You are on page 1of 1

ASEAN H¹ Long

óóóó Hotel
---------------------------------

Set Menu
120.000 VND/Guest
(Thùc ®¬n cha bao gåm ®å uèng)

1. Sóp ng« gµ xÐ

2. Ngao hÊp chua cay

3. T«m chiªn tempura

4. C¸ bá lß

5. Heo níng x¶ ít

6. §Ëu phô tø xuyªn

7. Rau muèng xµo tái

8. Canh bÝ nÊu t«m

9. C¬m t¸m

10. Hoa qu¶

--------------------------------------

Add: HauCan Road – BaiChay Ward – Halong City- Quangninh Province


Tel: 033. 640027/640033 Fax: 033. 848139/640077
Email: asean_halong@vnn.vn Website: http//aseanhalong.com