You are on page 1of 2

Да се код нас култури писменог

изражавања поклања више пажње


него усменом изражавању види се по
томе што је и у наставним
програмима много више часова
посвећено култури писменог
изражавања. О мањој бризи за
усмену него за писану реч говори и
то што се на