You are on page 1of 5

EIPHNOL\IKEIO A0HNON

L\IAL\IKAI:IA nEPIOYI:IAKON L\IA<I>OPON


ANAKOnEr

Ap181Jo~ orro<pam:w~ )j /2018

TO EIPHNOL:liKEIO A8HNON

l:uyKpor~8flKE orro TflV ElpflVOOIKfl Kwvaravrfvo Mrro~1ov£Aou, TflV orrofo oplaE tl


•npoEOpo~ Tou TpqJEAou~ l:u1Jf3ouAfou Ll1Eu8uvof1~ Tou ElpflVOOIKEfou A8f1vwv Km~·rll

rpoiJIJOTEO Kwvarovrfvo NEo<pwrfarou.


LUVEOpfoaE OfliJOOIO OTO OKpOOT~piO TOU OTI~ 4 AEK£J,1(3piou 2017, YIO va OIKOOEI
TflV UTT08EOfl IJETO~U:

TI'J~ avaK6rrrouaa~. Avoaraafo~ ZopouA1o rou KwvaravTfvou, KaroiKou A8f1vwv,


ooo~ Ayfou Kwvarovrfvou op. 50, IJE A<DM 033906999 (orrw~ Olop8w8f1KE), t1 orrofo
rropoan:l8flKE 010 rou TTAflpE~ouafou OIKflYOpou Tfl~ /\Ewvfoo l:TOIJOU.
Tl')~ Ka9' I')~ I') avaKOTT~, Tfl~ AVWVUIJfl~ TpOTTE~IK~~ ErmpEfo~ IJE TflV ETTWVUIJ[O
«E8NIKH TPAnEZA THL: E/\1\AL:lOl:», t1 orrofo EOpEUEI OTflV AS~vo, ETTf Tfl~ ooou .
A16Aou ap. 86, 6rrwc; VOIJiiJO £KTTpoown£fTOi, 11 orrofa rrapaora8f1KE 010 Tfl~ TTAflpE~ou­

afo~ OIKflYopou Tfl~ EuoyyEAfa<; KovroylaVVfl.


H OVOKOTTTOUOO, IJE TflV EVWTTIOV TOU LliKOOTflplou OUTOU UTT' Op181JOV KOT08EOEW~

47763/1362/18-9-2017 OVOKOTT~ Tfl~, OIOOIKOOio~ TTEpiOUOIOKWV OIO<pOpWV, ~~TflOE


000 OE OUT~V lTEpiEXOVTOI.
H urro8EOI1, Kora TflV op1a8Eiao I-JET' ovof3oA~v w~ avw OIKaOIIJO, EK<pwv~811KE orro
TO OIKEfo TTIVOKIO KOTcl Tfl OEipa Eyypo<p~~ Tfl~ OE OUTO, ETTOKOAOU8f10E OUs~TflO'fl OTTW~

OVO<pEpETOI OTO TTpOKTIKcl KOI TO LliKOOT~piO O<pOU

MEMTflOE Tfl OIKoypo<pfo,

l:K£<pT11KE aUIJ<pwvo IJE TO No1Jo


H UlTO Kpf011 avaKOlT~ 1-JE rrapaOEKT~ 0Wp£UOI1 a) KaTO T11<; UTT' ap191JOV
13.240/2017 OIOTay~c; 1TAI1PWIJ~<; rou OIKaOT~ rou OIKaOTI1piou aUTOU, TfOU £K00911KE
1-JE ~0011 ou1J~ao11 xop~y11o11c; oav£fou Km o1araoo£1 r11v avaKorrrouoa va Kara~aA£1
ar11v Ka9' 11<; 10.887,06 wpw 1-JE roue; roKouc; Km ra £~ooa Km ~) r11c; arro 1-9-2017
£mray~c; TTpoc; TTAI1PWIJ~, 11 oTToia auvrax911K£ Karw alTo avrfypa<po arro rrpwro aTTo-

ypacpo EKTEAEOTO T11<; avw Olaray~c; TfAI1PWIJ~<; TOU E1PI1VOOiKI1 A911VWV, IJE T11V OlTOia
(avaKOlT~) 0 OVOKOlTTWV SI1TO T11V OKUpW011 Tl1<; avwr£pw o1aray~c; Ka9wc; Kal Tl1<; OVW

£1Tiray~c; rrpoc; TTAI1PWIJ~V, y1a roue; a£ aur~v ava<pEpOIJEVouc; Aoyouc;, api-Joofwc; (ap-

9pa 14 TTap. 1a, 632 rrap. 1, 933 rrap. 1 rou K.noA.n, oTTwc; 1axuouv 1-JE:Ta ro voi-Jo
4335/2015) EloayEral Evwmov aurou rou 01Kaor11piou, Kara r11v EIOIK~ o1ao1Kaofa rwv
rrEploumaKwv o1acpopwv (591 KnoAL\), Kar' ap9po 632 rrap. 2 £5. WKm 937 TTap. 3
TOU IOiOU, OOK~911KE VOIJIIJO Kal £1.11Tp09EO!Ja Kal TrpElTEI va Ep£UV119£f Tf£pan£pw.
r ·~

Kara Tl1 OIOT0~11 rou ap9pou 2 TTap. 6 TOU V.2251/1994 "npoaraoia KaravaAw-
TWV", OTTW<; IOXUEI 1-JETO TI1V ava9EWPI10~ TOU 1-JE TO V. 3587/2007, TTOU alTOTEAEf EVOW-
IJOTW011 OTO E9VIKO oiKOIO Tl1<; Oo11yfac; 93/13/EQK TOU LUIJ~ouAfou Tl1<; 5-4-1993 «OXE-
TIKO IJE nc; Karaxpi10TIKE<; p~rpE<; OUIJ~aaEwv TTou auva1Trovra1 IJE roue; Karavaf.wr£c;»
Km ar11v TTpooraofa rou oTToiou urrayovrm Km 01 rpaTTEsiK£<; UTT11PEOiEc;, ox1 IJOVO aur£c;
TfOU OTTO Tl1 (j)U011 roue; 01T£U9UVOVTOI OE IOIWTE<; lTEAOT£<; y1a TI1V £~UTf11PET11011 lTpO-
OWTfiKWV roue; avayKWV, aAAa Kal aur£c; lTOU arr£U9UVOVTOI OE £rrayyEAIJariE<; (OAAn
13 /2015), 01 VEVIKOi opo1 TWV ouvaAAaywv (rOL:), 011Aao~ 01 opOilTOU EXOUV OIOTU1TW-
8Ef EK TWV TTpOTEpWV yra pEM.OVTIKE<; OUIJf3CtOE!<;, arrayopEUOVTa! Kdi .ElVa! CtKUpO!, OV
EXOUV W<; OlTOTEAEO!JO Tl1 0111-JaVTIK~ OlaTOp0~11 Tl1<; IOOppoTTfac; TWV OIKOIWIJOTWV Kal
UTfOXPEWOEWV TWV OUIJ~aAAOIJEVWV OE ~apoc; TOU KaravaAWT~. np£Tr£1 0£, OU!J(j)WVO
IJE T11V OPX~ Tl1<; OIO(j)OV£1a<; va TTapoumasouv TO OIKOIWIJaTa Kal Tl<; UTfOXPEWOEI<; TWV
1-JEpWV KaTa TpOTTO OpiOIJEVO, op9o Kal oa<p~. nEpOITEpW, 11 OUIJ~aTIK~ IJETOKUAI011 Tl1<;
OUIJ(j)WVO !JE Tl<;. OIOTO~EI<; TOU ap9pou 1 Trap. 1 Kal 3 V. 128/1975, £Tfi~AI19£faac; EIO(j)O-
pac; £1<; ~apoc; rwv rraa11c; cpuo£wc; morwriKwv lopu!Jarwv, TTou A£1roupyouv or11v EA-
Aaoa UlTEp KOIVOU AoyaplaOIJOU, aV£PXOIJEV11 OUIJ(j)WVO 1-JE TO ap9po 19 N.3152/2003,
arro 1.6.2003, OTO TfOOOOTO 0,6% ETI10iW<; ETTf rou !JEOOU ETI10iOU UljJOU<; TWV EVTO<;
EKOOTOU 111-JEpoAoylaKOU £roue; IJI1VIafwv UlTOAofrrwv, TWV XOPI1VOUIJEVWV aTTO aura
TT0011<; (j)UOEW<; oav£fwv ~ TfiOTWOEWV, £1<; f3apoc; TOU morouxou, oaV£10A~TfTI1 KAlT,
OTO ~a91JO lTOU TO TfOOOOTO aur~c; EiX£ TTpOOOIOpiOTEf OT11 OUIJ~a011 Kal EfX£ yfV£1 ava-
<popa y1a T11 xp£wo~ r11c;, wor£ va rrA11pouvrm 01 arra1r~o£1<; o1acpav£1ac; Km £Vf11JEpw-
~.. o ¢uA.A.o 1Tl~ un' apL8~6v ano¢aaEw~ Tou ELPilVOOLKElou A811vwv
... / / .......... / 2018
(avaKonE:~)

Or]~, OEV OVTfKEITOI OTO ap8po 1 TTap. 3 TOU N 128/1975 OUTE OE aAAov arrayopEUTIKO
Kav6va OIKaiou (An 430/2005 EAA.t:.v11 2005/802, E<pA8 1558/2007 EA.t:. 2007/902).
'01-JW~, 0 Kar' E<pOpiJOY~ TWV OIOTCt~EWV TWV ap8pWV 8 TTEp. 6 TOU N 1083/1980 KOI Tl]~
arro<pacrEw~ 289/1980 Tr]~ Noi-JIOIJOTIK~~ EmTporr~~ Kara To rrpo'icrxucrav vo1Jo8ETrK6
K08EOTW~ KOI TWV ap8pwv 12 TOU V. 2601/1998·, 30 TOU V. 2789/2000, 42 TOU V.
2912/2001, 39 TOU V.3259/2004 IOIOfTEpO~ TpOTTO~ OVOTOKIOIJOU TWV OTTOIT~OEWV TWV
TpaTTEsWV, a<popa TOV ETTITpETTTO OVOTOKIOIJO Ka8UOTEpOUIJEVWV TOKWV KOI 1-JOVOV, a-
<pOU, OTT\..U~ TTpOKUTTTEI OTTO Tl~ fOIE~ OIOTCt~EI~, TTOU 8EOTTfsOUV E~afpEOr] KOI TTpETTEI Va
Epj.Jr]VEUOVTOI OTEVCt, OE KOj.Jfa TTEpfTTTWOr] OEV ETTITpETTETal OVOTOKIOIJO~ TTp01J'l8EIWV,
Ercr<popwv Kai E~6owv, Ka8E OE avTi8ETrJ OUIJI3acrr, Eivar w8£w~ avTi8ET'l aTr~ rrapam:l-
vw OIOTCt~EI~ KOI OE KCt8E TTEpiTTTWOr] EAEVXETOI 1-JEOW TWV OIOTCt~EWV 174, 178, 179 AK
(E<p/\aj.J124/2007, MnP8EcrcraA 1989/2016, MnpAPT 169/2013 Mnpn£rp 2824/2013,
ErpA8. 735/2016, 3453/2014, 3343/2013, 3815/2013, 3626/2012, Erp8EcrcraA
2692/2013, TNn NOMOl:).

ME TOV TTEIJTTTO A6yo Tr]~ aVaKOTT~~' OTTW~ EKTIIJCtTal TO TTEp1EXOIJEV6 Tr]~, r] aVaK6-
TTTOUOa IOXUPfsETOI OTI r] arraiT'lOr] Tr]~ Ka8' r]~ TTOU TTpOEKU4JE arr6 OUIJI3acr'l XOP~Yr]­
Or]~ TTIOTWTIK~~ KCtpTa~ OEV YEVV~8r]KE TTOTE, E<p600V EXEI UTToAoyrcrTEi 1-JE l300'1 rrapa-
VOIJOU~ KOI, OUVETTW~, CtKUpOU~ 6pou~ T'l~ OUIJI300r]~, 1-JETO~U TWV OTTOiWV TTapCtVOIJO
OVOTOKIOIJO Tr]~ EIO<pOpa~ TOU V. 128/1975, YEYOVO~ TTOU K08IOTCt T'lV OTTOiT'lO'l Tr]~
Ka8' r]~ IJ'l VOIJII-Jr], al3£l3arr, KOI OVEKKa8apiOTr] KOI Tr] Oraray~ TTf..r]pWIJ~~ TTOU Tr]V EV-
OWIJOTWVEI OKUpWTEa, W~ EK008Eicra yra 1-Jr] l3£l3a111 KOI 1-Jr] EKKa8apiOIJEVr] OTTOiT'lOr]. 0
A6yo~ auT6~ Tr]~ avaKorr~~ rrpol3aAAErar rrapai5£KTa Kar Eivar oprcrj.J£vo~ Kar VOIJIIJO~,
Ka8w~ OTr]pisETal OTI~ CtVW OIOTCt~EI~ KOI OUTE~ TWV ap8pwv 294 AK KOI 2 rrap. 7 TTEp.
ra' TOU V. 2251/1994 KOI TTpETTEI Va E~ETOOTEi TTEpOITEpW W~ TTpO~ T'lV OUOIOOTIK~ l3acrr-
IJOTr]TCt TOU.

ATT6 6f..a TO VOj.Jij.JW~ TTpOOKOIJisOIJEVO 1-JE ETTiKf..r]Or] OTTO TOU~ OIOOiKOU~ £yypa<pa,
OTTOOEfX8'lKOV TO OK6Aou8a rrpayj.JaTIKCt TTEpiOTOTIKCt: f:.UVCtiJEI Tr]~ OVOKOTTTOIJEV'l~ 1-JE
apr81J6 13.240/2017 oraray~~ rrAr,pWIJ~~ Tou f:.rKacrT~ Tou f:.rKaOTr]piou auTou, 11 orroia
EK008!1KE KOTOTTIV OIT~OEW~ Tr]~ Ka8' r]~ r] OVOKOTT~, r] OVOKOTTTOUOO ETTITCtOOETOI OTr]V
Karal3oA~ TTpO~ T'lV Ka8' r]~ TTOOOU 10.887.06 EUpW, 1-JE TOU~ TOKOU~ Kar TO £~ooa, W~

O<pEIAOj.JEVO UTT6f..OITTO TTOU TTpOEKU4JE aTT6 T'l AEITOupyia Tr]~ OTTO 3-5-1999 OUIJl300r]~
XOP~Y'lOrJ~ T'l~ TTIOTWTIK~~ Kapra~ VISA CLASSIC 1-JE apr8j.J6 4917 9100 0032 5153

rrapa Tr]~ Ka8' rJ~ rrpo~ rr,v avaK6TTToucra. H avwT£pw mcrToi56Tpra TparrE~a A6yw
UlTEprHJEpfa~ Tr}~ OVOKOTTTOUOO~ W<; lTpO<; Tr}V KaTa~oA~ TWV !JrJVIafwv AoyapiOO!JWV

TrJ<; Kapra~, TTpoxwpr,ac: aTO KAEfm!Jo Tou TrlPOU!JEvou AoyaplaOIJOU Kal OTrJV Karayyc:-
Afa Tr}<; OXETIK~<; OU!J~OOrJ~ OTI~ 8-8-2012, !JE Tr}V ETTfOOOrJ OTrJV avaKOlTTOUOa E~WOIKrJ<;
o~AWOrJ~. AlTO TO OUVOUOO!JO Tr}~ OVW OU!J~OOEW~ !JE Ta OTTOOlTclO!JaTO TWV E!JlTOpi-

KWV ~~~Afwv rrou TE9rJKav UTTOlJ.IrJ rou OIKaaT~ y1a TrJV arrooEI~rJ TrJ~ aTTan~aEw~ aTTo
Tr}V avw OUIJ~OOrJ, lTpOKUTTTEI OTI OTrJV ElTfOIKrJ OUIJ~OOrJ lTEpiEXETal OTrJV rrpoa9ETrJ
lTpcl~rJ opo<; 1 OE OUVOUOO!JO !JE TO ap9po 9 Tr}<; OU!J~OOrJ<;, rJ ETTI~clpUVOrJ Tr}<; TTIOTOU-
XOU IJE Tr}V EIO<popa TOU V. 128/1975 Kal OTI rJ Ka9' r}<; KE<paAaiOTTOIOUOE Tr}V EIO<popa
TOU v. 128/1975 Ka9E <popa lTOU XPEWVE TOKOU~ TTOOrJ<; <pUOEW~ Kal OVaTOKisE Ta lTOOa
Tr}<;, a<poU OTO K09E <popa TTpOKUTTTOV UTTOAOITTO KE<paAmo UTTOAOVIsE TOKOU<; TTEpiEXO-
VTE~ Kal lTOOQ EIO<pOpa~ TOU V. 128/1975, OTO VEO OE lTpOKUlTTOV EKOOTOT£ KE<paAmo
,HTToAovls£ v£ou<; ToKou<; rrc:p1txovTE<; Km c:1a<popa. o rrapavo!Jo~ auTo<; EKTOKIO!Jo<; Kal
OVOTOKIOIJO~ TWV lTOOWV Tr}~ EIO<popa<; yfVETal !JE Tr}V EVOWIJOTWO~ Tr}~ OTO ETTITOKIO
UlTOAoyiO!.lOU TWV lTclOrJ~ <pUOEW~ TOKWV. ETTO!JEVW<;, W<; TTpO<; TO lTOOO Tr}~ arrafTr}Or}<;
y1a TO oTTofo £Koo9rJKE rJ o1aray~ TTArJpW!J~<;. oc:v rrpoKUlTT£1 aTTo ra aTToaTTaa!Jara Twv
E!JlTOpiKWV ~~~AfWV Tr}<; Ka9' rJ~ TpCITTEsa<; TTOU lTpOOKO!J[OTrJKOV, TO OUVOAO Tr}~ O<p£1-
A~<;, Aoyw TrJ~ aKupoTrJTa~ TWV OU!JlTEpiAa!J~avo!J£vwv aTO AoyaplaOIJO rroawv TOU

OVaTOKIOIJOU Tr}<; EIO<popa~ TOU V. 128/1975. H OKUpOTr}Ta 0£ TWV ETTI!JEpou<; TTOOWV


ETTrJpEasEI TrJV aTTooEIKTIKOTrJTd !JE £yypa<pa, aAAa Km TO £KKa9apla!J£vo Tou auvoAou
Tr}<; OTTaiT~OEW~, a<pOU OTO OlTOOlTOO!JO TWV E!JTTOpiKWV ~~~Afwv lTOU TTpOOKO!J[OTrJKOV
arr6 'r11v Ka8' I']<; O£V £ivm ouvar6<; o Olaxwpla!J6<; rwv £TTI!JEpou<; rroawv, acpc:v6<; A6yw
TOU EfOOU<; Tr}<; c:yypa<p~<;, O<pETEpOU Aoyw TrJ~ EVOW!JclTWOr}<; OTOV AoyapiOOIJO TWV
TTOOWV Tr}~ EIO<popa<; OTa lTOOcl TWV TOKWV, !JE rraparr£pa OUVElT£10 Tr}V OOUVO!J[a
TTpOOOIOpiO!JOU TOU TTpayjJOTIKOU lTOOOU Tr}~ O<pEIA~<; Kal OVTfOTOIXO Tr}<; OTTafTr}Or}~ Tr}<;
Ka9' rJ~ (An 1356/2012, E<p/\a!J 124/2007, nnprp£~ 2/2017, MnpTpiK 38/2017,
MnpXav 187/2017, Mnp8£a 15912/2015 TNn NOMOl:). ETTOIJEVW~, rrpElT£1 va yfv£1
OEKT~ rJ avaKorr~ w~ TTpo<; Tov avw Aoyo TrJ~, w~ ~aOI!JrJ Kal KaT' ouafav Kal va aKupw-

9£f rJ avaKOlTTOIJEVrJ o1aray~ TTArJpW!J~<;. va £TTI~ArJ9Ef o£ rJ OIKOOTIK~ oarravr, TrJ~ ava-


KOlTTOuaa~. KOTO TO VOIJIIJO afTrJ!Jcl Tr}<; £1~ ~apo<; Tr}<; K09' rJ~ rJ OVOKOTT~ (176 KOI 191

rrap. 2 K.noA.~).

ria TOU~ Aoyou<; OUTOU~

-~IKOs£1 OVTijJWAfa TWV OIOOfKWV.

-~EX£Tal Tr}V avaKOTT~.

~~~;-" - _i -
. . ·l\
&j_
3.o cj:>ui\\.o Til<; un' apL8116v .. J.. .............. ./ 2018 anocj:>cioEw<; wu ELPilVOOLKdou A811vtl>v
(avaKOITE<;)

-AKUpWV£1 Tr]V UTT' ap181J6V 13.240/2017 Olaray~ TTAilPW!J~<; TOU LliKOOT~ TOU LliKO-
OTrlPiOU auTou.

-Em~aAA£1 £1<; ~apoc; Til<; Ka8' 11<; 11 avaKoTT~ Til OIKOOTIK~ oarravll Til<; avaK6TTTou-
oac; KaJ TI1V opis£1 o£ OlaK6ma TT£v~vra (250,00) £upw.

-Kpi81lK£, aTTo<paoiOTilK£ KaJ 0111JOOI£U81lK£ 0£ Oll!JOOia EKTOKTil OUV£0pfaoll OTO


aKpoaT~plo Tau LliKOOTilpiou, onc;6. lavouapiou 2018.

H E1PI1VOOiKI1<; H lpa!JIJOT£ac;

-5-