You are on page 1of 90

7

7
42
იანვარი-თებერვალი
JANUARY-FEBRUARY

2017

RCSN-ის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა


WORKING MEETING OF R-CSN გვ. 7
,,სიდა“
AmCham-ის
წევრი გახდა
CiDA JOINS
AMERICAN
CHAMBER
საინფორმაციო ტური ბორჯომში OF COMMERCE
INFORMATION TOUR IN BORJOMI (AmCham)
გვ.12 TEAM
გვ.3
17 იანვარი, 2017 JANUARY 27, 2017

გლობალური შეთანხმების საქართველოს GLOBAL COMPACT NETWORK GEORGIA


ქსელის გამგეობის სხდომა STEERING COMMITTEE MEETING

17 იანვარს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს The Global Compact Network Georgia (GCNG) Steering
ოფისში, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის Commi ee held a mee ng on January 17. The Commi ee
გამგეობის მეოთხე სხდომა გაიმართა. გამგეობამ, ქსელის 2017 members discussed the 2017 GCNG Ac on Plan, organiza onal
წლის სამოქმედო გეგმაზე, ქსელის საერთო კრების(რომელიც 2017 issues of the first Network General Mee ng (which is to be held
წლის 27 იანვარსაა დაგეგმილი)საორგანიზაციო საკითხებზე, on January 27, 2017), visibility strategy of the Network, and
ქსელის პოპულარიზაციის სტრატეგიასა და გლობალური Global Compact Local Network financing model.
შეთანხმების ადგილობრივი ქსელის დაფინანსების მოდელზე
იმსჯელა.
The contact person for the Global Compact Network Georgia
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის საკონტაქტო presented an overview of 2016 ac vi es, including local events
პირმა, სალომე ზურაბიშვილმა მიმოიხილა 2016 წლის, როგორც implemented by the GCNG, as well as interna onal events
ადგილობრივი ქსელის მიერ განხორციელებული აქტივობები, ისე organized by the Headquarters of the Global Compact, in which
საერთაშორისო ღონისძიებები, რომელშიც საქართველოს ქსელმა the Local Network par cipated.
მიიღო მონაწილეობა.
გამგეობის წევრებმა იმსჯელეს 2017 წლის სამოქმედო გეგმაზე, The Commi ee reviewed the 2017 Ac on Plan, which covers
რომელიც სხვადასხვა აქტივობას მოიცავს, მათ შორის, ქსელის ac vi es such as: launching GCLN Georgia webpage, organizing
ვებგვერდის შექმნას, ანგარიშგების თემაზე სემინარის a workshop on repor ng, ini a ng and implemen ng joint CSR
ორგანიზებას, კორპორაციული პასუსიმგებლობის თემაზე საერთო ini a ves, promo ng the implementa on of Women's
პროექტების განხორციელებას, ქსელის წევრებში ქალთა Empowerments Principals (WEPs) among GCNG members,
გაძლიერების პრინციპების იმპლემენტაციის წახალისებას და connec ng businesses with CSOs working on women's rights,
კომპანიების დაკავშირებას ქალთა უფლებებზე მომუშავე organizing annual thema c conference, recrui ng new members
ორგანიზაციებთან. etc.
გამგეობამ განიხილა ის აქტივობები, რომლებიც შეიძლება
განხორციელდეს ქსელის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის The members discussed possible ac vi es that the Network
გაზრდის მიზნით. გამგეობის წევრები გაეცნენ გლობალური could implement in order to increase the visibility of the GCNG,
შეთანხმების ცენტრალური ოფისის მიერ ინიცირებულ including a video campaign and close coopera on with the
ადგილობრივი ქსელების დაფინანსების მოდელს და საქართველოს media. Finally, the members of the Steering Commi ee were
ქსელის მდგრადობაზე იმსჯელა. introduced to the new financing model ini ated by
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (სიდა) აქტივობები, კორპორაციული Headquarters; discussion revolved around the sustainability of
პასუხისმგებლობის წახალისების მიმართულებით, მხარდაჭერილია, აღმოსავლეთ
დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI), ამერიკის შეერთებული შტატების the Local Network.
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული, ACCESS-
ის პროექტის ფარგლებში. The ac vi es implemented by Civil Development Agency (CiDA) with regard to
corporate social responsibility are supported by East-West Management
Ins tute's (EWMI) ACCESS project through USAID funding.

2017
42
JANUARY
FEBRUARY

P. 2
26 იანვარი, 2017 JANUARY 26, 2017

CiDA JOINS AMERICAN CHAMBER OF


,,სიდა“ AmCham-ის წევრი გახდა
COMMERCE (AmCham) TEAM

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდა“ საქართველოში არსებული AmCham hosted a monthly roundtable mee ng at the
ამერიკის სავაჭრო პალატის (AmCham) წევრი გახდა. Courtyard Marriot Hotel on January 26. It was
26 იანვარს გამართულ მრგვალ მაგიდაზე, რომელსაც წამყვანი a ended by representa ves of leading companies.
კომპანიების წარმომადგენლები დაესწრნენ, ,,სიდას“ წარმომადგენელმა New members of AmCham were recognized at the
სალომე ზურაბიშვილმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა: mee ng, including CiDA, which officially became an
AmCham team member.
„სიდა“ მჭიდროდ თანამშრომლობს ამერიკის სავაჭრო პალატასთან
საქართველოში პასუხისმგებლიანი ბიზნების მხარდაჭერისა და
პოპულარიზაციის მიმართულებით. ამერიკის სავაჭრო პალატა Salome Zurabishvili, CSR Manager of CiDA, addressed
საქართველოში არის გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს the audience and talked about the importance of
ქსელის გამგეობის წევრი. გარდა ამისა, კორპორაციული სოციალური CiDA's membership, and generally about CSR, which is
პასუხისმგებლობის კლუბისა და გლობალური შეთანხმების ქსელის becoming more popular among Georgian society.
წევრების უმრავლესობა არის ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრებიც .
„სიდას“ გაწევრიანება მიზნად ისახავს მის აქტიურ ჩართვას CiDA is coopera ng with American Chamber of
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კომიტეტის Commerce closely to support responsible business in
საქმიანობაში და წევრებს შორის პასუხისმგებლიანი ბიზნესის the country. AmCham is a member of the board of UN
პოპულარიაციას.“ Global Compact Network Georgia. Also, a number of
„სიდა“ კოორდინაციას უწევს კორპორაციული მდგრადობის ორ AmCham members are also members of the Network.
პლატფორმას საქართველოში - კორპორაციული სოციალური “The key goal of CiDA joining AmCham is to ac vely
პასუხისმგებლობის კლუბსა და გაეროს გლობალური შეთანხმების engage CSR ac vi es and popularize responsible
საქართველოს ქსელს. ორივე პლატფორმა მიზნად ისახავს ქვეყანაში business among the members,” said Salome
მდგრადი განვითარების მხარდაჭერას, აერთიანებს რა ბიზნესებსა და Zurabishvili. CiDA coordinates two pla orms of
არამეწარმე წევრებს და ხელს უწყობს ამ მხარეთა თანამშრომლობას. corporate sustainability in Georgia: Corporate Social
Responsibility Club and UN Global Compact Network
Georgia. Both of the pla orms support sustainable
ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში 1998 წელს დაარსდა. ამ ეტაპზე პალატა
საქართველოდან 200-მდე კომპანიას აერთიანებს. მისი მიზანი საქართველოს, აშშ-სა და development of the country.
საერთაშორისო საზოგადოებას შორის კომერციული ურთიერთობების განვითარების
ხელშეწყობაა. American Chamber of Commerce in Georgia (AmCham) is the largest
interna onal business chamber in Georgia with up to 200 company
members. Founded in 1998, AmCham's primary objec ve is to
promote US - Georgia es and the improvement of the business
environment in Georgia.

2017

იანვარი
42
თებერვალი

გვ. 3
27 იანვარი, 2017 JANUARY 27, 2017
„სიდამ" ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ SIGNING OF MEMORANDUM OF
საინფორმაციო ცენტრთან მემორანდუმი UNDERSTANDING BETWEEN CiDA AND
გააფორმა INFORMATION CENTER ON NATO AND EU

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდასა“ და ნატოსა და


On January 27, Execu ve Director of CiDA Zviad Devdariani and
ე ვრ ო კ ა ვშ ირ ის შ ე ს ა ხ ე ბ ს ა ინ ფ ო რ მ ა ციო ც ე ნ ტ რ ს შ ო რ ის
ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი Director of Informa on Center on NATO and EU Ketevan
„სიდას“ აღმასრულებელმა დირექტორმა, ზვიად დევდარიანმა და Chachava signed a memorandum of understanding.
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის Both sides agreed to enhance coopera on between CiDA and
დირექტორმა, ქეთევან ჩაჩავამ მოაწერეს. Informa on Center regarding Euro-Atlan c project
implementa on sphere.
მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მომავალში „სიდასა“ და
საინფორმაციო ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობა
In the framework of ac ve coopera on, CiDA, its partner
გაღრმავდება და ერთმანეთს ორგანიზაციულ განვითარებაში
დაეხმარებიან. ამასთან, ისინი მჭიდრო თანამშრომლობას organiza ons, and Informa on Center will carry out joint
გააგრძელებენ საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის ac vi es to support Georgia's Euro-Atlan c integra on
მხარდამჭერი პროექტების განხორციელების სფეროში. process.

თანამშრომლობის ფარგლებში, „სიდა“, მისი პარტნიორები და


საინფორმაციო ცენტრი ერთობლივად განახორციელებენ
სხვადასხვა აქტივობებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ საქართველოს
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს.

2017
42
JANUARY
FEBRUARY

P. 4
31 იანვარი, 2017 JANUARY 31, 2017
"სიდას" გამგეობის წევრების შეხვედრა CiDA BOARD MEETING
გაიმართა

31 იანვარს „სიდას" გამგეობის წევრების შეხვედრა გაიმართა. On January 31 board members of CiDA gathered and assessed
შეხვედრაზე ,,სიდას" აღმასრულებელმა დირექტორმა, ზვიად the organiza on's ac vi es in the last year. Execu ve Director
დევდარიანმა გამგეობის წევრებს დეტალურად გააცნო ორგანიზაციის of CiDA Zviad Devdariani briefed the board members on
მიერ 2016 წელს განხორციელებული აქტივობები და შედეგები, implemented project ac vi es, discussed the budget of the
დასრულებული და მიმდინარე პროექტები. organiza on, and introduced future plans and projects.
გამგეობის წევრებმა შეხვედრაზე განიხილეს 2017 წლის
პრიორიტეტები, მიმდინარე წლის ბიუჯეტი და დაგეგმილი The board members evaluated CiDA ac vi es in 2016,
საქმიანობები. fundraising, planning ac ons, as well as budget management
posi vely. Finally, the board adopted the 2017 budget.

2017
42
იანვარი
თებერვალი

გვ. 5
2 თებერვალი, 2017 FEBRUARY 2, 2017

საინფორმაციო ტური ყაზბეგში INFORMATION TOUR IN KAZBEGI

ევროკავშირი განაგრძობს სასწავლო ტურების მხარდაჭერას ადგილობრივი The European Union con nues suppor ng a series of study tours for
თვითმმართველობის, კერძო სექტორისა და არასამთავრობო representa ves of local governance, business and civil society to
ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის ადგილობრივი განვითარების share experience of the Local Ac on Groups (LAGs) that work to
ახალი ფორმის, ე.წ. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG) engage local residents in rural development. The first study tour in
საქმიანობის გასაცნობად. Lagodekhi, in December 2016, was followed by the second event in
Kazbegi on February 1 and 2, 2017. The Kazbegi study tour involved
პირველი სასწავლო ტური გაიმართა ლაგოდეხში, 2016 წლის დეკემბერში, over 30 par cipants from different regions of Georgia and was
ხოლო მეორე ყაზბეგში 2017 წლის 1-2 თებერვალს. ყაზბეგის სასწავლო a ended by Nodar Kereselidze, Deputy Minister of Agriculture of
ტურში მონაწილეობა მიიღო 30-ზე მეტმა წარმომადგენელმა საქართველოს Georgia, and representa ves of the Ministry of Regional
სხვადასხვა რეგიონიდან. ჯგუფის მუშაობაში, ასევე, მიიღო მონაწილეობა Development and Infrastructure of Georgia.
ნოდარ კერესელიძემ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის
მოადგილემ, და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
The study tour took place in the framework of the European Union's
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა.
Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development
სასწავლო ტური განხორციელდა ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის (ENPARD). It was organized by the United Na ons Development
მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) Programme (UNDP) and the Ministry of Agriculture of Georgia, in
მხარდაჭერით. ღონისძიება შედგა გაეროს განვითარების პროგრამისა coopera on with the Civil Development Agency (CiDA) and Czech
(UNDP) და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს organiza on “People in Need.”
ორგანიზებით, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოსთან (CiDA) და
ორგანიზაციასთან „ადამიანი გაჭირვებაში“ (PIN) თანამშრომლობით. The study tour par cipants met with representa ves of Kazbegi
Local Ac on Group (LAG) and the Head of Kazbegi Municipality, and
სასწავლო ტურის მონაწილეები შეხვდნენ ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის received informa on about the ongoing ini a ves in the field of
(LAG) წევრებს და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, გაეცნენ rural economy and social issues.
მიმდინარე ინიციატივებს სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროში.

ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი დაარსდა 2016 წლის თებერვალში The Kazbegi LAG was established in February 2016 with assistance
ევროკავშირის (EU) ხელშეწყობით. ჯგუფის ჩამოყალიბებას მხარი დაუჭირეს from the European Union in coopera on with the organiza on
ორგანიზაციამ „ადამიანი გაჭირვებაში“ (PIN), ბიოლოგიური მეურნეობების “People in Need”, Biological Farming Associa on “Elkana” and Czech
ასოციაციამ „ელკანა“ და ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების ჩეხეთის Na onal Network of Local Ac on Groups (NNLAG). The Kazbegi LAG
ეროვნულმა ქსელმა (NNLAG). ჯგუფი ითვლის 140 წევრს და აქტიურად lists up to 140 members and takes ac ve part in municipal life. EU
მონაწილეობს მუნიციპალურ ცხოვრებაში. ევროკავშირის მხარდაჭერით, has supported establishment of LAGs in Lagodekhi and Borjomi
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ლაგოდეხისა და ბორჯომის municipali es as well. This year, in the framework of ENPARD, LAGs
მუნიციპალიტეტებშიც მოქმედებს. მიმდინარე წელს, ENPARD-ის პროგრამის will also be established in other five municipali es - Dedoplistkaro,
ფარგლებში, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი კიდევ ხუთ Akhalkalaki, Tetritskaro, Keda and Khulo.
მუნიციპალიტეტში - დედოფლისწყაროში, ახალქალაქში, თეთრიწყაროში,
ქედასა და ხულოში - ჩამოყალიბდება. Local Ac ons Groups (LAGs) is a common prac ce in the European
countries and an important feature of the EU approach to rural
საქართველოში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი სოფლის განვითარების
development – LEADER, which encourages the empowerment and
ევროპული მიდგომის, ე.წ. LEADER-ის, ერთ-ერთი ინსტრუმენტია.
ევროპული LEADER-ის მიდგომა გულისხმობს ადგილობრივი განვითარების involvement of local representa ves in decision-making.
საკითხებში და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ადგილობრივი
ინტერესთა ჯგუფების ჩართულობას. ევროკავშირი (EU) მჭიდროდ The European Union (EU) closely works with the Georgian
თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან, ადგილობრივ Government, local authori es, na onal and interna onal partners
თვითმმართველობასთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო to introduce the European best prac ce in rural development and
პარტნიორებთან ამ ახალი მიდგომის საქართველოში დანერგვისა და promote civic engagement in this field.
სოფლის განვითარებაში სამოქალქო ჩართულობის გაზრდის მიზნით.
A series of study tours to the pilot LAG sites is part of this effort. The ini a ve is also in
სასწავლო ტურები და ადგილობრივი განვითარების საპილოტე ჯგუფების გაცნობა სწორედ ამ line with the Rural Development Strategy of Georgia adopted by the Government in
ძალისხმევის ნაწილია. ინიციატივა სრულად ეხმიანება საქართველოს სოფლის განვითარების December 2016.
სტრატეგიას, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2016 წლის დეკემბერში მიიღო.
The EU is suppor ng rural development in Georgia through its ENPARD Programme.
ევროკავშირი (EU) ხელს უწყობს სოფლად სიღარიბის შემცირებასა და სოფლის განვითარების Implemented since 2013 with a total budget of EUR 102 million, the main goal of
თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვას საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის ENPARD is to reduce rural poverty. The first phase of ENPARD in Georgia focused on
განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის დახმარებით. საქართველოში developing the poten al of agriculture. The second phase focuses on crea ng economic
პროგრამა ENPARD ხორციელდება 2013 წლიდან. 2013-2019 წლებისათვის ENPARD-ის ბიუჯეტი opportuni es for rural popula on that go beyond agricultural ac vi es. More
საქართველოში შეადგენს 102 მილიონ ევროს. პროგრამის პირველი ფაზის პრიოტიტეტი იყო
informa on on ENPARD is available at: www.enpard.ge
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, ხოლო მეორე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად
მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების გაზრდას.

2017
42
JANUARY
FEBRUARY

P. 6
3 თებერვალი, 2017 FEBRUARY 3, 2017
გაეროს გლობალური შეთანხმების GLOBAL COMPACT NETWORK GEORGIA
საქართველოს ქსელის საერთო კრება GENERAL MEETING

3 თებერვალს, გაიმართა გაეროს გლობალური შეთანხმების The Global Compact Network Georgia General Mee ng
საქართველოს ქსელის პირველი საერთო კრება. შეხვედრას, was held on Friday, February 3, at the Hotel “Rooms
ქსელის წევრებთან ერთად, რამდენიმე საერთაშორისო Tbilisi”. The members of the Network, as well as the
ორგანიზაციის წარმომადგენელიც ესწრებოდა. კრებას ქსელის representa ves from several interna onal organiza ons
გამგეობის თავმჯდომარე ვალერი ჩეხერია და გლობალური a ended the mee ng, which was facilitated by the
შეთანხმების საქართველოს ქსელის საკონტაქტო პირი სალომე contact person for the Global Compact Network Georgia
ზურაბიშვილი უძღვებოდნენ. and the chairman of the Network Board.

ქსელის საკონტაქტო პირმა წევრებს გააცნო გლობალური The Contact Person for the GCNG presented specifics of
შეთანხმების პლატფორმის მუშაობის სპეციფიკა და მიმოიხილა the pla orm and overview of the ac vi es implemented
2016 წელს ადგილობრივი ქსელის მიერ განხორციელებულ
by the Local Network in 2016 and UN Global Compact's
აქტივობები, ასევე გაეროს გლობალური შეთანხმების
new ini a ves on the global level.
ინიციატივის სიახლეები საერთაშორისო დონეზე.

ქსელის გამგეობის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებმა - The members of the Steering Commi ee – “Adjara
„აჭარა ჯგუფი“, ქართულ -ამერიკული უნივერსიტეტი“, Group”, “Georgian-American University” and MFO
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრისტალი“- წარმოადგინეს “Crystal” presented responsible business prac ces of
საკუთარი ორგანიზაციების კორპორაციული პასუხისმგებლობის their companies and examples of coopera on with the
პრაქტიკა და გლობალური შეთანხმების ქსელთან Global Compact Network Georgia. The possibili es of the
თანამშრომლობის მაგალითები. ადგილობრივი ქსელისა და coopera on between the Global Compact Local Network
საქართველოში კორპორაციული მდგრადობის მეორე and another corporate sustainability pla orm in Georgia,
ინიციატივის - კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის Corporate Social Responsibility Club, were presented by
კლუბის თანამშრომლობის შესახებ, კლუბის გამგეობის the chairman of the Steering Commi ee of the Club.
თავმჯდომარემ ისაუბრა.
The members reviewed the 2017 Ac on Plan of the
წევრებმა, 2017 წლის სამოქმედო გეგმაზეც იმსჯელეს, Network, iden fied the priority areas for the next year,
განსაზღვრეს პრიორიტეტული მიმართულებები მომავალი and discussed engagement opportuni es.
წლისთვის და ქსელის საქმიანობაში, წევრების აქტიურად
ჩართვის შესაძლებლობები განიხილეს. The ac vi es implemented by Civil Development Agency (CiDA) with
regard to corporate social responsibility are supported by East-West
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (სიდა) აქტივობები, კორპორაციული Management Ins tute's (EWMI) ACCESS project through USAID
პასუხისმგებლობის წახალისების მიმართულებით, მხარდაჭერილია, funding
აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI), ამერიკის
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ
დაფინანსებული, ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში.

2017
42
იანვარი
თებერვალი

გვ. 7
10 თებერვალი, 2017 FEBRUARY 10, 2017
RCSN-ის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა WORKING MEETING OF R-CSN

8-10 თებერვალს, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის (R- On February 8-10 Regional Civil Society Network (R-CSN)
CSN) სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ფარგლებში, held a mee ng of its working groups. Network members
ქსელის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა discussed the current situa on and held discussions about
განიხილეს მიმდინარე სიტუაცია, ამასთან, გაიმართა დისკუსია the exis ng situa on in regions and the main challenges
რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და გამოწვევების შესახებ. that CSOs face in their loca ons.

შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების Within the mee ng, forma on of the 2017 Ac on Plan took
რეგიონული ქსელის თემატური სამუშაო ჯგუფების 2017 წლის სამოქმედო place and leaders of working groups were elected to lead
გეგმის ფორმირება, მიმდინარე სიტუაციის ანალიზი, ჯგუფების the working process of the groups during the year. Group
ხელმძღვანელების არჩევა და ჩატარებული კვლევების შედეგების members also discussed the possible proposals of the
განხილვა. ჯგუფებმა საპროექტო იდეებზეც იმსჯელეს, რომლებსაც ახლო projects which they will present to donor organiza ons in
მომავალში დონორ ორგანიზაციებს წარუდგენენ.
the near future.
ამჟამად ქსელში სხვადასხვა პროფილის 64 რეგიონული ორგანიზაციაა
გაწევრიანებული, ქსელში ფუნქციონირებს ექვსი სამუშაო ჯგუფი: Currently, R-CSN unites 64 regional CSOs, and within the
network six groups are opera ng:
-საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა
-ქალთა გაძლიერების მხარდაჭერა - Euro-Atlan c Integra on support team
-გარემოს დაცვა - Women's Empowerment support team
-კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების - Environmental Protec on support team
მხარდაჭერა - CSR Development support team
-კონფლიქტების გადაწყვეტის/მშვიდობის მშნებელობის მხარდაჭერა - Conflict Resolu on and Confidence Building support
-ქსელის სამეთვალყურეო ჯგუფი team
- Board of the Network
შეხვედრა გაიმართა ,,სიდას" ორგანიზებით აღმოსავლეთ-დასავლეთის
მართვის ინსტიტუტის EWMI Access-ის პროექტისა და ევროკავშირის
The working mee ng took place with the support of the
მხარდაჭერით.
European Union and USAID funded ACCESS programme.

2017
42
JANUARY
FEBRUARY

P. 8
15 თებერვალი, 2017 FEBRUARY 17, 2017

სემინარი გაეროს გლობალური WORKSHOP ON REPORTING TO UN GLOBAL


შეთანხმების ანგარიშგებაზე COMPACT

15 თებერვალს, გაეროს გლობალური შეთანხმების სამდივნომ On 17 February, the Secretariat for the Global Compact
ჩაატარა სემინარი, ქსელის წევრებისთვის, გაეროს გლობალური Network Georgia held a workshop on repor ng to the UN
შეთანხმების ანგარიშგების ვალდებულებაზე. ყოველწლიური Global Compact for the members of the Network.
ანგარიშის წარდგენა არის გაეროს გლობალური შეთანხმების
ინიციატივაში მონაწილე ორგანიზაციების ვალდებულება და Submission of the Report - Communica on - is an obliga on
ქსელის წევრად დარჩენის პირობა. სემინარის მიზანი იყო ქსელის for the par cipants of the Global Compact Ini a ve and a
წევრებისათვის ანგარიშგების მნიშვნელობისა და სასარგებლო condi on of remaining the member of the Network.
მხარეების გაცნობა და პრაქტიკული რჩევების მიცემა გაეროს
გლობალური შეთანხმების კომუნიკაციის მოსამზადებლად .
The workshop aimed to present the importance and
გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის advantages of repor ng for the businesses and to give the
საკონტაქტო პირმა, სალომე ზურაბიშვილმა, ისაუბრა par cipants prac cal recommenda ons on how to prepare
ანგარიშგების წესებსა და მინიმალურ მოთხოვნებზე, როგორც the Communica on for the Global Compact.
კომპანიებისთვის, ისე ქსელის არამეწარმე წევრებისთვის. The Contact Person of the UN Global Compact Network
მონაწილეები ასევე გაეცნენ ანგარიშგების სხვადასხვა Georgia presented the rules and minimum requirements of
საერთაშორისო მეთოდს და რამდენიმე საერთაშორისო repor ng for business enterprises, as well as for non-
კომპანიის ანგარიშის მაგალითზე, განიხილეს ანგარიშგების business members of the Network; par cipants were also
შინაარსობრივი მხარეები. introduced to the different interna onal standards of
repor ng. The examples of several interna onal companies
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (სიდა) აქტივობები, კორპორაციული were overviewed to cover the substan al aspects of their
პასუხისმგებლობის წახალისების მიმართულებით, მხარდაჭერილია, აღმოსავლეთ
დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI), ამერიკის შეერთებული შტატების reports.
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული,
ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში. The ac vi es implemented by Civil Development Agency (CiDA) with
regard to corporate social responsibility are supported by the East-West
Management Ins tute's (EWMI) ACCESS project through USAID funding.

2017
42
იანვარი
თებერვალი

გვ. 9
18 თებერვალი, 2017 FEBRUARY 18, 2017

ტრენინგი ბიზნესისა და ადამიანის TRAINING ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS


უფლებების თემაზე

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის The Human Rights Secretariat of the Administra on of the
უფლებათა დაცვის სამდივნოს, არასამთავრობო ორგანიზაცია Government of Georgia, in coopera on with the Public
“სიდას” და სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით 17 და Defender's Office of Georgia and the non-governmental
18 თებერვალს, თბილისში, გაიმართა ტრენინგი ბიზნესისა და organiza on CiDA, conducted a 2-day training course on
ადამიანის უფლებების თემაზე. business and human rights issues.
ტრენინგს, რომელსაც პარლამენტისა და შესაბამისი
Representa ves of the Parliament of Georgia, relevant public
სახელმწიფო უწყებების, სახალხო დამცველის ოფისის,
არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას" წარმომადგენლები agencies, the Public Defender's Office, as well as employees of
დაესწრნენ, უძღვებოდნენ დანიის ადამიანის უფლებათა CiDA a ended the training. The course was led by experts of
ინსტიტუტის ექსპერტები. ტრენინგი მიზნად ისახავდა იმ პირების the Danish Ins tute for Human Rights. The training course
სათანადო მომზადებას, რომლებიც შემდგომში მონაწილეობას aimed at providing relevant exper se to the individuals who
მიიღებენ, როგორც საბაზისო კვლევის ჩატარებაში, ასევე 2018- will later be engaged in conduc ng basic research and dra ing
2020 წლებისთვის "ბიზნესის და ადამიანის უფლებების" of the 2018-2020 Ac on Plan of the Government of Georgia on
მიმართულებით, მთავრობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. Business and Human Rights.

2016-2017 წლების მთავრობის ადამიანის უფლებათა დაცვის The 2016-2017 Ac on Plan of the Government of Georgia on
სამოქმედო გეგმაში ასახულია ბიზნესისა და ადამიანის the Protec on of Human Rights reflects the Government's
უფლებების ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმის შემუშავების responsibility to elaborate a comprehensive ac on plan
ვალდებულება, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოში covering the issues related to business and human rights.
პასუხისმგებლიანი ბიზნესის წახალისებისთვის, ეფუძნება Respec ve ma er carries significant importance in terms of
ადამიანის უფლებების დაცვასა და უზრუნველყოფს ქვეყნაში
mo va ng responsibility among the business en es. It is
მდგრად ინკლუზიურ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
based on the principle of protec on of human rights and
სამოქმედო გეგმის შემუშავების საწყის ეტაპს წარმოადგენს
ეროვნული საბაზისო კვლევის ჩატარება ბიზნესისა და ადამიანის fosters stable inclusive social-economic development
უფლებების მიმართულებით. throughout the country.

ტრეინინგი მხარდაჭერილია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის Conduc ng a na onal research in the areas of business and
(EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების human rights will be an ini al step for dra ing the said ac on
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და დანიის ადამიანის
უფლებათა ინსტიტუტის მიერ.
plan.

The training was supported by the United States Agency of Interna onal
Development (USAID) via the ACCESS project ran by the East-West
Management Ins tute (EWMI) and the Danish Ins tute for Human Rights.

2017
42
JANUARY
FEBRUARY

P. 10
23 თებერვალი, 2017 FEBRUARY 23, 2017

CSR კლუბის მხარდაჭერით არასამთავრობო CSR CLUB MEMBERS HOLD MEETINGS


ორგანიზაციებსა და ბიზნესებს შორის BETWEEN BUSINESSES AND CSOS
შეხვედრები იმართება

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კლუბის მხარდაჭერით 21 Corporate Social Responsibility Club (CSR Club) members
თებერვალს ,,ვისოლ ჯგუფმა და 23 თებერვალს ,,ჯიპიაი ჰოლდინგმა" undertake various ini a ves in order to facilitate
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრები გამართა. coopera on between CSOs and business companies and
encourage businesses to assume corporate social
შეხვედრის მიზანი იყო ბიზნესის მხრიდან არასამთავრობო responsibility. In February, two joint mee ngs were held
ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობა და ამ between businesses and C S O s to support the
თანამშრომლობის შედეგად, ორგანიზაციების ბენეფიციარების employment of CSO beneficiaries in business companies.
დასაქმება ,,ვისოლ ჯგუფისა“ და „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ მიერ
გამოცხადებულ ვაკანსიებზე.
The first mee ng was held on February 21st between the
შეხვედრებს თბილისში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების management of 'Wissol Petroleum Georgia' and CSOs,
გარდა დაესწრო სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის where the par es agreed to submit a list of CSO
(R-CSN) წევრი რამდენიმე ორგანიზაცია, რომლებიც საქართველოს beneficiaries to the company. The company could then
რეგიონებში აქტიურად მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ provide jobs to selected individuals, focusing on poor and
შორის სოციალურად დაუცველ მოსახლოებასთან, რომელთა socially disadvantaged groups. Consulta on and
დასაქმებაც მათი საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. coordina on processes regarding this ma er will
con nue.
შეხვედრებზე აღინიშნა, რომ კომპანიების მიერ გამოცხადებულ
ვაკანტურ პოზიციებზე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც
ჩაერთვებიან და კომპანიებს გადასცემენ საკუთარი ბენეფიციარების At another joint mee ng on February 23rd, the insurance
სიას.
company 'GPI Holding' presented their employment
strategy to the invited CSOs. They provided informa on
„ჯიპიაი ჰოლდინგმა“ დასაქმების მასშტაბური პროგრამა მიმდინარე
წელსაც გამოაცხადა და პროექტის ფარგლებში 300 საცალო on the planned GPI Holding Employment Fair and
გაყიდვების სპეციალისტის აყვანას გეგმავს. ამჯერად, დასაქმების encouraged CSOs to submit their beneficiaries' contact
პროგრამა თბილისის გარდა, რეგიონებსაც მოიცავს. დასაქმების informa on so that these people are involved in the
კვირეული 20 თებერვალს დაიწყო და ფორუმები საქართველოს 5 recruitment process. GPI Holding is planning to recruit
ქალაქში: ქუთაისში, ფოთში, ზუგდიდში, ბათუმსა და თბილისში 300 sales assistants around the country.
გაიმართა. პროექტის ფარგლებში კომპანია შერჩეულ კანდიდატებს
გადამზადების უფასო პროგრამას და სწავლების პირველივე დღიდან
ანაზღუარებად სამსახურს სთავაზობს. Both mee ngs were a ended by Regional Civil Society
Network (R-CSN) members which unites 64 regional
organisa ons currently.
2017
42
იანვარი
თებერვალი

გვ. 11
19 თებერვალი, 2017 FEBRUARY 19, 2017
საინფორმაციო ტური ბორჯომში INFORMATION TOUR IN BORJOMI

The European Union has finalised a series of study tours to the


18-19 თებერვალს ბორჯომში გაიმართა სასწავლო ტური ადგილობრივი regions of Georgia for representa ves of local governance,
თვითმმართველობის, კერძო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების business and civil society. The study tour to Borjomi on 18-19
წარმომადგენლებისათვის. February 2017 followed the earlier tours to Lagodekhi and
Kazbegi and aimed to share experience of the Local Ac on
სასწავლო ტურის მიზანი იყო ადგილობრივი განვითარების ახალი ფორმის, ე.წ. Groups (LAGs) that work to engage local residents in rural
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG) საქმიანობის გაცნობა. ღონისძიებამ development.
დაასრულა სასწავლო ტურების სერია, რომელიც განხორციელდა ევროკავშირის
(EU) მხარდაჭერით. პირველი სასწავლო ტური გაიმართა ლაგოდეხში, 2016 წლის The Borjomi study tour involved over 40 par cipants from
დეკემბერში, ხოლო მეორე ყაზბეგში 2017 წლის თებერვალში. different regions of Georgia and was a ended by the
Government officials, including: Nodar Kereselidze, First Deputy
ბორჯომის სასწავლო ტურში მონაწილეობა მიიღო 40-ზე მეტმა წარმომადგენელმა Minister of Agriculture; Irakli Matkava, First Deputy Minister of
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ჯგუფის მუშაობას შეუერთდნენ
Regional Development and Infrastructure; Nino Javakhadze,
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, მათ შორის: ნოდარ კერესელიძე -
სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე, ირაკლი მატკავა - Deputy Minister of Economy and Sustainable Development; and
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პურველი მოადგილე, Tamaz Marsagishvili, Deputy Minister of Educa on and Science.
ნინო ჯავახაძე - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, და In the framework of the European Union's Neighbourhood
თამაზ მარსაგიშვილი - განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD),
the study tour was organized by the United Na ons
სასწავლო ტური განხორციელდა ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის Development Programme (UNDP) and the Ministry of
განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მხარდაჭერით. მისი Agriculture of Georgia, in coopera on with the Civil
ორგანიზატორები იყვნენ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და Development Agency (CiD A) and interna onal non-
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამოქალაქო განვითარების governmental organiza on Mercy Corps.
სააგენტოსთან (CiDA) და ორგანიზაციასთან „მერსი ქორფს“ (Mercy Corps)
თანამშრომლობით. In Borjomi, the study tour par cipants met with the local
authori es and Local Ac on Group members and visited the
სასწავლო ტურის მონაწილეები შეხვდნენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელს sites of small ini a ves funded by the European Union in 2016
და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) წევრებს. მათ ასევე მოინახულეს to promote rural development in the region. This included the
ევროკავშირისა (EU) და „მერსი ქორფს“-ის ხელშეწყობით განხორციელებული
tourism development projects in Bakuriani and forest
მცირე ინიციატივები, რომლებიც სოფლის განვითარებას ემსახურება - ბაკურიანის
restora on in Tsagveri.
რაფტინგის კლუბი და ტყის აღდგენის პროექტი წაღვერში.

ბორჯომის განვითარების ჯგუფი დაარსდა 2015 წლის ნოემბერში ევროკავშირის (EU) The Borjomi Local Development Group was established in
ხელშეწყობით. ჯგუფის ჩამოყალიბებას მხარი დაუჭირეს ორგანიზაციამ „მერსი November 2015 with assistance from the European Union and
ქორფს“ (Mercy Corps), ანგუსის საბჭომ (Angus Council) და ავსტრიის in coopera on with Mercy Corps, Angus Council and
მაღალმთიანი და ნაკლებად მისადგომი ტერიტორიების ფედერალურმა ინსტიტუტმა Bundesanstalt für Bergbauernfragen. The group lists up to 25
(Bundesanstalt für Bergbauernfragen). ჯგუფში გაერთიანებულია 25 წევრი, members and takes ac ve part in municipal life.
რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ მუნიციპალურ ცხოვრებაში.
The Local Ac on Groups (LAG) in Borjomi, Lagodekhi and
ლაგოდეხი, ყაზბეგი და ბორჯომი საქართველოს პირველი მუნიციპალიტეტებია, Kazbegi are the first of the pilot LAGs across Georgia. The
სადაც ამოქმედდა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები (LAG). 2017 წელს, European Union will con nue suppor ng the establishment of
ევროკავშირის მხარდაჭერით, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები the Local Ac ons Groups this year in the municipali es of
ჩამოყალიბდება კიდევ ხუთ მუნიციპალიტეტში - დედოფლისწყაროში, ახალქალაქში, Dedoplistkaro, Akhalkalaki, Tetritskaro, Keda and Khulo.
თეთრიწყაროში, ქედასა და ხულოში.
The assistance to the Local Ac ons Groups (LAGs) is in line with
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ჩამოყალიბება ეხმიანება საქართველოს
the Rural Development Strategy of Georgia adopted by the
სოფლის განვითარების სტრატეგიას, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2016
Government of Georgia in December 2016.
წლის დეკემბერში მიიღო.
ევროკავშირი (EU) ხელს უწყობს სოფლად სიღარიბის შემცირებასა და სოფლის განვითარებისთანამედროვე The EU is suppor ng rural development in Georgia through its ENPARD
პრაქტიკის დანერგვას საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობისგანვითარების ევროპის Programme. Implemented since 2013 with a total budget of EUR 102 million, the
სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის დახმარებით. საქართველოშიპროგრამა ENPARD ხორციელდება 2013 main goal of ENPARD is to reduce rural poverty. The first phase of ENPARD in
წლიდან. 2013-2019 წლებისათვის ENPARD-ის ბიუჯეტისაქართველოში შეადგენს 102 მილიონ ევროს. Georgia focused on developing the poten al of agriculture. The second phase
პროგრამის პირველი ფაზის პრიოტიტეტი იყოსოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, ხოლო focuses on crea ng economic opportuni es for rural popula on that go beyond
მეორე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლადმცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების agricultural ac vi es. More informa on on E N PA R D is available at:
შესაძლებლობების გაზრდას. დამატებითიინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი: www.enpard.ge www.enpard.ge

2017
42
JANUARY
FEBRUARY

P. 12
24 თებერვალი, 2017 FEBRUARY 24, 2017
კორპორაციული სოციალური CSR CLUB BOARD MEETING
პასუხისმგებლობის კლუბის გამგეობის სხდომა

2017 წლის 24 თებერვალს, გაიმართა კორპორაციული სოციალური On February 24, CSR Club Board members held a
პასუხისმგებლობის კლუბის გამგეობის მეორე სხდომა. შეხვედრას, mee ng at Ilia State University.
გამგეობის ერთ-ერთმა წევრმა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა
უმასპინძლა.
Board members summed up 2016 year ac vi es and
discussed ac on plans of 2017, which includes various
გამგეობის წევრებმა, შეაჯამეს კლუბის მიერ, 2016 წელს
განხორციელებული საქმიანობა და 2017 წელს დაგეგმილი ღომისძებებზე events like upda ng the Club webpage, a working of
იმსჯელეს. სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს ისეთ ღონისძიებებს, data base of the members, conduc ng research of CSR
როგორიცაა, კლუბის საიტის განახლება და წევრების აქტივობების შესახებ prac ce in Georgia, organizing public lectures at
მონაცემთა ბაზის შემუშავება, კორპორაციული პასუხისმგებლობის universi es, and intensive media coverage of CSR
პრაქტიკის კვლევის ჩატარება და ანგარიშის მომზადება, საჯარო ლექციები issues. The Club will also con nue working on its
კორპორაციული მდგრადობის თემაზე, მედიაში კორპორაციული priori es regarding women's empowerment and
პასუხისმგებლობის აქტივობების გაშუქების ხელშეწყობა და ა.შ. კლუბი persons with disabili es.
ასევე აგრძელებს, წინა წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ
მიმართულებებზე - ქალთა გაძლიერება და შეზღუდული შესაძლებლობის Board members discussed the upcoming event, the
მქონე პირების უფლებების წასახალისება- მუშაობას. general mee ng of the club members in March, where
several members will have opportunity to present
გამგეობის წევრებმა ასევე ისაუბრეს მარტში დაგეგმილი, კლუბის საერთო their reports about the CSR ac vi es of their
კრების ფორმატზე, სადაც, სხვადასხვა საკითხის განხილვასთან ერთად, companies or organiza ons.
წევრებს საშუალება ექნებათ წარმოადგინონ ანგარიშები საკუთარი
კომპანიების კორპორაციული პასუხისმგებლობის აქტივობებზე.
Strategy of populariza on of the club was also on the
შეხვედრაზე, კლუბის პოპულარიზაციის სტრატეგიაზეც იმსჯელეს. agenda. Board members discussed the issues how to
გამგეობის წევრებმა განიხილეს ბიზნესის ცნობიერების ამაღლებისა და raise awareness of businesses and highlighted the
დაინტერესებისკენ მიმართული პოტენციური ღონისძიებები. ასევე importance of implementa on of joint projects within
აღნიშნეს, რომ საინტერესო იქნება და კლუბის სახელით საერთო the club.
პროექტების განხორციელება.
Members agreed that one of the priori es of the club
გამგეობა შეთანხმდა, რომ კლუბის ერთ-ერთი პრიორიტეტული should be to increase interest about CSR, especially
მიმართულება შეიძლება იყოს კორპორაციული პასუხისმგებლობის თემაზე among students.
განათლების გაღრმავების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით სტუდენტებში.

2017
42
იანვარი
თებერვალი

გვ. 13
მედია ჩვენ შესახებ
MEDIA ABOUT US

2017
42
JANUARY
FEBRUARY

P. 14
2017
42
იანვარი
თებერვალი

გვ. 15
2017

42
იანვარი-თებერვალი
JANUARY-FEBRUARY
MARCH
43
მარტი - აპრილი
MARCH - APRIL
2017

ანგარიშის პრეზენტაცია: გენდერული


ნიშნით ძალადობა ქვემო ქართლში
REPORT PRESENTATION: GENDER BASED
VIOLENCE IN KVEMO KARTLI გვ. 6
საერთაშორისო ექსპერტი
,,სიდას“ რეკომენდაციას
დადებითად აფასებს

INTERNATIONAL EXPERT
POSITIVELY ASSESSES
CiDA'S RECOMMENDATION

CSR კლუბმა 2016 წელი შეაფასა


CSR CLUB SUMMARY 2016
გვ.7 გვ.8
8 მარტი, 2017 MARCH 8, 2017

,,დაამსხვრიე შუშის ჭერი"- სოლიდარობის BREAKING THE GLASS CEILING – SOLIDARITY


აქცია რუსთავში DEMONSTRATION IN RUSTAVI

8 მარტს, რუსთავის მერიის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია On March 8 in Rustavi, CiDA and the Women's Movement
,,სიდას" და "ქალთა მოძრაობის“ ორგანიზებით გაიმართა organized “Break the Glass Ceiling”, a solidarity demonstra on.
სოლიდარობის აქცია - დაამსხვრიე “შუშის ჭერი”! “Glass ceiling” is most commonly defined as an intangible barrier
within a hierarchy that prevents women or minori es from
“შუშის ჭერი” - ასე უწოდებენ იმ არსებულ, მაგრამ ერთი შეხედვით
obtaining upper-level posi ons in both the private and public
უხილავ ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლიან ქალებს კარიერულ
წინსვლაში. საქართველოში გოგონების და ქალების აკადემიური sectors. In Georgia, women and girls are held to a different
მოსწრება შესანიშნავია, სამსახურებშიც პასუხსიმგებლობით და standard of criteria than their male counterparts, in both
შრომისმოყვარეობით გამოირჩევიან ქალები. მიუხედავად მათი professional and poli cal contexts. In general, women are not
ნიჭიერებისა და გონიერებისა, კარიერული წინსვლის მხოლოდ promoted to high level posi ons, and as a result the majority of
გარკვეულ ეტაპს აღწევენ - იკავებენ მენეჯმენტის შუალედურ რგოლს them remain in mid-level careers.
და ვეღარ წინაურდებიან. სწორედ ამ დროს ამბობენ, რომ ქალმა
“შუშის ჭერს” მიაღწია და მეტად ის წინ ვეღარ წაიწევს. Demonstra on par cipants addressed their views to the
აქციის მონაწილეებმა მიმართეს ხელისუფლებას, რომელსაც authori es of Georgia who have the ability to remove such
შეუძლია ამ უხილავი ბარიერების მოხსნა გენდერული კვოტების და ar ficial barriers by introducing new regula ons in the law.
სხვა საკანონმდებლო რეგულაციების შემოღების გზით. ასევე, მათ Organizers voiced to authori es to refrain from con nuing to use
მოუწოდეს საზოგადოებას რათა მათ აღარ შეაფასონ ქალების stereotypes in assessing women's skills, and generally
შესაძლებლობები სტერეოტიპულად და მოუწოდეს ქალებს, რომ მათ encouraged women to con nue figh ng for their rights and
აქტიურად იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისთვის და equality.
თანასწორობისთვის.
Demonstra ons were held in different ci es of Georgia, including
Tbilisi and Rustavi.

2017

MARCH
43
APRIL

P. 2
10 მარტი, 2017 MARCH 10, 2017

საინფორმაციო შეხვედრა ქვემო INFORMATION ROUND TABLE WITH THE


წართლის ბიზნესის წარმომადგენლებთან BUSINESSMEN OF KVEMO KARTLI

10 მარტს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდას“ ორგანიზებით On March 10, CiDA hosted the Informa on and
გაიმართა საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა ქვემო Consulta on Round Table for entrepreneurs, independent
ქართლის ბიზნესის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის
experts, and regional and local government
მონაწილეებმა სომხეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის
representa ves of the Kvemo Kartli region. The Round
გაუმჯობესების პერსპექტივებზე იმსჯელეს და სოფლის მეურნეობის
განვითარების მხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამებს გაეცნენ. Table was organized within the EU-funded project “Cross-
Border Economic Development” (C E D) under the
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორმა Armenia/Georgia Eastern Partnership Territorial
პაატა ხიზანაშვილმა, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის Coopera on Programme (EaPTC).
სააგენტოს, საბაჟო დეპარტამენტისა და მეწარმეობის განვითარების
სააგენტოს წარმომადგენლებმა. The mee ng was a ended by Paata Khizanashvili,
Governor of Kvemo Kartli, representa ves from
შეხვედრაზე მოხდება ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის
ინფორმაციის მიწოდება და კონსულტაცია საბაჟო რეგულაციების Agricultural Projects' Management Policy, Revenue
შესახებ პროდუქციის, ნედლეულისა და ტექნოლოგიების Service, and Entrepreneurship Development Agency.
იმპორტისა და ექსპორტის პროცესში. მონაწილეები დაწვრილებით Par cipants of the event had the opportunity to expand
გაეცნობიან სოფლის მეურნეობის, მრეწველობის, ინოვაციური their knowledge in the areas of cross-border investment,
ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სექტორებში სახელმწიფოს მიერ trade opportuni es, and business development poten al.
განხორციელებულ და მიმდინარე პროგრამებს.

The project “Cross-Border Economic Development” (CED) is aimed at


შეხვედრა გაიმართა ,,სიდას“ პროექტის „ტრანსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარების” strengthening cross-border coopera on between the Kvemo Kartli and Tavush
(Cross Border Economic Development - CED)“ ფარგლებში, რომელიც regions by a rac ng investments and increasing transac ons between business
თანადაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული
en es from both regions, thus improving the living condi ons of bordering
თანამშრომლობის (EaPTC) ფარგლებში.
communi es.

2017
43
მარტი
აპრილი

გვ. 3
22 მარტი, 2017 MARCH 22, 2017

შეხვედრა ადამიანის უფლებათა დაცვის HUMAN RIGHTS ISSUES WERE DISCUSSED IN


საკითხებზე SAGAREJO

22 მარტს, საგარეჯოს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, CiDA's CSR Manager Salome Zurabishvili was one of the speakers
გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ადამიანის უფლებათა დაცვის at the mee ng in Sagarejo, Kakhe region, where the community
საკითხებზე. შეხვედრას უძღვებოდნენ ადამიანის უფლებათა დაცვის mee ng was held at the Center of Civic Engagement. The mee ng
სამდივნოს მრჩეველი მარიამ ჯაჯანიძე, პერსონალურ მონაცემთა was also a ended by representa ves of the Human Rights
დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობების Secretariat and Personal Data Protec on, and its aim was to
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინო სარიშვილი და არასამთავრობო support the exchange of informa on between the central
ორგანიზაცია ,,სიდას" კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის government and local/regional ins tu ons, and bring the local
მენეჯერი სალომე ზურაბიშვილი. issues to the a en on of the central government.

სპიკერებმა ისაუბრეს და უპასუხეს დამსწრეთა შეკითხვებს ადამიანის Salome Zurabishvili spoke about the role of businesses in the
უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის იმ საკითხებზე, რომლებიც
protec on of labor rights, promo ng human rights, and
განსაკუთრებული ინტერესის საგანია ადგილობრივი მოსახლეობის-
establishment of community accountability. The ques ons raised
თვის. ესენია: პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, გენდერული
თანასწორობა, ასევე ბიზნესი და ადამიანის უფლებები. during the mee ng included the procedures for maternity leave
for fathers, equal pay, salary issues for public servants, vacancy
announcement requirements, and the protec on of personal
შეხვედრა შედგა პროექტის „ადამიანის უფლებების საკითხებზე ინფორმაციის გაცვლის პროცესის data. At the end of the mee ng it was suggested that the issues
გაუმჯობესება ცენტრსა და რეგიონებს შორის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის be submi ed to the Center of Civil Engagement, which will collect
(EWMI) პროექტის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) ფინანსური them and submit them in a unified format to the Secretariat.
მხარდაჭერით და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოსთან თანამშრომლობით.

Community mee ng was held with the support of EWMI/PROLoG financed by the United
States Agency for Interna onal Development (USAID).

2017

MARCH
43
APRIL

P. 4
23 მარტი, 2017 MARCH 23, 2017

ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური CROSS-BORDER ECONOMIC DEVELOPMENT


თანამშრომლობის შესაძლებლობები OPPORTUNITIES

„ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარების“ პროექტის ფარგლებში 23 On March 23, a Final Conference was held in Dilijan, Armenia within
მარტს სომხეთის ქალაქ დილიჟანში გაიმართა შემაჯამებელი კონფერენცია. the framework of the “Cross-border Economic Development
ღონისძიების ფარგლებში მოხდა ქვემო ქართლისა და ტავუშის რეგიონების (CED)” project. The conference aim was to present the project
ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის პროექტის შედეგების გაცნობა, outcomes to the representa ves of the business sectors, and
ინფორმაციის მიწოდება და კონსულტაცია საბაჟო რეგულაციების შესახებ provide them with informa on and consulta ons on exis ng trade
პროდუქციის, ნედლეულის და ტექნოლოგიების იმპორტისა და ექსპორტის and customs regula ons regarding the export and import of various
პროცესში. მონაწილეები დაწვრილებით გაეცნენ სოფლის მეურნეობის, goods between Armenia and Georgia. The par cipants also had the
მრეწველობის, ინოვაციური ტექნოლოგიების და ტურიზმის სექტორებში opportunity to gain informa on about the on-going government
საქართველოსა და სომხეთში მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამებს. programs in the field of agriculture, industry, innova ve
technologies, and tourism.
კონფერენციის მონაწილეებმა გამოავლინეს ის სექტორები, რაც ტავუშისა და
ქვემო ქართლის რეგიონებში განვითარების პოტენციალით ხასიათდება, On March 24, the official opening of the “Business Informa on and
ესენია: აგრო ტურიზმი, მეხილეობა-მევენახეობა, მეცხოველეობა და ყველის Broker Center” was organized in Noyemberyan, Armenia.
წარმოება. Establishment of such a center is an ini a ve taken by the
Armenian partner organiza on “Community Center for
24 მარტს ქალაქ ნოემბერიანში გაიხსნა „ბიზნესის სანფორმაციო- Development (CCD)” within the framework of the CED project, and
საბროკერო ცენტრი“, რომელიც დაფუძნდა „ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური is supported by CiDA and EPF NB. The center is designed to render
განვითარების“ პროექტის ფარგლებში და მისი მიზანია მოემსახუროს the following services: drawing-up investment projects, wri ng
სომხეთსა და საქართველოს შორის ვაჭრობით, ინვესტირებითა და business plans, conduc ng marke ng research, providing legal
იმპორტ/ექსპორტით დაინტერესებულ კომპანიებს. ცენტრის კვალიფიციური consulta ons on cross-border trade, assis ng in finding business
თანამშრომლები გაწევენ კონსულტაციებს საქართველოსა და სომხეთს partners, preparing cross-border trade agreements, and collec ng
შორის საბაჟო და საბროკერო რეგულაციებზე, დაინტერესებული მხარეების customs clearance documenta on.
ინიციატივით მოამზადებენ ბიზნეს გეგმებს და საინვესტიციო წინადადებებს,
განახორციელებენ ადგილობრივი ბაზრის კვლევებს და დააკავშირებენ
ერთმანეთს პოტენციურ პარტნიორებს. ცენტრის მომსახურება ფასიანი იქნება The project “Cross-Border Economic Development” (CED) is aimed at strengthening cross-
border coopera on between Kvemo Kartli and Tavush regions by a rac ng investments and
და განისაზღვრება მომსახურების მოცულობის პროპორციულად. increasing transac ons between business en es from both regions, thus improving the
living condi ons of bordering communi es.
პროექტი „ტრანსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება” (Cross Border Economic Development - CED)“ It was implemented under the Armenia/Georgia Eastern Partnership Territorial
თანადაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული Coopera on Programme (EaPTC).
თანამშრომლობის (EaPTC) საქართველო-სომხეთის პროგრამის ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს
არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდა“. სომხეთში პროექტის პარტნიორები არიან არასამთავრობო
ორგანიზაციები: „მხარდაჭერა ნოემბერიანსა“ (SfN) და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის
ჩრდილოეთის ფილიალი (EPF NB).

2017
43
მარტი
აპრილი

გვ. 5
24 მარტი, 2017 MARCH 24, 2017

ანგარიშის პრეზენტაცია: გენდერული ნიშნით REPORT PRESENTATION: GENDER BASED


ძალადობა ქვემო ქართლში VIOLENCE IN KVEMO KARTLI

24 მარტს, გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდას“ მიერ On March 24, Civil Development Agency (CiDA) held a
ჩატარებული კვლევის ,,ქალთა მდგომარეობა ქვემო ქართლში“ presenta on of the report “Gender Based violence in
პრეზენტაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ქვემო ქართლის რეგიონში Kvemo Kartli” that aims to introduce the issue of
მცხოვრები ქალების უფლებრივი მდგომარეობის გაცნობას და ამ კუთხით women's rights as well as analyze the problems in Kvemo
არსებული პრობლემების ანალიზს. Kartli Region.
ანგარიში პრეზენტაციას დაესწრნენ მთავრობის ადმინისტრაციის, The report presenta on was a ended by representa ves
საქართველოს პარლამენტის, შინაგან საქმეთა და სასჯელაღსრულების of the State Administra on, Parliament of Georgia,
სამინისტროს წარმომადგენლები. ასევე, პრეზენტაციაზე მოწვეულები Ministry of Internal Affairs and Ministry of Correc ons
იყვნენ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები,
and Proba on of Georgia. The event was joined by NGOs
რომლებსაც ანალოგიურ თემებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება
which have similar established experience of working in
აქვთ.
the same field.
შედეგების მიხედვით, რეგიონში მაცხოვრებლების უმრავლესობას არ აქვს
ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის, ნაადრევი ქორწინებისა და Result of the research show that the majority of people
დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული პრობლემების საკანონმდებლო living in Kvemo Kartli have a lack of informa on with
რეგულაციაზე. ამ პრობლემის გამომწვევი მიზეზებია რეგიონში არსებული regards to the legisla ve regula ons for domes c
ცნობიერების დაბალი დონე და ასევე ბენეფიციარების მხრიდან არსებული violence, early marriage, and discrimina on. A significant
უნდობლობა სერვისების მიმღებლობის თვალსაზრისით. cause of the given problems is low awareness of those
issues in the region, and mistrust of the beneficiaries in
კვლევამ აჩვენა, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში მოქმედ
სასამართლოებში 2016 წლის მანძილზე განხილული ოჯახში ძალადობის terms of receiving services.
25 აღკვეთის ღონისძიების საქმიდან, მხოლოდ 6 შემთხვევაში მოხდა The research shows that only 6 out of 25 domes c
პატიმრობის შეფარდება. 38 დასრულებული სისხლის სამართლის violence court cases in the Kvemo Kartli region resulted
საქმიდან კი მხოლოდ 2 საქმეზე დადგა განაჩენი საპატიმრო სასჯელის the imprisonment of an offender. In early marriage cases
გამოყენებით. დანარჩენ შემთხვევებში გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება the court forgone the imprisonment and instead
ჯარიმის ან პირობითი სასჯელის გამოყენებით. ნაადრევი ქორწინების 15 accepted a plea bargain in all 15 cases.
საქმეზე კი, ყველა შემთხვევაში დამტკიცდა საპროცესო შეთანხმება
საპატიმრო სასჯელის გარეშე. The sta s cal data obtained from the courts has revealed
მიღებული სტატისტიკის ანალიზისას გამოიკვეთა სასამართლოს მხრიდან that the court applies an approach of preven ve
არსებული პრობლემური მიდგომა აღკვეთის ღონისძიებებისა და measures and penal es for both domes c violence and
სასჯელების მიმართ, როგორც ოჯახში ძალადობის, ისე ნაადრევი early marriage cases. The court does not accurately
ქორწინების საქმეებზე. სასამართლოს მხრიდან არ ხდება რისკებისა და assess the risks and dangers towards women, especially
საფრთხეების სწორად შეფასება, განსაკუთრებით სისხლის სამართლის in criminal cases, where the court gives uncondi onal
საქმეებზე აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდების, ან approval for release of offenders through bail and plea
საპროცესო შეთანხმების უპირობოდ დამტკიცების დროს. bargains.

კვლევის ანგარიში მომზადდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების The Report was prepared in the framework of the project Legal Aid and
სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) Strategic Li ga on Services in Kvemo Kartli Region, supported by the East-
პროგრამის ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) პროექტის West Management Ins tute (EWMI) and funded by the US Agency for
,,იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში“ Interna onal Development (USAID).The project is being implemented by the
ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდა“, საქართველოს Civil Development Agency (CiDA) and Associa on of Law Firms of Georgia
იურიდიული ფირმების ასოციაციასთან (სიფა) პარტნიორობით.
(ALFG).

2017

MARCH
43
APRIL

P. 6
MARCH 31. 2017
31 მარტი, 2017

CSR კლუბმა 2016 წელი შეაფასა CSR CLUB SUMMARY 2016

31 მარტს, გაიმარა „კორპორაციული სოციალური Approximately 60 members of the CSR club gathered to
პასუხისმგებლობის (CSR) კლუბის“ საერთო კრება, რომელსაც summarize their 2016 work, and to assess the
კლუბის 60-მდე წევრი ორგანიზაციის წარმომადგენელი დაესწრო. implemented ac vi es. Apart from joint discussions, a
საერთო კრება საანგარიშო ხასიათს ატარებდა, რომლის დროსაც number of members presented their CSR reports to the
კლუბის რამდენიმე წევრმა საკუთარი ორგანიზაციის
audience and talked about their own company's CSR
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის წლიური
ანგარიში წარადგინეს. ac vi es.

საერთო კრებაზე, ასევე, განიხილეს საქართველოში დღესდღეობით The Club discussed the current challenges of the
არსებული ვითარება კორპორაციული პასუხისმგებლობის Corporate Social responsibility in Georgia and the
მიმართულებით, გამოწვევები და პრობლემები, რაც CSR-ის problems which impair CSR development in the country.
განვითარებას უშლის ხელს. ამასთან, კლუბის წევრებმა The Club planned 2017 ac vi es and agreed that this year
მიმოიხილეს 2017 წელს დაგეგმილი აქტივობები, ისაუბრეს will be more ac ve and full of different ac vi es to
საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის support and promote CSR in Georgia.
განვითარების მნიშვნელობაზე, როგორც საზოგადოების
The ac vi es implemented by Civil Development Agency
გაძლიერების, ასევე ბიზნესის განვითარების კუთხით.
(CiDA) with regard to corporate social responsibility are
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კლუბის supported by East-West Management Ins tute's (EWMI)
აქტივობები მხარდაჭერილია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ACCESS project through USAID funding.
ინსტიტუტის (EWMI), ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ The Club thank Adjara Group Hospitality for alloca ng
დაფინანსებული, ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში. space for the mee ng.
კლუბი მადლობას უხდის ,,აჭარა ჯგუფს" შეხვედრის სივრცით
უზრუნველყოფისათვის. 2017
43
მარტი
აპრილი

გვ. 7
10 აპრილი, 2017 APRIL 10, 2017

საერთაშორისო ექსპერტი ,,სიდას“ INTERNATIONAL EXPERT POSITIVELY


რეკომენდაციას დადებითად აფასებს ASSESSES CiDA'S RECOMMENDATION

The Government of Georgia, while preparing Na onal Strategy for


,,სიდას“ რეკომენდაციით, საქართველოს მთავრობამ 2016-2017 the Protec on of Human Rights in Georgia (2016-2017), has
წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას considered CiDA's recommenda on to put a separate chapter on
დაამატა ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების თავი. Business and Human Rights.
საერთაშორისო ექსპერტმა, მეგი ნიკოლსონმა, ადამიანის უფლებებათა
დაცვის 2014-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის შეფასების Regarding the strategy, the independent report was prepared by the
ანგარიშში დადებითად შეაფასა ბიზნესისა და ადამიანს უფლებების interna onal expert Maggie Nicholson who posi vely assesses the
შესახებ ცალკე თავის არსებობა ადამიანის უფლებებათა დაცვის 2016- inclusion of the chapter and names it as an 'excellent star ng point.’
2017 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში, და აქვე აღნიშნა, რომ ეს
მიმართულება სამოქმედო გეგმის სხვა თავებშიც უნდა იყოს ასახული. “A number of the issues addressed in the Na onal Strategy have
მისი თქმით, საკანონმდებლო და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების implica ons for the private sector whereas legisla ve and policy
მიღებისას, უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს კერძო სექტორი, developments have focused for the most part on the public sector.
განსაკუთრებით, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ The inclusion in the Ac on Plan for 2016-2017 of a separate chapter
საქართველოს კანონის აღსრულებისას. on business and human rights is an excellent star ng point but it
ადამიანის უფლებებათა დაცვის 2016-2017 წლების ეროვნული should not be seen merely in isola on. It would be important not to
სამოქმედო გეგმის ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების თავი მოიცავს overlook the private sector in future legisla ve and policy
ისეთ აქტივობებს, როგორიცაა: approaches in all spheres, especially in regard to applica on of the
Law on the Elimina on of All Forms of Discrimina on,” the report
 კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ, ბიზნესი reads.
და ადამიანის უფლებების თემაზე ცნობიერების ამაღლება -
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით The Separate Chapter on Business and Human rights in the ac on
არსებული საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნა, plan covers following goals and topics:
მრგვალი მაგიდის / კონსულტაციების გამართვა ბიზნესთან და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ბიზნესი და ადამიანის  Suppor ng the development of corporate social responsibility:
უფლებების თემაზე, საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზება Raising awareness on corporate social responsibility, business
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხზე; and human rights; transla ng interna onal standards of
 ეროვნული საბაზისო კვლევის ჩატარება ბიზნესი და ადამიანის corporate social responsibility into Georgian; implemen ng an
უფლებების მიმართულებით; i n fo r m a o n c a m p a i g n a n d t ra i n i n g s fo r b u s i n e s s
representa ves on principles of women's empowerment;
 ბიზნესი და ადამიანის უფლებების შესახებ ყოვლისმომცველი
organizing roundtables/consulta ons with stakeholders on the
სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
topic of business and human rights.
 Conduc ng a basic na onal research in the sphere of business
and human rights
 Elabora on of a Comprehensive Ac on Plan on Business and
Human Rights for 2017-2018
2017

MARCH
43
APRIL

P. 8
28 აპრილი, 2017 APRIL 28, 2017

გაეროს გლობალური შეთანხმების UN GLOBAL COMPACT LEADERS DISCUSS


ლიდერებმა გლობალური მიზნები THE GLOBAL GOALS
განიხილეს

25-28 აპრილს ,,სიდას“ კორპორაციული სოციალური On April 25-28 over 300 local and global leaders gathered in
პასუხისმგებლობის მენეჯერმა და გაეროს გლობალური New Delhi, India to discuss ways to develop innova ve
შეთანხმების საკონტაქტო პირმა საქართველოში, სალომე
business models to help achieve the Sustainable Development
ზურაბიშვილმა მონაწილეობა მიიღო გაეროს გლობალური
Goals (SDGs).
შეთანხმების სათაო ოფისისა და ინდოეთის ქსელის მიერ
ორგანიზებულ ღონისძიებებში “Making Global Goals Local
Business, India” და ყოველწლიურ ადგილობრივი ქსელების On behalf of Global Compact Network Georgia, Contact
შეხვედრაში. ღონისძიებები გაიმართა ქ. ნიუ დელიში, ინდოეთში person of the network and CSR Manager of CiDA, Salome
და მათში მონაწილეობას იღებდა 300-მდე ბიზნესის Zurabishvili a ended the event “Making Global Goals Local
წარმომადგენელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, ასევე Business, India”.
გაეროს გლობალური შეთანხმების 70-მდე ადგილობრივი
ქსელის წარმომადგენლები. With less than 5,000 days le to achieve the UN Sustainable
Development Goals (SDGs), the event aimed to mobilize
კონფერენციაზე მონაწილეებმა განიხილეს ბიზნესის წვლილი responsible business ac ons, drive breakthrough innova on
ადგილობრივად, მდგრადი განვითარების მიზნების and create new market opportuni es that advance the Global
იმპლემენტაციის პროცესში. შემდეგ საკითხებზე გამახვილდა Goals. Conference par cipants discussed the contribu on of
ყურადღება: ინოვაციური მიდგომა მდგრადი განვითარების business in the implementa on process of SDGs locally. Some
მიზნების განხორციელების პროცესში, ინკლუზიური ბიზნესის of the topics highlighted at the conference included:
მნიშვნელობა და ბიზნეს სარგებელი, თანამშრომლობა მდგრადი breakthrough innova on for SDGs; business for inclusion;
განვითარების მიზნების იმპლემენტაციის პროცესში და სხვა.
ac ve coopera on in the implementa on process of SDGs.
ადგილობრივი ქსელების ყოველწლიური შეხვედრა მიჰყავდა
ადგილობრივი ქსელების ხელმძღვანელს და გაეროს At the conference, two main ini a ves were promoted: Global
გლობალური შეთანხმების აღმასრულებელ დირექტორს. Opportunity Explorer and the New Blueprint. The first
შეხვედრის მიზანი ისეთი საკითხებზე ინიციატივის პოზიციის ini a ve will become the world's largest digital pla orm,
ფორმირება როგორიც არის, გლობალური შეთანხემბის which will connect business leaders, entrepreneurs, and
ინიციატივის ღირებულებები, ახალი სტრუქტურა, ბიზნეს investors with new partners, projects, markets, and talents to
მოდელი, კომუნიკაციის / თანამშრომლობის სახეები ბიზნესთან deliver on the SDGs.” Through the second ini a ve, UN Global
და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. Compact “will guide businesses on how to take concrete
leadership ac on on each of the SDGs”
გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი 2015
წელს დაარსდა. ქსელის სამდივნოს ,,სიდა" წარმოადგენს. UN Global Compact Network Georgia was established in 2015
with the ini a ve of CiDA, which is now the secretariat of the
network in the country.

2017
43
მარტი
აპრილი

გვ. 9
30 აპრილი, 2017 APRIL 30, 2017
CiDA'S ECO-MIGRANT BENEFICIARIES RUN
ეკომიგრანტებმა ,,სიდას“ პროექტის SMALL BUSINESSES IN REMOTE VILLAGES OF
ფარგლებში მცირე ბიზნესი დაიწყეს KAKHETI
Civil Development Agency (CiDA) has been implemen ng a project
არასამთავრობო ორგანიზაცია “სიდა” ახორციელებს ევროკავშირის მიერ
that aims to improve the economic condi on of eco-migrants living in
დაფინანსებულ პროექტს „მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება ეკომიგრანტების
the Kvemo Kartli, Kakhe , and Samtskhe -Javakhe regions of Georgia.
ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერების გზით”
ქვემო ქართლის, კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, რომელიც The project, “Raising the Economical and Infrastructural Capabili es of
ითვალისწინებს ეკომიგრანტებისთვის სოციალური და ეკონომიკური Eco-Migrants in Managing the Migra on Process”, is funded by the
შესაძლებლობების ზრდას. European Union and unites three components: 1. Support women
eco-migrants for small business start-ups 2. Rehabilita on of
პროექტი აპრილის თვის ბოლოს დასრულდა, თუმცა მცირე გრანტით infrastructure 3. Advocacy.
დაფინანსებული ბიზნეს იდეები აქტიურად ახლა იწყება, რომელიც მნიშვნელოვან The project is due to finish, but small businesses are already star ng to
ეკონომიკურ კეთილდღეობას მოუტანს სამიზნე ჯგუფს. raise income for eco-migrant families.
ნათელა დუმბაძე, სოფელ სამთაწყაროში, სხვა ეკომიგრანტების მსგავსად Natela Dumbadze, from Samtatskaro village, is one of the women
დაახლოებით 30 წელია ცხოვრობს. პროექტის ფარგლებში მის ოჯახს გადაეცა whose prior wish was to have a tractor, as the whole family had a real
ტრაქტორი, რამაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქა მისი და ოჯახის შრომა, ახალი hardship of working in the fields by own hands. Now, they have relief
ტექნიკის წყალობით მათ მიწის ხელით დამუშავება აღარ უწევთ და ამ სეზონზე because of new techniques, and as a result, vegetable gardens have
გაზრდილ მოსავალსაც ელიან. ოჯახის შემოსავალს ემატება ტრაქტორის ქირის significantly increased and they are now expec ng harvests of potato,
თანხაც, რომელიც თვეში დაახლოებით 400 ლარს შეადგენს. cabbage, onion, etc. Apart from their gardens, the owners rent the
tractors to neighbors in need and they receive addi onal income,
ჯამში პროექტის ფარგლებში სოფელ სამთაწყაროში ტრაქტორი და მიწის which is about 400 GEL per month.
დასამუშავებლად სხვა საჭირო ინვენტარი ოთხ ოჯახს გადაეცა. სეზონური Overall, within the project, CiDA bought four tractors in Samtatskaro
სამუშაოების დროს მეზობლები ტრაქტორებს ქირაობენ, რაც ბენეფიციარი village, which is located right across the Azerbaijani border line.
ოჯახებისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროა.
25 year-old Ta a Geladze, from Here skari village, began a strawberry
25 წლის თათია გელაძე სოფელ ჰერეთისკარში ცხოვრობს. პროექტის producing business. CiDA arranged the construc on of a greenhouse
ფარგლებში მას მარწყვის სათბური და ნერგები გადაეცა. თათიამ და მისმა ოჯახმა for strawberry plants. She and her family planted hundreds of plants
ასობით მარწყვის ნერგი დარგეს და მალე უხვ მოსავალს აიღებენ. ამბობენ, რომ and they are just star ng to harvest the fruit. Ta a is not afraid of large
მოსავლის რეალიზაცია მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან yield, as the demand is high among both local and private traders.
მარწყვზე მოთხოვნა როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე დედაქალაქში საკმაოდ “I have been always thinking that I should return in Adjara, from where
მაღალია. my family is. When I see the project result and my contribu on in it, I
can hardly imagine to leave it and go somewhere else. For the first
,,ბევრი წელი გავიდა, მას შემდეგ რაც ჩემი ოჯახი აქ დასახლდა, თუმცა სულ me, I am sure that I will be living here for a long me and will try my
ვფიქრობდი აჭარაში დაბრუნებაზე. ამდენი წლის მანძილზე პირველი best to become a successful entrepreneur”, Ta a said.
შემთხვევაა, რომ სხვაგვარად ვფიქრობ. როცა ვხედავ ამ პროექტის შედეგს და
ჩემ წვლილს, მინდა რაც შეიძლება დიდხანს დავრჩე ჩემს სოფელში და Lali Gejadze has a touching story. During the grant applica on process
her mother in law won a grant to open a beauty salon in Here skari, but
წარმატებული მეწარმე გავხდე. ეს ჩემი მიზანია, რომელსაც აუცილებლად
she was not in the country at that me. Due to hardship, she had le
მივაღწევ,“ ამბობს თათია.
the family and to go work in Turkey and send money back. A er the
grant was approved, she came back to her village and took courses in
არანაკლებ წარმატებულია ლალი გეჯაძის ისტორია, რომელიც საგრანტო beauty salon to learn all the necessary skills.
კონკურსის დროს საქართველოში არ იმყოფებოდა, სილამაზის სალონის
მოწყობაზე ბიზნეს იდეა კი მისმა ოჯახის წევრმა წარადგინა. ლალი ოჯახში The salon is now open and she welcomed first clients in early March,
ფინანსური პრობლემების გამო რამდენიმე თვე თურქეთში წავიდა სამუშაოდ, მას and the salon will ac vely con nue working a er her courses are
შემდეგ კი რაც სალონის გახსნაზე და საჭირო ინვენტარის ყიდვაზე დადებითი finished in two months.
პასუხი მიიღო, ის საქართველოში დაბრუნდა. ამჟამად სალონი უკვე გახსნილია,
“I missed my family, especially my two year old boy, whom I le
როგორც თვითონ ამბობს სრული დატვირთვით 2 თვეში დაიწყებს მუშაობას, მას because of the bad economic situa on in my family. When I first heard
შემდეგ რაც პროფესიული გადამზადების კურსს დაასრულებს. that I would have my own salon, where I could work and serve local
პროექტი ხორციელდება ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან “საგანმანათლებლო people, I felt incredibly happy. I want to learn everything in a short
ინიციატივების ქართული ასოციაცია” (სიქა) და რეგიონის განვითარების ცენტრთან (RDC) ერთად. period of me to run my small business successfully. What is most
important is that I am back at home,” she says.
The project, “Raising the Economical and Infrastructural Capabili es of Eco-Migrants in
2017 Managing the Migra on Process”, is funded by the European Union and is implemented by

MARCH
43 the Civil Development Agency (CiDA), Regional Development Center (RDC) and the
Georgian Associa on for Educa onal Ini a ves (SIQA).

APRIL

P. 10
მედია ჩვენ შესახებ
MEDIA ABOUT US

2017

MARCH
43
APRIL

P. 11
2017
43
მარტი
აპრილი

გვ. 12
2017

43
მარტი - აპრილი
MARCH - APRIL
45
მაისი - ივნისი
MAY - JUNE
2017

მიგრაციის მიმართულებით ,,სიდა" საერთაშორისო


პარტნიორობას აღრმავებს
CiDA STRENGTHENS INTERNATIONAL PARTNERSHIP IN
MIGRATION გვ. 4
საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს
კანონის თაობაზე
ტრენერთა ტრენინგი
ჩატარდა

TRAINING OF TRAINERS
WAS HELD ON THE TOPIC
EaPTC პროგრამის ფარგლებში სომხეთში OF GEORGIA'S CIVIL
დასკვნითი კონფერენცია გაიმართა
SERVICE LAWS
FINAL CONFERENCE IN ARMENIA IN THE
FRAMEWORK OF THE EaPTC PROGRAMME
გვ.9 გვ. 8
2017

MAY
45
JUNE

P. 2
2017

MAY
45
JUNE

P. 4
2017
45
მაისი
ივნისი

გვ. 3
2017
45
მაისი
ივნისი

გვ. 5
2017

MAY
45
JUNE

P. 6
JUNE 10, 2017

TRAINING OF TRAINERS WAS HELD ON THE TOPIC


OF LAW OF GEORGIA ON PUBLIC SERVICE

On June 9-10, a Training of Trainers (ToT) was held on the topic of


Law of Georgia on Public Service. Execu ve director of CiDA, Zviad
Devdariani, representa ves of UNDP Georgia, administra on of
the Government of Georgia and Civil Service Bureau of Georgia
addressed the a endees of the training.
The presenta on was about Public Administra on Reform and
new Public Service Law of Georgia. The par cipants of the event
received informa on about the purpose of the reforms: crea on of
a professional Public Service field, introduc on of the professional
ins tute of public service, the career and achievement based
system, legal and social security guarantees for civil servants,
establishing boundaries between poli cs and administra on.
The primary objec ve of the new law on public service are: to
understand the essence of Public Service and create a clear legal
framework, clear separa on of the legal status and categories of
public servant employees, establishment of the professional
ins tute of public servants based on career advancement,
establishment of a free, open and effec ve public service, crea on
of a fair pay and classifica on system.
A representa ve of the Civil Service Bureau, Gvantsa Beselia,
presented on the issue of concepts, and principles of civil service to
the training par cipants. She spoke on the following topics:
acceptance to the civil service, rankings and categories,
precondi ons of acceptance (cer fica on), and types of
compe ons. She also touched on the topics of career
management, civil servant transfer to a new posi on, career
development, mobility, and reserve. Beselia also explained the
rights, guarantees, and responsibili es of civil servants.
Independent expert, Nino Tsukhishvili, spoke about: disciplinary
liability, types of disciplinary misconduct, impact measures, and
disciplinary proceedings. She also explained the grounds and
procedures for dismissal. Tsukhishvili provided informa on to the
training par cipants about the guarantees and rights of civil
servants.
The training also aimed to introduce a training feedback form and a
monitoring framework to the par cipants. The ToT was followed
by a discussion.
On October 27, 2015 the Law of Georgia on Public Service was
adopted, and it will be entered into force on July 1, 2017. The Public
Service Law of Georgia creates a career advancement and merit
based professional Public Service.
The training programme was prepared through the support of the
United Na ons Development Programme, with financial
contribu on from the Government of the United Kingdom and
Northern Ireland (UK aid) and implementer NGO CiDA, in the
framework of the project “Civil Society Support to Public
Administra on Reforms (PAR) in Georgia”. Its aim is to increase
civil society involvement in effec ve implementa on of the
ongoing Public Administra on Reform (PAR). The project is
implemented in partnership with the administra on of the
Government of Georgia and the Civil Service Bureau. 2017
The project is co-funded by the European Union in the framework of the 45
მაისი
opera onal grant implemented by CiDA.
ივნისი

გვ. 7
2017

MAY
45
JUNE

P. 8
2017
45
მაისი
ივნისი

გვ. 9
2017

MAY
45
JUNE

P. 10
2017

45
მაისი - ივნისი
MAY - JUNE
47
ნოემბერი-დეკემბერი
NOVEMBER-DECEMBER
2017

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულმა


ქსელმა (R-CSN) ერთი წლის საქმიანობა შეაჯამა
THE CIVIL SOCIETY NETWORK (R-CSN) SUMMED
UP ITS ANNUAL ACTIVITY გვ. 6
კანონთან კონფლიქტში
მყოფ პირთა
განათლებისა და
დასაქმების
შესაძლებლობები
LABOR MARKET AND
PROFESSIONAL CAPACITIES
AND NEEDS OF PERSONS
სამოქალაქო საზოგადოება მხარს უჭერს
IN CONFLICT WITH THE
საქართველოს სოფლის განვითარებას LAW
CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ADVOCATE
FOR RURAL DEVELOPMENT
გვ.4 გვ. 9
21 ნოემბერი, 2017 NOVEMBER 21, 2017
კანონთან კონფლიქტში მყოფ CONCLUSION OF THE WORKING MEETING
არასრულწლოვნებთან სამუშაო WITH JUVENILES IN CONFLICT WITH THE LAW
შეხვედრები დასრულდა
პროექტის „დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება
ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი Within the project of “Improving Secondary Crime
არასრულწოვნებისთვის“ ფარგლებში მიმდინარე „ჯანსაღი Preven on Process for Juveniles and Children in Conflict
ცხოვრების წესის“ პროგრამის დასკვნითი შეხვედრები გაიმართა. with the Law in Georgia”, the current “healthy lifestyle”
პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვნებს ათი სამუშაო programme closing mee ngs have been held.
შეხვედრის ფარგლებში ინფორმაცია მიეწოდათ შემდეგ
საკითხებზე: მოზარდობის ასაკი, რეპროდუქციული As a result of ten working mee ngs, juveniles involved in the
ჯანმრთელობა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, programme covered the following topics: adolescent age;
მავნე ნივთიერებები და მათზე დამოკიდებულება. შეხვედრების reproduc ve health and sexually transmi ed diseases;
მიმდინარეობისას, ფსიქოლოგებთან ერთად არასრულწლოვნები consump on of harmful substances and addic on to
აქტიურად იყვნენ ჩართული სხვადასხვა ინტერაქციულ და ჯგუფურ thereof. During the course of working mee ngs, juveniles
სამუშაოებში. ac vely worked with psychologists in various interac ve
პროგრამა მიზნად ისახავდა ანტისოციალური ქცევის მქონე team works.
მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და უსაფრთხო ქცევის The programme aimed to introduce and promote healthy
დანერგვის ხელშეწყობას, მათთვის შესაბამისი ცოდნის
lifestyle and safe behavior among juveniles with an -social
მიწოდებისა და სარისკო ქცევებისაგან დამცავი სოციალური
behavior, providing them with appropriate knowledge while
უნარებით აღჭურვის საფუძველზე.
equipping them with safe social skills.
პროექტი „დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება
ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი The project is implemented by CiDA in partnership with the
არასრულწოვნებისთვის“ მიმდინარეობს ევროკავშირის Georgian Center for Psychosocial and Medical Rehabilita on
მხარდაჭერით და ახორცილებს წამების, მსხვერპლთა of Torture Vic ms (GCRT) and aims to prevent juvenile
ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრი (GCRT) crime. The project is funded by the European Union.
„სიდასთან“ პარტნიორობით.

2017
47
NOVEMBER
DECEMBER

P. 2
1 დეკემბერი, 2017 DECEMBER 1, 2017

წამყვანი კომპანიები ბიზნეს სექტორში ქალთა LEADING COMPANIES ISSUE A JOINT


გაძლიერების პრინციპების მხარდამჭერ STATEMENT OF SUPPORT FOR WOMEN'S
განცხადებას უერთდებიან EMPOWERMENT
1 დეკემბერს, სასტუმრო ,,თბილისი მარიოტში“ გაიმართა კონფერენცია On December 1, Tbilisi Marrio Hotel hosted a conference
,,ქალთა გაძლიერების პრინციპების იმპლემენტაცია საქართველოში. "Implementa on of Women's Empowerment Principles in
კონფერენცია ორგანიზებული იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN Georgia.” The conference was organized by UN Women and
Women) და არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდას“ მიერ, რომელიც a non-governmental organiza on CiDA. The la er
გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის სამდივნოს represents the Secretariat of the UN Global Compact
წარმოადგენს. Georgia Network.
კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს ბიზნეს სექტორში გენდერული
The conference, dedicated to gender equality and women's
თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების ინიციატივების განხორციელებას
empowerment ini a ves in the business sector, was
და მას ბიზნეს სექტორის, მთავრობის, არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. a ended by representa ves of business sector, government
and other non-governmental and interna onal
კონფერენციაზე, შვიდმა ბიზნეს კომპანიამ რომელმაც გასულ წელს ხელი organiza ons.
მოაწერა ქალთა გაძლიერების პრინციპებს (WEPs) წარადგინა ერთი წლის
განმავლობაში განხორციელებული აქტივობების ანგარიში. აღსანიშნავია, “Georgia is a country commi ed to posi ve changes,”
რომ ქალთა გაძლიერების პრინციპების მხარდამჭერ განცხადებას წელს noted Erika Kvapilova, UN Women Country Representa ve
კიდევ შვიდი კომპანია შეუერთდა, რომლებიც მომავალი წლიდან in Georgia. “Without the ac ve contribu on of women,
აქტიურად წაახალისებენ გენდერულ თანასწორობას და their talents and experiences, progress would be much
არადისკრიმინაციულ მიდგომას დასაქმების ადგილას. slower. The private sector in Georgia is increasingly aware
,,საქართველო დინამიური ქვეყანაა. ბოლო წელს გენდერული of this fact,” she added.
თანასწორობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პროგრესი დავინახეთ, Seven business companies that signed Women's
თუმცა ამ მიმართულებით განვითარება წარმოუდგენელია ბიზნესში ქალთა Empowerment Principles (WEPs) last year, presented an
ჩართულობის გარეშე. ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი ღონისძიება გახდება annual report of implemented ac vi es. Importantly, seven
შთაგონება სხვა კერძო კომპანიებისთვისაც, რომ შეუერთდნენ ჩვენს more companies has joined the aforemen oned ini a ve,
ინიციატივას.“- განაცხადა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის
and, will be contribu ng to gender equality and non-
წარმომადგენელმა ერიკა კვაპილოვამ.
discriminatory employment policy.
პრინციპებზე ხელმომწერი კომპანიების სია ასე გამოიყურება: აჭარა ჯგუფი,
ჯეოსელი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ჯეპრა, მისო ,,კრისტალი“, The list of pledged companies now includes Accor Group,
m2, PMO Business Consulting, დიო, მთარგმნელობითი აპარატურა პლუსი, Adjara Group, BIG, Dio, Geocell, Georgian-American
Accor Group, ბიაიჯი. ორიენტ ლოჯიქი, Impact Hub და Profit Lab. University, GEPRA, Impact Hub, M2, MFO Crystal, Orient
Logic, PMO Business Consul ng, Profit Lab, and Transla on
,,ერთი წლის თავზე, კომპანიების მიერ განხორციელებულ აქტივობებს Equipment Plus.
მნიშვნელოვანი შედეგი მოჰყვა, თუმცა ამ მიმართულებით გაცილებით
მეტია სამუშაო. ,,სიდა“ მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს სხვა “A er a year from the beginning the implementa on of the
კომპანიებთან თანამშრომლობას, რათა გაზარდოს მათი ინტერესი ქალთა ac vi es, the companies have achieved great results. Much
გაძლიერების მიმართულებით.“ ამბობს ,,სიდას“ კორპორაციული more work however, needs to be done in this regard. CiDA
სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი სალომე ზურაბიშვილი. will con nue ac ve coopera on with other companies in
სიდას აქტივობები, კორპორაციული პასუხისმგებლობის წახალისების მიმართულებით, order to enhance their interest and par cipa on in
მხარდაჭერილია ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის women's empowerment,” said Salome Zurabishvili, CiDA's
(EWMI) მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
(USAID) მიერ დაფინანსებული, ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში. Corporate Social Responsibility Manager.
The ac vi es implemented by Civil Development Agency (CiDA) with
regard to corporate social responsibility are supported by European Union
2017 and East-West Management Ins tute's (EWMI) ACCESS project through
USAID funding.
47
NOVEMBER
DECEMBER

P. 3
4 დეკემბერი, 2017 DECEMBER 4, 2017
ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების SURVEY ON HUMAN RIGHTS AND BUSINESS
საკითხებზე კვლევის შედეგები ფართო PRESENTED TO WIDE AUDIENCE
აუდიტორიას წარუდგინეს

On December 4 Human Rights Secretariat of the Government of


4 დეკემბერს, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის Georgia presented the findings of the Na onal Baseline
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნომ ბიზნესისა და ადამიანის Research on Business and Human Rights.
უფლებების საკითხზე ჩატარებულ ეროვნული საბაზისო კვლევის
შედეგები წარადგინა. კვლევა ჩატარდა საქართველოს მთავრობის The research was a joint ini a ve of the Human Rights
ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს, Secretariat of the Government of Georgia, Civil Development
არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას და სახალხო დამცველის Agency (CiDA), Public Defender's Office and the Danish Human
აპარატის მიერ დანიის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის Rights Ins tute and reflected the recommenda ons of the
ექპერტებთან კონსულტაციით. stakeholders – state agencies, local government, business
sector, non-governmental and interna onal organiza ons.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების,
საერთაშორისო ორგანიზაციების, ბიზნეს სექტორის, სამოქალაქო The event brought together 70 persons, representa ves of the
საზოგადოების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. Georgian Government, interna onal organiza ons, private
sector, NGO's and civil society.
პრეზენტაციაზე აუდიტორიას სხვა გამომსვლელებთან ერთად
სიტყვით მიმართეს: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის The speakers included: Natalia Jaliashvili - Head of Human
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს უფროსმა, ნატალია Rights Secretariat, Administra on of the Government of
ჯალიაშვილმა, საქართველოს სახალხო დამცველმა, უჩა Georgia; Ucha Nanuashvili- Public Defender of Georgia, Zviad
ნანუაშვილმა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) Devdariani – Execu ve Director of CiDA, Rusudan Tushuri-
აღმასრულებელმა დირექტორმა, ზვიად დევდარიანმა და Coordinator of “Human Rights for All ", the Joint Project of
ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის European Union (EU) and United Na ons Development
(UNDP) ერთობლივი პროექტის “ადამიანის უფლებები Programme (UNDP), along with other par cipants. The
ყველასთვის“ კოორდინატორმა, რუსუდან ტუშურმა. მოხსენებების speeches were followed by discussion.
შემდეგ გაიმართა დისკუსია.
Conducted last year, the research covered a variety of aspects
კვლევა, რომელიც გასულ წელს ჩატარდა, მოიცავს ბიზნესისა და related to business and human rights, both legisla on and
ადამიანის უფლებების თემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა exis ng prac ces. The findings of the research became the
საკითხს, როგორც კანონმდებლობის, ისე პრაქტიკის ანალიზს. ground for a three-year ac on plan, which became part of the
სწორედ ამ კვლევის შედეგები დაედო საფუძვლად ბიზნესისა და Governmental Ac on Plan on Human Rights.
ადამიანის უფლებების შესახებ სამწლიან სამოქმედო გეგმას,
რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ სამთავრობო The research iden fied the challenges the government is facing
სამოქმედო გეგმის ნაწილი გახდა. encouraging the responsible business, covering the areas such
as labor rights, environmental care, an -corrup on measures,
კვლევამ გამოკვეთა გამოწვევები მთავრობის მხრიდან protec on of personal data, rights of vulnerable groups,
პასუხისმგებლიანი ბიზნესის წახალისების მიმართულებით, და comba ng discrimina on, property law, effec veness of
მოიცვა ისეთი სფეროები, როგორიცაა შრომითი უფლებები, damage reimbursement mechanisms, etc.
გარემოს დაცვის საკითხები, კორუფციასთან ბრძოლა, პირადი
მონაცემების დაცვა, მოწყვლადი ჯგუფების უფლებები და Also, within the framework of the Human Rights Week, a
დისკრიმინაციასთან ბრძოლა, საკუთრების სამართალი, ზიანის special session of this event was dedicated to the important
ანაზღაურების მექანიზმების ეფექტურობა და სხვა. ini a ve by UNDP Georgia and CSR Club. The representa ves
of the business sector were introduced to a very interes ng
ასევე, ადამიანის უფლებების კვირეულის ფარგლებში, ამ project- the social campaign tled “I CAN”, aimed at enhancing
ღონისძიებაზე სპეციალური სესია დაეთმო გაეროს განვითარების possibili es for people with disabili es.
პროგრამის და სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის
ერთობლივ ინიციატივას. ბიზნეს-სექტორის წარმომადგენლებს The event was organized by the Public Defender's Office and
ძალიან საინტერესო პროექტი „მე შემიძლია“ გააცნეს, რომლის supported by the Joint Project of European Union (EU) and
მიზანია შშმ პირებისთვის შესაძლებლობების გაზრდა . United Na ons Development Programme (UNDP) Human
Rights for All. 2017
კონფერენციის ორგანიზატორია საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი, ხოლო მხარდამჭერია ევროკავშირისა (EU) 47
ნოემბერი
და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი დეკემბერი
პროექტი “ადამიანის უფლებები ყველასთვის“ .
გვ. 4
8 დეკემბერი, 2017 DECEMBER 8, 2017
სამოქალაქო საზოგადოება მხარს უჭერს CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ADVOCATE
საქართველოს სოფლის განვითარებას FOR RURAL DEVELOPMENT
არასამთავრობო ორგანიზაციების 300-ზე მეტმა წარმომადგენელმა Up to 300 representa ves of the regional civil society
მონაწილეობა მიიღო ინტენსიურ ტრენინგ პროგრამაში, რომელიც organiza ons (CSOs) from 10 regions across Georgia a ended
საქართველოს ყველა რეგიონში გაიმართა. ტრენინგები ჩატარდა the interac ve training programme in Rural Development
ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) Advocacy, organized by the Civil Development Agency (CiDA),
ხელშეწყობით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ENPARD with assistance from the European Union (EU) and United
ფარგლებში, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოსთან (CiDA) Na ons Development Programme (UNDP), under the EU-funded
თანამშრომლობით. ENPARD programme. One of the final events of this training
campaign took place in Tbilisi on December 7, 2017, with 30 civil
ინტენსიური და ინტერაქტიური ტრენინგის მიზანი იყო სამოქალაქო
საზოგადოების გააქტიურება სოფლის განვითარების საკითხებში და society ac vists taking part.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა სოფლის განვითარებისათვის The intensive training programme covered every region of
ადვოკატირებაში. Georgia, aiming to empower civil society organiza ons to more
ტრენინგის მონწილეები გაეცნენ სოფლის განვითარების ზოგად ac vely advocate for rural development in their regions. The
კონცეფციას და ევროპულ მოდელებს, მიიღეს ინფორმაცია training par cipants were introduced to the European models of
ადვოკატირების მეთოდების შესახებ. მათ ასევე იმსჯელეს სოფლის Rural Development and became more acquainted with advocacy
განვითარების მნიშვნელობაზე ეროვნული პოლიტიკის შემუშავებაში, tools. The training programme also focused on the impact of
სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ამ პროცესში და სოფლის rural development on na onal policy-making, the role of civil
განვითარების კონკრეტულ სარგებელზე საქართველოსათვის როგორც society in this process, and to the prac cal benefits of rural
ამჟამად, ასევე სამომავლოდ. development for now and in the future.

მცხეთა-მთიანეთის, ქვემო და შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის, Civil society representa ves from Mtskheta-M ane , Kvemo
იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, Kartli, Shida Kartli, Samtskhe-Javakhe , Kakhe , Imere , Racha-
აჭარისა და თბილისის წარმომადგენლებმა გაცვალეს საკუთარი Lechkhumi and Kvemo Svane , Samegrelo-Zemo Svane , Guria,
რეგიონების უნიკალური გამოცდილება სოფლის განვითარების სხვადასხვა the Autonomous Republic of Ajara and Tbilisi engaged in
სფეროში. networking and exchanged personal experience of rural
development know-hows in their regions.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სოფლის განვითარების ევროპული
მოდელის, LEADER-ის განხილვას. LEADER უზრუნველყოფს Some specific a en on at the training was provided to the
ადგილობრივ მაცხოვრებელთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების LEADER approach, the European model of rural development
პროცესში და ეფექტური მექანიზმების არსებობას ქალაქსა და სოფელს which offers space for people to involve in decision-making and
შორის არსებული უთანასწორობის შესამცირებლად და სოფლად provides effec ve tools for reducing urban-rural inequality and
ცხოვრების დონის ასამაღლებლად. improving the quality of life in rural areas. With the support of
the EU-funded ENPARD programme, LEADER has been already
ტრენინგის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ LEADER ეფექტური piloted in eight regions of Georgia.
მექანიზმია და გამოთქვეს სურვილი, მეტი ინფორმაცია მიეღოთ ამ
მიდგომის საცდელი გამოყენების შესახებ, რომელიც ENPARD-ის The training par cipants agreed that LEADER is an effec ve
ფარგლებში საქართველოს რვა რეგიონში განხორციელდა. mechanism that can benefit rural areas and expressed interest to
learn more about the concrete results of its pilo ng in Georgia.
ევროკავშირი (EU) მომავალშიც გააგრძელებს სამოქალაქო
საზოგადოების ხელშეწყობას სოფლის განვითარების, ამ სფეროში The European Union (EU) will con nue suppor ng regional civil
ეროვნული პოლიტიკის შემუშავებისა და მთავრობის society organiza ons in their efforts to engage in rural
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის საქმეში. development, take part in shaping rural development policies
and promote government accountability.
ევროკავშირი (EU) ხელს უწყობს სოფლად სიღარიბის შემცირებასა და
სოფლის განვითარების თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვას The EU is suppor ng rural development in Georgia through its
საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ENPARD Programme. Implemented since 2013 with a total
ევროპის სამეზობლო პროგრამის, ENPARD-ის დახმარებით. budget of EUR 102 million, the main goal of ENPARD is to
საქართველოში პროგრამა ENPARD ხორციელდება 2013 წლიდან. 2013- reduce rural poverty. The first phase of ENPARD in Georgia
2019 წლებისათვის ENPARD-ის ბიუჯეტი საქართველოში შეადგენს 102 focused on developing the poten al of agriculture. The second
მილიონ ევროს. პროგრამის პირველი ფაზის პრიოტიტეტი იყო სოფლის phase focuses on crea ng economic opportuni es for rural
მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, ხოლო მეორე ფაზა მიზნად popula on that go beyond agricultural ac vi es. More
ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების informa on on ENPARD is available at: www.enpard.ge. 2017
შესაძლებლობების გაზრდას. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ 47
ვებ-გვერდი: www.enpard.ge ნოემბერი
დეკემბერი

გვ. 5
11 დეკემბერი, 2017 DECEMBER 11, 2017
მასტერკლასი კანონთან კონფლიქტში MASTER CLASS FOR JUVENILES IN CONFLICT
მყოფი არასრულწლოვნებისთვის WITH THE LAW

სიდას ოფისში ნარჩენების მართვის შესახებ სესია-მასტერკლასი CiDA hosted a master class on the waste management.
გაიმართა. შეხვედრაზე 14-18 წლის ახალგაზრდები სოცალური Youngsters aged 14-18 met the founder of the social
საწარმო „მწვანე საჩუქარი“-ს დამფუძნებელს, მარინა enterprise “Green Gi ” Marina Bendeliani and got
ბენდელიანს შეხვდნენ და გაეცვნენ მის საქმიანობას, მიიღეს acquainted with the ac vi es of the enterprise as well as
ინფორმაცია ნარჩენების მართვის მნიშვნელობაზე, ისაუბრეს
importance of waste management, paper recycling
ქაღალდის გადამუშავების პრაქტიკაზე საქართველოში და
prac ces in Georgia.
შეხვედრის მეორე ნაწილში თავად დაამზადეს სხვადასხვა
დეკორაციები გამოუსადეგარი მუყაოს და ქაღალდის Later in the second part of the mee ng youngsters
მასალებისგან. prepared various decora ons from unusable cardboard and
აღნიშნული შეხვედრა ემსახურებოდა არასრულწლოვანთა other paper materials. The mee ng aimed at raising
ცნობიერების ამაღლებას გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი awareness of juveniles with regards to environmental
რესურსების გაფრთხილების მიმართულებით. protec on and natural resources.

ღონისძიება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ დანაშაულის The project is implemented by CiDA in partnership with the Georgian
პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან Center for Psychosocial and Medical Rehabilita on of Torture Vic ms
კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის“ ფარგლებში გაიმართა. (GCRT) and aims to prevent juvenile crime. The project is funded by the
პროექტს წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების European Union.
ცენტრი (GCRT) “ სიდასთან“ პარტნიორობით ახორციელებს.

2017
47
ნოემბერი
დეკემბერი

გვ.6
დეკემბერი, 2017 „კარგია, რომ ჩვენ ნულიდან მოვახერხეთ კამპანიების, აქციების და
სხვადასხვა ტიპის პროცესების ორგანიზება, მაგრამ ჯერ-ჯერობით ეს
სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულმა ყველაფერი ერთეული შემთხვევებია. ჩვენ თუ მოვახერხებთ იმას, რომ
ნებისმიერ რეგიონში ორგანიზაციას ექნება ინსტრუმენტი, ცოდნა, როგორ
ქსელმა (R-CSN) ერთი წლის საქმიანობა შეაჯამა წამოიღოს ადგილობრივი პრობლემა ეფექტიანად და მიიტანოს თბილისის
ორგანიზაციასთან, რომ შემდეგ ერთად მოახერხონ ამ პრობლემის
მოგვარება, ეს იქნება უფრო ეფექტური მექანიზმი და ეს მექანიზმი დახვეწას
18-19 დეკემბერს, სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“, არასამთავრობო საჭიროებს“ - აღნიშნა ზვიად დევდარიანმა.
ორგანიზაცია „სიდას“ ორგანიზებით, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული
ქსელის (R-CSN) წლიური შემაჯამებელი კონფერენცია გაიმართა. (regional civil კონფერენციის ფარგლებში მოხდა R-CSN–ის წევრების დაჯილდოება 2017
society network) წელს ქსელის საქმიანობაში შეტანილი წვლილისთვის. ტრადიციისამებრ,
ქსელი გაფართოვდა და კენჭისყრის შედეგად, R-CSN-ში 11 ახალი
კონფერენცია გახსნეს „სიდას“ აღმასრულებელმა დირექტორმა, ზვიად რეგიონული ორგანიზაცია გაწევრიანდა. ამჟამად სამოქალაქო
დევდარიანმა და R-CSN-ის თანადამფუძნებელმა, უხუცესმა წევრმა ნოდარ ჯიქიამ. საზოგადოების რეგიონული ქსელი 69 ორგანიზაციას აერთიანებს.
შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებმა. შეხვედრაზე იმ კვლევებისა და კამპანიების პრეზენტაცია გაიმართა,
რომლებშიც R-CSN მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობდა.
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის ესენია:
პროექტის (ACCESS) ხელმძღვანელმა, თამარ ქაროსანიძემ, სიტყვით  R-CSN–ის ორგანიზაციული განვითარების კვლევა
გამოსვლისას აღნიშნა, რომ R-CSN არ არის ქსელი, სადაც ვერტიკალური  საჯარო სამსახურის კანონის საინფორმაციო კამპანია
მმართველობაა და ბევრი რესურსი იხარჯება ქსელის ინსტიტუციურ  ქალ ამომრჩეველთა საჭიროებების კვლევა
გაძლიერებაზე, არამედ ეს უფრო მეტად არის არასამთავრობო ორგანიზაციათა  შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის მხარდამჭერი საინფორმაციო
პარტნიორული, თანამშრომლობითი გაერთიანება, რომელსაც ჰორიზონტალური კამპანია.
ფორმაცია აქვს, რაც ამ ქსელის ძლიერი მხარეა.
კონფერენციის ფარგლებში, გაიმართა ესეების კონკურსის - „მე -
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელმძღვანელის მოადგილემ, ნათია ახალგაზრდა საჯარო მოხელე“ გამარჯვებულების დაჯილდოების
ნაცვლიშვილმა UNDP-სა და ქსელის მიერ ერთობლივად განხორციელებული ცერემონიალი. ესეების კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაცია “სიდამ”,
პროექტები და სამომავლო გეგმები მიმოიხილა. ნაცვლიშვილის თქმით, ერთ- სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულმა ქსელმა (R-CSN) და გაეროს
ერთი ძირითადი ფაქტორი, რის გამოც UNDP-იმ „სიდასთან“ დაიწყო ასოციაციამ მიმდინარე წლის ოქტომბერში გამოაცხადეს. კონკურსის მიზანი
თანამშრომლობა იყო ქსელთან მისი კავშირი. იყო ახალგაზრდებში საჯარო სამსახურის რეფორმის პოპულარიზაცია და
"ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა განებივრებულია რეფორმებით. ცნობიერების ამაღლება.
მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარეობს რეფორმები და მასში ჩართულია როგორც ასევე, გამოვლინდა ფინანსურად ყველაზე გამჭვირვალე 9 არასამთავრობო
საერთაშორისო, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის და რეგიონის ორგანიზაცია, რომლებსაც გადაეცათ სპეციალური ჯილდო
მასშტაბით. დღეს, ასევე, ვსაუბრობთ ერთ-ერთ კრიტიკულ საკვანძო რეფორმაზე, გამჭვირვალობისთვის.
რომელიც არის საჯარო სამსახურის რეფორმა. საჯარო სამსახურის რეფორმას
დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ განვითარდება შემდგომში ჩვენი ქვეყანა და კონფერენციის მეორე დღე, 19 დეკემბერი, ქსელის 2018 წლის გეგმების
რამდენად მაღალი სტანდარტები დაინერგება. ის პროექტი, რომელიც გაეროს მიმოხილვას დაეთმო.
განვითარების პროგრამამ, ბრიტანეთის მთავრობის ხელშეწყობით, „სიდას“ და - „სიდას“ წარმომადგენელმა ბიზნესთან R-CSN-ის თანამშრომლობა
რეგიონულ ქსელთან ერთად განახორციელა, სწორედ იმას ისახავს მიზნად, რომ მიმოიხილა და 2018 წლის გეგმებზე ისაუბრა. ასევე მოხდა საპილოტე
ქვეყანაში საჯარო სამსახურის რეფორმა გატარდეს წარმატებით და დაიცვას პროექტების წარდგენა.
თანამონაწილეობის, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების სტანდარტები და
პრინციპები“, - განაცხადა ნაცვლიშვილმა. - ACCESS-ის პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილემ წარადგინა EWMI
ACCESS–ის ახალი საგრანტო კონკურსი რეგიონული ორგანიზაციებისთვის.
GGI-ის პროგრამის ხელმძღვანელმა, დევიდ სმიტმა, რეგიონულ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება: - „სიდას“ პროექტების მენეჯერმა ისაუბრა ევროკავშირის მხარდაჭერით,
მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე პროექტებზე და არასამთავრობო
„ჩვენ თბილისში გვყავს ძალიან კარგი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს მიაწოდა ინფორმაცია პროექტებში მათი ჩართვის
პარტნიორები, რომლებიც ცენტრალურ დონეზე საქმიანობენ, მაგრამ რომ შესაძლებლობების თაობაზე.
მოვიცვათ საქართველოს ყველა მოქალაქე, გვჭირდება მუშაობა უფრო პატარა
რეგიონულ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან. ეს არის ის განსხვავება, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის (R-CSN) ორდღიანი
აქვს ამ ქსელს და აქცევს მას ჩვენთვის ძლიერ პარტნიორად", - აღნიშნა მან. კონფერენციის ფარგლებში, ichange.gov.ge კამპანიის შესახებ ტრენერთა
ტრენინგიც გაიმართა. 60-მდე რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციის
კონფერენციაზე, ზვიად დევდარიანმა R-CSN-ის 2017 წლის საქმიანობის წარმომადგენელმა ინფორმაცია მიიღო მოქალაქეთა ელექტრონული
ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. ისაუბრა ქსელის მიერ 5 წლის განმავლობაში პეტიციების პლატფორმის ichange.gov.ge შესახებ. ტრენინგის მონაწილეები
განხორციელებულ საქმიანობაზე და დღეს არსებულ გამოწვევებზე. დევდარიანმა შეთანხმდნენ კამპანიის სამოქმედო გეგმაზე, განრიგზე და პასუხისმგებელ
აღნიშნა, რომ ქსელის მომავალი საქმიანობა მიზნად ისახავს რეგიონში არსებული პირებზე. კამპანია, საქართველოს მასშტაბით, 2018 წლიდან დაიწყება და მის
პრობლემების უფრო აქტიურად გამოტანას ცენტრალურ დონეზე და შესაბამის განხორციელებაში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი
პარტნიორებთან ერთად მოგვარებას. აქტიურად ჩაერთვება. ichange.gov.ge მოქალაქეთა ელექტრონული
პეტიციების ოფიციალური სამთავრობო პლატფორმაა. პორტალის
დახმარებით საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს ან/და
2017 მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლია პეტიციის საშუალებით საქართველოს
მთავრობის ყურადღება გაამახვილოს იმ საკითხზე, რომელიც მისი აზრით
47
NOVEMBER
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ichange.gov.ge პორტალის შექმნის
DECEMBER ვალდებულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ აიღო ღია
მმართველობის პარტნიორობის (OGP) საქართველოს მეორე სამოქმედო
P. 7 გეგმის მიხედვით.
"It is good that we managed to organize campaigns, manifesta ons
and different types of ac vi es, however so far all of them have
been isolated cases. If we manage to strengthen all regional
organiza ons with a strong instrument, knowledge, how to
effec vely promote a local problem and deliver to an organiza on
in Tbilisi, and then to find a joint solu on to a problem, it will be
much more efficient mechanism," said Zviad Devdariani.
Within the framework of the conference, R-CSN members were
awarded for their contribu on to network ac vi es in 2017.
Tradi onally, the network has been expanded and 11 new regional
organiza ons joined R-CSN as a result of vo ng. Currently, the
regional network of civil society unites 69 organiza ons.

DECEMBER 19, 2017 The mee ng also included a presenta on of the researches and
campaigns in which R-CSN ac vely par cipated throughout the
THE CIVIL SOCIETY NETWORK (R-CSN) SUMMED year. These are the following:
UP ITS ANNUAL ACTIVITY R-CSN organiza onal development research;
On 18-19 December, the Annual Conference of the Regional Civil Informa on campaign on civil service legisla on;
Society Network (R-CSN) was held at the hotel Tbilisi Marriot,
organized by non-governmental organiza on CiDA. Research on the needs and priori es of women voters;

The conference was opened by the Execu ve Director of CiDA Zviad Informa on campaign suppor ng visa free travel in the Schengen
Devdariani and co-founder of R-CSN, eldest member Nodar Jikia. area;
Representa ves of interna onal organiza ons addressed the Within the framework of the conference, award ceremony was
par cipants at the mee ng. held for the essay contest "I - Young Public Servant". The essay
Tamar Karosanidze, Chief of Party of the East-West Management contest was announced by CiDA, R-CSN and UN Associa on in
Ins tute's (EWMI) ACCESS project said that the R-CSN is not a October of this year. The aim of the compe on was to popularize
network of ver cal governance where much of resources are spent civil service reform and raise awareness among young people.
on the ins tu onal strengthening of the network, it is rather NGOs
partnership which could be considered as the network's strong side. Also, 9 financially the most transparent NGOs have been iden fied,
which have been awarded with a special prize for transparency.
Deputy Head of UNDP Na a Natsvlishvili reviewed jointly
implemented projects and future plans by UNDP and the Network. The second day of the conference, December 19, was dedicated to
According to Natsvlishvili, one of the main factors that UNDP started the review of the network plans in 2018.
coopera on with CiDA was the network.  The representa ve of CiDA reviewed R-CSN's coopera on with
"Over the past decades, our country has been encouraged with business sector and talked about plans for 2018. The pilot
con nued reforms. It is important indeed that reforms are underway projects were also submi ed.
and both interna onal and non-governmental organiza ons in Tbilisi
 Deputy CEO of ACCESS presented EWMI ACCESS new grant
and the regions are involved. Today we are also talking about one of
the crucial, key reform, which is a civil service reform. Civil service compe on for regional organiza ons.
reform is u erly important for how the farther development of our  CIDA project manager spoke about EU supported ongoing
country will take place, and how high standards will be introduced. projects in the field of jus ce and informed NGOs about the
The project, implemented by the United Na ons Development possibili es of their involvement in projects.
Program with the support of the UK Government, CiDA and the
regional network, aims to ensure that the civil service reform is Within the framework of the two-day conference of Civil Society
successful in the country and secure the par cipa on, transparency Network (R-CSN), members were provided a training about
and responsibility standards and principles,” said Natslisvili. ichange.gov.ge campaign. About 60 regional non-governmental
GGI Program Director David Smith focused on the importance of organiza ons were informed about ci zens' electronic pe on
coopera on with regional organiza ons: pla orm ichange.gov.ge. The par cipants of the training agreed
upon the ac on plan, the schedule and the persons in charge. The
"We have very good civil society partners in Tbilisi that are opera ng
campaign will begin in 2018 and the Civil Society Network will be
at the central level, but in order to ensure involvement of every
ac vely involved in their implementa on. Ichange.gov.ge is an
ci zen of Georgia, we need to work with smaller regional civil society
organiza ons. This is the difference of this network making it a official governmental pla orm for electronic pe ons of ci zens.
strong partner for us," he said. This portal helps any adult ci zen of Georgia and / or a group of
ci zens drawing the a en on of the Georgian government on
At the conference, Zviad Devdariani presented the 2017 R-CSN
par cularly important issues. Georgian governmental
annual report. He discussed the ac vi es carried out by the network
administra on took open responsibility to create ichange.gov.ge in
over the last 5 years as well as emphasized the exis ng challenges.
Devdariani noted that the future of the network aims to ac vely accordance to the Open Government Partnership (OGP) Second
promote regional problems at the central level and solve with them Ac on Plan.
with relevant partners. 2017
47
ნოემბერი
დეკემბერი

გვ. 8
19 დეკემბერი, 2017 DECEMBER 19, 2017
ფინანსურად ყველაზე გამჭვირვალე CSO TRANSPARENCY AWARD
ორგანიზაციები დაჯილდოვდნენ

19 დეკემბერს, სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“, ფინანსურად On December 19, nine Georgian Civil Society
ყველაზე გამჭვირვალე ცხრა არასამთავრობო ორგანიზაცია Organiza ons (CSOs) were awarded the CSO Transparency
გამოვლინდა, რომლებსაც სპეციალური პრიზი -,,ჯილდო Prize. These organiza ons are: Transparency Interna onal-
გამჭვირვალობისთვის" გადაეცათ. Georgia (Tbilisi), Human Rights Educa on and Monitoring
ესენი არიან: საერთაშორისი გამჭვირვალობა საქართველო, Center (Tbilisi), Georgian Charter of Journalist's Ethics,
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ადამიანის Regional Development Center (Telavi), Associa on A na
უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), (Zugdidi), Orbeliani Georgia (Tbilisi), Economic Policy
რეგიონის განვითარების ცენტრი, ასოციაცია „ათინათი“, Research Center (Tbilisi), Georgian Center for Psycho-
ორბელიანი საქართველო, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის Social Rehabilita on of Torture Vic ms (Tbilisi), and CiDA
ცენტრი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალურიდა სამედიცინო (Rustavi). The CSO transparency award will be given on an
რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი ( GCRT) და სიდა. annual basis from this year onwards.
34 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა გამჭვირვალობის These organiza ons are part of the CSO Transparency
დეკლარაციას, რომელზე ხელმოწერითაც მათ პასუხისმგებლობა Ini a ve that calls on civil society organiza ons to publish
აიღეს პროაქტიულად გამოაქვეყნონ ინფორმაცია მათი მიზნების, informa on on their projects, budgets and funding
დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობების,
sources on the special web pla orm (www.cso.ge). The
განხორციელების ვადების, დონორების და დაფინანსების
Ini a ve aims to increase public awareness and trust
რაოდენობის შესახებ. 2017 წელს 34 ორგანიზაციიდან
გამოვლენილი იქნა ის ცხრა ორგანიზაცია, რომლებმაც ყველაზე towards CSO ac vi es, to debunk fake accusa ons and
ღიად და გამჭვირვალედ გამოაქვეყნეს მათი წლიური ფინანსური a empts of discredi ng the civil society sector in Georgia,
მონაცემები და დაფინანსების წყაროები. and to establish a culture of greater transparency in the
sector.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ფინანსურ მონაცემებს
აქვეყნებენ სამოქალაქო საზოგადოების ვებ-პორტალზე cso.ge Since the launch of the ini a ve, 34 civil society
organiza ons have joined the ini a ve and have published
informa on about their projects, funding, and donors.

2017
47
NOVEMBER
DECEMBER

P. 9
20 დეკემბერი, 2017 DECEMBER 20, 2017

კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა LABOR MARKET AND PROFESSIONAL


განათლებისა და დასაქმების CAPACITIES AND NEEDS OF PERSONS IN
შესაძლებლობები CONFLICT WITH THE LAW
20 დეკემბერს, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდამ კანონთან On December 20, CiDA presented the results of the research
კონფლიქტში მყოფ პირთა საჭიროებების და დასაქმების on Labor Market and Professional Capaci es and Needs of
შესაძლებლობების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები Persons in Conflict with the Law. The event was opened by the
წარადგინა. ღონისძიება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის Deputy Minister of Correc ons and Legal Assistance Zviad
მინისტრის მოადგილემ ზვიად მიხანაშვილმა და სიდას Mikhanashvili and CiDA's Execu ve Director Zviad Devdariani.
აღმასრულებელმა დირექტორმა ზვიად დევდარიანმა გახსნეს.
The second part of the event was dedicated to presen ng the
ღონისძების მეორე ნაწილი დაეთმო დასაქმების ბაზრის კვლევის
outcome of the research on labor market. The purpose of
შედეგების წარდგენას, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობდა
market research and analyzing professional capaci es and
იმ შესაძლებლობების წარმოსაჩენად, რომელიც არსებობს ბიზნეს
სექტორში ბენეფიციართა ჯგუფის შრომითი რეაბილიტაციისა და needs of the project's target group (convicts, ex-convicts,
კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. diverted persons, as well as persons with a condi onal
sentence) was to determine the exis ng employment
დასაქმების ბაზრის კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 115 ბიზნეს opportuni es, on the one hand, and to analyze the
ორგანიზაციამ, ხოლო კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების beneficiaries' educa onal and professional level, on the other.
განათლებისა და დასაქმების დაჭიროებების გამოვლენის კვლევაში
ჩაერთო 291 ბენეფიციარი. კვლევა განხორციელდა თბილისსა და The research on labor market involved 115 business en es,
საქართველოს 9 რეგიონში. while 291 beneficiaries par cipated in the research revealing
the need for educa on and employment by persons in conflict
კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ:
with the law. The research was conducted in Tbilisi and 9
 გასამართლების შემდეგ დაახლოებით 2-ჯერ იზრდება
უმუშევართა რაოდენობა; other regions of Georgia.
 ის პროფესია და კვალიფიკაცია, რომელიც აქვთ ყოფილ The research showed that:
პატიმრებს, პირობითი მსჯავრის მქონე და განრიდებულ
პირებს, არ არის თანხვედრაში დამსაქმებელთა  Among convicted, the unemployment level increases
მოთხოვნებთან; twofold;
 უმუშევრობა და ეკონომიკური მდგომარეობა ხშირ შემთხვევაში  Occupa ons and qualifica ons of former prisoners,
განაპირობებს განმეორებით დანაშაულს; persons with condi onal convic on do not meet the
 კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებს გადაჭარვებული employer requirements;
წარმოდგენა აქვთ საკუთარ შესაძლებლობებზე და
დაუსაქმებლობის შემთხვევაში კარგავენ სამსახურის მოძიების  Unemployment and economic condi on mostly lead to
მოტივაციას; crime repe on;
 გასამართლების შემდეგ კვლევის მონაწილე ბენეფიციართა
58,8%-ისთვის შემცირდა ოჯახის შემოსავალი, 11,5%-ისთვის  Persons in conflict with the law have some exaggerated
გაიზარდა ხარჯები, მაშინ როდესაც მონაწილეთა 10% percep on of their capabili es, and in case immediate
სოციალურად დაუცველია. employment failure, lose mo va on to seek for
 დასაქმების სასურველ სფეროებად გამოიკვეთა ბიზნეს სექტორი employment;
და სოფლის მეურნეობის სფეროები;  Only one fourth 1/4th of the companies par cipated in the
 კვლევის მონაწილე ბიზნეს ორგანიზაციებიდან მეოთხედმა research expressed the readiness to employ persons in
გამოთქვა მზაობა დაასაქმოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი conflict with the law;
პირები.
The research has been conducted by the Applied Research Company (ARC)
კვლევა ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას პროექტის „ტრენინგებისა და within the framework of the project Training and Employment Support
დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში” ფარგლებში, Ini a ve in Criminal Jus ce Sector (TESI) implemented by local non-
რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით და საქართველოს
governmental organiza on Civil Development Agency (CiDA) with the support
ფერმერთა ასოციაციასა და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის
of the European Union as well as in partnership with the Georgian Farmers
საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტთან პარტნიორობით. Associa on and the Ins tute for Interna onal Coopera on of the German
2017 Adult Educa on Associa on (DVV Interna onal). 2017
46
SEPTEMBER
47
ნოემბერი
OCTOBER დეკემბერი

გვ. 10
22 დეკემბერი, 2017 DECEMBER 22, 2017
მიგრანტის პირველი ნაბიჯები - FIRST STEPS OF MIGRANT- ORIENTATION
საინფორმაციო შეხვედრები რეგიონებში MEETINGS IN REGIONS
მიმდინარე წლის დეკემბერში, პროექტის - „პარტნიორობა In December 2017, CiDA, in the framework of the
მიგრანტთა უფლებებისთვის (G-PMR)“- ფარგლებში, project “Partnering for Migrants' Rights”- organised
კორბოულის, უსახელოს, ხევის, ღორეშას, ორსანტიას, რუხის, informa on mee ngs on migra on with local
ჭალადიდის, ჯიხაიშის, გეგუთისა და მეორე სვირის popula on in community centers, par cularly in
საზოგადოებრივ ცენტრებში გაიმართა საინფორმაციო Korbouli, Usakhelo, Khevi, Ghoresha, Orsan a, Rukhi,
შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან. შეხვედრების Chaladidi, Jikhaishi, Gegu , Meore Sviri. Apart from the
მიზანი იყო, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, მიგრაციასთან representa ves of CiDA, popula on met with the
დაკავშირებული საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
returned migrant, who shared her experience of living
„სიდას“ წარმომადგენლებთან ერთად, მოსახლეობას შეხვდა
in Europe and answered their ques ons.
სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტი, რომელმაც
მონაწილეებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა და მათ Par cipants of the Mee ngs were introduced to the
შეკითხვებს უპასუხა. handbook - “First Steps of Migrant”, prepared by CiDA,
მოსახლეობას გააცნეს „სიდას“ მიერ, მიგრაციის სამთავრობო in coopera on with the State Commission on Migra on
კომისიასთან თანამშრომლობით მომზადებული Issues. The handbook consists of prac cal informa on
სახელმძღვანელო - „მიგრანტის პირველი ნაბიჯები“ . and recommenda ons for everyday life related to
სახელმძღვანელო შეიცავს სასარგებლო რჩევებს პოტენციური housing, employment, risk of the labour exploita on,
მიგრანტებისათვის, შენგენის სივრცეში გამგზავრებისა და food, taxes, medical care and pharmacies, transport,
ევროკავშირის ქვეყნებში ცხოვრების პრაქტიკულ საკითხებზე banking and money transfer, postal services, consumer
როგორიცაა, საცხოვრებელი, დასაქმება, კვება, ჯანდაცვა, rights, freedom and security, reintegra on of the
გადასახადები, ტრანსპორტი, საფოსტო და საბანკო returning migrants.
მომსახურება, არადოკუმენტირებული მიგრაციის საფრთხეები
და ა.შ. During the mee ngs, par cipants had an opportunity
to ask ques ons; frequently asked ques ons include
შეხვედრების ფარგლებში, მოსახლეობას ჰქონდა შეკითხვების condi ons of visa- free travel, calcula on of the
დასმის საშუალებაც, მონაწილეები ძირითადად
dura on of visa-free stay in Schengen Area, scholarship
დაინტერესდნენ უვიზო მიმოსვლის პირობებით, უვიზო
opportuni es, the ways of finding employment
მიმოსვლით გათვალისწინებული ვადის ათვლის წესებით,
ევროკავშირში სწავლის შესაძლებლობებითა და opportuni es and housing in EU, ungrounded asylum
სტიპენდიებით, ევროპის ქვეყნებში სამუშაოსა და claims.
საცხოვრებლის მოძებნის გზებით, ასევე თავშესაფრის In the framework of the project, up to 40 mee ngs will
უსაფუძვლო მოთხოვნის შემთხვევებით. be organised in community centres in different villages.
პროექტის ფარგლებში ჩატარდება 40- მდე შეხვედრა Project - “Partnering for Migrants' Rights (G-PMR)” is implemented
ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სხვადასხვა სოფლის by CiDA, with financial support of the Open Society Founda ons.
საზოგადოებრივ ცენტრში.
პროექტი - “პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის (G-PMR)”
ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდა“ მიერ, „ღია
საზოგადოების ფონდების“ ფინანსური მხარდაჭერით.

2017
47
NOVEMBER
DECEMBER

P. 11
სიდა მედიაში - 2017
CiDA IN MEDIA - 2017

2017
47
NOVEMBER
DECEMBER

P. 12
გილოცავთ შობა-ახალ წელს!
Merry Christmas And a Happy New Year!

You might also like