Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ο τυφλός Βαρτιμαίος
Στο κατά Μάρκο 10:46 διαβάηουμε:

Κατά Μάρκο 10:46
«Και ζρχονται ςτθν Ιεριχώ· κι ενώ ζβγαινε ζξω από τθν Ιεριχώ αυτόσ
και οι μακθτζσ του, κι ζνα μεγάλο πλικοσ, ο γιοσ του Τιμαίου, ο
τυφλόσ Βαρτιμαίοσ, κάκονταν κοντά ςτον δρόμο ηθτώντασ
ελεθμοςφνθ»

Ροιοσ ξζρει πόςα χρόνια ιταν ο Βαρτιμαίοσ τυφλόσ. Ρικανόν όλθ του
τθν ηωι. Πλθ του τθν ηωι ίςωσ, χωρίσ να ζχει καμιά οπτικι επαφι με το
περιβάλλον, κάκονταν εκεί, κοντά ςτον δρόμο, και ηθτιάνευε. Σίγουρα κα
είχε ακοφςει για το όςα ο Λθςοφσ είχε κάνει ςε άλλουσ ομοιοπακοφντεσ με
αυτόν και πωσ εκείνοι είδαν το φωσ τουσ. Ρόςο άραγε κα λαχταροφςε να
είναι και αυτόσ ζνασ από αυτοφσ που τον είχαν ανταμϊςει. Και ιταν:

Κατά Μάρκο 10:47
«κι ακοφγοντασ ότι είναι ο Λθςοφσ, ο Ναηωραίοσ Α΢ΧΛΣΕ ΝΑ ΦΩΝΑΗΕΛ
ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΛ ΝΑ ΛΕΕΛ: ΥΛΕ ΤΟΥ ΔΑΒΛΔ, ΛΘΣΟΥ, ΕΛΕΘΣΕ ΜΕ.»

«Ελζθςε με Λθςοφ» φϊναηε δυνατά ο Βαρτιμαίοσ. Από το περίςςευμα
τθσ καρδιάσ λαλεί το ςτόμα (Κατά Ματκαίο 12:34). Δεν κα φωνάξεισ
Page 1 of 5

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

δυνατά ςτον Κφριο όταν θ καρδιά είναι κλειςτι προσ Αυτόν. Θ φωνι - ο
τόνοσ τθσ, θ ζνταςθ τθσ, αυτό που λζει - αντθχεί το περιεχόμενο τθσ
καρδιάσ. Ο Βαρτιμαίοσ ποκοφςε τον Κφριο και να, Αυτόσ ιταν εκεί. Οι
άλλοι, οι γφρω άρχιςαν τα παράπονα. «Ρολφ φαςαρία κάνει αυτόσ ο
Βαρτιμαίοσ». Πμωσ αυτόσ κάκε άλλο παρά τουσ άκουγε:

Κατά Μάρκο 10:48
«Και πολλοί τον επζπλθτταν, για να ςιωπιςει· εκείνοσ όμωσ φϊναηε
ΡΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΤΕ΢Α: Υιζ του Δαβίδ ελζθςε με»

Ο Κφριοσ ιταν πλθςίον και ο Βαρτιμαίοσ κα τον ζψαχνε μζχρι να τον
βρει. Κα τον φϊναηε μζχρι να τον ακοφςει. Και ο Λθςοφσ άκουςε, και
ςτάκθκε ςτθν κραυγι του Βαρτιμαίου. Ζνα ολόκλθρο πλικοσ τον
ακολουκοφςε, και όμωσ θ κραυγι αυτοφ του τυφλοφ ρακζνδυτου ηθτιάνου
ιταν πολφ πολφτιμθ γι’ αυτόν. Σαν να περίμενε γι’ αυτι. Σταμάτθςε λοιπόν
και τον ΚΑΛΕΣΕ:

Κατά Μάρκο 10:49-51
«Κι αφοφ ο Λθςοφσ ΣΤΑΚΘΚΕ, είπε να τον φωνάξουν· και φωνάηουν
τον τυφλό, λζγοντασ του: Ράρε κάρροσ, ςικω επάνω· ςε φωνάηει. Κι
εκείνοσ, πετϊντασ το ιμάτιο του, ςθκϊκθκε επάνω και ιρκε ςτον
Λθςοφ. Και ο Λθςοφσ αποκρινόμενοσ λζει ς’ αυτόν: Τι κζλεισ να ςου
κάνω;»

Page 2 of 5

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Σταματάει ο Κφριοσ ςτισ κραυγζσ εκείνων που τον φωνάηουν. Για Αυτόν
κάκε ψυχι είναι πολφ πολφτιμθ, ανεξαρτιτωσ χρϊματοσ, φυλισ, κζςθσ.
Δεν βλζπει Αυτόσ ονόματα και τίτλουσ αλλά ανκρϊπινεσ καρδιζσ, και όλεσ,
χωρίσ καμιά εξαίρεςθ, τον ζχουν το ίδιο ανάγκθ. Πλεσ είναι τυφλζσ πριν να
τον ςυναντιςουν, και όλεσ όςεσ τον ςυναντοφν βλζπουν το φωσ τουσ.
Ππωσ οι Ρράξεισ 26:18 λζνε:

Ρράξεισ 26:18
«για να ανοίξεις τα μάτια τους, ϊςτε να επιςτρζψουν από το
ςκοτάδι ςτο φωσ, και από τθν εξουςία του ςατανά ςτον Κεό»

Μόνο ο Κφριοσ μπορεί να δϊςει το φωσ τθσ ηωισ. Μόνο το ραντεβοφ
μαηί ¨Του μπορεί να αποκαταςτιςει τθν όραςθ τθσ ψυχισ, και μόνο θ
κατοίκθςθ Του ςτθν καρδιά ενόσ ανκρϊπου τθν κάνει φωτεινι και
ηωντανι. Γυρίηοντασ ςτον Βαρτιμαίο:

Κατά Μάρκο 10:51
«Και ο τυφλόσ του είπε: ΢αβουνί, να ανακτιςω το φωσ μου. Και ο
Λθςοφσ είπε ς’ αυτόν: Ριγαινε· θ πίςτθ ςου ςε ζςωςε. Κι αμζςωσ
ανζκτθςε το φωσ του, και ακολουκοφςε ςτον δρόμο τον Λθςοφ»

Κα μποροφςε ο Βαρτιμαίοσ να ζχει ζνα ςωρό διςταγμοφσ πριν να
φωνάξει τον Κφριο («Τι κα πει ο κόςμοσ; Ρρζπει να ρωτιςω τον ιερζα να
μου πει τι πιςτεφει γι’ αυτόν τον Λθςοφ; Δεν βαριζςαι καλά είμαι εδϊ· ηω

Page 3 of 5

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

τουλάχιςτον»). Ξζρεται όμωσ ποιο κα ιταν το αποτζλεςμα; ΚΑ ΕΜΕΝΕ
ΤΥΦΛΟΣ ΓΛΑ ΡΑΝΤΑ. Ο Λθςοφσ περνάει από δίπλα ςου. Μπορείσ να μείνεισ
παγιδευμζνοσ μζςα ςτουσ λογιςμοφσ ςου και ςτισ ςκζψεισ ςου. Μπορεί να
το ςκζφτεςαι όςο κεσ και να ζχεισ τουσ διςταγμοφσ ςου. Φίλε μου όμωσ
ξζρεισ κάτι: κα μείνεισ ΤΥΦΛΟΣ, και όχι μόνο αυτό αλλά δεν κα ζχεισ μζροσ
ςτθν αιϊνια ηωι. Και αυτό γιατί όταν ο Κφριοσ περνοφςε από δίπλα ςου
εςφ δεν τον φϊναξεσ, δεν του άνοιξεσ τθν πόρτα. Είχεσ κλειςτεί πίςω από
τισ αμπάρεσ τθσ περθφάνιασ ςου και του εγωιςμοφ ςου και….. το
ςκεφτόςουνα. Σπάςε αυτζσ τισ αμπάρεσ. Τι καλό ςου δϊςανε; Κ΢ΑΞΕ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟ ΒΑ΢ΤΛΜΑΛΟ: ΛΘΣΟΥ ΥΛΕ ΤΟΥ ΚΕΟΥ ΕΛΕΘΣΕ ΜΕ.
Και τότε ο Κφριοσ Λθςοφσ Χριςτόσ κα ςταματιςει για ςζνα, ναι για ςζνα
προςωπικά, όπωσ ςταμάτθςε για τον τυφλό Βαρτιμαίο. Κα ςταματιςει και
κα ςου δϊςει αυτό που τόςο χρειάηεςαι: ΤΟ ΦΩΣ ΤΘΣ ΗΩΘΣ.

Κατά Λωάννθ 1:9-13
«Ιταν το φωσ το αλθκινό, το οποίο φωτίηει κάκε άνκρωπο που
ζρχεται ςτον κόςμο. Ιταν μζςα ςτον κόςμο, και ο κόςμοσ ζγινε
διάμεςου αυτοφ· και ο κόςμοσ δεν τον γνϊριςε. Στα δικά του ιρκε,
και οι δικοί του δεν τον δζχτθκαν. Πςοι όμωσ τον δζχτθκαν, ς’
αυτοφσ ζδωςε εξουςία να γίνουν παιδιά του Κεοφ, Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΡΟΥ
ΡΛΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ· οι οποίοι, όχι από αίματα οφτε από
κζλθμα ςάρκασ οφτε από κζλθμα άνδρα, αλλά από τον Κεό
γεννικθκαν»

Page 4 of 5

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Τάςοσ Κιουλάχογλου

Page 5 of 5