You are on page 1of 1
NnoATTH 26 oFBPOYAAIOY 2015 ‘TATOYPNIKEKAITO [HNEAO MOY AENEINAI... @LATPO Képra giNa@hou (ue ta orovxsia tou) nhe- rpoviné exorhpto ka! YoupyKé npoBAENE! £50 nat wpdvio to nhavo vie va yvepizern K68e ou460 no10s Kat nob KABeTaI OTIS €- £ébpes. Mévo nou ro yineBo Bev eivar BE- «ipo. 0 Kdouos andivia nortéZe1 o€1p6 Kat Op1816 KaBioparos (outs f GAAWS Bev apoualézouv Ka! weyéAn nAnpémnta oF xepniBes) Onws Kal va “XE! to MAeKTpOVIKE eIarth- 10 Bev ewapuécerat oe 6a ta yinebains ee Super League. Zrov Taphé orn MutiNivn OINPOYNO@EZEIETIA TIE AEEXEE TLEINAI OI AESXEE ‘io nap6Beya Bev undpxowy nav tOUp- KAI Ol EYOYNEE TON OMAAON ONDE NEPIPAOONTAL re ee ee re TIONOMCEXEAIO xéno1eeioripra yea otooe NBs (nou shéoxnonavoBmaodoupore!- rdodvrauédnrousKarsusopYO- | TOVDOTRAITIIEXYE] _2OUVEO!otoncio gIAGBAOU) adAG Bev ou rutyares cueBoueva cBhn- valves yeronvioess tous Mow, | PLO Ui ECON ‘noyopedetar o€ KénoIov va ayopSoE! O- Xv (TAA) A avavuuns o@Anti- Kavé tn BiSpxeia Kar eré in NAGA \wovUpa and ta exBorhpio You ynnéBu. O wis etapelas (AA) elvarnéva- oBAntwdv exBnAGoewvs. Apaot —_EIEITHPIO. Tavaponinds ané env 6XAn Exe! oto AAK on quonsiv npoatnuay nou ano- opGes Bev éxouv mw nehutéAea ‘iowesearmexgownd cout —__Kopornvasxivnréxoupvine nouyerapéo- BAénel om ye KEE VopIHO tpéNo vata pixvouV ov aatUVOpG Kal ‘po, Auth arta gdpyora wath vrai. Yndpxouv BéBa1a Ka!tayAnebaénou ‘evionen hunogtipkn Tou GOAN vaPySibuv mv oupsrous on Gu | wiwosnaps noeRdogapeS _owihuBAvs nturnin wo bar Code SOV en ‘Kod owporeiou, ou TAA. Atns _yidoKnviKG enciooBiaw. tas moore and 8owh. __empioU val PAEneI vo eynoteotNpEVe TOU AA.E.O:Aéoxes ogeihouvvanan- Elva evBanxuné nas id ts opya~ epyoy Kar va npodyouv us ap- vayéves etoxivioels o1 opGBEs xES Tou eeu aywvReoBar Kai Tou ogeihouV «vabIaBETOUV To ava~ @AdBAou rvetyaTos» opiZeraioTo _yKoio NpooLNIKS aapOAEIOS, TO 0- \ouooxé6i0 Tov 2011 noioeniPaivercrows 6viojé00 Ia la va avayvapiotel pia Aéoxn a- tnouvoSeiatwv gihdB\wv. Hava ‘n6to.appébI0pwrobimeionpénet Aoyia Tou apreyed Tou npoowni- va eniouvéveicmn oxetmh aimnon Kod aopahelas ve tous avé wera Yyponth auvaiveon tns Bioiknons gopiKé Hé00 peTaKvoOLEVOUS @- ts oLG60s Kar anéonogya not AGBAoUS Bev enrtpéneraL oe KABE ‘Kou untpiou Tw 16pUTKGY Le- _nepintwon, va var pIKpStEpN TOU bv. Ynoxpeotal Be va tnpeiBI- 1 npos 20>. Areunpiviera Be éut BNa codSwv-c€68w, va exSifer «e6v LEAN Agoxns gikwv oBAnn- Sedtio tautérmtas via x68e HEAOS Kol owpareiou, AALE AT.A.A. Ke ims (nou npénei va Broyéver omy viGnKavopyavwEvaxaleviipyn- EAAGEa Kal va ival TOUASKIOTOV Gav npAEE Bias KaTé npooMNAY 16 eva) war va éxe! GBe1a via e- ANpayptwv A Bev oULOpgEN- Toupyfes ypageluy and mv aot: Rave TSanopdoEIsins opuOsIOS \ouia.Enions, xéGe xp6voonanei- apxfis Karé mn petGBaoh Tous of TalvaunopédeiotnITAAGEGAAO yfine6o‘ ae xopo ynnéB0u Anata efouotoBomnpévo anéauriw épya- tv anoxpnef tous perd tn Af vomsKevtpmmisfinsnepipepeia- En oBAnuKfis exBAAwons, anayo- itis Bioixnons enionyo avtiypage _pe¥eral cto oINsio aBANTKé owLO- TouMmpdou Mehiv. Teo AAAE ATA.A. va opyaveioe! To...Zoysi néviws tns 1oroplas «i+ opobiKh petaxivnon via tous ené- varnaso1opd6es Sevpnopodvva [evous ayves ms aywviotKs Virtouvraxefoastousyiamxévnar nepi6ou. Fra yéhn ms Biokxnans oBanxh ounepigopG ueAGvtns Kal oTOUS exnpoownous aBAN- Aéoxns.«YnoxpeolvtalvaaoKov TiKoM owpaTeiOU. AA. AT.A.A, tue exnpéowné tous enonrela Kat nov napaBiéZow tnv nie ndvea a= @keyxo.ons Néaxes Kar euBdvovtar _nayépcuan eniBAAAETaINovA gu eisoAéxAnpovyianpéeisBlosKa- AdKions TUAxaToV pHi (3) yn Ténpooinav Ka npayyénovnoy va mE va avofyouv autéyara unpooté tou. ‘Auté oxber nat ous pes tev peyGhwvo- dBev, AAG Kat Ge Nayxpfo, Nepiotépr, Tiévvwa, Z6vEn,ABobeN6, HITA e€)ou eixe avahétie! ra €€060 o- voBérovtas ro épyo ot ouykexpiuévn exar- tia, nonoia cixe tonoBeroeinarnGuepes. Mévo nou atny nooeia éoxioay ot neDiKo- Inés nai otov aBAntioNs ané thy noAiteia (kai ws ywwor6v ta nepiooérepa yrinebo eivai Anotmé) yeyovésnouennpéage mv eXpudqn Aerroupyia rou ovothatos. Bhé- rete, unépxouv kai éfo6a auvtfipnons, €- va thy npépa tw aydoveew npénel va u- épxer e€eiBIKEUHEvO NpOCWTINE ora Yfh- nneBa via nav evBexéuevo (eg6a0v pnho- xépe1 ya napébeyuc éva toupviKé),