You are on page 1of 1

ng basura

MGA MALING PAMAMARAAN PAANO ITATAMA


Pagtapon ng basura kahit saan Sa halip na itapon kahit saan ang basura ilagay
muna ito sa bulsa o kaya sa supot at itapon na
lamang kapag may basurahan ng nakita.
Hindi pagtulong sa Pagkaroon ng malasakit sa mga nangongolekta
pagsesegrega ng basura ng basura kaya ugaliin na itapon ang basura sa
kung saan ito nababagay(Papel,Plastic,Can)

Sinusunog ang mga basura Sa halip na sunugin ang basura, ibaon na


lalong-lalo na ang mga plastic lamang ang mga ito sa lupa at iresiklo ang mga
plastic na maari pang magamit
Hinahayaang nakabukas ang Magtipid ng tubig.Kapag naghuhugas ng
gripo sa tuwing naghuhugas ng pinggan maglagay muna ng tubig sa
pinggan palangganang ginagagamit.
Hinahayaang nakabukas ang Uugaliing patayin ang ilaw kapag hindi ito
ilaw at telebisyon kahit wala gamit at pati na rin ang telebisyon
namang nanonood
Sumasakay parin ng tricycle Lakarin na lamang ito
kahit malapit lang ang
pupuntahan

Paggamit ng plastic bags Palaging magdadala ng echo bag at hindi na


gumamit ng mga ito

Matagal na paggamit ng iba’t


ibang gadyets lalong-lalo ng
kompyuter
Pagtapon ng mga baterya sa
lupa

Hindi pakikiisa sa mga Simula ng tuparin at maki-isa sa mga


programang inilulunsad ng progmang inlunsad ng barangay dahil ito ay
barangay kagaya na lamang ng ikakabuti at ikakaunlad rin ng aming baranggay
tree planting at pagsesegrega