You are on page 1of 8

कमयमर्माल य गमम पमांच मयत नहिरर्री जनिपद पमांच मयत नकरनिमपपुर नजलम बलमघमट (म.प.

)
सवच्छ भमरत अनभयमनि(गममणीण) अमांत गर्मात शशौचमलय ननिममर्माण (एक घर एक शशौचमलय) पमत्रतम ससून च ममें शश्रेष बचश्रे नहितगमनहिययों ककी ससूच णी
(नदनिममांक 23/12/2017 ककी नसस्थिनत ममें)
शशौचमलय ननिममर्माण ककी नसस्थिनत

गमम पमांचमयत कम SAMAGR पररवमर कश्रे मपुनखियम कम


क्रमममांक GOI ID शश्रेणणी
निमम A ID निमम/नपतम/पनत कम निमम अपमरम्भ पमरम्भ पगनतरत

1 2 3 4 5 6 7 8 9
,
1 eksagxka adVjko@eqUu
odyka kyky OBC & & &
2 eksagxka
odyka OBC
ckypUn@>udyky & & gkaa

3 eksagxka
odyka ckypUn@/kkuq ST gka & &

4 eksagxka
odyka HkkxpUn@jkethSC gka & &

5 eksagxka
odyka fHkokjke@cLru OBC gka & &
6 eksagxka
odyka OBC
Hkkmyky@cztyky & & gka

7 eksagxka
odyka OBC
pSrjke@mnsayky gka & &
8 eksagxka
odyka OBC
pUnqyky@iqUukth & & &
9 eksagxka
odyka pkSFkeu@txu OBC & & &

10 eksagxka
odyka SC
MkDVj@ea'kkjke gka & &
11 eksagxka
odyka fnid@vk'kkjke OBC & & gka
12 eksagxka
odyka OBC
nasosaUnz@izaseyky & & gka
13 eksagxka
odyka OBC
nsachyky@Qsadu & & gka

14 eksagxka
odyka OBC
nsaoyky@gksayq gka & &

15 eksagxka
odyka nsaoyky@f>x: OBC gka & &

16 eksagxka
odyka nsaojke@fy[[kuOBC gka & &
17 eksagxka
odyka
eksagxka OBC
/kuyky@izsaeyky & & &
18 odyka /kuyky@jkeu OBC & & gka

19 eksagxka
odyka fnfyi@,'ky SC gka & &

20 eksagxka
odyka OBC
Mksaeuflag@mnsayky gka & &
21 eksagxka
odyka xkekth@dqluk OBC & & gka
22 eksagxka
odyka OBC
xaxkjke@xksapw & & &
23 eksagxka
odyka OBC
xsaUnyky@iqUukth & & gka

24 eksagxka
odyka xksaiky@cq//kqOBC gka & &
25 eksagxka
odyka OBC
xksafonjko@jkelsaod & & gka

26 eksagxka
odyka gqydu@<sady OBC gka & &
27 eksagxka
odyka bany@pUnu OBC & & gka
28 eksagxka b'kqyky@cyhj
odyka ke OBC & & gka

29 eksagxka >udyky@iksar
odyka u OBC gka & &

30 eksagxka >udyky@vezr
odyka yky OBC gka & &
31 eksagxka
odyka OBC
dykckbZ@dk:yky & & gka

32 eksagxka dUgSa;kyky@
odyka efujke OBC gka & &

33 eksagxka
odyka OBC
dkjuckbZ@gsaou gka & &
34 eksagxka
odyka OBC
dLrqjk@jsaokjke & & gka

35 eksagxka [ksayuckbZ@
odyka ckcqyky OBC gka & &

36 eksagxka [kqekuflag@p
odyka Unqyky OBC gka & &
37 eksagxka
odyka OBC
dkSfrdk@tXxukFk gka & &

38 eksagxka
odyka SC
ykycgknqj@dkSMq gka & &

39 eksagxka
odyka OBC
fyykckbZ@yDlheu gka & &

40 eksagxka ysa[kpUn@iky
odyka hdjke SC gka & &
41 eksagxka fy[khjke@f?
odyka kLlq OBC & & gka

42 eksagxka
odyka e/kq@rkjkpUn SC gka & &
43 eksagxka
odyka ekyrk@thou OBC & & &
44 eksagxka
odyka OBC
ekfudpUn@f'koyky & & gka

45 eksagxka
odyka feuk@ckcqyky SC gka & &

46 eksagxka efu'kk@xksad
odyka qy OBC gka & &

47 eksagxka
odyka OBC
eksafryky@Hknnq gka & &
48 eksagxka
odyka ukenso@ujcn OBC & & &
49 eksagxka ujsa'k@Hkkm
odyka yky OBC & & &

50 eksagxka
odyka fuyd.B lksauh OBC gka & &

51 eksagxka
odyka OBC
vksaeuckbZ@rsatyky gka & &
52 eksagxka
odyka OBC
fiRreyky@cztyky & & &
53 eksagxka
odyka jktq@yksadpUnSC & & gka
54 eksagxka
odyka OBC
jaxyky@nsachyky & & &

55 eksagxka
odyka jfoUnz@rkjkpUnSC gka & &
eksagxka
56 odyka :iyky@cLru OBC & & &

57 eksagxka
odyka OBC
lnnqyky@tksa'khjke gka & &

58 eksagxka 'khykckbZ@fx
odyka
eksagxka jekth
'kksaHkkckbZ OBC gka & &
59 odyka @';kejko OBC & & &

60 eksagxka deysa'k@yDlh
odyka eu OBC gka & &

61 eksagxka
odyka jesa'k@euhjke OBC gka & &
62 eksagxka
odyka ';kejko@VUVq OBC & & &
63 eksagxka
odyka fl;kjke@cLru OBC & & &
64 eksagxka
odyka SC
lqjsaUnz@efgiky & & gka
65 eksagxka
odyka
eksagxka SC
lqjsaUnz@rkjkpUn & & &
66 odyka OBC
rsatyky@jk/ksayky & & &

67 eksagxka
odyka
eksagxka OBC
rsatflag@izaseyky gka & &
68 odyka OBC
mEesanyky@cztyky & & &

69 eksagxka
odyka
eksagxka OBC
mEesanyky@g:yky gka & &
70 odyka
eksagxka mfeZyk@tuk/kZuSC & & gka
71 odyka
eksagxka okukth@jkeykyOBC & & gka
72 odyka
eksagxka knksajko@ukj OBC
chjcy@ft;kyky & & &
73 odyka
eksagxka ksa
qojkt@dkSaM OBC & & &
74 odyka q OBC & & gka
म.प.)
शश्रेष बचश्रे नहितगमनहिययों ककी ससूच णी

शशौचमलय ननिममर्माण ककी नसस्थिनत

भपुगतमनि भपुगतमनि हिश्रेतपु अपमरम्भ कम कमरण


रमशणी शश्रेष रमशणी

10 11

12000

cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa
fgrxzkgh
& & cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa

12000

fgrxzkgh
6000 6000 dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA

& &

& &

fgrxzkgh
& &
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa
12000
fgrxzkgh
6000 6000 dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & fgrxzkgh
ugh gSA
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa

6000 6000

12000

fgrxzkgh
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa

fgrxzkgh
& &
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa

& &

fgrxzkgh
& & cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
& & jgk gSa

fgrxzkgh
6000 6000 dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA
dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA

fgrxzkgh
& & dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA
dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA
dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA
dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA
dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA
dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA

& & fgrxzkgh


dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
& & ugh gSA

12000

fgrxzkgh
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa

12000

fgrxzkgh
12000 cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa

6000 6000

fgrxzkgh
12000 dh
vkfFkZd
fLFkfr Bhd
ugh gSA
fgrxzkgh
12000
cukusa
esa :ph
ugha ysa
fgrxzkgh
jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa
fgrxzkgh
12000
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa

6000 6000

6000 6000

12000
12000 fgrxzkgh
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa
12000 fgrxzkgh
cukusa
esa :ph
ugha ysa
jgk gSa

12000
12000