You are on page 1of 62

Biblioteka informativnih sredstava

INVENTAR
sumarno-analitički

АЈ-147

SAVEZNA KOMISIJA
ZA PREGLED FILMOVA
1949-1971 (1944-1971)

Slobodanka Dojčinović

Beograd
SADRŽAJ INVENTARA

Strana

ISTORIJSKA BELEŠKA ....................................................................................................V


ISTORIJAT TVORCA FONDA ................................................................................ VII
STANЈE GRAĐE..........................................................................................................X
STRUKTURA ARHIVSKE GRAĐE FONDA .................................................................1
OPIS JEDINICA OPISA .......................................................................................................5
POPIS KNЈIGA EVIDENCIJE ..........................................................................................43
POPIS PERSONALNIH DOKUMENATA .....................................................................53
ISTORIJSKA BELEŠKA
( OSTAVLjENA PRAZNA STRANA)
Savezna komisija za pregled filmova VII

SAVEZNA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOVA


1949 – 1971
(1944 - 1971)

ISTORIJAT TVORCA FONDA

Komisija za pregled filmova pri Komitetu za kinematografiju Vlade FNRJ prvi put se
pominje 6. aprila 1949. godine u okviru Uredbe o pregledu filmova za javno prikazivanje1 i taj
datum se može smatrati datumom njenog osnivanja.
Ova Komisija je nastavila rad na cenzuri filmova koji je započet odmah posle oslobođenja
Beograda. Od 09.11.1944. godine vođene su evidencije cenzurisanih filmova.2 Sedmog avgusta
1945. godine donesena je Uredba o cenzuri kinematografskih filmova3, po kojoj se svaki
kinematografski film, podrazumevajući i reklame fotografije i plakate mora cenzurisati za javno
prikazivanje. Cenzuru kinematografskih filmova vršila je Cenzurna komisija pri Filmskom
preduzeću DFJ.
Ovom Uredbom je regulisan i sastav Cenzurne komisije koju sačinjavaju po jedan delegat
Ministarstva narodne odbrane, Ministrastva informacija i Ministarstva prosvete koji je ujedno i
sekretar Cenzurne komisije i rukovodi njenim radom. Svaki odobreni film za javno prikazivanje
dobijao je “cenzurni dokument”.
Javno prikazivanje filma dopušteno je samo u onom obliku u kojem je odobren prema
cenzurnom dokumentu. Govori, utisnuti tekstovi i naslovi na filmu ne smeju se menjati bez
odobrenja Cenzurne komisije. Odluke Cenzurne komisije su obavezne za čitavu teritoriju DFJ.4
Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o cenzuri kinematografskih filmova5 promenio
se stav 2. Uredbe o cenzuri kinematografskih filmova po kome “članove Cenzurne komisije
postavlja Predsednik Vlade FNRJ na predlog Predsednika Komiteta za kulturu i umetnost iz reda
filmskih stručnjaka, književnika i umetnika”- Predsednik Komiteta za kulturu i umetnost pri Vladi
FNRJ određuje novčanu nagradu članovima Cenzurne komisije.
Uredbom o pregledu filmova za javno prikazivanje6 regulisano je puštanje u promet svih
filmova koji predhodno moraju biti pregledani i odobreni za javno prikazivanje, a “pregled filmova
vrši i odobrenje za javno prikazivanje daje isključivo Komisija za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ, osnovanog 28. juna 1946. godine”.7 Komisija za pregled filmova
sastoji se od potrebnog broja članova koje imenuje Predsednik Vlade FNRJ, na predlog Predsednika
Komiteta za kinematografiju Vlade FNRJ, iz redova filmskih stručnjaka, književnika, umetnika,
naučnika, prosvetnih i javnih radnika. Lica imenovana za članove ove Komisije obavezna su de se
ove dužnosti prime.

1
“Službeni list FNRJ” br. 29, od 06.04.1949. godine, str. 405-406.
2
Arhiv Jugoslavije, fond Savezne komisije za pregled filmova, knj.1, 1-853, 1944-1945.
3
“Službeni list FNRJ” br. 57, od 07.08.1945. godine, str. 517.
4
“Službeni list FNRJ” br. 57, od 07.08.1945. godine, str. 517.
5
“Službeni list FNRJ” br. 16, od 22.02.1946. godine.
6
“Službeni list FNRJ” br. 29, od 06.04.1949. godine, str. 405-406.
7
“Službeni list FNRJ” br. 52, od 28.06.1946. godine, str. 602, Uredbe o osnivanju Komiteta za radio
difuznu službu Vlade FNRJ i Komiteta za kinematografiju Vlade FNRJ.
VIII Biblioteka informativnih sredstava Arhiva Jugoslavije – inventari fondova i zbirki

Komisija donosi o pregledanim filmovima zaključke kojima odobrava ili odbija


prikazivanje filma. Ovi zaključci su obavezni na celoj teritoriji FNRJ. Javno prikazivanje filmova
dopušteno je samo u onoj sadržini u kojoj je pojedini film od strane Komisije odobren za javno
prikazivanje. Državni organi, društvene organizacije i pojedina lica mogu Komisiji stavljati
prigovore u pogledu celishodnosti prikazivanja svakog filma. Komisija je dužna da ove prigovore
uzme u razmatranje.
Savezno preduzeće za uvoz, izvoz i raspodelu filmova i domaće preduzeće za proizvodnju
filmova dužni su da sve uvezene, odnosno u zemlji proizvedene filmove, dostavljaju Komisiji na
pregled i odobrenje.
Svaka kopija filma odobrenog za javno prikazivanje mora biti snabdevena uverenjem o
odobrenju filma za javno prikazivanje. Ovo uverenje izdaje, saglasno zaključku Komisije,
preduzeće koje film pušta u promet. Sadržinu uverenja propisuje Predsednik Komiteta za
kinematografiju Vlade FNRJ.
Ukazom o reorganizaciji Vlade FNRJ8 poslovi iz nadležnosti ukinutog Komiteta za
kinematografiju prenose se na novoosnovani Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ.
Uredbom o pregledu filmova za javno prikazivanje9 od 6. maja 1953. godine Komisija za
pregled filmova dobija naziv Savezna Komisija za pregled filmova. Po ovoj Uredbi pregled filmova
vrše i odobrenje za javno prikazivanje daju Savezna Komisija za pregled filmova i republičke
komisije za pregled filmova, koje mogu osnivati narodne republike. Ovom Uredbom Savezna
Komisija za pregled filmova postaje predračunska ustanova sa samostalnim finansiranjem.
Savezna komisija vrši isključivo pregled stranih filmova i onih domaćih filmova koji joj
budu dostavljeni na pregled. Republičke komisije vrše samo pregled domaćih filmova. Odobrenje
koje izda Savezna ili republičke komisije za pregled filmova, važi za celu teritoriju FNRJ.
Proizvođač domaćeg filma može tražiti pre snimanja filma da se pregleda scenario i knjiga
snimanja. Ako Komisija odobri scenario i knjigu snimanja, ne može zabraniti film koji je snimljen u
skladu sa odobrenim scenariom i knjigom snimanja.
Komisija je dužna da razmatra dostavljene prigovore državnih organa, društvenih
organizacija, ustanova i pojedinih lica u pogledu ispravnosti prikazivanja pojedinih filmova.
Savezna komisija za pregled filmova sastoji se od članova koje imenuje Savezno izvršno
veće iz redova filmskih stručnjaka, prosvetnih radnika, književnika, umetnika, i naučnih i drugih
radnika.
Organi Savezne komisije za pregled filmova su plenum, uže komisije za ocenu i predsednik.
Plenum donosi konačno rešenje po žalbama kada je u pitanju prikazivanje spornog filma,
donosi, menja i dopunjuje pravila Komisije, predlaže predračun prihoda i rashoda i predlaže završni
račun.
Plenum sačinjavaju svi članovi Savezne komisije a može odlučivati ako je prisutno više od
polovine članova.
Uže komisije za ocenu vrše pregled filmova i donose rešenje o odobrenju ili zabrani
prikazivanja filma. Sačinjene su od najmanje 5 članova Komisije.
Od 10.03.1954. godine u okviru užih komisija radi Komisija za odabiranje domaćih filmova
za filmske festivale i druge međunarodne filmske priredbe, koje od 26.02.1958. godine u
memorandumu Savezne komisija za pregled filmova ima naziv Festivalske komisije.10
Članovi Savezne komisije biraju između sebe predsednika koji rukovodi radom Komisije na
osnovu propisa, pravila Komisije i zaključaka plenuma.

8
“Službeni list FNRJ” br. 18, od 07.04.1951. godine, str. 289.
9
“Službeni list FNRJ” br. 19, od 06.05.1953. godine, str. 181-182.
10
AJ, fond Savezne komisije za pregled filmova, zapisnici sa sastanaka Festivalske komisije, F-41, J-
64,65.
Savezna komisija za pregled filmova IX

Pravila o radu Savezne Komisije za pregled filmova koja sama donosi potvrđuje Savezno
izvršno veće odnosno organ koji ono ovlasti.
Savezna Komisija za pregled filmova je ustanova sa samostalnim finansiranjem i prihodi joj
se sastoje od nadoknada proizvođača i uvoznika filmova koje ovi plaćaju za pregled filmova a
visinu određuju Pravila Komisije.11 Uredbom o izmenama Uredbe o pregledu filmova za javno
prikazivanje12 i Rešenjem13 iz 1954. godine Savezna Komisija prestaje sa radom kao ustanova sa
samostalnim finansiranjem i do Uredbe o Saveznoj komisiji za pregled filmova iz 1962.14 godine
nastavlja sa radom kao organ uprave pri Sekretarijatu Saveznog izvršnog veća za prosvetu i kulturu.
Sedište Savezne komisije za pregled filmova je u Beogradu. Sem što vrši pregled inostranih
filmova i odobrava njihovo javno prikazivanje, odobrava i filmove proizvedene u saradnji
(koprodukcija) sa inostranim proizvođačima filma. Sastavljena je od 25 članova, Predsednika i
članove Savezne komisije imenuje Sekretarijat Saveznog izvršnog veća za prosvetu i kulturu iz
redova kulturnih i drugih javnih radnika i predstavnika odgovarajućih državnih organa i
zainteresovanih ustanova i organizacija. Predsednik i članovi Komisije se imenuju na 2 godine a
svake godine se razrešava dužnosti jedna polovina Komisije i na njeno mesto se imenuju novi
članovi.
Komisija rešava i daje odobrenja za javno prikazivanje određenog filma u Veću Komisije
sastavljenom od 5 - 7 članova Komisije. Ukoliko dođe po prigovora zbog zabrane javnog
prikazivanja određenog filma, konačno rešenje donosi Savezna komisija na sednicama kojima
prisustvuje najmanje dve trećine članova.
Sekretarijat Saveznog izvršnog veća za prosvetu i kulturu postavlja sekretara Savezne
komisije koji izvršava zaključke Komisije, rukovodi radom službenika i radnika koji vrše stručne,
tehničke i administrativne poslove.15
Članovima Savezne komisije pripada novčana naknada za rad u Komisiji čiju visinu
utvrđuje Sekretarijat Saveznog izvršnog veća za savezni budžet i opštu potrošnju. Finansiranje se
vrši preko posebnog računa.
Od 1965. godine Savezna komisija za pregled filmova, koja je dotle bila samostalni savezni
organ uprave, postaje organ uprave u sastavu Saveznog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, a
nastavlja rad pod istim nazivom.16
Od 1967. godine Savezna komisija nastavlja sa radom kao savezna organizacija pod istim
nazivom.17
Zakon o organizaciji i delovanju saveznih organa uprave i saveznih organizacija donosi
odluku po kojoj se na dan 1.10. 1971. godine ukida i prestaje sa radom između ostalih saveznih
organizacija i Savezna komisija za pregled filmova.18
Na osnovu fragmentarno sačuvane građe može se zaključiti da su 1949. i 1950. godine akta
evidentirana u delovodni protokol Komiteta za kinematografiju, običnog i poverljivog karaktera. U

11
Isto kao pod br. 9.
12
“Službeni list FNRJ” br. 43, od 13.10.1954. godine, Uredba o izmenama Uredbe o pregledu filmova za
javno prikazivanje str. 643.
13
“Službeni list FNRJ” br. 43, od 13.10.1954. godine, Rešenje o prestanku sa radom Savezne komisije za
pregled filmova kao ustanove sa samostalnim finansiranjem, str. 647.
14
“Službeni list FNRJ” br. 39, od 26.09.1962. godine, str. 708.
15
“Službeni list FNRJ” br. 39, od 26.09.1962. godine, Uredba o Saveznoj komisiji za pregled filmova,
str. 709.
16
“Službeni list FNRJ” br. 11, od 17.03.1965. godine, Zakon o saveznim organima uprave str. 341.
17
“Službeni list FNRJ” br. 21, od 13.05.1967, godine, Zakon o saveznim organima uprave, saveznim
savetima i saveznim organizacijama, str. 616.
18
“Službeni list FNRJ” br.32, od 28.06.1971.god. Zakon o organizaciji i delovanju saveznih organa
uprave i saveznih organizacija, str. 617.
X Biblioteka informativnih sredstava Arhiva Jugoslavije – inventari fondova i zbirki

zaglavlju je korišćen memorandum Komiteta za kinematografiju, a okrugli pečat je nosio oznaku


Komisija za pregled filmova pri Komitetu za kinematografiju Vlade FNRJ, Beograd.
U 1951. godini sačuvana akta nisu evidentirana. U memorandumu akta stajao je tekst:
Komisija za pregled filmova, Beograd i Komisija za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ.
U 1952. godini u memorandumu se navodi: Komisija za pregled filmova pri Savetu za
nauku i kulturu Vlade FNRJ.
U 1953. godini Komisija dobija naziv Savezna komisija za pregled filmova koji se ne menja
do kraja njegovog delovanja. Akta se evidentiraju kroz delovodni protokol po numeričko
hronološkom redosledu.
Nakon objavljivanja Uredbe o kancelarijskom poslovanju 1957. godine donešena su rešenja
o arhivskim znacima koja nisu dosledno sprovođena. Na aktima osim oznake organizacione jedinice
većim delom nema ni oznake za materiju. Građa nije zatečena u stanju koje bi potvrdilo da je
odlagana prema arhivskim oznakama u slučaju kad su one korišćene. Kod arhiviranja je utvrđeno da
su za rešenja o odobrenju ili zabrani javnog prikazivanja filmova koja su (ukoričena) odlagana
hronološki prema brojevima dobijenim prilikom donošenja odluka, u registraturi radi lakšeg
korišćenja urađeni abecedni registri (prema nazivu pregledanih filmova).
Sačuvane su administrativne knjige od 1954. do 1971. godine i to: poverljivi delovodni
protokol sa popisom akata, delovodni protokol sa i bez popisa akata, imenički registri uz delovodni
protokol za 1955 - 1956. i za 1957. godinu.

STANJE GRAĐE

Građa fonda Savezne komisije za pregled filmova je preuzeta od Savezne komisije za


pregled filmova 18.10.1971. godine 19sa popisom građe od 1967 - 1970. godine u količini od 23,29
d.m. Vršeno je ranije izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala iz ovog fonda u količini od 8
d.m.20 U toku sređivanja izlučeno je 1,7 d.m. bezvrednog registraturskog materijala a sređena
arhivska građa, odnosno fond iznosi 6,5 d. m. Ova razlika u dužnim metrima 7 d. m. pojavila se
zbog prepakivanja građe.
Fizičko stanje građe je dobro.
Sređivanje arhivske građe fonda Savezne komisije za pregled filmova urađeno je po
principu slobodne provenijencije - oblik funkcije i delatnosti.
NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU KOMISIJE
a) normativna akta o radu Komisije
b) zapisnici sa plenarnih sastanaka
c) rekapitulacije pregledanih filmova
d) prepiska
NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU RADNE ZAJEDNICE
a) normativna akta Radne zajednice
b) zapisnici sa sednica Radne zajednice
c) izveštaji o radu

19
A.J. dosije fonda Savezne komisije za pregled filmova, zapisnik o primopredaji arhivske građe između
Arhiva Jugoslavije i Savezne komisije br. 2212/1 od 18.10.1971. godine.
20
Zapisnik Komisije Arhiva Jugoslavije za izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala od
21.02.1983.godine.
Savezna komisija za pregled filmova XI

d) samozaštita
REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA
IMENIČKI REGISTRI FILMOVA
MATERIJALI FESTIVALSKE KOMISIJE
a) zapisnici sa sastanaka Festivalske komisije
b) materijali o radu Festivalske komisije
c) podaci o prijavljenim filmovima
d)prepiska
MEĐUNARODNA SARADNJA
a) izvodi iz stranog zakonodavstva
b) međunarodni sporazumi
c) prepiska
KOPRODUKCIJE - SCENARIJA
a) koprodukcije
b) televizijski filmovi
c) bilteni
FINANSIJSKO MATERIJALNA DOKUMENTACIJA
a) budžetske knjige
b) završni računi
c) bilansi
ADMINISTRATIVNE KNJIGE
PLATNI SPISKOVI
PERSONALIJE

Obaveštajno sredstvo fonda Savezne komisije za pregled filmova jeste inventar fonda.
Signatura fonda se sastoji od oznake za Arhiv - AJ, broja fonda - 147, broja fascikle i jedinice opisa.

Slobodanka Dojčinović
STRUKTURA
ARHIVSKE GRAĐE FONDA
( OSTAVLjENA PRAZNA STRANA)
STRUKTURA ARHIVSKE GRAĐE FONDA
oznaka grupe naziv klasifikacione grupe od jed. do jed.
opisa opisa

1 NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU SAVEZNE KOMISIJE ZA 1 4


PREGLED FILMOVA, 1949-1951, 1953, 1955-1958, 1960-1962, 1964, 1968-
1970, s.a.
2 NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU RADNE ZAJEDNICE, 1954-1971. 5 8

3 REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971. 9 37

4 IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971. 38 62

5 MATERIJALI FESTIVALSKE KOMISIJE, 1954-1962. 64 67

6 MEĐUNARODNA SARADNJA, 1944-1968. 68 70

7 KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962. 71 89

8 FINANSIJSKO MATERIJALNA DOKUMENTACIJA, 1952-1971, 90 93

9 PLATNI SPISKOVI, 1953-1971. 94 94

10 PERSONALIJE B-Ž 95 95

3
( OSTAVLjENA PRAZNA STRANA)
OPIS
JEDINICA OPISA
( OSTAVLjENA PRAZNA STRANA)
PREGLED JEDINICA OPISA SA KLASIFIKACIONOM ŠEMOM

naziv klasifikacione grupe

NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU SAVEZNE KOMISIJE ZA


PREGLED FILMOVA, 1949-1951, 1953, 1955-1958, 1960-1962, 1964, 1968-1970,
s.a.
broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
1 1 NORMATIVNA AKTA O RADU KOMISIJE
Rešenja o imenovanju članova Savezne komisije za pregled filmova, rešenja o
imenovanju Veća Komisije, Uredbe o pregledu filmova za javno prikazivanje,
uputstvo o pregledu i odobravanju filmova za javno prikazivanje, primedbe na Nacrt
zakona o filmu, Osnovni zakon o filmu sa Ukazom o proglašenju osnovnog zakona o
filmu, teze za Odluku o uslovima za davanje odobrenja inostranim proizvođačima
filmova za snimanje na teritoriji Jugoslavije, Uredba o Komisiji za pregled domaćih
filmova za prikazivanje na filmskim festivalima u inostranstvu, Nacrti zakona o
prikazivanju filmova i primedbe na zakon o proizvodnji, prometu i prikazivanju
filmova, rešenja o izmeni posebnog Veća za pregled filmova kod RTV Beograd.
godina 1949-1951; 1953; 1955-1958; 1960-1962; 1964; 1968-1970; s.a.
napomena

naziv klasifikacione grupe

NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU SAVEZNE KOMISIJE ZA


PREGLED FILMOVA, 1949-1951, 1953, 1955-1958, 1960-1962, 1964, 1968-1970,
s.a.
broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
1 2 ZAPISNICI SA PLENARNIH SASTANAKA
Zapisnici sa plenarnih sastanaka sa stenogramima i prepiskom u vezi donetih
zaključaka S.K.P.F. Razmatranje žalbi protiv rešenja koja zabranjuju realizaciju
ponuđenih scenarija.
Izveštaji o radu, izboru predsednika, pregledu filmova, Programa rada određenih
preduzeća i tekućih pitanja koja se tiču radne zajednice i sl.
Upoznavanje članova Komisije sa dužnostima i pravima članova u radu na pregledu i
odobravanju filmova za javno prikazivanje.
godina 1953-1955; 1958; 1960; 1962; 1967-1968; 1970.
napomena

naziv klasifikacione grupe

NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU SAVEZNE KOMISIJE ZA


PREGLED FILMOVA, 1949-1951, 1953, 1955-1958, 1960-1962, 1964, 1968-1970,
s.a.
broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
2 3 REKAPITULACIJE POJEDINIH FILMOVA
Rekapitulacije pregledanih filmova odobrenih ili zabranjenih prema vrsti
dugometražni, kratkometražni; prema žanrovima; prema zainteresovanim filmskim
7
distributerima; prema zemljama proizvođačima i sl.
godina 1955-1970.
napomena

naziv klasifikacione grupe

NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU SAVEZNE KOMISIJE ZA


PREGLED FILMOVA, 1949-1951, 1953, 1955-1958, 1960-1962, 1964, 1968-1970,
s.a.
broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
3 4 PREPISKA
Prepiska sa filmskim preduzećima Triglav filmom, Jugoslavija filmom i svim
preduzećima za raspodelu i proizvodnju filmova.
Obaveštenja i prepiska u vezi zabrane određenih filmova ili odobrenja. Izveštaji sa
sastanaka sa predsednicima preduzeća za raspodelu filmova.
godina 1950-1955; 1957-1964; 1966-1971.
napomena

naziv klasifikacione grupe

NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU RADNE ZAJEDNICE, 1954-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
4 5 NORMATIVNA AKTA RADNE ZAJEDNICE
Pravila o izmenama i dopunama pravila o organizaciji i poslovanju S.K.P.F. Pravilnici
o: organizaciji i radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, samoupravljanju i
radnim odnosima.
Resenja o: sistematizaciji službeničkih radnih mesta. Uredbe, nacrti Uredbi o
organizaciji i radu, Odluke i propisi o sistematizaciji radnih mesta, organizaciji i radu.
Predlozi opšte klasifikacije filmova.
godina 1954-1968; 1970.
napomena

naziv klasifikacione grupe

NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU RADNE ZAJEDNICE, 1954-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
4 6 ZAPISNICI SA SEDNICA RADNE ZAJEDNICE
Zapisnici sa sednica radne zajednive S.K.P.F. koji su razmatrali pitanja donošenja
završnog računa, neizmirenih obaveza, raspodeli viška prihoda po završnom računu
deobe varijabilnog dela, donošenje Pravilnika o samoupravljanju i radnim odnosima,
povećanju vrednosti boda, predračunu fonda zajedničke potrošnje, biranja predsednika
radne zajednice i sl.
godina 1966-1971.
napomena

8
naziv klasifikacione grupe

NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU RADNE ZAJEDNICE, 1954-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
4 7 IZVEŠTAJI O RADU
Izveštaji o radu Savezne komisije za pregled filmova sa podacima o broju pregledanih
stranih i domaćih filmova, filmskih scenarija i knjiga snimanja, o broju održanih
plenarnih sastanaka na kojima su rešavane žalbe preduzeća na Odluke Viših komisija,
o neslaganju u mišljenjima veća, o kriteriju članova Komisije pri oceni filmova
zapadnih i istočnih zemalja, o novim propisima iz oblasti kinematografije objavljenih
u Službenim listovima o pregledu filmova s pokazateljima iz više aspekata, o
aktivnostima u radu članova Komisije, o finansijskom poslovanju i sl.
godina 1954-1962; 1970.
napomena

naziv klasifikacione grupe

NORMATIVNA I DRUGA AKTA O RADU RADNE ZAJEDNICE, 1954-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
4 8 SAMOZAŠTITA
Odluke komisije za mobilizacijske pripreme Saveznih organa i ustanova, zadaci
Komisije u ratu, spisak strogo poverljive pošte.
godina 1967.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
5 9 POPIS FILMOVA
Popis filmova vecim delom kratkometražnih, pregledanih i cenzurisanih od strane
cenzurne komisije.
Knjiga 1 red. br. 1-790
godina 1946-1949.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
5 10 POPIS FILMOVA
Popis filmova sa Odlukama cenzurne komisije predloženih za javno prikazivanje.
Knjiga 2; 02.07-29.12.1947.

9
godina 1947.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
5 11 POPIS FILMOVA
Popis filmova sa Odlukama cenzurne komisije predloženih za javno prikazivanje.
Knjiga 3; 02.01-30.12.1948.
godina 1948.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
5 12 POPIS FILMOVA
Popis filmova sa Odlukama cenzurne komisije predloženih za javno prikazivanje.
Knjiga 4; 03.01.1949-01.06.1950.
godina 1949-1950.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
6 13 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Cenzurne knjige sa popisom naziva filmova, datuma cenzure i rešenja cenzora.
Knjiga 5; red. br. rešenja 1-853
godina 1944-1945.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
6 14 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Cenzurne knjige sa popisom naziva filmova, datuma cenzure i rešenja cenzora.
Knjiga 6; red. br. rešenja 854-1713
godina 1945-1947.
napomena Na knjizi su ispisane godine 1946-1947.
10
naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
6 15 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Cenzurne knjige sa popisom naziva filmova, datuma cenzure i rešenja cenzora.
Knjiga 7; red. br. rešenja 1714-2574
godina 1947-1949.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
6 16 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Cenzurne knjige sa popisom naziva filmova, datuma cenzure i rešenja cenzora.
Knjiga 8; red. br. rešenja 2575-3092
godina 1949-1950.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
6 17 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 9; red. br. rešenja 3393-3352
godina 1950.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
7 18 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 10; red. br. rešenja 3353-3600

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


11
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 11; red. br. rešenja 3601-3800

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 12; red. br. rešenja 3801-4000

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 13; red. br. rešenja 4001-4134
godina 1951.
napomena Od broja 4056, 21.11.1951. godine, rešenja (obrasci) su naslovljeni Komisiji za
pregled filmova.

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
7 19 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 14; red. br. rešenja 4135-4400

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 15; red. br. rešenja 4401-4600
godina 1952.
napomena Naslovljeno Komisiji za pregled filmova pri Savetu za nauku i umetnost Vlade FNRJ.

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
8 19 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 16; red. br. rešenja 4601-4800

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 17; red. br. rešenja 4801-5000

12
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 18; red. br. rešenja 5001-5200

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 19; red. br. rešenja 5201-5400

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 20; red. br. rešenja 5401-5642
godina 1952.
napomena Naslovljeno Komisiji za pregled filmova pri Savetu za nauku i umetnost Vlade FNRJ

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
8 20 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 21; red. br. rešenja 5643-5800
godina 1953.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
9 20 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 22; red. br. rešenja 5801-6000

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 23; red. br. rešenja 6001-6200

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 24; red. br. rešenja 6201-6400

13
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 25; red. br. rešenja 6401-6536
godina 1953.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
10 21 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 26; red. br. rešenja 6537-6800

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 27; red. br. rešenja 6801-7000
godina 1954.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
11 21 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 28; red. br. rešenja 7001-7200

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 29; red. br. rešenja 7201-7450
godina 1954.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
12 22 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA

14
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 30; red. br. rešenja 7451-7600

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 31; red. br. rešenja 7601-7800

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 32; red. br. rešenja 7801-8000

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 33; red. br. rešenja 8001-8200

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 34; red. br. rešenja 8201-8400

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 35; red. br. rešenja 8401-8600

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 36; red. br. rešenja 8601-8800

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 37; red. br. rešenja 8801-8970
godina 1955.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
13 23 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 38; red. br. rešenja 8971-9200

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


15
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 39; red. br. rešenja 9201-9400

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 40; red. br. rešenja 9401-9600

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 41; red. br. rešenja 9601-9800

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 42; red. br. rešenja 9801-10000

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 43; red. br. rešenja 10001-10155
godina 1956.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
14 24 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 44; red. br. rešenja 10156-10300

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 45; red. br. rešenja 10301-10500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 46; red. br. rešenja 10501-10700

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 47; red. br. rešenja 10701-10900

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


16
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 48; red. br. rešenja 10901-11100

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 49; red. br. rešenja 11101-11291
godina 1957.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
15 25 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 50; red. br. rešenja 11292-11500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 51; red. br. rešenja 11501-11700

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 52; red. br. rešenja 11701-11900

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 53; red. br. rešenja 11901-12100

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 54; red. br. rešenja 12101-12300

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 55; red. br. rešenja 12301-12397
godina 1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.

17
broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
16 26 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 56; red. br. rešenja 12398-12600

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 57; red. br. rešenja 12601-12800

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 58; red. br. rešenja 12801-13000

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 59; red. br. rešenja 13001-13200

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 60; red. br. rešenja 13201-13400

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 61; red. br. rešenja 13401-13600
godina 1959.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
17 26 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 62; red. br. rešenja 13601-13760
godina 1959.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.

18
broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
17 27 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 63; red. br. rešenja 13761-13900

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 64; red. br. rešenja 13901-14100

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 65; red. br. rešenja 14101-14300

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 66; red. br. rešenja 14301-14500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 67; red. br. rešenja 14501-14700

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 68; red. br. rešenja 14701-14900

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 69; red. br. rešenja 14901-15020
godina 1960.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
18 28 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 70; red. br. rešenja 15021-15200
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.

19
Knjiga 71; red. br. rešenja 15201-15400
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 72; red. br. rešenja 15401-15600
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 73; red. br. rešenja 15601-15800
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 74; red. br. rešenja 15801-16000
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 75; red. br. rešenja 16001-16118
godina 1961.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
19 29 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 76; red. br. rešenja 16119-16300

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 77; red. br. rešenja 16301-16500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 78; red. br. rešenja 16501-16700

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 79; red. br. rešenja 16701-16900

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 80; red. br. rešenja 16901-17057
godina 1962.
napomena

20
naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
20 30 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 81; red. br. rešenja 17058-17200

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 82; red. br. rešenja 17201-17400

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 83; red. br. rešenja 17401-17600

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 84; red. br. rešenja 17601-17891
godina 1963.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
20 31 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 85; red. br. rešenja 17892-18100

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 86; red. br. rešenja 18101-18300

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 87; red. br. rešenja 18301-18500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 88; red. br. rešenja 18501-18700
21
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 89; red. br. rešenja 18701-18912
godina 1964.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
21 32 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 90; red. br. rešenja 18913-19100

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 91; red. br. rešenja 19101-19300

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 92; red. br. rešenja 19301-19500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 93; red. br. rešenja 19501-19646
godina 1965.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
21 33 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 94; red. br. rešenja 19647-19900

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 95; red. br. rešenja 19901-20100

22
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 96; red. br. rešenja 20101-20385
godina 1966.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
22 34 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 97; red. br. rešenja 20387-20600

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 98; red. br. rešenja 20601-28000

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 99; red. br. rešenja 28001-21107
godina 1967.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
22 35 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 100; red. br. rešenja 21108-21300

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 101; red. br. rešenja 21301-21500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 102; red. br. rešenja 21501-21700

23
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 103; red. br. rešenja 21701-21923
godina 1968.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
23 35 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 104; red. br. rešenja 21924-22100

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 105; red. br. rešenja 22101-22300

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 106; red. br. rešenja 22301-22500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 107; red. br. rešenja 22501-22739
godina 1969.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
24 36 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 108; red. br. rešenja 22740-23000

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 109; red. br. rešenja 23001-23200

24
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 110; red. br. rešenja 23201-23355
godina 1970.
napomena

naziv klasifikacione grupe

REŠENJA O JAVNOM PRIKAZIVANJU FILMOVA, 1944-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
24 37 CENZURNE KNJIGE - POPIS FILMOVA
Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za
kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 111; red. br. rešenja 23356-23500

Ukoričeni obrasci upućivani Komisiji za pregled filmova pri Komitetu za


kinematografiju Vlade FNRJ popunjeni podacima o predloženim filmovima za
prikazivanje.
Knjiga 112; red. br. rešenja 23501-23738
godina 1971.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
25 38 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Registri filmova prema azbuci (većim delom kratkometražni) koji su odobreni ili ne
pregledom Cenzorne komisije.
Knjiga 113
godina 1945-1949.
napomena Vidi F-5 J-9

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
25 39 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 114, 115, 116
godina 1945-1949.
napomena Vidi rešenja F-4-2; J-9-37
25
naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
25 40 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 117
godina 1950-1951.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
26 41 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 118, A-L
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 119, M-Y
godina 1952.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
26 42 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 120, A-F
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 121, G-0
godina 1953.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
27 43 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 122, P-Q
godina 1953.

26
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
27 44 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 123, A-F

Imenički registar cenzurnih filmova.


Knjiga 124, G-O

Imenički registar cenzurnih filmova.


Knjiga 125, P-Ž
godina 1954.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
28 45 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Imenički registar cenzurnih filmova.
Knjiga 126, A-C

Imenički registar cenzurnih filmova.


Knjiga 127, D-M

Imenički registar cenzurnih filmova.


Knjiga 128, I-N

Imenički registar cenzurnih filmova.


Knjiga 129, 0-S

Imenički registar cenzurnih filmova.


Knjiga 130, T-Š

Knjiga 131, kratak opis sadržaja filmova u registru.


godina 1955.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
29 46 REGISTRI - POPIS FILMOVA
27
Knjiga 132, A-E
Knjiga 133, F-K
Knjiga 134, L-Q
Knjiga 135, R-Š
Knjiga 136, kratak opis sadržaja filmova u registru.
godina 1956.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
30 47 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 137, A-E
Knjiga 138, F-L
Knjiga 139, M-R
Knjiga 140, S-Ž

Knjiga 141, kratak opis sadržaja filmova u registru.


godina 1957.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
31 48 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 142, A-F
Knjiga 143, G-0
Knjiga 144, P-Č
godina 1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
31 49 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 145, A-E
godina 1959.
napomena

28
naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
32 50 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 146, F-L
Knjiga 147, M-R
Knjiga 148, S-Š
godina 1959.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
32 51 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 149, A-D
Knjiga 150, E-I
godina 1960.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
33 51 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 151, J-N
Knjiga 152, O-R
Knjiga 153, S-T
Knjiga 154, U-Š
godina 1960.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
34 52 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 155, A-D
Knjiga 156, E-J
Knjiga 157, K-O
Knjiga 158, P-S
Knjiga 159, T-Š

29
godina 1961.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
34 53 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 160, A-G
godina 1962.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
35 53 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 161, H-P
Knjiga 162, Q-S
godina 1962.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
35 54 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 163, A-H
Knjiga 164, I-Q
godina 1963.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
36 54 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 165, R-Š
godina 1963.
napomena

30
naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
36 55 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 166, A-H
Knjiga 167, I-Q
Knjiga 168, R-Š
godina 1964.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
37 56 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 169, A-M
Knjiga 170, N-Š
godina 1965.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
37 57 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 171, A-LJ
Knjiga 172, M-Š
godina 1966.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
38 58 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 173, A-D
Knjiga 174, K-Q
Knjiga 175, R-S
godina 1967.
napomena

31
naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
38 59 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 176, A-D
Knjiga 177, E-K
Knjiga 178, L-R
godina 1968.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
39 59 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 179, S-Š
godina 1968.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
39 60 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 180, A-E
Knjiga 181, F-L
Knjiga 182, M-R
Knjiga 183, S-Š
godina 1969.
napomena

naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
40 61 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 184, A-F
Knjiga 185, G-0
Knjiga 186, P-Š
godina 1970.
napomena

32
naziv klasifikacione grupe

IMENIČKI REGISTRI FILMOVA 1945-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
40 62 REGISTRI - POPIS FILMOVA
Knjiga 187, A-N
Knjiga 188, O-Š
godina 1971.
napomena

naziv klasifikacione grupe

MATERIJALI FESTIVALSKE KOMISIJE, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
41 64 ZAPISNICI SA SASTANAKA FESTIVALSKIH KOMISIJA
Zapisnici sa sastanaka Festivalske komisije, prvobitno Komisije za odabiranje filmova
za filmske festivale, na kojima je Festivalska komisija određivala filmove koji će
predstavljati domaću kinematografiju na filmskim festivalima i drugim međunarodnim
priredbama u inostranstvu i sl.
godina 1954; 1955; 1957-1961.
napomena

naziv klasifikacione grupe

MATERIJALI FESTIVALSKE KOMISIJE, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
41 65 MATERIJALI O RADU FESTIVALSKE KOMISIJE
Odluke, rešenja, izveštaji, izvodi predloga o osnivanju Festivalske komisije za pregled
filmova koji se upućuju na filmske festivale, o imenovanju članova Komisije za
pregled domaćih filmova i prikazivanje na filmskim festivalima u inostranstvu, o
pregledanim filmovima, organizaciji nastupanja na međunarodnim festivalima.
godina 1955; 1957-1962.
napomena

naziv klasifikacione grupe

MATERIJALI FESTIVALSKE KOMISIJE, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
42 66 ŠTAMPANI OBRASCI
Štampani obrasci sa podacima o prijavljenim filmovima za prikazivanje na filmskim
festivalima u inostranstvu.
godina 1955; 1957-1962.
napomena

33
naziv klasifikacione grupe

MATERIJALI FESTIVALSKE KOMISIJE, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
42 67 PREPISKA
Prepiska sa preduzećima, proizvođačima ili distributerima domaćih filmova u vezi
predloženih filmova za prikazivanje i učešće na filmskim festivalima u inostranstvu;
organizacija nastupanja na međunarodnim filmskim festivalima.
godina 1953-1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

MATERIJALI FESTIVALSKE KOMISIJE, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
43 67 PREPISKA
Prepiska sa preduzećima, proizvođačima ili distributerima domaćih filmova u vezi
predloženih filmova za prikazivanje i učešće na filmskim festivalima u inostranstvu;
organizacija nastupanja na međunarodnim filmskim festivalima.
godina 1959-1961.
napomena

naziv klasifikacione grupe

MEĐUNARODNA SARADNJA, 1944-1968.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
44 68 IZVODI IZ STRANOG ZAKONODAVSTVA
Izvodi iz: Zakona koji se odnose na sporazume i odluke na polju kinematografije zatim
naredbe, rešenja, publikacije, propisi, odobrenja, izvodi iz knjiga čiji je predmet
razmatranja izdavanje odobrenja za prikazivanje i izvoz kinematografskih filmova,
rešavanje problema proizvodnje igranih filmova, osnova Pravilnika o prikazivanju
filmova, delova finansijskog zakonodavstva i sl.
godina 1944-1945; 1948; 1951-1952; 1960-1961.
napomena

naziv klasifikacione grupe

MEĐUNARODNA SARADNJA, 1944-1968.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
44 69 MEĐUNARODNI SPORAZUMI
Sporazumi o odnosima u oblasti filma, regulisanju međusobnih privrednih odnosa u
oblasti filma, kulturnoj saradnji, saradnji na polju umetnosti, nauke, školstva i
prosvete između FNRJ i zemalja Francuske, Austrije, Poljske, Rumunije,
34
Čehoslovačke, SAD, SSSR, NR Kine, Italije, Nemačke DR, Egipta, Bugarske,
Kraljevine Belgije i sl. Zapisnici sa Prvog i drugog zasedanja i trećeg plenarnog
sastanka Stalne mešovite komisije za primenu jugoslovensko-belgijskog kulturnog
sporazuma i jugoslovensko-italijanskog sporazuma o kulturnoj saradnji. Dogovor o
produženju ugovora o uvozu britanskih knjiga, filmova i drugog materijala prosvetne i
kulturne prirode između vlade FNRJ i Velike Britanije i Severne Irske; SAD i sl.
godina 1954-1962.
napomena

naziv klasifikacione grupe

MEĐUNARODNA SARADNJA, 1944-1968.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
44 70 PREPISKA
Prepiska sa stranim ambasadama, kulturnim centrima, Odeljenjima za štampu,
Informativnim centrima u vezi distibucije, prikazivanja specijalizovanih filmova, o
visini novčane nadoknade, potrebi pregledanja filmova i sl.
godina 1954; 1958-1962; 1963-1968.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
45 71 KOPRODUKCIJE - SCENARIJA SA AUSTRIJOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija: Dubrovačka Venera; Kanjon Tare, Smrt nad okeanom,
Muslimanska svadba, Lepota kamena, Legenda o čelicima, Zaboravljena umetnost,
Noć i dan s ribarima, Slučaj ing. Tora, Klisura.
godina 1955-1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
45 72 KOPRODUKCIJE SA BURMOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Naziv filmskog scenarija: Kjan sita.

35
godina 1956.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
46 73 KOPRODUKCIJE SA ČSSR
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija: Doviđenja, Bajka o devojčici iz Rivararora, Beograd, Grand


hotel Sveti Stefan, Dubrovnik, Balada o jednoj zemlji, Vltava, Neretvom do mora,
Doživljaji Stolca, Skrivena lepota, Dve obale Skoplja, Plesni, Intimni život morskog
lava, Makedonija, Plašljivica, Zvezda putuje na jug, Stakleni gradić, Trogir.
godina 1957-1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
47 74 KOPRODUKCIJE SA DR NEMAČKOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Una rijeka jedina, Ucenjivač, Brakovi se sklapaju na
nebu, Kruh i sol, Der leinwandmesser, Plava noć u haremu, Ostrvo pustolovina,
Mostar, Kolomba, Blago u Srebrnom jezeru, Putovanje kao u snu jednog jedrenjaka,
Bosanski umjetni zanati.
godina 1954-1957; 1962.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
48 75 KOPRODUKCIJE SA FRANCUSKOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Sjene, Ponovo raspeti Hristos, Mihail Strogov,
Zatvorenici, Đavo u selu, Čovek koji neće ubijati, Praznih ruku, La Tour, Čuvaj se,

36
Džepna ljubav, Vitez od Eona, Tvrđava na Dunavu, Prestup bekstva, Volkovi v ovčiji
staji, Ograda, Umro ljeti, Dvorište broj 3.
godina 1955-1957; 1960.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
49 76 KOPRODUKCIJE SA GRČKOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Naziv filmskog scenarija je: Pre zore.


godina 1954.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
50 77 KOPRODUKCIJE SA ITALIJOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Squarcio, Rat i mir, Kapetanova kći, Kolorado, Mateo,
Nemoguća avantura, Beli đavo, Madame Sans Gene, Kozaci, Robin Hud, Veliki rat,
Slobodan kao vetar, U 18 časova počinje Strašni sud, Kapo, Represalija, Ćuran,
Tvrđava Samograd, Đavolja kičma.
godina 1957-1958; 1959-1961; 1971.
napomena Deo građe se nalazi u fascikli 49.

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
51 78 KOPRODUKCIJE SA MAĐARSKOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Ostrvo Mungosa, Priče iz planina, Vuk i zvono.
godina 1958-1959.

37
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
51 79 KOPRODUKCIJE SA NORVEŠKOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Krvavi put, Uspomena na Jugoslovene pale u Norveškoj,
Prozor u svet, Dva grada, Vodič.
godina 1954-1958; 1960-1961.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
51 80 KOPRODUKCIJE SA POLJSKOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Koks, Da li znate da.


godina 1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
51 81 KOPRODUKCIJE SA RUMUNIJOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Od Schwartzwalda do Crnog mora.


godina 1956.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.

38
broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
51 82 KOPRODUKCIJE SA SSSR
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Naziv filmskog scenarija je: Aleksa Dundić.


godina 1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
52 83 KOPRODUKCIJE SA SAD
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Zavičaj, Ulica obećanja, Raspodela pomoći stradalim od
poplava Dunava, Krila nade, Mesec je špijun, Ukrcavanje, Đavo, Ligeia, Lice
Jugoslavije.
godina 1955; 1957-1960; 1962.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
53 84 KOPRODUKCIJE SA VELIKOM BRITANIJOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Vilijem Tel, Kraljevska rapsodija, Boris Godunov,
Topovi sa Navarona.
godina 1955; 1956; 1959.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
53 85 KOPRODUKCIJE SA AUSTRIJOM, NEMAČKOM I FRANCUSKOM

39
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Naziv filmskog scenarija je: Sarajevo.


godina 1954.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
53 86 KOPRODUKCIJE SA FRANCUSKOM I NEMAČKOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Naziv filmskog scenarija je: Markiz de Bolivar.


godina 1957.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
53 87 KOPRODUKCIJE SA FRANCUSKOM I ITALIJOM
Scenarija igranih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova sa pratećom prepiskom i
rešenjima o odobrenju ili zabrani snimanja filmova u koprodukciji sa drugim
zemljama.

Nazivi filmskih scenarija su: Dubrovski, Tristan i Izolda.


godina 1957-1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
54 88 TELEVIZIJSKI FILMOVI
Pregledani televiziski filmovi u 1963. i 1964. godini. Broširana odobrenja o
prikazivanju TV filmova tri TV centra: Beograd, Zagreba, Ljubljane.
godina 1963-1964.
napomena

40
naziv klasifikacione grupe

KOPRODUKCIJE - SCENARIJA, 1954-1962.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
55 89 BILTENI
Interni bilteni u izdanju Jugoslavija filma za 1958. godinu od brojeva 44-81 i za 1959.
godinu od broja 82-86. Interni bilteni prate delatnost jugoslovenskog filma, natpise
strane štampe o jugoslovenskoj kinematografiji i zbivnja iz oblasti filma u inostranstvu.
Bilten Komisije za pregled filmova za 1960. godinu od broja 1-4 tretira odnos cenzure
i javnosti.
godina 1958-1960.
napomena

naziv klasifikacione grupe

FINANSIJSKO MATERIJALNA DOKUMENTACIJA, 1952-1971,


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
56 90 BUDŽETSKE KNJIGE, ZAVRŠNI RAČUNI, BILANSI
Finansijski izveštaji, budžetske knjige, završni računi, bilansi, izveštaji o izvršenju
budžeta i sl.
godina 1952-1955.
napomena

naziv klasifikacione grupe

FINANSIJSKO MATERIJALNA DOKUMENTACIJA, 1952-1971,


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
57 91 BUDŽETSKE KNJIGE, ZAVRŠNI RAČUNI, BILANSI
Finansijski izveštaji, budžetske knjige, završni računi, bilansi, izveštaji o izvršenju
budžeta i sl.
godina 1956-1958.
napomena

naziv klasifikacione grupe

FINANSIJSKO MATERIJALNA DOKUMENTACIJA, 1952-1971,


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
58 92 BUDŽETSKE KNJIGE, ZAVRŠNI RAČUNI, BILANSI
Finansijski izveštaji, budžetske knjige, završni računi, bilansi, izveštaji o izvršenju
budžeta i sl.
godina 1959-1962.
napomena

41
naziv klasifikacione grupe

FINANSIJSKO MATERIJALNA DOKUMENTACIJA, 1952-1971,


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
59 93 BUDŽETSKE KNJIGE, ZAVRŠNI RAČUNI, BILANSI
Finansijski izveštaji, budžetske knjige, završni računi, bilansi, izveštaji o izvršenju
budžeta i sl.
godina 1963-1971.
napomena

naziv klasifikacione grupe

PLATNI SPISKOVI, 1953-1971.


broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
60 94 PLATNI SPISKOVI
Platni spiskovi zaposlenih u Saveznoj Komisiji za pregled filmova.
godina 1953-1971.
napomena

naziv klasifikacione grupe

PERSONALIJE B-Ž
broj br. jed. naziv jedinice opisa
fascikle opisa
61 95 PERSONALIJE
Personalna dosijea zaposlenih u Saveznoj komisiji za pregled filmova, B-Ž.
godina

napomena

42
POPIS
KNJIGA EVIDENCIJE
( OSTAVLjENA PRAZNA STRANA)
KNJIGE EVIDENCIJE
broj knjige 1
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL
godina 1954; 1955; 1956; 1957.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-294/54;
DELOVODNI PROTOKOL 295-604/55;
DELOVODNI PROTOKOL 1-661/56;
DELOVODNI PROTOKOL 1-1364/57;
POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-14/57

broj knjige 2
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA I POVERLJIVI
DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA I POVERLJIVI
DELOVODNI PROTOKOL
godina 1958.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-725;
POPIS AKATA:
- SCENARIJA ZA KOPRODUKCIJE 1-28;
- ODOBRENJA ZA IZVOZ FILMOVA 1-222;
- ODOBRENJA ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA /MOLBE/-1-726;
- PREGLED FILMOVA /PRIJAVE/ 1-1151;
POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-9;

broj knjige 3
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL
godina 1959; 1960;
datum
raspon br./slova 1-612/59; 1-584/60
napomena

45
broj knjige 4
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL
godina 1959.
datum
raspon br./slova
napomena POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-6;
POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- SCENARIJA ZA KOPRODUKCIJE /MOLBE/ 1-9;
- PREGLED FILMOVA /PRIJAVE/ 1-1339;
- ODOBRENJA ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA /MOLBE/ 1-675;
- ODOBRENJA ZA IZVOZ FILMOVA /MOLBE/ 1-248;

broj knjige 5
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL
godina 1960.
datum
raspon br./slova
napomena
POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA /MOLBE/ 1-565;
- SCENARIJA ZA KOPRODUKCIJE 1-9;
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-1308;
- ODOBRENJA ZA IZVOZ FILMOVA U INOSTRANSTVO 1-199;
POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-8;

broj knjige 6
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL
godina 1961.
datum
raspon br./slova 1-445
napomena

46
broj knjige 7
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL
godina 1961.
datum
raspon br./slova
napomena POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-8;
POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-1087;
- SCENARIJA ZA KOPRODUKCIJE 1-4;
- MOLBE ZA HITAN PREGLED FILMOVA 1-16;
- OCENE FILMSKIH SAVETA 1-19;
- ODOBRENJA ZA PODIZANJE FILMOVA SA CARINARNICE 1-6;
- ODOBRENJA ZA IZVOZ FILMOVA U INOSTRANSTVO 1-163;
- ODOBRENJA ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-530;

broj knjige 8
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL
godina 1962.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-328;
POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-10;

broj knjige 9
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
godina 1962.
datum
raspon br./slova
napomena POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-922;
- SCENARIJA U KOPRODUKCIJI 1-4;
- MOLBE ZA HITAN PREGLED FILMOVA 1-23;
- ODOBRENJA ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA U CARINARNICI 1-12;
- ODOBRENJA ZA IZVOZ FILMOVA U INOSTRANSTVO 1-101;
- ODOBRENJA ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-456

47
broj knjige 10
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL I POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL
godina 1963; 1964.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-318/63;
DELOVODNI PROTOKOL 1-222/64;
POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-2/63;
POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-2/64

broj knjige 11
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
godina 1963.
datum
raspon br./slova
napomena POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-852;
- MOLBE ZA HITAN PREGLED FILMOVA 1-6;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-370;

broj knjige 12
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
godina 1964.
datum
raspon br./slova
napomena POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-1036;
- MOLBE ZA HITAN PREGLED FILMOVA 1-11;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-328;

48
broj knjige 13
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL
godina 1965; 1966.
datum
raspon br./slova 1-225/65; 1-168/66
napomena

broj knjige 14
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
godina 1965.
datum
raspon br./slova
napomena POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-737;
- MOLBE ZA HITAN PREGLED FILMOVA 1-4;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-304

broj knjige 15
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
godina 1966.
datum
raspon br./slova
napomena POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-746;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-360

broj knjige 16
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL I STROGO POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL I STROGO POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL
godina 1967.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-196;
STROGO POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1

49
broj knjige 17
organiz. jedinica
vrsta knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL
godina 1967.
datum
raspon br./slova
napomena POPIS AKATA UZ DELOVODNI PROTOKOL:
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-727;
- MOLBE ZA HITAN PREGLED FILMOVA 1-6;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-387

broj knjige 18
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA
godina 1968.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-193;
POPIS AKATA:
- PRIJAVE ZA PREGLED FILMOVA 1-820;
- MOLBE ZA HITAN PREGLED FILMOVA 1-5;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-393

broj knjige 19
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA
godina 1969.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-180;
POPIS AKATA:
- SEDNICE VEĆA ZA PREGLED FILMOVA 1-818;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-405

50
broj knjige 20
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA
godina 1970.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-182;
POPIS AKATA:
- SEDNICE VEĆA ZA PREGLED FILMOVA 1-615;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-333

broj knjige 21
organiz. jedinica
vrsta knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA
naziv knjige DELOVODNI PROTOKOL SA POPISOM AKATA
godina 1968; 1969; 1970; 1971.
datum
raspon br./slova
napomena DELOVODNI PROTOKOL 1-138/71;
POPIS AKATA:
- SEDNICE VEĆA KOMISIJE 1-395/71;
- ODOBRENJA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA 1-192/71;
STROGO POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1-4/68; STROGO
POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1/69; STROGO POVERLJIVI
DELOVODNI PROTOKOL 1/70; STROGO POVERLJIVI DELOVODNI
PROTOKOL 1/71

broj knjige 22
organiz. jedinica
vrsta knjige IMENIČKI REGISTAR UZ DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige IMENIČKI REGISTAR UZ DELOVODNI PROTOKOL
godina 1965-1966.
datum
raspon br./slova A-Š
napomena

51
broj knjige 23
organiz. jedinica
vrsta knjige IMENIČKI REGISTAR UZ DELOVODNI PROTOKOL
naziv knjige IMENIČKI REGISTAR UZ DELOVODNI PROTOKOL
godina 1957.
datum
raspon br./slova A-Š
napomena

broj knjige 24
organiz. jedinica
vrsta knjige MATIČNA KNJIGA SLUŽBENIKA
naziv knjige MATIČNA KNJIGA SLUŽBENIKA
godina 1953-1959.
datum
raspon br./slova
napomena

broj knjige 25
organiz. jedinica
vrsta knjige MATIČNA KNJIGA SLUŽBENIKA
naziv knjige MATIČNA KNJIGA SLUŽBENIKA
godina 1953-1971.
datum
raspon br./slova
napomena

52
PERSONALNA DOKUMENTA
broj broj jed. vrsta personalija
fascikle opisa

60 94 PLATNI SPISKOVI
sadržaj: Platni spiskovi zaposlenih u Saveznoj komisiji za pregled filmova.
godina: 1953-1971.

broj broj jed. vrsta personalija


fascikle opisa

61 95 PERSONALIJE
sadržaj: Personalna dosijea zaposlenih u Saveznoj komisiji za pregled filmova, B-Ž.
godina:

53