You are on page 1of 18

12/31/2017

12–Р Сарын мэдээ


СДМТА

УХТЭ
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ
Мэдээгүйжүүлэгийн ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò 2017 он

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÍÈÉÒ

1 Ерөнхий унтуулга 121 115 119 108 169 137 97 139 99 154 170 138 1566

2 Нугасны мэдээгүйжүүлэг 63 49 65 75 73 86 57 80 72 104 84 67 875

3 Перидурал мэдээгүйжүүлэг 0

Перидурал гуурстай
4 4 1 5
мэдээгүйжүүлэг

5 Эпидурал катетрал мэдээгүй 0

6 Амбулаторийн мэдээгүйжүүлэг 27 23 31 23 49 34 9 40 35 16 30 25 342

7 2 1 4 2 5 4 2 4 3 2 2 31
Хэсгийнээс ерөнхийд шилжсэн
8 Өвдөлт намдаалт /төвд үйлч/ 6 3 2 4 1 16

9 Плазмофарез 1 1

10 ЭДВ 31 18 16 22 21 18 18 22 15 17 16 13 227

НИЙТ 244 206 241 233 319 287 185 281 225 295 302 245 3063

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò


Мэдээгүйжүүлэгийн ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò 2017 он

180
169 170

160 154

137 139 138


140

121 119
120 115
108
104
97 99
100
86 84 Ерөнхий унтуулга
80
80 75 73 Нугасны мэдээгүйжүүлэг
72
65 67
63
60 57
49

40

20

0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò


БУСАД ТАСГААС ИРСЭН
Óëààíáààòàð õîò 2017 он

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÍÈÉÒ

1 ХБЭС 1 2 2 1 1 7

2 Тусгай тасаг 1 1

3 Бөөр, дотоод шүүрэл 1 1 1 3

4 Уушиг 1 1 1 1 4

5 Зүрх судас 1 2 2 5

6 Мэдрэл 1 1 1 3

7 19 11 12 11 23 18 9 8 7 16 10 9 153
Мэс засал
8 Хүүхэд 0

9 Хүлээн авах 1 1 1 3 3 1 1 1 1 13

10 Уламжлалт эмч/гээ 1 1

НИЙТ 24 14 16 13 24 21 15 11 9 17 15 11 190

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò


ДУРАНГИЙН КАБИНЕТИЙН ТАЙЛАН

Улаанбаатар хот 2017 он


Уян дурангийн төрөл
Уян дурангийн төрөл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 НИЙТ
1 Улаан хоолой ходоод гэдэсний дуран 373 393 495 408 499 345 338 478 462 469 600 459 5319
2 Бүлүүн гэдэсний дуран 24 18 19 18 33 25 24 21 16 29 40 36 303
3 Гуурсан хоолойн дуран 1 2 5 3 4 3 10 12 40
4 Сарын дундаж 406 410 446 443 463 451 440 449 456 458 480 4902
5 Өдрийн дундаж 19 23 24 20 23 19 18 22 23 24 29 26 270
6 Дуудлага 8 3 4 9 12 11 9 11 4 9 5 12 97
НИЙТ 406 414 520 435 544 386 374 514 485 506 655 519 5758
ХИЙГДСЭН АЖИЛБАР
Хийгдсэн ажилбар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 НИЙТ
Оношлогоо
1 Хелико бактерийн тест 2 2 2 2 3 10 26 16 9 72
2 Биопси 25 32 67 43 95 53 21 34 49 65 69 36 589
3 Хавдар оношилсон 6 1 7 3 1 3 6 1 1 2 31
Эмчилгээ
1 Цус алдалт тогтоох 2 1 3 8 7 2 1 3 4 2 2 5 40
2 УХ өргөссөн судасны боолт 10 5 8 11 21 12 7 5 10 10 11 6 116
3 Ургацаг авах 11 4 8 2 2 6 1 7 1 5 15 9 71
4 Ходоодны ёроолын судас хатууруулах тариа 4 1 2 3 1 2 1 14
5 Нарийсал тэлэх 1 1 1 2 1 1 7
6 Солкосерол тарих 1 1 2 4
7 Салси хуулах/ гадны биет авах 1 2 7 1 11
ЭРХП
1 ERCP 4 4 3 4 4 3 1 1 4 5 3 6 42
2 ЭРХП спиктертомия 3 4 3 4 3 1 1 1 1 3 3 27
3 ЦЕС аас шаварлаг чулуу гаргах 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 16
4 ЦЕС аас хатуу чулуу гаргах 2 2 1 2 1 8
5 Оддын хуниас 1 1 2
6 Endoscopic mucosal resection / EMR 1 1 7 1 10
7 Nasal bile duct drainage /ENDB 1 1
8 CBD Stent 1 1 1 3
9 Eos Stent 1 1
10 Panc stent 1 1 2
11 Endoscopic submucosal dissection /ESD 2 2
12 бусад 0

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ


ЭМТ-201.18.3. Гемодиализийн тасаг, нэгжийн тайлан
Үйлчлүүлэг

Он дамжин гемодиализэд орсон


гемодиализэд орсон өвчтөний

эмчилгээнд хамрагдсан хүний


Насны бүлэг Хүйс чийн Өвчний олон улсын ангиллаар

Стандарт эмчилгээнд орсон


5-аас дээш жил гемодиализ
харьяалал

Нас барсан өвчтөний тоо

Тухайн онд хийгдсэн нийт


Бөөрний поликистоз

Стандарт бус орсон


үйлчлүүлэгчийн тоо
Тухайн онд шинээр

Гломерулонефрит
м/д

Артерийн даралт
50 наснаас дээш

Харьяаллын бус

Чихрийн шижин
Архаг бөөрний
тээвшинцрийн
өвчтөний тоо

Харьяаллын

сеансын тоо
ихсэх өвчин

хүний тоо
15-19 нас

20-39 нас

40-49 нас
0-14 нас

Эмэгтэй

үрэвсэл
Эрэгтэй

Бусад
Бүгд

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 сар 1 40 0 0 4 4 32 24 26 2 3 33 4 22 18 18 2 13 1 6 2 31 9 440
2 сар 2 38 4 4 32 24 26 1 1 33 4 22 18 18 2 13 1 6 3 30 8 401
3 сар 3 26 2 2 22 14 12 1 1 25 4 15 11 11 1 12 2 1 23 3 339
4 сар 4 28 2 3 24 15 14 3 21 5 18 11 7 2 10 1 4 5 22 7 324
5 сар 5 29 2 3 24 16 13 1 24 5 18 11 7 2 10 1 4 5 22 7 329
6 сар 6 31 2 4 25 19 12 3 26 5 20 11 8 2 10 1 4 7 26 5 345
7 сар 7 32 3 5 24 19 13 4 28 5 21 11 8 3 10 1 4 5 24 7 363
8 сар 8 36 4 6 26 22 14 5 31 5 22 14 8 3 10 1 4 9 25 11 397
9 сар 9 38 6 6 26 23 15 7 31 5 22 16 8 3 10 1 4 12 28 10 398
10 сар 10 39 7 6 26 24 15 4 35 5 22 17 8 3 10 2 4 12 23 16 405
11 сар 11 41 7 6 28 24 17 3 38 5 24 17 8 3 10 2 4 13 35 6 416
12 сар 12 41 7 6 28 24 17 1 35 5 23 18 8 3 10 2 4 14 30 11 433

НИЙТ 419 0 0 50 55 317 248 194 4 36 360 57 249 173 117 29 128 14 50 88 319 100 4590

Баганы дагуу: 1=(2+3+4+5+6)=(7+8)


Клиникийн II Нэгдсэн Эмнэлгийн Дурангийн мэс заслын тайлан
Улаанбаатар хот 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 НИЙТ
1 Цөсний хүүдий авах 71 67 69 93 101 83 52 61 56 81 88 67 889
2 Single Incision Laparoscopic Surgery 2 2 4
3 ЦХА+ИОХАГ 1 1
4 Оношлогооны дуран ба бусад 6 1 2 1 1 1 3 2 4 1 22
5 Цавины ивэрхий нөхөх 1 4 1 3 1 1 2 13
6 Элэгний тайрах 1 4 1 3 9
7 Мухар олгойн ургацаг тайрах 3 8 10 2 9 10 6 2 6 4 7 4 71
8 Момоэктоми тубэктоми 3 2 1 2 2 1 2 13
9 Наалдцат түгжрэл 2 1 3
10 Нарийн гэдэснээс гадны биет авах 0
11 умайг умайн хүзүүтэй авах 5 7 7 7 6 3 3 2 3 6 8 1 58
12 Өндгөвчний уйланхай тайрах 4 1 1 1 7 1 2 3 3 4 2 6 35
13 Умайн гуурсан хоолой тайрах 0
14 Өнгөвч умайн гуурсан хооолой тайрах 2 2 4
15 Өрцний ивэрхий 1 2 1 1 1 6
17 Үений дуран 1 1 1 1 2 1 7
19 Урологтйн дуран 6 4 4 4 6 12 1 3 10 4 54
21 ERCP 4 5 3 1 1 4 5 3 5 31
20 Бусад 2 1 3 2 1 1 3 2 3 18
НИЙТ 98 97 100 120 146 118 70 78 77 118 117 99 1238

200 y = -0.5245x + 106.58


146
120 118 118 117
100 98 97 100 99
70 78 77

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЭМТ-201.8. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн

Жирэмсэн Жирэмсний хяналтад шинээр Нийт жирэмсэн

жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн тоо

дотор өрхийн эмчид үзүүлсэн


эмэгтэй бүртгэгдсэн эмэгтэйчүүдийн тоо эмэгтэйчүүдээс

Оны эцэст хяналтад байгаа

Төрсний дараа 42 хоногийн


Хяналтад орсон
Насны бүлэг Үүнээс
Эрүүл мэндийн хугацаагаар
байгууллага м/д Тайлант оны эхэнд
хяналтад байсан

Нас барсан-Бүгд
Шилжиж ирсэн

Шилжиж явсан

Үүнээс: Гэртээ
Үр хөндүүлсэн

эхчүүдийн тоо
дээш сартайд
50 ба түүнээс

Эхний 3 сард

Төрсөн-Бүгд
7 ба түүнээс

6 ба түүнээс
4-6 сартайд

дээш удаа

Зулбасан
Хяналтад

үзүүлсэн
ороогүй
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

дээш
Бүгд
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 сар 1 44 4 5 1 3 1 5 9 9 1 43

2 сар 2 43 6 2 2 2 5 1 4 4 45

3 сар 3 45 2 10 2 2 3 2 1 8 2 7 7 50

4 сар 4 50 1 1 6 1 3 1 1 7 9 9 1 46

5 сар 5 46 10 3 1 5 1 8 2 10 10 1 45

6 сар 6 45 2 1 1 1 3 41

7 сар 7 41 0 5 5 36

8 сар 8 36 2 13 3 3 4 2 1 12 1 8 8 39

9 сар 9 39 2 2 2 1 1 2 4 3 3 38

10 сар 10 38 1 10 7 3 8 2 12 12 35

11 сар 11 35 10 1 4 1 4 9 1 3 3 42

12 сар 12 42 10 1 4 1 2 2 10 6 6 46

44 9 8 85.5 0 11 31 14 23 6 0 0 77 8 1 76 0 76 3 0 0 0 51.5 0

Баганы дагуу: 4=(5+...+12)=(14+15+16); 24=(1+2-3+4-17-20-21-22)


ЭМТ-201.13. Шинжилгээнд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүд
Үзүүлэлт м/д Анх Анх Анх Анх Анх Анх Анх Анх Анх Анх Анх Анх НИЙТ
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тайлант онд бүртгэгдсэн жирэмсэн
1
эмэгтэйчүүдийн тоо 5 6 10 6 10 1 0 13 2 10 10 10 83
Шинжилгээнд хамрагдсан 2
5 6 10 6 10 1 0 13 2 10 10 10 83
Цусны шинжилгээ
Үүнээс: Цус багадалттай
3
(Hb хэмжээ 110г/л-ээс бага) 2 1 1 1 5
Шинжилгээнд хамрагдсан 4 5 6 10 6 10 1 0 13 2 10 10 10 83
Вирүст хепатит В
Үүнээс:эерэг 5 0
Шинжилгээнд хамрагдсан 6 5 6 10 6 10 1 0 13 2 10 10 10 83
Вирүст хепатит С
Үүнээс:эерэг 7 0
Шинжилгээнд хамрагдсан 8 5 6 10 6 10 1 0 13 2 10 10 10 83
Тэмбүүгийн шинжилгээ
Үүнээс:эерэг 9 0
Шинжилгээнд хамрагдсан 10 5 6 10 6 10 1 0 13 2 10 10 10 83
ХДХВ/ДОХ-ын шинжилгээ
Үүнээс:эерэг 11 0

Заг хүйтэн илрүүлэх Шинжилгээнд хамрагдсан 12 5 6 10 6 10 1 0 13 2 10 10 10 83


шинжилгээ Үүнээс:эерэг 13 0

Трихомониаз илрүүлэх Шинжилгээнд хамрагдсан 14 5 6 10 6 10 1 0 13 2 10 10 10 83


шинжилгээ Үүнээс:эерэг 15 0
Рентген шинжилгээ 16 0
Идэвхтэй сүрьеэтэй 17 0
Хамаарал үзсэн 18 0
Резус
Резус (-) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭМТ-201.18.1. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан 2017

Яаралтай түргэн

ЯТ-ийн тусгаарлах өрөөгөөр үйлчлүүлсэн өвчтөний


72 цагийн дотор давтан үйлчлүүлсэн өвчтөний тоо
Шийдвэрлэс
Насны бүлэг тусламжийн тасагт Эрэмбэлэн ялгалтаар Өвчлөлийн төрлөөр Шийдвэрлэсэн байдал

Яаралтай тусламжийн онош тодруулах өрөөгөөр


эн хугацаа
ирсэн хэлбэр
Бусад
эмнэлэг

ЯТ-ийн тасаг, нэгжээр үйлчилгээ аваад


рүү

Эрчимт эмчилгээний тасагт хэвтсэн


шилжсэн

тоо /өвчлөлийн хүснэгт бөглөх/

Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн


Дотоод шүүрлийн тогтолцоо
Аймаг м/д

Хоол боловсруулах замын


Нас барсан өвчтөний тоо
үйлчлүүлсэн өвчтөний тоо

Цус төлжүүлэх эрхтний

Эх барих эмэгтэйчүүд

буцсан өвчтөний тоо


Бусад тасагт хэвтсэн
Арьсны замын өвчин
Шээс бэлгийн замын
Түргэн тусламжаар

Эрэмбэ 4 /Цагаан/
Эрэмбэ 3 /Ногоон/
Эрэмбэ 1 /Улаан/

Архины хордлого
16, түүнээс дээш

Бусад эмнэлгээс

Сэтгэцийн өвчин

Халдварт өвчин
Эрэмбэ 2 /Шар/

Харьяа эмнэлэг

24 цагаас дээш
Амбулаториор

Зүрх зогссон
5-16 хүртэлх

Осол гэмтэл
0-5 хүртэлх

Зүрх судас

Мэс засал

Ажиглалт

3-12 цаг
Мэдрэл

эмнэлэг
Хавдар

1-3 цаг
Өөрөө
Бүгд

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 сар 285 285 88 146 38 13 15 1 1 20 261 1 79 7 36 7 93 1 3 1 7 2 1 4 6 100 170 8 10 216 69

2 сар 182 185 46 94 32 10 82 9 173 15 6 25 2 5 70 2 5 2 3 5 3 5 3 61 182 10 10 130 50 2

3 сар 299 299 78 178 35 8 1 34 261 82 3 56 6 1 141 2 3 4 3 1 6 2 103 169 13 6 210 82 7

4 сар 261 261 61 143 47 10 3 2 24 235 90 7 25 3 91 1 4 1 2 6 7 11 7 32 208 7 7 199 55 7

5 сар 239 239 39 141 42 10 1 1 26 212 110 8 18 2 95 1 5 1 3 14 4 39 140 6 8 204 32 0

6 сар 166 166 45 162 31 9 35 4 22 259 21 4 3 87 1 5 29 4 12 160 10 3 65 101

7 сар 288 288 69 203 10 6 3 14 271 60 18 45 4 134 3 14 10 6 2 97 161 8 14 208 74 6

8 сар 306 1 305 89 180 29 8 306 1 1 1 5 53 248 72 16 63 6 2 119 3 3 2 14 3 1 23 5 119 149 17 16 147 64 1

9 сар 256 256 77 136 33 10 256 1 64 190 75 14 46 2 66 1 8 1 3 8 1 19 9 83 164 17 120 70 1

10 сар 307 307 83 152 55 17 307 1 1 1 63 243 95 20 45 14 96 7 2 1 14 3 1 19 7 118 131 31 20 147 80 0

11 сар 281 281 58 138 74 11 281 2 1 1 74 206 94 5 12 15 108 5 6 2 4 1 28 6 41 155 5 11 195 74 12

12 сар 275 275 52 180 32 11 275 1 2 3 2 24 249 51 9 8 5 1 53 3 2 3 5 25 4 46 134 29 29 175 69 25


3145

3147

1853

1557

2808

1153

1923

2016
785

458

123

427

844

117

379

189

161

134

820
Үйлчлүүлэгчийн тоо
11

21

63

15

12

51

46
42
10
32
19

59

61
0

3
Баганы дагуу: 1=(2+3+4); 1=(5+6+7+8)=(13+14+15+16+17)=(18+...+31)=(32+...+37)=(38+39+40)
ЭМТ-201.18.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан

201.18.2.2. Хийгдсэн үйл онош болон лабораторийн шинжилгээ

Төрөл м/д Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо

А Б НИЙТ
Цусны сахарын түргэвчилсэн шинжилгээ 1 57 30 23 24 34 46 37 41 41 33 36 30 432
Цусны ерөнхий шинжилгээ 2 318 222 196 316 206 335 202 166 189 221 194 205 2770
Улаан эсийн тунах хурд 3 0
Лейкограмм 4 0
Коагулаграмм 5 123 91 86 125 127 112 103 95 114 132 126 113 1347
Шээсний ерөнхий шинжилгээ 6 8 6 17 13 21 14 15 5 99
Биохимийн шинжилгээ 7 178 133 139 173 180 166 166 125 164 196 204 173 1997
Зүрхний цахилгаан бичлэг 8 101 102 207 257 220 168 161 295 151 174 130 1966
ДОХ, В,С вирус 9 95 101 140 150 130 123 132 130 211 150 68 1430
Бактериологи 10 17 18 20 20 5 8 10 25 19 45 12 10 209
Тархи нугасны шингэний шинжилгээ 11 0
Хэт авиан шинжилгээ 12 12 33 56 40 10 24 54 98 52 71 52 53 555
Дурангийн шинжилгээ 13 2 2 13 8 9 8 7 10 4 7 2 11 83
Рентгеноскоп 14 19 29 2 14 45 35 75 35 52 36 47 389
Компьютер томографи 15 3 4 7 17 18 18 14 18 99
Соронзон резонанст томографис (MRI) 16 3 3
Бусад 17 0
Бүгд 18 922 761 880 858 983 974 932 958 1082 1151 1015 863 11379

Мөрийн дагуу: 18=(1+...+17)


ЭМТ-201.18.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан

201.18.2.1. Үзүүлсэн тусламж

Үзүүлэлт м/д Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо Тоо

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 НИЙТ
Амьсгал, зүрх судас, сэхээн амьдруулалт 1 1 1
Шархны анхдагч цэгцэлгээ 2 0
Боолт 3 1 1
Чиг 4 0
Новокайны хориг 5 0
Хүчилтөрөгч эмчилгээ 6 32 50 82
Төвийн венд гуурс тавьсан 7 2 2
Дефибриллятор 8 1 1
Дурангийн эмчилгээ 9 2 1 2 5
Амьсгалын аппаратанд авсан 10 2 2
Амьсгалын зам чөлөөлөх лавшруулсан тусламж 11 1 1
Давсганд гуурс тавих 12 4 4 3 3 3 4 6 9 5 3 44
Цээжний хөндийн хатгалт 13 2 2
Хэвлийн хөндийн хатгалт 14 2 1 3
Хүчилтөрөгч эмчилгээ 15 33 30 44 30 108 100 142 53 32 35 94 95 796
Эмийн эмчилгээ : 16 0
Булчин тариа 17 42 23 34 13 31 16 37 33 33 34 46 40 382
Үүнээс

Судас тариа 18 169 60 86 45 90 97 85 81 75 79 74 11 952


Арьсан доор 19 39 15 42 6 20 24 15 15 12 22 43 35 288
Шингэн сэлбэлт 20 343 75 110 70 118 133 141 115 121 144 156 149 1675
Тусламжийн бусад хэлбэр 21 0
Бүгд 22 635 210 322 173 376 380 433 313 323 324 431 395 4237

Мөрийн дагуу: 16=(17+18+19+20)


Мөрийн дагуу: 22=(1+...+21)
…2017….оны .….сарын ......өдөр

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСГИЙН 2017 ОНЫ МЭДЭЭ

НАС БАРАЛТ МЭДЭЭ


Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нас баралт
8 4 3 3 5 4 8 7 5 3 5 7 62

Хоног болоогүй 0 0 0 0 1 2 2 6 0 1 2 3 17
нас баралтын
Эмгэгсудлалынши 7 3 3 1 4 3 2 8 3 1 1 8 44
нжилгээндорсон

Эмгэгсудлалынши 1 1 0 2 1 1 6 -1 2 2 4 -1 18
нжилгээндороогүй

Үндсэн оношийн 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
зөрөө тоо
7 3 3 1 4 3 2 8 3 1 1 8 44
Онош тохирсон

Задлан 87.5 75.0 100.0 33.3 80.0 75.0 25.0 114.3 60.0 33.3 20.0 114.3 71.0
шинжилгээний
хувь
ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Амбултор хүн
45 47 83 70 88 45 33 66 67 77 76 73 770

Амбултори блок
73 57 101 95 130 66 34 67 74 86 88 81 952

Стационари хүн
188 142 283 198 197 271 141 231 189 224 228 204 2496

Стационари блок
676 380 403 318 618 626 480 573 429 821 817 767 6908

Цитологи хүн
100 166 101 92 159 122 133 114 208 133 129 114 1571

Цитологи блок
111 178 101 92 161 142 133 114 208 133 136 114 1623

Секцон
7 3 3 3 2 3 3 7 1 1 1 6 40

Секцон блок
116 44 64 25 22 47 53 152 21 12 12 146 714

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Гарын үсэг yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes

Мэдээ өгсөн .........................../ /

Мэдээг шалгасан Их эмч................................./ /

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСЭГ


Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлгийн 2017 оны Мэс заслын үйл ажиллагаа
Улаанбаатар хот 2017 он
Хагалгааны төрөл
1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар НИЙТ
1 Нээлттэй мэс засал 106 72 97 87 107 133 100 160 110 164 167 115 1418
2 Мэс ажилбар 17 8 5 5 5 15 8 8 5 9 13 4 102
3 Дурангийн мэс засал 98 102 100 120 146 116 69 77 76 114 117 98 1233
Хоол боловсруулах эрхтний 79 81 80 102 115 96 59 63 62 91 99 79 1006
Үүнээс

Шээс бэлгэсийн эрхтний 6 4 4 7 7 12 1 3 0 7 2 4 57


Эмэгтэйчүүдийн 9 11 12 9 14 4 7 5 8 11 10 9 109
Бусад 4 6 4 2 10 4 2 6 6 5 6 6 61
4 НИЙТ 221 182 202 212 258 264 177 245 191 287 297 217 2753

Хоол боловсруулах эрхтний дурангийн мэс засал Нээлттэй мэс засал

140 180
120 160
y = 5.8182x + 80.348
100 140
120
80
100
60 80
40 60
20 40
20
0
0
0 2 4 6 8 10 12 14
0 2 4 6 8 10 12 14
Тайлбар:

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ


Òàðèаíû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò 2017

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÍÈÉÒ

1 Áóë÷èí òàðèà 33 293 22 38 44 108 64 106 44 0 3 5 760

2 Ñóäàñ òàðèà 1035 864 932 930 696 236 84 174 45 0 64 37 5097

3 Àðüñàí äîðõ òàðèà 12 13 11 34 36 1 3 2 0 5 1 118

4 Äóñàë òàðèà 140 88 151 207 215 201 65 100 50 0 23 33 1273

5 Á¿õ õàòãàëò 1080 1170 965 1002 776 344 178 383 248 0 95 76 6317

6 Öóñ àâñàí õ¿í 880 757 776 680 470 40 30 77 0 112 3822

7 ¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í 994 1118 939 955 743 384 425 385 157 0 207 76 6383

8 ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà 5 3 1 1 2 2 1 3 0 18

9 Äàðàëò õýìæñýí 1 0 0 2 2 4 0 3 1 13

ÍÈÉÒ 994 1118 939 955 743 384 425 385 157 0 207 76 6383

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

1500

1000

500
y = -104.52x + 1211.3
0
0 2 4 6 8 10 12 14
-500
Шинээр нэвтрүүлсэн оношлогоо эмчилгээний технолог
Улаанбаатар хот 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2012
1 Hemodiyaliz 127
2 Ramirez surgery 6
3 Hepatic surgery by harmonic scalpel 3
4 Leep 2
5 CT with tridimensional reconstruction 20
6 CVERA, PTH, HbA1c 50
7 Colposcopy 7
8 Test of Uroplasm, micoplasm 93
9 Pathological mashin 2889
2013
1 Surgical laprascopy by Karl Storz 314
2 Renal lithotripsy by Karl Storz 3
3 Gas analyzer 40
4 p ANCA, c ANCA, ANA, Anti-MCV 3
Before
5 AV fistula 5
6 Histoacryl treapy 6
7 Bougierung GIT 1
8 proctological endoscopy by Saline 137
2014
1 Single-port laparoscopy 43
2 Laboratory /20/ 187
3 Holter EKG 126
Before
4 Kidney biopsy 9
5 Coprologic Methods for Detection of HP 137
6 Endoscopic sclerotherapy 120
2015
1 Cholecystectomy by minimal laparoscopic set 5
2 LC with ERCP 31
3 Pacemaker 2
4 Knee replacement surgery 2
5 Urological 15
Before
6 Pancreatic duct stent 1
7 Electrotherapy facial palsy 45
8 Ercp brush cytology and ESD by Methylene blue 1
9 EEG night 12
10 Tunneled catheter 2
2016
1 Хэвлийн диализ 2
2 Дурангаар ходоод Бильрот 2 2
Before
3 Хагалгааны дараах ивэрхийг дурангаар нөхөх 5
4 Бариатрик мэс засал 2
2017
Рентген флюорографийн аппаратаар
1 кардиоторакаль. индекс тодорхойлох, 152
Уушигны захын байрлалтай голомтот
2 өөрчлөлтийн хэт авиан оношлогоо 18
Ходоод, дээд гэдэсний замын дурангийн
3 оношилгоо, эмчилгээнд симетикон(эм) ашиглах 1859
Бүдүүн, шулуун гэдэсний дуран ба ЭРХП
4 ажилбарт бускопан (эм) ашиглах 36
Before
5 Procalcitonin уураг 47
6 Cystatin C уураг 38

7 Захын судасны Доплер хэт авиан шинжилгээ 24

Ходоодны ёроолын варикозид цавуу тарьсны


8 дараа хяналтыг рентгеноскопигоор хийх 17
Зарим аритмыг эмчлэх кардиоверсийн аргыг
9 практикт нэвтрүүлэх 4

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН АЛБА


2017 оны шуурхай мэдээ
Óëààíáààòàð õîò 2017

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÍÈÉÒ

1 Цусны ерөнхий шинжилгээ 2596 1825 2289 2288 2260 1986 1651 2367 2338 2580 2524 2145 26849
2 Бүлэгнэлийн шинжилгээ 770 525 635 586 445 595 498 584 765 848 1081 773 8105
3 Шээсний ерөнхий шинжилгээ 1888 1360 1873 1763 1868 1443 1194 1777 1709 2026 1930 1581 20412
4 ДОХ 272 372 285 219 319 262 267 267 356 528 571 321 4039
5 Бусад /тохироо, бүлэг/ 283 110 256 204 226 262 267 34 198 315 277 196 2628
6 Клиник хими 5809 4192 5338 5060 5118 4548 3877 5029 5366 6297 6383 5016 62033
7 Биохоми 2826 1812 2387 2261 2427 19536 1941 2505 2428 2846 2481 2375 45825
8 Иммунлоги 986 741 928 749 965 737 838 983 947 1150 4587 1187 14798
9 H.Pylor 3 14 2 9 43 6 3 8 46 54 44 232
10 Биохоми 3815 2567 3317 3019 3435 20273 2785 3491 3383 4042 7122 3606 60855
11 Нян судлал 1435 816 1503 1581 1306 789 760 1191 1077 1400 1250 864 13972
12 Бүгд 1435 816 1503 1581 1306 789 760 1191 1077 1400 1250 864 13972
13 Гис -амб 44 47 83 70 88 45 33 55 67 77 76 73 758
14 Гис -ста 182 142 283 198 167 271 141 176 189 224 228 204 2405
15 Цитологи 100 166 101 92 159 122 133 14 208 133 129 114 1471
16 Задлан 7 3 3 3 2 3 3 7 2 1 1 6 41
17 Бүгд 333 358 470 363 416 441 310 252 466 435 434 397 4675
18 Вакцин 56 64 73 59 62 57 49 52 46 62 45 60 685
19 Бүгд 56 64 73 59 62 57 49 52 46 62 45 60 685

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ