You are on page 1of 2

Задатак 1.

Мерење напона и струје у колу

1.1 Кирхофови закони у колу са редном везом отпорника Табела 1 E=12V E=5V
Повезати коло као на слици R1=5.6kΩ, R2=2kΩ, R3=1kΩ, E=12V UAB
UBC
A R1 B R2 C R3 D
UCD
+ UAD
E UAB+ UBC+ UCD+ UDE
UBD
UDB
I
a) Измерити напоне између одговарајућих тачака :
UAB, UBC, UCD, UAD и попунити одговарајућа поља у табели 1.
Израчунати UAB+ UBC+ UCD и добијену вредност унети у табелу 1.
Којем од претходно измерених напона је овај збир приближно једнак? ____
Да ли напон генератора и збир свих напона на отпорницима имају приближно исте вредности? ____
Како се зове закон који је у претходне две тачке доказан?

б) Измерити напоне UBD i UDB и унети у табелу 1.


Да ли су ови напони једнаки и каква релација се може успоставити између датих напона?

в) Израчунати струју I на основу UCD и референтног отпорника R3 . Добијену вредност унети утабелу 1 и на
слици обележити исправан смер струје.

г) Израчунати интензитет струје I и помножити са вредности отпорника R1 ____.


Добијену вредност упоредити са измереним напоном UAB _______.
Измерене напоне UBC и UCD поделити са одговарајућим вредностима отпорника на којима су измерени:
IBC=_____ ICD=____
Да ли кроз цело коло протиче струја истог интензитета?

д) Подесити генератор тако да на свом излазу даје 5V и попунити одговарајућа поља у табели 1.

1.2 Кирхофови закони у колу са мешовитом везом отпорника


Повезати коло као на слици.
R1=5,6kΩ, R2=2kΩ, R3=1kΩ, R4=100Ω, E=12V
R1
Табела 2 Измерена вредност

UAB
UBC
R2
UAC
A B
I1
R3
I2 C
I3
R4
I4
E
I1+ I2+ I3 +
Табела 1.
а) Измерити напоне UAB, UBC, UAC и добијене вредности унети у табелу.
Да ли се разликују напони на крајевима отпорника који су у паралелној вези?____
Шта се може закључити на поснову измереног напона између тачака B и C?

б) Обележити на слици струје I1, I2, I3, I4 и на основу тога израчунати одговарајуће интензитете струја.
Добијене вредности унети у табелу 2.
Сабрати интензитете струје I1, I2 i I3 и добијену вредност упоредити са I4.
Који закон је доказан у претходној тачки?

Задатак 2. Разделник напона


Повезати коло као на слици, при чему је E=12V, R1=1kΩ, а R2 је дато у свакој од
тачака где се врше појединачна мерења:
Ui R1
а) Измерити напоне UI и UО ако је R1=R2 и добијене вредности унети у табелу 2. + Uо
б) Измерити напоне UI и UО ако је R1=2R2 и добијене вредности унети у табелу 2. E
в) Измерити напоне UI и UО ако је R1=10R2 и добијене вредности унети у табелу 2.
R2
г) Ако је R2=10kΩ колико треба да износи R1 да би UО износило UI/4?

Ui UО
R1=R2
R1=2R2
R1=10R2
Табела 2.

Задатак 3. Разделник струје R1 R3


Повезати коло као на слици. R1=1kΩ, R3= R4=100Ω, E=12V.
R2 R4
а) Обележити смерове струја на сликама.

Измерити вредности напона на отпорницима R3 и R4 за сваку E


од тачака и добијене вредности унети у одговарајућа поља у +
табели 3:
б) За случај када је R1 = R2 на основу измерених вредности
напона на отпорницима израчунати I1 и I2.
Ирачунате вредности унети у табелу 3.
в) За случај када је R1 = 2R2 на основу измерених вредности напона на отпорницима израчунати I1 и I2.
Израчунате вредности унети у табелу 3.
г) За случај када је R1 = 10R2 на основу измерених вредности напона на отпорницима израчунати I1 и I2.
Израчунате вредности унети у табелу 3.
д) У којој грани је струја већег интензитета?

Измерени Измерени
напон на напон на I1 I2
отпорнику R3 отпорнику R4
R1=R2
R1=2R2
R1=3R2
R1=10R2
Табела 3.