You are on page 1of 1

HISTORY REDDY RAJULU this model paper is use full to you in preparation of if any like Competitive

Career, Group I, Group II, Group III, DSC, TTC, TET, Bank Clark , Bank Po's, Police Jobs, Executive
Officers, Legal Jobs, all type of subject Preparation if you want to this file HISTORY REDDY RAJULU
papers PDF Click here to download the Model Paper Pdf Hard Copy

HISTORY REDDY RAJULU


01. క ార మ థుడ ఎవ ఆ ా అంక ం డ (Group II - 2002)
1) అన 2) ద మట మ 3) లయ మ 4) ాటయ మ
02. ద మట మ ఆ ా అంక ం న ప ి ాం న గ క ఎవర ? (Group II - 2001)
1) నన యభట 2) థక ార మ 3) అల ా ద మ త డ 4) ఎ ా పగడ
03. ా సు టక ౖ ాటయ మ ా న
ి ా ఖ గంథం ఏ (Group II - 2000)
1) ా త ం ం మణ 2) రత ాం కం 3) క మ ర ా యం 4) ీ
04. థుడ ఏ ా ాలంల ా ాప ే ాడ (Group II ‐ 1993)
1) ాటయ మ 2) ద మట మ 3) రభ 4) క మ ర
05. ల స ాసనం జ ే ిన వ (Group II A - 1999)
1) ాపమ యక డ 2) మ సునూ లయ యక డ 3) రద వ
ే డ 4) చర ింగమ యక డ
06. థుడ ఏ ా లవల ా ాప ే ాడ (Group II A - 1999)
1) ాటయ మ 2) ద మట మ 3) రహభ 4) క మ ర
07. ఈ ం ా ల ద మట మ ాజ ద ా ర ను అలంక ం న ార ఎవర ? (Group I - 2002)
1) బ ర త మ త డ 2) థ ార మ డ 3) క న మయ 4) మ ల ాడ మక
08. క ార మ థు ిం న ా వర (VDO - 2002)
1) కృష వ
ే ాయ 2) ప పర ద 3) ద మట మ 4) చర ర దుడ
09. థక ఇత ఆ ానంల వ ం ే ార (VDO -1992, 1988)
1) ాచ మన 2) ద మట మ 3) ాటయ మ 4) క మర
10. ఎవ ఆ ానంల ఎ ాపగడ ా హయ ంల ఉ డ (BC Welfare 2011)
1) క మ ర 2) అన మ 3) అన 4) లయ మ
11. ాజ ాపక ఎవర (Hydrology 2011)
1) ాటయ మ 2) లయ మ 3) న ా 4) యక డ

02. HISTORY REDDY RAJULU 01) 2 02) 2 03) 3 04) 2 05) 2 06) 2 07) 2 08) 3 09) 2
10) 4 11) 2