Свет речи 10.21–22 (2006): 98–100.

Славко Петаковић

Петраркизам и антипетраркизам

Франческо Петрарка (1304–1374) је својим стваралаштвом
завредео високо место у историји опште књижевности. Петрарка је био
свестан да га књижевна слава неће мимоићи, али је слутио да ће му је
донети дела писана на латинском језику – пре свега Африка,
недовршен спев са националном тематиком у славу Италије и Рима,
међутим снажну афирмацију у европском културном контексту
достигао је збирком од 366 песама у форми сонета (317), канцона (29),
сестина (9), балада (7) и мадригала (4), у славу госпе Лауре, под
латинским насловом Rime sparse (Расуте риме) или шире познатом:
Канцонијер.
Начином певања у Канцонијеру Петрарка је донео преокрет у
европском песништву јер је у њему истанчан лирски сензибилитет
исповедао интимну драму. Насупрот негдашњој колективности у коју
је настојао да урони духом стваралац у средњем веку пригушивајући
своје ја, деперсонализујући га срачунато из поетичких разлога, сада у
први план песник истиче своје индивидуално искуство сублимирајући
га у дубоко интровертни лирски доживљај специфичног саодноса
спољашње и унутрашње егзистенције, чиме је Канцонијер
концепцијски у доброј мери антимедиевално усмерен. Композиционо је
збирка формирана тако да су у првом делу песме које се односе на
живу Лауру, а у другом оне које певају о њој мртвој. У уводном сонету
се песник, сагледавајући своју прошлост (у прве младе луталачке дане /
кад бејах делом други неки човек) са временске дистанце, обремењен
животном зрелошћу и горчином, и са осећањем резигнације због
испразности и непостојаности овоземаљских опсена којима беше
заслепљен (што годи свету, то је кратка сања), обраћа читаоцу
наговештавајући неке од кључних мотива на којима почива лирски свет

разобручујући ограниченост поља индивидуалног искуства ка уметничкој универзалности.) – углавном етераста (“дух надземаљски”) и недостижна. и наизглед је главни “јунак” љубавног “романа”.Канцонијера – љубав. жар сам врели). кодекс осећања: младић је заљубљен од тренутка када је угледао драгу (“везале су ме. надам. исповеда егзистенцијалну располућеност човека између два пола – емотивног и религиозног. јер преводећи је често комбинују асиндете са полисиндетима. Високу уметничку вредност Петраркино дело досеже и стилском елеганцијом. пати рањен Аморовом стрелом. Овим конвенцијама песничка збирка добија контуре тзв. при чему се емоционални регистар конституише у 1 Полисиндетичност Петраркине поезије представља посебан проблем за преводиоце. визије. ја не живим више). као инкарнација љубави. централни лирски “јунак” збирке је песник. “петраркистичког љубавно романа”. као на пример у стиховима: Benedetto sia ’l giorno e ’l mese e l’anno / e la stagione e ’l tempo e l’ ora e l’ punto / e ’l bel paese e ’l loco ov’io fui giunto. покајање и коначно сазнање. очи ваше”). Петрарка је успоставио кодекс женске лепоте: идеална драга је као Лаура – уз извесне наговештаје њеног портрета (коса – “златна”. Из овог жара исијава поезија – концентрисана лирска енергија велике сугестивности. патњу због свести о пролазности овоземаљског живота. најчешће опточена хармоничном сонетном формом. бол. који кроз жудњу за љубављу. осећање сагрешења пред Богом и чежњу за искупљењем и вечношћу. Петраркина поезија се због овога наметнула као канон начином певања и као норма укуса за следбенике у наредна два века по њеном настајању. и смрт и живот – једнаки су оба). преко горке резигнације због смрти вољене (кораци се моји с њеним уставише). Виртуозна песничка техника огледа се у дотераној сонетној форми и на језичко-стилском плану у звучној и ритмичкој организацији стиха употребом бројних асонанци и алитерација. осећања су му узвитлана до екстазе (сам себе мрзим – друге волим јако. до жеље за понирањем у вечност Богородичине милости. набрајања – асиндетима (плашим се. који у . Широк је распон лирско-рефлексивног регистра у Канцонијеру – од екстатичног доживљаја љубави (блажене прве патње које вежу / у слатком споју са љубављу мене). као и дубока сета због смрти вољене (откад она пође. као једине истине. смешак “анђеоски”. очи – “две звезде”. Госпо. снове. “као бисер и као златна ватра”. бела пут и др. Иако Лаура у Канцонијеру. након чега следе тешки тренуци клонулости и кајања због огрешења о Бога зарад предавања љубави. ледим. полисиндетима 1 . бива трансформисана у својеврсни поетски мит. нада – “која залудна је”.

фразе. звани Каритео.. лексику). / година. нарочито на нероманске језике. као и имена неколико петраркиста старог Дубровника. Микеланђело Буонароти (1475–1564) и др. Бернардино Рота (1509–1575). артифицијелношћу умртвљен петраркизам. месец и доба. настао непосредно по Петраркином стваралаштву. уносили су елементе народне поезије (деминутиве. тежећи формалном складу и елеганцији лирског израза у поезији. устаљене слике. са наглашеном употребом досетке (понекад стилизоване народне мудрости). Силни талас петраркизма. “вечан”. изузетно је тешко евоцирати њен изворни сјај. симетричним антитезама у оквиру једног стиха (летим врх неба – земље ми се хвата.. Познати следбеници “напуљске школе” у Италији су Серафино Аквилано (1466–1500). а у старом Дубровнику је најизразитији Шишко Менчетић (1457–1527). наглашавајући платонистичко поимање љубави. (1450–1514) и њени следбеници 2 су усвојили строфовну форму од 8 стихова (страмбото) или од стихова чији број је дељив са 8. “бесмртан”. Антонио Тебалди (1463–1537) и др. Петраркисти су се профилисали у две струје – тзв. Епигонство се огледало у механичком преузимању тематских. Због префињеног склада надахнућа и израза. сликама и формалним особеностима његовог песништва. стилских конвенција и формалних клишеа. час и тренут. Своју опозицију према “напуљској школи” “бембисти” су демонстрирали избегавајући сензуалност. 3 Песници-“бембисти” у Италији били су: Бернардо Тасо (1493–1569).“рајски”. разливао се временом у безброј рукаваца водећи ка епигонству. оно време / и лепи онај крај и место. изазвао је реакцију многих песника који су се супротставили неуметничкој помодности преводу гласе: Нека је блажен дан. мотивима. извештаченом. Родоначелник “напуљске школе” је Бенедето Гарет. а грлим свет цели) и др. док је у старом Дубровнику најпознатији Џоре Држић (1461–1501). “анђеоски”). “златан”. “напуљску” и “бембистичку”. Петраркизам је угледање на Петраркина начин певања у карактеристичним темама. удвајањем придева. мотивских. сталним епитетима (“небески”. Галеацо ди Тарсиа (1520– 1553). Овако.градацијском поретку према климаксу у последњим стиховима. сензуалношћу у певању начинили су својеврсни отклон у односу на изворни платонистичку концепцију љубави. хладном и неоригиналном угледању на лирски узор. “Бембисти” 3 су своје име добили по презимену Пјетра Бемба (1470– 1547). 2 Напомена: Навешћемо само имена неких италијанских петраркиста јер је Италија колевка петраркизма. / не стежем ништа. горљивог заговорника начина певања који је био реакција на удаљавање “напуљске школе” од изворног Петрарке. . преводиоцима Петраркине поезије. чије стваралаштво је настајало на источнохерцеговачком дијалекту ијекавског изговора и тиме заузима важно место у српској књижевној и општекултурној традицији.

. Антонфранческо Дони (1513–1574). „диклице”) подсмевао се Дубровчанин Динко Златарић (1558–1613). Антипетраркизам у суштини није био усмерен против Петрарке и његовог начина певања. удаљили од изворног поетичког и стилског канона. ретке зубе. У Бернијевој интерпретацији идеална драга има изборано чело. Извесних елемената антипетраркизма има у поезији дубровачких песника. „крунице бисерна”. већ против петраркиста који су се претераношћу и извештаченошћу своје лирике до неукуса. Николо Франко (1515–1570) и др. док је читав комично-сатирични спев Дервиш Стијепа Ђурђевића (1579–1632) испеван као пародија петраркистичког љубавног “романа”. неуметности. кратке беле руке и др. снежне обрве. До крајњих консеквенци је свој антипетраркистички став довео Франческо Берни (1497–1535) подвргавајући оштрој персифлажи устаљени петраркистички портрет идеалне драге. 4 Познатији антипетраркисти су Пјетро Аретино (1492–1556).певања антипетраркизмом 4 . „љувено срдачце”. Извитоперености и извештачености петраркистичког типизиране фразеологије („свитлушто суначце”. сребрне праменове косе. „гримизна свилице”. „розице”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful