You are on page 1of 9

QUẢN LÍ BÁO CÁO FBL &

HÀNG TỒN KHO


CÁCH QUẢN LÍ BÁO CÁO FBL & HÀNG TỒN KHO

Nhà Bán Hàng sẽ nhận được báo cáo gồm


số lượng đề nghị nên nhập vào kho Lazada
dựa vào lịch sử bán hàng trong 4 tuần gần
nhất

Tiêu đề email : Báo cáo xử lí đơn hàng bởi Lazada – Tên


Nhà Bán Hàng - Tuần (Số tuần)

2
CÁCH QUẢN LÍ BÁO CÁO FBL & HÀNG TỒN KHO

Tồn kho & Đề xuất nhập hang sẽ cho thấy:

1. Số lượng tồn trong kho


1 2 3 4 5 2. Số ngày lượng hàng sẽ bán hết
3. Số lượng hàng đang được nhập
4. Số lượng LZD đề nghị cho tuần/tháng tới

Mọi đề nghị & thời gian hết hàng được tính


toán dựa trên doanh số của 2 tuần trước đó

Với các chương trình lớn, số lượng đề nghị


Báo cáo được gửi và thứ 2 mỗi tuần, bao gồm 2 mục với 2 nhập sẽ không đủ vì lượng tang trưởng không
file excel đính kèm được thể hiện trong lịch sử bán trước đó

• 1) Tồn kho & Đề xuất nhập hàng • Nhập hang theo lịch hằng tuần sẽ giảm thiểu được
rủi ro về việc hết hàng
• 2) Đối chiều tồn kho • Nhà Bán Hàng lưu ý không nhập quá lượng hàng
đề nghi để tránh phát sinh chi phí lưu kho với hàng
tồn quá hạn
Mỗi mục sẽ có hình ảnh tổng quan hoạt động & đường link
tải file về.
3
CÁCH QUẢN LÍ BÁO CÁO FBL & HÀNG TỒN KHO

Lazada sẽ tiến hang bồi thường nếu hàng


hóa đã bị hủy (Hoặc do bị thất lạc hoặc hư
hỏng trong quá trình lưu kho)

Nhà Bán Hàng sẽ nhận được chi phí đền


bù trong 1 – 2 kì thanh toán tiếp theo

Mục Đối chiều hang tồn thể hiện các trạng thái của hang tồn
hiện có trong kho FBL
Chi tiết về báo cáo FBL & cụ thể ý nghĩa của từng
Phần hình ảnh trong email sẽ thể hiện tổng quan lượng hàng tồn trạng thái có thể được tìm thấy trong mục Câu hỏi
thường gặp ở cuối email báo cáo
đầu và cuối kì. Nhấn vào nút Tải về để xem chi tiết hàng tồn của
từng SKU

Số lượng tồn đầu & cuối kì có thể không khớp nhau do lượng
hàng được nhập & xuất đi trong kho (Tồn đã được bán hay đang
chuẩn bị nhập kho
4
CÁCH QUẢN LÍ BÁO CÁO FBL & HÀNG TỒN KHO

1
2

• Chọn mục Sản Phẩm


• Chọn xử lí đơn hàng bởi FBL
Chọn Tổng quan sản phẩm

5
CÁCH QUẢN LÍ BÁO CÁO FBL & HÀNG TỒN KHO

1. Giá bán ban đầu (chưa giảm_

2. Doanh số 4 tuần gấn nhất: Tổng


số bán trên FBL & Dropship

6 3. Tổng số hàng gửi qua FBL trong


vòng 4 tuần gần nhất
1 2 3 4 5
4. Hàng tồn FBL khách hàng có
thể mua được
5. Báo động hàng tồn dự trự có
thể được điều chỉnh bởi NBH

6. Chọn chức năng “Tải dữ liệu” để


tải file csv dữ liệu

6
CÁCH QUẢN LÍ BÁO CÁO FBL & HÀNG TỒN KHO

• Lựa chọn Sản phẩm


• Chọn Quản lí sản phẩm
7
CÁCH QUẢN LÍ BÁO CÁO FBL & HÀNG TỒN KHO

1. Số lượng hàng tồn trên


Dropship
2. Số lượng hàng tồn trên
FBL
3. Hàng tồn FBL chưa bán
được – Hàng đang trong
quá trình QC để nhập
1
hay đang bị kiểm tra (từ
2 đơn hàng hủy/ giao
hàng thất bại)
3 4. Số lượng hàng đã bán
(giao đi cho khách)
4 5. Hàng tồn còn lại – Hàng
tồn còn lại từ FBL + DS
5

8
Bộ phận hỗ trợ đối tác:
✓ Partnersupport@lazada.vn
✓ Kênh chat Seller Center