You are on page 1of 3

PERIODIC EXAMINATION

SA
PAGBASA AT PASUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK
2ND SEMESTER, S.Y. 2017-2018

______1.Ito ay ang pagbibigay ng hindi magandang taguri sa isang produkto o katunggaling


politiko upang hindi tangkilikin. Karaniwang ginagamit ito sa mundo ng politika.

a.Transfer b.Glittering generalities c.Testimonial d. Plain Folks

_______2. Ipinakikita nito ang lahat ng magagandang katangian ng produkto ngunit hindi
binabanggit ang hindi magandang katangian.

a. Bandwagon b. Glittering Generalities c. Card Stacking d. Transfer

______3. Karaniwan itong ginagamit sa kampanya o komersiyal kung saan ang mga kilala o
tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto, o serbisyo.

a. Plain Folks b. Transfer c. Testimonial d. Card Stacking

_______4. Ito ay Panghihikayat kung saan hinihimok ang lahat na gamitin ang isang produkto o
sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na.

a. Glittering Generalities b. Testimonial c. Bandwagon d. Plain Folks

_______5. to ay tumutukoy sa kredibilidad ng isang manunulat. Dapat makumbinsi ng isang


manunulat ang mambabasa na siya ay may malawak na kaalaman at karanasan tungkol sa
kanyang isinusulat, kung hindi ay baka hindi sila mahikayat na maniwala rito.

a.Logos b. Pathos c. Ethos d.lagos

_______6. Nababatid niya ang iniisip at ikinikilos ng isa sa mga tauhan subalit hindi ang sa iba
pang tauhan.

______7. Ito ay Pagsasalaysay o pagkukuwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga


tauhan,nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan nang may maayos na
pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan.

a. Tekstong deskriptibo b.Tekstong naratibo c. Tekstong persuweysib d. Tekstong


argumentatibo

______8.Sa pananaw na ito isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng mga bagay na kanyang
nararanasan ,naaalala o naririnig kaya gumagamit ng panghalip na ako.

a. Unang panauhan b. Ikalawang panauhan c. Ikatlong panauhan d. Maladiyos na panauhan

______9.Nababatid niya ang iniisip at ikinikilos ng isa sa mga tauhan subalit hindi ang sa iba
pang tauhan.

a.Limitadong panauhan b. Ikalawang panauhan c. Unang panauhan d. Ikatlong panauhan


_____10. Dito umiikot ang mga pangyayari sa kuwento mula sa simula hanggang katapusan
.karaniwang iisa lamang ang pangunahing tauhan.

a.Pangunahing Tauhan b. Katunggaling tauhan c. Kasamang tauhan d. Tagpuan at tauhan

________11. Ito ang tawag sa maayos na daloy o pagkasusunod ng mga pangyayaring sa mga
tekstong naratibo upang mabigayang- linaw ang temang taglay ng akda.

a. Kasamang tauhan b. Banghay c. Kasukdulan d. Tagpuan

_______12. Ito ang sentral na ideya kung saan umiikot ang mga pangyayari sa tekstong
naratibo.

a.Paksa b. Analepsis c. Ellipsis d. Prolepsis

_______13. Ito ay isang uri ng babasahing di piksiyon.Ito ay naglalayong magbigay ng


impormasyon.

a.Tekstong Naratibo b.Tekstong Argumentatibo c.Tekstong Persuweysib d. Tekstong


Impormatibo

_______14. Ito ay paglalarawan ng napakalinaw at halos madama na ng mambabasa subalit


ang paglalarawan ay nakabatay lamang sa kanyang mayamang imahinasyon.

a.Elipsis b. Subhetibo c. Obhetibo d.Anapora

_______15.Ito ay paggamit ng mga salitang ipapalit sa halip na muling ulitin ang salita

a.Ellipsis b. Pang-uugnay c. Substitusyon d. Kohesyong leksikal

II .Panuto ;Tukuyin ang kung ano ang ginamit na cohesive devices o Kohesyong gramatikal sa
pagsulat ng tekstong deskriptibo.Piliin ang titik ng tamang sagot mula sa kahon.

A.Reperensiya B. Anapora C. Katapora D. Substitusyon

E.Ellipsis F.Pang-ugnay G. Kohesyong leksikal H.Reiteasyon I. Pag-uulit

J.Pagbiigay kahulugan K. Kolakasyon L.Pagiisa-isa

_______16.kinain ni Gina ang apat na tinapay at si Joy naman ay dalawa.

_______17.Si Ana ang gusto kong kasama .Siya kasi ay masayang kasama .

_______18. Maraming bata ang hindi makapasok sa paaralan. Ang mga batang ito ay
nagtatrabaho na sa murang gulang pa lang.

_______19.Siya ay napakagaling na mang-aawit, si Darren Espanto na sobrang nagpahangang


sa maga Pilipino.

________20. Kapag nakita ko si Daniel Padilla ng personal, magpapakuha ako ng litrato


kasama siya.
______ 21.Bumili si Gina ng apat na aklat at si Joy nama’y tatlo.

_______22.Nawala ko ang aklat mo ibibili na lang kita ng bago.

_______23.guro-mag-aaral,papel –lapis,kape-asukal.

_______24. Pagkatapos kumain ng sundalo, umalis siya sa kusina.

_______25. Nasira ang cellphone ko kaya bumili ako ng bago.

III.