AND ÇME TÖREN

Aday olarak al nan çocuk ; üç ayl k e itimi tamamlad ktan sonra Yönetim Kurulunca çal malar yeterli görülürse ant içerek Küçük zci olmaya hak kazan r. Ant içme, çocu un ya ant s nda yeni bir dönüm noktas oldu undan özel bir törenle ve davetliler huzurunda yap lmal d r. Tören, uygun bir salonda veya aç k havada yap l r. Tören yerinde bir masa üzerine ant içecek küçük izcilerin kepi, fular ve gö üs armalar konur. Masan n sa taraf nda Türk Bayra , sol taraf nda da ünitenin flamas bulunur. Küme ba masan n arka taraf ndad r. Ant içecek izciler, öbek ba nca getirilerek lidere takdim edilirler. Öbek ba ³Ant içme töreni için aday arkada lar m haz rd r. Liderim´ der ve bir ad m geriye ç kar. Ant içecek adaylar, say ca az iseler tek tek, kalabal k iseler öbek veya Küme olarak törene al n rlar. Liderle, izci adaylar aras nda u konu ma geçer; Lider : ² Ne olmak istiyorsunuz? zciler : ² Küçük zci olmak istiyoruz. Lider : ² Niçin Küçük izci olacaks n z?
zciler Lider zciler Lider zciler Lider zciler Lider zciler Lider : : : : : : : : : : ² Vatan m za kar görevlerimi daha iyi ba arabilmek ve ba kalar na her zaman yard mda bulunmak için. ² ² ² ² ² ² ² ² ² Küçük zcinin birinci görevi nedir, biliyor musunuz? Evet, her gün bir iyilik yapmak. zci sözünü biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. zci sözüne sad k kalaca n za söz veriyor musunuz? Evet, bütün kalbimizle. Ne kadar zaman için? Allah izin verirse, DA MA. zci and n tekrarlay n z. Der .

zciler toplu halde ant içecekleri için en soldaki izci sol eli ile Türk Bayra n , sa eli ile de yan ndaki arkada n n elini tutar. Bu ekilde el ele tutu an izcilerden en sa dakinin sa eli bo kald için sa eli ile izci selam verir. Hep birlikte izci and n söylemeye ba larlar:
³TANRIYA, VATANIMA KAR I VAZ FELER M YER NE GET RECE ME, ZC L K TÜRES NE UYACA IMA, BA KALARINA HER ZAMAN YARDIMDA BULUNACA IMA, KEND M BEDENCE SA LAM, F K RCE UYANIK VE AHLAKÇA DÜRÜST TUTMAK Ç N EL MDEN GELEN YAPACA IMA, EREF M ÜZER NE ANT ÇER M.´

Diyerek rahat pozisyona geçerler. Lider : ³Sizleri, kutlar m. u anda Kümenin bir üyesi, yurt ve dünya izcilerinin karde i oldunuz. Çal malar n zda ba ar lar dilerim.´ Der ve öbek ba na, izcilerin öbe i ile tan t r lmas talimat n verir. Öbek ba da yeni arkada lar n öbek üyeleri ile tan t r r. Daha sonra da davetlilerin katk lar ile izcilere kep, fular ve armalar tak l r. Varsa ikram yap l r, sergi gezilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful