You are on page 1of 21

2η ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ΢

ΑΝΑΒΑΘΜΙ΢Η΢ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ΢


SUPERLEAGUE ΔΛΛΑΓΑ (4/12/2015)
ΕΝΟΣΗΣΕ΢

 SUPERLEAGUE PLAY-OFFS

 ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΡΟ΢ΣΕΡ

 ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΩΝ

 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩ΢Η ΣΗ΢ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ΢ ΔΟΜΗ΢ ΣΗ΢ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ


SUPERLEAGUE PLAY-OFFS

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ ζνασ αρικμόσ ευρωπαϊκϊν λιγκϊν επεξεργάςτθκε και ςε κάποιεσ
περιπτϊςεισ ειςιγαγε το ςφςτθμα των Play-Offs για να κακορίςει τθν τελικι βακμολογικι
κατάταξθ των ομάδων κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ωσ ακολοφκωσ:
 Για να μειωκοφν τα «νεκρά» παιχνίδια κατά τθν διάρκεια τθσ κανονικισ περιόδου με
αποτζλεςμα να αυξθκεί ο ανταγωνιςμόσ και να αποκτιςει το πρωτάκλθμα μεγαλφτερο
ενδιαφζρον

 Για να αυξθκοφν οι αγϊνεσ μεταξφ των ποιοτικϊν ομάδων και άρα να ενιςχυκεί θ
ποιότθτα του πρωτακλιματοσ και θ ανταγωνιςτικότθτα των ομάδων ςε ςχζςθ με τουσ
αντιπάλουσ που κα κλθκοφν να αντιμετωπίςουν ςτθν Ευρϊπθ

 Για να διαςφαλίςουν ςτον κάτοχο των τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων περιςςότερα


εγγυθμζνα παιχνίδια και μάλιςτα μεταξφ των πιο ποιοτικϊν και δθμοφιλϊν ομάδων,
ανεβάηοντασ τθν αξία του «προϊόντοσ» και εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα περιςςότερα
ζςοδα για τισ ομάδεσ
SUPERLEAGUE PLAY-OFFS

ΣΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ΢ ΔΟΜΗ΢ ΣΩΝ PLAY-OFFS ΣΗ΢ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ


 Η μθ ςυμμετοχι τθσ πρϊτθσ ομάδασ τθσ κανονικισ περιόδου ςτα Play-Offs τθσ
Superleague ςτερεί από τθν διοργάνωςθ τθν κορφφωςθ του ενδιαφζροντοσ για τθν
ανάδειξθ του πρωτακλθτι και μειϊνει τθν εμπορικι τθσ αξία
 Τπό προχποκζςεισ το ιςχφον ςφςτθμα των Play-Offs μπορεί να δθμιουργιςει ςθμαντικό
αρικμό «νεκρϊν παιχνιδιϊν»
 Ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ ειδικισ βακμολογίασ αλλοιϊνει ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν
βακμολογία τθσ κανονικισ περιόδου
SUPERLEAGUE PLAY-OFFS

Η ΠΡΟΣΑ΢Η ΣΗ΢ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ΢ Α.Ο.


 Πρωτάκλθμα 14 ομάδων
 Play-offs με ςυμμετοχι των ομάδων 1-6 (δομι μίνι-πρωτακλιματοσ) που κα κρίνει τον
πρωτακλθτι και όλα τα ευρωπαϊκά ειςιτιρια (πλθν του ειςιτθρίου του κυπελοφχου υπό
προχποκζςεισ)
 Η ομάδα που τερμάτιςε τελευταία ςτθν κανονικι περίοδο (14θ) υποβιβάηεται αυτόματα
 Οι ομάδεσ που τερμάτιςαν ςτθν 12θ και 13θ κζςθ κα παίξουν μεταξφ τουσ αγϊνεσ
μπαράη παραμονισ. Ο νικθτισ των δφο αναμετριςεων παραμζνει ςτθν SL ενϊ ο
θττθμζνοσ υποβιβάηεται ςτθν FL
 Από τθν FL κα προβιβάηονται ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 2 ομάδεσ
SUPERLEAGUE PLAY-OFFS

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟ ΢ΣΑΔΙΟ
 Σο πρωτάκλθμα τθσ επόμενθσ περιόδου 2016-2017 κα διεξαχκεί με 16 ομάδεσ
 ΢το τζλοσ του πρωτακλιματοσ κα υποβιβαςτοφν 4 ομάδεσ ωσ εξισ:
 Οι ομάδεσ 15 και 16 κα υποβιβαςτοφν απευκείασ
 Οι ομάδεσ 11 ζωσ 14 κα ςυμμετάςχουν ςτα play-offs παραμονισ(δομι μίνι-
πρωτακλιματοσ) και οι πρϊτοι δφο κα παραμείνουν ςτθν κατθγορία. Βακμολογία
κανονικισ περιόδου διά 2
 Από τθν FL κα προβιβαςτοφν κανονικά 2 ομάδεσ
SUPERLEAGUE PLAY-OFFS
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ΢ ΔΟΜΗ΢
 Η ανάδειξθ του πρωτακλθτι μζςω των play-offs κα μεγιςτοποιιςει τθ ςθμαςία τουσ,
διατθρϊντασ το ενδιαφζρον όλων των φιλάκλων ωσ το τζλοσ και αυξάνοντασ τθν
εμπορικι τουσ αξία
 Περιςςότεροι αγϊνεσ μεταξφ των πιο ανταγωνιςτικϊν ομάδων (όπωσ αυτζσ προζκυψαν
από τθν κανονικι περίοδο) - ενιςχφεται θ ποιότθτα του πρωτακλιματοσ και θ
ανταγωνιςτικότθτα των ομάδων ςε ςχζςθ με τουσ αντιπάλουσ που κα κλθκοφν να
αντιμετωπίςουν ςτισ Ευρωπαϊκζσ διοργανϊςεισ
 Η διεφρυνςθ του αρικμοφ των ομάδων που ςυμμετζχουν ςτα play-offs από 4 ςε 6, κακϊσ
και θ ειςαγωγι των «Ξπαράη Παραμονισ» κα δϊςει επιπλζον κίνθτρα και αντικίνθτρα
ςτισ ομάδεσ και κα μειϊςει τα «νεκρά» παιχνίδια
 Η διαίρεςθ τθσ βακμολογίασ τθσ κανονικισ περιόδου δια δυο είναι ςαφϊσ πιο δίκαιθ
από το ιςχφον ςφςτθμα και επίςθσ ςυμβάλει ςτθ μείωςθ των «νεκρϊν» παιχνιδιϊν
 ΢χεδόν Κδιοσ αρικμόσ αγϊνων με το ιςχφον ςφςτθμα (26 κανονικι περίοδοσ + 10 play-offs
+ 2 Ξπαράη)
ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΡΟ΢ΣΕΡ

 Σον ΢επτζμβριο του 2009 θ Premier League ανακοίνωςε ότι από τθν επόμενθ
περίοδο (δλδ. τθν περίοδο 2010-2011) κα ετίκεντο ςε εφαρμογι για πρϊτθ
φορά κανονιςμοί όςον αφορά το μζγεκοσ και τθ ςφνκεςθ των ρόςτερ που οι
ομάδεσ δφνανται να χρθςιμοποιοφν ςτισ αγωνιςτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ για
το πρωτάκλθμα.

 Η ειςαγωγι των κανονιςμϊν αυτϊν ιρκε ωσ απάντθςθ ςτθν ζντονθ κριτικι


που δεχόντουςαν οι μεγάλεσ ομάδεσ τθσ Premier League ςχετικά με τα
υπερβολικά μεγάλα ρόςτερ τουσ (χαρακτθριςτικά το 2009 θ Liverpool
ζφταςε ςτο ςθμείο να ζχει 62 επαγγελματίεσ ποδοςφαιριςτζσ).

 Η πολιτικι αυτι είχε ςαν αποτζλεςμα να δίνονται ελάχιςτεσ ευκαιρίεσ ςε


νεαροφσ ποδοςφαιριςτζσ και ταυτόχρονα οι μεγάλεσ ομάδεσ να
ςυςςωρεφουν όλο το διακζςιμο ταλζντο (εγχϊριο και μθ), ςτερϊντασ το
ταυτόχρονα από τουσ ανταγωνιςτζσ τουσ και άρα διαταράςςοντασ τθν
«ανταγωνιςτικι ιςορροπία» (competitive balance) του πρωτακλιματοσ.
ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΡΟ΢ΣΕΡ
Οι περιοριςμοί που υιοθετήθηκαν, βαςίςτηκαν ευρέωσ ςτουσ κανονιςμοφσ
του UCL και του UEL, και είναι οι ακόλουθοι:

1. Μάκε ομάδα ζχει το δικαίωμα να δθλϊςει πριν ξεκινιςει το πρωτάκλθμα


25 ποδοςφαιριςτζσ άνω των 21

2. 8 από τουσ 25 κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι γθγενείσ

3. Από εκεί και πζρα, οι ομάδεσ ζχουν το δικαίωμα να δθλϊςουν απεριόριςτο


αρικμό ποδοςφαιριςτϊν κάτω των 21

4. Αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ του ρόςτερ επιτρζπονται μόνο κατά τθν διάρκεια τθσ
μεταγραφικισ περιόδου του Ιανουαρίου

΢τθν ειςαγωγι των κανονιςμϊν αυτϊν ςυμφϊνθςαν και οι 20 ομάδεσ τθσ


Premier League κακϊσ κρίκθκε ότι είναι προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ και
μεςοπρόκεςμα κα ωφελιςουν και τθν εκνικι ομάδα τθσ Αγγλίασ
ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΡΟ΢ΣΕΡ
΢τθν Γερμανία, ιδθ από τθν περίοδο 2006-2007 εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ περί
γθγενϊν ποδοςφαιριςτϊν (min. 4 το 2006-2007, 6 το 2007-2008 και 8 το 2008-2009
– οι μιςοί εκ των οποίων εκτόσ από γθγενείσ κα πρζπει να προζρχονται από τθν
Ακαδθμία τθσ κάκε ομάδασ) ενϊ και ςτθν Πορτογαλία κάκε ομάδα πρζπει να ζχει
ςτο δυναμικό τθσ το λιγότερο 8.

Η ΠΡΟΣΑ΢Η ΣΗ΢ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ΢ Α.Ο.


 Σο μζγιςτο 30 Ποδοςφαιριςτζσ άνω των 21

 8 εξ αυτϊν πρζπει να είναι γθγενείσ και 4 από τουσ 8 να προζρχονται από τθν
Ακαδθμία τθσ κάκε ομάδασ

 Απεριόριςτοσ αρικμόσ ποδοςφαιριςτϊν κάτω των 21


ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΩΝ

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙ΢ΣΟΤ ΣΩΝ ΔΑΝΕΙ΢ΜΩΝ

 Ξείωςθ κινιτρων ανάπτυξθσ ποδοςφαιριςτϊν

 Ζλλειψθ διάρκειασ και αγωνιςτικισ ςτακερότθτασ των δανειηομζνων ομάδων

 Δυνατότθτα «μονοπωλιακισ» διαχείριςθσ τθσ αγοράσ των ποδοςφαιριςτϊν

 Διατάραξθ ςυνκθκϊν ανταγωνιςτικότθτασ μεταξφ των ομάδων

 Αλλοίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ ιςορροπίασ του πρωτακλιματοσ

 Δθμιουργία αμφιβολιϊν για τθν αξιοπιςτία του πρωτακλιματοσ


ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΩΝ
ΕΡΕΤΟΑ ΣΗ΢ ECA ΓΙΑ ΣΟΤ΢ ΔΑΟΕΙΜΟΤ΢ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΕ΢
Ο αρικμόσ των δανεικϊν ποδοςφαιριςτϊν που είναι κεμιτό να ζχει ςτο ρόςτερ τθσ
μια ομάδα είναι ζνα κζμα που απαςχόλθςε και τθν ECA (European Club
Association).

΢τθν ςυνεδρίαςθ του εκτελεςτικοφ ςυμβουλίου τθσ ECA που ςυνιλκε ςτο Σορίνο
τον Δεκέμβριο του 2013, παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που
πραγματοποίθςε θ ECA ςχετικά με τουσ κανονιςμοφσ περί δανεικϊν
ποδοςφαιριςτϊν που ιςχφουν ςε κάκε εκνικι ομοςπονδία.

Regulations on domestic loan systems


ECA Executive Board Meeting, Turin, 3rd of December 2013
ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΩΝ
ΑΡΙΘΞΗΣΙΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΞΟΙ
England (Premier League) max. 4 in
France (Ligue 1) max. 5 in & 7 out
Serbia max. 4 in
Ireland max. 4 in & 5 out
Bosnia-Herzegovina max. 4 in/out

 Η PL δεν επιτρζπει ςτισ ομάδεσ να παραχωριςουν ζναν ποδοςφαιριςτι ωσ


δανεικό τθν ίδια μεταγραφικι περίοδο κατά τθν οποία τον πρωτοαπζκτθςαν
(Premier League HandBook Season 2013/14, Section V. art.7.1).

Regulations on domestic loan systems


ECA Executive Board Meeting, Turin, 3rd of December 2013
ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΩΝ
ΑΡΙΘΞΗΣΙΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΞΟΙ ΑΠΟ ΜΑΙ ΠΡΟ΢ ΕΟΑ ΑΝΝΟ CLUB
England (Premier League) max. 1 player
Cyprus, France, Serbia κ.α. max. 2 players
Belgium, FYROM max. 2 players
Bulgaria max. 3 players only if teams play in the
same group
Bosnia-Herzegovina max. 4 players
Netherlands max. 5 players only if teams play in the
same competition
Croatia max. 6 players

Regulations on domestic loan systems


ECA Executive Board Meeting, Turin, 3rd of December 2013
ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΩΝ
ΕΠΙΣΡΕΠΟΞΕΟΗ ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΔΑΟΕΙ΢ΞΩΟ
Slovakia min. 1 month
Iceland min. 1 month, max. 1 season
Azerbaijan, France min. 1 season
Bosnia-Herzegovina, FYROM, Italy, max. 1 season
Montenegro, Serbia, Spain
Cyprus min. & max. 1 season
Romania min. 1 season, max. 5 seasons
Bulgaria max. 3 seasons
Poland max. 5 seasons

Regulations on domestic loan systems


ECA Executive Board Meeting, Turin, 3rd of December 2013
ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΩΝ

ΔΑΟΕΙΜΟΙ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΕ΢ ΕΟΑΟΣΙΟΟ ΣΩΟ ΟΞΑΔΩΟ ΢ΣΙ΢ ΟΠΟΙΕ΢ ΑΟΗΜΟΤΟ


England (Premier League) Απαγορεφεται να αγωνιςτεί εναντίον τθσ
δανείςτριασ ομάδασ
Portugal Η ομοςπονδία απαγορεφει ςτισ ομάδεσ
να ειςάγουν οποιαδιποτε ριτρα
απαγόρευςθσ/περιοριςμοφ
Estonia Η ομοςπονδία δεν αποδεχζται οφτε
εφαρμόηει οποιαδιποτε ριτρα
απαγόρευςθσ/περιοριςμοφ

Regulations on domestic loan systems


ECA Executive Board Meeting, Turin, 3rd of December 2013
ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΙ΢ΣΩΝ

Η ΠΡΟΣΑ΢Η ΣΗ΢ ΠΑΕ ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟ΢ Α.Ο.

1. Μάκε ομάδα τθσ SL μπορεί να δθλϊςει το μζγιςτο 6 δανεικοφσ ποδοςφαιριςτζσ

2. Ξία ομάδα τθσ SL δεν μπορεί να δθλϊςει πάνω από 2 δανεικοφσ ποδοςφαιριςτζσ
από τθν ίδια ομάδα (εντόσ και εκτόσ τθσ SL)

3. Ξία ομάδα τθσ SL δεν μπορεί να δανείςει ποδοςφαιριςτζσ ςε πάνω από 2 ομάδεσ
τθσ SL

4. Απαγορεφεται ποδοςφαιριςτισ να παραχωρθκεί δανεικόσ από ομάδα τθσ SL ςε


ομάδα τθσ SL τθν ίδια μεταγραφικι περίοδο κατά τθν οποία τα δικαιϊματα του
αποκτικθκαν από τθν δανείςτρια ομάδα

5. Ξία ομάδα δεν μπορεί να δανείςει τον ίδιο ποδοςφαιριςτι ςε παραπάνω από
μία ομάδα τθσ SL κατά τθν διάρκεια τθσ ίδιασ αγωνιςτικισ περιόδου

6. Ξζγιςτθ διάρκεια δανειςμοφ (1/3 του ςυμβολαίου με τθ δανείηουςα)


ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩ΢Η ΣΗ΢ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΞΕΙΟΟΕΜΣΗΞΑΣΑ ΣΗ΢ Ι΢ΧΤΟΤ΢Α΢ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΜΗ΢ ΔΟΞΗ΢ ΣΗ΢ SUPERLEAGUE ΕΝΝΑΔΑ


 Τπερςυγκζντρωςθ εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων ςτο Δ΢

 Ξθ ευζλικτο και δυςλειτουργικό όργανο (μεγάλοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων, δυςκολία


ςτθ ςφγκλθςθ του ςϊματοσ λόγω απόςταςθσ και λόγω του επιβαρυμζνου
προγράμματοσ των Προζδρων – Αντιπροζδρων των ΠΑΕ)

 Ζλλειμμα τεχνογνωςίασ και εξειδικευμζνων τεχνοκρατϊν

 Ζλλειψθ ςυνεργειϊν μεταξφ των ΠΑΕ

 Ζλλειμμα διαφάνειασ ςτθ λιψθ των αποφάςεων


ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩ΢Η ΣΗ΢ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
Η ΠΡΟΣΑ΢Η ΣΗ΢ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ΢ Α.Ο.
 Οα δθμιουργθκεί μια 6μελισ εκτελεςτικι επιτροπι που κα διαχειρίηεται όλα τα
κακθμερινά κζματα τθσ SL, τα οποία κα προςδιοριςτοφν ςτο καταςτατικό του
ςυνεταιριςμοφ (διαχωριςμόσ αρμοδιοτιτων Δ΢ και ExCo)

 Η επιτροπι κα εκλζγεται από το Δ΢ και κα ζχει ετιςια κθτεία

 Θα απαρτίηεται από τον Πρόεδρο ι τον Αντιπρόεδρο του Δ΢ και από 5 μζλθ τα οποία
κα προκφπτουν ωσ εξισ:

 Οι ομάδεσ που κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο κατετάγθςαν ςτισ κζςεισ από 1 ζωσ
6 κα εκλζξουν 3 μζλθ
 Οι ομάδεσ που κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο κατετάγθςαν ςτισ κζςεισ από 7 ζωσ
11 κα εκλζξουν 1 μζλοσ
 Οι ομάδεσ που κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο κατετάγθςαν ςτισ κζςεισ από 12
ζωσ 16 κα εκλζξουν 1 μζλοσ

 Σα μζλθ τθσ ΕxCo πρζπει να είναι ςτελζχθ των ΠΑΕ (κάκε κατθγορίασ αντίςτοιχα) και
κα κρατοφνται πρακτικά ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ τθσ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩ΢Η ΣΗ΢ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
 Μάτω από τθν exco κα δθμιουργθκοφν 4 τακτικζσ επιτροπζσ, ενδεικτικά, ωσ ακολοφκωσ:

 Competition/Fair Play (Δ/ντθσ Αγωνιςτικοφ Σμιματοσ SL + 5 εξειδικευμζνα


ςτελζχθ των ΠΑΕ που κα προκφπτουν με τθν ίδια διαδικαςία όπωσ και θ ExCo.)

 Marketing and Communication (Δ/ντθσ Εμπορικοφ Σμιματοσ SL + 5 ςτελζχθ των


ΠΑΕ που κα προκφπτουν με τθν ίδια διαδικαςία όπωσ και θ ExCo)

 Finance (Δ/ντθσ Οικονομικοφ Σμιματοσ SL + 5 ςτελζχθ των ΠΑΕ που κα


προκφπτουν με τθν ίδια διαδικαςία όπωσ και θ ExCo)

 Youth Development (Δ/ντθσ Σμιματοσ Τποδομϊν SL + 5 ςτελζχθ των ΠΑΕ που κα


προκφπτουν με τθν ίδια διαδικαςία όπωσ και θ ExCo)

 Οι επιτροπζσ κα ςυνεδριάηουν μια φορά τον μινα (όχι αποκλειςτικά ςτθν ζδρα τθσ SL)
και κα κάνουν ειςιγθςθ ςτθν ExCo για τα κζματα των αρμοδιοτιτων τουσ
 ΢τθ ςυνζχεια θ ExCo κα αποφαςίηει βάςει των διαδικαςιϊν τθσ για τισ κατά περίπτωςθ
προτάςεισ των επιτροπϊν και ςε περίπτωςθ που άπτονται κεμάτων που ξεπερνοφν τθν
δικαιοδοςία τθσ, κα τα παραπζμπει ςτο Δ΢
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩ΢Η ΣΗ΢ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ΢ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ΢ ΔΟΜΗ΢
 Η Exco κα είναι ζνα ευζλικτο, τακτικό όργανο που κα ζχει τθν απαραίτθτθ ςυναίνεςθ
μζςω τθσ εκλογισ τθσ από το Δ΢, ϊςτε να φζρει εισ πζρασ τθν αποςτολι τθσ, βάςει των
αρμοδιοτιτων που κα τθσ ανατεκοφν από το καταςτατικό

 Περιςςότερθ διαφάνεια όςον αφορά αποφάςεισ που μζχρι ςιμερα λαμβάνονταν από ζνα
μόνο πρόςωπο

 Σο εκλογικό ςφςτθμα τθσ Exco εξαςφαλίηει τθν εκπροςϊπθςθ ομάδων από όλο το φάςμα
του βακμολογικοφ πίνακα. Διαφορετικά οι παραδοςιακά πιο ιςχυρζσ ομάδεσ κα ζχουν
περιςςότερεσ πικανότθτεσ να καταλάβουν όλεσ τισ κζςεισ τθσ επιτροπισ

 Η κζςπιςθ των εξειδικευμζνων υποεπιτροπϊν κα ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ


τεχνογνωςίασ μζςω των ςυμμετεχόντων ςτελεχϊν των ΠΑΕ και κα δθμιουργιςει
ςυνζργειεσ μεταξφ των ομάδων

 Η πρόταςθ για τον εκτελεςτικό πρόεδρο αντιμετωπίηει μείηονα νομικά προβλιματα (ςε
επίπεδο νομοκεςίασ αλλά και καταςτατικοφ) εγείρει όμωσ και ηθτιματα όςον αφορά τισ
αρμοδιότθτεσ που κα αποφαςιςτεί να δωκοφν ςε ζνα πρόςωπο που δεν είναι μζλοσ του
ςυνεταιριςμοφ