OBABA ININ EL K TABI

Yazan John THURMAN Çeviren Selâhattin SOYSAL Uyarlayan Hasan SUBA I

STANBUL1962 ± M LL E

T M BASIMEV

Milli E itim Bakanl Yay m Müdürlü ünün 8 May s 1962 tarih ve 7353 say l emriyle birinci defa olarak 10.000 adet bas lm t r. ÇEV REN N NOTU ³Obaba n n el kitab ´ zcilik konusunda imdiye kadar Türkçe bask s yap lan eserlerden apayr yöndedir. Genellikle ³Te kilat´ kitab durumunda olan evvelkilere k yasla burada daha çok ³Metod´ ve ³Sistem´lerin nas l uygulanaca n n gösterildi i; ilk sayfalardan, ba lang çtan itibaren görülecektir. Kitapta her ne kadar adaptasyona kaç lmamas ; uluslar aras ilkelerin belirli bir ki inin göz ve görü ü ile süzgeçten geçirilmek istenmemesi endi esinden do mu sa da; tesadüfen, Erkek zciler yönetmeli imizdeki konular hemen hemen aynen takip edilmektedir. Böylece kitab n obaba lara oldu u kadar, izcilere ve hattâ daha da ileri giderek Oymakba ve idarecilere ayr yönlerden çok faydal olaca muhakkakt r. Cümle ve kelimelere sad k kalma arzusundan do an bir ³tutuk´ ifadenin kitapta bulundu u gizlenmez. Bunun elde olmayan bir zorunlulu un sonucu olarak kabul edilmesini beklerim. Kanaatinize fazla tesir etmeksizin yaz m bitirmeden önce, bana dü en bir ödevi yerine getireyim. Ad n n yaz lmas n istemeyece ini bildi im birisine; dokuz senedir; ilk defa burada te ekkür etmek f rsat bulmaktay m. Onun bu eserin tercümesinde oldu u kadar; ona duyulan ihtiyac n ortaya at l nda rolü büyüktür. zcilik fikrinin yepyeni bir görü le öncülü ünü ve savunuculu unu yapan birçoklar n yeti tiricisi olarak kendisine... De i meyen imkânlar n, iyi niyet çerçevesinde neler yapabilece ini ispat eden izcilik i lerimizin yöneticilerine... Bana gösterdikleri güven ve ba l l kla cesaret veren izci arkada lar ma... ükranlar m , sayg ve sevgilerimi sunar m. Selahattin SOYSAL ««««««««««««

GÜNÜMÜZ D L NE UYARLAYANIN NOTU: Obaba n n El Kitab n n Say n Selahattin SOYSAL taraf ndan yap lan çevirisini izcili imiz zaman nda defalarca okumu , hâttâ ezberlemi tik. Oysa biz, o zamanlar gerçekten izcili i ya ayarak kopmadan gelmi bir zincirin halkalar ndan olan izci ünitelerinden yeti mi tik. Yani asl nda Obaba n n El Kitab n liderlerimiz bize zaten ya atarak ö retiyordu. Aradan zaman geçti ve Türkiye¶deki izci liderlerimiz aras nda izcilikten gelen ki ilerin say s iyice azald . Hatta birkaç y l önce yap lan bir l Temsilcileri toplant s nda bir soru sordum. ³ zcilikten gelen kaç ki i var aram zda?´. Sadece 5 el kalkt . Tekrar sordum, ³John THURMAN¶ n yazd ve aram zda bulunan Say n Selahattin SOYSAL¶ n çevirdi i Obaba n n El Kitab n kaç ki i gördü? Evet, sadece kaç ki i gördü diye soruyorum okudu diye de il´. Sadece 4 el kalkt . Bunlar da izcilikten gelen liderlerdi. Sonra kendi kendime dü ündüm ve dedim ki, Oymakba Kurslar nda süre zaten az ve yeterince oba sistemi anlat lam yor. Birçok lider izcilikten gelme de il, pekiyi oba sistemini nereden biliyorlar? Bilmiyorlar. zcili in temeli olan ³oba´ y bilmeden nas l izcilik yap yorlar? te ³o´ kadar yap yorlar. Acaba izcili in günümüzdeki durumunda bu eksikli in pay var m ? Cevab size b rak yorum« Bu kitab n problemleri akl ma geldi. Çevirenin notundan da anla laca gibi, cümle ve kelimelere sad k kalma arzusundan dolay ak c bir üslup kullan lmam t . Hele öyle a dal bir Osmanl ca kullan lm t ki günümüz çocuk ve gençlerinin anlamas na imkân yoktu. Hepsine ³olsun´ desek bile kitab art k ancak müzelerde bulabilirdik. Pekiyi neden orijinalinden yeniden çevirtmedim? Birincisi ngilizcesi çok iyi olup oba sisteminden gelen birisini bulmam lâz md . Bunu bulmak son derece zordu. kincisi ise u; Ben yazar n yazd klar yla ne kadar ilgili oldu una, ne kadar duyarak ya ayarak yazd na dikkat ederim. Çevirmenin bu i in içinden geldi ini, izcili in ilk y llar n , a aas n , izcili i ya ayan birisi oldu unu biliyordum. Her ne kadar asl na sad k kalma gayesi güttüyse de, mutlaka çeviri s ras nda ona bir ruh kazand rm t r diye dü ünmemdir. Okudu um okul ve dersler itibar yla biraz yatk n oldu um Osmanl cadan dolay , kolayca bunun üstesinden gelebilirim zannettim. Günümüz Türkçesine çevirmeye ba lad m. Benim Osmanl cam da yetmedi ve Osmanl ca - Türkçe Lügatini kuca ma aç p s k t m yerde kopya çekmem gerekti. Bazen yine de içinden ç kamad m yerler oldu ve tam kar l klar n verebilmek için i in uzmanlar na dan mam gerekti. Sonuçta daha ak c ve günümüzde daha anla l r hale geldi ini sand m bu hale ula t . Bu çabay , ³oba´ olmazsa izcili in olmayaca n bilenler için harcad m. Hasan D. SUBA I Türkiye zcilik Federasyonu Ba kan «««««««««.

³ Bu kitap, eskiden ve hâlâ obaba olanlarla gelecekte olacaklara Brownsea adas , oyma n z n, oyma m n bütün obaba lar na, izcilikteki en iyi vazifeyi uhdelerinde bulunduran ansl ki ilere, her yerdeki obaba lara ithaf edilmi tir.´ 1. BÖLÜM OBA S STEM NED R? Futbolun kurallar n bilmeden ba ar l bir tak m kaptan olamazs n. Lokomotifi i letmesini bilmeden treni hareket ettiremezsin. Pastaya konan malzemeleri bilmeden yenebilecek bir pasta yapamazs n. Bunun gibi, oba sisteminin ne demek oldu unu anlayamadan iyi bir obaba olamazs n. Tesadüfen, bir futbol tak m kaptan olman mümkün, bir lokomotifi öyle bir harekete geçirebilirsin, birçok a ç n n yapt gibi pasta pi irmen mümkündür. Ancak, obaba l nas l yap laca n ö renme zahmetine katlanmadan kabul edersen hata yapma ihtimalin büyüktür. Her eyin bir anda bitmesi, bundan daha önemli olarak, sana bel ba layan çocuklar n güvenlerinin sars lmas kaç n lmazd r. Obaba olarak ba ta, sonda ve her zaman unu hat rlaman çok önemlidir; Di er izciler sana dayanmaktad r. Senin en ufak bir davran n bile daha iyiye veya daha kötüye gidi e sebep olacakt r. yiyi görmenin senin görevin oldu unu bilmelisin. Tahmin ederim ki s k s k u sözleri i itmi sindir. ³Önemli olan küçük noktalard r.´ Bu sözü b k ncaya kadar tekrarlam lard bana. Gerçektende böyledir. Ne kadar küçük olursa olsun, ufak sebeplerin sonucu etkiledi ini biliriz. Hattâ, ufak konular n say ca fazla olmas halinde çok kimseyi etkiledi i de bir gerçektir. Derler ki; ³Küçük felâketler bizi denemek içindir´ E er sen de benim tecrübelerimden geçmi sen hiç üphem yok ki, sen de hakikaten küçük felâketlerin bizi denemek amac yla oldu una inanmaktas n. Oba sistemi öyle bir sistemdir ki, bir çok ³ufak konu´ dan meydana gelir. zorlu u da buradad r. Oba sistemi uygulamas nda neden problemler ç kar, neden kolay anla lmaz? te esas

nan yorum ki bu kitaptan alaca n fikirler sonunda, bu sistemin neden çok önemli oldu unu ve ne kadar çok ey ifade etti ini anlayacaks n. Oba sisteminin kolay olmamas ndan dolay çok memnunum. E er oba sisteminin uygulamas için bütün yapmam z gereken ey, oyma n kap s na ³Oba sistemi uygulan r´ levhas takmak olsayd , üstünde durulmayacak kadar önemsiz bir konu te kil ederdi. Can gönülden söylüyorum ki; ³Ne iyi ki´, bu sistem asl nda bu kadar basit bir ey de il. Seneler geçtikçe de kolayla m yor. Belki de, sistemin bütün imkânlar , güzelli i ve s rr da bu özelli indedir. O daima iki özel s fata ihtiyaç gerektirir ve gerektirecektir. Birincisi anlay , ikincisi gayret. Birincisine, genellikle herkeste oldu undan dolay sahip oldu una inan yorum. kinci s fat ise elde etmen icap eder. Çünkü ne olacaksa bu iki temel

ta üstünden ba layacakt r. Ben ve ba kalar sana biraz aç klamada bulunabiliriz, fikir verebilir, nasihatte bulunabilir ve hatta cesaret de verebiliriz, ancak hiç kimse hiç birimiz bunu uygulayamay z. Fakat sen obaba ! ancak sen, oba sistemini uygulayabilirsin. Çünkü hakikaten her ey sana ba l d r. Oba sistemini uygulaman senin bir gösterindir. zcilik hareketi ba lay nca, oba sistemi fikri hakikaten bir ink lâpt . Gerçi birçok ki i kurucu B. P. yi ele tirmi lerdi. ³Tehlikelidir, i lemez´ demi lerdi. ³Onun bela arad n çocuklar n onu y prataca n ´ söylemi lerdi. Ancak y llar boyu oba sisteminin uygulamas çe itli çocuk kurulu lar nda, okullarda ve okul d nda, çe itli i lerde, sporda, hemen hemen her sahada ve izcili in d nda, hayat n çe itli safhalar nda görülmeye ba lanm t r. Bombard man uçaklar nda, çocuk evlerinde, özel proje uygulamalar nda, bilimde oba sistemi uygulamalar na rastlan r. Her halde, izcili in kuruldu u ilk günlerden bahsetmek iyi olacakt r. Çünkü kendisinden bahsedilecek kadar eski bir geçmi imiz vard r. Bu tarihten ders alabilecek zekâm z n bulundu unu ümit ederim. zcili in ilk y llar nda memleketin her taraf ndaki, daha sonra da dünyan n her yan ndaki çocuklar ³Scouting for Boys´ (Erkek Çocuklar çin zcilik´ kitab n sat n ald lar, okudular ve kendilerinden obalar kurdular. ³Kendilerinden obalar kurdular´ cümlesini tekrarlamak isterim. Bu demektir ki; Bu çocuklar kendi aralar ndan birini takip ettiler. Herhangi bir makam taraf ndan atanmas na gerek kalmadan onu takip ettiler. Çünkü onun etraf nda toplanarak izci olmak istiyorlard . Obay olu turdular ve kendilerini yeti tirmeye ba lad lar. ³Erkek Çocuklar çin zcilik´ kitab onlara rehberlik ediyordu. Çok geçmeden di er obalar gibi onlar da gördüler ki daha bilmedikleri çok ey, bulamad klar ve hatta ba ka bir büyü ün yard m olmadan yapamad klar çok ey vard . Böylece bu obalar iki er üçer birle erek oymaklar olu turmaya; oymaklar da oymakba lar n bulmaya ba lad lar. 1908 y l yd . Bir çocuk grubu paralar n n bir k sm n biriktirmek suretiyle ³Erkek Çocuklar çin zcilik´ adl bro ürlerden sat n almaya ba lam lard . Eski ambarda toplan p BP¶nin tavsiyelerini uygulamaya çal yorlard . Çok ey ö reniyor ve e leniyorlard . Bir gün kampç l k hakk ndaki bölümü okuyorlard . imdiye kadar geçen bütün tavsiyeleri uygulam lard . Di erlerine göre biraz daha zor olan bir uygulama kar s nda yenilmek ak llar ndan geçmiyordu. Hiçbiri daha önce böyle bir faaliyette bulunmam t . Hatta kampç l k hakk nda en ufak bilgileri bile yoktu ancak bir oba olarak hepsinde; senin de obanda bulundu unu tahmin etti im bir ey vard : ³Hakiki bir macerac ruh´ Onlar her eyi denemek için haz rlanm lard . Durumu görü tüler, kendilerine laz m olabilecek her eyi almay kararla t rd lar. Kimse onlara i bölümü hakk nda bir ey söylemedi inden do al bir i bölümüne gitmi lerdi. Bill, Jack ve Tom yemek malzemelerini haz rlayacakt . Lider Martin çad r temin edecekti. En küçükleri Alec bir araba bulabilece ini tahmin etti ini, Lider pi irme kaplar n bulaca n söylemi ti. Her çocuk kendi yata n bulmaktan sorumlu tutuldu. Böylece 1 Haziran Cumartesi ö leden sonra bulu up yola ç kt lar. Alec¶in arabay getirmenin zor olabilece ini söylemesi, obaba n n bir branda bezini çad r

yerine kullanabileceklerini bildirmesine ra men can s k c sorular ve tart malar olmad . Hepsi özellikle bir ay yetecek miktardaki yiyeceklerinin fazlal ndan memnundular. Arabaya yükleyebildiklerini yüklediler. Araba ancak erzaklar alabildi inden geri kalan malzemeyi s rtlar na yüklendiler. Nereye gideceklerini bilmiyorlard , haritalar yoktu. Ho , zaten böyle bir eyleri olsayd da hiçbirinin onu okuyabilece ini tahmin etmiyorum. Neyse az zamanda çok yol ald lar. Kasabadan ç kt ktan sonra bir ç rp da tepeyi a t lar. imdi onlar tabiat n ortas ndayd lar. Yollardan uzak kald klar sürece memnun olan kimselerdi. Dolay s yla ellerinden geldi i kadar aç k arazide yürüyorlard . Güne in batmas na yak n yerle mi lerdi. Kamp yerleri çok güzeldi. Toprak bir yol ile dere aras ndayd . Dereden y kanma, bula k ve pi irme suyunu temin edebileceklerini dü ündüler. Her ne kadar su pek temiz olmasa da bu hikâyelerini defalarca çok anlatacak kadar ya ayabildiler. Yakt klar ate biraz büyüktü. Hatta ikiden fazla kibrit çöpü kullanm lard . Onu yakarken herhalde K z lderililerin u sözünü bilmiyorlard ³K z lderili küçük ate yakar ve yan na sokulur, beyaz adam büyük ate yakar ve yan na yakla amaz´. Daha sonra oturup yemeklerini pi irdiler. Yemek biraz tuhaf olmu tu. Hatta biraz da yanm t . Ama onlar hayatlar ndaki en güzel yeme i yediklerinden emindiler. Daha sonra ki çok da geç olmu tu, çad r kurmay denediler. Liderdeki b çak yard m ile iki direk ve çad r kaz klar n yapt lar. Üstün körü çad ra benzettikleri bir branda bezinin alt na k vr l p yat lar. Altlar na serecek bir yer bezi olmamas na ra men çok ansl yd lar. Çünkü yer kupkuruydu. Asl nda taban brandas n n ne oldu unu bile bilmiyorlard . Hatta as l so u un yerden geldi ini dahi bilmiyorlard . Ancak tecrübe onlar n en büyük ö retmenleriydi. Uyumadan önce konu tular. Hepsinde birer öncü ruhu belirmi ti. Çok geçmeden teker teker uykuya dald lar. Hepsi uyumu tu. Yaln z biri hariç... Bu liderleriydi. Liderde onlardan ba ka bir duygu vard . Bu sorumluluk duygusuydu. Onlara, uyan k kalmaya gayret edece ini söylemi ti. Gece yar s oldu unu tahmin ediyordu fakat asl nda on sular yd . Birden çad r n d nda bir ayak sesi duydu. Sessizce bekledi. Biraz sonra bir fener gördü. Onu takiben kocaman iki postal gözünün hizas nda duruyordu. Yukar bakt kça mavi bir pantolon gördü ü anda bir ses duyuldu ´Buralarda ne halt ediyorsunuz bakal m!´. Di erleri de uyand lar. Kar lar nda bir polis duruyordu. Lider cevap vermeye çal t :´biz izcileriz, kampa ç kt k.´ Fakat 1908¶de pek çok polis izcinin ne demek oldu unu bilmiyordu. En önemlisi, kar lar ndaki polis hiç bilmiyordu. Cevab öyle oldu: ³Hadi bakal m arkamdan geleceksiniz.´ E yalar n toplayan oba, polisin arkas ndan t n t n gittiler. Hayret ettiler, çünkü çok geçmeden kasabaya varm lard . Görünen oydu ki haritalar olmad için gündüz dere tepe yürürken daireler çizmi ler ve kasaban n çok yak nlarnda kamp kurmu lard . As l komedi evlerine girdiklerinde ortaya ç km t . Fakat y lmad lar. Ertesi ak am yine ambarlar nda toplant dayd lar. Liderleri vakit kaybetmemi , ³Erkek Çocuklar çin zcilik´i yeniden gözden geçirmi ve ba ar s zl klar n n sebebini bulmu tu. ³Çocuklar, kitapta bir oymakba ndan bahsediliyor, e er bizim de bir oymakba m z olsayd polis yan m za gelmezdi.´

Do ru, bu oymakba n n vazifelerinden biridir. Hatta oyma n, oban n bir oymakba na ihtiyac oldu unu gösteren sebeplerdendir. O, hiç kimse taraf ndan i inize müdahale edilmeden izcilik yapman za yard m edecektir. Senin özellikle unu hat rlaman istiyorum. Bu oba i e kendisi ba lad , yine kendi tecrübeleriyle bir oymakba na ihtiyaçlar oldu unu fark ettiler ve onu buldular. Bu oymak halen ya amaktad r. Bundaki en büyük sebep belki de do ru dü ünce ile ba lam olmalar ndand r. Bu gün uygulamalarda i e böyle ba lanm yorsa da, yeni oymakba obay olu turuyorsa da, unutulmamas gereken as l özellik, daha ba lang çtan beri obaba n n kilit noktada bulundu udur. E er ba ar l olamazsa, oba da ba ar l olamaz. S k s k de il ama bilgi ve tecrübesini a an hallerde oymakba n yard m na ça r r ve ona fikir dan r. Uygulamalarda olan ve benim korktu um ey oba ay r m n n oymakta ekil için olmaktan ileri gitmemesidir. Böyle olursa hakiki oba olu amaz. Hâlbuki oba asl nda ayr bir ahsiyete sahip olmal d r. Oba, oyma n ahsiyetinden apayr ve müstakil bir ki ilik olu turmal d r. zci Oyma obalar n bir arada toplanmalar d r. E er oba yaln z oyunlar yapan veya gösterilerde bulunan bir tak m olsayd , buna hiçbir zaman ³OBA´ demezdik. Bir oymak toplant s , obalar n bir araya gelerek, tatl bir rekabet içinde birbirlerini tan malar ve fikir edinerek bir birlerine cesaret vermeleri hadisesidir. Obalar, toplant dan sonra yeni bilgi ve görgüler kazanmak üzere, kendi hayatiyetlerini ya atmaya devam etmelidir. tiraf etmek gerekirse dünyan n pek çok yerinde oyma n s k s k topland n , obalar n ise tek ba lar na toplant yapma f rsat bulamad görülüyor. Umar m ki oban böyle olmas n. O gerekeni yapacak, genellikle oba olarak toplanacak, oymak toplant lar nda da oba olarak kalacakt r. Oymakba na hiç ihtiyaç kalmadan oban idare edebilmeni bekliyorum. Nasihat ve fikir alma konusunda oymakba n sana yard mc olacakt r. Ak ll bir oymakba vazifesinin sadece bu oldu unu bilir. Bununla beraber baz obaba lar, oymakba n esas görevini yapt rmayacak kadar çok me gul etmektedirler. Bir radyo program nda dinledi im cümleyi burada kullanmak istiyorum. Her oba ba bu cümleyi s k s k oymakba na tekrarlamal d r. ³Efendim, öyle bir fikrim var.´ Evet, sen fikirlerin kayna oban da var. olmal s n. Üstelik senin fikirlerini uygulayabilece in bir

Dikkat edilmesi gereken bir ey de ölçektir. zcilikte, bir fikrin uygulamaya de er olup olmad n gösteren bir ölçek vard r. Bu ölçek kullan m kolay ve çok yak n n zdad r. ³Fikriniz, izcilik and ve türesine, ruhuna uyuyor mu?´ ³Evet´ ise ileri...!!! ³De il´ ise bir ba ka fikrini uygulamaya...

Unutma ki iki sebepten dolay obaba seçildin. Birincisi kendine yararl olman içindir. Obaba olman sana, ba kalar n idare etme f rsat n verir. Bu izcili in sana verebilece i f rsat ve ayr cal klardan biridir. Hiç kimse senin tam anlam yla bir lider olman isteyemez. Ama sen zamanla ve tecrübelerinle iyi bir lider olacaks n. Lider olmadan obanda bir izciydin. O zaman, bir lideri nas l takip etmen gerekti ini ö renmi tin. ³Hiç kimse bir lidere itaat etmeden iyi bir lider olamaz.´ Hatta ³hiç kimse ba kas na itaat etmeyen birinin arkas ndan gitmez´. Obaba seçilmene ikinci sebep ise, oymakba n ve di er obaba oban n seni takip edece ine inanmalar d r. Ayr nt lara girmeden önce hat rlatmak istedi im bir ey daha var. Bir obaba olarak sen, obandaki di er izcilerin, izciliklerinin devam etmekte olup olmad n takip etmekle görevlisin. En az ndan, en önemli olan her birinin, sadece üniformal yken de il, evde, okulda, i te ve her yapt klar nda izci söz ve türesine sad k kal p kalmad klar na, iyi birer izci olup olmad klar na her zaman dikkat edeceksin. Bunu yapabilmen için bir tek yol vard r. Bu da ³Kendi hareket ve davran lar na dikkat etmek´tir. Bunu b kacak kadar çok duydu unu tahmin edebiliyorum, insan oldu umuzdan hepimiz bu sözü unutmaya mahkûmuz ve s k s k hat rlamaya ihtiyac m z var. E er obaba isen, bu özelli inin sadece baz günler ve kamplarda olmad bilmelisin. Sen her gün, her dakika ve her hareketinle bir obaba s n. n arkada lar n n,

Asl nda sana ait her dü üncenin etkisi vard r. O senin liderli inin bir parças d r. Senden, oban n seni her zaman takip etmesi beklenmektedir. Bunun sorumlulu unu oymakba ndan obaba i areti olan iki eridi teslim ald n anda dolay s yla kabul etmi oluyorsun. Hatta baz oymaklarda bu özel bir törenle yap l r. Bunda resmi hiçbir taraf yoktur. Obaba i aretlerini al nca izci and n tekrarlar ve iyi bir obaba olmak üzere de and içer. Bu merasimlerde tekrarlanan yeminlerden ho uma gideni udur: "Obam kendimden önce, oyma m ise obamdan önce dü ünmek üzere söz veririm." Obam kendimden önce dü ünmeliyim. Evet, çünkü liderlik her eyden önce bencillikten uzakt r. Liderlik tarihindeki tecrübeler bunu aç kça ortaya koymu tur. Güney kutbunda Scott ve Oatus'un fedakârl klar , Gilwell Park'taki Warden's Hut'a gece geç vakit çal lara tak lmaktan kan revan içinde gelen ve "Nedir bu halin o ul?" diye soruldu unda "Ben de il; obaba yard mc s kaynar suyu devirdi ve ha land " deyip bay lan obaba , liderlikte bencilli e yer olmad n belirten güzel bir örnektir. te liderlik! Liderlik ki her zaman cesaret ister. Bunun gibi fedakârl klar bizden çok az kimse yapabilmi tir. Senden istenen fedakârl k bu ölçüde de ildir. Nihayet oba kamp nda pi en bir pastan n en büyük parças n almamak gibi bir fedakârl k göstermen mümkündür. Prensipler ayn d r. E er bu küçük fedakârl yapmay adet edinirsen ihtiyaç halinde herhalde daha büyü ünü yapacaks n. Hatta muhakkak yapacaks n.

Kötü liderlere iki örnek vermek isterim. Birincisi övünücü lider; o her türlü ba ar n n kendi pay oldu unu iddia eder. Tabii bunun tersi olarak hiçbir ba ar s zl k onun eseri de ildir. O her eyi bilendir. ³Her eyi bilirim, bana bak n z´, tipi asla iyi bir lider de ildir. kinci bozuk yumurta bundan çok kötüdür. Kabaday d r. Umumiyetle obaba ya ça büyüktür. Ya ça büyük olunca vücutça da büyüktür. bundan faydalanarak her i i kabaday l a vurur. Özellikle yeni izciler ondan epey çeker. Bunu sak n ters anlama; obada disiplin olmas n demek istemiyoruz. Disiplin artt r. Fakat bu, ³benim yapt m yap´, ³benim gibi ol´ disiplini olmal d r. n te

Yukarda bahsetti imiz övünücü ve kabaday liderlerin iyi birer tip olmad kolayl kla kan tlayabiliriz.

yi bir örnek olmay lar ndan dolay liderlikleri ancak izcilerin yan ndayken etki gösterir. Bu ise liderli in en kötü ve basit eklidir. Bu ba lang ç bölümünü bitirmeden önce BP¶nin oba konusunda söylediklerini hat rlatmak istiyorum. BP der ki, ³Obaba lar ndan çok ey beklemelisin. Göreceksin ki on seferin hiç olmazsa dokuzunda onlardan bekledi in sonuca ula acaks n. Yok, e er onlara dad l k edersen birçok i lerde onlara güvenmezsen, onlar n kendi inisiyatifleri ile i yapmalar na hiçbir zaman imkân vermemi olursun.´ Burada BP oymakba lar na hitap etmektedir. Ben is bunu sana e hitap edecek ekilde tekrarlayaca m ³ zcilerin senden çok ey bekleyeceklerdir. Senin bir dad ya ihtiyaç oldu unu hiçbir zaman göstermeyece ine emin bulunuyorum. Bundan dolay bir obaba olarak sorumluluklar n n bilincinde olarak, fikir ve ideallerini uygulamada inisiyatifini kullanacaks n. Oban yeti tirece ine, gerekti inde oymakba n n ö ütlerini ve yard mlar n isteyece ine inan yorum.