You are on page 1of 1

D O S TAV N I CA

Aleksandar Vujović Vam u prilogu dostavlja originalne crteže sa sklopnim crtežima za mašinu UNOSPAK 6000
I VAZDUŠNI TRANSPORT.
Datum 09.oktobar 2015.g. Potpis:

Kopija Dokument zadužio Dokument razdužio


Naziv radnog mesta Datum Datum
broj Ime i prezime Potpis Ime i prezime Potpis

1 Šef razvoja M.Kaplarević 09.10.15. A.Vujović 09.10.15.

Napomena:

Obrazac br. 201, Izdanje 2 / 2009

D O S TAV N I CA

Aleksandar Vujović Vam u prilogu dostavlja originalne crteže sa sklopnim crtežima za mašinu UNOSPAK 6000
I VAZDUŠNI TRANSPORT.
Datum 09.oktobar 2015.g. Potpis:

Kopija Dokument zadužio Dokument razdužio


Naziv radnog mesta Datum Datum
broj Ime i prezime Potpis Ime i prezime Potpis

1 Šef razvoja M.Kaplarević 09.10.15. A.Vujović 09.10.15.

Napomena:

Obrazac br. 201, Izdanje 2 / 2009