisigd. geboren uit de maagd Maria.

Ik geloof in uw trouw.ik geloof Heer mijn God. *** Jezus. U kent mijn toestand beter dan ikzelf. In uw antwoord op mijn gebed heeft U het beste met mij voor. dat U mijn gebeden hoort en beantwoordt. precies zoals wij. Ik geloof in uw macht: niets is voor U onmogelijk. ik geloof in U. om ook in tegenslag en verdriet dit geloof niet te verlaten. die ik niet kan doorgronden. Ik geloof in uw goedheid. Help mij. ook al ervaar ik dat soms niet. Ik geloof in uw wijsheid. Heb 4:15 . o God mijn Vader. Want Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. al uw handelen jegens mij is in liefde. de Zoon van God: Hij is in staat mee te voelen met onze zwakheden.

Kom o Geest. Joh 7:37 . licht voor het hart. Kom o Geest. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. vrede in de strijd. Geef ons vreugde. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde. kom. kom. heel wat gewond is. reinig wat vuil is en onrein. kom. kom. zachtheid die geneest. oud pinkstergebed *** Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Kom o Geest. maak zacht wat is verstard.gebed tot de Geest Kom o Geest. leid wie de weg niet vindt. troost van de armen. die niet vergaat.

Amen. Zoon en Heilige Geest. ontferm U over mij. geef mij de kracht. Vader. U ging tot aan het kruis. en jullie alles in herinnering brengen wat Ik gezegd heb. om ook mijn weg te gaan.Vader . richt me telkens weer op. Geest van God. blijf waakzaam mij nabij. Die de Vader jullie in mijn naam zal geven. Zoon en Heilige Geest God. mijn Vader. voor mij gebaand. en laat mij nooit alleen. Joh 14:25 . draag mij in uw handen. *** De Helper. zal jullie alles leren. en breng me terug wanneer ik afdwaal van Gods liefdeweg. ten einde toe te gaan. God. Zoon van God. als ik dreig te vallen. de Heilige Geest.

mijn God. Maar als jij de mensen niet wilt vergeven. mijn nalatigheid en mijn zonde. Vergeef mij en wees mij genadig. ontferm U. belijd ik mijn schuld. Uw liefdevolle goedheid kent geen grenzen. Maar U blijft mijn God. zal ook je Vader jouw overtredingen niet vergeven. altijd. Heer. en U ziet de wegen die ik ga.gebed om vergeving Voor U. U kent mij. *** Als jij de mensen hun fouten wilt vergeven. Amen. Doe mij zo elke dag iets dichter tot U komen. Richt mij weer op. eeuwig duurt uw trouw. zal je hemelse Vader ook jou vergeven. Mijn daden zijn voor U niet verborgen. vernieuw mijn kracht en maak mij standvastig op de weg die U mij wijst. Mat 6:14-15 .

*** Laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof. Toch blijven wij tot U roepen. dat U er altijd bent. Soms leven wij met een hart vol twijfels. amen. hopend dat U ons hoort. wij horen U niet. God. ik dank U. Doe in ons het vertrouwen groeien. ook wanneer het stormt. U toch bent toch onze God. missen we houvast. wij zien U niet. wanneer U afwezig lijkt.vol twijfels God. om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden. dreigt storm ons te ontwortelen. wanneer het donker is. en komen wij biddend en smekend naar U toe. Heb 12:1 . elke dag weer. niemand van ons kan U aanraken. die met de mensen wilt zijn.

beschaam ons vertrouwen niet. Richt ons weer op en doe ons herleven. Jesaja 49:14-16 . Kan dan een moeder haar kind vergeten en niet langer bezorgd zijn? Zelfs al zou een moeder haar kind vergeten: Ik vergeet jou nooit. Geef dat wij niet bezwijken onder onze last. voortdurend zijn mijn ogen op je gericht. Heer.gebed in nood Heer Jezus Christus. *** De mensen zeggen: "God vergeet ons". Onze kracht is klein en onze schouders zijn te zwak voor het kruis dat wij moeten dragen. op U hopen wij. Je naam staat geschreven in mijn hand. Laat ons niet alleen. in onze nood roepen wij tot U. Sterk ons met de kracht van uw Geest.

moet je Mij volgen door jezelf te verloochenen en je kruis op te nemen. op U alleen. en om mij te verheugen: ook als U mij leert. God. Help mij om oneer te verdragen. Help mij. om langs de weg van vernedering te gaan. door uw Geest die U mij geeft. geef mij de vreugde uw waarheid te zien. Laat mij op U vertrouwen. om geen eer voor mijzelf te zoeken. tot in 't eeuwige leven. Amen. eeuwigdurend. Mat 16:24 . loopt de wereld aan U voorbij. om niet aldoor aan mijzelf te denken. Door zelfzucht verblind. waarin nooit meer verandering komt.gebed om leiding Vader. *** Als je mijn volgeling wilt zijn. uw eigen Woord.

bid voor mij.gebed om voorspraak Maria. om zelfdiscipline en de geest van gebed. Bernardus. bid voor mij. en sterven is voor mij winst. dat ik mijn ongeduld overwin. om ijver en vuur. dat ik los kan laten en arm zijn in de wereld. temidden van alle moeite. Franciscus. Antonius. *** Voor mij is leven Christus. bid voor mij. Jezus. Theresia. Damiaan. bid voor mij. om liefde zonder zelfzucht. Catharina. dat ik mijn God steeds in mijn gedachten heb. bid voor mij. om overgave aan Hem in alle kleine dingen. bid voor mij. dat ik mijn plaats in 't leven vind. met U te leven. Naar U gaat mijn verlangen: met U te sterven. bid voor mij. Johannes. Ignatius. om een zuiver harthart. Paulus aan de kerk van Filippi 1:21 . Amen. geef mij uw vrede. bid voor mij. bid voor mij.

Rom 7:18 . wat wilt U dat ik doe? Ga uw eigen gang met mij. Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen U ook gaat. Het moge zijn zoals altijd. want ik ben zwak. ik leg mij geheel in uw handen. John Henry Newman *** De goede wil is in mij aanwezig. doe met mij wat U wilt. Maar ik geef mij over aan U.gebed om kracht Heer mijn God. opdat U mij altijd leidt. vreugde of smart: Ik wil het doen. Ik wil zijn wat U van mij verlangt en alles wat U van mij maken wilt. waarheen dat ook mag zijn. maar van U is de kracht om uit te voeren. U hebt mij geschapen voor U. Ik wil U volgen en bid alleen om kracht voor deze dag.

"om je te leiden en te beschermen. Zelfs als ik ga twijfelen: "God. "Ik heb je immers geschapen?" Waar blijft dan mijn onzekerheid. brengt U uw kinderen dichterbij. 1Joh 5:3-4 . in eindeloos geduld. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden. en hetgeen ik bij tijden volstrekt niet ervaar. of mij te onthouden. Uit mijzelf ben ik angstig en onzeker en bang voor het oordeel van de mensen. Hetgeen ik nu niet zie. dat houd ik niettemin stevig vast: met U ben ik verbonden. voor altijd. om te handelen. Want U zette mijn voeten op de weg van geloof. U ziet mijn verlangen: om te spreken met U en om te zwijgen met U. mijn wanhoop zelfs? U leerde mij dit alles overwinnen.verlangen om God te kennen HEER mijn God. *** God liefhebben wil zeggen: zijn geboden onderhouden. om te genieten. waar bent U?" dan onderricht U mij en zegt: "Zou een moeder haar kind vergeten? "Al lijkt het. want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. of hiervan af te zien: als U maar wordt geëerd. of Ik je niet hoor: "toch sta Ik aan je zijde. opdat zij toch een straaltje van uw liefde mogen ervaren. Maar U geeft mij zekerheid en vertrouwen. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof. mijn angst. En stap voor stap.

U bent mijn erfdeel. mijn bezitting. O HEER. die rijk is aan ontferming. Mijn erfenis verheugt mij bovenmate. mijn levenslot is veilig in uw hand. Maar zoeken zij elders hun heil. wordt deelgenoot van zijn heerlijkheid. Amen. Ik dank mijn HEER: Hij heeft mij onderwezen. psalm 16 *** God. Onafgebroken denk ik aan mijn HEER. Ef 1:11 . ik heb niets buiten U! Ieder die Hem toebehoort.mijn enig goed Bewaar o HEER. Want mijn leven vindt geen einde bij de doden. dan begeven zij zich in ellende. mijn enig goed. ons met Christus ten leven gewekt. Mijn hart is verheugd en mijn binnenste juicht: zelfs mijn lichaam blijft veilig behouden. Ik heb gezegd: U bent mijn HEER. U behoedt al uw geliefden. ik mag U voor eeuwig genieten. Het allerbeste deel: dat viel mij toe. U zette mijn voeten op de weg naar het leven. nu vind ik mijn vreugde in kennis van U. zij zijn veilig. voorgoed. Van Hem zijn mijn gemoedsrust en vertrouwen. heeft door de grote liefde. waarmee Hij ons heeft liefgehad. uw kind dat bij U schuilt. Zelfs in mijn slaap leer ik Hem innerlijk verstaan.

maar U bent en U was en U zult altijd zijn. Mijn dagen gaan voorbij in tobben en verdriet. Amen. Ik voel me als een eenzame kraai in 't veld. psalm 102 *** Een hond kent zijn baas en een paard de stal van zijn meester. En toch wil ik belijden: U bent mijn God. halleluja. o mijn God en verbergt U zich niet voor mij. voor eeuwig! Uw Naam zal mij steeds in gedachten zijn. Allen die U dienen: zij zijn 't volk. maar U bent dezelfde. De hemel en de aarde. Jesaja 1:3 . mijn lichaam kwijnt weg. Bij U alleen is eeuwig leven. Zij verdwijnen als een jas.eenzaamheid Luister naar mijn bidden. dat voor eeuwig bij U binnen mag gaan. Mijn eten smaakt mij niet meer. die men wegdoet. ik zit in angst. zij luisteren niet echt naar Mij. verdriet is alles wat ik ken. HEER. maar mijn volk heeft geen kennis. neem mij niet weg vóór mijn tijd. ik roep tot U om hulp. voor altijd. het werk van uw handen: zij zullen vergaan.

U was bij mij. en begreep niet de zin van de mooie dingen. Bernardus van Clairvaux . die U hebt gemaakt. hielden mij ver van U weg. en loop nu verlangend achter U aan. Ik mocht U proeven. en ik was buiten. Daar zocht ik U. maar ik niet bij U. U verspreidde zoete geur. als je beseft wat Hij voor jou geworden is. U hebt mij geraakt. O liefde. schoonheid zo oud en zo nieuw. die niet eens zouden bestaan zonder U als Schepper. laat heb ik U bemind. Ach. U hebt geroepen met luide stem en U hebt mijn doofheid doorbroken. U was binnenin. o heilige liefde. ik heb U ingeademd.laat heb ik U bemind Laat heb ik U bemind. Door uw schoonheid hebt U mijn blindheid verjaagd. en nu honger en dorst ik naar U. en in mij is het verlangen naar uw vrede ontvlamd. doorgloei mijn hele wezen! Augustinus *** Hoe hoog God jou aanslaat ga je pas begrijpen. Al die voorbijgaande dingen. mijn God. die altijd brandt en nooit zult doven.

En de vrede van God. U zult er voor zorgen. als ik met mijn verstand geen uitweg zie. zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. om met U te leven. als de slimsten zelfs niet verder zien dan tot de avond van de dag en niet meer weten wat er morgen gedaan moet worden. wat je verlangen is. die alle verstand te boven gaat. Paulus aan de kerk van Filippi 4:6-7 . Alexander Solzjenitsyn *** Wees in geen ding bezorgd. maar laat door te bidden en te smeken en met dank aan God weten. Heer.vertrouwen op God Wat is het goed voor mij . dan geeft U mij de vaste overtuiging dat U er bent. dat niet alle wegen voor mij afgesloten zijn. In U te geloven: hoe goed is dat voor mij! Als ik twijfel en niet verder kan.

Thomas à Kempis . Dag Hammarskjöld *** Toen ik mezelf vergat en U alleen zocht.richt je leven op God U die boven ons bent. U die één van ons bent. U DIE BENT. mag ik dankbaar zijn voor alles wat mij ten deel valt. Want ik ben in uw hand. Mag ik uw weg bereiden. heb ik mezelf en U gevonden. ook in mij. Mag heel mijn wezen U tot eer zijn. Bewaar mij in uw liefde. een hart vol liefde. dat ik U mag horen. een hart vol geloof. En laat mij nooit wanhopen. dat ik U mag dienen. een ootmoedig hart. Mag ik nooit de ogen sluiten voor de nood van anderen. dat ik U mag zien. mogen allen U zien. dat ik in U mag blijven. in U is alle kracht en goedheid. zoals U wilt dat allen in uw liefde blijven. Geef mij een zuiver hart.

en zicht op eeuwig leven. *** Wát je de Vader ook zult vragen: Hij zal het je geven in mijn naam. en je zult het ontvangen. Vraag. voor alle mensen van goede wil: dat wij de hoop levend houden U eenmaal te mogen ontmoeten in uw Koninkrijk. om U lief te hebben en voor U te leven. wij bidden U voor allen. voor hen die hun levenseinde voelen naderen: dat U hen vreugde geeft. uw Zoon en onze HEER. voor zieken: om troost en om kracht van geloof. Joh 16:24 . Amen. die zich inzetten voor het geloof en voor uw Kerk: voor de jeugd: dat zij leren. door het geloof in Jezus. voor wie eenzaam zijn: dat zij broeders en zusters mogen ontmoeten. opdat je vreugde volkomen zal zijn. voor de mensen in nood: dat U hun last zult verlichten.voorbede Liefdevolle God en Vader.

als ik verloren ga? Kan ik U dan nog eren. daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. uw goedheid hield mij vast. ik wil U danken! Voor eeuwig zal ik bij U zijn. Ik riep om hulp. niet op het aardse. en U verjoeg mijn angst. U doet mij leven kennen. HEER mijn God. Amen.psalmgebed Mijn God. U bent alles voor mij! Steeds opnieuw richt U mij op. ik smeekte om genade: Wat is er voor gewin. help uw kind! Toen maakte U mijn klagen tot een lied. en spreken van uw trouw? O God. Kol 3:1 . wees mij genadig. In plaats van angst kwam vreugde in de HEER. psalm 30 *** Als je met Christus ten leven bent gewekt. Ik riep tot U om hulp. Zin op het hemelse. Maar toen U zich verborg: toen was ik nergens meer. en nimmermeer verstommen. Ik leefde onbezorgd en dacht: "Zo zal het altijd blijven". zin dan op wat boven is. O God. opdat ik voor Hem zingen zou. U richt mijn ziel op uit de dood.

Hij is mét ons. Kol 3:15 . Als God met ons is. Hij weet dat wij uit stof zijn gemaakt. zodat wij ons vernieuwen. als wij eerbied voor Hem hebben. psalm 103 *** Laat de vrede van Christus heersen in je hart. Die je leven redt van het graf. De goedheid van God is ons deel voor altijd. Maar Gods liefdevolle goedheid zal blijven bestaan. als leden van één lichaam. en wees dankbaar. wie zal dan tegen ons zijn? Hij geeft ons weer een nieuw begin. Denk aan alles wat Hij voor je betekent: Die keer op keer je schuld vergeeft. Daartoe zijn jullie immers geroepen. Hij noemt ons: 'mijn volk'. en vergankelijk is het werk van onze handen. en Hij roept ons op Hem te vertrouwen. als een vogel die zijn vederdos vernieuwt. als wij eensgezind zijn wil proberen te volbrengen.Breng dank aan God Breng dank aan God met hart en ziel. Innerlijk verstaan wij dat heel wel.

U dienen en eren. Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Hallelujah! *** Als wij ontrouw zijn. U alleen! U zult mij nooit vergeten. U wil ik danken. U hebt mij lief. Timóteus 2:12 . Al keer ik U de rug toe: U verlaat mij niet. Al schreeuw ik tegen U: U ziet de wanhoop in mijn hart en U blijft mij beschermen. U kunt niet anders.hallelujah ! Mijn God. Naar U gaat mijn verlangen. maak mij los van angst om mijzelf en richt mijn aandacht op U. die het leven kan schenken. blijft Hij toch getrouw. Al ben ik ontrouw: U blijft getrouw Met onuitputtelijk geduld blijft U zoeken naar mij. Mijn God. U te dienen is de grootste blijdschap. U te kennen is de belofte van eeuwig leven.

de rechtvaardigheid. de nederigheid. is sterker dan de helden van de wereld spreuken 16:32 . U bent ons geloof. de Heer. het geduld en de schoonheid. onze bewaarder. de vreugde. de rust. Uit U is de zekerheid. uit U is de liefde. onze verdediger. Franciscus van Assisi (1182-1226) *** De zachtmoedige is beter af dan de heerser. een en al liefdevolle goedheid. de hoop en de blijdschap. U bezit alle rijkdom zonder grens. Redder.loflied U bent God. U bent onze beschermer. onze toevlucht en onze kracht. almachtige God. onze hoop en onze liefde. de voorzienigheid. U bent het eeuwige leven: bewonderenswaardige Heer. en wie zijn eigen geest beheerst. U bent de zachtmoedigheid. U bent onze grote liefde. de matigheid. de wijsheid. Amen.

wij danken U voor alles. die niets te eten hebben. om voor U te werken. Geef ons. heel de schepping behoort U toe. amen. HEER. *** Zalig wie hongeren en dorsten naar een rechtvaardige wereld want zij zullen verzadigd worden. wat wij uit uw hand ontvangen. wij danken U. U die leeft in eeuwigheid. Wij bidden U voor hen. Zegent U deze maaltijd en geef ons uw vrede.tafelgebed God. Mat 5:4 . ontferm U! Amen na het eten God. en U voedt ons en versterkt ons met de vruchten van uw aarde. opdat wij ons loon waardig zijn en U eenmaal mogen ontmoeten in uw Koninkrijk van vrede.

2 Kor 5:9 . nu ik hier verlies. Zo bid ik door het geloof in Jezus Christus. wordt afgebroken. ik voel me steeds meer verliezer. In deze dagen en uren van afscheid vraag ik U: wilt U hen zegenen. Amen *** Als de aardse tent. de verrezen HEER. een eeuwige woning.afscheid God onze Vader. Tot U bid ik. uw Zoon en onze broeder. zoveel geliefde mensen moet ik loslaten. voor allen om mij heen. waarin wij wonen. HEER. hebben wij een huis van God in de hemel: niet met handen gemaakt. Mag in mij het vertrouwen groeien dat met U het nieuwe leven al begonnen is Tot U bid ik. dat zij U mogen kennen. zoveel wat mij dierbaar is. dat ik steeds meer mag winnen bij U. voor de mensen van wie ik houd. Hoe ik ook vecht.

zal je leven ook al sterf je. met wie wij ons leven mogen delen. bewaar ons in de komende nacht en geef dat wij geborgen blijven in uw liefde. als je in Mij gelooft.avondgebed Schepper van licht en donker. Amen. *** Ik ben de opstanding en het leven. Joh 11:25 . Wij vragen U: blijf ons met uw zorg omgeven. zal in eeuwigheid niet sterven". en ieder die leeft en in Mij gelooft. wij danken U voor al uw weldaden. Wij danken U voor alle mensen.

God. zal de zegen van de HEER rusten op al je werkzaamheden. het werk van de mensen: dat zij werken ten dienste van anderen en niet alleen voor eigenbelang. Zegen. Zegen. God. God. God. mijn kinderen: dat zij gelukkig kunnen zijn.Zegen Zegen. de mensen die om mij geven.bescheiden en eenvoudig gaande houden. God. de mensen die macht hebben over anderen : dat zij hun macht ten goede aanwenden. *** Als je naar Hem luistert. uw Zoon en onze Heer. God. de mensen die het leven van alledag . Deut 28 . Zegen. dat liefde en goedheid van hen uitgaat naar anderen. de mensen die mij lief zijn. Zegen. omwille van Jezus Christus. Zegen. de mensen die mij steunen met soms maar kleine dingen. Amen. God. Zegen hen allen. de mensen om mij heen: buren en kennissen.

U bent alles voor mij. Een vast gebed kan bij dit gewetensonderzoek helpen. U bent alles voor mij. gekruisigd. Ik ben niet beledigd en ik verdedig mij niet. U bent alles voor mij. Je vraagt om vergeving voor alle fouten en gebreken. Heer mijn God. voor ogen. om Hem te mogen ontmoeten: nederig en zachtmoedig. Heer mijn God.'s Avonds kijk je terug op de afgelopen dag en alles wat er is gepasseerd. in ontzag voor Hem die oordeelt over allen. U bent alles voor mij. . U bent alles voor mij. Als ik goeddoe of afzie zal niemand 't weten: mijn God alleen wil ik behagen. Heer mijn God. Ik oordeel niemand en onthoud mij van kritiek. Heer mijn God. eeuwig leven. Heer mijn God. met Jezus. Man of vrouw: ik zie de innerlijke mens: want de geest alleen is eeuwig. Ik bid voor wie mij kwaad doen en ik heb hen lief. en neem niet méér voor mijzelf dan nodig is. Ik hecht niet aan vergankelijke dingen.

Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen. Als we echt luisteren.. aantrekkelijk. Wie heeft er al niet eens gezegd: "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ? Als we aan iets nieuws beginnen. Ons leven is een voortdurend beginnen. Heer. Zo krijgt ons leven gestalte. altijd. verwachting en belofte."In de stilte van deze morgen. Bij elk begin wordt het leven nieuw.. je werk beginnen. Altijd opnieuw. maar over elk begin werpt ook de onzekerheid haar schaduw.. Al geven we vaak iets op. toch beginnen we altijd weer opnieuw. is ook in staat te leven. Wie in staat is te herbeginnen. Elk begin draagt enigszins de vervulling van wat het belooft. Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal. een misverstand. Een dag beginnen. spannend. horen we Jou." Vaak vatten wij zo een gebed aan. . maar eigenlijk is het nooit stil.. na een ziekte. Echte eenzaamheid bestaat niet. opnieuw beginnen na een ruzie. Heer. valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen. Jij spreekt tot ons. overal. Elk begin wordt gekenmerkt door hoop. Steeds ben Jij er.

Je geeft dan de schuld aan het weer. altijd en overal. vergeef mij voor mijn opvliegendheid". "Hemel en hel zijn geen plaatsen die plots verschijnen als men doodgaat. als de kleuren van een regenboog. Ze bestaan hier en nu.. ongeluksdagen. als golven van de zee. God gaat altijd in mensen met je mee. als het zingen van vogels.. als muziek. "welke idioot heeft u dat postje bezorgd? U lijkt meer op een slager dan wat anders!" "Wablief!!!" riep de generaal woedend. Vreugde geeft ons leven vleugels. Om te weten wat vreugde is. . maar ze bestaat. En dan plots is er de zon van de vreugde. ik ga met je mee". Je hebt last met anderen of met jezelf. moet je eerst weten wat verdriet is. dagen met hoofdpijn. Eén gedachtengang volstaat om de poorten van hemel en hel te laten opengaan. "Daar ligt de poort van de hemel". Maar vreugde is ook vergankelijk. zei de generaal die spijt had van zijn woorden. dat je niets dan pech hebt. of de tijd van het jaar. "Excuseer mij. "Ik ben generaal." antwoordde de wijze terug rustig. Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er." "Hahaha!" lachte de wijze.. zeg je dan. Je kijkt om: een mens die je toelacht. sprak de wijze. "hier ligt de poort van de hel"." Bidden we dat er dit schooljaar veel hemelse dagen mogen zijn.Er was eens een generaal die vroeg aan een wijze: "Bestaan er eigenlijk dingen als de hemel en de hel?" "Wat is uw beroep?" vroeg de wijze.. ogen die je moed geven en je voelt een hand die vast is en warm. Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit. ze geeft glans aan je leven. fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. "ik hak je in stukken!" "Wel. Ze is als een lopend vuur. ze komt en ze gaat. God.

en je hebt de zon van de dag ! . om de tegenvallers te verbeteren. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. en zo mogelijk als een feest ! Sta 's morgens niet te laat op ! Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf..Heer God. en zeg "goedemorgen" tegen jezelf dan ben je een beetje geoefend om het ook tegen anderen te zeggen ! Als je de ingrediënten van de zon kent. Heer God. Amen. als een gave.. een kans tot zoeken en bewonderen. geduld met anderen. Vergeet dat tikkeltje humor niet. doe er flink wat geduld in. een kans tot denken en danken. kun je ze zelf maken. laat deze dag voor ons een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen. Neem een grote portie goedheid. even goed als dagelijkse soep. maak onszelf tot nieuwe mensen. geduld met jezelf. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach. Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk.

's morgens op de speelplaats je verhaal doen. zowel van kinderen als volwassenen. op een website of op een sportveld. op de speelplaats. aan bord of in een boek. . Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik. Goed nieuws klinkt er wanneer mensen positief van zich laten horen. mee te tellen.. Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid. zijn de mooiste van zijn leven. een woord vol warmte een kaart op je verjaardag.Goed nieuws moet je niet alleen horen. De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet. maar omdat er iemand is voor wie je meetelt. je moet het aan den lijve ondervinden. woorden en waarden. wordt je leven zinloos. in de sporthal of in een labo.en tochtgenoten. je moet het delen.. Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent: als dàt er niet is. Het is een diep menselijk verlangen om aanvaard te worden. Het is jezelf mogen zijn tussen klas. En tussenin. Als iemand zegt: "Ik vind je lief" dan verandert heel de wereld. Dan wordt alles anders. de kaart. leren en ontdekken. Je bent gelukkig met zo'n attentie niet om het geschenk. 's avonds tevreden naar huis trekken. Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden. Goed nieuws is er wanneer mensen aan elkaar goede ervaringen meedelen.

. aan tafel. Je slaat je ogen neer. Warmte komt niet van de centrale verwarming en tederheid niet van een romantische film. een bemoedigend woord of een rake opmerking.in het gezelschap van vrienden. van je vreugde.. op het sportterrein. je kijkt zo sip ?" En verbaasd stel je vast dat er inderdaad iets gebroken is in je. Je voelt het of iemand anders merkt het en vraagt je: "Wat scheelt er.Hoeveel dingen doe je niet uit schrik om wat anderen zullen zeggen of denken? Je klaagt dat onze maatschappij zo hard en meedogenloos is! Je zoekt een veilig plaatsje waar je ongestoord alleen kunt zijn. van zomer en herfst. Een warme blik van iemand. van leven en sterven. kunnen je dan weer doen opstaan. Als dat gebeurt. Het is de stille geschiedenis die zich afspeelt in de klas. Wie je bent is soms heel anders dan wie je denkt te zijn. groeit er langzaam openheid voor het woord van de Heer: "Ik zeg je. en toch snakt je hart naar vriendschap. van je ijver. sta op!" . Ze liggen in jezelf. geen dramatische elementen: iets van je enthousiasme. je hebt iets te zeggen. niet veel. Het leven volgt het ritme van zon en maan. opdat men je maar niets zou vragen. fietsend door het gure weer.

welvaart en gerechtigheid voor iedereen. en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst. de lach van mensen. voor de gewoonste dingen. in elk goed woord.. Goede Vader. vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U. . Er ligt een stukje paradijs in elke oase waar de liefde bloeit en waar mensen voor mensen weer "mens" zijn geworden. mag Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex. in elke genegenheid aan een ander gegeven. Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach. familie van elkaar. kun je God niet ter verantwoording roepen voor de ellende in deze wereld. de verrassende hulp. laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een hemel op aarde. God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd. Bij het begin van deze nieuwe dag willen wij U vragen. uw Rijk kome. Mens. de vergiffenis om mijn stomme fout. in elk huis dat een thuis is. Heer. liefde is jouw verantwoordelijkheid. de onverwachte glimlach van iemand. open onze ogen voor uw Rijk van vrede. Als je in gebreke blijft. broeders en zusters. zoals Gij gebeden hebt. komt er nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij. Dagelijks durven mensen bidden. de oproep tot intens leven." God. Voor heel veel meer: dank U wel. vriend. Er ligt een stukje paradijs in elk hart dat een haven is. het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader. als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs.Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. Dank. het woord dat me deugd doet..

is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”. als ik koud heb. tot de dag dat gij me roept tot u.Albert Einstein zei ooit: “Enkel een leven geleefd ten dienste van anderen is het waard geleefd te worden. gekwetst. geef me iemand die te drinken vraagt. straks worden ze je daden. karakter. straks worden ze je karakter. daden. onderdrukt of benadeeld door het leven moesten. geef me iemand die me kleding vraagt. ga dan toch door en blijf hopen! Als je een spoor van de liefde na wilde laten dat werd vertrapt. straks wordt het je bestemming. gewoonten. Elke dag opnieuw.” Jezus heeft 2000 jaar geleden een oproep gedaan om te dienen: naastenliefde. ga dan toch door te geloven! Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd. als ik dorst heb. Laat mijn leven een gave zijn aan u. woorden. Laat uw wil mijn voedsel zijn. ga dan nog verder met de liefde! Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt. . Vader. dorstig. als ik verdrietig ben. droom weer en droom verder tot aan de morgen! Waak Waak Waak Waak Waak over over over over over je je je je je gedachten. uw genade mijn sterkte. geef me iemand die voedsel vraagt. straks worden ze je woorden. Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten. Dom Helder Camara sprak volgende woorden: “Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig. geef me de last van anderen te dragen. mocht iemand op mijn tederheid beroep doen. als mijn last zwaar op mij drukt. Heer. als ik honger heb. straks worden ze je gewoonten.” Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden. geef me iemand die ik moet opbeuren. als ik nood heb aan tederheid.

Soms zit ik voor mezelf na te denken over de grote problemen van de wereld. . maar op wereldvlak mag en kan alles. Ik voel me daar zeer rot bij. blikjes. arm en rijk. Wij moeten eerlijk zijn. en toch noemen wij ons beschaafd. Wat ik denk. Dan zijn we als broers en zussen ondereen. ziek en gezond.God. plastic. We vergeven elkaars fouten en delen het brood en de wijn met elkaar. papier. Ze hoeven er helemaal niet te zijn. Samen gaan we op stap. Een oorlog wordt gestart en de grootmachten beweren dat er geen verborgen motieven voor zijn.. zoals wij soms elkaars fouten vergeven en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. heb je al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? Mensen geven elkaar de hand. durf ik meestal niet hardop te zeggen. De hete zomer is voorbij. jong en oud. Wat bezielt mensen om altijd de sterkste te willen zijn ? Kunnen wij alleen maar met elkaar praten met de wapens achter onze rug ? Help ons. vergeef het ons.. het is opnieuw stil geworden in het bos. om telkens opnieuw in mensen te blijven geloven. Alleen de sporen blijven... Kernwapens zijn vernietigend.want iedereen zou me naïef vinden. afval. Heer. Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles? Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen? Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben? God.

verhoor mij! Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen. ik ben klein en zwak. wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt.God. Bewaar ze nog lange jaren in onze liefde Grote Geest. opdat mijn geest. opdat ik de dingen kennen kan die Gij mijn volk geleerd hebt. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt en laat mijn oren uw stem horen. tot U kan komen zonder zich te moeten schamen. met heel ons hart danken wij U voor onze grootouders en voor de mensen in de derde leeftijd. Ik verlang vurig naar kracht. Zie. Maak dat ik steeds bereid ben met reine handen en met eerlijke ogen tot U te komen. Op onze beurt willen wij zorgdragen voor hen. Maak mij wijs. Gebed van een Sioux indiaan . de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt. wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de hele wereld leven schenkt. Iets kostbaars laten zij ons na de wijsheid om goed te leven.mijzelf – te kunnen bestrijden. Wij bidden u zegen de bejaarden om alles wat wij van hen mogen ontvangen. niet om mijn broeders te overtreffen. ik heb uw kracht en wijsheid nodig Doe mij in schoonheid leven En laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. maar om mijn grootste vijand .

Je trok met ze mee doorheen de dorheid van hun bestaan. jij stond aan de kant van uitgesloten. geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons hen. Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan. Wees ons nabij God in alle gewone dingen in de vanzelfsprekende dingen in de dagelijkse taak waar wij voor staan. Daarom willen wij in jou geloven door jouw weg te gaan en door jouw leven te leven. Je zag hun pijn en hun ellende en je noemde hen : mijn volk. . Laat niet toe. Je openbaarde hen je naam. God. God dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor elkaar. En telkens wisten ze van jou: Hij laat ons niet vallen. rechteloze mensen.Goede God wees ons nabij in onze liefste wensen in onze diepste momenten in dat waar we samen nog van dromen. doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn. Je daalde af in hun wereld. Hij niet. je diepste wezen: ’ik ben er voor u’.

Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. ik ben niet het centrum van de wereld ik ben er. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. opdat bitterheid ka wijken voor mildheid.God. dan weet ik: dat is een eerlijke boodschap. Zo bidden wij u God. . ook al stijgt de examenkoorts elke dag met een graad of tien. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. niet alleen voor mezelf. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. alleen maar een uitnodiging om jou te zoeken en daarom om te kijken naar anderen. hoop voor de wanhopige. Kan ik geloven dat Jij er bent? Kan ik met Je praten? Soms lijkt het of het geloof in Jou neerkomt op allerhande verplichtingen. die me zegt: ik ben niet het centrum van de klas. ik ben onzeker en heb moeite om Jou te vinden. niet meer vrij is. Soms lijkt het alsof wie gelooft. ik ben er voor elke andere en zo ben ik er voor Jou. vrij te zijn en daarom te geloven in de anderen en in Jou. Maar als ik dan in Jezus' boodschap geen enkel gebod vind.

roep ik. Hou me gezelschap dan kunnen we samen praten. De deur gaat open. . als opnieuw geboren door dat éne zinnetje. ze dansen als lichte sterretjes. zeg ik. Wie ben je? Ik ben de kleine dood. hou op met die flauwe kul. kom binnen. dan kunnen we allebei eens iets kwijt. Zo. Hoe ga je dat doen. blijf maar wat bij mij. daar hebben ze mij niet meer nodig. kleine leven. Een klein manneke komt binnen. schreeuw ik zo hard ik kan en plotseling springt hij recht en valt me om de hals en fluistert. en weer verandert hij en krijgt hij een echte huid en echte handen en een echt hart. vraag ik. Nu had ik kunnen zeggen. Maar huilen is bij mij niet verboden en wanneer hij tot bedaren komt. Nu. tot ziens dan. ik denk aan jou. ik denk aan jou. en wat ga je met dat kleine leven doen? Doden opwekken. Hé. Ja. Ja. Natuurlijk. Ik ben op dit moment ook niet zo gelukkig. zegt hij. snikte hij. zegt hij stil. en ik aan jou! De dood is over! Op mijn stoel zit een klein manneke. Zijn ogen zien er fris uit en zijn gezicht is opgetogen. aan wie denk je nu? Toe. wees flink. Het kleine leven. roep ik bewuster. veel geluk en goede reis. zeg het gauw! Ik denk aan jou. Ja. ik denk aan jou. vraag ik. roep ik nog harder en hij krijgt echte haren om te kunnen kammen en een echte neus waarmee hij kan niezen. zegt hij. je bent de kleine dood? Ja. twee en een halve bloempot hoog. Door te zeggen.Er wordt geklopt. Ja. mij sturen ze overal weg waar er leven is en blijheid. zegt hij. en ineens barst hij in tranen uit. Maar ik moet toch ook leven. vraag ik. En op datzelfde moment krijgt het dode manneke echte ogen. zeg ik. Hoe heet jij. ik denk aan jou. zeg ik. Zo zitten we daar bij elkaar tot opeens de kleine dood mij aankijkt en vlug vraagt. kleine dood. Ik zie een klein manneke zitten. zegt hij.

als we er maar een juist gebruik van maken. om aan de oorlog een einde te maken. hoop voor de wanhopige. Wij kunnen U niet domweg bidden.Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. We kunnen U niet domweg bidden. om een eind te maken aan de wanhoop. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. om te doen. want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. We kunnen U niet domweg bidden. God. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. om te worden. om een eind te maken aan de hongersnood. Daarom bidden we U in plaats daarvan. God. . want U hebt ons de macht al gegeven om de sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. bij zichzelf en bij zijn naaste. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. God. als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. in plaats van uitsluitend te wensen. om vooroordelen uit te roeien. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. God. opdat bitterheid gaat wijken voor mildheid. in plaats van alleen maar te bidden. God. dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden. om kracht. want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt. want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. vastberadenheid en een sterke wil. Zo bidden wij u God. als we er maar een wijs gebruik van maken. We kunnen U niet domweg bidden.

enerzijds voel ik me geroepen door Uw liefde. maar de wereld is er niet beter op geworden. zei de fabrikant.' 'Zeep'. Er is nog steeds kwaad en er zijn nog steeds slechte mensen. Maar ik voel me zwak en diepgeworteld in onmacht. Anderzijds vind ik het allemaal niet zo belangrijk. zwak zijn. Anderzijds twijfel ik aan Uw bestaan. Er is nog steeds modder en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld. geborgen in Uw hand. 'helpt alleen als het aangewend wordt. dat op straat in de modder speelde. en verwachten. Woorden als vast en zeker en bewezen.' 'Christendom ook. moeten. voelen nood.' antwoordde de priester.Zeep. paden van gerechtigheid en vrede. . god van leven wij bidden u: stuur ons op weg in de geest van Jezus. ENERZIJDS EN ANDERZIJDS Enerzijds zou ik zoveel willen weten. kennen. en merkte op: 'Zeep heeft niets bereikt. God van liefde. en baas van velen.' De priester wees op een buitengewoon vuil kind. Een Portugese zeepfabrikant zei tegen de priester: 'Het christendom heeft niets bereikt. Heer. Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd. dromen. Dat wij nieuwe wegen van liefde banen. Dat er van ons samenwerken een kracht uitgaat die mensen beter maakt en het leven goddelijk goed. kunnen. Dezelfde kracht die uitging van Jezus in wiens naam wij samen verder gaan. en willen botsen tegen zoeken. de mens om na te volgen. Ik zou sterk willen zijn. Dat wij het leven leefbaar helpen maken te beginnen in deze stad waar wij wonen.

"Wat is dat voor iets?" vroeg iemand aan de duivel. Maar slechts weinigen weten dat het instrument aan mij toebehoort. Daarnaast lag nog een instrument. brengt gij een nieuwe schepping tot stand. maar veel gebruikt uitzag." De prijs van ontmoediging was zo hoog. dat het instrument nooit verkocht werd. Alle instrumenten van het kwaad waren er." "En waarom ziet het er zo veel gebruikt uit?" "Omdat ik het bij bijna iedereen gebruik. dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is en u niet zoeken waar gij niet zijt. Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd. haat. "Waarom verkoop je het zo vreselijk duur?" vroeg hij. Het beste instrument. jaloezie. Het was hoger geprijsd dan alle andere werktuigen samen. dat er onschuldig. kan ik verder met hem doen wat ik maar wil. . Op de verkoopdag stonden al zijn werktuigen mooi uitgestald: boosaardigheid. gij die onze toekomst zijt. afgunst.God gij zijt altijd groter dan wij durven te verwachten: gij doet nieuwe en ongehoorde dingen. "Dat is de ontmoediging". elk netjes geprijsd. Ik kan het bij om het even wie gebruiken. De duivel heeft het nog steeds in zijn bezit. antwoordde hij. Ga voor ons uit. Als om ons heen een wereld ineenstort. Grote uitverkoop! De duivel hield ermee op en verkocht al zijn gereedschap. Laten we mekaar zo ondersteunen dat de Duivel niemand van ons kan treffen.. en gebruikt het nog altijd. Laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar standhouden in alle onzekerheid. "Omdat dit instrument het meest van pas komt. Maar geef ons de zekerheid dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt door Christus onze heer.. Eenmaal ik erin geslaagd ben iemand te ontmoedigen. wellust en bedrog.

opdat anderen het goed mogen hebben. Laat me helder zijn als het water om te kunnen kijken door mezelf heen laat me niet worden als hater die zijn haat verspreid na menigeen. als degene die er geen kan geven aan anderen. maar durft prijsgeven. Want niemand heeft een glimlach inderdaad zo erg nodig. . De gave van het glimlachen De glimlach kost niets. maar de herinnering eraan is soms onsterfelijk.Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt. kan hij niet vermoeden wat het is een mens te mogen zijn op aarde. Hij maakt die hem ontvangt. wees dan grootmoedig en geef de jouwe. Hij duurt maar één moment. Laat me niet vragen om vervulling van al mijn wensen maar laat me zien wat ik nog niet ken laat me niet worden zoals vele mensen maar laat me blijven wie ik ben. rijker. En als de glimlach die je verdient je wordt geweigerd. Zolang een mens niet poogt de andere lief te hebben als zichzelf. maar heeft veel effect. zonder degene die hem schenkt armer te maken. Laat de liefde mij overstromen zodat ik warmte altijd voel laat me niet worden als die dromer die een leven leidt zonder doel.

een derde is ondernemend en zit vol plannen.Dank. maar het wonder is al gebeurd. omdat we niet verwonderd meer zijn over de gewone dingen ! We kunnen lopen en bewegen. Ik kan zomaar een tekst voorlezen. de oproep tot intens leven. onzichtbaar voor mijn oog. de andere is vindingrijk en behulpzaam. Voor heel veel meer: dank U wel. Jij vangt die op met je oor en je begrijpt alles. Al deze gaven samen zijn als het ware de delen van het lichaam van onze gemeenschap. We staan er niet bij stil. God. We kunnen dit alles wel verklaren. de lach van mensen. eigen gaven. niemand kan uitleggen hoe. Weer een ander kan stil zijn en bewonderen. luisteren en spreken. De ene heeft een fris en lachend gezicht. de onverwachte glimlach van iemand. In mijn hoofd leeft een gedachte. de vergiffenis om mijn stomme fout. vorm een klank. Ik beweeg mijn mond. voor de gewoonste dingen. Wij zien nog maar weinig wonderen. maar het is toch fantastisch. . lachen en huilen. Iedereen bezit talenten. de verrassende hulp. en een vijfde legt gemakkelijk ruzies bij. Bidden wij dat wij er willen zijn voor elkaar. Geloof jij in wonderen? Eigenlijk is alles een wonder. het woord dat me deugd doet.

En ik hoorde een late zomervogel met een lied vol heimwee naar wat verdwenen is. Er waren scherven. Kijk niet gewoon rond. wij bidden U dat wij deze raad in daden zouden omzetten. maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. Lees niet passief. Eerst komt het geschenk. maar heb ook begrip. De dag is een geschenk. maar denk na. Heer. maar luister. maar voel. ik zag een dode liggen. maar zie. Dat is best. maar leef. Besta niet alleen. Gebed rond leven en dood God. er was verslagenheid en diepe pijn in een wenend mensenhart.Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen. eenzaam. Besta niet enkel. Hoor niet slechts aan. ik zag vallende bladeren van een boom veelkleurig in de najaarswind. en dan pas zie je wat je ermee kunt doen. tussen de blikschade van wat eens een auto was. En luister niet alleen. Ik dacht: dit is toch het einde niet? . Ik dacht: dit is toch het einde niet? God.

Schenk ons het verlangen naar het echte leven. Schepper van hemel en aarde. Geest van liefde. kracht en moed. en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Al eeuwen lang zijn vrouwen en mannen op zoek naar U om U te kennen en te beminnen. zoals het was in het begin. vernieuw het wonder van Pinksteren in uw Kerk. moeder van de Verlosser. Eer aan de Vader. En jullie allen. Leid hen naar uw lieve Zoon. die het Woord van God bestudeerd hebt. in deze tijd. Zegen allen die de waarheid zoeken. Laat het Rijk van God voltooid worden in ons en rondom ons. Raak hun hart. de Zoon en de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God. laat uw licht schijnen over deze stad. opdat uw Zoon in hen kan wonen. de vrouwen en de kinderen van deze stad toe. Schenk aan allen die zich inzetten voor de komst van uw Rijk. luister naar het gebed van uw kinderen. wij vertrouwen u de mannen. vandaag. Heilige Geest.God onze Vader. jullie vooral die hier geleefd hebt. U kent onze vreugde. Maak ons ontvankelijk voor de gaven die U ons aanbiedt. Heilige Maria. Heer Jezus Christus. die hier in onze stad de armen hebt gediend en getuigd hebt van het Evangelie. onze angst en ons verdriet. bid voor ons en zegen ons. Help ons om U te kennen. Open de poort van hun hart. die onze Verlosser en Redder bent. Amen! . heiligen en gelukzaligen.

maar het begin van een geluk. Laat ze uw zorg ervaren in de trouw van hun vrienden. groter dan onze mooiste dromen op aarde. Aan het graf van mijn ouders hier is de plaats waar het stof vergaat van de mens die zei: ik verlaat voor eeuwig en altoos zijn lichaam alreeds zo broos waar ter wereld kan ik vinden de man die ik het meest beminde de vrouw die mij moest baren en mij behoedde voor gevaren Mijn God is dit nu eeuwigheid of zijn zij juist bevrijd van alle aardse lasten. wanneer straks het gewone leven weer verder gaat. wij bidden U voor hen die nog altijd lijden omwille van het heengaan van een mens die hen dierbaar was. Mieke .Voor wie wenen Heer God. mijn moeder. het was toch ook de schoonheid die zij vonden? uw schepping in alle pracht dat gaf hun menselijke kracht maar nu zij niet meer zijn in vlees en bloed smeek ik of u nu ook "mij" behoedt tpt aan het einde mijner dagen hier op aard tot ook ík de eeuwigheid aanvaard jubelend zal ik naar boven gaan. onze zonden. Blijf hen die wenen troostend en sterkend nabij. Help ons te geloven dat de dood geen einde is. mijn vader. ik zie ze alreeds staan.

Heer. Wij willen dit doen zonder verbittering in ons hart. een broer of zus. Gij geeft toekomst aan hen die Gij opneemt in uw goedheid. nu Allerzielen nadert. omdat we geloven dat de dood niet het einde is. de schuifelende voeten nu voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijk aan. een vriend of vriendin.Allerzielen nadert Heer God. Uw liefde tot de mens laat niet toe dat zij in het niets zijn verdwenen. Help ons geloven dat onze overledenen voortaan in uw nabijheid leven. een vader of moeder. willen wij ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar waren: een peter. Amen. die door zijn dood het Leven bracht. een meter. Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is. Voor die verhoopte toekomst hebben we geen precieze woorden alleen het vertrouwen in uw Zoon. .

dan ga je het proberen. Vermoeid valt ze neer. Munt uit. Een laatste traan baant zich een weg en laat een wit spoor na op het zwarte gezichtje. je houdt een bleke pop in je armen en je hart versteent van de koele wreedheid van deze wereld. en het lukt. getekend door de bittere strijd om te overleven. Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg. Verbitterd staren 2 glazige ogen je aan." Als iemand dat tegen je zegt. Je zou het anders en beter willen zeggen. Kan je geen boom zijn. Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit. . De man geloofde dat het kon en hij deed het. Ze moeten je tot leven wekken. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. de plooien drukken pijn uit.. wees dan een struik in het dal. Het gezicht verstart. En toch schieten woorden ook vaak tekort. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. Kan je geen snelweg zijn. God. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden. wees dan een ster. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit".Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots. in wat je ook bent. zoals: "Je kunt wat. Schrijven.. Tranen leiden zich een weg door de bolle oogkassen over de neusheuvel tussen de lippen. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. een nieuw mens van je maken. wees dan een pad. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. maar je voelt dat elk woord té veel is. wees dan een struik. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. Kan je de zon niet zijn. iemand naar wie je opkijkt.

In de loop van de volgende nacht verscheen Christus aan Maarten in zijn slaap. Maar anderen. waarin velen leden onder de ijzige kou. veel sterker dan een stortvloed van woorden. Maarten herkende het kleed. De rest had hij reeds bij andere gelegenheden weggeschonken. . Hij trok het zwaard waarmee hij omgord was. die zag dat de anderen geen erbarmen toonden. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. die toen soldaat was. wilde als christen zelf iets voor de man doen. Deze smeekte de voorbijgangers om medelijden. Maarten. Vele omstanders begonnen om hem te lachen omdat hij er in een halve mantel maar potsierlijk bijliep. met meer inzicht. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. sneed zijn mantel middendoor en gaf de ene helft aan de arme man. Hij droeg het deel van de mantel. dat de heilige aan de arme gegeven had. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. met gesloten lippen. temeer daar zij eigenlijk rijk genoeg waren. stilten zijn. bij de poort van een stadje in Frankrijk een armzalig geklede man." Arm blijf je. De andere sloeg hij zelf weer om.Tijdens een heel strenge winter. was de soldatenmantel om zijn schouders. Maar wat? Al wat hij nog had. maar allen gingen hem achteloos voorbij. zag Maarten. betreurden diep dat zij niet hetzelfde gedaan hadden en de arme een kleed gegeven. Dan hoorde hij Jezus duidelijk zeggen tot de engelen die Hem omringden: "Maarten heeft mij met deze mantel gekleed.

. die heeft je gedragen... zei de voorbijganger..... dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen". die is er altijd geweest. het valt je niet op. "Dan huur je een knecht.. je eigen omgeving zijn. en dan ?" "Dan verdien je meer". dan ga je hem misschien voelen. "Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog meer te vangen." "Ja.... maar dan ook altijd is geweest.." "En wat dàn?" "Wel.." "En wat dan?" vroeg de visser.... weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. waarvan je niets wou te weten komen. God.. Er kwam iemand langs die vroeg: "Waarom gebruik je niet meer dan één hengel... De zon scheen en de visser was gelukkig.... of neen..... "laat mij dus maar rustig zitten!" ...... de geuren in je eigen kamer.. zelfs niet de geur van.. Maar je zult hem nooit voelen. God te. dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen." "Zo is het". met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis.... die heeft je geduwd naar het goede.. "en dan... hier is hij. "En wat dan?" vroeg de visser. dan kan je meer vangen?" De visser zei: "Ja..... God te voelen.. de geuren in je eigen huis. zei de voorbijganger..Daar is hij. hij die er altijd..... wel ja..... en wat dan?" "Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen....... Eens zat iemand te vissen aan het meer.. vinden. ja.. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij.. daar was hij toch. zei de visser.... Het is alsof de geuren. Je moet geloven dat God er is en dan pas.. of ja toch wel.. Men probeert God te zoeken... je eigen kleren. ruiken. Die ruik je ook niet. Maar God.

heb je daar ooit bij stil gestaan? Boeit het je nog. zien. dat mensen verliefd kunnen worden. begrip en onbegrip. Uw woord belooft eeuwig leven. dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint. Ik weet dat ik ook zal sterven. ook niet als ik een dode zie. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn.. is dat vanzelfsprekend voor jou? Dat er bloemen.. als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt. ooit. dat er vriendschap bestaat. Het leven is snel gestreden. bergen en dalen. zon. maar begin eraan. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as. Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. ja. maar die gedachte heeft nog geen inhoud voor mij. ik begrijp de dood niet. Het leven. tasten. horen. maar ook fijn en uniek. maan en sterren zijn. Het leven is vergankelijk.. ruiken en voelen.. En ik ben ook bang om ze te begrijpen.. want dan zie je het echte leven niet meer.. Ik wil graag hopen. Heer. ik wil graag geloven. ik wil graag vertrouwen. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest.Het leven is een vooraf uitgestippelde weg.. Dat je kunt lopen. dat er kinderen geboren worden? Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is. ik wil graag leven! . een oorlog vol tegenstrijdigheden. liefde en haat. bomen. aan het einde rest enkel nog de herinnering. Bouw geen muren om je heen. Geloof in jezelf en in het leven.. het leven is zo kort.. Droom niet over wat zou kunnen. wie weet wanneer. vol met oneffenheden. Het leven is een film die men afdraait.

als je je leven deelt. Geef mij een hart dat aandachtig is voor de nood van medemensen en dankbaarheid voor alles wat ik zomaar krijg. Je bent blij. want het was maar "weer een dag". Je kijkt om: een mens die je toelacht. dat je dag voorbij is.God. God gaat altijd in mensen met je mee. ogen die je moed geven. God. om echte vriendschap te delen. als je 's avonds weer in je bed ligt. weer een dag. je dan ook gelukkiger wordt ? Maak mij bereid om in het voetspoor van Jezus te treden. maar dat deed je niet.. . fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. dankbaar en vriendelijk en gelukkig. en je voelt een hand die vast is en warm. zeg je dan. daar waar ik leef. En geef mij ook iets van die vreugde van het evangelie: dat ik de blijde boodschap niet voor mezelf zou houden.. Een dag in de sleur. Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. ik ga met je mee". Bah. terwijl je diezelfde dag blij kon geweest zijn. om op te komen voor al wie uitgestoten wordt. soms vraag ik mij af hoe ik van mijn leven iets waardevols kan maken. maar dat ik er iets van zou waar maken. Kan het zijn dat. En je hijst je 's morgens op en sleept je door de "afschuwelijke dag" heen. een dag zoals er dertien in een dozijn zijn. denk je.

als je je nog durft inzetten voor je ideaal. is wijs. Als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag. Heer.. wilskrachtig en standvastig te worden.Wie de mensen kent. houdt stand. was de herberg voor hen gesloten." Dan kun je zeggen: "Ik geef gestalte aan de droom van God met de wereld. is rijk. is sterk. Misschien heten ze nu Fatima en Achmed. of ook gewoon Karla en Steven. als je elke avond kunt zeggen: "Ik deed mijn best. heeft wil. kunnen ze met hun vragen bij niemand terecht. Wie het juiste midden bewaart. zijn ze werkloos of invalide. als je nog kunt juichen omdat je leeft. ." Toen Maria en Jozef in Betlehem aankwamen. help ons om rijk. als je nog kunt liefhebben. maar ook bij ons staan Maria en Jozef nog vaak voor diezelfde gesloten deur. Wie anderen overwint. Wie zichzelf kent. We stallen mooi hun beeldjes uit naast de kerstboom. is machtig. Wie zichzelf overwint. staan ze in de klas aan de rand van de groep. verstandig. is verstandig. Wie werkkracht toont... slapen ze in de metro en moeten ze rondkomen met heel wat minder dan het bestaansminimum. Wie zich matigen kan. als je nog eerlijk door 't leven kunt gaan.

heerszucht en eerzucht. willen wij wel eerst de fooien : een goed examen. wij zijn geen heiligen. rommel van macht en eerzucht.. Wij houden van de ander. maar doen het niet. En iedereen komt weer met een andere oplossing aan voor de problemen van de wereld. . dat weet Gij best. te leven in eerlijkheid en trouw. Het duizelelt ons. met een kribbe die helemaal gevuld wordt door het eigen lieve "ik". Waar staan we? Waar moeten we naartoe? Is er een begaanbare weg naar de toekomst? Help ons om in de chaos van stemmen uw stem te horen die ons houvast geeft en de richting wijst. God. maar toch nog het meeste van onszelf. Heer. Wij willen het goede doen. Heer. soms weten we het niet meer. een wriemelende mierenhoop van onverdraagzame mensen vol hebzucht. en als wij U willen dienen. een gelukje. rimpelloos. of gewoon dat alles zo zou blijven. maar… Heer. geef ons de moed om onze stal uit te mesten en plaats te maken voor U. Geef ons de kracht om mens te zijn voor anderen. en houd ons pretentieloos-eenvoudig om te durven bekennen dat we nog dag na dag falen. In de advent worden de kerststalletjes en de beeldjes weer uit de kast gehaald. Leer ons. onze wereld lijkt soms een stal vol ezels en ossen. Heer. We horen zoveel meningen door elkaar heen schreeuwen. een rommel van complexen. een genezing. ons hart lijkt soms een stal vol tegenstrijdige gevoelens.. En dag na dag ondervinden wij dat zelf.Heer.

maar je denkt dat je het niet kan. op de dagtaak die de onze is. en zich nooit laten verdoven. Als je denkt dat je niet durft. Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om het werk goed voor te bereiden. én zélf opbouwen. Het is geloven dat 'er een ander is die komen moet'. voor alle goede mensen. Verwachten is leven met open ogen en oren.Wij danken U. Want in het leven ontdek je dat succes begint bij de wil van een mens. Veel hangt van je instelling af. Als je graag wint. ergens op rekenen. die door ons toedoen beter worden kan. dan durf je niet. Leven zonder verwachting is een doodlopende weg. Als je denkt dat je zal verliezen. maar toch zélf iets doen. dan ben je het ook. zélf aanklagen. Geef ons de moed om elke dag opnieuw in eenvoud "ja" te zeggen op het leven dat het onze is. op de wereld en op de mens. ergens naartoe leven. God. Verwachten! Een typisch menselijke bezigheid. iets tegemoet zien. iemand verwachten. dan ben je al verloren. en voor de wereld. Als je denkt dat je verslagen bent. . is het bijna zeker dat je niet zal winnen.

Daarom stond hij op. Maar ook de jongste kon niet slapen. ging naar de helft van zijn akker. Ik ben vrijgezel en mijn broer moet met een gelijk deel vrouw en kinderen onderhouden. Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. De oogsttijd kwam en na een dag van hard werken gingen beide broers naar bed. nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer. Toen God dit zag glimlachte en zegende Hij hen beiden. kwamen de broers elkaar midden op de akker tegen. Van de opbrengst kreeg ieder de helft. maar wie zorgt dan voor mijn broer? Daarom stond hij op. ging naar zijn helft van de akker. toen ze weer bezig waren hun schoven te verplaatsen. Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. dat er op ieders deel van het veld evenveel schoven stonden.De twee broers Er waren eens twee broers. . Immers als wij beiden oud zijn. Ze spraken er niet over met elkaar. maar deden in de tweede nacht hetzelfde. Toen begrepen ze wat er was gebeurd. die samen één akker bezaten. De oudste kon de slaap niet vatten. maar zeiden niets. Ook de daarop volgende morgen zagen ze dat er niets veranderd was. zullen mijn kinderen voor mij zorgen. Toen ze de volgende morgen weer op hun akker kwamen waren ze stomverbaasd. En weer stonden ze verbaasd. nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer. Ze omhelsden elkaar en huilden. Maar in de derde nacht.

wandelde de Heer. hersencellen en zenuwen? Waarom is de mens zo menselijk? Er kan maar één reden zijn. Hij zou alleen oxydatie en erosie kennen. "waarom liet Je mij alleen op het zwaarste stuk van mijn levensweg?" Toen keek Hij mij liefdevol aan en zei: "Ik was er wel. Naast mij . Gedragen Ik droomde eens dat ik wandelde langs het strand van de zee.. Daarom is hij zo teer als een bloem. Waarom is de mens zo broos. "Waarom. Van tijd tot tijd keek ik om en zag de sporen van mijn levensloop neergedrukt langs het strand. zo kwetsbaar? Waarom is de mens zo'n teer ding en hangt ons geluk en ons leven aan die fijne draden van bloedbanen. Omdat een mens gemaakt is om bemind te worden en om te beminnen. Hij is benieuwd wat wij ermee gaan doen. Het was eb en de golven kabbelden zacht.. want toen heb Ik jou gedragen.. die even de roes van het leven willen proeven en dan plots de dood smaken. De dagen van geluk en voorspoed. transparant en bijna heilig.Ze waren er zeker ook dit weekend: weekend-doden noemt men ze. zo kwetsbaar als een vogel. Daarom is liefde zo kostbaar. Maar toen ik naar het spoor van mijn moeilijkste dagen zocht vond ik slechts één paar voetstappen in het zand. Als de mens gebeiteld zou zijn uit het hardste graniet of aaneengesmeed uit zuiver staal. mijn vriend. maar liefde zou hem vreemd zijn. maar ook die van pijn en smart. was Jij er niet.zij aan zij . die zich nog van geen gevaar bewust zijn. Heer. zo hulpeloos als een kind. Jonge mensen die de grenzen van hun verlangens nog niet kennen. maar geen ontroering." vroeg ik aan mijn metgezel." . Zo liepen we daar als volgden we mijn eigen levensweg. Alleen op die manier kan zijn leven een verhaal van liefde worden. Wat een naam.. of liever: wat een naamloosheid om zoveel menselijk verdriet toe te dekken. zou hij eeuwen en eeuwen trotseren. En onze voetstappen vormden achter ons een spoor in het zand. Liefde gaat altijd gepaard met iets dat heel teer is. God heeft haar in de mens gelegd als een kleinood in zijde.

Heer. wat doe je? Hoeveel gesprekken zijn er nodig eer die ander je vriend is? Iedere ontmoeting is een nieuwe ontdekking. We zijn bang vrije mensen te zijn en durven niet door de muur heen te breken. onze medemensen. en zelfs voor hemzelf. de domme en de slimme. elk netjes in hun vakje : de toffe en de saaie. help ons de juiste houding aan te nemen om vrienden te kunnen ontdekken. blok voor blok. luister goed. zo zijn onze vooroordelen over anderen. een kapsel. We zitten gevangen in onze angsten. Daarom vragen we: Heer. Onwrikbaar en bestemd voor de eeuwigheid. Pas dan zul je voelen wat het worden kan en zien wie die ander is. En daar zitten ze dan. een deel van hem zal vreemd blijven voor de ander. een lichaam. maar 'ken' je daarom elkaar? Weet jij wat je vriend bezighoudt? Waar liggen zijn vreugde en pijn? Wat verwacht hij van 't leven? Wat verwacht hij van jou.Opeengestapeld. . nu vandaag? Je ontmoet iemand. de rijke en de arme. Ken jij je vriend of vriendin? Je kunt urenlang praten met elkaar. We bouwen een muurtje rond onszelf en bepalen secuur wie binnen mag en wie niet. in ons verleden. Oordeel daarom nooit te vlug. je ziet een jongen of een meisje. ook naar het zwijgen van de ander. waar woon je. onze tekorten en complexen. In elke mens leeft een geheim. breek door de muur en kom over ons. Heer. en kom over ons Wij zeggen zo gemakkelijk dat we de ander kennen. onze afkomst. Je begint te praten: hoe heet je. een gelaat. Zo draaien we rond in ons eigen versteende wereldje. een houding. Daarom: breek door de muur.

Vergeving vragen is de eigen pretentie op zak steken en bekennen dat je liefde nodig hebt. het is vreugde". laat me hoop brengen waar droefheid is. ascese en inzet betekent?" En de wijze antwoordde: "Ja. bloemen te zetten. iemand weer kans geven nieuw te worden. eten te bereiden. laat me eendracht brengen waar dwaling is. laat me vreugde brengen. geef me de genade liever te troosten. laat me de waarheid brengen waar twijfel is. Want: wie geeft. is een brug bouwen. zal vinden wie vergeeft. zal vergiffenis bekomen wie sterft. offer. laat me vergiffenis brengen waar onenigheid is. Waar haat is. Goede Meester. zal verrijzen om eeuwig te leven. zal ontvangen wie zichzelf vergeet. het is pijn". wil me gebruiken om uw vrede te brengen aan de mensen. dan getroost te worden liever te begrijpen. en na het maal speelde hij wat muziek. Daarna vertelde hij wat hij voor anderen gedaan had en nog deed. Vergeven is de ander weer zo graag zien als jezelf. ruimde alles netjes op. laat me het geloof brengen waar wanhoop is. Vergeven is iemand de hand reiken Vergeven is zon brengen. Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven.Mijn Heer en mijn God. midden een lange stilte. Vergeven is iemand bevrijden. is de muur afbreken. En toen. . laat me liefde brengen waar schuld is. is terug contact opnemen. dan bemind te worden. En hij begon in zijn sober huis de tafel te dekken. Hij ontstak de lamp. zei hij: "Ja. dan begrepen te worden liever te beminnen. Iemand vroeg aan een wijze: "Is het juist dat het christendom pijn.

als wij nu onze grenzen sluiten voor mensen op de vlucht. maar misschien kunnen we ons afvragen: Hoe kijkt Gij tegen ons aan.. iets waarbij je herademt. bescherming. God... waarbij je gaat zingen. in wie je vertrouwen stelt. op zoek naar veiligheid. een lach. een uitgestoken hand. iets goeds. opnieuw moed krijgt. ons opsluiten? Gij. je aanwezigheid. je vriendschap. om in die mensen Uw Zoon te herkennen. danken en durven. menswaardig leven? Hoe kijkt Gij tegen ons aan.. iets dat je ontroert. God. als wij uw wereld in stukken snijden en ons eigen stuk afgrendelen. alle deuren sluiten. God. overleven. iemand in wie je vertrouwen stelt. en het niet bij woorden alleen houden. iets dat je bidden doet. door je verschijning. God. je spreken. iets schoons. Mijn wens is.Straks zitten we aan tafel. bij romantisch kaarslicht. en ons voor die mensen in te zetten. je luisteren en je goedheid. God. Laat ons dan solidair worden met wie onze solidariteit nodig heeft... Dan zijn wij een stapje dichter bij die wereld die Gij voor ons gedroomd hebt.. een blik vol begrip. Mijn wens is dat je minstens elke dag. bij wie je thuis kunt zijn. Dan komt Gij in ons midden. Dan kan het Kerstmis worden: uw vrede op aarde. dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent. uw veiligheid en bescherming voor mensen die dat van ons krijgen. vraagt ons. iets dat je stil maakt. Mijn wens is. . iets dat je boeit. een ontmoeting. Gij die de wereld in onze handen hebt gelegd en ons de opdracht gaf die wereld bewoonbaar te maken? Hoe kijkt Gij nu tegen ons aan. één fijn moment mag beleven. dat je minstens één mens gelukkig mag maken.

Het is een heel programma. soms hebben we weinig nodig om veel te veroordelen. Maak vrienden. Leer ons. God. Geef vriendschap in plaats van dure geschenken.Heer God. Dat is vallen en opstaan. Wees een echt christen.. Geef anderen de kans "nieuw" te zijn. Naar mensen die ons iets te zeggen hebben. het kost niets. prik niemand vast op "gisteren". niet alleen maar wensen en voornemens. Daarom zijn we op zoek naar houvast. ervaren. het is een hele klus. een nieuwe kans om er iets van te maken. leef echt naar morgen toe. Maak tijd om samen gelukkig te zijn. Naar momenten waarop we iets van U. God. zodat we allen in deze wereld ongedwongen bij elkaar kunnen zijn. dat zijn daden. Weet dat menselijk geluk kwetsbaar is en dat wie geeft. meer krijgt dan hij durft verwachten. kijken hoe sterk je staat en worstelen met ideeën van toen je klein was. Waar het op aan komt. meer begrip te hebben voor elkaar en minder achterdocht. Help ons om iemand te worden die niet altijd voor de makkelijkste weg kiest. . dingen uitproberen. Elk jaar is een nieuw beginpunt. maar die ergens voor stáát. maar we zijn zelf zo lichtgeraakt als anderen onze goede bedoelingen in twijfel trekken. groter worden en je ontwikkelen tot iemand met een eigen mening en een eigen geloof. Hou van mensen. Dat gaat niet vanzelf. Geef ons groeikracht. Zorg dat je niet in gisteren leeft.. naar het voorbeeld van uw Zoon.

. de blauwe lucht. Zo maar een bloem. gebeurtenissen. Je ziet zoveel. een paard dat je aankijkt. Als we samen werken en je snapt wat ik bedoel. Je hoort zoveel. de liefde van onze God. een bloem in het veld. Zo maar. Je leeft gewoon verder.Graag wens ik je een beetje tijd om te genieten van alles wat je gratis geschonken wordt: de zon. Je voelt zijn hart niet meer. een vogel op het dak. de glimlach van je vriend. . een woord van waardering. Geest. (kruisteken) in de naam van de Vader. Zo maar een wonder. dingen.. kinderogen. een zoen. Gewoon thuis Als ik met je zit te praten en je begrijpt waar ik om lach. Amen. maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het zag. de Zoon en de H. en het gaat voorbij zonder dat je het voelde. Zo maar kleine dingen die het leven kruiden. maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het hoorde. laten we het dan anders aanpakken . Je voelt zoveel. het gegons van een insect. Zo maar een mens. Als dit tekstje over ons ging. het spel van de wind. maar het is gewoon. Als we elkaar aankijken en jij voelt wat ik voel dan hoef ik nergens meer heen om mijn geluk te zoeken. Je ziet de schoonheid niet meer. mensen.

Er was eens een man die meespeelde in een groot orkest. een kleurling ! Laten wij inzien dat echte christenen niemand discrimineren. Het orkest gaf een grote uitvoering... De koning van het land zou aanwezig zijn. Het leek hem een grote opdracht. als ik ziek ben.. Na de uitvoering gingen het applaus en de bloemen naar de dirigent en de soliste. Zijn kleine taak had hij op een grootse wijze volbracht en de Koning had het gezien. als jij ziek bent. als ik kwaad ben. Hij zag dat de koning naar hem keek en er stroomde een gevoel van geluk over hem. als jij nijdig bent. . Hij sloeg zijn cimbalen op het goede ogenblik. ben ik zwart. word je bruin. word je groen. hun naam stond 's anderendaags in de krant. als ik dood ben. En dan noemen ze mij . ben ik zwart. ben je wit. Hij sloeg ze met hart en ziel. ben ik zwart. Hij mocht namelijk geen fractie van een seconde te vroeg of te laat zijn. De man met de cimbalen is diezelfde avond stil naar huis gegaan en is gelukkig ingeslapen. En toen was het grote moment gekomen. ben ik zwart. ben je blauw. als ik kou heb. word je rood. De man met de cimbalen moest maar één keer toeslaan. als jij kwaad wordt. Hij hanteerde de cimbalen. Op het ogenblik van de uitvoering waren zijn handen klam van het zweet en zijn zenuwen tot het uiterste gespannen. ben ik zwart. maar hij lag er nachten van wakker.. als jij kou hebt. ben je geel. Als jij in de zon ligt.De visie van een zwarte: Als ik in de zon lig. als jij dood bent. Parabel van de twee cimbalen.

In heel kleine dingen hebben wij U ontmoet, Heer, in het groen van de bomen, in vogelgezang, in adem en aarde, in zonsondergang. In heel kleine schoonheid hebben wij U ontmoet: in een lelie op het water, in een schelp op het strand, in bloemen op tafel, in een ring aan een hand. In heel kleine vreugde hebben wij U ontmoet: in een heldere maan, in een tedere moeder, in een trouwe vriend. In eenvoudige mensen hebben wij U ontmoet: in spelende kinderen, in jeugd die zich geeft, in een man die kan knielen, in een vrouw die vergeeft. In al deze gaven kwam U ons tegemoet, Heer, wees Gij nu de brug waardoor wij anderen ontmoeten. Geloven is een doe-woord een opdracht die concreet gebeurt in het dagelijks leven. Het is bouwen aan een groep waar mensen met elkaar verbonden zijn waar de kleinen worden groot gemaakt en de armen zalig geprezen, waar zachte moed wordt geleerd, waar honger naar gerechtigheid levenskracht is en waar, vanuit het alledaagse samenleven, vrede wordt gemaakt. Geloven is bouwen aan een groep waar het geknakte riet niet gebroken wordt, waar wie verlamd was weer kan opstaan, nieuwe kracht opdoet in handen en voeten om te leven voor anderen. Geloven is bouwen aan een groep die zout is in de wereld, licht in het donker, gist in het deeg. Geloven is een doe-woord, een opdracht die nooit af is. Het is doorgaan en volhouden, soms met velen, vaak ook alleen, tegen de hele wereld in, alleen met die zekerheid dat Iemand is voorgegaan, en ook nu met ons blijft meegaan.

Een verhaaltje Een bedelaar was ik, en ik was aan het bedelen van deur tot deur, toen een gouden wagen als een prachtige droom in de verte verscheen, het moest wel die van een koning zijn. Hoog steeg mijn verwachting... Ik dacht dat mijn kwade dagen nu ten einde waren en ik droomde al van een grote gift. De wagen hield stil bij mij. Een man keek naar mij en daalde af met een glimlach. Nu was het geluk van mijn leven eindelijk gekomen, dacht ik. Toen hield hij zijn rechterhand op en zei: 'Wat ga je mij geven?' Ach, het was een koninklijke grap, dat hij zijn handpalm bedelend uitstak voor een bedelaar. Bedremmeld en besluiteloos stond ik, en toen nam ik langzaam uit mijn bedeltas een heel klein korreltje graan en gaf het. Maar hoe groot was mijn verrassing, toen ik aan het einde van de dag, mijn bedeltas leegschudde op de vloer en een heel klein korreltje goud vond in de armzalige hoop. Ik weende bitter en wenste dat ik hem alles gegeven had. Gebed voor een eenzame (en misschien zijn we dat zelf wel). God, lieve Heer, met al die heiligen en engelen om Je heen weet je misschien niet wat eenzaamheid is. Kijk dus eens extra naar die eenzame mens hier of daar, overtuig hem ervan dat hij nooit zo eenzaam is als hij denkt en soms vreest. Geef hem een stuk geloof in de mensen, ook al lijken die enorm veraf. Schenk hem het besef dat in alle eenzaamheid soms de mooiste wonderen kunnen open bloeien. En geef hem alsjeblieft de kracht en het vermogen om uiteindelijk uit zijn eenzaamheid te treden.

De ijskast stond de hele dag open. "Het wordt koud", zei hij. "Het is koud", zei hij. De kinderen zochten wat warmte bij de buren. Wat kunnen schemerlampen en elektrische feestverlichting aan zo'n koude verhelpen? Ze dachten: We praten ons warm, we discussiëren ons warm, we ontspannen ons warm, maar het bleef koud. Ze dachten: we halen vrienden in huis, we halen T.V. in huis, we halen psychologen en psychiaters in huis. Maar het bleef koud. Toen kwam er plots een hoopvolle gedachte: Als we ons hart eens openzetten en de ijskast dichtdeden? En het werd warm. Heer, maak dat ook wij daarin slagen. Om een nieuw gevoel voor taal bidden wij. Dat wij een scherp gehoor ontwikkelen voor de taal van profeten en bevrijders. Dat wij diep geraakt en wezenlijk veranderd worden door de noodroep van de machtelozen, door het stil protest van alle sprakelozen. Om een nieuw besef van tijd bidden wij. Dat wij onze geschiedenis omgekeerd waarderen: niet vanuit de overwinnaars, maar vanuit de overwonnenen, niet vanuit de meesters, maar vanuit de slaven. Dat wij leren van ons verleden door te luisteren naar hen die de dupe zijn van onze beschaving. Om een nieuw begrip van aardrijkskunde bidden wij. Dat wij de plaatsen van het onrecht kennen, dat wij weten waar vandaag Egypte ligt en waar de slaven wonen van de jongste farao's. Om een nieuwe kennis van de natuur bidden wij. Dat wij leren kiezen tussen scheppen en vernielen. Dat wij onze strijd niet staken voor een menswaardig milieu. Om een nieuwe methode van rekenen vragen wij. Dat wij ons oefenen en bekwamen in het vermenigvuldigen door te delen.

je oogopslag. En toch gaan we door met hem te bouwen. zij hebben nooit kunnen opkijken naar de ramen ervan. leraars. Wij zullen sterven voordat die voltooid is. zachte ogen die je aankijken. Verwondering in de ogen van een kind. Het is een boeiende ervaring.. neem er de tijd eens voor. denk ik aan de kathedralen die in de middeleeuwen gebouwd zijn. je handen. Zij hebben er nooit kunnen bidden. of naar andere schoonheden van het werk waar zij hun leven aan besteedden. maar misschien zullen wij die ook niet klaar zien. anders zie je alleen het omhulsel. Als ik in een stemming van hopeloosheid ben en denk dat het allemaal zinloos is wat wij doen. vrienden en vriendinnen. Een oud gezicht als een rimpelige vijver.Kijk eens naar mensen. Herken je dat ? Ook jij hebt een lichaamstaal. Je moet altijd met eerbied naar mensen kijken. ook al zullen we nooit in dat gebouw wonen. waardoor je soms meer uitdrukt dan je in woorden zegt. Je kunt er je helemaal achter verstoppen. Met woorden kun je alle kanten uit. De bouwers van die kathedralen hebben in grote meerderheid nooit het gebouw klaar gezien. je manier van gaan. De meeste zijn gebouwd in de loop van 200 jaar. kleine kinderen en oude mensen.. Wij bouwen een kathedraal van vrede. Je houding. ze vertellen wie je bent. naar je gezinsleden. Maar je lichaamstaal verraadt wie je bent. ..

Hoe vaak zagen we ze reeds op tv? Steeds dezelfde beelden van hongerige kinderen, hun buikje gezwollen. God, vergeef ons dat we reeds zo vaak onze hoofden draaiden bij het zien van die beelden, zonder ons hart te laten raken... zonder datgene te doen wat we met een kleine inspanning konden doen... Bijvoorbeeld, heel concreet, werk maken van onze sponsorlijst. Bidden wij dat we het weinige dat we kunnen doen voor de Derde Wereld, ook effectief doen. Dus, mensen, denk vandaag nog eens aan de sponsorlijst van jou of die van een klasgenoot... Gebed voor alle tieners. Lieve God, geef dat we niet àl te vlug volwassen zouden worden, die tijd komt vlug genoeg. Geef dat we geregeld een gekke inval zouden krijgen, waaraan zuurpruimen zich ergeren, maar waarmee anderen - onder wie Jij - goed kunnen lachen. Schenk ons een vriend of vriendin op wie we niet één, maar driè huizen kunnen bouwen: het huis van geloof, het huis van de hoop, en dit van de liefde. Help ons om behoedzaam om te gaan met de natuur, want we hebben geen plant, geen dier teveel. Geef dat we zouden beseffen dat de mode knettergek is en dat degene die ze in al haar grillen volgt, onvermijdelijk al even knettergek wordt. Maak dat we zouden inzien dat verliefd worden een heel normaal iets is, evenals... liefdes-verdriet. En schenk ons tenslotte diè unieke genade opdat de tiener in ons nooit volledig zou verdwijnen in de volwassene, die we aan het worden zijn. Tweeduizend jaar geleden zei Jezus: Er komt een dag, dat God vragen zal aan elk van jullie: 'Heb jij Mij opgenomen toen ik verstoten werd ?' Op die dag zullen velen verbaasd mompelen: 'Heer, wanneer hebben wij U verstoten gezien ?' Als de dag waarover Jezus sprak vandaag zou zijn, hoe verdwaasd zou jij dan staan kijken ?

Er was eens een rabbijn, die wonderen deed. Een kinderloze vrouw ging naar hem toe om hem te vragen dat zij vruchtbaar zou worden. Zij trof hem niet thuis, hij was elders. Maar toen zij daar aankwam was hij alweer in een volgende stad. De vrouw was arm en zij moest te voet gaan. En telkens als ze ergens aankwam was hij juist daar vertrokken. Maar eindelijk, na weken zwerven, vond zij hem. De rabbijn was getroffen door haar groot geloof. Hij zegende haar en een jaar later was zij moeder. Dit hoorde een andere vrouw, die in dezelfde omstandigheden verkeerde. Haar moeilijkheden om de heilige man te vinden waren even groot, maar toen ze hem ten slotte vond gaf hij haar die zegen niet en zij bleef onvruchtbaar. Zijn leerlingen vroegen hem de reden. De rabbijn antwoordde toen: 'De tweede kende het verhaal. De eerste niet.'

Geef mij één teken, één signaal dat er toch één deur niet eeuwig dicht zal zijn en dat er aan het einde van de tunnel toch licht zal zijn... Ik vind geen vrede in een wereld waarin mensen genadeloos uit elkaar worden geslagen want liefde lijkt wel illegaal... Laat ons allen in stilte hopen zoals mijnwerkers die opgesloten zitten in een schacht en op de redding blijven wachten zolang speurhonden bovengronds blijven rondsnuffelen... tot ze één teken geven, één signaal dat er één deur niet eeuwig dicht zal zijn en dat voor elk van ons aan het einde van de tunnel toch weer licht zal zijn.

In het examen van het leven schrijf je met de pen van je eigen mogelijkheden en zoek je antwoorden op ongestelde vragen. Met het examen van dit leven geef je aan anderen punten en kun je er zelf geen verdienen. Door het examen van dit leven kun je meer mens worden en ga je houden van dit bestaan kun je jezelf worden door jezelf weg te cijferen en ga je beseffen dat het leven geen examen is.

Geef ons, Heer, de kracht, om in alle rust de dingen te aanvaarden die onveranderlijk zijn. Geef ons de moed om de dingen te veranderen die moeten veranderd worden. En geef ons boven alles de wijsheid om deze dingen van elkaar te onderscheiden. Vandaag eens een alternatief gebed, een gebed om vrede dat geen kans maakt. Lieve God, ik lig al ongeveer drie jaar in ruzie met Ann. Jij weet dat ze een echt kreng is, iemand die twee straatstenen zou doen vechten tegen elkaar, een misbaksel, een pestkop en een stuk ongeluk. En ik hoop dat Je het met mij eens zult zijn, wanneer ik zeg dat zij het het eerst moet goedmaken, want het was niet mijn schuld dat er ruzie kwam. En voor de rest bid ik Je, lieve God, om vrede. Er wordt weer zoveel over een dreigende Derde Wereldoorlog gepraat en alle dagen worden er mensen doodgeschoten, gelukkig nog in verre landen, maar ja, je weet toch maar nooit... Amen. In tegenstelling tot gisteren, vandaag een gebed om vrede dat misschien wel een kans maakt. Lieve God, ik heb iets gruwelijks gezien in het nieuws op de t.v. Er waren jongelui die met stenen hadden gegooid naar andere jongelui, die uitgerust waren met moderne wapens... van de soort zoals wij er hier ook maken, in ons zogenaamd christelijk landje. De jongelui met de wapens pakten twee jongelui, die alleen maar stenen hadden om te vechten, in de kraag, en ze deden ze neerzitten op de grond. Die jongelui met de wapens namen stenen en sloegen ermee op de armen en benen van de jongelui die met stenen hadden gegooid. Het was de eerste keer in hun leven dat ze elkaar ontmoetten, en daar was zo'n afschuwelijke haat tussen hen beiden, dat de enen lachten terwijl de anderen het uitschreeuwden van de pijn. Ik kon er niet van slapen, God, en zeg jij me: wàt kan ik doen, opdat er eindelijk vrede zou zijn?

dat van mijn vriend aan mij te vertellen?" "Nuttig?. Want roddel is een boemerang die steeds met geweld naar de roddelaar terugkeert. hou het dan liever voor jezelf". en je afgevraagd of het nuttig is. noch zeker waar. als datgene wat je me wil vertellen. spreek nooit zonder nadenken." "Kijk.Over 'roddel' en 'goede woorden'. ik moet je iets belangrijks over je vriend vertellen". die andere stenen losmaakt. noch goed. sprak de wijze Socrates. onderbrak de wijze hem. waar is?" "Dat niet". maar ze kunnen ook leven verwekken. Roddel is een steen die loskomt en steeds sneller naar beneden rolt. tot vele stenen een blinde stortvloed ontketenen. "ik heb het maar van anderen gehoord. Eigenlijk niet.. sprak de man. Goede woorden zijn wolken over uitgedroogde grond: ze regenen zacht en brengen de aarde tot leven. wat je mij wil vertellen. noch nuttig is. "Wacht even". Woorden kunnen stenigen en doden. door de drie zeven laten gaan?" "Welke drie zeven?" "Luister goed! De eerste is de zeef van de waarheid. "heb je. Goede woorden vermenigvuldigen zich. "En heb je aan de derde zeef gedacht. Ben je ervan overtuigd dat alles wat je mij wil vertellen. ze groeien. Overweeg je woorden. die zei: "Luister eens. ontluiken als zaad en schieten op naar het licht. . Alleen de goede woorden zijn het uitspreken waard! Bij Socrates kwam eens een man.." "Maar dan heb je het toch wel door de tweede zeef laten gaan: de zeef van de goedheid?" De man kreeg een kleur en antwoordde: "Ik moet toegeven: neen".

God. Niet als de sterke arm die de orde in onze chaos brengt. kent dus ook zijn grenzen. vindt vrijwel iedereen dat hij zijn zegje maar eens moet doen. Als je jong bent. Het is een zoeken naar grenzen en ze soms doorbreken. Een psalm van nu Een bomaanslag op een overvolle markt. jong zijn. Maar als het over God gaat. elkaar vinden en samen op weg gaan. als een bron van angst? We willen het graag anders. Zij zijn kwetsbaar en gevoelig. Jong zijn is ook leven met onzekerheden. rust en onrust. ontbreekt ons. maar het scheppende vermogen dat daarvoor nodig is.. Mijn God. toch af en toe de vraag leeft: 'Is dit nou alles?' Jong zijn is een toverwoord op duizend manieren geschreven: wie jong is. Daarom wachten we op U.. als je jong bent. En toch kennen jongeren verdriet en blijdschap.Mensen die geen interesse hebben in bijvoorbeeld klassieke muziek. Zij voelen zich machteloos tegen oorlog en geweld. dan mag je veel. maar waar moeten we beginnen in die puinhoop die het nieuws ons laat zien! We willen zo graag een hemel op aarde. heeft de toekomst. Brandstichting in een woning van een Turks gezin. Jong zijn. veel geduld hebben met elkaar en weten dat mensen mensen nodig hebben. maar als Degene die ons de creativiteit geeft om de wereld beter te maken. . zullen zich ook niet mengen in een discussie over dit onderwerp. ligt de wereld aan je voeten. Hulpgoederen na een ramp die ergens ongebruikt gestrand zijn. wat maken we er een chaos van! Zo hebt Gij de wereld toch niet bedoeld: als een plek vol mislukkingen. ook in degenen die geen interesse hebben. Dat komt omdat in alle mensen. Vergeldingsacties die een ravage aanrichten. tegen honger en onrecht. betekent vrij zijn.

Had niemand deze man zien vallen ? Waarom had niemand hem opgeraapt ? Dit is een publieke moord uit onverschilligheid ! Of was deze man voor zijn medemensen allang dood ? Zijn wij echt zo onverschillig geworden ? . De man was dood. sterker zonlicht. Eén grote troep is het allemaal! Als ik God was. Tenslotte is een politiewagen gekomen. Ik zag er mensen voorbijgaan. De reporter zei dat de man daar uren gelegen had.Ietwat langere dagen. Alles wat je hoort. in een discussie gewikkeld. werkloosheid. dan kan je meteen beginnen. even voor het sportnieuws. waar van de wieg tot het graf voor iedereen gezorgd wordt. een joodse rabbijn. gaat de jas van zijn zoon halen en zet de voordeur wagenwijd voor hem open." zegt de vader. Woedend roept de jongen uit: "Vader. sneeuwklokjes. werd ik geschokt door een beeld. Geef God jouw stem en jouw handen. Dit beeld laat me niet los! Dit is een beeld uit een dode decadente beschaving. is niets anders dan armoede en oorlog.. ik zou." Op een avond tijdens het tv-journaal. als ik God was. met de beste sociale voorzieningen. Vader springt overeind. milieuverontreiniging. Op deze nieuwe morgen wil ook ik mijn hart ontdoen van winterhardheid om mij te laten omarmen door uw warmte en liefde. "Ben je kwaad. vader?" vraagt de jongen. "Ik ben blij." De jongen krijgt evenwel geen kans om uit te spreken. Ik heradem! Ik reikhals naar de doorbraak van de lente. "Integendeel. Ik zag een oude man op het trottoir liggen. Heer.. heel even maar. Een beeld midden tussen de gewone dagelijkse beelden over oorlog en rampen. Een beeld uit Zweden. ik zou weten wat te doen met deze wereld. zonder dat er iemand naar omkeek. ziet en leest. Ga vlug de straat op. Een beeld dat daar zomaar tussenkwam. Een beeld uit één van de rijkste landen ter wereld. Op zekere dag raakt een jongen met zijn vader.

mogen wij beseffen dat wij stekeblind zijn zolang wij mensen als dingen zien. we zouden het wel willen opgeven. het valt soms lastig om elke dag weer te moeten horen dat het zinloos is om te vergeven. om in uw wereld te blijven geloven en eraan te werken. Daarna zei de blinde man: 'Ik zie mensen'. Het lijkt wel een wedstrijd. God. Sommige mensen hun potlood werd niet aangescherpt. Scholen en bijscholen. steeds nieuwe ervaringen opdoen. Hoe meer kennis je vergaart en hoe meer vaardigheden je hebt.Meer en meer worden we uitgedaagd om ons eigen levensverhaal te schrijven. . promotie maken.' Toen raakte Jezus hem nog eens aan. zinloos om nog goed te willen zijn en zinloos om in U te geloven. Al van in de wieg minder kansen om echt tot ontplooiing te komen. Of misschien kregen ze van in het begin een kleiner potlood. Vader. Je bent wat je kunt. wordt uw droom voor de mensen nooit waar. en zinloos om je in te zetten voor anderen. des te beter kan je je uit de slag trekken in dit leven. want de wereld kunnen wij niet veranderen.. Heer. het opgeven. Niet iedereen heeft immers gelijke kansen. Maar als wij. Hij raakte hem de ogen aan en vroeg: 'Zie je al wat?' De man keek en zei: 'Ik denk dat ik mensen zie. Er was niemand om hen te helpen. maar het lijken wel bomen die rondlopen. Het maakt je rijker. Nu zag hij duidelijk en was hij genezen. Geef ons dus de kracht. Jezus nam een blinde bij de hand en ging een heel eind met hem mee tot ver buiten het dorp.. Maar aan dit verhaal schrijft niet iedereen mee. Heer. jonge mensen.

doen wat je kan. de mens is niet geboren om in een kooi te leven of in boeien van welke aard ook. waarin menswaardig leven mogelijk is. rechten en plichten durven aanvaarden die voor jezelf en anderen ruimte geven. als mijn vertrouwen weer eens misbruikt is. helpen. Heer Jezus. openstaan. geven en ontvangen. Daar is de mens te groot voor. Maar kan een mens leven in een onbegrensde ruimte? Kan hij gelukkig zijn in een bestaan zonder bindingen? Echte vrijheid is in vrijheid. Help ons. gij zijt geboren uit een Joodse moeder. Vrijheid. Soms vind ik dat ook wel. Vrijheid is een magisch woord. zichzelf waarmaken. Ik geloof dat elke mens kan liefhebben en open staat voor liefde. Grieken. die U zochten. vooral voor jonge mensen. de weg te openen naar Uw Rijk. Maar altijd weer opnieuw begin ik met te geloven in de mens die tegenover me staat. Leven is er zijn voor de anderen. mensen van alle rassen. mijn verwachtingen de kop zijn ingeslagen. In elke mens is er iets dat echt en onaangetast is. delen. Leven is aanvaarden wat niet te vermijden is. geloven in zichzelf. Leven is goed zichzelf kennen. zich niet opsluiten. Velen zeggen me dat het naïef is om in mensen te geloven. de anderen beminnen. Gij verheugde U echter over het geloof van een Syrische vrouw en van een Romeins soldaat. het beste ervan maken. hebt Gij vreugdevol ontvangen en Gij hebt toegelaten dat een Afrikaan uw kruis hielp dragen. Inderdaad. dus zonder dwang. weigeren aan tegenslagen ten onder te gaan.Ik geloof in mensen. .

Maar ik zie wel een stervende die met trouw wordt omgeven.. "Wat moet hij veel missen". Ik zie een huilende die wordt getroost. En hij zwijgt. en het witte Groenland en ook de naaldwouden van Siberië kocht hij. Hij reisde de wereld rond om alles te kopen wat hij zag. soms even. want hij heeft niet de gewoonte om veel te praten. maar uitwendig behoudt hij de glimlach..Mensen in getallen Er zijn er zeven die iets doen.) God? Mooie beloftes: Rijk van vrede en gerechtigheid.. Er zijn er twintig die discussiëren over wat die zeven doen. een hongerige die wordt gespijzigd. soms even. "Ik koop het!" riep de miljardair. "Hoeveel willen jullie ervoor?" "We begrijpen je niet". Het gebeurt dat één van de honderd de manier komt uitleggen aan één van de zeven hoe hij het zou moeten doen. Ik zie dat een mens opnieuw zijn rechten krijgt. het atomium en Brussel erbij en alle petrolium putten te land en in zee. een jongen en een meisje.. Daarom kozen we vandaag voor dit gebed. Hij kocht de Eiffeltoren. die hand in hand liepen langs de weg. Toen zag hij twee mensen. (En ze gaven mekaar een dikke zoen. Het komt mooi niet. "Wat wil je kopen?" vroeg de jongen. Hij kocht alle grote musea op en het goud van Afrika. . Er zijn er tachtig die de schouders ophalen als die zeven iets doen. Er was eens een heel rijke man. een multi-miljardair. Vandaag is het Valentijnsdag. Overigens. Eén van de zeven is het dan plotseling inwendig beu. zei het meisje. fluisterde de jongen. Ik zie het. "De glans in jullie ogen! De kracht die jullie verbindt! De tederheid waarmee je elkaar omvat!" "Arme miljardair". Toch vervulde beloftes? Ik zie je God. hij heeft iets te doen. zuchtte het meisje.

geen onderdak.God. dan denk ik wel eens even in een flits. Laat ons nooit berusten in het onrecht. Mensen. antwoordde hij : "Het ontbreken van menselijke warmte". dan verkilt het leven en voel je je koud. op de vlucht is. zeg een vriendelijk woord! Niemand kan je beletten een beetje warmte uit te stralen. "Wie ben jij voor de anderen ?" Stapje verder: "Wie ben jij voor de mensen die je niet zo goed kent ?" Nog verder: "Wie ben jij voor de mensen die je helemaal niet kent ?" Je liefde zo ver mogelijk laten uitdijen.. blijft het maar behelpen. Heb jij het ook gehoord ? Toen men aan die oude man van 70 jaar op tv vroeg wat het ergste was dat hem kon overkomen. een handje helpen in elkaars verdriet. als men zich gedragen weet door de genegenheid van anderen. maar geef ons de kracht om er met alle middelen tegen te strijden. geen vriendschap en geen warmte heeft. Als die warmte ontbreekt. en zit ook wel eens naast ze in de trein.. we zouden voor elkaar iets kunnen zijn. In zo'n antwoord herken je jezelf. Behoort dat niet per definitie tot "liefhebben" ? Die uitdijende beweging heeft overigens iets goddelijks. We zouden voor elkaar iets kunnen zijn. ontdooi die bevroren mensheid! Steek een hand uit naar een ander.. Maar ze vraagt dat je loslaat wat je vertrouwd is en open komt voor het steeds vreemdere. maar zolang we stuk voor stuk zo schichtig kijken naar elkaar. In het leven kan men veel aan. Je kruipt dan weg in een klein hoekje om die ongastvrije wereld te vergeten. dacht je niet? . laat ons niet rusten zolang er nog iemand honger lijdt. Ik sta wel eens met mensen in de lift..

De veertigdagentijd is een uitnodiging om eens van levensritme te veranderen. Zelfs vele jaren zullen daarvoor niet volstaan. Geen veertig dagen.. een beetje nederigheid om de heilige waarden niet weg te duwen. even de tijd stop zetten en bezinnen.Heer. En toch zijn er miljoenen mensen aan wie dit overkomt. Mensen die slechts ellende kennen: honger. of met een knagende honger rondlopen. geef aan iedereen in onze school: een beetje moed om wat verouderd is of holle woorden zijn. Schrijft God nog echt mee aan ons levensboek? Is het evangelie onze reisgids? Bidden we nog wel eens? De veertigdagentijd.. een boeiende snuffeltijd in de rommelzolder van ons hart. gevangenschap. net als een kind. achterwege te laten. Veertig dagen om aan al deze miserie een einde te stellen is een veel te korte tijd. ziekte. Veertig dagen. Gewoon blij zijn dat we zijn kinderen zijn en ons.. Over de zin van de vasten. een beetje kracht om minder af te breken en meer te bouwen aan een gemeenschap van mensen die worstelen om vrede en zo wat meer mens worden. een tijd om eens na te denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn... We zullen nog lang moeten werken. Probeer het maar eens.. Nieuwe energie en levenskracht opdoen. . is dat een lange tijd of een korte ? Het ligt er aan. geef ons allen voldoende eerlijkheid om te bekennen waar we nog maar staan en veel geloof en optimisme om elke dag opnieuw te proberen om verder te geraken. miskenning. is een eindeloze tijd. kunnen laten leiden door Hem. Veertigdagentijd. ons heroriënteren. kou. opdat alle mensen zouden hebben wat hun toekomt. slafelijk werk. uitbuiting. Veertig dagen lang in ellende zitten. foltering. maar een leven lang.

maar schijnbaar niets voor mij. Mijn verlangen naar het hemelse is niet zo groot en mijn verachting voor het aardse valt best mee. Vasten is ruimte en sfeer brengen in het leven van anderen. Ze hebben verbijsterde ogen. achter steeds weer een andere grens drijft men die met de zwarte ogen die niemand beschouwt als mens. misschien betekent vasten wat meer respect hebben voor de anderen. Maar. Vasten als zelfkwelling is zinloos. geen dorp en geen gehucht. Misschien moeten we onze slangentong wat meer binnenhouden en ook aandacht hebben voor de "minder interessanten". In landen zo rijk geworden dat het een schande is. Naar steeds weer andere landen.. Heer.. ik vind bepaalde lessen en leraren (en leerlingen) niet zo tof.Zwarte ogen Soms zie je in drukke straten zigeunerkinderen staan. Vasten! Wat is dat ? Ik weet alleen dat die grotendeels is afgeschaft. ze kijken de mensen aan. maar aan die verachting van het aardse ben ik echt niet toe. wij bidden U: laat ons het aardse verachten en naar het hemelse verlangen. kan voor een paar arme zigeuners geen dubbeltje worden gemist. En toch zitten we met die veertigdagentijd." Zo'n zin: echt iets voor de veertigdagentijd. Ik schop wel eens tegen een boel geboden en verboden. Geen stad waar ze mogen blijven. Misschien kunnen wij toch wel vasten? . de oorlog is lang ten einde maar zij zijn nog steeds op de vlucht. Een stuk zon brengen in het leven van iemand die verdriet heeft.

"Nee". je diepvries weg. Heer. Als arm zijn zo is. Breek je huis af en bouw een krot van eternitplaten. je koelkast. zoals miljoenen in de arme landen. Sluit de elektriciteit af. Je weet niet wat het is. Doe je tv weg en je radio. Ik vrees dat dit aan het gebeuren is in vele landen. Arm zijn. Vervang je fauteuils en stoelen door banken en kisten. het gas en de waterleiding. Je weet niet wat het is. help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. Geef ons een open oog en een bewogen hart voor iedereen naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus. Als je ziek wordt. zou je dan kunnen houden van hen die dit alles in overvloed hebben en niet willen delen ? Je zou de rijken gaan haten. Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt. zei de rabbi. leem of geperst karton. is er geen dokter. Het is. Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: "Hoe kun je het moment bepalen. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. je stereo. geen apotheker en geen hospitaal. zei de rabbi. Doe je dagblad. Tot dat moment is de nacht nog bij ons. Je mag geen slaapkamer hebben. Houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken.Arm zijn. waarin de nacht ten einde is en de dag begint?" Is dat het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden? vroeg een van zijn leerlingen. . de telefoon. als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. "Nee". "Is dat als je van verre een dadelboom van een vijgeboom kunt onderscheiden?" vroeg een ander. "Maar wat dan?" vroegen de leerlingen. Vervang je mooie kleren door wat vodden.

In alles wordt het duidelijk hoe ver we van een definitieve keuze afstaan. Neem nu bijvoorbeeld broederlijk delen eens. Ons eten en ons wonen en ons slapen.De armoede waarover in het evangelie sprake is.. Wat in onze eigen vorming werd geprezen en waar we zelf zo dringend behoefte aan schenen te hebben. En toch voelen we dat de andere keuze zich opdringt. Het is een moeilijke keuze. Het is een nieuwe manier om in het leven te staan. Het gesloten vuistje van een kind moet open komen tot een mensenhand die naar anderen wordt uitgestoken. om aan hun kant te gaan staan. ons denken en spreken. Broederlijk delen doe je immers niet vanzelf. dikwijls het best bijblijft en ook oud wordt gedaan. Je moet het van jongsaf leren. telkens opnieuw. Iedereen weet dat wat jong is geleerd. Die regel geldt evengoed als het geloof en Kerk aangaat. een heel nederige manier. je voelt het zo sterk aan : het is een keuze. van de groten. van het gezag. Je voelt het zo sterk aan. Kiezen voor de minsten. wordt nu dikwijls een hinderpaal om die keuze voor de armen te maken.. om broederlijk te delen. om in niets méér te willen zijn dan zij. bereid om te ontvangen en te geven. Het zet ons meer aan de rand van hun leven dan er middenin. . Broederlijk delen: een ontmoeting van mensen: jong geleerd is oud gedaan. We willen zo graag aan de kant gaan staan van de machtigen.

Maskers af: omdat je jezelf wil zijn. Een half woord is voor haar genoeg.hopelijk toch . Een echte vriend. Uittocht. Hij ziet jouw goeie kanten en hij accepteert de slechte. Dat mooie lieve masker van je waardoor je altijd zo sympathiek overkomt. Ze is met jou begaan. zo rationele masker van je waardoor je alle problemen en gevoelens kunt wegpraten. Ze ziet jou tóch wel staan. De vragen die we ons moeten stellen. En als je huilt. Daarom de volgende tekst. dat eigen eerlijke gezicht. zijn: Waar is ons Egypte. Een échte. Hij is een vriend. ons Beloofde Land? Waaraan zitten wij vast? Wat maakt ons echt vrij? En welke stappen moeten we daarvoor zetten? Of hebben we ons zo aangepast aan de "Egyptische levensstijl" dat 'uittocht' ons niets meer zegt? .. zoals God je gedroomd heeft toen Hij je naam schreef in de palm van zijn hand. dat zotte. onze uittocht. Het voelt vertrouwd. Je hoeft bij haar niet stoer te doen. Egypte.geboetseerd bent door de liefde van je moeder en de zorg van je vader. plagende masker van je waardoor je altijd de plezantste bent van de hele troep.. Jouw masker. dat stoere. zijn meer dan begrippen of plaatsen uit een versleten verhaal.. dat kan af. Je hoeft bij hem niet bang te zijn. Bij haar kun jij je zorgen kwijt. zoals je . Een échte. doe dat eens af ! Laat je eigen gezicht eens bovenkomen. Er is een band en wel een hele hechte. dat het liefste en het mooiste is dat je ooit hebben kunt.Het is al wel vastentijd. Beloofde Land. maar op sommige plaatsen viert men nog karnaval. dan vindt hij dat beslist niet zwak of laf. Ze is een vriend. zo is het goed. Zoals je bent.

dag en nacht. die kreperen van honger . Laat ons bidden dat hij ooit beter mag worden van de proeven die jij straks aflegt. het waren weer de gewone dingen: mensachtige. In onze wereld is naar school gaan nog steeds een luxe. véél te groot en vooral té zwaar hoofd. trage wezens met een wit geraamte nèt onder de donkere huid. noch naar mijn zus aan mijn rechterkant. ziet alleen een brood. En nu bid ik je. de botten steken eruit als gebeiteld door de beeldhouwershand van de honger... nee. Binnenkort proefwerken of grote herhalingen: "Laat me nu even met rust. voor die éne mens. voor hem. Hij keek naar mij. Hij kijkt met glazige ogen.. die vergaat van honger en ik vraag u: laat ieder van die hongerlijders eens iemand van ons in de ogen kijken.. EN HIJ In jouw borstkas gaat het hart wat sneller slaan. als met een laserstraal. Hij slaapt niet en zijn huid is bleek en mager. En zijn blik staat in mijn ogen gebrand. JIJ . en een. Jouw maag trekt even samen wanneer de vragen worden uitgedeeld. lieve God. lieve God. is hemelshoog. Jij kijkt gespannen uit naar de cijfers op je rapport. gebarsten lippen. keek één van hen me recht in de ogen. vliegen kropen tot in hun neusgaten en ze hadden overal zweren. dwars door tijd en ruimte heen. .mijn moeder ruimde net de tafel af en zuchtte luidop: "Is die hesp nu nog niet op?" Wel. Ik kon niet anders: ik heb mijn spaarpot leeggeschud voor een goed doel. gisteren heb ik op tv voor de zoveelste duizendste keer een hoop mensen gezien. maar de plank waarop het ligt. Jij wordt 's morgens wakker en krijgt kippevel omdat je niet zeker bent of je wel alles kent. Beetje zenuwachtig. Zijn maag brult als een leeuw. hij keek niet naar mijn broer links van me. En toen opeens. wil je ?" Op de accordeon van zijn borstkas kan je de ribben tellen. zo te zien.Lieve God.

op zoek naar het magische mosterdzaadje. en begonnen alle tragische gebeurtenissen op te sommen die hun de laatste tijd waren overkomen. Je ervaart Hem in je liefde voor elkaar!" Er was eens een vrouw wier enige zoon stierf. De mensen vroegen aan elkaar: "God. je groeit in God. Ze bleef een poosje om hen te troosten en ging toen verder op haar speurtocht naar een huis dat nooit verdriet had gekend. je ademt in God. welke magische bezweringen beschikt u om mijn zoon weer levend te maken?' In plaats van haar weg te sturen of met haar te gaan praten zei hij tegen haar: 'Breng me een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend. ze kreeg het ene verhaal na het andere te horen over droefheid en ongeluk. die de vraag gehoord had: "Maar domme vissen toch. . dat ze haar speurtocht naar het magische mosterdzaadje vergat. je ademt in het water. die zelf ongelukkig ben'. Uiteindelijk ging ze zo op in het steun bieden aan anderen die verdriet hadden geleden. je groeit in het water. zei een oude man. De vrouw zei bij zichzelf: 'Wie is beter in staat om deze arme ongelukkige mensen te helpen dan ik. Eerst kwam ze bij een prachtig herenhuis.' De vrouw ging meteen op pad. Ben ik hier aan het goede adres?' Ze zeiden tegen haar: 'U bent beslist aan het verkeerde adres hier'. ja water?" vroeg iedereen aan iedereen. wat is dat?" "Water. werden er stil van. In haar verdriet ging ze naar een heilige man en zei: 'Over welke gebeden. Ze klopte op de deur en zei: 'Ik zoek een huis dat nooit verdriet heeft gekend. ja God?" vroeg iedereen aan iedereen. Dat zullen we gebruiken om het verdriet uit uw leven te verdrijven. Terwijl ze steeds ongeloviger werden omdat niemand hen een definitie kon geven. je leeft in God. Terwijl de luchtbellen naar het wateroppervlak stegen. Ervaar je dat dan niet?" De vissen die eerst erg opgejaagd leken. Maar waar ze ook kwam. zei een oude vis.De vissen vroegen eens aan elkaar: "Water. in krotten of paleizen. je leeft in het water. wie is dat?" "God. zonder ooit te beseffen dat het inderdaad het verdriet uit haar leven had verdreven. die hun vraag gehoord had: "Maar domme mensen toch.

Wat een gedoe. Hij wrikte een verwrongen portier open en trok voorzichtig de zwaargewonde naar buiten. Hij moest nog eens komen om te getuigen. De vijfde automobilist zag het wrak in de berm en stopte. De derde automobilist zag het wrak en dacht: stel je voor dat er nog iemand inzit . Moeten we de familie eerst in orde zetten. De eerste automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop. Moeten wij de natie eerst in orde zetten. geladen met ongeveer 15 ton zand is gisteren van de weg afgeslipt en in een gracht terechtgekomen. zeg! Zou jij dat doen voor iemand die je niet kent? Om de wereld in orde te zetten. De tweede automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop. Om de natie in orde te zetten. De vierde automobilist zag het wrak in de berm en dacht helemaal niets. belust op een sensationeel verhaal dat hij straks thuis zou kunnen vertellen. De chauffeur heeft 4 uur lang geklemd gezeten in de cabine. De zesde automobilist zag het wrak en stopte. . Wij moeten eerst beginnen met het goed zetten van onze eigen harten. mis ik mijn afspraak.doodeng .Een zware vrachtwagen. moet ik misschien getuigen en dat is zo'n gedoe. Om de familie in orde te zetten Moeten wij ons persoonlijk leven eerst uitbouwen. Hij miste een afspraak. Hij maakte zijn handen en kleren vuil.en reed door.

Als men vergeeft. Waar twijfel is. ze zijn nog volop bezig. licht ontsteken. geloof vestigen. "Wanneer mag ik naar binnen in de hemel. Petrus stond voor de hemelpoort met een grote groep mensen om zich heen. dan om begrepen te worden. tot vergeving stemmen. Er meer op uit zijn om te troosten. Waar dwaling is. Want als men geeft…. Willem heette hij. waarheid doen gelden. De hemel is nog niet klaar. Maak mij een werktuig van Uw Vrede. Te begrijpen. Te beminnen. dat is de aarde." Het gebed van Sint Franciscus Heer. eendracht stichten. kom zelf maar kijken. waar haat is." zei Petrus. Waar wanhoop is. Daarom steeg hij rechtstreeks op naar de hemel. dan om bemind te worden. die maar al te graag naar binnen wilden. Waar verdeeldheid is. En door te sterven. "Nog niet. Het waren allemaal lieve mensen. Laat me. Waar duisternis is. hoop wekken. En hij had . mijn zoon. "Kijk maar door dat venster. Waar onrecht is. Maar of ze er gauw mee klaar zijn. Waar droefheid is." "Nog niet af?" vroeg Willem verbaasd en keek Petrus met grote. dát is de vraag. Hij keek weer naar Petrus en stamelde: "Maar. Wordt men eeuwig geboren. daar is de hemel. vreugde brengen. "nog niet." Willem kon zijn ogen niet geloven. Dan om getroost te worden. Je ziet wat ze ervan maken.Er was eens een oude man die doodging. Kijk.. want hij wilde nou eindelijk wel eens zien hoe de hemel eruitzag.gelukkig . . mijn zoon. Laat mij.erg zijn best gedaan om zo goed mogelijk te leven." Willem had nog nooit zoiets meegemaakt en hij liep naar Petrus toe. "Maar wanneer zijn ze dan klaar met de hemel?" Petrus haalde zijn schouders op. die hem op een venster wees.. liefde brengen. Krijgt men vergiffenis. "Dat weet ik niet. ongelovige ogen aan. heilige Petrus?" vroeg Willem. hij is nog niet af. Je ziet het. Ontvangt men..

wacht even". Dat was de hemel. Hij zei: ‘Omdat jij rijk bent. Aan tafel zaten allemaal mensen. er stonden prachtige bloemen in de zaal en alles was even mooi. Gelijkheid koos voor het oosten en heeft het ook ver gebracht. die zijn leven lang trouw de godsdienstige wetten had onderhouden. En omdat hij altijd zo goed geleefd had. Hij had altijd goed geleefd en gedaan wat God van hem vroeg. De man zag een grote zaal met tafels vol met brood. En toen zag de man dat de mensen met hun stijve armen bij hun overburen het brood in de mond stopten. Vrijheid was het rijkst en op een dag merkte Gelijkheid dit op. maar Gelijkheid zei: ‘Ik wil niet zijn zoals jij’. maar deze mensen hadden allemaal stijve armen zodat ze niets van de heerlijke maaltijd naar binnen konden krijgen. Hij had het begrepen. Ze konden met hun stijve armen niet bij hun eigen mond komen. Maar God zei: "Stil maar. En weer kwamen ze in een grote zaal met tafels vol brood. En aan tafel zaten mensen. De broers kregen grote ruzie en besloten om uit elkaar te gaan. En God nam hem mee en bracht hem bij een heel grote zaal. De man knikte. Gelijkheid en Broederschap. Dit was de hel. Maar hij had één wens. Er waren eens drie broers die samen door de wereld trokken. net zoals in de hel en al die mensen hadden stijve armen. De man begreep er niets van. maar wel bij die van hun overburen. namelijk dat God hem tijdens zijn leven de hemel en de hel liet zien. Vrijheid trok naar het westen en werd de wereldmacht. zei God. Hij begreep het. Maar wie heeft er nog iets gehoord van Broederschap? . Toen gingen ze naar de hemel. net zoals in de hel. Zij heetten Vrijheid. De man knikte. zijn wij niet meer gelijk.’ Vrijheid vond dat Gelijkheid zich maar aan hem moest aanpassen. Dat is de hel. Ook daar was alles even prachtig en mooi en zag alles er heerlijk uit. Het eten zag er bijzonder lekker uit.Er was eens een man. stond God hem die gunst toe. en ik niet. "Is dat nu de hemel?" vroeg hij aan God.

je wanhoop. Meestal verschijn je maar kort tussen het andere nieuws op tv.Wisselwerking Wanneer ben je echt jezelf? En wie ben je eigenlijk? Moeilijke vragen! Vaak weet je zelf niet goed wie je werkelijk bent. samen met anderen. steeds weer op de vlucht voor honger. Meestal ook een banaal antwoord. Lang wil ik naar jou kijken nu. Zaïre. Oeganda. Als je met andere mensen bent. Soedan. voor oorlog. tot je mijn zus wordt. We praten veel zonder iets te zeggen. jij jonge. Hoor je het geluk van de anderen? Hoor je de pijn van de anderen? Weet jij wie er in deze klas gelukkig is? Weet jij wie er in deze klas pijn heeft? Weet jij of God bestaat? Wat komt "God" hier nu weer bij doen? Wel.. je zorgen... Maar dat zegt niet dat dit aanpassen tegen jezelf ingaat. Malawi. met je kind op je rug gebonden.: een vrouw uit Somalië.. Pas als je geen 'nieuws' meer bent. En als we al luisteren naar de anderen is dat niet altijd met ons hart. Want in een bepaalde groep komt een bepaald aspect van jezelf meer tot uiting. tot ik je angst begin te voelen. een mens als ik. maar die concrete zus van mij. luister vandaag eens naar wie niets zegt. pas je je automatisch aan. Het zijn ook jouw kwaliteiten die bijdragen aan de groepssfeer. pas dan schop je mijn geweten wakker. voor vrede.. onbekende zwarte vrouw. Lang wil ik naar jou kijken.. Daarmee ben je toch niet minder jezelf dan wanneer je alleen bent? Goeiemorgen ! Hoe gaat het met je? Een banale vraag. pas dan 'weet' ik: 'Dit kan niet! Dit mag niet. Misschien ontmoet je God dan wel. Soweto. Rwanda.. uniek en onvervangbaar. maar zoveel te zeggen heeft. wat er ook van zij!' Dan stuur je me de straat op. . geweld en onderdrukking.. je vastberadenheid. dat je daarmee je eigen identiteit zou verloochenen.

Maar er zijn ook mensen die altijd weer het positieve in ons zien.Er zijn mensen die anderen voortdurend de grond inboren. "zusje leeft! Ik heb het gezien. Hebben we fouten gemaakt. Daarom volgend verhaaltje: Een kleine dreumes van vijf jaar liep op het kerkhof waar zijn zusje is begraven. ergens op een kerkhof. er zijn barsten in de aarde en er komen bloempjes uit!" " 't Is juist. waar is je broer ?" zullen we Hem dan in de ogen durven kijken ? . "Moeke. het is niet waar ! dat honger en ellende onoverwinbaar zijn dat alleen groten en machtigen bepalen wat er gebeurt dat we onze ogen maar beter kunnen sluiten. de tijd dat alles vanuit de aarde tot leven komt. "zusje leeft!" Neen. Hij gaat er geregeld heen en spreekt en tatert en vertelt aan zusje wat er thuis allemaal gebeurt. niet ver." zei hij. zij geven het niet op met ons. Eens kwam hij thuis. Pasen is in zicht. En het is zeker niet waar dat de Kerk maar moet zwijgen hierover ! Neen. En het is zeker niet waar dat God dit zo gewild heeft! Neen. Laten we bidden dat we vandaag en de komende dagen voor elkaar zulke mensen zullen zijn. Wij zijn dolgelukkig met deze mensen. Zulke mensen zijn we vlug moe. op de weg tussen school en thuis. ze vinden al onze daden slecht. blijgemutst. het is niet waar! dat het nu eenmaal zo moest zijn dat er toch niets aan te doen is dat we het bijltje er beter kunnen bij neerleggen. Zijn we verdrietig. Het was in de lentetijd. Wat we ook doen. het is niet waar ! mensen kan je zomaar niet vertrappen kinderen kan je zomaar niet laten "verdwijnen" En als God op een goede morgen opstaat en vraagt: "Mens. Zij doen ons weer herrijzen." geloofde zijn moeder. En hij weent omdat hij zijn moeder wenen zag. zij vinden troostende woorden voor ons. Maar zijn zusje was daar. Wat we ook zeggen. ze breken al onze woorden af.

en de mensen zouden het aanbidden. laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een hemel op aarde. welvaart en gerechtigheid voor iedereen.Als de aarde maar een doorsnede van ongeveer vijf meter had. Bij het begin van deze nieuwe dag willen wij U vragen. Mensen zouden voor de aardbol door het vuur gaan omdat ze in de gaten zouden hebben dat ze niet zonder zouden kunnen. omdat het uniek was. uw Rijk kome. Dagelijks durven mensen bidden. Als de aarde hoogstens vijf meter in doorsnede was. vriend. Ze zouden rondwandelen en zich verbazen over de grote en kleine waterplassen. vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U. Bidden we dat wij in de onze vakantietijd respect kunnnen opbrengen voor de natuur. er genezing van verwachten en ervan willen leren over de schoonheid en hoe de wereld zou kunnen zijn. het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader. en het water dat daartussen heen en weer stroomt." God.. zouden mensen van heinde en verre komen om zich te verbazen. komt er nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij. De mensen zouden zich verbazen over alle schepsels die op de aarde rondlopen.. en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst. De mensen zouden het beschouwen als een heiligdom.. Ze zouden zich verbazen over het dunne gaslaagje dat de aarde omgeeft en het water dat in het gas overgaat. Heer. en ergens één meter boven een veld zou drijven. mag Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex. De aardbol zou het grootste wonder zijn dat er bestond.. en over de wezens in het water. en ze zouden het beschermen zodat er niets mee zou kunnen gebeuren. open onze ogen voor uw Rijk van vrede. . zoals Gij gebeden hebt.

als je blij kan zijn met een bloem. maar genoeg offerzin om onze plicht te doen. Meer licht zou de mens verblinden. is er juist zoveel licht als nodig om de volgende stap te zetten. Geef ons niet teveel succes.Gelukkig zijn. Geef ons ook niet teveel braafheid. Geluk is als een bril: je ziet hem niet. Geluk komt nooit langs de bankrekening. . Zo vlakbij. maar toch staat hij op je neus. Heer. met een spel van een kind. maar er geen plezier aan beleeft. maar genoeg om te werken. Op het donkere pad waarlangs een mens op aarde moet gaan. met een lach. Als Gij ons maar helpt om vandaag gelukkig te zijn. geef ons niet teveel verstand. dan ben je rijker dan een miljonair die alles heeft wat hij zich dromen kan. laten wij aan U over. Heer. maar genoeg om van te leven en de mensen te verstaan. maar genoeg om te kunnen leven en te helpen. Heer... Geef ons niet teveel kracht. vragen wij U zonder maat: geef ons altijd meer liefde. welke mengeling van geluk en lijden Gij ons wilt geven. Eén ding.

Kleine zus Anja bekijkt Piet met gefronst voorhoofd en denkt diep na. Vervolgens tekent hij naast het minteken een groot plusteken en zegt: "Dit teken betekent positief". Dan neemt zij de stift in de hand en tekent een plusteken met daaronder een minteken. Vragen aan God dat Hij je eerlijker zou maken is heel mooi. Zeggen dat je veel van je ouders houdt. . Bidden voor een betere wereld is niet genoeg.Er was eens een jongetje dat mocht met zijn vader mee naar de zonsondergang gaan kijken. maar geen vooruitgang. toen zei ineens dat jongetje: "Papa. je moet je ook durven inzetten. En toen de zon helemaal onder was en zij nog wat stilletjes naast elkaar zaten. maar thuis nooit een handje toesteken en steeds maar vitten over kleinigheden. maakt van jou een hobbelpaard: veel beweging. help ons wat bewuster te kijken naar het mooie in onze wereld. Verbaasd vraagt Piet aan Anja: "Wat betekent dat?" Glunderend antwoordt Anja: "Dat je steeds het positieve moet onderlijnen!" Sommige christenen doen je denken aan een hobbelpaard: veel beweging maar geen vooruitgang. God. doe dat nog eens!" Wij vragen U. Wiskunde met een vreemde logica: Piet tekent een groot minteken op een tekenblad en zegt tegen kleine zus: "Dit teken betekent negatief". maar dan moet je zelf ook stappen daartoe ondernemen.

Luisteren is loslaten wat je persoonlijk bekommert om je tijd aan de andere te geven om met hem of haar op weg te gaan. begin met wat ze hebben. Heer God.Laat ons deze dag beginnen met een Oud-Chinese wijsheid : Ga naar de mensen. Geef dat we leven vanuit de liefde. hou van hen. Luisteren zonder woorden. en bouw op wat ze weten. . Luisteren is nooit je mening opdringen. het koste wat het wil raad willen geven maar je inleven wat de andere denkt en voelt. Luisteren is de andere geven wat een mens soms meest ontbreekt: het geschenk van een warme aandacht en een innige genegenheid. dan zien we dieper. je glimlach en je gezicht: 'Jij bent belangrijk voor mij. Luisteren is zonder woorden spreken maar wel zeggen met je ogen. leef van hen.. leer van hen. Geef dat wij leven vanuit het geloof. ik ben zo gelukkig dat jij er bent!' Luisteren is niet langer alleen met jezelf begaan zijn maar in het huis van je hart de andere Binnenlaten waar hij of zij zich thuis voelt. dan zien we verder.. dan zien we alles in een ander licht. Luisteren is de andere de talenten helpen ontdekken die hij of zij onvoldoende kent. geef dat wij leven vanuit de hoop.

Mensen zijn door ontelbare technische mogelijkheden wereldwijd met elkaar verbonden.. In de gewone vuilbak worden nog altijd drankkartons en blikjes gegooid. Ik kleef een sticker van Greenpeace op mijn boekentas.. inktbuisjes en plastic verpakking van snoep. stervende bomen aan de schuimende beek. Terwijl op de speelplaats blauwe vuilbakken staan voor recyclage. Heer. een bericht over de dreigende uitroeiing van de Afrikaanse olifant. Help ons onze snaren af te stemmen op elkaar en op U. 'het gat in de ozonlaag wordt groter'. en denk: 'Hoe halen ze het in hun hoofd?' Zwarte en gele fabrieksrook tegen de grijze lucht. gaat naar de verbrandingsoven en uit die schouwpijp komen er schadelijke stoffen. Ik zie het aan en denk: 'Hoe halen zij het in hun hoofd?' Iedereen weet: wat we niet recycleren. Hoe halen wij het in ons hoofd ??? Het praten is "in" ! Het doen is "uit" ! Nooit is er zoveel gepraat als in onze tijd. Maar in veel klassen vind je in de mand voor oud papier: kauwgom. . Iedereen wil het woord. God. help ons om lang genoeg na te denken opdat het zinvol is wat we gaan zeggen. vergiftigde vogels. lees ik in de krant.. Iedereen wil inspraak. holle woorden over de hoofden van de mensen. Nooit kwam er zo'n lawine van lege. Beelden van ontginning van het Regenwoud op tv. Maar weinigen hebben echt iets te zeggen omdat weinigen de stilte en de inspanning van het denken kunnen verdragen. Communicatie lijkt evident. En toch. Iedereen wil praten.. en daaronder: 'kernafval in de Noordzee'.. zitten we vaak niet op dezelfde golflengte.

Je moet dingen kunnen loslaten." Verheugd draaide ik mij om. De volgende dag lag die brief weer bij mij in de brievenbus. betekent stikken. Vergeving is geen krampachtig onderzoek van het verleden. . De volgende dag kreeg ik die brief terug. maar achter mij stond iemand uit de buurt. geen ongezond rondneuzen in het voorbije doen en laten van mensen." Ik keek om me heen. Opeens hoorde ik een stem die mij vroeg: "Wie of wat zoekt gij?" En ik antwoordde: "God. Vergeven is net als ademhalen: je moet kunnen loslaten. Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Antwoord mij waar Gij zijt". Ik ging naar buiten. jezelf vrijmaken en ook anderen nieuwe kansen geven. Vergeving baant wegen waar er geen meer zijn. maar ook daar zag ik niets. De postbode had erop geschreven: "Onbestelbaar.Wat doe je als iemand op je tenen trapt ? Kun je vergiffenis schenken ? Het is een kunst die niemand kan leren. Vergeven is een kunst die Jezus ons willen leren heeft." en adresseerde hem aan de paus. Nader adres onbekend. maar zag niets dan leegte en stilte. Je moet van je geheugen geen computer maken waar je al de namen opslaat van wie je iets misdeden. Met je tanden op elkaar je adem inhouden. en adresseerde hem aan God. Enkele weken later kreeg ik een brief terug waarin geschreven stond: "Hij is vlakbij. Heer. doe ons begrijpen dat wij Jou in alles en iedereen kunnen vinden. Nu stond erop geschreven: "Luchtpost: 50 cent" Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Zeg mij waar ik God kan vinden." Toen hernam de stem: "Hier is Hij." Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Waar kan ik Je vinden God?" en adresseerde hem aan de hemel. uitademen om opnieuw verse zuurstof in te ademen.

God. die de ellende onder ogen durven zien en het gevoel hebben dat ze er iets aan moeten doen. Naar mensen die ons iets te zeggen hebben. kijken hoe sterk je staat en worstelen met ideeën van toen je klein was. Is dit het feest van al die mensen die met hun hoofd in de wolken dromen over een hemel waar het beter is dan op aarde? Al die mensen die voorbijlopen aan het hier en nu door te hopen op later. ervaren. groter worden en je ontwikkelen tot iemand met een eigen mening en een eigen geloof. Daarom zijn we op zoek naar houvast. . op een paradijs dat in deze wereld niet te vinden is? Neen. Naar momenten waarop we iets van U. Help ons om iemand te worden die niet altijd voor de makkelijkste weg kiest. maar die ergens voor stáát. Geef ons groeikracht. in het verhaal over Jezus Hemelvaart weerklinkt een stem die zegt: “Waarom staan jullie naar de hemel te staren?” Christenen zijn nuchterlingen die met beide benen op de grond staan. Dat gaat niet vanzelf. Dat is vallen en opstaan. Christenen zijn mensen die proberen een hemel op aarde te scheppen. God.Morgen vieren we de hemelvaart van Jezus. het is een hele klus. dingen uitproberen.

Wij moeten niet naar boven kijken. de Heer is met U. in een zieke. voelbaar en tastbaar. die mensen bij elkaar brengt en conflicten ombuigt in begrip en verzoening. Je voelt hem in dat liefdevolle gebaar of die hartelijke handdruk. nu en in het uur van onze dood. Heer. maar in elke mens die wij ontmoeten: in een mens die honger heeft. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. De Geest van God is de scheppende kracht die bruggen slaat over de diepste kloven. Jij bent 'ten hemel opgenomen'. maar rond ons. moeder Gods. vol van genade. Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen. een mens met wie we liefde delen. bid voor ons.Jezus. Maria. Pinkstergedachte De Geest van God is geen spookbeeld of hersenschim. Jezus. Je ziet hem in de mensen die verdraagzaam zijn en respectvol omgaan met elkaar. Heilige Maria. Het is de energie die bergen kan verzetten en mensen boven hun kleinheid uittilt . in iemand die ons veel wil geven. U kunnen we niet meer aanraken. . Geef dat wij U herkennen. Hij is onder ons aanwezig. niet met een grote titel. Amen. Laten we in deze Mariamaand (mei) ook eens een Weesgegroet bidden: Wees gegroet. arme zondaars. Gij komt niet met een lichtkrans.de levensadem van God die mensen bezielt en in beweging zet.

Je bent afhankelijk van je ouders.niet met de auto rijden. Gij zijt als een windvlaag die door ons leven waait en ons in beweging zet.misschien . misschien ben je wel ontgoocheld in je moeder.. God. restaurant. merken we dat vaak niet op. .niet aanzetten. en de wasmachine kan of mag je ... Gij hebt de doven de oren geopend en blinden doen zien. Misschien een gelegenheid om ons te bezinnen over onze relatie met onze ouders. Die relatie is voor iedereen anders. God. "Wij zijn geen hotel. vriendelijker en fijngevoeliger verlopen." Heb je zoiets al meer gehoord ? Natuurlijk kun jij .niet koken... en je kan of mag .kan één en ander wel wat vlotter. Gij geeft ons lucht als we het niet meer zien zitten. ben je uit je humeur.misschien .misschien . Iedereen moet voor je springen en wanneer het je niet aanstaat.misschien . Leer ons zien wat Gij van ons verwacht en geef ons de kracht om het te vervullen.. Open ook nu de oren van mensen die doof zijn voor de roep die opklinkt uit miljoenen kelen om een menswaardig bestaan. Uw Geest bezielt onze gedachten en ideeën. misschien ben je heel blij met haar. “Misschien” kan je eens een attentie geven??? . maar hopelijk is volgend tekstje voor niemand van deze (klas) toepasselijk! Wie denk je wel dat je bent ? Je stelt je eisen en je doet je zin. wasserij. Maar.Heer Jezus. En toch. Wilt Gij ons daarom uw kracht laten ervaren? Dan weten we weer dat Gij dichtbij zijt en ieder van ons persoonlijk draagt. taxibedrijf of bank !.. Nu zondag is het moederdag.

. . De heilige Geest is datgene wat je hier en nu van God op aarde kunt merken. vriendelijkheid. zo kan je wel wat zien van de uitwerking van de Geest: de effecten ervan zijn: liefde. Hij dacht bij zichzelf: 'Niemand zal het zien en horen als ik niet meedoe vandaag'. niet de dienst van onze lippen. Maar het orkest speelde lam. Jij fluit ons naar omhoog. waar blijf je? We kunnen je niet missen. Zijn piccolo bleef in zijn hand liggen. Niet de woorden die wij spreken.. daar. geduld. die na de dood van Jezus over alle mensen is gekomen die in de geest van Jezus verder willen gaan. maar de mate waarin ons hart is afgestemd op wat achter de woorden schuilgaat. Hij was er altijd tintelend bij en zat parmantig op de eerste rij. is wezenlijk voor het gebed. hoog of laag. net als de wind of je adem.' En onze piccolospeler straalde van geluk.Dit weekend is het Pinksteren. het bewustzijn dat wij spreken voor Zijn aangezicht. Er was eens een piccolospeler. en lekker lang weekend vrij met hopelijk mooi weer.. goedheid. Bidden is. vreugde. en ieder speelt het best zijn eigen lied. vertrouwen. Maar zoals je wel de bomen ziet bewegen door de wind. Maar op een dag speelde hij niet. Hij voelde zich zo onnozel klein tegen die hoge bassisten naast hem en de ronde bolle bombardons. het liep mis en de dirigent riep: 'Hé. piccolo. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Of bij veel wind: heerlijk uitwaaien aan zee. de Geest die van God komt. Nu wist iedereen het: elk heeft zijn rol. onmisbaar in het orkest van de dag. De Geest van God zelf is onzichtbaar.. Met een opmerkzaam oog kan je dus meer van de Geest zien dan je eerst dacht. Met Pinksteren draait het om de heilige Geest. In elk geval tijd om weer wat op adem te komen. Jij bent onze onmisbare vogel.

uit dezelfde lucht. En die zijn zo verschillend van kleur en vorm. voor kinderen. Wanneer je altijd voor jezelf vecht. voor volwassenen.Er was eens een man die drie zonen had. "Makkelijk".. En als je alleen bent. "wat jullie met deze stokken doen. wat ze haalden uit dezelfde grond. zei de vader. Met hetzelfde. maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden. met hun hoofd in dezelfde lucht. zeiden de mensen. in dezelfde zon en in dezelfde regen. van geur. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken. kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden." Dat geldt voor stokken. tot ik op een dag het wonder zag ! Ze stonden met hun voeten in dezelfde grond. waren samengebonden zo sterk als staal. maakte de ene boom peren. zei de vader en probeer nu de hele bos takken te breken. kan ook met jullie gebeuren. . Bind nu alle stokken met een touw samen". word je eenzaam. samen houden we stand. maakte peren ! Heel normaal. dezelfde zon en regen. 10 meter verder. "en probeer hem te breken". "Neem nu ieder één tak". zei hun vader. De drie jongens maakten altijd ruzie. "Zie je". 's morgens en 's avonds. appels. en de andere iets verder. zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën. van smaak. Zo'n wonder had ik nog nooit gezien. En de appelboom maakte appels en de perenboom. afzonderlijk vallen we. Altijd maar vechten en nog eens vechten! Op een dag zei de vader: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!" De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken." Ze probeerden het om de beurt. maar ik kon mijn ogen niet geloven.. Ik dacht dat ik ze kende.

Vader. o Heer.O Heer. . Luister dan ook. laat uw kerk zich verbreiden en houd haar krachtig bijeen. maak een einde aan de dwaling van drie sacrale talen. U bracht alle dingen van niet-zijn tot zijn en U luistert altijd naar de gebeden van hen. naar mijn nederig gebed. die uw wil volbrengen en die in vreze voor U uw voorschriften onderhouden. U hebt de koren der engelen geschapen en alle hemelse machten. en uw volk is bereid om uw goede werken te volbrengen. Verenig uw volk in de belijdenis van hun geloof en verwarm hun harten met de waarheid van uw woord. zodat allen uw heilige Naam prijzen en verheerlijken. Degenen die U mij hebt toevertrouwd geef ik terug in uw handen – leid hen met uw sterke rechterhand en bescherm hen. Zoon en heilige Geest. mijn God. Bevrijd hen van de godloze en heidense kwaadwilligheid van hen die uw Naam lasteren. Amen. U hebt ons een groot voorrecht geschonken door ons te roepen voor de prediking van het evangelie van uw Gezalfde. uw geringe en onwaardige dienstknecht. Bewaar de gelovige kudde die U hebt toevertrouwd aan mij.

O goede Herder. grote God. Zij zijn met velen en zonder uw hulp zijn wij machteloos. dag en nacht. en bescherm ons. U stierf voor onze zonden. Want wij weten dat U ons ongetwijfeld zult redden. red mij. Door zo te handelen worden onze levens veranderd. U geeft redding. die ons voor altijd dichtbij wil houden. hoe kunnen wij U genoeg danken voor uw oneindige liefde? Ontvang de dankbare hulde van onze harten! Verlicht ons met uw heilige Geest. Lichaam van Christus. Amen. Jezus Christus. zie neer op ons uw kudde. Ziel van Christus. brengt hij ons allen goede gaven. Eeuwige God. en die alle mannen en vrouwen helpt om goddeloosheid en wereldse hartstochten te verwerpen. we verwachten uw hulp. Wolven omringen ons en trachten uw liefde ongedaan te maken. dat wij nooit uit onze herinnering bannen dat het Gods genade is die redding brengt. bron van alle goedheid. Hij werd de Mensenzoon. Wij danken U dat U in uw welwillendheid ons herinnert aan de glorierijke dag van de geboorte van uw Zoon en dat U ons de kans geeft om Hem te zien met de ogen van ons geloof. Wat een geweldige vreugde! Geboren voor allen. O Heer Jezus Christus. Onze Redder. mogen de hemelen U prijzen en moge ons op aarde vrede geschonken worden. rijk en arm. Leid ons naar onze Vader in de hemel. vreugde en kracht. heilig mij. Zie neer op ons in uw liefde. o Prins van vrede. Wees onze voorspraak. Want aan U komt toe de glorie en de eer tot in eeuwigheid. Amen. goede Herder. worden ze deugdelijk en goddelijk. opdat wij zonen en dochters van God zouden worden.Gebed voor Kerstmis Hemelse Vader. .

Geef dat wij elkaar mogen vinden in vriendschap en verbondenheid. mannen en vrouwen. Wij mogen erop leven en ervoor zorgen Help ons het zo te doen dat zij een goede aarde blijft zodat wij er vrij kunnen leven. God. Amen. Amen. onze Heer. Geef ruimte aan alle mensen: jongens en meisjes. en bevestig hetgeen Gij in ons bewerkt hebt. Laat mij niet van U gescheiden worden. God. verberg mij. . Maak ons vrij als vogels. verblijd mij. God. Lijden van Christus. In het uur van mijn dood. U gaf ons de aarde. U heeft ons de ruimte gegeven om te worden wie wij zijn. Doordring ons met de dauw van uw Geest om vruchten te dragen van vrede en gerechtigheid. Door Christus. Maak ons vrij als vogels. In uw wonden. verhoor mij. Maak ons vrij als vogels. was mij. roep mij en laat mij tot U komen om met uw heiligen U te loven in de eeuwen der eeuwen. Amen. sterk mij. Bewaar uw kerk in de liefde die Gij geschonken hebt. Tegen de boze vijand. 152. God.Bloed van Christus. Water uit de zijde van Christus. O goede Jezus. Gij geeft uw overvloed van gaven aan de mensen. 154. bescherm mij.

dat U alles en allen ten goede leidt in een vrede die ons verstand te boven gaat. hebben deze mensen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid leerden met God te maken. We zijn bijzonder dankbaar tegenover hen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid op bijzondere wijze hebben voor getoond. God. dat er een eeuwige verbondenheid bestaat die wij niet kunnen vatten. Een dag die we overslaan en in één adem noemen met Allerzielen. Doe ons ook gedenken. waartoe we in staat (gemaakt) zijn. die ons wijzen op onze diepmenselijke verlangens. Voor wie gelooft. Geef ons woorden en beelden.1 november Het lijkt zo levensvreemd: een dag van alle heiligen. zodat wij geloven dat het goede van mensen nooit verloren gaat. Help ons te zien hoe mensen verder leven na de dood: in de waarden die wij verder leven. onze gevoelens begrijpen als tekens. in de familiale of vriendschappelijke verbondenheid. in de troostende herinneringen. .Allerheiligen . ons gemis en gevoel van leegte ernstig nemen. En toch … hebben we allemaal de opdracht om te leven vanuit het geloof in de goedheid en de waardigheid in elke mens. Ze komen uit een bron van liefde. lieve God. want heilig zijn alle mensen vanuit God die voor anderen een stimulans tot goedheid en menswaardigheid zijn. hen aan wie niemand (meer) denkt. Doe ons bij het gedenken van gestorven medemensen ons verdriet. Amen. uit een verlangen naar leven. We zijn allen overtuigd van het gegeven zijn van die goedheid. Allerzielen – 2 november Doe ons. We zijn er allen van overtuigd dat die goedheid en die waardigheid niet in de eerste plaats resultaat is van onze inzet of prestatie.

dat er ruimte is om hun zorg te geven op het moment dat ze die nodig hebben.. momenten van geboren worden en doodgaan wisselen elkaar af.Voorbeden. maar openheid naar het onverwachte en ruimte om stil te staan Gebed om licht Heer. 4. dat niet de wanhoop overheerst. We bidden om levenskracht voor onszelf. 1. Om levenskracht bidden wij voor de zieken uit ons midden voor hen die een partner verloren hebben. Levenskracht Leven. Om levenskracht bidden wij voor mensen op de vlucht. sommigen misbruikt in de prostitutie. hoor ons gebed. U die ons de levensadem hebt ingeblazen. Geef mij de kracht om het warme licht van uw liefde op te vangen en deze dag zal gezegend zijn. Zo bid ik U in Jezus’ naam Amen. voor mensen in oorlogssituaties. ongrijpbaar en oncontroleerbaar. sommigen opgegroeid gescheiden van hun vader of moeder. niet de zucht naar controle en de krampachtigheid.. zo breekt uw liefde voor mij dóór in donkere dagen. Om levenskracht bidden wij voor de ouderen in deze maatschappij. 3. dat de dood hun niet het verlangen om te leven ontneemt. zodat ze hun levensdagen gelukkig en zorgeloos kunnen slijten. sommigen al vroeg uit werken gestuurd. Om levenskracht bidden wij voor de kinderen van de wereld. zoals het licht doorbreekt in de nacht. zich verspreidt en alle dingen aanraakt. 2. .

dat het . medeleven en steun. een heel werkjaar lang staat dat te gebeuren. En als het leven ‘beproeving’ wordt. ook deze eerste dagen van het nieuwe werkjaar. o God een heel werkjaar lang niet. iets mag gebeuren aan vriendschap en tederheid. . zegen ons lichaam. gewenning en verveling dreigen ons hart aan te tasten.vele ‘naasten’ vindt. dat het mag juichen als het leven en de gezondheid meezitten. Dat wij eerst en vooral onze eigen innerlijke vernieuwing behartigen. Iets waarmee wij tonen dat wij er zijn voor elkaar. iets van blijvende waarde. Dat we niet gewoon geraken aan onze vrijwilligers. Aureel Chanterie. dat ze mooie zinnen maken over vriendschap. zinnen vol vakantie.Heer. O God als er elke dag. Zegen onze woorden. steunwoorden zoals: “altijd je vriend!”. aan de collega’s. Bij het begin van een nieuw werkjaar Als er elke dag van dit nieuwe werkjaar maar iets gebeurt waarmee ons hart is gemoeid. O God dat we iedere dag weer opnieuw ontvankelijk en nabij mogen zijn. die de genezing begeleiden. aan de opdracht van onze beweging. dat ze onze inzet voor mekaar liefdevol vertalen. Zoveel eist ons op. gerechtigheid en vrede. iets aan liefde. Zegen onze gevoelens en emoties.bij ziekte . Zegen ons lichaam. Amen. laat dan contacten ontstaan van compassie. Dat wij onze inzet voor anderen niet gewoon geraken. Iets o God waarmee wij beantwoorden aan onze bestemming. samen met mekaar.

behulpzaam voor wie roept.al besef ik het zelf maar half als ik uw gebod maar onderhoud. Amen. zo maakt U mij tot steun voor mensen om mij heen betrouwbaar voor wie aanklopt. al wat Gij doet heeft zin. mij geschapen. En Gij. Een taak mij toevertrouwd die Gij een ander niet kunt geven: mijn zending. vertrouw ik op U. vrede stichten en waarheid verspreiden . Amen. weet goed waarheen Gij met mij wilt. . Daarom. God. Heer. Gij hebt mij niet voor niets gemaakt.Gebed van overgave Tot een welbepaalde dienst hebt Gij. Maar na dit leven legt Gij alles uit. maak mij bereid te delen wat ik heb mijn vreugde en mijn verdriet. Gebed in vriendschap God. die alle mensen met elkaar verbindt. Ik bid in Jezus’ naam. waar ik ook ben. Waar Gij mij zendt zal ik het goede doen. die door U word gekend. die door U word bemind. Ik ben een schakel in de ketting. Wellicht zal ik die zending hier op aarde nooit helemaal duidelijk zien. maak mij bereid alles te geven wat ik heb waar mijn hart vol van is wat mij zo dierbaar is waar ik hartstochtelijk van houd waar ik alles voor over heb waar ik het meest mezelf in ben ik. God. Wat ik ook word. mijn woord en mijn stilte mijn liefde en mijn eenzaamheid ik. God. Ik ben een schakel in uw ketting. mijn God. mijn dag en mijn nacht mijn geloof en mijn onzekerheid mijn kracht en mijn zwakheid. wat mij mag overkomen: niets kan mij van U scheiden. die Vader zijt en Vriend. Heer.

die steeds onderuit gaan. maar ook om anderen weer op de been te helpen. Wij vragen u. om sterke benen.Gebeden voor jongeren Gebed van het licht Er is een licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt. waarheen ik mij ook richt. Wij bidden u voor mensen die moeite hebben hun eigen weg te vinden. ver boven de hemelen. een kleine vlam die helder brandt. ver boven de hoogste de allerhoogste hemel: het is het Licht dat schijnt in ons hart. dat in de wereld glanst. Gebed voor sterke benen God. wij danken u. . niet alleen voor onszelf. dat de mens zo in elkaar zit dat hij of zij op eigen benen door het leven kan en mag gaan. ver boven ons allen. Gebed God maak mijn leven tot een licht.

waar droefheid is. dank u voor de warmte van de zon die de kou in ons verjaagt en ons warm maakt van binnen. vertrouwen. vergeving schenken. waar onrecht is. vreugde. waar haat heerst. maak ons leven licht. geef dat we ze altijd zullen zien. die ons moed geven en gelukkig maken.Dankgebed Goede God. wees voor ons als de zon. waar twijfel is. licht. geef dat ze er altijd zullen zijn. verwarm ons met uw liefde. eensgezindheid. Dank u voor de positieve dingen in ons leven. waar wanhoop is. Dank u voor het licht dat alles groeien doet. hoop. Dank u voor alle mensen om ons heen die licht uitstralen en warmte geven. Goede god. . dat het donkere in ons verjaagt en ons vrolijk maakt. laat mij een instrument zijn van Uw vrede. waar duisternis. Gebed van Franciscus God. geef dat ook wij op onze beurt de zon laten schijnen voor anderen. laat mij liefde zaaien. waar ruzie is.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Amen . maar verlos ons van het kwade. Uw Rijk kome. wij danken u voor de rust van de nacht zonder zorgen. geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. vol van genade. Onze Vader Onze Vader. Wij danken u voor alles wat uw goedheid ons brengt.Dankgebed als je wakker wordt Wij danken U. nu en in het uur van onze dood. die in de hemel zijt. wij danken U. bidt voor ons zondaars. liefde en vrienden die U ons schenkt. moeder van God. Uw naam worde geheiligd. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. de Heer is met U. God in de hemel. voor gezondheid. voor deze nieuwe morgen. en leid ons niet in bekoring. Heilige Maria. God. Wees Gegroet Maria Wees gegroet Maria.

De aller. liefde straalt. leer mij vrijgevig te zijn: te geven zonder de kosten te tellen. Anderen hebben honger en niets te eten. allerkleinsten worden terugbetaald. . behalve dat ik weet dat ik Uw wil doe. De vrede groeit. De aller. Wie heeft die deelt. allerarmsten zijn het meest Gods kind. Armoe Armoe mag niet. allerminste zijn het meest in tel. laten we deze mensen niet vergeten. liefde wint.Niet vergeten Wij hebben honger en hebben te eten. te werken zonder beloning te verwachten. De aller. (Nel van Drie) Gebed van Ignatius Lieve God. laten wij hiervoor dankbaar zijn. liefde wel.

Dat wij ontdekken mogen wat God vandaag van ons verwacht en het doen in uw kracht (naar Paula Copray) . dan kunnen we worden wie we eigenlijk ook zijn. dan komen we tot ons recht. betere wereld. wij zijn mensen naar Uw beeld. Help ons om dat te doen wat het beste bij ons past. ogen. Morgengebed Ik vouw mijn handen tot een schaal omhoog naar U: ik vang de levenskracht mij toevertrouwd. oren en een mond. Geef ons de moed om nee te zeggen als we vinden dat dat moet. wij zijn mensen naar Uw beeld. Dit past bij de één en dat weer beter bij de ander. maar we zijn allemaal anders. Ik bewaar haar in mijn hart. Help ons om al die kleuren te gebruiken voor een vrolijke. ieder met een eigen kleur.Gemaakt naar Uw beeld God. geef ons de kracht om er dwars tegen in te gaan als dat goed is. God. zo heeft U ons gemaakt met handen en voeten. geef ons de rust om na te denken wie we willen zijn.

kom Geest van wind en vuur en sterk onze levenskracht om te groeien. maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt. Geest van God Kom Geest van God. Kom Geest van God. maak mij sterk als ik mij zwak en klein voelen. Help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. als geweld en onrecht ons machteloos maken. om lief te hebben. Geef mij kracht om te leven en wijsheid op mijn levensweg . geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze naaste is naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus van Nazareth. houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. Kom Geest van God. kom Geest van wind en vuur. Geef ons kracht. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn.Nog een morgengebed Wij vragen uw zegen over de komende dag. Kom. kom Geest van wind en vuur. Geef ons kracht om mensen te zijn zoals we zijn te midden van alle schepselen. God van al wat leeft. maak mij sterk als ik soms bang zijn om verder te gaan.

God. U kent mij door en door. maak mij zo moedig dat ik moeilijke dingen onder ogen durf te zien. wat is het fijn om mij veilig te weten bij U. God. naast mij als een vriend. Avondgebed Ik leg mijn handen op mijn gezicht en luister als in een schelp naar ‘t gefluister van de zee. help mij. achter mij om mij te beschermen. onder mij om mij op te vangen. Heb ik u verstaan in wat de dag mij bracht? Heb ik gedaan wat u van deze dag had verwacht ? (Paula Copray) Gebed om stilte Goede God. Ik dank u dat ik altijd opnieuw kan beginnen wanneer er iets mislukt is. naar uw stem in de stilte.Gebed Goede God. U U U U U bent bent bent bent bent altijd om mij heen. U kende mij al nog voordat ik werd geboren. help ons af en toe even stil te zijn en dan te weten dat U altijd heel dicht bij ons bent. . Ik dank u dat ik fouten mag maken en dat ik van mijn fouten mag leren. als ik dingen moet doen waar ik erg tegenop zie. vóór mij om mij de weg te wijzen. U weet wat ik fijn vind en waar ik bang voor ben.

tot in eeuwigheid. als alles overhoop gehaald wordt wat zeker en veilig leek. Amen . geef ons beschutting tegen de harde wind: een plek om op adem te komen. dat we af durven stormen op alles wat onrechtvaardig is.Gebed God. wees dan onze rots in de branding. je raakt bij hem niet uit het oog. zelfs niet in het duister van het kwaad. Geef dat we niet constant de luwte zoeken in het leven. Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf. zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat. God zal je bewaren in leven en dood. Hij gaat met je mee en blijft bij je. als het stormt in ons leven. Hij bewaart je als de zon schijnt overdag en 's nachts als de maan schijnt. je raakt niet verloren. Psalm 32 God is niet een mens die in slaap valt. dat we niet bang zijn de wind van voren te krijgen maar opkomen voor iedereen die zich niet staande kan houden.

sneller. ruzie en gepest en van steeds meer. leer ons genieten van de dingen die we voor niets krijgen: de kleuren en geuren van de bloemen het lied van de vogels in de lucht maak ons tevreden met vriendschap. laat er mensen zijn Lieve God. nieuwer. God. mooier. Wilt U mij dan helpen om rustig te blijven en stap voor stap een uitweg te zoeken voor wat me dwarszit? Soms zie ik een ander die loopt te verdwalen die ruzie heeft thuis of geen raad weet met een of ander probleem: wilt u mij dan helpen een vriendin te zijn en hand en hand een uitweg te vinden voor wat haar dwarszit. . en als we het hebben willen we weer iets anders: leer ons genoeg te hebben van dat willen naar groter. liefde en aandacht van de mensen om ons heen. leer ons genoeg te hebben van egoïsme. wij vragen U: help ons bij het zoeken naar de goede weg in ons leven. soms lijkt mijn hoofd wel een doolhof: ik kom er niet uit en loop maar te piekeren wat ik moet doen. Gebed om eenvoud We willen zoveel hebben.God God.

Steeds ben Jij er. (Monique) "In de stilte van deze morgen. niet als een onpersoonlijk wazig wezen. Heer. heel dichtbij. leer de mensen elkander te verstaan. Altijd opnieuw. altijd." Vaak vatten wij zo een gebed aan. niet het verslaan. zonder gekat. Leer dat men zich over moet geven aan wat komt op zijn pad. die.. als ze hun ogen open doen. maar als een persoonlijke vriend. Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen. Eerst dan kan men samen de weg op gaan. Echte eenzaamheid bestaat niet. ergens in de verte. horen we Jou. overal. Als we echt luisteren. Hoe komt het dat sommige mensen zuur zitten te kijken in de zon en dat anderen kunnen fluiten in de regen ? Hoe komt het dat er mensen zijn. . Leer de mensen elkander te verstaan. Jij spreekt tot ons. Leer het vechten. In een intieme omgang met God zouden zo'n mensen andere ogen krijgen voor de dingen. Heer. altijd iets verkeerds zien? Dat komt misschien omdat ze verkeerd denken over de zin van het leven en van de dingen! Misschien hebben ze God wel nodig. maar eigenlijk is het nooit stil. Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal.Gebed God.. Leer te begrijpen. en elke morgen een nieuw hart.

opdat wij ze zouden ontginnen. Sommige mensen kunnen dat niet verstaan. maar waar ze nooit naar gaan kijken. in Jezus' verrijzenis. Ze zijn niet verstomd dat God mens is geworden. opdat we ze zouden vermenselijken. Bidden wij dat wij de lente ook eens zo mogen ervaren. en zij kunnen ook niet begrijpen dat God. Gij hebt ons de aarde geschonken om gezond en wel te kunnen leven. niet vergiftigen. Ze beleven het niet. God. frisse en jonge natuur. Geef dat we ons richten op wat positief en goed is en laat uw Geest van liefde in ons altijd de bovenhand krijgen. totdat je duizelig wordt van zo'n mooie. Wij bidden U. Vader. Help ons daarom om ze te ontmaskeren. . De lente? Pasen? Kerstmis? Allemaal data waar ze wel rekening mee houden. de lente is van ons christen zijn. we zijn te oud om te geloven in sprookjes over boze geesten die als spookgedaanten ronddwalen in onze wereld. beetje bij beetje. Maar we weten wel dat er negatieve krachten werken in de wereld en ook ons geluk kunnen verpesten. niet vernietigen.De lente moet je proeven. Gij hebt ons de natuur in handen gegeven. dat wij de verantwoordelijkheid op ons mogen nemen om deze wereld nieuw te maken zodat menselijk leven mogelijk blijft op deze aarde. Ze hebben genoeg aan hun kalender. Amen. stap voor stap.

Wij bidden U voor alle mensen in onze omgeving die poetsen. het beste in jezelf komt boven. Heer Jezus. het venster is van glas en de spiegel is van glas. En de rijkaard keek naar de straat. eten bereiden en zoveel ander praktisch werk verrichten. stilte in jezelf. 'Nu zie ik mijzelf'. Zo gauw er zilver aan te pas komt. Het zilver van de spiegel Een rijke vrek kwam op bezoek bij een rabbi. maar alleen jezelf'. Loop eens onder een heldere sterrenhemel als alle geluiden zijn uitgestorven. je wordt nieuw. en de dienstbaarheid hebt Gij opgetild tot een heel hoge waarde. 'Kijk eens naar buiten'. Heb je al eens geluisterd naar het geluid van de stilte? Stilte om je heen.Het leven zit vol verrassingen. zei hij. Toen zei de rabbi: 'Kijk. haal maar eens diep adem. Geef hen de nodige arbeidsvreugde. In de stilte worden grote dingen geboren. 'Wat zie je nu?'. zei de rijkaard. Je leeft dan dicht bij de dingen. en bekrachtig onze pogingen om hun werk te waarderen en te respecteren. er komt ruimte voor God en de mensen. Maar het glas van de spiegel is bedekt met een laagje zilver. maar je moet ze zelf ontdekken. leg je denken maar eens stil. vroeg hij. . Loop volgende week eens door een bos. De rabbi nam hem bij de hand en bracht hem naar het raam. zei de rijke vrek. Gij hebt de voeten gewassen van uw leerlingen. Zoek eens een rustig plaatsje in de natuur en ga daar zitten. 'Ik zie mensen'. maak jezelf rustig. zie je geen andere mensen meer. 's morgens vroeg als alles nog rustig ademt. Weer nam de rabbi hem bij de hand en bracht hem naar een spiegel.

. dat ik. wat een voorrecht. Iedere dag. Maar hoe zal ik redden zonder jullie handen? Hoe zal ik kunnen recht spreken zonder jullie stem? Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? Vanaf de zevende dag van de schepping heb ik alles uit handen gegeven. heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten. De kracht van armen zit nooit in wapens. bedankt voor ons leven… en als we het leven niet als een geschenk zouden zien.De kracht van armen is nooit geld. Leven. de verdrukker heeft altijd meer. denk er maar eens aan. wees blij. Je bent een mens. lieve jonge mens. Nooit hetzelfde. Neen. heel mijn schepping. Bericht van God aan alle jonge mensen. Je kon net zo goed een vuilnisemmer zijn. maar ik wacht op jullie wonder. De kracht van armen is nooit macht. iedere seconde wat nieuws.. Grandioos! Heer. Ook al lijkt het alsof je leven in stukken breekt. maar als een zware opdracht. heel mijn wondermacht. niet jullie wachten. de wereld zal redden. God. de overheerser heeft er altijd meer. Alleen solidariteit kan tegen geld opbieden. geef ons dan de kracht om door deze periode te komen. de uitbuiter heeft altijd meer. Alleen solidariteit is ontwapenend sterk." . een wonder. "Ik. Een mens. God. De kracht van armen kan alleen zitten in de solidariteit. Alleen solidariteit weegt op tegen macht.

ook als het niet in één keer goed gaat. Je zag veel verder. help ons vandaag de hele dag door onze kalmte niet te verliezen. ik weet iets goeds van jou!’ Heer Jezus.Heer maak van de wereld iets mooi geef ons vreugde en geen verdriet heer laten we in elkaar geloven laat ons vriendelijk voor elkaar zijn zo kunnen wij een mooi leven tegemoet gaan. ons geduld niet te verliezen. ik weet iets goeds van jou!’ Zou het leven niet blijer zijn als men het goede steeds prijzen zou! Want werkelijk bij al ’t kwaad is zoveel goeds in mij en jou. Zou de wereld niet beter zijn als iedereen die ik ontmoet zou zeggen: ‘Ik weet iets goeds van jou!” Zou het niet fantastisch heerlijk zijn als elke handdruk zou zeggen van harte en oprecht gemeend: ‘Zeg kind. Je hebt ons liefgehad opdat ook wij voor elkaar goed en verdraagzaam zouden zijn. AMEN Goede God. hun ware geluk. Help ons langs die weg van liefde naar elkaar toe. toen je langs onze weg liep was je begaan met mensen: Je hoorde en zag wat hen bezighield. Help ons vandaag zo te leven dat er niets zal zijn waar we spijt van krijgen als we vanavond weer gaan slapen. . onze hoop niet te verliezen als het moeilijk gaat en het leren lastig is. en ik. ook als mensen vervelend zijn. naar jou toe te gaan. Zou ’t niet een fijne houding zijn als ieder zo denken zou: ‘Jij weet iets goeds van mij.

Ik hoor er dan soms niet bij en daar word ik verdrietig van. Goede God. die ons brengt bij liefde. Om zelf naar andere mensen toe te stappen. Wie in staat is te herbeginnen. maar over elk begin werpt ook de onzekerheid haar schaduw. Van materiële rijkdom zoals huizen en auto’s met de nieuwste snufjes op technologisch gebied. Bij elk begin wordt het leven nieuw. Zo krijgt ons leven gestalte. toch beginnen we altijd weer opnieuw. Goede God.. We leven in een tijd waarin het lichaam centraal staat.Vraag voor deze tijd We leven in een wereld van spullen en prullen. Ons leven is een voortdurend beginnen. Elk begin draagt enigszins de vervulling van wat het belooft. Om te kijken naar anderen die misschien ook eenzaam zijn? Amen . opnieuw beginnen na een ruzie.. Al geven we vaak iets op. help je me dan om de moed niet te verliezen. vrede en geluk? Een dag beginnen. Met fitness en spinning om in vorm te blijven. Ik sta er maar tussen en voel me Klein en eenzaam. is ook in staat te leven. na een ziekte. Wie heeft er al niet eens gezegd: "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ? Als we aan iets nieuws beginnen. Niemand die iets tegen me zegt. aantrekkelijk. van shoppen voor de fun en kopen voor de kick. valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen. een misverstand. Soms ben ik in een grote groep En dan voel ik me toch erg alleen Om me heen gelach en gepraat. Kunnen wij nog iets met geloof of idealen? Met de vluchtige windvlaag van de Geest van God? Met een kracht die uitstijgt boven lijf en spullen. Elk begin wordt gekenmerkt door hoop. Met aandacht voor fysieke schoonheid en plastische chirurgie. verwachting en belofte. spannend.

Je bent als de onzichtbare wind die dingen beweegt. Er was eens een generaal die vroeg aan een wijze: "Bestaan er eigenlijk dingen als de hemel en de hel?" "Wat is uw beroep?" vroeg de wijze. Dank U. Ze bestaan hier en nu.. Groot en klein.Bij God gaat regelmatig de telefoon. "Excuseer mij." antwoordde de wijze terug rustig. God hoeft niet op te nemen. "Daar ligt de poort van de hemel". vergeef mij voor mijn opvliegendheid". Jij bent de grond onder mijn voeten Die me behoedt voor een val in het lege. sprak de wijze. zei de generaal die spijt had van zijn woorden. Hij knikte en zei lankmoedig met een stem van een volmaakte receptioniste: "Hij heeft tenminste gebeld". "welke idioot heeft u dat postje bezorgd? U lijkt meer op een slager dan wat anders!" "Wablief!!!" riep de generaal woedend.. "Hemel en hel zijn geen plaatsen die plots verschijnen als men doodgaat. Jij bent de stuwende kracht die langzaam Elk grassprietje laat groeien. en vaker nog: verzwegen. Eén gedachten gang volstaat om de poorten van hemel en hel te laten opengaan. En zo is het ook. Hij weet exact wat er wordt gezegd. . "Ik ben generaal. "hier ligt de poort van de hel"." Bidden we dat er dit jaar veel hemelse dagen mogen zijn.. Dit keer ging de telefoon heel kort. "ik hak je in stukken!" "Wel. Had iemand hem weer neergelegd omdat hij spijt had? Angst voor een gesprek of verkeerd verbonden? God wist wie had gebeld. vederlicht En toch zalig warm en beschermend." "Ha ha ha!" lachte de wijze. alsof je aan het geluid kan horen wie het is.. altijd en overal. Hij rinkelt daar heel vrolijk. Jij bent als een donsdeken.

Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er, ik ga met je mee". Je kijkt om: een mens die je toelacht, ogen die je moed geven en je voelt een hand die vast is en warm. God, zeg je dan, fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. God gaat altijd in mensen met je mee.

Jij opent de deur, die gesloten lijkt. Je wandelt met me mee. Je stelt me gerust. En samen, samen gaan we op pad. Op pad naar nieuwe momenten, Nieuwe ervaringen, Op pad naar nieuwe mensen, om te helpen, om te troosten Om getroost te worden, samen overwinnen we alle obstakels Door te geloven dat jouw pad het juiste is, door de wandelen met eigen hart en voeten en te blijven groeien.

Om te weten wat vreugde is, moet je eerst weten wat verdriet is. Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit, dat je niets dan pech hebt, dagen met hoofdpijn, ongeluksdagen. Je geeft dan de schuld aan het weer, of de tijd van het jaar. Je hebt last met anderen of met jezelf. En dan plots is er de zon van de vreugde, ze geeft glans aan je leven. Ze is als een lopend vuur, als de kleuren van een regenboog, als het zingen van vogels, als muziek. Maar vreugde is ook vergankelijk, ze komt en ze gaat, als golven van de zee, maar ze bestaat. Vreugde geeft ons leven vleugels.

Heer God, laat deze dag voor ons leven een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen, een kans tot zoeken en bewonderen, een kans tot denken en danken. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. Heer God, maak onszelf tot nieuwe mensen... Amen.

God, Ik noem je graag “God van vrede” Maar hoe zit dat dan met deze wereld? Ik zag op het nieuws beelden van een overval. Waarom doen ze dat toch? Het maakt mij bang. Mogen wij bidden dat wij goede mensen ontmoeten Die wij kunnen vertrouwen? Help ons over onze bangheid heen en geef ons de kracht om sterk te zijn. Geef ons dat niet alleen aan ons Maar ook aan allen die op het verkeerde spoor zitten. Goede God, U hebt ons handen gegeven blanke handen of zwarte gele handen of rode eigenlijk maakt dat niks uit. U wil alleen dat we ze goed gebruiken om elkaar te helpen en elkaar gelukkig te maken en zo ook zelf gelukkig te worden. Zo zendt u ons naar elkaar elke dag opnieuw. Een man uit India vertelt over het christendom... Ik zat bij een Himalaya-rivier, ik nam uit het water een mooie kei, hard en rond, en glad. Die kei had lang in het water gelegen, maar het water had de kei van binnen niet nat gemaakt. Zo gedragen zich de mensen in Europa. Al eeuwen lang zijn ze ondergedompeld in het christendom en zijn zegeningen. Zij leven in het christendom, maar het christendom doordringt hen niet, leeft niet binnen in hen. Dat is niet de fout van het christendom. Hun hart is te hard. Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk, als een gave, en zo mogelijk als een feest! Sta 's morgens niet te laat op! Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf, en zeg "goedemorgen" tegen jezelf dan ben je een beetje geoefend om het ook tegen anderen te zeggen! Als je de ingrediënten van de zon kent, kun je ze zelf maken, even goed als dagelijkse soep. Neem een grote portie goedheid, doe er flink wat geduld in, geduld met jezelf, geduld met anderen. Vergeet dat tikkeltje humor niet, om de tegenvallers te verbeteren. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach, en je hebt de zon van de dag!

Goed nieuws moet je niet alleen horen, je moet het delen, je moet het aan den lijve ondervinden. Goed nieuws is er wanneer mensen aan elkaar goede ervaringen meedelen. Goed nieuws klinkt er wanneer mensen positief van zich laten horen. Het is jezelf mogen zijn tussen klas- en tochtgenoten, 's morgens op de speelplaats je verhaal doen, 's avonds tevreden naar huis trekken. En tussenin... leren en ontdekken, woorden en waarden, aan bord of in een boek, op een website of op een sportveld; in de sporthal of in een labo, op de speelplaats.

Help ons, Heer, opdat onze leefgemeenschap één wordt niet alleen in prettige, maar ook in moeilijke dagen. Help ons eerlijk en oprecht te zijn tegenover elk van onze klasgenoten zonder ook maar iemand uit te sluiten. Dan wordt onze leefgemeenschap een tweede thuis, waar het goed is voor iedereen.

Als iemand zegt: "Ik vind je lief" dan verandert heel de wereld, zowel van kinderen als volwassenen. Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid. Het is een diep menselijk verlangen om aanvaard te worden, mee te tellen. Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent: als dàt er niet is, wordt je leven zinloos. De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet, zijn de mooiste van zijn leven. Dan wordt alles anders. Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden. Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik, een woord vol warmte, een kaart op je verjaardag. Je bent gelukkig met zo’n attentie niet om het geschenk, de kaart, maar omdat er iemand is voor wie je meetelt.

opdat men je maar niets zou vragen. familie van elkaar. Voor heel veel meer: dank U wel. Dank. het woord dat me deugd doet. de oproep tot intens leven. broeders en zusters. Goede Vader. de onverwachte glimlach van iemand. Er ligt een stukje paradijs in elk hart dat een haven is. liefde is jouw verantwoordelijkheid. Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach. Ze liggen in jezelf. je hebt iets te zeggen. in elk huis dat een thuis is. de vergiffenis om mijn stomme fout. voor de gewoonste dingen. Warmte komt niet van de centrale verwarming en tederheid niet van een romantische film. de lach van mensen. Wie je bent is soms heel anders dan wie je denkt te zijn Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd. in elke genegenheid aan een ander gegeven. . als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs. Er ligt een stukje paradijs in elke oase waar de liefde bloeit en waar mensen voor mensen weer "mens" zijn geworden. kun je God niet ter verantwoording roepen voor de ellende in deze wereld. Als je in gebreke blijft. in elk goed woord.Hoeveel dingen doe je niet uit schrik om wat anderen zullen zeggen of denken? Je klaagt dat onze maatschappij zo hard en meedogenloos is! Je zoekt een veilig plaatsje waar je ongestoord alleen kunt zijn. Mens. de verrassende hulp. en toch snakt je hart naar vriendschap. Je slaat je ogen neer.

Jij stond aan de kant van uitgesloten. En telkens wisten ze van jou : Hij laat ons niet vallen. zodat wie er maar in de buurt kwam. doorheen de dorheid van hun bestaan. Achter het ingelaste woord 'nooit'. Waarom werd niet gemeld. De burgemeester was dat niet van plan. je diepste wezen : 'Ik ben er voor u'. Met een stuk houtskool begon ze te schrijven. 's Morgens vroeg eiste een woedende menigte dat de burgemeester die beledigende en Godlasterende tekst zou laten wegnemen. het op afstand al kon lezen. Iedereen wachtte vol spanning. doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn. waarover veel mensen zo boos geworden waren. Het kon er heet aan toe gaan. Je trok met ze mee. Daardoor werd het totale opschrift nu: "GOD ZORGT NOOIT ALLEEN VOOR VREDE". Je openbaarde hen je naam. rechteloze mensen. . Je zag hun pijn en hun ellende en je noemde hen: mijn volk. De volgende nacht schreef de goddeloze tegenpartij er het woordje 'nooit' tussen. Hij niet ! Daarom willen wij in Jou geloven door jouw weg te gaan. door jouw leven te leven In een klein stadje waren er nogal wat tegenstellingen tussen de bewoners. Op een nacht werd er op de muur van het gemeentehuis gekalkt: GOD ZORGT VOOR VREDE. schreef zij het eenvoudige woord 'alleen'. Je daalde af in hun wereld. Met duidelijke letters. zodat er te lezen stond: "GOD ZORGT NOOIT VOOR VREDE". Plotseling kwam er uit de groep boze mensen een vrouw naar voren.

geen dramatische elementen: iets van je enthousiasme...in het gezelschap van vrienden. Een warme blik van iemand.... Mensen zijn soms onredelijk. doe toch maar je uiterste best en geloof in mekaar! Het leven volgt het ritme van zon en maan... fietsend door het gure weer. Waar je jaren nodig hebt om iets op te bouwen... een bemoedigend woord of een rake opmerking. wees toch maar eerlijk en oprecht! De grootste mensen met de verstandigste ideeën.. Mensen hebben echt hulp nodig. Je voelt het of iemand anders merkt het en vraagt je: "Wat scheelt er..... hou er toch maar van.. niet veel. bouw dan toch maar voort. kunnen je dan weer doen opstaan.. groeit er langzaam openheid voor het woord van de Heer: "Ik zeg je. van je ijver. dan krijg je valse vrienden en ware vijanden. kunnen neergeschoten worden door de domste mensen met de domste ideeën. onlogisch.. oogst toch maar succes! Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar.Nadenkertje. van leven en sterven. doe toch maar goed! Als je succes hebt.. van zomer en herfst. help ze toch maar! Geef de wereld het beste wat je hebt en ze slaan je rond je oren.. op het sportterrein.. Als je goed doet.. van je vreugde. maar weigeren geholpen te worden. sta op!" . je kijkt zo sip ?" En verbaasd stel je vast dat er inderdaad iets gebroken is in je.. egocentrisch. daar kan je werk in één nacht vernietigd worden.. Het is de stille geschiedenis die zich afspeelt in de klas. Als dat gebeurt. zullen anderen je beschuldigen van eigenbelang. aan tafel.... denk toch maar ruim.

gekwetst. straks wordt het je bestemming. droom weer en droom verder tot aan de morgen! Waak Waak Waak Waak Waak over over over over over je je je je je gedachten. ga dan toch door en blijf hopen! Als je een spoor van de liefde na wilde laten dat werd vertrapt. . Ach. Maar het blijft wel kleven ! Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten.” Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden. Af en toe een kruisje maken. karakter. straks worden ze je karakter. Elke dag opnieuw.. straks worden ze je daden.Albert Einstein zei ooit: “Enkel een leven geleefd ten dienste van anderen is het waard geleefd te worden. Het is zo'n beetje als kauwgom: eens geproefd is de smaak eraf. is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”. gebedje zeggen. woorden. ga dan nog verder met de liefde! Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt. geloven.” Jezus heeft 2000 jaar geleden een oproep gedaan om te dienen: naastenliefde. Dom Helder Camara sprak volgende woorden: “Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig. straks worden ze je gewoonten. straks worden ze je woorden. gewoonten. onderdrukt of benadeeld door het leven moesten. dorstig. stiekem lachen om de pastoor met zijn bevende handen en met Pasen alleen maar aan de eitjes denken.. daden. ga dan toch door te geloven! Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd.

Dat gevoel dat er iemand op je wacht. Wees er bij alles wat we zoeken en wees er . arm en rijk. We vergeven elkaars fouten en delen het brood en de wijn met elkaar. Op weg Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat gevoel dat je verwacht wordt. Als we wachten op antwoord wees dan de stem die antwoord geeft. jong en oud. ziek en gezond. vergeef het ons. Dan zijn we als broers en zussen ondereen. Het gebed van vandaag gaat over dit thema van samenleven in vrede. Samen gaan we op stap. Dat gevoel dat ‘samen’ deugd doet.. Samen Heb je dat gevoel wel eens? Dat gevoel dat er nog iemand is. Als we zoeken naar vaste grond wees dan de weg waarop we mogen gaan. Gij komt ons tegemoet in mensen wees er dan in de mensen die wij ontmoeten. heb je al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? Mensen geven elkaar de hand. Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat gevoel dat je samen mag gaan. .in ons voor anderen.Als wij zoeken naar begrip en troost.. Dat gevoel dat je niet alleen moet zoeken. God. God wees dan de Ander die wij zoeken. zoals wij soms elkaars fouten vergeven en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles? Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen? Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben? God.

' Hij kon en mocht over vrede spreken. als ik verdrietig ben geef me iemand die ik moet opbeuren. geef me iemand die voedsel vraagt. als ik honger heb.' Ga je eerst met je broeder verzoenen. Vrede was de utopie waarvoor Jezus zich inzette met woord en daad.. Vader..' Tot zeventigmaal zevenmaal vergeven. met heel ons hart danken wij U voor onze grootouders en voor de mensen in de derde leeftijd. Hij maakte barmhartigheid en vergeving tot steunpilaren van een echte vrede. Bewaar ze nog lange jaren in onze liefde .. Lat mijn leven een gave zijn aan u. tot de dag dat gij me roept tot u. geef me iemand die me kleding vraagt. als mijn last zwaar op mij drukt geef me de last van anderen te dragen.. God.. omdat Hijzelf de Vrede was in persoon. Op onze beurt willen wij zorgdragen voor hen..Heer. Wij bidden u zegen de bejaarden om alles wat wij van hen mogen ontvangen. Iets kostbaars laten zij ons na de wijsheid om goed te leven. als ik koud heb. Laat uw wil mijn voedsel zijn uw genade mijn sterkte... geef me iemand die te drinken vraagt. als ik nood heb aan tederheid mocht iemand op mijn tederheid beroep doen. Veel van zijn woorden zijn spreekwoordelijk geworden: Bemin uw vijanden. als ik dorst heb.' Keer ook je andere wang toe.

Laat niet toe. ik ben klein en zwak. Gebed van een Sioux indiaan Goede God wees ons nabij in onze liefste wensen in onze diepste momenten in dat waar we samen nog van dromen. niet om mijn broeders te overtreffen. Maak mij wijs. maar om mijn grootste vijand . Maak dat ik steeds bereid ben met reine handen en met eerlijke ogen tot U te komen. . wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de hele wereld leven schenkt. Wees ons nabij God in alle gewone dingen in de vanzelfsprekende dingen in de dagelijkse taak waar wij voor staan. geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons hen. Ik verlang vurig naar kracht. ik heb uw kracht en wijsheid nodig Doe mij in schoonheid leven En laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt.Grote Geest. verhoor mij! Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen. Zie. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt en laat mijn oren uw stem horen. de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt. God dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor elkaar.mijzelf – te kunnen bestrijden. opdat ik de dingen kennen kan die Gij mijn volk geleerd hebt. opdat mijn geest. Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan. tot U kan komen zonder zich te moeten schamen.

ook al stijgt de examenkoorts elke dag met een graad of tien. ik ben er. We kunnen U niet domweg bidden. om te worden. Soms lijkt het alsof wie gelooft. Kan ik geloven dat Jij er bent? Kan ik met Je praten? Soms lijkt het of het geloof in Jou neerkomt op allerhande verplichtingen. alleen maar een uitnodiging om jou te zoeken en daarom om te kijken naar anderen. om een eind te maken aan de wanhoop. niet alleen voor mezelf. God. Daarom bidden we U in plaats daarvan. om aan de oorlog een einde te maken. ik ben niet het centrum van de wereld. dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden. want U hebt ons de macht al gegeven om de sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. als we er maar een wijs gebruik van maken. dan weet ik: dat is een eerlijke boodschap. God. om een eind te maken aan de hongersnood. want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. als we er maar een juist gebruik van maken. om kracht. God. want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt. Wij kunnen U niet domweg bidden. ik ben er voor elke andere en zo ben ik er voor Jou.We kunnen U niet domweg bidden. vastberadenheid en een sterke wil. bij zichzelf en bij zijn naaste. ik ben onzeker en heb moeite om Jou te vinden. om vooroordelen uit te roeien. niet meer vrij is. in plaats van uitsluitend te wensen. om te doen. want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. die me zegt: ik ben niet het centrum van de klas. . als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. We kunnen U niet domweg bidden. vrij te zijn en daarom te geloven in de anderen en in Jou. God. God. God. Maar als ik dan in Jezus' boodschap geen enkel gebod vind. in plaats van alleen maar te bidden.

Alleen God is de weg. Alleen God kan doen wat onmogelijk lijkt. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. maar jij kan een ontmoedigde ondersteunen.Jij rekent op ons Alleen God kan het geloof schenken. Alleen God kan liefde geven. maar jij kan er getuigenis van afleggen. maar jij kan anderen terug levensmoed geven. Alleen God is licht. maar jij kan doen wat mogelijk is. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. maar Hij rekent liever op jou. maar jij kan eenheid bewerken. Alleen God heeft genoeg aan zichzelf. Alleen God kan hoop geven. maar jij kan het laten schrijnen in ieders ogen. Zo bidden wij u God. hoop voor de wanhopige. Alleen God is het leven. maar jij kan vertrouwen op je medebroeders en – zusters. opdat bitterheid kan wijken voor mildheid. maar jij kan anderen die weg wijzen. maar jij kan leren de ander lief te hebben. . Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. Alleen God kan kracht geven. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. Alleen God kan vrede brengen.

wat naar de bloemen kijk. Woorden als vast en zeker en bewezen. Ik weet niet hoe het heet. Anderzijds vind ik het allemaal niet zo belangrijk. Maar ik voel me zwak en diepgeworteld in onmacht. dan denk ik telkens weer. Maar ik voel me soms zo leeg en onze lieve Heer. Scherp onze aandacht voor de wonderen zonder naam. de herschepping van alle dingen in Christus. onze Heer.Als ik alleen maar was. van wie mij werd verteld. Ik zou sterk willen zijn. voelen nood. en baas van velen. geborgen in Uw hand. zwak zijn. en verwachten. Maar als ik op een dag. mijn moeder had gelijk ! ENERZIJDS EN ANDERZIJDS Enerzijds zou ik zoveel willen weten. jij werkt in de wereld. dromen. een ziel ? een kern ? een pit ? Mijn moeder zei: "Het is God. onopvallend. moeten.. . kennen. en wij zullen het onthouden met alles wat nog onvoltooid is in ons en om ons heen. goddank. die ergens in ons zit". en willen botsen tegen zoeken. vind ik dan nergens meer. Anderzijds twijfel ik aan Uw bestaan. had mijn bestaan geen zin. enerzijds voel ik me geroepen door Uw liefde. maar onweerstaanbaar als het verborgen zaad dat telkens weer opschiet. God. Laat ons horen en zien hoe Jij overal werkzaam bent in bevrijdende woorden en vruchtbare daden. een kop op een karkas. kunnen. Heer.. Amen. er zit iets in. Wij zullen het aandurven alles te doen wat Jij ons te hopen geeft: de nieuwe mens.

dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is en u niet zoeken waar gij niet zijt. een "goeie dag". Dat er van ons samenwerken een kracht uitgaat die mensen beter maakt en het leven goddelijk goed.God van liefde. gij die onze toekomst zijt. Dat wij nieuwe wegen van liefde banen. Heer. Dezelfde kracht die uitging van Jezus in wiens naam wij samen verder gaan. de mens om na te volgen. Als om ons heen een wereld ineenstort. paden van gerechtigheid en vrede. Laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar standhouden in alle onzekerheid. Help ons om iedere dag opnieuw het beste van onszelf te geven. brengt gij een nieuwe schepping tot stand. God gij zijt altijd groter dan wij durven te verwachten: gij doet nieuwe en ongehoorde dingen. door ons: in een glimlach. door te luisteren. leer ons samen door het leven gaan. Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd. . Leer ons geloven dat gij uw liefde toont aan de mensen. en door blij te zijn. vriend zijn voor wie naast ons leven. Ga voor ons uit. god van leven wij bidden u: stuur ons op weg in de geest van Jezus. Dat wij het leven leefbaar helpen maken te beginnen in deze stad waar wij wonen. Laat ons een mens zijn voor al onze medemensen. een begrijpend woord. Leer ons voor elkaar te leven en met elkaar. Maar geef ons de zekerheid dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt door Christus onze heer.

U bracht ons door Paulus drie prachtige woorden: Geloof. Amen. maar durft prijsgeven. hoop en liefde. voor anderen en voor U Leer ons elkaar beminnen met oneindige liefde Schenk ons uw liefde Opdat wij lief zouden zijn voor de ander Opdat geloof. anderen en U Een opgave voor het leven. kan hij niet vermoeden wat het is een mens te mogen zijn op aarde. opdat anderen het goed mogen hebben. Blijf bij ons in hoop. De vreugde van het leven Uw woord van eeuwig leven. hopen en liefhebben Onszelf. . Kom ons tegemoet wanneer ongeloof ons parten speelt. Lieve God. voor onszelf. Lieve God. Schenk ons uw Geest Omdat er altijd een vlammetje in ons mag blijven branden. geloof en liefde.Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt. hoop en liefde drie-in-één blijven. Zolang een mens niet poogt de andere lief te hebben als zichzelf. Geloof Geloven in onszelf. Hoop Hopen op de goedheid van de mens. Geloven. moeilijke weg. Liefde Een hart vol liefde. in anderen en in U Het is een lange.

Laat de liefde mij overstromen zodat ik warmte altijd voel laat me niet worden als die dromer die een leven leidt zonder doel. dit is niet alleen een wens. en een vijfde legt gemakkelijk ruzies bij. Dat het goede wint van kwaad Dat de liefde wint van haat Met hart en ziel belijd ik mijn geloof Ik geloof in een God die liefde is Ik geloof daarom in verrijzenis Daarom breng ik mijn verhaal. Laat iedereen verstaan Ik geloof ik geloof ik geloof In deze “klas” bezit iedereen talenten.Ik geloof in het goede van de mens Ik geloof. . Laat me niet vragen om vervulling van al mijn wensen maar laat me zien wat ik nog niet ken laat me niet worden zoals vele mensen maar laat me blijven wie ik ben. Weer een ander kan stil zijn en bewonderen. de andere is vindingrijk en behulpzaam. Bidden wij dat wij er willen zijn voor elkaar. eigen gaven. Laat me helder zijn als het water om te kunnen kijken door mezelf heen laat me niet worden als hater die zijn haat verspreid na menigeen. Al deze gaven samen zijn als het ware de delen van het lichaam van onze “klas”. De ene heeft een fris en lachend gezicht. een derde is ondernemend en zit vol plannen.

het woord dat me deugd doet. omdat we niet verwonderd meer zijn over de gewone dingen ! We kunnen lopen en bewegen. voor de gewoonste dingen. Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen. . Ik kan zomaar een tekst voorlezen. Dat is best. de oproep tot intens leven. Jij vangt die op met je oor en je begrijpt alles.Geloof jij in wonderen? Eigenlijk is alles een wonder. maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. onzichtbaar voor mijn oog. We kunnen dit alles wel verklaren. We staan er niet bij stil. en dan pas zie je wat je ermee kunt doen. maar het is toch fantastisch. In mijn hoofd leeft een gedachte. lachen en huilen. de onverwachte glimlach van iemand. Ik beweeg mijn mond. Voor heel veel meer: dank U wel. de verrassende hulp. maar het wonder is al gebeurd. God. de lach van mensen. de vergiffenis om mijn stomme fout. luisteren en spreken. Dank. De dag is een geschenk. vorm een klank. niemand kan uitleggen hoe. Eerst komt het geschenk. Wij zien nog maar weinig wonderen.

. die blijven helpen Geef me voeten. Hoor niet slechts aan. Lees niet passief. Het is weer een tijdje geleden dat ik tegen je Gesproken heb.. Besta niet enkel. maar zie. Geef me een lach. Ik vraag en blijf maar vragen Misschien is dit net iets te veel Laat me gewoon beginnen Met je te bedanken voor wat ik al heb En nu ik dat gedaan heb voel ik dat de rest Stapje voor stapje komt Bedankt God voor het feit dat ik danken kan! Besta niet alleen. maar heb ook begrip. die me naar alle plaatsen brengen Waar ik moet zijn om te kunnen helpen Geef me een mond. wij bidden U dat wij deze raad in daden zouden omzetten. En luister niet alleen. die nooit stopt met lachen Geef me een oor Dat altijd kan blijven luisteren naar de mensen Geef me handen. maar denk na. die altijd opkomt voor de zwakken Geef me. Ik denk aan jou en jij aan mij Laten we even praten in alle stilte De stilte van ons hart De stilte van ons gevoel Goedemorgen God Bedankt dat jij er altijd bent Ook al vergeet ik dat soms . Goeiemorgen God! Ik weet het. Maar nu is het eventjes ons moment.. Kijk niet gewoon rond. maar luister. maar leef. Heer. maar voel.God..

Door dit heengaan ─ omdat het ons zo nabij is ─ zijn we ‘geraakt'. WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. Vroeg of laat staan we allen voor die werkelijkheid. en dat jij toch ook maar één keer leeft. God. Als radio of krant berichten brengen van ongevallen en rampen.. leef jij ook ten koste van anderen. zijn je vragen verstomd en zie je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat en ben je mooi aangepast aan wat "de gewone gang van zaken" heet. laat ons op dat moment uw steunende werkelijkheid ervaren. Iemand verliezen. ook al heb je de mond vol van.WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. als ons eigen leven een deel van zijn zin verloren heeft zonder dié mens. ben ik als aan de grond genageld en sta ik er met de hele buurt verslagen bij: "Gisteren stapte hij hier nog voorbij!" We kennen die jongen. praat je mee met wat ze allemaal zeggen. als diegene die heengaat ons nauw aan het hart lag. zeg ik wel eens "hoe wreed" en "och arme" maar ik lig er niet van wakker. kiezen voor de zwaksten. Als echter een jonge man uit mijn straat door een ongeval om het leven komt. Elk ogenblik sterft ergens een mens. Maar tenslotte spreekt men slechts van 'iemand verliezen' als persoonlijke banden losgerukt worden. . we hebben met hem gepraat. we voelen mee met zijn ouders en familie. Dat raakt me niet.. dat het ieder voor zich is in het leven.

alleen het vertrouwen in uw Zoon. een meter. Wij willen dit doen zonder verbittering in ons hart. Amen. Gaat het om diegene die hier ligt of eerder wat een ander ziet? Immer verlaten doden komen nu in volle licht maar hun naam. Sereen het beeld. een broer of zus. onder chrysanten. maar slechts mijn oog raakt hier verleid.nu Allerzielen nadert. herfst overpareld en bewebd. omdat we geloven dat de dood niet het einde is. Heer. die door zijn dood het Leven bracht. ik mis de échtheid in gevoel. Stervende bloemen in een kerkhofnevel. Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is. willen wij ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar waren: een peter. ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijk aan. Uw liefde tot de mens laat niet toe dat zij in het niets zijn verdwenen. een vriend of vriendin. Help ons geloven dat onze overledenen voortaan in uw nabijheid leven. Voor die verhoopte toekomst hebben we geen precieze woorden. Gij geeft toekomst aan hen die Gij opneemt in uw goedheid. de schuifelende voeten nu voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei. vind ik niet! Vergeef de kilte van mijn hart dat slechts naar ware liefde vraagt wanneer het schijngevoel der massa aan mij knaagt . Mijn hart blijft onberoerd en koel bij commerciële liefde rond het graf tentoongespreid. een vader of moeder.

Je zou het anders en beter willen zeggen. wees dan een struik. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". "Je ogen zijn als foto-apparaten. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. luisteren en vooral liefhebben. wees dan een ster. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. doorzien. Heer. Geef ons daarvoor een hart dat kan zien.. Kan je de zon niet zijn. Munt uit. wees dan een pad. wees dan een struik in het dal." Dit las ik op een verloren stukje papier. En toch schieten woorden ook vaak tekort. een nieuw mens van je maken. iemand naar wie je opkijkt. Als we dat kunnen. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden. Heer..Zeker voor diegenen van wie het de voorbije twee maanden wat tegenviel. Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg. maar eigenlijk voor iedereen. Kan je geen snelweg zijn. Ze moeten je tot leven wekken. maar je voelt dat elk woord té veel is. voelen. in wat je ook bent. Onze ogen maken inderdaad vele foto's op een dag en ontwikkelen ze onmiddellijk. zoals: "Je kunt wat. Schrijven. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. zoveel mogelijk. . leer ons dan rontgenfoto's maken. Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit. God. en het lukt.. Kan je geen boom zijn. is de volgende gedachte: Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots.. zodat we elke avond heel wat foto's kunnen bekijken.. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. De man geloofde dat het kon en hij deed het. geef ons een fijngevoelig oog om dat wat we zien op de juiste manier te zien.. dan ga je het proberen." Als iemand dat tegen je zegt.

Vele omstanders begonnen om hem te lachen omdat hij er in een halve mantel maar potsierlijk bijliep. temeer daar zij eigenlijk rijk genoeg waren. was de soldatenmantel om zijn schouders. De rest had hij reeds bij andere gelegenheden weggeschonken. die toen soldaat was. waarin velen leden onder de ijzige kou. "Indien je vrede wil. Maarten herkende het kleed. Maar anderen. maar het is verheugend dat zoveel mensen ernaar op zoek zijn. daarom vandaag een tekst over vrede. In die situatie zijn we terechtgekomen : de politiek van de mogelijke vernietiging.Tijdens een heel strenge winter. bij de poort van een stadje in Frankrijk een armzalig geklede man. maar in de eerste plaats van het beheersen van conflicten. Toch spreekt iedereen over vrede. zag Maarten. . dat de heilige aan de arme gegeven had. De andere sloeg hij zelf weer om. Deze smeekte de voorbijgangers om medelijden. Waartoe heeft dit mensen gebracht? Elk punt van de aardbol ligt in de greep van atoomwapens. wilde als christen zelf iets voor de man doen. Volgens sommigen zitten we in het laatste stadium van de beschaving." Vorige vrijdag werd de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Wetenschapsmensen worden betaald om te zoeken naar meer vernietigende wapensystemen. We staan er nog veraf. Met vrede moet men onophoudelijk bezig zijn. Wat is vrede voor vele landen? Vrede is geen kwestie van wapens. Maar wat? Al wat hij nog had. Hij trok het zwaard waarmee hij omgord was. Maarten. bereid je dan voor op de oorlog!" Dat was de leuze. die zag dat de anderen geen erbarmen toonden. betreurden diep dat zij niet hetzelfde gedaan hadden en de arme een kleed gegeven. met meer inzicht. Dan hoorde hij Jezus duidelijk zeggen tot de engelen die Hem omringden: "Maarten heeft mij met deze mantel gekleed. maar allen gingen hem achteloos voorbij. In de loop van de volgende nacht verscheen Christus aan Maarten in zijn slaap. sneed zijn mantel middendoor en gaf de ene helft aan de arme man. Hij droeg het deel van de mantel.

behalve onszelf. in welke omstandigheden dan ook. Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel. vroeger was je de "dreigende onbekende". met gesloten lippen. leer ons inzien dat het leven meer is dan een hoop welbepaalde formules en wetten. iemand die klaarstond om alles en iedereen te straffen. We leren alles te verklaren en water wordt H2O. vuur wordt een oxidatie. . Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. Nee. Maar nu gaat onze wetenschap er snel op vooruit en we hebben je niet meer nodig. Arm blijf je. Die er altijd voor je zijn. ziek of ontgoocheld bent. de man die de macht had over donder en bliksem. we kennen alles. maar we weten geen weg met het mysterie van ons bestaan. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. Zo kan je ook een lichtpunt zijn voor anderen. de maan of de halogeenverlichting op je kamer. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. Maar de warmte van het hart kan je niet uitdrukken in calorieën. We hebben geleerd alles te verklaren.God. Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. bang. dat het leven heel wat rijker is dan wij mensen kunnen begrijpen. veel sterker dan een stortvloed van woorden. en het levenswater is niet te vatten in een scheikundige formule. Neen. water en vuur. stilten zijn. donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig. Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 10 uur op een regenachtige decemberavond. God. en het vuur van de liefde heeft niets met oxidatie te maken. licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. warmte drukken we uit in calorieën.

die heeft je gedragen... maar dan ook altijd is geweest.. Overal waar liefde en vrede is daar is God .. Maar God. je eigen omgeving zijn.. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij. God te. het valt je niet op. Het leven... ruiken. Je moet geloven dat God er is en dan pas. Maar je zult hem nooit voelen. maar ook fijn en uniek. ja. die heeft je geduwd naar het goede.. de geuren in je eigen kamer. vinden... een oorlog vol tegenstrijdigheden. Men probeert God te zoeken.. Die ruik je ook niet.. je eigen kleren. waarvan je niets wou te weten komen. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as. vol met oneffenheden. of ja toch wel. Het is alsof de geuren.. begrip en onbegrip.. bergen en dalen. zelfs niet de geur van. liefde en haat.. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest.. Het leven is snel gestreden. Het leven is een film die men afdraait.. de geuren in je eigen huis. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn..Daar is hij... God. dan ga je hem misschien voelen. daar was hij toch... die is er altijd geweest.. het leven is zo kort. aan het einde rest enkel nog de herinnering.. Alles wat goed en mooi is dat komt van God. God te voelen. of neen.... Het leven is een vooraf uitgestippelde weg... Het leven is vergankelijk.... weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede.. hij die er altijd. hier is hij.

een schouder om te huilen en een glimlach om aan op te trekken. U bent de dood. Wilt u iedereen zegenen en bemoedigen die deze woorden leest. rust om uit te rusten. En ik zou het in ieder geval ook willen. Geef kracht om door te gaan. zegt de filosoof. Ik zit hier alleen.Heer. Niemand is als u. Maar mijn moeder zei. Verstaat u mij? Weet u wat er leeft in mijn hart? Ik wil met u praten zoals ik dat doe met een goede vriend of vriendin. zegt de psychiater. U bent inerlijke energie. Schijn een licht.God en noem voorzichtig uw naam. Maar ik mis soms het vertrouwen. dat is belangrijk om te weten. Help ons in ons leven om het goede te doen. We kunnen altijd in die schuilplaats terecht. En abraham zei dat. . en Mozes. U bent een bedenksel. dat u een vriend bent die ons niet in de steek laat. altijd. ik dank u voor uw trouw. Wijs de weg. dat u er echt bent. Bedankt Heer. amen. hoop voor de toekomst. zegt de therapeut. U bent een schuilplaats Heer.en Jezus. Die schuilplaats dragen we met ons mee. voor uw liefde.

ik kan er ook niet mee ophouden. Dank U Vader dat U elke dag weer in liefde naar mij kijkt en mij niet veroordeeld om mij vaak duistere hart. en dan zie ik zoveel vuiligheid. maar het is zo waar. . het is gewoon vaak zo moeilijk om geduldig te zijn. maar wat zij niet zien is dat ik vaak doe wat juist is omdat ik juist wil zijn en niet omdat ik juist wil zijn voor U. ik kan niet opeens ervoor kiezen te verlangen om U naam verheerlijkt te zien. Ik dank U dat U van mij houd zoals ik ben. Jezus laat ik mijn gebed maar niet al te lang maken.Vader. Ik hou van U Jezus. U vult mij met Uw licht waardoor ik in mijn hart kan kijken. dit word zo vaak gebeden dat het vaak zonder enige betekenis word uitgesproken. Dank dat ik mag weten dat U mij veranderen zult van binnenuit met Uw Geest Vaak vind ik dat U te langzaam werkt in mij. En weet U Vader. Ik wil U gewoon danken dat U mij kent en toch van mij blijft houden. Ik wil grote wonderen en tekenen doen omdat ik dat wil en niet om U naam te verheerlijken. soms heb ik het moeilijk met U maar toch zal ik met alles wat ik heb en ben u liefhebben. en genezen worden. Ik ben waarschijnlijk niet eens dankbaar genoeg maar zelfs dat heeft U volbracht. Jezus het spijt me. als U het op dit tempo doet dan zal het wel het beste zijn. niemand anders ziet dit en kijkt daarom naar mij op wanneer ik woorden van Uw wijsheid spreek of laat zien in wat voor heiligheid ik leef. ik blijf altijd maar zo egoïstisch zijn. vinden mensen hier waarschijnlijk niet fijn. maar ja. en niet omdat ik uit liefde graag mensen tot U zie komen. U bent mijn leven. Ik zie dat dingen in mij vaak om mij draaien en niet om U. ik kan niet ophouden liefdeloos te zijn. mijn alles. ik bid straks op mijn kamer wel verder. en ik wou dat ik er mee op kon houden maar alleen U kunt dat doen.

en leer ons zien naar de grote dag waar we te samen zijn. Want zonder uw kracht is het niet te doen. Amen Ik dank U dat U mijn leven zo leidt dat ik steeds met de goede mensen op het goede moment in contact kom. mijn ziel ontbloot. Amen. Geef kracht om te leven zo uw het wil. Heer God. Wij bidden in uw naam. door hun tranen heen de toekomst te zien die U met hen voor ogen hebt. het is het kwade dat uw kinderen ten onder wil zien gaan. Smekend sta ik voor U om al dat leed te verzachten. maar voor eeuwig. Met uw te gaan is overwinnen. Vader. . Geef hen de kracht Heer. blijf ons mensen genadig. Ik ben verward want Uw Geest doet zoveel ontwaken. Ook wil ik U vragen de mensen sterkte te geven die het erg moeilijk hetzij lichamelijk of psychisch hebben. Waar zie ik weer Uw Goddelijk licht schijnen? Glorie aan God de Almachtige. Geef uw kracht want dat is leven. Ik wil U vragen al diegenen om mij heen te beschermen die door U op mijn levenspad gezonden worden. Veel komt op de weg van dit leven dat door geen mens te dragen is. Mijn strijdbijl begraven.Ik voel verzoekingen van alle kanten. Want de pijn is niet makkelijk om te verdragen. en heelt alles. Waarom oh waarom voel ik mij dan niet blij. niet voor dit leven alleen. bedekt alles. Zijn liefde overwint alles. Dank U. Leid ons leven door uw Zoon.

Ik voel me verlaten. wees er voor mij!!! Amen Vader in de hemel..klaar zijn als Uw bruid. Heer. met en door U. onze Heer in eeuwigheid. Dan zullen wij beter in staat zijn om Uw Blijde Boodschap te verkondigen en Diezelfde Boodschap te leven en EENS zullen wij . Heer u bent altijd bij mij. Uw Stem door onze broeders en zusters. maar U kent van verre mijn gedachten. . Amen.. Ik ben u meer dan dankbaar voor al hetgeen U steeds weer uit genade laat zien. Ik prijs U om alle liefde die we van U mogen zien ...Lieve Heer. door Christus. Ik dank U dat U NU al DOOR Uw Zoon Jezus Christus een relatie met ons hebben wilt.. De wonderen die U in mijn leven heeft gedaan zijn ontelbaar. Dat U ZO veel van ons houdt ..Met mijn diepste respect vraag ik U geef mij een roeping. Amen. Mijn kerkgang is betreurenswaardig maar mijn band met U verdiept zich meer en meer. Ik kan geen woorden vinden om uitdrukking te geven aan mijn verdriet en wanhoop. zodat Hij ons meer van Uw Liefde kan laten zien. Uw Stem in de Bijbel. Dat bid ik U. dat U Uw eigen Zoon schonk. Goede God. van ELK van ons . Gedenk ook mijn medemensen in welke nood dan ook. voor Zijn werk in onze harten . Ook al ben ik nog zoekende in wat ik wil met geloven.. Lieve Vader in de Hemel. die liefde die we soms ook mogen ervaren. Leer ons daartoe bidden. eenzaam.. U lacht mij toe en omringt mij met Uw liefde. Laat me weten wat U denkt in mijn geval te kunnen veranderen. Ik dank U voor alle liefde die U mij dagelijks toezendt. Ontferm U en leid mij naar het juiste pad voor mijn leven. dat voel ik soms.. ik vraag U: maak ons ontvankelijk voor Uw Heilige Geest. en breng licht en aanvaarding in ons aller bestaan.allen verenigd . en als een bootje dobberend op de wereldzee. Want ik wil zeker veranderen voor. Ook in anderen zie ik Uw gelaat oh Heer. Leer ons werken aan onze relatie met U. Leer ons luisteren naar Uw Stem ..

Een ding is zeker, ik geloof in u. Wilt u mij helpen om de juiste weg te vinden om met geloven om te gaan. Ik wil u danken voor mijn gezin, de warmte die ik voel als ik aan hen denk. Aan al mijn vrienden en dat ik werk voor de kerk mag en kan doen. Samen staan we sterk. Ik geniet te weinig, terwijl ik een goed leven heb. Ik hoop dat mensen in moeilijkheden uw licht mogen zien en u mogen voelen. Raak ons aan en blijf dit doen, zodat wij u blijven gedenken. Amen.

De Rozenkrans (met de 5 blijde, 5 Droeve en 5 Glorievolle Geheimen) Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Inleidend gebed: Wij bidden de geloofsbeleidenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen. Geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd

Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.

Eens zat iemand te vissen aan het meer. De zon scheen en de visser was gelukkig. Er kwam iemand langs die vroeg: "Waarom gebruik je niet meer dan één hengel, dan kan je meer vangen?" De visser zei: "Ja, en dan ?" "Dan verdien je meer", zei de voorbijganger. "En wat dan?" vroeg de visser. "Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog meer te vangen." "Ja, ja... en wat dan?" "Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen." "En wat dan?" vroeg de visser. "Dan huur je een knecht, met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis." "En wat dàn?" "Wel, dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen", zei de voorbijganger, "en dan, wel ja, dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen." "Zo is het", zei de visser, "laat mij dus maar rustig zitten!"

Dat je kunt lopen, zien, tasten, horen, ruiken en voelen, is dat vanzelfsprekend voor jou? Dat er bloemen, bomen, zon, maan en sterren zijn, heb je daar ooit bij stil gestaan? Boeit het je nog, dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint, dat er vriendschap bestaat, dat mensen verliefd kunnen worden, dat er kinderen geboren worden? Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is, als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt. Bouw geen muren om je heen, want dan zie je het echte leven niet meer. Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. Geloof in jezelf en in het leven. Droom niet over wat zou kunnen, maar begin eraan.

Bah, weer een dag, denk je. Een dag in de sleur, een dag zoals er dertien in een dozijn zijn. En je hijst je 's morgens op en sleept je door de "afschuwelijke dag" heen. Je bent blij, als je 's avonds weer in je bed ligt, dat je dag voorbij is, terwijl je diezelfde dag blij kon geweest zijn, dankbaar en vriendelijk en gelukkig, maar dat deed je niet, want het was maar "weer een dag".

God, soms vraag ik mij af hoe ik van mijn leven iets waardevols kan maken. Kan het zijn dat, als je je leven deelt, je dan ook gelukkiger wordt ? Maak mij bereid om in het voetspoor van Jezus te treden, om op te komen voor al wie uitgestoten wordt, om echte vriendschap te delen. Geef mij een hart dat aandachtig is voor de nood van medemensen en dankbaarheid voor alles wat ik zomaar krijg. En geef mij ook iets van die vreugde van het evangelie: dat ik de blijde boodschap niet voor mezelf zou houden, maar dat ik er iets van zou waar maken, daar waar ik leef.

ik ga met je mee". als je nog eerlijk door 't leven kunt gaan. Je zou het anders en beter willen zeggen. een nieuw mens van je maken. De man geloofde dat het kon en hij deed het.. zoals: "Je kunt wat. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. Je kijkt om: een mens die je toelacht. als je nog kunt liefhebben. En toch schieten woorden ook vaak tekort. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. en je voelt een hand die vast is en warm. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven." Als iemand dat tegen je zegt." Dan kun je zeggen: "Ik geef gestalte aan de droom van God met de wereld. fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. zeg je dan. God. en het lukt. als je elke avond kunt zeggen: "Ik deed mijn best." Schrijven. dan ga je het proberen. Ze moeten je tot leven wekken. God gaat altijd in mensen met je mee.. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden. God. ogen die je moed geven.Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. iemand naar wie je opkijkt. . Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". Als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. maar je voelt dat elk woord té veel is. als je je nog durft inzetten voor je ideaal. als je nog kunt juichen omdat je leeft.

Ik zat bij een Himalaya-rivier. maak onszelf tot nieuwe mensen. maar het water had de kei van binnen niet nat gemaakt. Zij leven in het christendom. dan durf je niet. Als je denkt dat je zal verliezen. Als je denkt dat je niet durft. een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen. maar het christendom doordringt hen niet. Dat is niet de fout van het christendom. Want in het leven ontdek je dat succes begint bij de wil van een mens... Al eeuwen lang zijn ze ondergedompeld in het christendom en zijn zegeningen. Die kei had lang in het water gelegen. maar je denkt dat je het niet kan. hard en rond. Laat ons er dit jaar voor zorgen dat die man geen gelijk heeft. laat deze dag. Hun hart is te hard. dan ben je het ook. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. . dan ben je al verloren. Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om de proefwerken goed voor te bereiden. Amen. Als je denkt dat je verslagen bent. ik nam uit het water een mooie kei.Heer God. is het bijna zeker dat je niet zal winnen. Een man uit India vertelt over het christendom. een kans tot denken en danken. Veel hangt van je instelling af... Zo gedragen zich de mensen in Europa. een kans tot zoeken en bewonderen. en glad. Als je graag wint. leeft niet binnen in hen.

om te kunnen zalig worden. moet men zich toeleggen om Hem te kennen. met uw geboden te onderhouden en uw deugden na te volgen. en te leven gelijk Hij geleefd heeft. De gevaarlijkste van alle ijdelheden is aan de Zaligmaker te willen behagen door een verheven kennis van zijn Godheid te bezitten. dit is volstrekt noodzakelijk voor alle christenen. en welke ik hoop dat Gij mij zult verlenen. dat is te zeggen: mijn godsdienst kennen en uitoefenen? Dit is de genade die ik verzoek. Gebed Mijn Jezus! Wat zal het mij baten. de grootheid van uw persoon en de verhevenheid van uw geheimen te onderzoeken en te kennen. moet weten en doen wat Gij geleerd en gedaan hebt. . die trachten zalig te worden. aangezien zij alleen door de kennis. zich van de plichten van ware christen te kwijten. door de liefde en door de navolging van Jezus Christus christenen zijn. o mijn Zaligmaker. en om door de eer welke men Hem bewijst. Amen. aangezien ik.Over de navolging van Christus en afzien van alle ijdelheden der wereld Oefening Om Jezus Christus volmaakt te eren. Hem te beminnen en Hem te volgen. zonder zich toe te leggen om zijn voorbeeld te volgen. wanneer ik niet alles aanwend om mij er de verdiensten en de vruchten van toe te voegen.

Het is mij onmogelijk U te leren kennen en U niet te bewonderen. o Heer! Dat zij dit leven leren kennen en hoogachten. die zonder onderzoek of enige twijfel gelooft al wat God wil dat wij geloven. het hart verdorren en voor de zaligheid van een christen vruchteloos zijn. is beter dan alle goddelijke en menselijke wetenschappen. Gebed Mijn Zaligmaker! Genees in mij de al te grote begeerte die ik heb van alles te weten. maar wel over wat ik gedaan en verzuimd heb te doen om zalig te worden. O. Amen.Niet te hoog van zichzelf denken Oefening Dwaas en vruchteloos. en zichzelf te vergeten en te haten. genees mijn onachtzaamheid in het volbrengen van wat ik voor mijn zaligheid moet doen. en niet mijzelf te verachten en te haten. is de wetenschap van de mens. Gij zult mij niet oordelen over wat ik geweten heb.Schrift. beminnen en omhelzen. en die in zijn hart gesteld is om alles te doen wat God wil dat wij doen om zalig te worden. zegt de H. wanneer hij zich niet beijvert om God te kennen en te beminnen. versmaad en onbekend leven! O leven dat verborgen is in God met Jezus Christus! Welk uitmuntend middel besluit gij in uzelf om de christenen heilig en zalig te maken! Maar hoe weinig zijt gij in het christendom gekend en gevolgd! Verleen aan alle stervelingen. Het eenvoudig en levendig geloof van een mens. welke zonder dit geloof. . maar tevens is het mij ook onmogelijk mijzelf wèl te leren kennen. de geest verhovaardigen.

welke ik lees. te weten: lees ze om daarin de waarheid te vinden. mijn Jezus. door het lezen van goede boeken onderwezen. het eeuwig woord aanhoren. mijn God! Spreek tot mijn hart om het te veranderen. van alles onthecht en in alles niets zoekende dan U alleen. . om u te onderwijzen. in uw hart te winnen en mij waardig te maken om uw liefde in de tijd en in de eeuwigheid te genieten. terwijl de waarheden. maar wel zij. Het lezen der Heilige Schrift Oefening Lees de H. eerbied en leerzaamheid. en het verdriet mij zoveel te weten en zoveel te horen spreken over de eeuwige waarheden en over mijn zaligheid. van ze te mogen verstaan. ziedaar wat de wetenschap der christenen moet uitmaken. Amen. daar ik zo weinig verricht om zalig te worden. en het werkdadig maken. algen mij. die ons geleerd hebt dat zij het niet zijn die zeggen: Heer. Geest. om u te stichten en om een oprecht christelijk leven te leiden. Amen. ootmoed. mijn geest treffen en overtuigen. in U te beminnen. de goddelijke Ingever. die de wil van uw Vader volbrengen en hun leven volgens hun geloof schikken! Stort in ons. Maak dat ik in uw wet en aangaande uw wil. een christelijk hart en een christelijk leven. Heer! Die het rijk der hemelen zullen binnentreden. de regel van mijn gedrag worde. niet zozeer om ze te kennen dan in het werk te stellen. wat meer tot het hart dan tot de geest spreekt. Schriftuur en de godvruchtige boeken met de geest waarin zij geschreven zijn. Lees de H. Gebed Spreek. Bid de H. Gebed O. Geef mij de genade dat ik. bij een christelijke geest. De bespiegelende kennissen. Schriftuur met geloof. er smaak in te vinden en in het werk te mogen stellen. die de nieuwsgierigheid van mijn geest strelen. weten wat ter zaligheid nodig is.Over de leer der waarheid Oefening De waarheden leren. mij toelegge om ze in alles te volgen. geheel mijn wetenschap stelle in u te behagen. en dat alzo wat Gij mij leert. zonder nochtans mijn hart te raken of te veranderen.

en de personen te verzoenen tussen welke men tweedracht heeft verwekt. dan de ware of valse aantijgingen die de een de ander doet. en wanneer men iets van de evenmens gehoord zou hebben. men de appel van uw oog kwetst. wanneer men de evennaaste beledigt. met mijn broeders enig leed te veroorzaken. aangezien zij de gemoederen verbitteren. Geef dat ik uw hart geen ongenoegen toebrenge. mag men er aan niemand over spreken. en men over deze zonden de vergiffenis van God niet kan bekomen. aangezien Gij gezegd hebt dat. tenzij men er een goede biecht over spreekt en men voornemens zij het kwaad te herstellen dat men heeft veroorzaakt. de harten ontroeren. Men mag dan niets overdragen of de aantijgingen niet geloven. die ons doet zorgen om deze in niets te kwetsen. aangezien dit gebod volstrekt noodzakelijk is ter zaligheid. o mijn Zaligmaker! Dat ik nauwkeurig het gebod van liefde jegens mijn evennaaste onderhoude. Gebed Maak. Geef mij tezelfdertijd die omzichtigheid in de liefde. . dat Gij ons hebt gegeven wanneer Gij ons geboodt de evennaaste te beminnen gelijk Gij ons bemind hebt. onenigheden veroorzaken. de haat vermeerderen.Over de voorzichtigheid in handel en wandel Oefening Niets is tegenstrijdiger met de liefde en schadelijker ter zaligheid. Amen.

vrede. tot aan een bepaald uur. welke Gij ons zult geven om ze te overwinnen. Ik heb mij wel eens afgevraagd : ben ik hier maar tot een bepaalde dag. hoe minder wij tevreden zullen zijn. en welke Gij alleen ons geven kunt. en wij moeten niets ontzien om deze in ons te voeden. die gerustheid van geweten. Amen.Over de ongeregelde begeerten Oefening De vrede des harten is. hoe meer wij die bevechten. Als ik mijn ogen sluit. hoe meer wij deze willen voldoen. door de kloekmoedigheid. en onze geest en ons hart in uw liefde behoudt. Gebed Geef ons. voel je dat er meer is. Geef dat onze begeerlijkheid aan de rede onderworpen zij. een uitzichtloze gedachte. . welke ons vol betrouwen uw goedheid verzekert en ons getrouw maakt om daaraan te beantwoorden . immers. stilte. Doch wij kunnen die vrede der ziel noch vinden noch behouden. integendeel. jawel. houdt dan alles op ? Was dat handvol jaren de bedoeling van mijn bestaan ? Als je er even over nadenkt. Bedaar de stormen en de beroerten van onze driften. die inwendige.die vreze Gods. Heer. die alle gedachten te boven gaat. hoe meer weerstand wij daaraan bieden. na de genade Gods. de rede aan het geloof en geheel de mens aan zijn God. en houdt alles dan plotseling op ? Dat heb ik wel eens gedacht. dan in het verzet tegen onze driften en tegen de ongerechtigheden van onze begeerten. hoe meer zij ons in vrede zullen laten. hoe minder zij ons zullen lastig vallen. dat de God van hemel en aarde met zijn kostbaarste en geliefde schepsel andere bedoelingen heeft dan alleen luttele jaren leven op een aarde waar vrijwel altijd onvrede en tegenstrijdigheid heerst. het grootste goed.

Je moet geloven dat God er is en dan pas. Het is alsof de geuren. die zich niet dan het kwaad toeschrijven. die ons tot U doet naderen en uw liefde doet bekomen. op wie men alleen moet rekenen. hier is hij. zelfs niet de geur van. onderworpen en leerzaam hart om uw heilige wil te kennen. of neen. en het goed dat zij doen. waarmede wij uw barmhartigheid zullen verwerven. die heeft je geduwd naar het goede. ruiken.. Amen. maar geef in alles en voor alles de eer aan God. aan U toe-eigenen: geef ons die inwendige ootmoedigheid des harten. genees in ons die hoogmoed en die ijdelheid van een opgeblazen en hovaardige geest. Die ruik je ook niet. Men probeert God te zoeken.. noch over uw bekwaamheid verheffen.. hij die er altijd. die is er altijd geweest..vinden. Wil u noch over uw goede werken. Maar God. God te... de geuren in je eigen kamer. en geef ons een ootmoedig.. waarvan je niets wou te weten komen... onzekerder en onstandvastiger dan de mens. want niets is er zwakker. arglist en leugentaal voor zich heeft.Misplaatst vertrouwen en misplaatste trots Oefening Steun niet dan op Hem die niet kan ontroerd worden. maar dan ook altijd is geweest..God. te weten: op God. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij. die heeft je gedragen.. . het valt je niet op. en niets van uzelf noch van anderen. dan ga je hem misschien voelen.. de geuren in je eigen huis. weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. die niets dan bedrog. die ons van U verwijdert en uw haat doet oplopen... die door een inwendig behagen over zichzelf in uw tegenwoordigheid zich durven verheffen. God te voelen. Daar is hij.. je eigen kleren. of ja toch wel. Gebed Heer! Wijl Gij alleen hen haat en versmaadt. Verwacht dus alles van God. je eigen omgeving zijn.. aan wie ze alleen toekomt. daar was hij toch. Maar je zult hem nooit voelen.. en dat Gij dezulken eert en bemint.

om U na te volgen. die door de liefde Gods noch geregeld. hier in de tijd begint te verrichten. meer dan mijzelf. wat hij in de eeuwigheid zal vervorderen. en dat ik U als God bemin. mag ik hopen dat ik U altijd zal beminnen. die ik nooit bemind zou hebben. Gebed Geef. die zich niet ophoudt dan met Jezus Christus. die zo noodzakelijk is ter zaligheid. en dat zij een geregeld. trekt haar van God af. mij aan U gewennende en mij naar U schikkende. opdat. om U te beminnen. een onberispelijk leven leiden. wijkt! Amen. wat in mij is. en integendeel. die zijn plichten en zaligheid behartigt en die. dat ik doe wat mogelijk is om U te kennen. opdat hun voorbeeld u tot de deugd aanmoedigen en u van de ondeugd verwijderen. is het te vrezen dat ik U in de eeuwigheid niet beminnen zal. O beminnende God! O God. ik geen gevaar lope. de onnodige gesprekken. niet dan uit God levende. meer dan mijn vrienden. Gelukkig de christen. die alle liefde waardig zijt! Geef dat ik U bemin. de uitstortingen en neigingen des harten. beneemt haar de godsvrucht en de inwendige geest. na mijn dood voor een onbekende God te verschijnen.Geen te grootte vertrouwelijkheid Oefening Vermijd de wereldse gezelschappen. dat is met een liefde waarvoor alles. noch bestuurd worden. want indien ik U in de tijd niet bemin. o mijn Jezus! Dat ik U meer bemin dan mijn ouders. gelijk zoveel christenen. Dat uw vrienden uitschijnen door de godsvrucht. want dit alles verstrooit een ziel. . indien ik nu alles aanwend om U te beminnen. werpt haar in gevaarlijke gelegenheden van zonde en brengt haar allang in de ongeregeldheid.

edelmoedig en standvastig de gehoorzaamheid te beoefenen.Gehoorzaam zijn en niet zijn eigen zin door willen drijven Oefening Welk geluk van niet af te hangen dan van God in de persoon der oversten. aangezien zij een aanhoudend werk is van verloochening. . zonder mij met ijver toe te leggen om nauwkeurig te onderhouden al wat Gij mij door uw ingevingen. dat ik in de gehoorzaamheid aantrof. om de begeerte te tonen. Gebed O mijn Zaligmaker! Zou ik U de onafhankelijkheid van een God aan de gehoorzaamheid kunnen zien slachtofferen. zonder deze te beminnen en te oefenen? Zou ik U. en de werken met spoedig. het geluk en de verdienste van het christelijk en kloosterlijk leven uitmaakt. die ik heb van u te behagen en om in alles en altijd uw heilige wil te volbrengen. door mijn regel en door mijn oversten gebiedt? En hoe zou ik aan de tegenzin en de last kunnen toegeven. ziende dat Gijzelf aan uw beulen gehoorzaam zijt geweest. het hart met ze te beminnen. uw Moeder. Maagd. en die God de volkomen meester van onze harten maakt. Amen. Maar hiertoe wordt verzocht dat de geest. het hart en de werken samenspannen om ons de gehoorzaamheid te doen oefenen: de geest namelijk met ze goed te keuren. stipt in alles aan de H. Het is de gehoorzaamheid die de uitmuntendheid. van de volmaakte liefde Gods. gedurende dertig jaren. en aan de H. Jozef kunnen zien gehoorzamen. die zijn plaats bekleden! Hoe verdienstig is de volstandige oefening der gehoorzaamheid. van verzaken aan zichzelf. wanneer zij geboden U te kruisigen? O mijn Jezus! Geef dat ik mij aan de gehoorzaamheid onderwerpe om de uwe na te volgen.

ofschoon deze dingen tot de zaligheid der christenen zo voordelig en zo noodzakelijk zijn. zegt de H. en om zich innig met God te verenigen. die mij aandachtig maakt op de inzichten. verstrooide en dolende ziel. zijn tong niet gebruiken dan om goede en nuttige dingen te zeggen. door tijdelijke goederen tracht te voldoen? Zoek in uzelf. Gebed Heer! Geef mij die inwendige geest. en dat het altijd in uw tegenwoordigheid zijnde. om zijn zaligheid te verzekeren. is een voortreffelijk middel om een inwendig mens te worden. maar geef dat het onder uw ogen leve. dat bij U vergeleken kan worden? Gij zijt de God van mijn hart. O mijn God! Het verdriet mij als banneling buiten uw tegenwoordigheid te leven en zo weinig op het aanzien van uw grootheid getroffen te worden. Wat kan ik in de hemel en op de aarde aantreffen. het waarachtige en het Opperste Goed.Geen overbodige gesprekken Oefening Waken en bidden is het eenvoudig middel dat Jezus Christus. opdat Gij in eeuwigheid zijn aandeel moogt wezen. de overtollige en nieuwsgierige gesprekken vermijden. houdt zich niet veel met het gebed bezig en oefent weinig de meditatie. en mij aan uw genaden getrouw doet worden. maar een aandenken dat alles regelt. wanneer gij u door geschapen voorwerpen. om de zuiverheid des harten en de vrede van het geweten te behouden. door de meditatie. Maak dat het eerbiedig aandenken aan uw tegenwoordigheid de gedurige bezigheid van mijn geest zij. Weinig tot de schepselen en veel tot God spreken. aan een christen geeft om de zonde te vluchten. die gans werelds is en zich met beuzelingen ophoudt. Wat doet gij. welke Gij wegens mijn ziel hebt. dat in u is en alleen u genoegen kan geven. dat ik niets onderneem om daaraan te behagen. vindt niet veel smaak in God. Augustinus. Een ziel die te veel met de mensen omgaat. die geest van overweging en ingetogenheid. en een bezigheid voor welke alles in mijn hart wijkt. om aan de bekoring te weerstaan. . door vergankelijke vermaken. en dat uw tegenwoordigheid in mij het vervolg van uw leven en de vertroosting van mijn ziel zij. niet hake dan naar het geluk van U in dit leven te behagen. Amen. in het Evangelie.

dan onophoudelijk onze kwade neigingen te bevechten en te overwinnen. dit deed wat ik zonder ophouden doe om mijn driften en de verzoeken van mijn eigenliefde te bevredigen! Gedoog niet. met het geluk en de rust van dit leven. en in alle gelegenheden wederstand te bieden aan de ongeregelde begeerten van ons hart. de vadsigheid. waarin ik door mijn begeerlijkheden geboeid lig. dit heilig geweld. te overwinnen.Hoe vinden wij vrede. Mijn hart is gans voor U. indien ik.het verdelen. aan uw liefde door de getrouwheid te voldoen. of eerder het aan de macht uwer liefde onttrekken. om aan de vurigheid van uw driften te weerstaan. O mijn God. om in alles uw eigen wil te verzaken. alzo is er ook niets bekwamer om ons een ware rust van geweten te geven. en komen tot geestelijke groei? Oefening Evenals er niets tegenstrijdiger is met de ware vrede. . dat ik het U onttrek en dat Gij van mij alles of niets eist. de eigenliefde. mijn Al! O God van mijn hart! Wees mijn aandeel in eeuwigheid. Laat niet toe dat de ijdelheid. dan zich aan de kwade lusten over te geven en zich van deze de slaaf en het slachtoffer te maken. de gramschap -die vreemde goden. Leg u dus ernstig toe om aan uzelf te sterven. want ik gevoel. Amen. om alles wat u weerstaat. zullen u in dit leven en in de eeuwigheid gelukkig maken. Heer! Dat ik een andere meester dien dan U. om het geluk van dit leven uit te maken. wanneer ik mijn hart tussen U en mij verdeel. om aan uw rechtvaardigheid door de boetvaardigheid. aangezien er geen ware vrede van geweten noch enige verdienste te vinden is dan in wat men voor God en tegen zichzelf doet. tevreden en zeker van mijn zaligheid zou ik niet zijn. welke volstrekt tot uw zaligheid nodig zijn. Gebed O mijn Zaligmaker! Hoe gelukkig. en die oplettendheid. die zorg. de wellust. om onze zaligheid te verzekeren. Breek mijn ketenen en verlos mij uit de onrechtvaardige en wrede slavernij.

Het nut van de tegenspoed Oefening Men moet de tegenspoed aanzien als een proef de liefde aangedaan. welke onze eigenliefde verlangt en zich zo dikwijls inbeeldt te verdienen. Indien eenieder de achting en het ontzag voor ons had. zo zouden wij voor de evenmens niets hebben dan een natuurlijke verkleefdheid om de overeenstemming van gemoederen. waaraan het wederstaat. opdat wij hen alleen ten opzichte van Hem zouden beminnen en omdat Hij het gebiedt. niets dan een menselijke erkentenis en een inwendig behagen jegens onszelf. onverwachte toevallen en wederstand ontmoeten en lijden van hen met wie wij leven. verre van mij te verwijderen van U. gezuiverd wordt: het is hierdoor. dat het waardig wordt met God te zijn en bekwaam om aan de verlangens van zijn Hart te beantwoorden. met het mijne niet te ontzien. Spaar uw hart. zegt de Wijze Man. Gelukkig is het hart. dat door tegenspoed beproefd en door bekoringen. Maar God wil dat wij overal tegenspraak. en gedoog niet dat zij in mij de liefde voor de evennaaste of mijn getrouwheid jegens U verminderen. mij meer dan ooit aan u vasthechten. . door mij dringend en voortdurend de noodzakelijkheid van uw hulp te doen inzien. die deze zuivert en ze bovennatuurlijk in ons doet ontstaan. die Gij toelaat dat mij overgezonden worden en die Gij wilt dat ik zal onderstaan. Amen. Gebed Heer! Ondersteun mij in zwarigheid en tegenspraak. en maak dat de bekoringen.

maar ook fijn en uniek. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as. Petrus. in gevaar ben van verloren te gaan. Het leven is een film die men afdraait.. begrip en onbegrip. zowel om iets goeds te doen als om ons van de zonde te bevrijden. en geheel mijn vertrouwen in U stellende. Ik zal mijn hand. om ons te verootmoedigen door de beproeving van onze zwakheden en door het gevoel van de wortel van verdorvenheid. zeg ik tot U: Heer! Behoed mij! Ik ben op het punt van te vergaan. Het leven. een oorlog vol tegenstrijdigheden. Gebed Heer! Ik gevoel in de grote bekoringen dat ik niets uit mijzelf kan dan U vergrammen.Het weerstaan. ja. alsook van het vertrouwen in onszelf. . gelijk de H. door de neiging tot het kwaad vervoerd. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn. zonder de hulp van God.. standvastigheid in verzoekingen Oefening De bekoringen dienen om ons te zuiveren van de geheime geneigdheid tot de ijdelheid en tot de eigenliefde. tot U uitreiken. met ons het gewicht van onze ellenden te doen gevoelen. Zij dienen daarenboven nog. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest. liefde en haat. Het leven is snel gestreden. dat Gij mij wilt ondersteunen tegen de geweldigste aanvallen van mijn driften. vol met oneffenheden. en dat ik. met ons van alle voldoening een afkeer te geven. en ik hoop dat Gij mij niet zult laten vergaan. aan het einde rest enkel nog de herinnering. Zij dienen eindelijk om ons te onderrichten over onze machteloosheid. en met ons te verplichten van op God alleen te steunen. bergen en dalen. het leven is zo kort.. Het leven is een vooraf uitgestippelde weg. die wij in onszelf dragen. Aldus mistrouw ik mijzelf. en uw Apostel verzekert mij. Het leven is vergankelijk. Amen. Maar ik weet ook dat Gij kunt.

dat getrouw is aan de beweging van zijn genade. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. . Gebed O mijn God! Wanneer zal ik. mijn hart en mijn ogen alléén op U. Een geest. die alle dingen ver overtreft. niet leve dan in U en voor U. die op de goddelijke tegenwoordigheid aandachtig is. veel sterker dan een stortvloed van woorden. beminnen of bezitte dan U. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. vrij van alle geneigdheid tot het schepsel en van alle vooringenomenheid tot mijzelf. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. O mijn Zaligmaker! Laat niet toe dat ik iets anders kenne. Heer! Dat ik alles vergetende. houdt zich in haarzelf niet op dan met God. dan door het licht van onze geest. stilten zijn. en een hart. aldus met God bezig en Hem aangekleefd. als wij meerder verblind zijn op de onze. dat wij in onszelf goedkeuren wat wij in anderen veroordelen. mijn geest. en een ootmoedige toestemming in al wat Gij verlangt. of in alles onwetend zijnde. vergeeft zij niets aan haarzelf en alles aan anderen. Boezem mijn hart een vurige begeerte in om U te behagen. op mijn plichten en op mijn zaligheid gevestigd houden? Maak.Niet lichtvaardig oordelen Oefening Wij oordelen meer door de genegenheid van ons hart. Amen. met gesloten lippen. en denkt niet aan haarzelf dan voor God: en terwijl zij tracht haar eigen hart te bewaren. Onze eigenliefde brengt gewoonlijk teweeg. wat ik niet moet kennen of onderhouden. een ziel. en dat wij zoveel te scherpzinniger zijn op de gebreken van de evennaaste. Arm blijf je.

die ons deze waarheden veropenbaard heeft. . opdat ik geen rust. het geloof zelf is zwak en kwijnend in ons. o Heer! Die altijd door het vuur der liefde brandt. indien het niet bezield is door de liefde en door een tedere godsvrucht voor de Heer. geen geluk. namelijk. o mijn God! Dat ik zoveel tijd overbreng zonder mijn geest met uw tegenwoordigheid en mijn hart met uw liefde bezig te houden! Welke schande voor mij. Amen. door ingeving en beweging van de liefde Gods. o Heer! Alles in U. voor zoveel zij bezield zijn met de begeerte om Hem aangenaam te wezen. Deze levende en werkende liefde. al wat gij doet. Alles voor U. welke men dikwijls vernieuwt. wat wij in de eeuwigheid zullen vervorderen. Doet. dan wel uit hoe grote liefde het werk voortkomt. Gebed Het spijt mij grotelijks. Dit moet ons hart onophoudelijk zeggen en doen om een bovennatuurlijk en verdienstelijk leven te leiden. wanneer men veel bemint: dit is: dat onze werken aan God slechts waarlijk behagen. en alles te doen in de liefde Gods. Paulus. zo weinig aan een God te denken. en om in de tijd te beginnen.Werken uit liefde verricht Oefening Men kan niet genoeg deze woorden van de schrijver aanhalen. druk daarin de gedurige tederheid en die innige en vurige begeerte van U te behagen en in alles en boven alles U te zoeken. alles tot uw dienst. maakt de verdienste van onze goede werken uit. dat God zozeer niet aanziet hoeveel men doet. Trachten wij dan God te beminnen in al wat wij doen. die gedurig aan mij denkt. noch enige ware voldoening meer vinde dan in U. en voor zoveel ze met de zegel der liefde bestempeld zijn. zegt de H. en dikwijls zo ongevoelig te zijn voor U. Gedoog niet dat ik één ogenblik leve zonder U te beminnen: en aangezien Gij het middelpunt van mijn hart zijt. en dat men veel doet.

Soms vraag ik mij af: Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Waarom leven wij? Wie is God voor mij? Moeilijke vragen. maar geef dat wij haar slachtofferen voor het geluk van U te behagen. beproeft en volmaakt. Maar wie ben ik voor God? Wat vindt God van mij? . dit is voorwaar een zeer heilige oefening. dit liefdewerk is een voortreffelijk middel om ons de hemel te doen bekomen. Dit verhopen wij van uw oneindige goedheid. Gedoog niet. Paulus. Maar gij weet hoe lastig ons die beproevingen vallen. zich te wederhouden als men op het punt is van uit te barsten. Amen. Wij moeten dan al wat uit de inborst van de evennaaste voortkomt. dan het gevoel van onze ellenden. want alles te gevoelen zonder iets in te volgen. van zachtmoedigheid en verduldigheid. in onszelf en in anderen te verdragen. o mijn God.Verdraagzaamheid tegenover andermans gebreken Oefening De zwakheden welke wij niet kunnen verbeteren. die een wet van liefde is. o Heer! Dat de tegenstand met ootmoed en onderwerping gedragen. en niets is rechtvaardiger dan van anderen te verdragen wat wij willen dat men van ons verdrage. verduldig verdragen en niemand iets van onze eigen aard doen lijden. dit is onze nodigste oefening en het zekerste teken van een ware christelijke deugd. volgens de H. stil te zwijgen als het hart getroffen is. Het is alzo. dat wij elkanders last moeten dragen. aangezien hij in hem de deugd zuivert. en dat wij de wet van Christus zullen volbrengen. want daar is niets geschikter om ons te verootmoedigen en ons voor God te vernederen.. en hoe gevoelig wij zijn over wat onze begeerten tegenstaat. die het eeuwig leven verdient. Gebed Hoe waar is het. voordelig is voor een christen.. dat wij onze gevoeligheid involgen.

We hebben geleerd alles te verklaren. in welke omstandigheden dan ook. vroeger was je de "dreigende onbekende". behalve onszelf. licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. . Maar nu gaat onze wetenschap er snel op vooruit en we hebben je niet meer nodig. Die er altijd voor je zijn. Zo kan je ook een lichtpunt zijn voor anderen. en het levenswater is niet te vatten in een scheikundige formule. en het vuur van de liefde heeft niets met oxidatie te maken. warmte drukken we uit in calorieën. God. Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. bang. ziek of ontgoocheld bent. dat het leven heel wat rijker is dan wij mensen kunnen begrijpen. Maar de warmte van het hart kan je niet uitdrukken in calorieën. leer ons inzien dat het leven meer is dan een hoop welbepaalde formules en wetten. we kennen alles. maar we weten geen weg met het mysterie van ons bestaan.God. Nee. water en vuur. Neen. iemand die klaarstond om alles en iedereen te straffen. de man die de macht had over donder en bliksem. de maan of de halogeenverlichting op je kamer. Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 10 uur op een regenachtige decemberavond. donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig. We leren alles te verklaren en water wordt H2O. Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt. vuur wordt een oxidatie. Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful