You are on page 1of 1

Xaõ Ñöùc Laäp Haï Maãu 8a- TÑ-TC

Huyeän Ñöùc Hoøa TRÍCH ÑO ÑÒA CHÍNH Maõ soá löu: Trung 2010-ÑH-ÑLH-PMV-Thua 175
Tænh Long An
Tôø BÑÑC soá: 2
Teân toå chöùc : COÂN G TY TNHH MOÄT THAØN H VIEÂN PHAÙT TRIEÅN KINH DOANH HAÏ TAÀN G KHU COÂNG NGHIEÄP PHUÙ MYÕ VINH
Toån g dieän tích: 15722m²

Ñöôøng tænh 823

43.6m

Ñö
ôø n
g kh
uc
oâ n
gn
gh
ie
268.4m äp Ñ
öùc
Ho
øa 3

SKK 175
15722

269.9m

73.5m

Ra
nh
0-
50
m
ca
ëp
ñö
ôøn
g
kh
u co
â ng
ng
hie
äp Ñö
ùc H
oøa
3

HOÏA ÑOÀ VÒ TRÍ


ÑT 823

Ñö C
ô øn a ây
Coâng ty deät Thaønh coâng g xa
no n
79 äi b h

Ñö
ô øn
gN
5
1

176
gD

168
ô øn

Lo
Ñö

Coâng ty MiLan äT
7 80 h
Ñö a ày
ô øn ca
76 173 gN i
3

Ñö 5
gD

ô øn
ô øn

g
gD

N3
Ñö

ô øn

ÑT 823 82
Ñö

77

Ñö
ôøn
g 170
kh
6

u
gD

co
ân - GHI CHUÙ:
ô øn

gn 81
5

- Baûn trích ño khoâng thay theá giaáy CNQSDÑ. Chæ coù giaù trò phaùp lyù laäp thuû tuïc thueâ ñaát, giao ñaát.
Ñö

gh
gD

7 ieäp
ô øn

Ñö
Ñö

ùc
Ho
øa Ñö
3
ô øn
171 g
N3
175
nh

BAÛNG THOÁN G KEÂ DIEÄN TÍCH LOAÏI ÑAÁT


Xa
ây
Ca

160 Coâng ty CP-Ñt-XD


174 Dieän tích caét ranh (m²)
Saøi Goøn- Long An
Loaïi Toån g dieän
STT Tôø BÑ Soá thöûa ñaát tích (m²) 0-50m caëp ñöôøn g khu Coøn laïi Ghi chuù Soá thöûa môùi
coân g ngieäp Ñöùc Hoøa 3
172
1 2 7 SKK 15722 13234 2488 Moät phaàn thöûa 175
nh
Xa

-Ñoân g giaùp : Thöûa soá 174 Coâng ty TNHH moät thaønh vieân PTKT Haï taàng KCN Phuù Myõ Vinh
ây

Thöûa soá: 175


Ca

Loaïi ñaát : SKK -Taây giaùp : Thöûa soá 7 Coâng ty TNHH moät thaønh vieân PTKT Haï taàng KCN Phuù Myõ Vinh
Toån g dieän tích: 15722m² -Nam giaùp : Coân g ty CP-ÑTXD Saøi Goøn Long An
Vò trí: Caùc h ñöôøng tænh 823 khoaûn g 1500m -Baéc giaùp : Ñöôøn g khu coân g nghieäp Ñöùc Hoøa 3

Ngaøy :.......thaùng........naêm 2010 Ngaøy :.......thaùng.........naêm 2010 Tyû leä veõ 1:1000 Chi cuïc Quaûn lyù ñaát dai Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng
Ngöôøi ño,veõ Trung taâm Kyõ thuaät Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng Thaåm ñònh, ngaøy :......thaùn g.........naêm 2010 Duyeät, ngaøy :.......thaùng.........naêm 2010
Giaùm ñoác Chi Cuïc tröôûng KT . Giaùm ñoác
Phoù Giaùm ñoác

Nguyeãn Theá Trung