You are on page 1of 26

 เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.

com
ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2553 (ONET)
ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตําตอบเดียวจํานวน 15 ข้อ (15 คะแนน)
1. รูปเรขาคณิตสามมิติใดเป็นพีระมิด
1. 2.

3. 4.

2. มีผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าคน
จํานวนผูโ้ ดยสารเขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
1. 207,094,165 2. 217,904,165 3. 270,904,165 4. 270,094,165

3. จากรูปข้างบน วิรัชต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยม แต่รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ วิรัชต้องหา
รูปในข้อใดมาเพิ่มอีกจึงจะสร้างได้

1. 2.

3. 4.
4. มีลูกอมรสนม 5 เม็ด รสส้ม 7 เม็ด รสสตรอเบอร์รี 4 เม็ด และรสมะนาว 3 เม็ด ถ้าสุ่มหยิบลูกอมครั้งละ 6 เม็ด
จะมีโอกาสหยิบลูกอมชนิดใดได้เหมือนกันทั้ง 6 เม็ด
1. รสนม 2. รสส้ม 3. รสมะนาว 4. รสสตรอเบอร์รี
5. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของระยะทางจากดาวอังคารถึงดวงอาทิตย์ ซึ่งห่างกัน
227,940,000 กิโลเมตร เป็นเท่าใด
1. 230,000,000 2. 229,000,000 3. 228,000,000 4. 208,000,000
6. 0.175 เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้เท่าใด
7 7 1 1
1. 2. 3. 4.
45 40 5 4

7. ผลบวกของส่วนที่ระบายสี เป็นเท่าไร

3 1 9 3
1. 2. 3. 4.
9 2 18 3 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 1 ONET คณิตศาสตร์ 53 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
8. เรือสองลําแล่นออกจากท่าเรือเดียวกันพร้อมกัน เรือแต่ละลําแล่นด้วยความเร็วสม่ําเสมอชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร
เรือลําแรกออกจากท่าเรือไปทางทิศเหนือ เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงจึงเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก ส่วนเรือลําที่สอง
ออกจากท่าเรือไปทางทิศตะวันออก เมื่อเรือทั้งสองลําแล่นไปได้ 1 ชั่วโมงเรือลําแรกอยู่ทางทิศใดของเรือลําที่สอง
1. ตะวันตกเฉียงเหนือ 2.. ตะวันตกเฉียงใต้ 3. ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.. ตะวันออกเฉียงใต้

9. วันดีนําแผ่นตารางเซนติเมตรมาตัด แล้วเรียงต่อกันเป็นรูปต่างกัน 3 แบบ ข้อใดแสดงการเปรียบเทียบ
พื้นที่ของรูปทั้ง 3 แบบได้อย่างถูกต้อง

รู ปที 1 รู ปที 3
รู ปที 2
1. รูปที่ 2 มีพื้นที่มากที่สุด 2. รูปที่ 3 มีพื้นที่น้อยที่สุด
3. ทัง้ สามรูปมีพื้นที่เท่ากัน 4. รูปที่ 1 และรูปที่ 3 มีพื้นที่เท่ากัน แต่น้อยกว่ารูปที่ 2

10. จากรูปที่กําหนด ข้อใดถูกต้อง
1. COFˆ ใหญ่กว่า AOD ˆ
2. BOE ˆ เล็กกว่า AODˆ
3. AOD ˆ ไม่เท่ากับ BOE ˆ และ COF
ˆ
4. AOD ˆ เท่ากับ BOEˆ และ COF ˆ

11. จํานวนใดเมื่อตัดตัวเลขศูนย์ออกแล้ว จํานวนนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น
1. 0.75 2.. 7.05 3. 7.50 4.. 750

12.

จากแบบรูปที่กําหนด ถ้าต่อแบบรูปออกไป รูปที่อยู่ถัดไปเหมือนรูปใด

1. 2. 3. 4.

13. วิรัตน์กู้เงิน 50,000 บาท เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ถ้ากู้เงิน 292 วัน จะส่งต้นและดอกเบี้ยรวมเป็น
เงินเท่าไร
1. 53,200 บาท 2.. 53,500 บาท 3. 53,600 บาท 4.. 54,500 บาท 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 2 ONET คณิตศาสตร์ 53 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
14. เอื้อยนํากระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร วางเรียงติดกันให้เป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กที่สุด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนั้นมีขนาดเท่าใด
1. 12 เซนติเมตร x 12 เซนติเมตร 2. 15 เซนติเมตร x 15 เซนติเมตร
3. 60 เซนติเมตร x 60 เซนติเมตร 4. 120 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร

15. จํานวนผู้ใช้รถประจําทางในเวลา 6 เดือนแรกของปีจํานวนผู้โดยสาร (คน)

จากกราฟแสดงจํานวนผู้ใช้รถโดยสารประจําทางในเวลา 6 เดือนแรกของปี จํานวนผู้ใช้รถโดยสาร
ในรอบ 2 เดือนต่อกันที่แตกต่างกันมากที่สุดแตกต่างกันเท่าใด
1. 1,500 คน 2. 2,000 คน 3. 2500 คน 4. 3,000 คน

ส่วนที่ 2 : แบบระบายตัวเลข : จํานวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
16. การจัดกลุ่มของนักเรียนชั้น ป.6 เป็นการจัดกลุ่มแบบมีเด็กผู้หญิง 3 คน ต้องมีเด็กผู้ชาย 2 คน ถ้ามี
เด็กผู้หญิงทั้งหมด 147 คน ต้องมีเด็กผู้ชายกี่คนจึงจะจัดกลุ่มได้พอดี

17. แม่ค้าขายส้มราคากิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งได้กําไร 50 เปอร์เซ็นต์ แม่ค้าซื้อส้มราคากิโลกรัมละกี่บาท

22
18. รูปวงกลม A มีความยาวรอบรูป 220 เซนติเมตร มีรัศมีเท่าไร (กําหนด π = )
7

19. ถ้า ภ + จ = 15 และ ภ มีค่าเท่ากับ 8 ดังนั้น จ – 2 มีค่าเท่าใด

20. ถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร ถ้ามีน้ําอยู่ ของถัง จะต้องเติมน้ําอีก

กี่ลูกบาศก์เมตรจึงจะเต็มถัง 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 3 ONET คณิตศาสตร์ 53 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET
NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
ข้อสอบ
อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2554 (ONET)
1. โลกกับดาวพฤหัสบดี ห่างกันประมาณหกร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสามสิบหกกิโลเมตร
เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
1. 6,208,743,036 กิโลเมตร 2. 6,028,743,306 กิโลเมตร
3. 628,743,360 กิโลเมตร 4. 628,743,036 กิโลเมตร
2. ประโยคสัญลักษณ์ใด ใช้การประมาณค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มแสน ในการหาผลบวกของ 2,154,378
2 กับ
6,309,000
1. 2,000,000 + 6,000,000
000 = 8,000,000 2. 2,100,000 + 6,300,000
000 = 8,400,000
3. 2,200,000 + 6,300,000 = 8,500,000 4. 2,600,000 + 6,300,000
000 = 8,900,000
3. กุ๊กไก่ต้องการซื้อรถจักรยานคันหนึ่งราคา 1,650 บาท แต่เก็บเงินได้เพียง 550 บาท จึงขอให้แม่ออกเงิน
ส่วนที่เหลือให้ก่อน ถ้ากุ๊กไก่ผ่อนจ่ายเงินคืนให้แม่เดือนละ 100 บาท ต้องใช้เวลาเท่าไรจึงจะคืนเงินได้ครบ
1
1. 22 เดือน 2.. 16 เดือน 3. 11 เดือน 4. 10 เดือน
2
4. ธานีพาครอบครัวไปพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบินกําหนดออกจากสนามบิน เวลา 10.30 น. ธานีต้องการ
1
ไปถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องบินออก 1 ชั่วโมง และให้เวลาเดินทางจากบ้านถึงสนามบิน 45 นาที
2
ครอบครัวนี้ต้องออกจากบ้านเวลาใด
1. 9.00 น. 2.. 8.15 น. 3. 8.00 น. 4.. 7.45 น.

5. กข
 และ คง ยาวไม่เท่ากัน ตัดกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด จ และ กจ̂
ก ค มีขนาด 120 องศา ถ้าลาก กค ,
คข
 , ขง
, งก
 รูป กคขง เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด
1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 4.
4 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

6. รูปคลี่ข้างล่างนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด
1. ปริซึมหกเหลี่ยม 2. พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
3. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 4. ปริซึมสี่เหลี่ยม

7. อรทัยอยากรู้ว่าน้ําปริมาณต่างกัน ให้เวลาทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 100 0C แตกต่างกันหรือไม่ อรทัยใช้
วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลจึงจะน่าเชื่อถือ
1. การศึกษาค้นคว้า 2.. การสังเกต 3. การสอบถาม 4.. การทดลอง

8. อ๊อดสร้างแป้นหมุน 4 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 
โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 4 ONET คณิตศาสตร์ 54 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
การหมุนแป้นแบบใด ลูกศรชี้เศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่าหนึ่งแน่นอน
1. แบบที่ 1 2. แบบที่ 2 3. แบบที่ 3 4 แบบที่ 4
4.

9. ผลการสอบคณิตศาสตร์ตลอดปีของกริช

จากกราฟ ภาคต้นกริชสอบไม่ผ่านทุกครั้ง หลังการปรับปรุงตนเองผลการสอบภาคปลายของกริชเป็นอย่างไร
1. ผลการสอบภาคปลาย กริชยังสอบไม่ผ่านเช่นเดียวกับภาคต้น
2. ผลการสอบภาคปลาย กริชได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 70 %
3. ผลการสอบภาคปลาย บางครั้งกริชสอบผ่าน บางครั้งสอบไม่ผ่าน
4. ผลการสอบภาคปลาย กริชได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าภาคต้น

จากโจทย์ปัญหาที่กําหนด ให้ตอบคําถาม ข้อ 10 และ 11 (ข้อ 10 : 2 คะแนน ข้อ 11 : 3 คะแนน รวม 5 คะแนน)
ในกระปุกออมสินสีเขียวมีเงิน 1,000 บาท ซึ่งเงินจํานวนนี้เป็น 3 เท่าของเงินในกระปุกออมสิน
สีชมพู รวมกับเงินอีก 100 บาท ในกระปุกออมสินสีชมพูมีเงินกี่บาท

10. ข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่องในโจทย์ปัญหา
1. เงินในกระปุกออมสินสีเขียวมีมากกว่า 1,000 บาท
2. เงินในกระปุกออมสินสีเขียวเป็น 3 เท่าของเงินในกระปุกออมสินสีชมพู
3. เงินในกระปุกออมสินสีเขียวมีมากกว่าในกระปุกออมสินสีชมพู 100 บาท
4. เงินในกระปุกออมสินสีเขียวมีมากกว่า 3 เท่าของเงินในกระปุกออมสินสีชมพู 100 บาท

11. เด็ก 2 คน มีวิธีคิดหาจํานวนเงินในกระปุกออมสินสีชมพูแตกต่างกันดังนี้
วิธีคิดของชิด (1,000 - 100) ÷ 3 ได้คําตอบ 300 บาท
วิธีคิดของชัย (3 x ก) + 100 = 1,000 ได้คําตอบ 366 บาท
วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนเป็นอย่างไร
1. วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนถูกต้อง
2. วิธีคิดและคําตอบของทั้งสองคนผิด
3. วิธีคิดและคําตอบของชิดถูกต้อง วิธีคิดของชัยถูกต้องแต่คําตอบผิด
4. วิธีคิดและคําตอบของชัยถูกต้อง วิธีคิดของชิดถูกต้องแต่
งแ คําตอบผิด 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 5 ONET คณิตศาสตร์ 54 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
จากรูปที่กําหนด ให้ตอบคําถาม ข้อ 12 และ 13 (ข้อละ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน)

12. ต้อยปาลูกดอกลงบนเป้า (รูปที่ 1)) รวม 4 ครั้ง ได้คะแนน 11, 15, 9 และ10 รวมเป็น 45 คะแนน
ถ้าตัดคะแนน 10 ออกจากเป้า (รูรูปที่ 2) ต้อยจะปาลูกดอก 4 ครั้งให้ได้ 45 คะแนน ได้หรือไม่
เพราะเหตุใด
1. ไม่ได้ เพราะทุกจํานวนเป็นจํานวนคู่ เมื่อบวกกัน 4 จํานวน ผลบวกย่อมเป็นจํานวนคู่
2. ไม่ได้ เพราะทุกจํานวนเป็นจํานวนคี่ เมื่อบวกกัน 4 จํานวน ผลบวกย่อมเป็นจํานวนคู่
3. ได้ เพราะทุกจํานวนเป็นจํานวนคี่ เมื่อบวกกัน 4 จํานวน ผลบวกย่อมเป็นจํานวนคี่
4. ได้ เพราะบางจํานวนเป็นจํานวนคู่ บางจํานวนเป็นจํานวนคี่ เมื่อบวกกัน 4 จํานวน ผลบวกจึงอาจ
เป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่

13. ต้อยปาลูกดอกลงบนเป้า (รูปที่ 2)) รวม 4 ครั้ง ครั้งแรกได้ 21 คะแนน อีก 3 ครั้งได้คะแนนอยู่ในวงนอก
ของเป้าเท่านั้น และไม่มีคะแนนซ้ํากันเลย ปรากฏว่าต้อยได้คะแนนรวมสูง ต้อยปาเป้าได้กี่คะแนน
1. 36 คะแนน 2.. 39 คะแนน 3. 60 คะแนน 4.. 69 คะแนน

ส่วนที่ 2 : แบบระบายตัวเลข จํานวน 7 ข้อ (ข้อ 14 – 20 ข้อละ 3 คะแนน รวม 21 คะแนน)
คะแนน
14. น้ําหวานมีลูกปัดสีฟ้า 144 เม็ด ลูกปัดสีเหลือง 168 เม็ด และลูกปัดสีขาว 96 เม็ด นํามาร้อยเป็นสร้อยข้อมือ
โดยให้สร้อยข้อมือแต่ละเส้นมีจํานวนลูกปัดเท่าๆ กันสีเดียวกันและไม่ให้มีลูกปัดเหลืออยู่ สร้อยข้อมือแต่ละเส้น
มีลูกปัดมากที่สุดกี่เม็ด

15. เจนนําแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 17 เซนติเมตร ยาว 29.5 เซนติเมตร วางเรียงซ้อนกันจนมี
ความสูง 10 เซนติเมตร กระดาษตั้งนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

2
16. ลูกอายุเป็น ของอายุพ่พ่อ เมื่อลูกอายุ 40 ปี พ่ออายุกี่ปี
3

17. ดาวนําเหรียญบาทวางเรียงกันเป็นรูป ซึ่งมีลักษณะดังนี้

เมื่อดาวต่อแบบรูปออกไป จนถึงรูปที่แถวล่างมีเหรียญบาท 6 เหรียญ รูปดังกล่าวใช้เหรียญบาททั้งหมดกี่เหรียญ 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 6 ONET คณิตศาสตร์ 54 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET
NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com

18. แผนผังของบ้านหลังหนึ่ง เป็นดังนี้ ห้องที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่มากกว่าห้องที่เล็กที่สุดกี่ตารางเมตร

จากข้อมูลที่กําหนด ให้ตอบคําถาม ข้อ 19 และ 20
ผ้านวมผืนหนึ่งมีการออกแบบให้เป็นลวดลาย โดยนําผ้าหลายสีตัดเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติหลายชนิดมาต่อกันดังรูป
ลวดลายบนผ้านวมผืนนี้ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ 18 รูป
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก 4 รูป รูปสามเหลี่ยมใหญ่ 8 รูป
และรูปสามเหลี่ยมเล็ก 8 รูป

19. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก รวมกับรูปสามเหลี่ยมใหญ่ได้เป็นกี่ส่วนใน 100 ส่วนของรู
ของรูปทั้งหมด

20. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรูปทั้งหมด 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 7 ONET คณิตศาสตร์ 54 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2555 (ONET)
1. ปี 2554 ประชากรโลกมีประมาณหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านคน เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
1. 6,931 คน 2. 6,000,900,301 คน 3. 6,900,301,000 คน 4. 6,931,000,000 คน
2. เมื่อนําค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของ 3,512,345 และ 3,600,000 มาเปรียบเทียบกัน ผลเป็นอย่างไร
1. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของทั้งสองจํานวนเท่ากัน
2. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของทั้งสองจํานวนไม่เท่ากัน
3. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของจํานวนแรกน้อยกว่าจํานวนที่สอง
4. ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มล้านของจํานวนแรกมากกว่าจํานวนที่สอง

3. จํานวนในข้อใดเขียนแทนส่วนที่ระบายสีในรูปได้ทุกจํานวน
2 20
1. = 2.0 = 3 % 2. = 20. = 20 %
10 100
1 2
3. = 0.20 = 20 % 4. = 0.5 = 5 %
5 5

4. ถ้านํา มาคลี่ออก จะได้รูปคลี่แบบใด

1. 2.

3. 4.

5. เมื่อหมุนแป้นหมุน โอกาสที่ปลายลูกศรชี้ตัวเลขต่าง ๆ เป็นอย่างไร
1. โอกาสชี้ตัวเลข 1 มีน้อยที่สุด
2. โอกาสชี้ตัวเลข 4 มีมากที่สุด
3. โอกาสชี้ตัวเลข 3 หรือ 4 มีเท่ากัน
4. โอกาสชี้ตัวเลข 1, 2, 3 หรือ 4 มีเท่ากัน

6. ห้างสรรพสินค้าติดประกาศว่าถ้าซื้อสินค้าครบทุก 600 บาท จะได้บัตรแลกซื้อของ 1 ใบ มูลค่า 30 บาท
วีณาซื้อของทั้งหมดเป็นเงิน 3,250 บาท ได้บัตรแลกซื้อของมูลค่าเท่าใด
1. 108 บาท 2. 150 บาท 3. 162.50 บาท 4. 180 บาท 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 8 ONET คณิตศาสตร์ 55 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
7. นักท่องเที่ยวเดินจากที่พักไปทางทิศเหนือ 200 เมตร เลี้ยวไปทางทิศตะวันออก 400 เมตร จากนั้นเลี้ยวไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 300 เมตร ถึงน้ําตก แผนผังแสดงการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร
เมื่อใช้มาตรส่วน 1 เซนติเมตร : 100 เมตร

1. 2.

3. 4.

8. ดอยปุยสูง 1.658 กิโลเมตร ดอยอินทนนท์สูง 2.565 กิโลเมตร ดอยอินทนนท์สูงกว่าดอยปุยกี่กิโลเมตร
1. 4.223 2. 1.917 3. 1.113 4. 0.907

9. หนังสือการ์ตูนโดเรมอนชุดหนึ่งมี 6 เล่ม บรรจุอยู่ในกล่องได้เต็มพอดี หนังสือแต่ละเล่มมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก มีความยาว 21 ซม. ความกว้าง 15 ซม. และความหนา 1 ซม. กล่องใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
1. 90 2. 126 3. 315 4. 1,890

10. พ่อซื้อรถเก๋งคันใหม่ รถคันนี้มีน้ําหนักประมาณเท่าใด
1. 1,000 กิโลกรัม 2. 5 เมตร 3. 6 ลูกบาศก์เมตร 4. 7 ตารางเมตร

1 3
11. พนักงานขับรถไปส่งสินค้าที่ต่างจังหวัด วันแรกขับรถนาน 6 ชั่วโมง วันที่สองขับรถนาน 3 ชั่วโมง
2 4
พนักงานขับรถรวมสองวันนานกี่ชั่วโมง
2 3 2 1
1. 4 2. 9 3. 9 4. 10
3 8 3 4

12. ร้านติดราคาขายจักรยานไว้ 1,200 บาท ลดราคา 10 % ร้านค้าลดราคากี่บาท
1. 10 บาท 2. 90 บาท 3. 100 บาท 4. 120 บาท 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 9 ONET คณิตศาสตร์ 55 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
13.

โอมตักระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 รูป วางเรียงกัน ได้แบบรูปของความยาวรอบรูปเป็น 4, 12, 20, 28, ...
เซนติเมตร ถ้าโอมตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางเรียงต่อไปอีกหนึ่งรูป รูปนี้มีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตร
1. 9 2. 32 3. 36 4. 40

14. แม่ค้าซื้อกุ้งราคา ก บาท ซื้อปลาราคาน้อยกว่ากุ้ง 75 บาท แม่จ่ายเงินค่าปลาไป 150 บาท
แม่จ่ายเงินค่ากุ้งกี่บาท เขียนเป็นสมการได้อย่างไร
1. ก + 150 = 75 2. ก – 75 = 150 3. ก + 75 = 150 4. 75 – ก = 150

15. ก้องเขียนรูปสามเหลี่ยมน้าจั่ว กขจ อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กขคง
รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
1. 12 2. 15
3. 16 4. 24

16. เหรียญทองที่ประเทศต่าง ๆ ได้รับจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2004 และ 2008

จากแผนภูมิข้างบนนี้ ในปี 2008 ประเทศใดได้เหรียญทองเพิ่มขึ้นจากปี 2004 มากที่สุด
1. เกาหลีใต้ 2. จีน 3. ญี่ปุ่น 4. สหรัฐอเมริกา 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 10 ONET คณิตศาสตร์ 55 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
ตอนที่ 2 แบบระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน
ˆ มีขนาดเท่าใด
17. จากรูป AC เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม ABCD แล้ว ACB

18. นิดหาคําตอบของ 7 × 352 โดยทําดังนี้
7 × 352 = 7 × (300 + 50 + 2)
= ( × 300) + ( × 50) + ( × 2)
ต้องแทน ด้วยจํานวนใด จึงจะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง

19. ในการผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้ มีคําแนะนําให้ปุ๋ย 5 กิโลกรัม ผสมกับดิน 9 กิโลกรัม สมปองใช้ปุ๋ย 70 กิโลกรัม
เขาต้องใช้ดินกี่กิโลกรัม

20. ครูแบ่งนักเรียนชาย 16 คน และนักเรียนหญิง 24 คน เป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยไม่ปนกัน และไม่เหลือเศษ
ได้นักเรียนจํานวนมากที่สุดกลุ่มละกี่คน 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 11 ONET คณิตศาสตร์ 55 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET
NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
ข้อสอบ
อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2556 (ONET)
1. ส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงเป็นทศนิยมได้เท่าไร

1. 3.0 2. 2.45 3. 0.245 4. 0.045
2. สหรัฐอเมริกามีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับสามของโลก จากการคาดประมาณประชากรในอีก 40 ปีข้างหน้า
สหรัฐอเมริกาจะมีประชากร “สีสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบสามคน”
สามคน เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
1. 4,003,910,253 2. 4,309,010,253 3. 439,102,503 4. 439,010,253

3. รูปคลี่ของปริซึมสี่เหลี่ยมนี้เป็นแบบใด

1. 2. 3. 4.

3 7
4. มุกเดินได้ระยะทาง กิโลเมตร แก้วเดินได้ระยะทาง กิโลเมตร มุกเดินได้ระยะทางมากกว่าแก้วกี่กิโลเมตร
8 24
1 1 5 2
1. 2.. 3. 4..
12 4 16 3

5. ในการหาคําตอบของ (179 + 58)) + 42 ใครใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกในการหาคําตอบ
อ้อ... (179 + 58) + 42 = 237 + 42 = 279
อั้ม... (179 + 58) + 42 = 179 + (58 + 42) = 279
นิด... (179 + 58) + 42 = (58 + 179) + 42 = 279
หน่อย... (179 + 58)) + 42 = 42 + (179 + 58) = 279
1. อ้อ 2.. อั้ม 3. นิด 4.. หน่อย
6. ดอมเขียนรูปห้าเหลี่ยม คงจฉช ที่มีลักษณะดังรูปข้างล่างนี้ โดยเขียนรูป
ให้มีความสูง 9 ซม. จฉ ยาว 10 ซม. และ ชฉ ยาว 4 ซม. รูปห้าเหลี่ยม
ที่ดอมเขียนมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
1. 40 2. 45
3. 65 4. 90 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 12 ONET คณิตศาสตร์ 56 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
7. เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 น้ํามันดีเซลราคาลิตรละ 29.79 บาท เก๋เติมน้ํามัน 25 ลิตร เต็มถังพอดี
เก๋จ่ายเงินค่าน้ํามันเท่าไร
1. 148.95 บาท 2.. 300.40 บาท 3. 547.90 บาท 4.. 744.75 บาท

8. ก้องต้องการแก้ไขรูปสี่เหลี่ยม ขสมก ให้ด้าน ขส ขนานกับด้าน กม
ก้องต้องเขียนมุม สขก ให้มีขนาดกี่องศา
1. 120 องศา 2.. 110 องศา
3. 90 องศา 4.. 70 องศา

9. โรงเรียนวิทยพัฒนามีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 4 ห้อง มีนักเรีรียนหญิงห้องละ 18 คน
มีนักเรียนชาย จ คน รวมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 157 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย
ทั้งหมดกี่คน เขียนเป็นสมการได้อย่างไร
1. จ + 18 = 157 2. (4 × จ) + (4 × จ)) = 157
3. (4 × 18) + จ = 157 4. จ + (18 + 4) ช 157

10. ครูพานักเรียนเดินทางจากพระพุทธบาท ไปถึงถ้ําพระโพธิสัตว์ตามเส้นทางที่แสดงในแผนผัง ซึ่งใช้มาตรส่วน
1 ซม. : 10 กม. ให้ห้นักเรียนคาดคะเนระยะทางในแผนผั
นคาดคะเ ง และหาระยะทางจริง

1. ระยะทางในแผนผัง 5 เซนติเมตร ระยะทางจริง 50 กิโลเมตร
2. ระยะทางในแผนผัง 7 เซนติเมตร ระยะทางจริง 70 กิโลเมตร
3. ระยะทางในแผนผัง 7 เซนติเมตร ระยะทางจริง 7 กิโลเมตร
4. ระยะทางในแผนผัง 10 เซนติเมตร ระยะทางจริง 100 กิโลเมตร

11. ปี 2553 พ่อมีรายได้ 457,392 บาท ปี 2554 พ่อมีรายได้ 591,684 บาท พ่อมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร
(ตอบเป็
ตอบเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่น)
1. 130,000 บาท 2.. 134,292 บาท 3. 150,000 บาท 4.. 1,049,076 บาท 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 13 ONET คณิตศาสตร์ 56 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NETNET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
12. ลูกบาศก์ลูกหนึ่ง แต่ละหน้ามีจํานวน 1, 2, 3, 4, 5, 6 หน้าละหนึ่งจํานวน
เมื่อโยนลูกบาศก์ลูกนี้หลาย ๆ ครั้ง จะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง
1. จํานวนคู่อยู่ข้างบนทุกครั้ง
2. จํานวนคี่อยู่ข้างบนทุกครั้ง
3. ทุกครั้งไม่มีจํานวนน้อยกว่า 9 อยู่ข้างบน
4. บางครั้งจํานวนคู่อยู่ข้างบน บางครั้งจํานวนคี่อยู่ข้างบน

13. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว แม่ซื้อสร้อยข้อมือทองคําราคา 3,000 บาท ปีนี้แม่ซื้อสร้อยข้อมือทองคําน้ําหนักเท่ากันราคา
6,600 บาท ราคาสร้อยข้อมือทองคําสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
1. 36 % 2. 54.55 % 3. 120 % 4. 220 %

5
14. ถนนสามสายมีความยาวดังนี้ ถนนสายที่หนึ่งยาว 4.65 กม. ถนนสายที่สองยาว 4 กม กม. ถนนสายที่สามยาว
8
4.572 กม. เรียงลําดับความยาวของถนนทั้งสามสายเป็นกิโลเมตร จากสั้นที่สุดไปยาวที่สุดได้อย่างไร
5 5
1. 4.572 4 4.65 2. 4 4.572 4.65
8 8
5 5
3. 4.65 4 4.572 4. 4.572 4.65 4
8 8

15. อรรณพขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปตลาดซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน 3.85 กิโลเมตร ล้อรถจักรยานยนต์ของ
อรรณพมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 49 เซนติเมตร เมื่อไปถึงตลาด ล้อรถของอรรณพหมุนกี่รอบ (π ≈ 22/7)
1. 13 รอบ 2.. 250 รอบ 3. 1,250 รอบ 4.. 2,500 รอบ

16. นักเรียนหญิง 7 คน อายุ 13 ปีเท่ากัน มีส่วนสูงแตกต่างกัน แสดงเป็นกราฟเส้น ดังนี้
เมื่อกําหนดให้ส่วนสูงตามเกณฑ์เป็น 145 – 160 เซนติเมตร
จากกราฟเส้น จํานวนนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์
และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มีกี่คน
1. สูงตามเกณฑ์มี 5 คน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มี 2 คน
2. สูงตามเกณฑ์มี 3 คน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มี 4 คน
3. สูงตามเกณฑ์มี 2 คน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มี 5 คน
4. สูงตามเกณฑ์ทุกคน 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 14 ONET คณิตศาสตร์ 56 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
ตอนที่ 2 แบบระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน
17. ลูกบาศก์ขนาดเท่ากันเรียงต่อกันให้มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีความกว้าง 20 เซนติเมตร ความยาว
40 เซนติเมตร และความสูง 30 เซนติเมตร ดังแสดงในรูป ลูกบาศก์ส่วนที่แรเงามีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

18.

ว่านนําโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านยาว 2 เมตร ด้านกว้าง 1 เมตร เรียงต่อกันดังรูป
เมื่อถึงรูปที่ 7 โต๊ะที่เรียงต่อกันมีความยาวรอบรูปกี่เมตร

19. นักเรียน 3 คน นําเงินไปฝากธนาคารออมสินในเวลาต่าง ๆ กัน ดังนี้ ชนิดาฝากเงินทุก 4 วัน พรนภาฝากเงินทุก
6 วัน วรารัตน์ฝากเงินทุก 8 วัน ทั้งสามคนฝากเงินครั้งแรกพร้อมกันในวันที่ 1 เมษายน เป็นเวลากี่วันจะฝากเงิน
พร้อมกันอีกครั้ง

20. การฉาบปูนพื้นที่ 5 ตารางเมตร ใช้ปูนขาว 38.5 กิโลกรัม ปูนซีเมนต์ 60 กิโลกรัม ทราย 0.2 ลูกบาศก์เมตร และ
น้ํา 15 ลิตร วรุฒต้องการฉาบฝาผนังพื้นที่ 3 ตารางเมตร ต้องใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 15 ONET คณิตศาสตร์ 56 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2557 (ONET)
1. การแข่งขันกระโดดไกล นักกีฬาจากสีต่าง ๆ กระโดดได้ไกลดังนี้
1 1
สีแดง 3.38 เมตร สีชมพู 3.55 เมตร สีเหลือง 3 เมตร สีฟ้า 3 เมตร
2 8
ข้อใดเรียงลําดับผู้ชนะที่ 1–3 ได้ถูกต้อง
1. ฟ้า แดง เหลือง 2. แดง ชมพู ฟ้า 3. ชมพู เหลือง แดง 4. เหลือง ฟ้า ชมพู

2. จํานวนในข้อใดเขียนแทนส่วนที่ระบายสีในรูปได้ทุกจํานวน
30 36
1. = 3.0 = 3.0 % 2. = 3.6 = 3.6 %
10 10
30 36
3. = 0.30 = 30 % 4. = 0.36 = 36 %
100 100

3. พิชัยตัดกระดาษไว้ 4 แบบ ดังรูป กระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้

1. แบบที่ 1 2. แบบที่ 2 3. แบบที่ 3 4. แบบที่ 4
1
4. ชุมชนบ้านสวนป่า วางแผนปลูกต้นไม้ในสวนป่าในเวลา 2 เดือน เดือนแรกปลูกต้นไม้ 6 ไร่ เดือนที่สองปลูก
8
3
ต้นไม้ 5 ไร่ ปลูกต้นไม้สองเดือนได้กี่ไร่
16
5 4 4 2
1. 11 ไร่ 2. 11 ไร่ 3. 1 ไร่ 4. 1 ไร่
16 16 8 8

5. ข้อใดใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณในการหาผลคูณของ (5×3) × 4
1. (3×4) × 5 = 60 2. 4 × (5×3) = 60 3. 3 × (5×4) = 60 4. (5×4) × 3 = 60

6. สุดาสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลนบส. โดยสร้างมุมฉาก นบส และมุมฉาก
นลส ลาก สบ และ ลส สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
1. 24 ตารางเซนติเมตร
2. 48 ตารางเซนติเมตร
3. 60 ตารางเซนติเมตร
4. 80 ตารางเซนติเมตร 
โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 16 ONET คณิตศาสตร์ 57 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
7. ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง จัดรายการลดสินค้า โดยลดราคาให้ 30 % ถ้าซื้อสินค้า 1,500 บาท จะได้ลดราคาสินค้า
กี่บาท
1. 30 บาท 2. 45 บาท 3. 195 บาท 4. 450 บาท

8. รูปสี่เหลี่ยมใดมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก และแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
1. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 4. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

9. สมพรมีเงิน 120 บาท ถ้าสมพรมีเงินเป็น 4 เท่าของภาณุ และภาณุมีเงิน A บาท เขียนเป็นสมการได้ดังข้อใด
1. 4 × 120 = A 2. A ÷ 4 = 120 3. 120 = 4 × A 4. 4 = A ÷ 120

10. นักท่องเที่ยวออกเดินทางไปชมสถานที่ต่าง ๆ โดยเริ่มเดินทางจากประตูทางเข้าไปทางทิศตะวันตก 400 เมตร
แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 300 เมตร เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อีก 400 เมตร จากนั้นเดินต่อไปทาง
ทิศตะวันออก 700 เมตร ข้อใดแสดงเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยว (มาตราส่วน 1 ซม. : 100 ม.)

11. ปี 2556 ประเทศเวียดนามมีประชากรหญิง 43,655,911 คน ประชากรชาย 43,141,533 คน จงหาค่าประมาณ
ใกล้เคียงเต็มแสนของจํานวนประชากรทั้งหมดในปี 2556
1. 86,700,000 คน 2. 86,797,524 คน 3. 86,800,000 คน 4. 88,000,000 คน

12. หากมุมวงล้อแต่ละครั้งด้วยแรงที่ไม่เท่ากัน เมื่อวงล้อหยุดหมุนโอกาสที่ลูกศรจะชี้พื้นที่ทั้งสองสีเป็นอย่างไร
1. ลูกศรมีโอกาสชี้พื้นที่สีแดงมากกว่าสีฟ้า
2. ลูกศรมีโอกาสชี้ที่สีแดงและสีฟ้าเท่ากัน
3. ลูกศรไม่มีโอกาสชี้พื้นที่สีฟ้า
4. ลูกศรชี้พื้นที่สีแดงเสมอ 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 17 ONET คณิตศาสตร์ 57 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
13. ร้านดอกไม้แห่งหนึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขายดอกไม้ไว้ ดังนี้
ดอกกุหลาบ ลงทุน 80 บาท ได้กําไร 8 บาท
ดอกเบญจมาศ ลงทุน 200 บาท ได้กําไร 20 บาท
ดอกกล้วยไม้ ลงทุน 250 บาท ได้กําไร 25 บาท
ถ้าคิดกําไรของดอกไม้แต่ละชนิดเป็นร้อยละ ข้อมูลข้อใดถูกต้องที่สุด
1. ดอกกล้วยไม้ได้กําไรมากที่สุด 2. ดอกกุหลาบได้กําไรน้อยที่สุด
3. ดอกไม้ทุกชนอดได้กําไรเท่ากัน 4. ดอกไม้ทุกชนิดได้กําไรไม่เท่ากัน

14. อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์ (ต่อ 1 เหรียญ) ใน 1 สัปดาห์ เป็นดังนี้
31.662 31.617 31.671 31.658
จงเรียงลําดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากน้อยไปมาก 3 อันดับ
1. 31.617 31.658 31.662 2. 31.671 31.662 31.658
3. 31.671 31.662 31.617 4. 31.662 31.617 31.671

15. ถ้าหน้าปัดนาฬิกาเป็นรูปวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 เซนติเมตร หน้าปัดนาฬิกามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
1. 88 2. 176 3. 616 4. 644

16. จํานวนนักเรียนซื้อสินค่า 4 ชนิดจากร้านสหกรณ์โรงเรียนแสดงด้วย
แผนภูมิวงกลม ถ้าจํานวนสินค้าทั้งหมดมี 300 ชิ้น สินค้าที่ขายได้
มากที่สุดมีมากกว่าสินค้าที่ขายได้น้อยที่สุดเป็นจํานวนเท่าใด
1. 19 ชิ้น 2. 33 ชิ้น
3. 57 ชิ้น 4. 99 ชิ้น

ตอนที่ 2 แบบระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน
17. กล่องบรรจุนมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร
กล่องบรรจุนมมีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

18. พิทยาเรียงลูกหิน ดังนี้

จงหาว่า รูปที่ 7 มีลูกหินทั้งหมดกี่ลูก

19. เครื่องรดน้ําอัตโนมัติจํานวน 3 เครื่อง เครื่องที่ 1 จะทํางานทุก ๆ 3 ชั่วโมง เครื่องที่ 2 จะทํางานทุก ๆ 4 ชั่วโมง
และเครื่องที่ 3 จะทํางานทุก ๆ 6 ชั่วโมง ถ้าเริ่มเปิดเครื่องทํางานพร้อมกันเวลา 07.00 น. เป็นเวลากี่ชั่วโมงที่
เครื่องทั้ง 3 จะทํางานพร้อมกันอีกครั้ง

20. ข้าวเปลือกราคากิโลกรัมละ 15.25 บาท ถ้าซื้อข้าวเปลือก 4.0 กิโลกรัม ให้ธนบัตรห้าสิบบาท 2 ฉบับ จะได้รับ
เงินทอนเท่าไร 
โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 18 ONET คณิตศาสตร์ 57 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET
NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
ข้อสอบวิวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (ONET
ONET)
ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตําตอบเดียวจํานวน 16
1 ข้อ (80 คะแนน)
1. พื้นที่แรเงาในรูป เขียนในรูปทศนิยมและเศษส่วนตามลําดับ ได้เท่าใด
9 47
1. 0.45 2. 0.47
20 100
27 56
3. 0.54 4. 0.56
50 100

2. มูลนิธิพิทักษ์ป่านําเสนอข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมด 171,586 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณกี่ตารางกิโลเมตร (ตอบเป็นจํานวนเต็มแสน)
1. 170,000 2.. 172,000 3. 200,000 4.. 202,000

3. การแข่งขันจักรยาน ผู้เข้าร่วมแข่
วมแข่งขันทําเวลาได้ดังนี้
A 45.53 นาที B 45.35 นาที C 45.46 นาที D 45.28 นาที
จงเรียงลําดับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทําเวลาจากน้อยไปหามาก
1. A C B D 2. B C A D 3. C A D B 4. D B C A

4. พ่อค้าขายผลไม้ 2 ชนิด ขายมะม่วง 8 ผล ส้ม 12 ผล ต้องการบรรจุใส่กล่อง ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยแยกชนิดกัน
ไม่ปะปนกันและไม่เหลือผลไม้ จะบรรจุผลไม้ได้มากที่สุดกล่องละกี่ผล
1. 2 2. 3 3. 4 4. 10

5. ฉันซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง ให้เงินผู้ขายไป 200 บาท ได้รับเงินทอน 12 บาท 75 สตางค์ หนังสือเล่มนี้ราคากี่บาท
1. 187.25 2. 188.75 3. 212.75 4. 327.50

1
6. นักเรียนคนหนึ่งเก็บเงินในแต่ละสัปดาห์ได้ดังนี้ สัปดาห์ที่หนึ่ง
ของเงิน 200 บาท,,
5
สัปดาห์ที่สอง 10 % ของเงิน 500 บาท,
บาท สัปดาห์ที่สาม 2 เท่าของเงิน 60 บาท
นักเรียนคนนี้เก็บเงินภายใน 3 สัปดาห์ได้ทั้งหมดกี่บาท
1. 150 2.. 190 3. 210 4.. 230

7. จากรูปกําหนดให้ AB, CD เป็นแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาว
14 เซนติเมตร พื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่ากี่ตารางเซนติเมตร
1. 256 2. 154
3. 49 4. 44 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 19 ONET คณิตศาสตร์ 58 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET
NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
8. ถ้าต่อรูปที่ระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตร ความยาวของ
เส้นรอบรูปของรูปสมมาตรเป็นกี่หน่วย
1. 16 2.. 22
3. 32 4.. 44

9. ที่ดินแปลงหนึ่งแบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่า ๆ กัน เป็นสนามเด็กเล่น 2 ส่วน พื้นที่สนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละเท่าไร
ของที่ดินทั้งหมด
1. 20 2. 25 3. 60 4. 80

10. ข้อใด ไม่ใช่ รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

1. 2.

3. 4.

11. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแล้วทําให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสี่รูป
1. สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. สี่เหลี่ยมรูปว่าว สี่เหลี่ยมจัตุรัส
3. สี่เหลี่ยมรูปว่าว สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 4. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมจัตุรัส

12. ซื้อน้ําผลไม้ 9 กล่อง ราคากล่องละ 60.50 บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
1. 455.40 2.. 540.50 3. 544.50 4.. 594.45
13. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจํานวนหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุด
จํานวนทั้งสิ้น 120 เล่ม ในห้องสมุดมีประเภทหนังสือที่มีจํานวนมากที่
สุดและน้อยที่สุดรวมกันกี่เล่ม
1. 30 2. 36
3. 50 4. 60
14. ชมรมคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหมุนวงล้อ ซึ่งมีหมายเลขกํากับไว้โดยลูกศรถูกตรงอยู่กับที่ ดังรูป
ผลการหมุนวงล้อในแต่ละครั้งข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1. ลูกศรไม่มีโอกาสชี้หมายเลข 3
2. ลูกศรมีโอกาสชี้จํานวนคู่มากกว่าจํานวนคี่
3. ลูกศรมีโอกาสชี้ทุกหมายเลขเท่า ๆ กัน
4. ลูกศรมีโอกาสชี้หมายเลข 2 ทุกครั้ง 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 20 ONET คณิตศาสตร์ 58 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
15. แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของเด็กชาย A กําหนดให้ 1 ซม. แทนค่าระยะทาง 200 ม.

เด็กชาย A ควรเดิ
รเดินทางด้วยเส้นทางใด จึงจะถึ
จะ งโรงเรียนด้วยระยะทางสั้นที่สุด
1. บ้าน → ตลาดสด → วัด → สวนสาธารณะ → โรงเรียน
2. บ้าน → สถานีขนส่ง → โรงพยาบาล → โรงเรียน
3. บ้าน → สถานสีขนส่ง → สวนสาธารณะ → โรงเรียน
4. บ้าน → สถานีตํารวจ → โรงพยาบาล → โรงเรียน

16. จากการรับสมัครสมาชิกของชมรมรักษ์โรงเรียนพบว่า มีนักเรียนสมัครเป็นสมาชิ
นสมาชิกทั้งหมด 57 คน
ในจํานวนนี้เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 13 คน ถ้าให้ x แทนจํานวนนักเรียนชายที่สมัครเป็นสมาชิก
ของชมรมรักษ์โรงเรียน สมการในข้อใดถูกต้อง
1. x + (x – 13) = 57 2. x + (x + 13) = 57
3. x + 13 = 57 4. x – 13 = 57

17. นักเรียนคนหนึ่งได้สังเกตการณ์สร้างรังของแมลงและได้บันทึกผล ดังรูป

วันที่ 6 จะมีรังทั้งหมดกี่รัง

18. การแสดงแสงสีของสวนสนุกแห่งหนึ่งประกอบด้วยเครื่องฉายแสงสีอัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องที่หนึ่งฉายแสงสีทุก 4 วินาที เครื่องที่สองงฉายแสงสีทุก 9 วินาที เครื่องที่สามฉายแสงสีทุก 12 วินาที
ถ้าเครื่องทั้งสามเริ่มฉายแสงสีแสงสีพร้อมกันเวลา 19.00 น. เวลาผ่านไปกี่วินาทีเครื่องทั้งสามจึงจะฉายแสงสี
พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

19. เสื้อตัวหนึ่งราคา 375 บาท ถ้าซื้อ 2 ตัว ลดราคาให้ 10% ซื้อเสื้อ 2 ตัว จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

20. สระว่ายน้ําของสโมสรกีฬาแห่งหนึ่ง เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากภายในสระมีขนาดกว้าง 2.55 เมตร ยาว 3 เมตร
ลึก 2 เมตร ถ้าเปิดน้ําเข้าสระว่ายน้ําให้เต็มใช้น้ํากี่ลูกบาศก์เมตร 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 21 ONET คณิตศาสตร์ 58 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET
NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
ข้อสอบวิวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (ONET
ONET)
สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 9.50 น.
ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบที่ถูกที่สุด จํานวน 16 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 80 คะแนน
1. จํานวนในข้อใดเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ 20 + 0.3 + 1 + 0.004
1. 231.004 2.. 231.4 3. 21.304 4.. 21.34

2. แผนผังแสดงเส้นทางการขี่จักรยานจากจุดเริ่มต้นถึงศาลาที่พัก

มาตรส่วน 1 ซม. : 3 กม.

การอ่านแผนผังเส้นทางการขี่จักรยานข้อใดไม่ถูกต้อง
1. เส้นทางขี่จักรยานมีระยะทางทั้งหมด 30 กิโลเมตร
2. จากจุดเริ่มต้นถึงจุดที่ 3 เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร
3. จากจุดที่ 4 ขี่จักรยานไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงจุดที่ 5
4. จากจุดที่ 5 ขี่จักรยานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึงศาลาที่พัก (จุดที่ 6)

3.

จากรูปที่กําหนดให้ ข้อใดให้เหตุผลได้ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนว่าส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ในรูป ขนานกัน
1. รูป ก เพราะ 1ˆ = 2ˆ = 180 2. รูป ข เพราะ 3ˆ + 4ˆ = 180
3. รูป ค เพราะ 55̂ + 6ˆ + 7ˆ = 180 4. รูป ง เพราะ ˆ8 = 9ˆ = 180

4. ตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ถ้าใส่น้ํา 3 ของความสูง
4
น้ําในตู้ปลาจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
1. 36,000 2.. 27,000 3. 24,000 4.. 18,000

5. พี่เก็บเงินได้ y บาท น้องเก็บเงินได้เป็นครึ่งหนึ่งของพี่ น้องเก็บเงินได้ 18 บาท พี่เก็บเงินได้กี่บาท
สมการในข้อใดไม่ถูกต้อง
1
1. 2 × y = 18 2. y
= 18 3. × y = 18 4. y ÷ 2 = 18
2 2 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 22 ONET คณิตศาสตร์ 59 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
6. จากรูป พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
กําหนดให้ แทน 1 ตารางเซนติเมตร
1. 22 2. 24
3. 26 4. 28

7. สระว่ายน้ําของโรงแรมแห่งหนึ่ง ขอบสระเป็นรูปวงกลมมีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 เมตร
พนักงานทําความสะอาดสระว่ายน้ําเดินรอบขอบสระ 1 รอบ คิดเป็นระยะทางกี่เมตร
1. 88 2. 176 3. 616 4. 2,464

8. กล่องทึบแสงใบหนึ่ง มีลูกปิงปองขนาดเท่ากันแต่สีต่างกันบรรจุอยู่ เป็นสีแดง 5 ลูก สีเขียว 6 ลูก สีน้ําเงิน 8 ลูก
และสีดํา 6 ลูก ถ้าหยิบลูกปิงปองโดยไม่มองลูกปิงปองในกล่อง ขึ้นมา 1 ลูก ข้อใดเป็นจริง
1. ลูกปิงปองแต่ละสีมีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาได้เท่า ๆ กัน 2. ลูกปิงปองสีแดงไม่มีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาอย่างแน่นอน
3. ทุกครั้งที่หยิบลูกปิงปองจะต้องได้สีน้ําเงินเสมอ 4. โอกาสที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีเขียวเท่ากับสีดํา

9. สวนแห่งหนึ่งออกแบบแปลงดอกไม้ ดังรูป แปลงดอกไม้นี้มีพื้นที่ทั้งหมด
กี่ตารางเมตร
1. 8.5 2. 11.0
3. 12.5 4. 15.0

10. ร้าน ก และร้าน ข ขายเสื้อแบบเดียวกัน
ร้าน ก ติดราคาเสื้อ 220 บาท ลดให้ 10%
3
ร้าน ข ติดราคาเสื้อ 240 บาท แต่ขายให้ผู้ซื้อในราคา ของราคาเสื้อที่ติดไว้
4
ร้านไหนขายเสื้อราคาถูกกว่า และถูกกว่ากี่บาท
1. ก ถูกกว่า 20 2. ก ถูกกว่า 42 3. ข ถูกกว่า 18 4. ข ถูกกว่า 40

11. รถบรรทุกขนาดเล็กรับจ้างขนสิ่งของต่างๆ กําหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้
 ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร คิดค่าบริการ 390 บาท
 ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการ 466 บาท
ถ้ารถบรรทุกนี้เที่ยวแรกรับจ้างขนส่งสิ่งของระยะทาง 8 กิโลเมตร และเที่ยวที่สองรับจ้างขนส่งสิ่งของ
ระยะทาง 14 กิโลเมตร จะได้รับค่าจ้างทั้งหมดกี่บาท
1. 1,246 2. 856 3. 623 4. 428

12. ข้อใดแสดงจํานวนเฉพาะระหว่าง 12 กับ 23
1. 13 17 19 2. 13 17 19 23
3. 13 15 17 19 21 4. 13 15 17 19 23 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 23 ONET คณิตศาสตร์ 59 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องหนึ่ง ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เป็น 36.995 ถ้าต้องการคะแนนเฉลี่ยเป็น
ทศนิยมหนึ่งตําแหน่ง จะตรงกับตัวเลือกในข้อใด
1. 36.8 2.. 36.9 3. 37.0 4. 37.9

14. ตาราแสดงจํานวนนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนใน 1 สัปดาห์
วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
จํานวนคน 17 30 25 8 20
จากตาราง นํามาเขียนกราฟได้ดังข้อใด

15. ร้านขายน้ํามันเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งแสดงราคาขายปลีกน้ํามัน ดังนี้
ชนิดน้ํามัน A B C D E
ราคา (บาท/ลิตร) 23.54 16.73 20.79 23.05 23.30
ข้อใดแสดงการเรียงลําดับชนิดน้ํามันที่มีราคาจากมากไปน้อย
1. A B C 2. B C D 3. C D A 4. A E D

16. จากชิ้นส่วนเรขาคณิตสองมิติที่กําหนดให้ ข้อใดสามารถนํามาประกอบขึ้นเป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
ได้ตรงตามที่กําหนด
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่กําหนด ชิ้นส่วนเรขาคณิตสองมิติ
A ทรงกลม
B ทรงกระบอก
C ปริซึมสี่เหลี่ยม
D พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
1. D และ C 2. C และ B 3. B และ A 4. A และ D 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 24 ONET คณิตศาสตร์ 59 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com
www.krupraiwan.wordpress.com
ตอนที่ 2 แบบระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน
17. แม่ค้าลงทุนซื้อขนม 4,200 บาท แล้วนํามาขายหมดได้กําไร 30% แม่ค้าได้กําไรกี่บาท

18. ต้องการปลูกต้นทุเรียนในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านละ 110 เมตร ให้ระยะห่างระหว่างต้นทุเรียนแต่
ละต้นเป็น 10 เมตร ทุกต้น โดยเริ่มปลูกจากแนวขอบของที่ดินทุกแถวดังรูปข้างล่าง จะปลูกทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ต้น

เมื่อ แทนต้นทุเรียน

19. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้าง 42 วา ความยาว 63 วา ต้องการแบ่งที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ให้เป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยไม่มีพื้นที่เหลือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านยาวด้านละกี่วา

20. รถกระบะบรรทุกทราย มีกระบะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร
ถ้าต้องการบรรทุกทรายจํานวน 54 ลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้รถขนทรายพร้อมกันกี่คัน 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 25 ONET คณิตศาสตร์ 59 
เอกสารประกอบการบรรยาย O-NET ป.6 www.krupraiwan.wordpress.com

เฉลยข้อสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2553
1. 4 2. 4 3. 2 4. 2 5. 3 6. 2 7. 4
8. 1 9. 3 10. 4 11. 2 12. 4 13. 3 14. 3
15. 3 16. 98 17. 20 18. 35 19. 5 20. 18

ปีการศึกษา 2554
1. 4 2. 3 3. 3 4. 2 5. 4 6. 1 7. 4
8. 3 9. 4 10. 4 11. 3 12. 2 13. 4 14. 24
15. 5,015 16. 60 17. 21 18. 175 19. 20 20. 72

ปีการศึกษา 2555
1. 4 2. 1 3. 3 4. 2 5. 3 6. 2 7. 3
8. 4 9. 4 10. 1 11. 4 12. 4 13. 3 14. 2
15. 1 16. 2 17. 20 18. 7 19. 126 20. 8

ปีการศึกษา 2556
1. 2 2. 4 3. 3 4. 1 5. 2 6. 3 7. 4
8. 4 9. 3 10. 2 11. 1 12. 4 13. 3 14. 1
15. 4 16. 1 17. 3,000 18. 30 19. 24 20. 36

ปีการศึกษา 2557
1. 3 2. 4 3. 2 4. 1 5. 2 6. 2 7. 4
8. 4 9. 3 10. 4 11. 3 12. 1 13. 3 14. 1
15. 3 16. 3 17. 900 18. 49 19. 12 20. 39

ปีการศึกษา 2558
1. 2 2. 3 3. 4 4. 3 5. 1 6. 3 7. 2
8. 3 9. 2 10. 4 11. 4 12. 3 13. 4 14. 2
15. 1 16. 1 17. 21 18. 36 19. 675 20. 15

ปีการศึกษา 2559
1. 3 2. 4 3. 2 4. 4 5. 1 6. 3 7. 1
8. 4 9. 2 10. 3 11. 2 12. 1 13. 3 14. 2
15. 4 16. 1 17. 1,260 18. 144 19. 21 20. 6 

โดย...ครูไพรวัล ดวงตา 26 ONET คณิตศาสตร์ 59