Eve Ensler / VAGININI MONOLOZI BIBLIOTEKA Knjiga 2.

Urednik: Bo ko Zatezalo Eve Ensler VAGJNINI MONOLOZI Copyright © za hrvatsko izdanje: V.B.Z., d.o.o., 10 010 ZAGREB, Goranska 12 Tel./f aks: 01/6235-418 i 01/6235-419 e-mail: vbz@zg.tel.hr Za nakladnika: Bo ko Zatezalo Korektorica: Dobrila Aramba iæ-Kopal Grafièka priprema: V. B.Z. studio, Zagreb Tisak: EUROADRIA d.o.o., Ljubljana 2000. CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuèili na knji nica, Zagreb UDK 821.11 1-4 = 163.42 ENSLER, Eve Vaginini monolozi / Eve Ensler; s engleskoga preveo Borivoj Radakoviæ. -Zagreb : V . B. Z 2000. - (Biblioteka Vitrail, knj. 2.) Prijevod djela: The vagina monologues. ISBN 953-201-046-7 100512066 Eve Ensler VAGININI MONOLOZI S engleskoga preveo Borivoj Radakoviæ ZAGREB Naslov izvornika: Eve Ensler: THE VAGINA MONOLOGUES Copyright © 1998 by Eve Ensler Published by arrangement with Villard Books, a division of Random House Inc. Arielu koji mi ljulja vaginu i tjera srce da prsne PREDGOVOR Gloria Steinern Ja pripadam generaciji koja je govorila - »dolje«. Naime, pod tom su - rijetko i sti a nim glasom izgo-varanom - rijeèju ene iz moje porodice mislile na cjelokupne enske g enitalije, unutarnje i vanjske. Nisu to u pitanju bile ene neuke za izraze kao to su vagina, labia, vulva, klitori s. Naprotiv, sve su se one kolovale za uèiteljice i vjerojatno su im informacije bi le dostupnije negoli veæini drugih ena. Nije èak u pitanju bilo ni to da su bile neslobodne niti da su »zaostale«, kako bi sam e rekle. Jedna mi je baka zaraðivala novac tako to je u svojoj strogoj protestantsk oj crkvi drugima pisala tekstove za propovijedi - kojima, pak, sama nije vjerova la ni rijeèi - a potom se istim tim novcem kladila na konjskim utrkama, pa je zaraði vala jo i vi e. Druga 7 je bila sufra etkinja, odgojiteljica, èak i nekada nja politièka kandidatkinja, sve na z aprepa tenje mnogih iz njezine idovske zajednice. Moja je majka, pak, nekoliko godi na prije nego to sam se ja rodila, bila pionirka novinske reporta e i na svoju je d iku nastavila odgajati dvije kæeri na naèin mnogo prosveæe-niji nego to su nju podizali . Ne sjeæam se da se ikada slu ila onim atrovaèkim rijeèima po kojima ensko tijelo ispada prljavo i sramotno, i za to sam joj zahvalna. Kao to æete na ovim stranicama vidjet i, mnoge su kæeri odrastale pod mnogo veæim teretom. Pa ipak, one prave, manje obremenjene rijeèi nisam èula. Na primjer, niti jednom nis am èula rijeè klitoris. Godine su mi trebale dok nisam nauèila da ene posjeduju jedan j edincati organ koji nema druge uloge nego da osjeæa u itak. (A zamislite samo da mu ko tijelo ima jedan takav jedinstven organ: to bismo se naslu ale o njemu!; a to bi mu sve tek bilo potrebno da se zadovolji?...) I kad su me bili uèili govoriti i pisa ti, i kad su me uèili voditi brigu o svom tijelu, izricali su mi nazive za svaki o d njegovih èudesnih dijelova - osim u onom jednom podruèju koje se ne spominje. Zbog toga sam ostala neza tiæena naspram onih sramotnih rijeèi i prljavih po alica pred kolom i, kasnije, naspram uvrije enog vjerovanja da mu karci, bilo kao ljubavnici ili kao lijeènici, o enskom tijelu znaju vi e nego same ene. Duh samospoznavanja i slobode to æete ga zateæi na ovim stranicama ja sam prvi put na zrela u Indiji gdje sam ivjela nekoliko godina nakon fakulteta. ^ 8

U tamo njim sam hinduistièkim hramovima i sveti tima prvi put vidjela lingam, apstrakt ni mu ki spolni simbol, ali sam vidjela i yoni, enski spolni simbol: u obliku cvije ta, ili trokuta ili kao dvostruki oval pièastih krajeva. Saznala sam da je prije ne koliko tisuæa godina taj simbol bio obo avan kao moæniji od svog mu kog parnjaka, kao vj era koja se prenijela u tantrizam, èije je sredi nje naèelo mu ka nesposobnost dosizanja ispunjenja osim kroz spolno i emocionalno sjedinjenje s nadmoænom enskom spi-ritua lnom energijom. To je vjerovanje bilo toliko duboko i toliko rasprostranjeno da su ga u svoju tradiciju preuzele èak i neke od kasnije nastalih monoteistièkih relig ija koje iskljuèuju ene, unatoè tome to su ga nekada (a i dalje je tako) voðe glavnih re ligija marginalizirali ili nijekali kao herezu. Na primjer: gnostièki su kr æani obo avali Sofiju kao enskog Duha Svetog, a Mariju Magdal enu smatrali su najmudrijom od svih Kristovih uèenika; tantrièki budizam i dalje pouèa va da budastvo prebiva u vulvi; islamski sufistièki mistici vjeruju da se fona, il i ushit, mo e postiæi samo kroz frava i, enski duh; ekina iz idovskog misticizma samo je inaèica akti, enske du e Boga; èak je i katolièka Crkva ukljuèila oblike obo avanja Marij i se vi e usredotoèuju na majku negoli na sina. U mnogim zemljama Azije, Afrike i u drugim dijelovima svijeta gdje se bogovi i dalje prikazuju i u enskom i u mu kom ob lièju, rtvenici imaju oblik dragulja u lopoèu i drugih prikaza lingama u yoni. Hindu boginje Durga i 9 Kali u Indiji jesu utjelovljenja yonine moæi raðanja i smrti, stvaranja i uni tavanja. Ipak, kad sam se vratila kuæi, Indija i obo avanje yoni pokazali su mi se veoma dale kima od amerièkih navada u odno enju prema enskim tijelima. Èak je i seksualna revoluci ja iz ezdesetih uèinila samo to da je veæi broj mu karaca mogao doæi do vi e ena. Ono »ne desetih naprosto je zamijenjeno stalnim, uspaljenim »da«. Tek s feministièkim akti-viz mom iz sedamdesetih poèele su se javljati alternative svemu - od patrijarhalnih re ligija do Freuda (razmak od A do B), od dvostrukog standarda seksualnog pona anja do jedinstvenog standarda patrijarhalno/politièko/religioznog nadzora nad enskim ti jelima kao sredstvom reprodukcije. Te rane dane otkrivanja meni simboliziraju onak-va»emocionalna sjeæanja kao to je hod kroz ensku kuæu Judy Chicago u Los Angelesu u kojoj je svaku od soba napravila dru ga umjetnica i gdje sam po prvi put u svojoj vlastitoj kulturi otkrila ensku simb oliku. Na primjer, lik to ga nazivamo srcem - a èija simetriènost daleko vi e podsjeæa na vulvu negoli na nesimetrièan organ koji dijeli njegovo ime - vjerojatno je rudime nt enskog spolnog simbola. (Stoljeæa mu ke dominacije svela su ga s moæi na romantiku.) Ili, dok s Betty Dodson (srest æete je na ovim stranicama) sjedim u jednoj njujor k oj kavani i nastojim se praviti cool dok ona svojim razdraganim obja njavanjima ma sturbacije kao moæi oslobaðanja elektrizira prislu kivaèe. Ili kad svratim u magazin 10 Ms.1 i meðu uvijek duhovitim natpisima na oglasnoj ploèi tamo nalazim: »Deset je sati uveèer - jesi li sigurna da zna gdje ti je klitoris?« U trenutku kad su feministkinje kao spas ovoga obezvrijeðenog svijeta poèele na bed eve i na majice stavljati »Moæ pièke!« epoznala sam restauraciju neke drevne sile. Napokon, indoeuropska rijeè cunt2 deri virana je iz imena boginje Kali kao Kunda ili Cunti i dijeli isti korijen kao ki n ili country.3 Ova zadnja tri desetljeæa feminizma takoðer su oznaèena dubokim gnjevom jer su se razo tkrile i istine o nasilju nad enskim tijelom, bilo da ono, nasilje, poprima oblik silovanja, spolnog zlostavljanja u djetinjstvu, zlostavljanja lezbijki, fizièkog napastovanja ena, spolnog napastovanja, terorizma protiv slobode 1 Ms. - novija inaèica za graðansko oslovljavanje enskih osoba u situacijama u kojima je braèni status osobe neva an ili se namjerno zanemaruje; ta skraæenica nastala je p edesetih godina u Americi, a od sedamdesetih je, nakon feministièke inicijative, u l a u opæu upotrebu i na mnogim mjestima potiskuje tradicionalne "Miss" i "Mrs."; op . prev. 2 cunt - pièka, graðanski prohibirana rijeè kao vulgarni izraz za enski spolni organ; o p. prev. 3 kin - rod, rodbina, krvno srodstvo... prema indoeuropskom Gen - latinsko genus , gotsko kuni staroenglesko kynn, kao i grèko gina, praslavensko gena, u hrvatskom i veæini dana njih slavenskih jezika ena, odnosno njemaèko kind, hrvatsko èedo, englesko child itd.; country -kraj, okolina, podruèje, zemlja, zavièaj, postojbina, domovina

gdje se odigrava èudo . preusmjeravanjem srd be u pozitivno djelovanje kako bi se nasilje reduciralo i za lijeèilo.gdje mu karci raðaju. nakon stoje kasnije trezveno porazmislio.« A tako i jest. Umjesto toga. jednako . odnosn o maternica. energije govorenja istine. zapravo. Tu na svakoj stranici stoji snaga izgov aranja neizrecivog . nudim jo jedno od svojih naknadnih otkriæa.kao to se u pozadini odvija prièa i o samoj toj knjizi.i enskim i mu kim. ba kao i ene. a potom ih pretoèila u poe ziju za kazali te . A nije èudo ni to da se mu ko sveæenstvo trudi en r ati podalje od oltara. Ako se knjiga s »vaginom« u naslovu i dalje doimlje kao ne to to je veoma daleko od pit anja filozofije i politike. 11 raðanja. ene su joj povjera vale svoja najintimnija iskustva.to ih je prikupila iz vi e od dvjesto razgovora s raznim enama. Stoga tamo postoje unutarnji i vanjski ul az. mu karci. Ona nudi osoban. onda èud o da nam sveæenici i ministranti u 13 haljinama po glavama prskaju patvorinu rodne vode. J a mislim da èitatelji. Otada vi e nikada pri ulasku u te patrijarhalne religijske stukture nisam osjetila onu nekada nju otuðenost. te seksualno/du hovno koji su ukorijenjeni u podjeli na ih fizièkih biæa na »dio koji se spominje« i »dio k ji se ne spominje«. Ta mi je poredba bila nova. bavila sam se izvjesnim istra ivanjima u Kongresnoj knji nici i tada sa m prona la skrivenu povijest religiozne arhitekture koja je jednu èinjenicu uzimala za sigurno kao da je stvar opæeg znanja: tradicionalna konstrukcija zdanja veæine pa trijarhalnih sveti ta opona a ensko tijelo. Simbolièki ili zbiljski. onda se samo usredotoèite na to da na tom putu proslavite svaki onaj korak koji zn aèi samopo tovanje.veæ s drukèijim stavovima prema starim patrijarhalnim dualizmima ensko/mu ko. kako univerzaliziram mitove o Stvaranju prièuvane samo za mu karce. zami ljam kako preuzimam oltar sa sveæenicima . Nije.. ali pogodila je toèno gdje treba. i pitala se: »Jesu li.jer smo roðeni u enskim biæima. u ovom potonjem primjeru te ko je izvesti izravnu etimolo ku vezu s cunt. prema latinskom contra (nasuprot). ensko men talno zdravlje spa ava se izno enjem tih skrivenih iskustava u javnost. a potom je. od onih o pre utnom ratu prot iv ena do nove slobode za ljubav izmeðu ena. od seksa do raðanja. odnosno contrata térra . kako um na am spiritualne rijeèi i simbole i u svim ivim stvarima obnavljam Bo ji duh. sa svake strane po jedna poboèna jajovodna struktura. podruèje. sredi nji vaginalni brod prema oltaru. Kad sam prvi put i la gledati Eve Ensler kako izvodi iskaze s ovih stranica .zemlja koja le i nasuprot promatraèu. spustim se niz vaginalni brod. Naravno. nadijevaju nam nova imena i o beæavaju ponovno roðenje u vjeèan ivot. a onda u svetom sredi tu. magnetizirane tim pri mordijalnim oblikom jer je toliko nalik njihovim vlastitim tijelima?« Mislila sam .) No. bilo zloèina enskog genitalnog sakaæenja u mnogim dijelovima svijeta. Na to sam mislila kad sam gledala djevojèice kako u svoje teke crtaju srca. dao Eve Ensler da zadr i novac samo neka tu knjigu s tom rij eèju na »v« da negdje drugdje. iz ovih stranica mogu izroniti ne 12 samo s osjeæanjem slobode u sebi . (Hvala izdavaèu »Villardu« to je objavio sve enske rijeèi naslovu. selo. tijelo/svijest. Nije ni èudo da mu ke religijske voðe tako èesto g vore da su ljudi roðeni u grijehu . prev. oltar. upravo onako kao to ih dr e podalje od kontrole nad vlastito m moæi reprodukcije. pomislila s am. Ako vam se èini da je odbacivanje pet tisuæa godina patrijarhata znaèi velik pothvat. imenovanjem. Godine 1970. sve je to posveæeno moæi kontrole koja pre biva u enskom tijelu. Jedan je izdavaè èak veæ bio platio predujam za ovu knjigu. Kroz mu karce se mo em ponovno roditi samo ako se podvrgnemo pravilima patrijarhata. Ova predstava i ova knjiga dio su plim-skog vala kreativnosti koji je re zultirao iz te energije.pomislila sam: »Pa ja sam to oduvijek znala: ovo je putovanje go vora istine na kojem se nalazimo veæ tri desetljeæa. vrijednost Vagininih monologa nadilazi puko proèi æavanje pro losti pune negativnih stavova.i jednih prema drugima . Sredi nji obred patrijarhalnih religija jest onaj dio u kojem mu karci simbolièkim raðanjem preuzimaju yoni-moæ stvaranja. pak. labia majora i la-bia minora. op. odnosno prema vulgarno latinskom {reg io) contrata. kako i h stavljaju umjesto toèke nad »i«.koji neæe vrijeðati ensku polnost. na tjelesnosti utemljen naèin kretanja prema buduænosti.

Ja govorim »vagina« jer kad sam je poèela tako izgovarati. »pi a«.rijeè u kojoj su izmije ani tje skoba. ka u mi ljudi.i opet sam rekla. Zadnje tri godine tu rijeè izg ovaram neprekidno i stalno je ponavljam. Izgovaram je zato to se oèekuje da je n e izgovorim. otkako su me silovali. i slijedi èitav popis. »Pa Vagina' nije pornografska rijeè. labia. klit oris. svog sredi ta. ali mislim da veæ nije jasno to sve vulva ukljuèuje. A oni mi ka u: »pikica«. vele oni. na veèernjim domjencima. pisala sam. »Pa kako je zovete?« pitam ja. Moja vagina bila je »ne to tamo«. Ono to ne izgovaramo. 'rebro'. to je zapravo medicinska rijeè. mislim. svo g drugog srca. to ako je èuje moja mala kæer. Vjerujem da æe. I »vulva« je dobra rijeè.. U njoj sam rijetko prebiv ala. bude ugodno . prezir i gaðenje. i premda sam odrasla i sa svojom vaginom uèinila sve ono to èini i svaka druga od rasla osoba. kad je izrek-nem. koliko mi je tijelo bilo odvojeno o d uma. 15 UVOD »Vagina. otkrila sam koliko sam prij e toga bila podijeljena na zasebne dijelove. p o predvorjima. ali je s njom povezano previ e op eæenja. uz pomoæ gorljivih prosvjeda i èestitih rijeèi poput ovih u ovoj knjizi. a tajne èesto proizvode stid. Izgovorila bih je i na TV kad bi mi dali. Stoje jo va nije. Izgovaram je u kazali tima. Svoju vaginu nisam vidjela kao prvotno poèelo. èak je nisam ni pohodila. Pomislila sam: »Kako dug i blagosloven put od onog aputav og dolje. Tu su rijeè poku avali cenzurir ti kuda 18 god su Vaginini Monolozi putovali i u svakom obliku komunikacije: u najavama u v a nijim listovima. 'ruka'. nelagoda.. Izgovaram je u snu.»pregr t snage«. na transparen tima koji vise na proèeljima kazali ta. nikada nisam doista ispoèetka u la u taj dio svo g tijela. izgovorila sam. silovali su me. Izgovaram je jer vjerujem da ono to ne izrek-nemo zapravo i ne vidimo. »ali je prosta. odsutno. Strah je bio u njoj. »Zbog èega to?« pitam.« eljela bih da su moje pramajke znale da im je tijelo sveto. »Pièka« je mo da i bolja rijeè.na to kad sam slu ala skupinu od dvadesetak razlièitih djevojèica od devet do esnaest g odina dok odluèuju iznaæi kolektivnu rijeè koja bi ukljuèivala sve . strah i mitove. Izgovaram je stotinudvadeset osam puta svake one veèeri kad izvodim svoju predstavu Vaginini Monolozikoja se za sniva na razgovorima to sam ih vodila s raznolikom grupom od vi e od dvije stotine e na o njihovim vaginama. »èuèica«. bila sam majka. na koled ima. A osim toga. Ka em »vagina« jer hoæu da ljudi reagiraju. naziv za jedan dio tijela kao to je i 'lakat'. p rijateljica. mjesto biæa.vaginu. da mnogi od nas nemaju sasvim jasan pojam o èemu govori mo kad ka emo »pièka«. na telefonskim sekretaricama na blagajnama i èiji bi glasovi uvijek izgovarali samo »Monolozi« ili »Monolozi o V«.i pobolj ati svijet. Izgovaram je jer je to nevidljiva rijeè . velim im. rasprav se 14 vodila uz graju i smijeh. ne potvrðuje mo i ne 17 pamtimo. »Vagina« .« »Ali mi njezinu vaginu ne zovemo vagina'«. majke i kæeri bu duænosti same sebe izlijeèiti . u radijskim emisijama po cijelo j zemlji. Govorim je jer jo nismo smislile obuhvatniju rijeè koja doista opisuje i cijelo pod ruèje i njegove dijelove.« »Mo da nije pornografska«. Mo da biste to mogle aviti. Kad sam bila mala. U biti sam veæi dio svog ivota pro ivjela bez svog pogona. i reagirali su. Nakon mnogo raspri.« Eto. Izgovaram je jer elim da mi jednoga dana. bake. stvar ala tva. Bavila sam se poslom. na kartama koje su se prodavale u prodavaonicama. »mu-cica«. »Ako to jo ne zna. postaje tajnom. duha. da se ne stidim i da ne osjeæam krivnju. najdra a im je bila . Ja izgovaram »vagina« jer sam èitala jednu statistiku prema kojoj se u svim dijelovima svijeta enama zbog vagine dogaðaju jezive stvari: u Sjedinjenim Dr avama svake godin . u kafeima. bila je puna straha. govori mnogo odreðenije. a onda njoj ka em?« »Pa mo e joj reæi da sama ima vaginu«. u daljini.

Ja govorim »vagina« jer elim da te ru ne stvari pr anu. Ushiæena si zbog svoje vagine. Trebao mi je kontekst drugih vagina . mudru enu koja izgovara svoju vaginu. pa tu ima cijeli dan posla. kao to znamo. »VAGINA«. s izvornim Amerièan-kama. mje seci. pa napraviti savr eno osvjetljenje. u veletrgovini. Tako sam i zapoèela ovaj komad. potrebom. Uvræe glavu. Svjesna si tog dragocjenog. rekla je. nije ba lako èak niti pronaæi vlastitu vaginu. A njih okru uju tako silna tama i tajna . u uredu. strah ponovno obuzeti i da æe ponovno zapasti u onaj zbunjeni apat. na kojem se uèi o v aginama drugih ena da bi se poslu ale prièe i razgovori. vi e ih se ne da zaustaviti . povezuju se s na im svijestima . Ovo je mjesto na kojem se govori o vaginama. a jedini naèin da to omoguæimo jest ^0^ a. Bilo mi je neugodno zbog onoga to inaèe mi slimo o vaginama. u radionici. I tako nestaje stid. poslovnim enama. posla preko glave. divnog. Rekla je da ona z takve stvari nema vremena. s lezbijk ama. Stoga je izgovara gdje god mo e . a oni su se pretoèili u monologe o vagini. s neudatima. otkriti kako je treba slu ati. ^ 20 I to vi e ena bude izgovaralo tu rijeè. I znam da neæe prestati sve dok ne priznamo da se 19 "Vojpæe zbivaju. eli je prouèiti i istra iti. Ovo je mjesto na kojem se vje ba izgovaranje te rijeèi jer.pravi Berm udski trokut. Isprva su bile nevoljne za razgovor. gdje god bila . po stoti ili tisuæiti put. rijeè je ono to nas pokreæe i oslobaða. idovkama. Pomalo ih je bilo stid. Isprva se èini kao da probija nevidljiv zid gina«. Ovo je tek poèetak. a jo sam se nelagodnije osjeæala to o njima uopæe i ne mislimo. sa enama azijskog porij ekla. da bi se na pitanja odgovori lo i da bi se pitanja postavljala. postat æe dijelom na ega jezika. Odatle se nitko nikada nije javio. s Amerikankama afrièkog porijekla. kako joj treba prièiniti u itak. Izgovara je sa svojevrsnom stra æu. to æe manje njezino izricanje znaèiti neku veliku stvar.. Razgovarala sam s vi e od dvije stotine ena . Pregledati svoju vagin u. a da je i ne pogledaju. Veæ tu si potpuno iscrpljena. mudra i jaka. Postaju dijelom na ih tijela. Bilo mi je neugodno i zbog moje vlastite vagine. tvoj e najhitnije mjesto. Osjeæa krivnju i grijeh.u svom automobilu. Razgovarala sam s jednom visoko utjecajnom poslovnom enom 25 koja mi je rekla da je za takvo to odveæ zauzeta. jer vagine su vid ljive i stvarne i vezuju se uz sna nu. i tu takoðer mo e uslijediti èitav popis. tvoje tijelo. Ali kad jednom poènu. Pa ga mora postaviti u savr en polo aj. A onda tu rijeè poèinje izgovarati sve èe æe i èe æe. ako je samo prestane izgovarati. I meni je tako bilo. Svjesna si svoje vagine preko cijelog dana. Uèi se kako da zadovolji samu sebe i pouèava ljubavnike/ljubavnice kako da te i oni zadovolje. najbolje j e ako odra ava cijeli lik.zajedni tvo. sa sveuèili nim nastavnicama. Ovo je mjesto na kojem se zbiva oslobaðanje od mitova. jer osjeæa da æe te. ponekad i godine. kultura vagina. praviti intervjue o vagini. nema kada.eno. ivotonos nog dijela tijela izmeðu nogu i on ti stvara smije ak. Zbog vagina sam osjeæala nelagodu. glumicama. Odjednom shvaæa da su sav onaj stid i zbunjenost to si ga prije toga osjeæala bili oblik sti avanja vlastite udnje to ti je neprekidno nagrizalo sve ambicije. dijelom na eg ivota. Tu se sva iskrivi . Na e vagine tako bivaju inte grirane. stida i straha. tovane i svete.e bude silovano 500 000 ena. spominje e u svakom razgovoru. kao da te netko hoæe stlaèiti. enama znaju proæi i tjedni. A onda. s udatima. ponos. u svijetu je 100 milijuna ena genitalno iznaka. Mora leæi na leða ispred ogledala.. s Hispankama. Zastra ujuæe je izgovarati tu rijeè. Tako sam odluèila sa enama prièati o njihovim vaginama. nakon to tu rijeè ekne . VAGININI MONOLOZI Kladim se da vam je pomalo neugodno. »Vagina«. savjetnicama za pitanj a spolova. Kao prvo. èuvati je da bude zdrava. Ma hajde.se ene osposobe da govore be z straha od kazne "osvete. prestaje nasilje. Razgovarala sam sa staricama. krivi leða. 21 -e. s Bjelkinjama. upoznati se s njom. pokazuje se da je to tvoja rijeè. razbuktavaju nam duh. ali ti onda samo ogledalo ili polo aj koji zauzme bacaju sjenu. Pred nama je jo podugaèak put. s mladim enama.

a on je rekao da se evi sa strane jer da ga ja ne elim spolno zadovoljiti. I bile su odu evljene. a i sva mi je ko a bila nadra ena. Vizona. kao travnjak oko kuæe. kao: »Du o. »pi a«. meni je po vagini bilo valjda onako kako se osjeæa i po bradi. Nije bilo k ovrèa. meðutim. Traperice. »pid ama«. Stalno je govorio da je to neured no i neèisto. Ne to pripijeno. brzo. reæi da nikada nisam ni èula odgovor koji mi se ne bi dopao. Svilene èarape. »tortica«. ^ 32 Svim enama to sam ih intervjuirala postavljala sam ista pitanja. Pa onda »kutijica«.one su kao list oko cvije ta. kad se mu pritisnuo uz mene. I meni je neugodno zboga vagina. dodajte vaginu. Tema su: 29 DLAÈICE Ne mo e se voljeti vaginu a ne voljeti i dlaèice.taj èas ste upropastili cijeli èin. Izgledala mi je nekako ispupèen a i potpuno razgoliæena kao u djevojèice. on se dao na posao da mi obrije vaginu. pres tati eviti sa strane?« I jo je pitam je li veæ imala dosta takvih sluèajeva. »pipica. poslije. A onda je moj mu imao neku vezu. Ovaj monolog je gotovo sasvim onakav kakvim sam ga i èula. savim neseksualna rijeè. I nisam je vi e htjela brij ati. Onaj èas 31 * kad dolje vi e nisam imala dlaèice. kad smo do li kuæi. »ribica«. Nije va no koliko je puta izgovori nikada neæe zazvuèati kao rijeè koju ba elite reæi. A osim toga. sve u nastojanju da budete politièki ko rektni. Poènimo s rijeèju »vagina«. A onda. 27 Neki od ovih monologa pribli ni su doslovnim razgovorima. Ovaj put. U najboljem sluèaju zvuèi ne to kao zaraza. A kad smo vodili ljubav. »nuna«. Ne mogu se ubrati samo oni dijelovi koje hoæe . Te sam ene pitala: 33 »Kad bi se tvoja vagina odijevala. Jer nije bilo za tite. A te ene su potajno voljele govoriti o svojim vaginama. A ova se tema nametala u svakom razgovoru. Izbile su mi neugodne crvene kvr ice. a potom sam odabi ralo odgovore koji su mi se najvi e dopali. »smje ki-ca«. Nekoliko me puta posjekao. »pi a«. A ja samo nisa m htjela brijati vaginu. D . Skupa smo oti li u braèno savjetovali te. jer je bio uzbuðen to me brije. zbog onoga kako ih sve nazivamo . Mu ki smoking. A ona veli da pitanja ometaju èitav proces. » abica«. pa j e u kadi bilo i malo krvi. nemoj nositi gaæice ispod pid ame. Vaginu. osjetila sam kako me. »mongo«. Moj p rvi i jedini mu . Nelagodno mi je zbog vagina. bilo mi je kao da sam mala i nisam mogla govorit i drukèije nego djeèjim glasiæem. upotrijebite za vrijeme seksa. » trudla«. Da bi se voljela vagina. treba voljeti i dlaèice. to bi nosila?« Ko nu jaknu. ug lavnom stoga to ih to nitko prije nije pitao. tako da mi ni cinkova mast nije pomogla. »piska«. »pi-pi«.« U Wes tchesetru je zovu pikica. U Great Necku je zovu pièkica. Nije èak ni primijetio. mo da medicinski in ent: »Sestro. Godilo mi j e kad je protrljam. pièkica se treba provjetravati.. Nije bilo druge nego da se opet u to upustim. Smaragde. u nekima sam samo ponudila zametak prièe. »krilo«. Ona je bila sigurna da je to jako dobro za poèetak. ako ja obrijem vaginu. a èesto je bila optereæena. bode po cijeloj mojoj goloj ispupèenoj vagini. Potpuno 26 besmislena. »veselnica«. moj se mu nikada nije prestao ev iti okolo. Kao d a je do lo do upale. na primjer: on je dlaèice mrzio. »stidi »laðica«. Savjetnica me pitala za to ne bih ugodila mu u. Veèernju haljinu. u New Jerseyju pizdica. »pièiæ«. »pupica«. neki od njih zapravo su slo eni od nekoliko intervjua. Kao kad se èe e tamo gdje te ubo komarac. Onda ja nju pitam: »A hoæe li se on. ladelphiji i »smrdulja« u Bronxu. ali me i boljelo. Pa me nagovorio da se obrijem.i kako ih ne nazivamo. onako iljat i o ta r. Ru ièastog udava. Njega je to raspametilo. Ja sam joj rekla da mislim da je to perverzno. daj mi malo pomazi vaginu« . a poslije s am u ivala. Ako je.« »Vagina«. »Vagina«. »dika«. A mnogi ljudi ne vole dlaèice. Moram. Tada sam shvatila da su dlaèice tu zbog jednog razloga . Jedna ena odatle rekla mi je da joj je majka znala g ovoriti: »Zlato. To mu je do lo n e to kao dodatna nagrada to smo uopæe i li na terapiju. »kolaèiæ«.

Da. 37 Ostani kuæi. Bo e. Sjeæa me se? Uði mi. okupala se. Sa sedamdeset dvije je krenula na terapiju i. pustila neku ugodnu glazbu. Ljubièastu pid amu od pli a. Zagrli me. Nikada nije do ivjela orgazam. e ir od leoparda. Vodila sam razgovore sa grupom ena u dobi izmeðu ezdeset pet i sedamdeset pet.ukat. Jo ne. dvije rijeèi? Uspori malo. Trenirku. Ne to to se mo e prati u stroju za rublje. Odlièan izbor. Dodirivala se samo kad se prala pod tu em. Tetova u.36 Kad bi tvoja vagina mogla govoriti. Pamuk. Nemoj odustati. Pinaforu. Hermelin i perle. ka e. Joj. Bonjour. tu. Bikini. Hajdemo. to bi rekla. Razmisli ponovno.vojnièke èizme! Ljubièasto perje. pa da odbija nepo eljne. Neku napravu koja proizvodi elektrièni ok. Velik e ir pun cvijeæa.38 To je bolje. Uði na svoj rizik. da. Ja sam imala izuzetnu sreæu to sam odrasla u feministièkom vreme nu. Daj opet. Ka e da joj je trebalo vi e od jednog sata jer je u to vrijeme imala 41 -e* artritis. posvetila je sebi jedno poslijepodne. Ljuljaj me. Haljinicu za balerine. njam. Poigrajmo se. 35 Samo Armanija. mama. ali nikada sa svjesnom namje rom. Veèernju haljinu od tafta. a na to . nakon terapeutki-njina hrabrenja. Njam. Prozirno crno donje rublje. a da nikada nije vidjela vlasti tu vaginu. Krinku za oèi kao na maskenbalu. vlasulju i koljke. i poèela otkrivati vlastitu vaginu. Oh. Ne ta mo. Jesi to ti? Nahrani me. Ovo je monolog za nj . Impregnirani ogrtaè. Jedna je ena do ivjela sedamdeset dvije godine. Crvenu ma nu. ali kad je napokon na la klitoris. Svileni kimono. Jo . Molim jo . jo . Joj. Li i me. tu. Hajdemo. Beretku. upalila svijeæe. da. Gdje je Brian? o. <». splakala se. Tu. Hvala Bogu. Da. Hvala ti. Tu sam. Angoru. Nemo j prestati. Ja elim. Ti su mi razgovori bili najbolniji. mo da zbog toga to mnoge od tih ena nitko nikada nije ni ta pitao o vagini. Èipku. Visoke pete. Pretjerano. Naði me.

Ne mogu ja s to bom razgovarati o tome. i vla no je.kako sam zatvorila vrata od auta. Ma kakvi. Naprosto zna da je tamo. iskreno govoreæi. i zbilja mi se jako sviðao. Nikakvih eksplozija plina ni po ara ni nièega. bulji u mene u asno razoèaran to sam mu to opet na pravila. i tu ti se hvataju razne stvari. A lijeènik je mislio da je duhovit. Uopæe ni n ema elju iæi dolje. tako mi je re kao. to treba jednoj pametnoj curi kao to si ti da se kod stari h gospoda raspituje o onom dolje? Kad sam ja bila djevojka.. to ti se samo izlilo iz mene. 44 ni po èemu. 45 -e* Lipti li lipti.. stra no sam se uz budila. Daje na plijesan i gljivice. On ti je bio . Joj. i . i. pa zna . Poku ala sam to to se izlilo otrti haljinom. on je rekao da smrdi po prokislom mlijeku. POPLAVA ( idovka. Zaboravi na to. dolje ti nastane prava poplava. Mislim. zna . uvijek Bur t.u. Uopæe time nisam mogla vladati. To j e bilo ne to kao sila strasti. tamo dolje ti je podrum. Uvijek uglavnom isti san. Nema ti to veze. ne. i stra no je ru no izgledala kad je sva bila od toga to se izlilo... Andy. kao ja. Ne sanjam vi e takve snove. Dean Martin i sve tak vi. a Burt stoji do koljena u toj poplavi iz mene. Prikopèavam ga na kostim. uvijek bila nervozn a. Predjelo od rakova. zaprepa ten je dok gledamo kako njegovi prijatelji. nekako onako iz nenada kao: zaskoèio me kao u filmovima. èuj. Stalno sam se udarala o onu ploèu naprijed. Jesam poslije toga malo izl azila s deèkima. Onda me on pogleda u oèi. Imala sam ti ja razne snove. mi takve stvari nism o radile.ba kad se sprema da me poljubi. po govoru iz Queensa) Ono tamo dolje? Dolje ti nisam bila jo od 1953. kroz gaæice. Jako muèno. Shvatila sam da je zapravo . i cijeli se restoran puni vodom. Bil a sam se ne to zagledala u èa ice na koljenima. 1 jo da sam »smrdljiva perverznja-èa«. Jako vla an.. jajovode. sve enske stvari.èuj. onako: boje jaglaca. Andy Leftkov. Pa mi veli da: » to se ne koristi. Ne. Burt i ja. ta rijeka ivota. ali u snovima. Veliki rakovi. to se èisti«. Uvlaèi ti se u odjeæu. Bio je zgodan . svi u odorama. tako zbrkane. Ja ti imam jako duge noge. èuj. Andy. tako sam bar misli la. a on me samo poljubio. A to mi je bila nova haljina. da mi se to obièno ne dogaða. ali ni rijeèi nije rekao kad s am izi la van. cijela se dvora na zatrese. to? Isuse. da mu je sad od toga isprljano sjedalo od auta. Pozlilo bi ti. ispod stola izlete golubovi . Nekad ima ute. Zbog èega? Zbog Burta Raynoldsa. kad bih se samo sjetila onog potopa. bajni rakovi. neki Andy Leftkov. Èuje se voda u cijevima. Zagu ljivo. Ma ne. nema veze. A mora biti tu jer kuæa mora imati podrum. tu i tamo mora doæi neki mu ki da zaèepi gdje curi. Joj.. I pozvao me na spoj. Zakljuèala. ali on. to me tako uzbudilo. novi bijel i Chevy BelAir.. ni ta ti se tamo dolje ne dogaða. novom Chevyju Bel-Airu. Tako je. Nije mi on puno znaèio u ivotu. To smo tako zvali u moje vrijeme. sva ta. Ja sam mu htjela objasniti da me njegov poljubac uhvatio potpuno nespremnu. ali sam. sve ne to veliko.èuj. Nas dvoje smo vani. Kao podrum. svijeænjaci i posluga od tisuæe konobar a. to je dio kuæe. Ne mogu ti prièati o tome. pljesniv. Mislim. Sjeæam se da sam stalno mislila da su mi noge predugaèke za to sjeda lo. Inaèe. Neki restoran kao on i to ih ima u Atlantic Cityju. Ma ne. nema nikakve veze s Eis enhowerom. tako sam zatvorila i cijelu p rièu... Burt mi daje struèak orhideja. Kako bi to bilo da ti se spavaæa soba nalazi u temelju kuæe. ali ga ne vidi i ne misli na njega. pa sve po sjedalu u autu. u njegovom a utu. Joj. to nije bilo pi-pi.pr ilika. I visok. a imalo je neki miris . Ni ta dramatièno.. Ne znam za to. Tu su ribe. Lude snove. u smokinzima i veèernjim haljinama plivaju kraj nas.uopæe ne znam to ti golubovi tra e tamo -i toèno tamo dolje krene poplava. barke. Fuj! Smrdi ne-izdr ivo.. Nikada je vi e nisam otvorila za promet. s vakakve ivotinjice i to. Takvom neèemu vi e nikada nisam bila ni blizu. Samo toèi iz mene. Uklonili su mi maternicu. priv laèi me k sebi nasred restorana i . Smijemo s e. bio je jedan momak. Andy me odvezao kuæi i ni rijeèi.? 43 Je. zapravo uopæe i nije imalo miris. Vjeruj mi. Ne otkako su mi izvadili skoro sve to ima veze s onim d olje. vrata su stalno zatvorena. Andy je jako dobro izgledao. Ne mogu prièati o tome dolje. I bili smo kod njega u autu. Ma kakvi. nikako.

koju je tamnièar »primijetio na prvi pogled. ti si prvi stvor uopæe kojem sam o tome prièala. ispod kuæe. I prije nego to sam se obuk la. velièine jedno g centimetra«.« Ja sam bila u asnuta. moj brat je prièao o menstruaciji. a da nisam ugasila svjetlo. Pu tala sam rijeèi da samo krvare jedna u drugu. Mama mi je bila prona la upotrijebljene ulo ke. Eto ti je na. MAMA ME PLJESNULA PO LICU. i treba? Pa je li tako? T o je sve precijenjeno. Sedmi razred. Nitko od promatraèa nika da nije vidio takvo to.prvo mi je procurilo ne to smeðe. sedam godina. Jesi sad sretna? Navela si me da govorim . siguran dokaz da je vje tic a kriva. Imala sam esnaest. ali. Sve smo tako udjele da nam doðe. Dolje. Kao da su te ene jedna drugoj bile jeka. Spustila sam se na donji i samo legla. Prired ili su joj sveèani ruèak. Imala sam dvanaest godina. pa mi ih je strpala u krevet izmeðu plahti . ali je mislio ne odati jer je bila tik kraj tajnog mjesta koje nije pristojno gledati. istra ni je odvjetnik (o enjen èovjek) oèito po prvi put o krio klitoris. Mi smo imali krevete na kat.« Tata mi je donio èestitku: »Mojoj malenoj koja vi e nije tako mala. pokazao okupljenima. Sada je mjesto. To ti se stavlja na kraju reèenice. Mjesto na koje se ne ide. identificirao gaje kao ðavolju bradavicu. Vje tica je bila osuðena. Smetalo me kako se ru no smijao. Tu se kao u zborskom napjevu. Oti la sam mami. Sjeæam se da sam ja bila jedna od posljednjih. Iskori tene sam ulo ke poèela stavljati u vreæice od pak-papira i od lagati ih u mraèna skrovi ta ispod strehe. zna . Bavila sam se drugim stvarima. u svojevrsnoj iskonskoj kolektivnoj pjesmi poèela otkrivati jedna stvar. pa to je divno!« U srednjoj .« Moja prijateljica Marcia. Zatvoreno. Nije to tako. uzvraæa:') Zapravo. Ja ti jako volim izlo be pas a. na primjer. Sama sam se izgubila u tom krvarenju. Osmi razred. Pa prodajem starine. S trinaest godina. Onda mi je dala najlonske gaæice. Mami je bilo jako neugodno. a na drugom ne. 49 IMALA SAM DVANAEST GODINA. Jedne noæi do la sam kuæi kasno i u uljala se u krevet. malo sam se prepala. pogledam dolje niz stube. sad mi je nek ako lak e. zna . pa mi je onda do la. mama mi je nekako vidjela donje rublje.izv ukla si to iz mene. Navukla si jednu staricu da ti prièa o onom svom dolje. Nije ti to sad neka osoba koja govo ri. tada sam jo nosila duge gaæe. Odavno je prestala biti biæe koje govori. Mama mi je rekla: »Jao. To mi je do lo nekak o u isto vrijeme kao i dlaèice ispod pazuha koje su mi rasle nejednako: na jednom pazuhu sam ih imala. Moja mama je bila jako topla: »Haj'mo ti sada lijepo dati ulo ak. Pitala sam je: » to je to men-struacija?« A ona je rekla: »To ti je inter punkcija. One upotrijeblje ne morala sam nositi u kantu ispod kuhinjskog slivnika. Ipak ga je na koncu .u pitanju bio rak. 51 Jako sam se upla ila. Mama mi je pokazala debele higijenske ulo ke. uostalom. Je li ti sada bolje? {Okreæe glavu.« to hoæu time reæi? Pa rekla sam ti. njeni su napravili proslavu. Bila je to »mala mesnata kvr ica poput bradavice koja str i van. Pogledam dolje i vidim krv. to bi ona nosila? Kakvo je to pitanje: to bi nosila? Nosila bi velik natpis: »Zatvoreno zbog poplave. Kome. Mama mi je dala kodein. . kad je ona dobila. enska enciklopedija mitova i tajni 47 U mnogih sam se ena raspitivala i o menstruaciji. Drugi razred. 46 ÈINJENICA U VEZI S VAGINOM Na suðenju jednoj vje tici 1593. I tako. Sve je moralo van. ne eleæi skrivati tako èudnovat predmet«.

Mama mi je rekla da moram staviti krpicu. dok imam menstru-aciju. prev. D obra Vrjetnamka -mirna radnica. Nikome nisam povj erila.« 4 Oui . U ao mi je samo do pola.« Stavila sam pamuènu grudicu. Bilo me strah da æe mi ljudi osjetiti miris. Mislila sam da je to stra no. Nisam htjela da mi se roditelji zabrinu. Mama mije rekla: »Sa sreæom. Tako bih htjela biti izvorna Amerikanka. Dala mi je papirnate ulo ke «Elizabeth Ta vlor«. Povraæala sam. Bila sam sretna. 54 Prijateljice su mi rekle da se krvari svaki mjesec. To je bilo jo prije tampona. Dali su mi neke ant iseptike da se njima trljam dolje. Pogledala sam dolje i eto ti.« Plje-snula me po licu. Bila sam visoka i stalno sam rasl a. Primijetila sam male crvene kapljice po ru ièastim ploèicama. »Draga gospoðice Carling. Mislila sam da nikada neæu dobiti. Mama mi je rekla: »Ne smije podizati tu kutiju sa stripovima. a malo u mentalnoj bolnici. Ponekad je smeða. Nisam znala je li to ne to dobro ili lo e. nisam mogla jesti. pa me to smeta.ploèica sa slovima i simbolima. Kao boja. Jedna moja prijateljica je ba gledala ploèicu Ouija4 kad æemo mi dobiti menstruaciju. Bila sam u svojoj sobi u stanu kod mame. molim vas da moju kæer isprièate s ko arke. smotala sam donje rublje i bacila ga u kut. Imala sam petnaest i nadala sam se da æu dobiti. Upravo je postala zr ela. Bojala sam se da æe mi reæi da smrdim po ribi. To mi je promijenilo sve to sam mislila o sebi. U svoju cukricu ne smije ni ta stavljati. mislila sam da su po kvarene.« Mami je bilo jako drago za mene. Imala sam neku zbirku stripova. Kad sam u koli vidjela bijele djevojèice kako uzimaju tampone. Ogladnjela sam. a na stra njem dijelu haljine krv. Mama je rekla: »Nikako tamponi. Bila sam uvjerena da æu iskrvariti na smrt. Ponekad je jako crvena. ne to kao smjesa za kolaè prije nego se stavi peæi. Imala sam bolove u leðima. koja nikad ne otvara usta. Mama mi je pripremila vruæu vodu i vino i tako sam zaspala. Moja menstruacija. S jedanaest: nosila sam bijele gaæice. Na gaæicama smeða ljepljiva tekuæina. Ja u crkvi. Nisam bila spremna. Samo sam rekla: »Eto. Bila sam u asnuta. Volim kad mi kapljice kapaju u koljku. Bez ikakve najave. Pokazala mi je kako da stavim tampon. 52 Sve smo htjele da nam doðe odmah. Krv mi je samo poèela iæi. Rekla sam mami.« U kampu su mi rekli da se.Pa sve smo jedva èekale menstruaciju. Imala sam deset i pol. ne kupam. Uzbudilo me. ali sam mislila da sam gre na. Moralo se paziti na odjeæu. S petnaest. èedna. a ja pogledam dolje i vidim krv. Postala sam veoma tiha i zrela. Nije me mogla pratiti u mome odrastanju. Imala sam dvanaest godina. inaèe za tiæeno ime proiz voðaèa. Indijanke pet d ana sjede na mahovini. 53 Koristila sam »OB« i sviðalo mi se kad sam tamo gurala prste. Devet i pol. Moja je mama bila malo vani. . S trinaest godina. op. koristi se za gatanje. Svoju menstruaciju povezujem s jednom neobja njivom pojavom. Bila sa m crna i siroma na. Ja sam ena.

sredi te mu je osjetlji vo i duboko. èarobne vagine. Ja sam nacrtala veliku crnu toèku. u razlièitim vremenima. Svoju sam vaginu uvijek shvaæala kao neovisnu cjelinu koja se vrti kao zvijezda u vlastitoj galaksiji. ali jedre. Imala je nevinost i svj . Bila mi je ba tako sirova. To su bile ene u svojim kasnim tridesetima i ranim èetrdesetim. na onim svjetlucavim modrim strunjaèama. od ene koja ivi u vaginama. poput nekog mistiènog zbivanja koje mi neprekidno odmata drugi pogled na sebe. pojedinaèno. pa otkrije onaj drugi. To sam nauèila u radionici za vaginu. To me podsjeæalo na rane astronome i njihove primitivne teleskope. Htjela je znati kako nama samima izgledaju na e jedinstvene. A. pohaðale grupne seanse to ih je vodila je dna divna i izuzetna ena. Postala sam svjesna onoga to je voditeljica radioni ce zvala »èudo vagine«. onako ra irenih nogu. Moja vagina . meku na koljka koja se otvara i sklapa. sva je u slojevima. Tako ju je nazvala. k oji je zbilja zbivanje po sebi. kao ne to izmeðu mojih nogu. Ostala sam bez rijeèi. nisam mogla ni pisnuti. I to. Moram vam reæi da se do tog trenutka sve to sam znala o vagini zasnivalo na puk om rekla-kazala od drugih ili na vlastitom samo-otkrivanju. i vjeèno istra ivati svoju vaginu. lijepe. srela sam devet ena koje su svoje prve orgazm e do ivjele toèno na istom mjestu. Sloj u sloju. U radionici se od nas tra ilo da pomoæu ogledala promotrimo vlastite vagine. Isprava sam je. koja doista vidi vagine . a vitièaste crt ice trebale su biti ljudi. s ogledalom u ruci. Jedna druga. vidjela kao dio mog tijela. pa s klapa i otvara. na p rimjer. 57 RADIONICA ZA VAGINU (Blag engleski prizvuk u izgovoru) Moja vagina je koljka. prelijevanje u nove slojeve. drevna i puna sklada. A onda smo. Nisam to oduvijek znala. koja poma e enama da vide svoje tako to gledaju vagine drugih ena. Tata je oti ao van po bocu sangrije. slo eni svijet iznutra. ali je sa enama radila i pr ivatno. Na prvoj sesiji je voditeljica radionice za vaginu tra ila od nas da nacrtamo slik u svoje vlastite »jedinstvene. Nisam je. Inaèe sam o svojoj vagini uvijek mislila kao o anatomskom vakuumu koji iz svog o koli a tu i tamo nasumce usisa neke èestice i predmete. BettyDodson. da je gledam. Ovaj je dio p osveæen njoj. Mama me pljesnula i donijela mi crvenu pamuènu suknju.Imala sam dvanaest. lijepe. stvari ili naprosto osnovni atomi koji nestaju u njoj . Kao kad p o prvi put vidi rasijeèenu ribu. ne to to ima veze sa m nom. miris tanahan. a oko nje vitièaste crtice. Za mene je moja vagina postojala na nekoj apstraktnoj razini. Nauèila sam to od ene koja vodi radionicu za vagine. rumena. Bila je mi bolja od Grand Caniona. odmah ispod ko e. Nikada mi nije ni palo na pamet da je pogledam. Moja vagina je cvijet. O svojoj vagini nisam razmi ljala u praktiènim ili biolo kim pojmovima. Tisuæama je ena pomogla da osvijeste svoje sredi te. okrugla. tako crvena. da na koncu izgori u vlastitoj plinovitoj energiji ili se r asprsne i raspe na tisuæe drugih malih vagina. ali to zna tek nakon to se stvar dogodi. ekscentrièni tulipan. Sve su. samo to iz njih umjesto krika sipaju kovanice. I ba me zadivila moja vagina. vrlo mr ava ena. Ta crna toèka bila je jednaka crnoj rupi u svemiru. nacrtala je velik pladanj na k ojem je bilo ne to kao devon ajerski vez. 55 Dok sam radila ove svoje intervjue. osjetila kao ne to to me prilièno uznemirilo. Ja tu stvar zapravo nikada nisam vidjela. nakon pomnog prouèavanja. svoju vaginu. latice nje ne. èarobne vagine«. to me najvi e iznena dilo. Kad je u radionici do ao red na mene. zavole i maze vlastite vagine. djeloval o mi je jako 60 nezgodno i nezgrapno. tako svje a. Veæ dvadeset pet godina Betty poma e enama da p ronaðu. trebale cijeloj grupi verbalno iznijeti to smo vidje le. Vodila je grupe. Jedna tru dna 59 ena nacrtala je neka velika crvena usta koja kao da vri te. I samo sam htjela ostati le ati na strunjaèi. koje se sve dalje okreæu u svojim gal aksijama. to kako smo se spu tale onako dolje kao to smo radile u radio nici.

ribama. magièka stvar. nisam znala kako da ih sama pobudim. spremna. mrtvih. Bi la je kao osvit. gorkih . zapravo. Biti moja vagina.da je umj etno. Bila mije neobièna.najednom mi je do lo da plaèem. ali . I nasmijavala me. pr emda sam orgazme do ivljavala. Mo da je to bila samo 62 zbunjenost. Imala sam osjeæaj da je to pogre no . presahlih. A ja sam bila tako topla. Le imo tako. u krv i stanice. Ja dolazim jer poèinjem odlaziti. golemu ivotodajnu ma tu. a ja sam. na leðima. ne znam za t o. Prvo mi se javio m ali drhtaj od kojeg sam zastala. na magièan naèin. Problem je. Nisam se u to htjela mije ati. Pa se drhtaj pretvorio u potres. spoznaja da æe mi odsada to zapravo raditi ne to ili netko drugi.« Voditeljica radionice se nasmijala. a onda sam u jednom trenutku samo skliznula u vaginu. Voditeljica radionice je primijetila moje luðaèko vrpoljenje. dodirivala je prstima. Dogaðali su mi se veæinom u vodi. Bila je kao usta. manipulantski. oèiju i dalje zatvo renih. moja vagina: ono to sam i tko sam ja.petljati se u to . uostalom. Ja nisam digla ruku.jao. A onda je nastupio trenutak kojeg sam se istodobno i u asavala i za kojim sam pota jno èeznula. s vjerom u tajne. mlada i iva. Ruke su boja ljivo podigle dvije ene. Njega ne treba tra iti. tulipan i sudbina. Znala sam da æe me kazniti. Osjetila sam kako mi nailazi panika. hvatao u as da sam mo da i ja jedna od onih k oje su zbog svoje graðe nesposobne. Veæ odavno nisam imala magièan sluèajni orgazam i veæ sam bila poludjela zbog toga. Nisam podigla ruku jer. Istodobni u as i spo znaja da nisam uspjela pronaæi svoj klitoris racionalizirali su mi to kao ne to to je obièno i konzumeristièko jer me. ali prsten nisam na la. stra no neobièna. previ e stvarnom. On je 63 istodobno i zvonce na mojim vratima i kuæa sama. svoj smisao i. na kozliæu u gimnastièkoj dvorani. vidjela je kako se zno jim i te ko di em. Promatrala sam se kako lebdim iznad sebe. Dogaðali su mi se sami. nevinosti i udnje. Nisam digla ruku jer su to bili sluèajni orgazmi. Nest ao je. A onda. I kako sam svaki èas za-ranjala do dna jezera. Mislila sam da je to neka mistièna. u tome daje takvo iznenaðenje u mene nestalo jo prije dvije godine. erupciju. Gledala sam kako se polako poèinjem pribli avati sebi i kako ponovno ulazim. Nisam ga smjela nositi na kupanje. Moja va . ali j esam do ivjela orgazam. grupa nas ena. Hvat ala me panika. boja. stavila sam prst na ono to je tako iznenada postalo ja. i tajne. Odskakivala sam i prizemljivala se. To nala enje klitorisa. iskljuèe nih. èepovima od boca i po sluzavom mulju. Naviknula sam se i vjeti zatajno. da sam jedna od onih frigidnih. Nikada ih nisa m ni poku ala pobuditi. prelazila rukama po kamenju. od svega toga je cijela ta stvar postala s tvarnom. A onda mi je u trenutku sinulo da sam to ja. Biti svoja vagina. Nije to bila cjelina. Nisam ga smjela nositi na kupanje. Jednom u Cape Co-du. Legla sam na leða i zatvorila oèi. mogla sam je otvarati i zatvarati. Zbog toga sam. zov. Dogaðali su mi s na konju. Dogaðali su mi se u snu. osjetila povezanost. Rekla sam joj: »Ja sam izgubila svoj klitoris. To bi mi onda bilo kao Hollywood . najèe æe u kadi.orgazam prema formuli. Do la je do mene. Tre nja se raspukla u drevni obz or svjetla i ti ine koji se otvorio u ravnicu glazbe. U la sa m u vlastite mi iæe. Osjeæala sam se kao astro nautkinja koja se vraæa u zemaljsku atmosferu. dodu e. Mir no me pogladila po èelu. N estat æe iznenaðenja. i krenula u radionicu. to vonjaju po marelicama. a nakon njih bih se budila sva obuzeta milino m. i ta luda r adionica sa sjajnim modrim strunjaèama. On je j a. le eæi i bacakajuæi se na onoj svojoj maloj modroj strunjaèi. svoja mjesta. i bez gledanja. trebam biti on. uzbibana. Spustil a sam ogledalo dolje. Odjednom mije bila ugodna i potpuno mi je pristajala. moje biæe. Bo e moj! Le ala sam tako s t im ogledalom i tra ila svoju toèku. Mo da je to bila spoznaja da moram odbaciti ma tu. Mog la sam se igrati skrivaèa. s vaka na svojoj strunjaèi. tra imo svoje toèke. na biciklu. a mislila sam samo na vri jeme kad sam imala deset godina i kad sam u jednom jezeru izgubila zlatan prsten sa smaragdima. Rekla mije daje klitoris ne to to se ne mo e izgubiti. svi slojevi i podslojevi samo su se stali razdvajati. 61 A onda je ena koja je vodila radionicu pitala koliko ih je od nas u radionici ika d do ivjelo orgazam. Taj ponovni povratak bio je miran: miran i blag. slijetala i odskakivala. To je moja nutrina. Moja vagina je koljka.e inu pravog engleskog vrta. Voditeljica radionice nam je opet rekla da uzmemo ogledala i vidimo m o emo li odrediti gdje nam se nalazi klitoris.

Godine 1994. Ja joj ovdje elim zahvaliti to mij u je povjerila. 68 ÈINJENICA O VAGINI U devetnaestom su stoljeæu djevojke koje su nauèile samozadovoljavanjem razviti orga zmièku snagu smatrane medicinskim problemima. nije bil a u stanju gledati u kameru. Bila sam u a snuta zbog toga to je u srednjoj Europi bilo silovano 20 do 70 tisuæa ena. Ne otkako su se redali sedam dana. Ne znam gdje je to. sam. odnosno »minijaturnim pojasevima kreposti« . 65 -aShvatila sam da moram otiæi k njima. Ne otkako sam èula paranje ko e i zvuk kiselog krika. da. Grupa je bila povelika. Rekla je da u na oj zemlji svake godine bu de silovano 500 000 ena. 67 -eNe otkako su mi arili dugaèku tvrdu pu èanu cijev. Vi e je n e dodirujem. Ne pohodim je. a smrdili su po govnima i dimljenu mesu. 66 MOJA VAGINA JE MOJE SELO Moja vagina su bila ona zelena. Ne sada. Moja vagina pjeva djevojaèke pjesme. Ne diram. sve pjes me divljih jesenjih polja. moja vagina. a nitko nije èinio ni ta da to zaustavi. vaginine domaæe pjesme. Moja vagina ivo mokro vodno selo. vaginine pjesme. i la sam po ulici na Manhattanu i u prolazu kraj jedne novinarnice od jednom me duboko kosnula potresna slika na naslovnoj stranici News-daya. Morala sam se sresti s tim enama. moj dragi je blago dira mekom zlaæanom slamkom. Nisam to mogla shvatiti. Ne znam jesu lije namjeravali ispaliti ili mi je zariti d o mozga. Moja vagina je prièalica. i kravica to muèe.z . bistre vode. jao. ne mo e a da ne prièa. navodnjena. Èesto su ih uzimali u »tretman« i »korigiral i« amputacijom. sve zvonke pjesme ovnujskih zvonaca. Njihova su lica odavala u as i oèaj. tako puno prièa. spaljivanjem klitorisa. Tako hladnu. tako puno. Zadivljena sam njezinim duhom i snagom. Ne znam to je to. ni majke i kæeri. kao to se divim svakoj od tih ena to sam ih srela. u sustavn oj ratnoj taktici. rujna polja. i dr ala od metle. Ovaj se monolog zasniva na prièi jedne od tih ena. Na unutarnjim stranicama bila je jo jedna fotografija tih ena neposredno nakon to su s e ponovno sastale sa svojim majkama i sada sve stoje u polukrugu u nekoj gimnast ièkoj dvorani. ali jo mi je potresniji bio osjeæaj da je u ivotu s vake od njih zauvijek ubijeno ono ne to slatko. ivo mokro vodeno selo. ja. Ovaj dio je za ene iz Bosne. nismo u ratu.gina. a nijedna od njih. Njih estorica. koja neprekidno teèe preko suncem obasjana ka menja. nakazni doktori s crnim maskama. Razgovarala sam s tim ena ma i dru ila se s njima po kampovima. po dra ici od kamièka. i fla e su zabijali u mene . dio usne. izgovara rijeèi. sada sam ostala bez jedne cijele strane usmina. zahvaljujuæi podr ci jednog anðela. 64 Godine 1993. provela dva mjeseca u Hrvatsko j i u Pakistanu i razgovarala s bosanskim izbjeglicama. koje su pre ivjele takve jezive zloèine u biv oj Jugoslaviji. Moja vagina. bila sam u asnuta. A miris te ru ne mrtve ivotinje ne da se otkloniti. Fotogra fija skupine od est mladih ena koje su netom izi le iz logora za silovanje u Bosni. I tapove. Vagina puna rijeène vode. Ne vi e. kafeima i izbjeglièkim centrima. Imam ne to izmeðu nogu. srce mije stalo kada sa m osjetila tu èeliènu ipku. Ne znam gdje je. Jedna me prijateljica pitala to se èudim. Grlo joj je prerezano i krv mi probija kroz ljetnu haljinu. barem teoretski. Listala sam dalje. da. ne otkako mise u ruci na ao otki nut komad vagine. Izmrcvarili i spalili. zalazak sunca. a mi. i ribe. Kad sam se nakon prvog putovanja vratila u New York. u me ni ostavljali ono svoje prljavo sjeme. Lauren Lloyd. Ne otkako sam sanjala mrtvu ivotinju koju su dolje za iti debelom crnom strunom za ribolov. ne mo e doèekati. ono ne to èisto. Oskvrnuli su je. Moja vagina je moje rodno mjesto. n e mo e a da ne navaljuje. Sada ivim na nekom drugom mjestu. Otada sam dva put bila u Bosni. po kamenim dra icama. Postala sam rijeka otrova i gnoja i sav j e urod umro. Ne odonda.

pak. . ali mi uvijek u vodi spadaju. godi nje oko 2 milijuna mladih ena èeka no ili britva. pak. ekstremna. te ki o iljci koji mogu zaprijeèiti kana le za protok ivota. Sp vam s tri para arenih pamuènih gaæica na srca ispod jednodjelne pid ame. te sa grupama ena ovisnim o droga ma i alkoholu. Dugoroèno 71 se. Afrièki specijalist Nahid Toubia to jasno izla e: »U mu karaca æe se to kretati od amputacije veæeg dijela penisa« do »odst jivanja cijelog penisa. Ali nije. The New York Times. èak ni kad se kupam. izrazit porast tegoba i opasnosti pri p orodu. Takva se operacija èesto uljep ano naziva »obre-zivanje«. Opetovano nasilje na koncu im pro dire samopo tovanje i vodi ih u drogu. eljela bih da vam mogu reæi da je to neobièna prièa zapravo . s njima objedujem. 73 / da su im ubje i ta u kojima sam ih zatjecala ujedno bila i prvo mjesto u kojem su u zajednici s drugim enama ikada na le sigurnost. onakva kakvu mije sama isprièala. prostitucij u. Zapravo nije ni pribli no toliko potresn a koliko mnoge druge prièe kojih sam se itekako naslu ala svih tih godina. a koje su ranjene i koje nas trebaju. . njegova korijena od mekog tkiva i dijela ko e mo nji.a ivanjem vaginalnih usana kako bi klitoris bio izvan dohvata . Strah me da æe mi unutra uæi voda i da æe me skroz is puniti pa da æu se rasprsnuti. AIDS i. U zemlj ama (uglavnom afrièkim) gdje se prakticira. mjesto od kojeg bje e. koje su mi postale prijateljice..pa èak i kastracijom . tako to su im kirur ki odstranjivani jajnici. Zadnja zabilje ena kliterodektomija u Sjedinjenim Dr avama izvr ena je 1948. javljaju kroniène infekcije maternice. S tim enama. radila sam razne stvari. U tih deset godina s tim sam enama obavila stotine razgovora. Ovaj sam odjeljak napisala za njih. Ljubav im je pomogla da iziðu iz cijelog sustava skloni ta i danas vode divan zajednièki ivot. pet mi je godina Mama mi onim svojim zastra ujuæim.« Kao neposredne posljedice javljaju se tetanus. enama koje obièno zovemo »b eskuænica-ma« ne bismo li ih tako kategorizirali. smrt. I dalje se elim dirati.na peto godi njoj djevojèici. ili usmine potpuno ili djelomièno za iti nitima od ovèjeg crijeva ili trnovima nap raviti kopèe.brutalna. Na sreæu. 74 MALA SU KA-BU KA KOJA JE USPJELA (Ju njakinja. krvarenja. nema referenci za kirur ko odstranjivanje testisa ili amputaciju penisa kojom bi se sp rijeèilo samozadovoljavanje u djeèaka. pa zaboravili. za ene koje ne vidimo. buènim glasom kao prijetnju ivotu ka e da se prestanem èe ati po u ki-bu ki. Preko u ke-bu ke stavljam flastere. U medicinskoj literaturi. Tim enama zbog njiho va dru tvenog polo aja nije dostupna nikakva terapija. za njihove èudesne duhove.kojim æe im ili odsjeæi klitoris ili im sve odstrani ti. za titu i utjehu. enska enciklopedija mitova i tajni 69 ÈINJENICA O VAGINI Genitalno sakaæenje izvr eno je na 80 do 100 milijuna djevojaka i mladih ena. S tim enama idem u kino. sama ova prièa ima drukèiji ishod. Vi tu ne diram. te preuranjenu smrtnost. 12. Prestra ila sam se da æu se bih se odozdo mogla skroz razderati. Vodim grupe za samopomoæ ena koj e su do ivjele silovanje ili su bile rtve incesta. trovanja. stijenki vagine i analnog mi iæa. obojena ena) Sjeæanje: prosinac 1965. Srela sam je prije kojih pet godina u jednom skloni tu. mjehura. u mnogim sluèajevima. 72 Zadnjih deset godina aktivno sam se bavila enama bez doma. fistularne izrasline. Te sirote ene trpe stra no seksualno nasilje koje prolazi neprijavljeno. Ta j e ena u skloni tu u kojem se skrasila srela jednu drugu enu i njih su se dvije zalju bile. ali se ne diram. travnja 1996. Razvila sam teoriju da za veæinu tih ena »dom« oznaè va vrlo zastra ujuæe mjesto. Skupa izlazimo. Za sve to vrijeme srela s am samo dvije koje nisu kao djevojèice bile podvrgnute incestu ili koje nisu bile silovane kao jo vrlo mlade djevojke. èep za kadu pa da njime sprijeèim da mi uðe voda. Ovaj je monolog prièa jedne ene. presijecanje mokraæovoda. ili komad stakla . kao ni drugi oblici lijeèenja. Pomi ljam da stavim zapu aè.

udaraca. Ka em joj: »Divno izgledate«. da pustim da nam se jezici osjete. Tako je 77 -e* lijepa. skaèem i padam i nabijem u ku-bu ku na okvir kreveta.« Poslije toga ta me li jepa ena uèi svemu o mojoj u ki--bu ki. a on gore na katu ima zabavu. i ja budem tajnica kao i ona. pa tako nikada neæu ovisiti o mu kar cu. Pic-pic. Alkohol mije u ao u glavu pa sam se oslobodila i spremna sam. Ispu tam prodor ne kri-èave glasove koji mi izviru toèno iz usta u ke-bu -ke. ali se. A ja sam uvijek prije mislila da su lezbe ru ne. Nje no me i meko polije e na krevet i ja svr avam od samog trljanja na ih tijela. pa mi onda stavlja jezik u us ta. naravno .. ne to se naljuti i iz sve snage me udara izm eðu nogu. mjesto bola. oh. Pita moju mamu mogu li preko noæi ostati kod nje. a na to ta lijepa ena i meni napravi piæe. dok uzimam telefon. Sutradan ujutro brinem se jesam li postala lezba: jako sam se zaljubila u nj u. Sedamdesete s u: sve ukrasi. Pita me volim li se lj ubiti s deèkima. Sigurna sam da zna. sada sam veæ djevojka. Svi piju. Imam osjeæaj da izmeðu nogu imam autoces tu i. Ka e mi da uvij ek moram znati kako da sama sebi napravim u itak. pa se naginje prema meni i jako mi nje no poljubi usne. Uvjerena sam da mi je u ka-bu ka potpuno ispala van. neki Alfred. tako svje e. Jedva hodam do kuæe. ali ona ka e da misli da se mojoj mami ne bi sviðalo da ja pijem votku.. tako bih htjela da ti zauvijek ostane takva. Ja se i bojim i jedva èekam. tako divno miri e. uspje na ena zanima z a mene. Iznenada mi s leða prilazi oèev najbolji prijatelj. Te ko di em. kad odrastem. Svijetlomodar je kao oni prvi blagi dani u proljeæe. Vri tim. osvaj anja i krvi.. ovdje zbilja nema nikakvih momaka. a gos poda joj ka e: »Vjerujte mi. putujem. i meni daje kombinezon od satena. a ona me pita: » to ti je. mama. Ka em da joj se vjerojatno ne bi sviðalo ni to se ljubim s curama. Oh! Pita me bih li htjela doæi k njoj. 76 Sjeæanje: u dobi od dvanaest godina Moja u ka-bu ka je jako nezgodan dio tijela. Popri te za nesreæe. a ona veli: »I ti. stra n o velik.« Ka em joj: »Ja imam samo ovaj pamuèni grudnjak i gaæice. Onda mi ka e da mi eli ne to pokazati. a meni mama punih seda m godina ne da da se vidim s ocem. Ona se smije. Sjeæanje: imam trinaest godina U na em susjedstvu stanuje prekrasna dvadeset-èetvorogodi nja ena i ja cijelo vrijeme s amo buljim u nju. jesi li trèala?« Ka em: »Nisam. Ja se sama igram u prizemlju i isprobavam novi pamuèni grudnjak i gaæice to sam ih dobila na dar od oèeve prijateljice. Jednog me dana poziva u svoj automobil. Tu sam odluèila da. Ka e mi: »Tvoju vag o nisu dirali mu karci.75 Sjeæanje: imam sedam godina Edgar Montane. Sjeæanje: imam devet godina Igram se u krevetu. Mama me pita to mi je to s mojom u kom-bu kom. udario me. Nagovara me da se pred njom igram sama sobom i uè me na koje sve naèine mogu sama sebi priu titi u itak.moja mama. poku av am pona ati normalno. a kad joj isprièam to mi je Edgar uèini vièe na mene i ka e mi da vi e nikada nikome ne dam da me tamo dolje dira. Stan joj je fantastièan. Poku avam ga sru iti sa sebe. Iznad svo g kreveta dr i sliku neke gole Crnkinje sa stra no velikom afro-fri-zurom. a ja joj velim da ne volim. uvijek me u svemu uhvati. Za sebe pripravlja votku. Poslije toga se presvlaèi u jednodi-jelni ko mbinezon od satena èokoladne boje. a uto zvoni telefon. Alfred je do ivotno paraliziran. vje Onda ona ka e lijepoj tajnici da pripazi da se tuda sluèajno ne bi motali deèki. Sa mnom i s moj om u kom-bu kom radi sva ta to sam prije smatrala zloèestim i. Ne mogu pi kiti . skida mi nove gaæice i u u ku-bu ku mi gura veliki tvrdi penis. meki jastuci. ali veæ mi ulazi. a mama je odu evljena to se ta lijepa. Pojavljuje se moj otac s pu kom i zaèuj e se u asan prasak i odjednom krv. Zona zle sreæe. odvratnosti. idem daleko odatle. Vode me u bolnicu i za ivaju rasjekotinu. a onda me pita to bih ja po pila. da je osjetim.« Potom me oblaè lako. ali je vi e nikada nisam 78 . Ritam s e. sve po Alfredu i po meni. Sjeæanje: s deset godina U kuæi sam kod mog oca. Poku avam joj objasniti da me nije dirao: pa. pa me onda opet poljubi i ka e mi da se o pustim. svjetla za ugoðaj. mama. Imam osjeæaj kao da me cijelu raspolovio. koji ima deset godina. Silno je pa ljiva.« Ludo sam uzbuðena. Ka em joj isto to i ona.

jednostavno je krvave gaæice sakrila pod krevet. velim im ja. U njegovim oèima ona je bila potro ena. obiènim rijeèima. Majka ih je prona la i pretpostavi la je da su je silovali. duboku. daju prijedloge. Veæ bih mogla napraviti zemljovid vagino-prijateljstva svih gradova prija telja vagine to sam ih obi la.igrala sa svojim najboljim prijateljem i pala na ulièni hidr ant i tako rasjekla vaginu. Pa. kak o na opstanak kao ena ovisi o tom dijalogu. I vi e je nikada nije stvarno pogl . gotova ena. Na putu kuæi shvatila je da je otac vi e ne eli ni pogledati. izlo enu vaginu. Mnogo ih je veæ. Uvijek me podsjeæ na to kako su ivoti ena izuzetni. kad je imala pet godina . Roditelji su optu ili brata njezine n ajbolje prijateljice da ju je silovao. da mi prenesu svo je reakcije. Kako nije bila u stanju prenijeti to joj se dogodilo. 79 Na to ti miri e vagina Na zemlju Vla ne otpatke Na Boga Na novo-novcato jutro Dubinu Slatki ðumbir Znoj Ovisi Mo us Na mene Rekli su mi da nema mirisa Ananas Vrè esencije Na Palomu Picasso Cimet i klinèiæe Ru e Miomirisnu mo usno jasminovu umu. Sada mi ljudi ka u da je to bilo svojevrsno silovanje. Prièaju mi ih jednostavno. Djevojèica nije znala rijeèi za »ulièni hidrant«. Ja sam imala tek tri naest. silovanje koje je od moje jadne u ke-bu ke napravilo ne to nali k raju. Nakon jedne predstave ovog komada u New York Cityju èula sam prièu o mladoj Vijetnam ki koja se. U Oklahoma Cityju su poludjeli za vaginom. Dolazim u priliku da èujem zaista èudesne prièe. Koliko je sve to okru eno sti dom. a ona dvadeset-èetiri. Kamo god da doðem. da ih podijele s drugim ljudima. Bilo je i mnogo iznenaðenja. ako je to bilo silovanje. Djevojèicu su hitno odveli u bolnicu gdje s e oko njezina kreveta okupila cijela skupina mu karaca koji su joj gledali onako o tvorenu. Pittsburg me iznena dio. Kako je enama va no da isprièaju svoje prièe. onda je t o bilo dobro silovanje.a netom je bila do la u Ameriku pa nije znal a govoriti engleski . duboku umu Moèvarnu mahovinu Jako ukusan sla tki Ju ni Pacifik Na ne to izmeðu ribe i ljiljana Na breskve Na umu Na zrelo voæe Èaj od jagoda i kivija Na ribu Na raj Na ocat i vodu Na blagu slatkastu vodicu Sir Ocean evu Na spu vu Na poèetak 82 U ne to vi e od tri godine s ovim sam komadom pro-putovala cijelu Ameriku (a sada i svijet). Voli se vagina u Pitts-burgu. To mije i najdra i dio putovanja s ovim komadom. Bila sam veæ triput. pa tako roditel jima nije mogla objasniti to se doista zbilo. nakon pre dstave mi prilaze ene da mi isprièaju svoje prièe.srela. Kako samo ponekome uopæe prièaju o patnji i pomutnji. iznenadio me Oklahoma City. 83 I podsjeæaju me na to kako su ene izolirane i kako su èesto u svojoj izolaciji potlaèen e. i kako su duboki.

da u nje ne to nije u redu. u ad. Ocu se slomilo srce i trudi o se potisnuti suze i tugu kako se djevojèica ne bi razoèarala. preko. Naæi æemo mi za tebe najbolju domaæu pi u u cijeloj Americi. èudna. da sam. Ne vidim to kao dvije zasebne stvari. bit æe sjajno.znaèi: pitoma. p. a A. l isice. toplo è. »Ja nemam tkiva«. Pa onda jedne veèeri u Pittsburgu kad se k meni probila jedna vrlo uzbuðena ena i rek la mi da mora sa mnom razgovarati to je prije moguæe. krepka Piè-k. èim sam se vratila u New York. 84 «5" ocem je. Tako mnogo ena koje nisu imale pr istup seksualnoj sreæi. èujte kako glasovi savr eno pristaju jedni drugima o: èarna. rekla mije. Zbilja mi se sviða. prelijepa. Ili. Volim ene. Kao da sam tako stekla svoje zvanje. ah. U poreznom pravu nema .edao. Usvajam tu rijeè. èudesna. Sve je poèelo kao dopunsko poslanje. p.pa nja.« »Kad bi mogla govoriti. Za vrijeme tog razgovora govorila mije i o rijeèi »pièka«. Zapravo. ene mi plaæaju da nji ma vladam.«I nabavili su joj novu pi u. ja sam bila preobraæena. Rekla mi je da je maserka i da mora sa mnom razgovarati o tkivu njezine vagine.« Poèujte to. znaèi: »pi« . »Pièka. ono: è . oti la ginekologu i lijeènik je ot krio da njoj zapravo nedostaje vagina ili maternica. A kad naðe mu a. a kad je za r ila. »pièku«. Imala je pot rebu da mije jo jednom objasni. reci mi »Pièka. pa potom. i. nosim izazovnu odjeæu -èipka. pak. onda nje no è. Postala sam u tome jako dobra. priði . putena. s roditeljem koji joj je bio bliskiji. istinito. a potom sam se sva u to unijela. PIÈ. du o. pazi. Naprotiv: p oèela sam kao odvjetnica. a K. »P . kuæica.« »Na to ti miri e tvoja vagina?« »Na pahuljice. odmah nazvala. To je moje umijeæe. njihova me meðusobna ljubav naprosto rastopila. Njezina mi je gorljivost bila tako uvjerljiva da sam je. »Pièka.potom: »È« znaèi piè. uvijek okruglo. Bilo je tako mnogo nezadovoljenih ena. Ja sam za vrijeme predstave o njoj izgovori la ne to negativno. i psièe i pi i pisti i iznova izazovna. ko a . I èitav mije sat o tome prièala u takvim pojedino stima. Otada mi porezno prav o izgeda u asno dosadno i beznaèajno. Igrala se s jednom prijateljicom. umjetne penise. pitalica. Ali s trideset i kojom postala sam opsjednuta time da us reæujem ene. svila. Jo mi je pola sata govorila o rijeèi »pièka«. da ih dovodim do kraja. a kad je dvije veèeri kasnije k meni do la s ocem. A tkivo j e bitno. K -»k« kao krug. pi.« * 90 ENA KOJA JE VOLJELA USREÆIVATI VAGINE Volim vagine. a P. i kruh.« »Na to te podsjeæa tvoja vagina?« »Na jako tamnu breskvu.« »Pièka.« 89 »Po èemu je tvoja vagina posebna?« »Znam da negdje duboko unutra ima jedan jako pametan mozak. oh. taj k èvrsto kao kroz krajolik ko e. Peæina.i rabim pomagala: bièeve. i kao izvor. a È. Ili na dijamant koji sam na la u kutijici za nakit i sad je moj. prijeko potrebno. Usporeðivale su genita lije i ustanovile da su njezine drukèije. znat æe da smo je napravili specijalno za njega. poniri pa ljivo. Pe. piè. vel iko slovo È. kuæa. pa je tako postala smirena i sretna. pièka«. Kad vladam enama. Ovo sam napisala za nju. èka A. Poèe le su mi za to plaæati. gotovo briljantna. a I. to bi rekla?« »Rekla bi rijeèi koje poèinju sa 'K" i T . onda : »I« . s takvom putenom jasnoæom. Na povratku kuæi od do ktora otac joj je u plemenitom poku aju da je utje i rekao: »Ne brini. piè-k. oh .« 87 PITALA SAM JEDNU ESTOGODI NJU DJEVOJÈICU: » to bi nosila tvoja vaginicaP« »Crvene duboke tenisice i kapicu Metsa koja se nosi naopako.iskreno. A nisam tako poèela. 85 -& PRIHVAÆANJE PIÈKE Evo. a ona mije rekla da ja tu rijeè uopæe nisam shvatila. kad je zavr ila.kornjaèa i truba na primjer. prièa o prelijepoj mladoj eni u Oklahomi koja mije nakon predstave pri la u pratnji svoje maæehe da mi ka e da se rodila bez vagine i da je to shvatila tek kad je imala èetrnaest godina. è (visokofrek-ventan zvuk). da ih uzbuðujem. prièalica. zovem je pièka. iznenadna. èujte kako je to uvijek neka dubina. A. èak-ra. morala leæi. Sve æe biti d obro.

Postala sam tiha i pristojna. nego samo u moju udnju da bude se ksualno. a onda sam otkrila ene. to mi je bilo smije no. Ne d am se zavarati manjim. sluèajno.« Ustanovila sam da i prije nego to grcanje uopæe poène. Kad sam bila ma la i kad sam u filmovima gledala ene dok vode ljubav i proizvode èudne orgazmièke jec ajne zvukove. nema uzbuðenja. ponekad onako . I grcala sam sve vrijeme dok sam pi kila. N ije zapravo bilo ukorijenjeno ni u to seksualno. i grcam! I upravo sam tu shvatila daje grcanje povezano s time da ono to eli ne dobije odmah . Usred vo nje au tomobilom. na postaji Texacoa negdje usred Louisiane. sve pomije ano u octu s mirodijama. Ne: tjeram je dalje. . samo lezi. Nisam mogla vjerovati . sn imala se na kazetofon. kad sam imala deset godina. Ali kad s am god poslije toga pu tala vrpcu. kao neka dirigentica.ja. Ponekad koristim prisilu. Ponekad se pri uljavam izoko la. Neki su mu karci mislili da sam pre es to-ka. Pro ao je gotovo èitav sat i kad sam napokon odjurila pi kiti u neku malu p rljavu pumpnu postaju. nastrani. Tako sam se zbog grcanja poèela osjeæati lo e. Sve je u kontekstu. a ja sam mrzila one modre pos lovne kostime. i prodornije grca-je. Èeznula sam za time da ene dovodim do toga da zagrcaju. iako ih i sada s vremena na vrijeme nosim i u svom novom zanimanj u i sasvim mi lijepo slu e.a to je jo va nije. ne to kao istanèana znanost. a one su zbo g svog stenjanja bile okirane. u ivaj u vo nji. to 92 je bilo tako uzbudljivo da sam zagrcala. Veæinu je mu karaca to smetalo. Zvukove s am slala u jastuk. ponekad sa zatom-ljenijom. Shvatila sam da su grcaji najbolji kad te uhvate i iznenade. Ponekad mi uspijeva to mjesto pronaæi i kroz traperice. Nema slatkih usta. Tamo nema vla enja. nekontrolirani zvukovi iz ena izlazili tek tako. uvijek mi je zvuèalo la no. Ja sam im bila preglasna i nisu se mogli usredotoèiti na ono to rade. Tamo nema pomagala. pravog mjesta ili kuæe jecaja pretoèilo u ne to slièno kirurgi ji. da je povezano s odgaðanjem. Sada vidim da je to bio kljuè.katkad ka em e ni da sama preda mnom pronaðe svoje grcanje. kao: »Odvest æu te na jedno mjesto. Nauèila sam kako da svoje jecanje prigu im. Vodila sam ljubav sa stenjaèicama. Time sam bila opsjednuta. u asava lo ih je. pa pro-direm unutra. Vodila sam ljubav s tihim enama i pronalazila im ono mjesto u njima. pak. Gub ili su koncentraciju. Ja sam. U poreznom pravu nije bilo nikakvi h pomagala. ne brini ni ta. zbilja jednostavno. u svojoj zgradi do la na g las i ljudi su me u liftu gledali s prezirom. gotovo zapretanom artikulacijom. A onda. otkljuèavanje tog glasa. u kuhinji. A time su gubili sve. Voditi ljubav kod njih u stanu nije dolazilo u obzir. a niti kostima. otkrila sam kako i mene duboko uzbuðuje kad drug ene jecaju. ali ne divlju silu koja tlaèi. sve dok ne zajeèi n jezina snaga. »To ti je jednostavno«. Zidovi su bili pretanki. Veæ sam poèela gubiti nadu. Vje bala sam pred ogledalom. poèele su mi se javljati glavobolje. jecala sam na razne naèine. prstima. raznim glasovima. Meni se pronala enje tempa. Zato to je i bilo la no. v oditeljica bande. Katkada se slu im pomagalima -i ba volim pomagala . izlaze ti iz skrovitih tajanstvenih dijelova koji govore svojim vlasti tim jezikom. otkljuèavanje vagininih usta. Ne ma nabreklih bradavica. 93 Otkrivanje kljuèa. a ponajvi e nema gr-caja. Otkrila sam da se to to grcam veæini ena dopada . I tako sam postala stenjaèica. Tako sam ja to zvala. Nisam mogla vjerovati da su ti silni. grcanje je bilo to to me na koncu dovelo do toga da postanem ovisna o tome da usreæujem ene. jednom mi se stra no poèelo pi kiti. To mi je postalo svojevrsna strast. Svakako ne on akvih o kojima ja govorim. Da budem iskrena. neki su govorili da sam luda. bilo gdje. nego vi e silu kao da vladam. ustra-jem dok se ne otvori. Ali. a one bi tada pro nalazile jo dublje. zatajno. To mije izazivalo neku èudnu histeriju. Nema mraène tajanstvene predigre. Shvatila sam da su ti grcaji zapravo sam taj jezik.91 nièega sliènog tome. Èekam. polako iskopèavam alarme koji ga okru uju. a sve su mi se veze zaèas raspada le. te divlje pj esme. kad ja njih dovedem do grcanja. dok jedemo salatu ili piletinu. operski. da vladam njima. Èeznula sam za time da jednoga dana i ja tako grcam. povr nijim jecajima. kako da ga zadr im kao kihanje.

muka da sve ovo ka em p red vama. Zbilja postoji razlika u tome kako lezbijke vide vaginu. Zato sam s n jom razgovarala jo jednom. WASP5 grcaj (bez zvuka). dva moja. to je isto. strah. Zar da ja govorim o vaginama tako da uzbuðujem ljude? Je li to lo e? »Mi lezbijke«. sve odjedno m. ona mi stavlja prste u usta. skoro grcaji ( kru ni zvuk). kako da govorim o vagina ma ako ne govorim o njima kad su u djelovanju? Muèi me pitanje nadra ivanja. Bez toga ne mo e govoriti o lezbijskom seksu. »A onda se vraæam svojoj ovla enosti«. opet. definitivan zvuk). grcaj kao k ad ti netko zavrne prst. Igramo se s njima. njezina ljubav prema vaginama i utjeha njima i moje distanciranje. Volim ulaziti polako.« Ne znam jesam li htjela govoriti o seksu. elegantni grcaji (s ofisticaran. U meni su èetiri prsta. rekla je. jezikom. dva njezina. zvonki grcaji (zvuk raspjevana kamena). drugi ovori. Nije imala osjeæaj da taj dio ima s njom ikakve veze. Ja sam u meni. Smatrala je da sam na neki naèin zaobi la govoriti o vagina ma. stavljam joj prste u usta. tako to su odvojeni od ostatka vagine. na primjer. pu tam joj da prstima uklizi u mene. publikom. ka e. Mu karci uopæe nisu dio te jednad b .Bjelkinja. sve vrijedi. Sada mogu do ivjeti da sam i la na. polure-ligiozni grcaji (zvuk muslimanskog zapjévanja). a koje nije uokvireno heteroseksualnim kontekstom. odveæ izravno.« »Na primjer«. Moja usta ulaze u njezinu vaginu. Cijeli sklop razloga: uzbuðenje.« 100 Ru i li govor o vaginama tajnu ili je to samo jo jedan mit koji dr i vagine u tami. ali u njemu nije vidjela sebe. Trljam svoju vla nost o njezino koljeno t ako da me osjeti. krivo. od c jeline ene. 97 -e* »Kao lezbijka«.Postoji klitoralni jecaj (mek zvuk. veli ona. u vaginu. Anglo-Saksonka. »ja se volim s nekom enom. iz usta). op. iz g rla). na primjer. iznenaðujuæi tostruki orgazmièki grcaj. O sebi. dopao joj se. A onda. nezapri-jeèeni ratoborni biseksualn i grcaji (dubok. rekla je. n epoznate i neza-dovoljene? »Stavljam joj jezik na klitoris. roðendanski grcaji (zvuk raskala ne zabave). 95 Kad sam zavr ila ovaj prethodni dio. »Mo e uæi u mene. rekla je. da ih i dalje nekako tretiram kao objekte. operski ton). Li emo ih. ijedna i dr uga je vla na.« Uviðam da sam zbunjena dok je slu am. Èak ne znam ni to ta rijeè znaèi. grcaji s navrh brda (zvuk slièan jodlanju). prev. »Volim se igratis rubom vagine«. grcaji-strojnice. a onda brzo stavim tri prsta. Mi ih diramo. Vidimo i vlastiti klitoris. mo e ijedno i drugo. ulazim sporo. smje ljiv zvuk). Nije stvar. opasno. grcaji tipa: navali! (dublji. O njoj. Jezik zamjenjuje prste. Postoje i druge upljine. Kad mi je ruka slobodna. grcaji filmske dive (visok.« Izgovaranje ovih rijeèi zvuèi zloèesto. Tko odluèuje? Tako mnog m iz toga to mi ona govori. Èak su i sami jecaji na neki naèin is pali kao pretvaranje vagine u objekt. usta. Postoje i predjecaji (naznaka zvuka).« Jo je dodala: »Mora govoriti o ulasku u vagine. ispaæeni Zen-grcaji (iskrivljen. previ e odreðeno. Svojom joj vla no æu klizim niz nogu dok joj se ne naðem licem izmeðu be dara. »poznajemo vagine. vr cima prst iju. va-ginalni grcaj (dubok zvuk. zvuk stupanja). konaèno. Ona je u meni. pre . ona mi prste usisava u sebe ustima. Ijedna i druga sisa. »mislim da treba poèeti od onog mjesta koje èini lezbijsko sredi . Mi vidimo kad klitoris nabubri. u t ome da sam ja sklona enama zato to ne volim mu karce. brinem se da moj komad ne postane 99 podlo an zloupotrebi. Samu s ebe jebem s njom. Izvlaèim joj ruku iz moje vagne. te. zglobovima na prstima. vaginom. agresivan. Dobro.« Shvaæam da ne znam to je pravo. djetinji grcaji (gugutav zvuk). 5 WASP . protes tantkinja.prema: White Anglo-Saxon Protestant . gladan zvuk). Nadra ujemo ih. kombinirani 94 klitoralno-vaginalni grcaj. »prstima. pseæi grcaji (dahtav z vuk). u vaginu. proèitala sam ga eni na èijim se izjavama zasniva.

a vagina joj je bila otvorena. da budemo prisutne u svojim vaginama. »Hajde«. Svi smo bili tamo: njezina majka . samoæi i duhu. A ako sam se prije roðenja moje unuke Cole tte i bojala. dubok zdenac u kojem zapreteno stoji siæu no djete ce i èeka oslobaðanje. sivkasto rumena. na pogon. vidjela sam je odmah iza kosti . kontrolirano. da budu vidljive kako ne bi bile uni tene u mraku bez velikih posljedica. Bila sam s njom kad joj se vagina iz stidljive spolne rupe pretvorila u arheolo ki tunel. slomljen. ^ 106 Bila sam tamo s njom i nas smo je dvije. Neprekidno u promjeni. ivo. pa zagasita. Kad sam to nedavno spomenula jednom n ovinaru. Gledala sam boje njezine vagine. otupljen. usirena krv. da bismo govorile o njihovoj gladi i bolu. znati ih dirati. nevidl jiv ili postiðen. Bila sam u raðaonici kad je zbog kontrakcija poèela puziti na sve èetiri i ispu tati èudnovate jecaje koji su joj navirali iz svih pora i pro lo je nekoliko sati kad je odjednom samo kriknula 105 divlje. Pro le su godine on i njegova ena Shiva dobili dijete. Gledala sam kako joj se krv kao znoj skuplja po rubovima. Da bismo postigle zadovoljstvo. gledala sam kako joj iz rupa nadiru uta i bijela tekuæina. »uði onda. njezin mu i ja i sestra iz Ukrajine koja joj je u vaginu ugurala cijelu ruku s gumenom rukavicom i opipavala je iznutra i prevrtala dok nam je nehajno govorila .tvrda obla uspomena. Doista bizaran propust. sada je svakako istinski obo avam. venecijanski kanal.« 101 Ovaj sam komad izvodila vi e od dvije godine i tek mi je tada sinulo da u njemu ne ma dijela o raðanju. tako da na e sredi te. da taj na san vi e ne bude odijeljen. gurale smo. Mislim da u cijelom svom istra ivanju do tog trenut ka zapravo nisam shvaæala to je to vagina.« Voljeti ene. 103 -e* BILA SAM U ONOJ DVORANI (Za Shivu) Bila sam s njom. u sveti kale . Jezik zamjenjuje prste. Zamolili su me da budem prisutna pri porodu. Gledala sam kako naglo modri. zbli iti se s onime to jesmo i to tr ebamo. on mije rekao: »Kakve to veze ima?« Prije gotovo dvadeset jedne godine usvojila sam sina. Dylana. Moja usta ulaze u njezinu vaginu. koji ima pribli no g odina kao ja. da bismo o njima mogle govoriti na glas. i rukama poèela sjeæi kroz elektrièki nabijen zrak. uzele svaka za jednu nogu i iroko ih razmaknule i gurale ih iz sve snage prema njoj. voljeti na e vagine. pa postaje mjehurièavo crvena kao rajèica. »Mora govoriti i o ula enju u vaginu«.ako. njezina majka i ja. i izmet. rekla je. osakaæen. ka ko kuljaju sve jaèe i jaèe i kroz rupu sam vidjela djeèju glavu èuperak crne kosice.kao da zavræe slavinu pod vodenim pritiskom. da bismo one koje volimo nauèile da nas zad ovolje. velim. . »Stavljam joj jezik na klitoris. a sestra Ukrajinka samo je prevrtala i prevrtala uma æenom rukom. na a toèka .

na koled e i u kazali ta: Pat Carmer. a potom i da za ivi u svijetu. Gerald Bla ise Labida. ka o i Robertu Leviathanu za njegovu vjeru. Toga se dobro sjeæam. umrijeti za nas i krvariti i iskrvariti nas u ovaj te ki èudesni svijet. Chris Smith. prvo glavica. Howie Baggadonutz.. Hvala i Micheleu Steck-leru stoje uvije k bio pri ruci kad treba. Blagoslovljene neka su plemenite. tri«. jake ene iz Centra za e ne rtve rata u Zagrebu. tak o brzo. ZAHVALE Ima toliko mnogo èudesnih ljudi koji su pripomogli da se ovaj komad rodi. A lexu Avansu i Kim Kefgen za strpljenje i perfek-ciju. te Marcu Kleinu za njegov svakodnevni rad i golemu potporu i strpljenje. magazinu Ms. Wendy Evans Joseph za velièanstveno uprizorenje i golemu velikodu nost. elim zahvaliti Ca . Robin Hirsh. jaèe. Srce je sposobno za rtvovanje. smjelu rasvjetu. potpuno izlo enu. Rebecci Mead. Catherine Gammon. Wendy Weiner. elim se zahvaliti Stephenu Pevneru za veliku podr ku pri pokretanju svega ovoga. Heather Carson za seksi. svi. Ostala sam i poslije sam se samo okrenula i suoèila se s 107 -e> njezinom vaginom. Suzanne Paddock. razvaljenu. Lynne Hardin. a on je mirno za iva. odsutnost èuðenja. To mo e i vagina. Onda smo se zagledali u nju. The Village Voiceu i Mirabelli to su o predstavi govorili s toliko ljubavi i po tov anja. Bila sam tamo i kad joj je lijeènik ugurao klije ta »Alke u zemlji èuda« i kad joj se vagina pretvorila u velika operska usta koja su zapjevala svom snagom. elim zahvaliti onim hrabrima koji su i ovaj komad i mene dov eli u svoje gradove. vagina joj se odjednom pretvorila u iroko crveno bibavo srce. Takva je i vagina. na breklu i raskidanu dok krvari lijeèniku po rukama. Mo e se ra iriti i pustiti nas van. i govorio joj da se usredotoèi. elim se zahvaliti Charlotti Sheedy to me podr avala i to se borila za mene. Raskin. dva. a onda. èime bi se inaèe objasnilo to nepostojanje straha. Stajala sam i dok sam je tako gledala. Nisamo odatle mog li skinuti oèi. te Alisi Solomon. Mo e mijenjati oblik i pu ta nas unutra. Donu Summi to se brinuo da tisak ka e svoju rijeè. sklisko nam tjele ce pada u drhtave ruke. Zaboravili smo na vaginu. elim se zahvaliti Gloriji Steinern na divnim rijeèima i na tome to je ovim putom i la prije mene. Srce je kadro oprostiti i zacijeliti. To mo e i vagina. Hoæu se zahvaliti divnim ljudima u Kazali tu »Here« u New Yorku koji su bili krucijalni za 111 uspje no izvoðenje tamo nje predstave: Randy Ro-Uison i Barbari Busackino za duboku od anost i povjerenje u ovom poslu. Carole Isenberg. Mo e boljeti za nas i za nas se napinjati. Sarah. Alexis Greene. onda siva mlitava ruèica. Bila sam u onoj dvorani.a njezin mu je strogo brojao: »Jedan. Stajala sam i pustila sebi da je gledam raskreèenu. Davidu Kellyju. kao i za izvoðenje plesa u ke-b u ke sa mnom iz noæi u noæ. kao i Betty Dodson zbog njezine ljubavi prema vaginama i to je sve ov o i zaèela. Moja posebna zahvalnost ide Steveu Tilleru i Cliveu Flowersu za prekrasnu britan sku premijeru i Radi Boriæ to je omoguæila da se predstava u velikom stilu izvede u Z agrebu i to mi je sestra. Gali Gold.

elim zahvaliti velikim enama: Michele Mc-Hugh. Brendi Currin za mijen janje moje karme. Oliviju. Lynn Austin i Tini Turner. Scoo ncat. Zagrebu i Londonu. Debbie Schechter. za priskakanje. Sada radi s Gl ennom Closeom na scenariju »Seven County«. koja mi daje d isati i umrijeti. elim se zahvaliti svom partneru Ari-elu Orr Jordanu koji je suzaèetnik ov og komada. Ms. elim odati duboku zahvalu stotinama ena koje su me primile u svoje privatne stanov e. elim odati priznanje vrlim. . Joanne. to je pomicala moje granice. Dylanu. 113 elim zahvaliti svojoj majci. konaèno. to je zastupala ovu kn jigu u mnogim izdavaèkim kuæama i to mi je. Moly. naroèito Maritza. 112 elim se zahvaliti Willi Shalit za veliku vjeru u mene i za talent. Shirley Knight. Kathy Najimi. 117 -«> VagininiMonolozi'izvedeni su u okviru V-daya u New Yorku 1998. posebna zahvala Marianne Schnall. nastale na osnovi razgovor a s dvjestotinjak ena o njihovim vaginama.. Judy Cocoran. hrabrim enama u programu SWP koje se stalno suoèavaju s mrakom i jezde kroza nj. Sapphire. Eve progovara o mjestu s kojega. Edwing.rol Bodie: njezina vjera u mene krijepila me kroz sve te ke godine. u Los Angelesu. elim se zah valiti Marysue Ricci to se latila ovog projekta i to mi je pomagala da pronaðem put kroz ovu knjigu. Ima jo prijateljskih zahvala: Pauli Allen. Joan Stein. Judy Katz. Neka njihove prièe utru put u slobodan svijet za Hannah. bodrenje i izn o enje moga rada u svijet. Extraordinary Measures. koje su mi s povjerenjem dale svoje prièe i tajne. Maxi Cohen. Marisom Tornei. svome bratu Curtisu to je prona ao kraæi put da se vratimo jedni drugima. elim zahvaliti svojim mentoricama . i u Londonu 1999. Kim Rosen. èija me irokogrudnost lijeèila. a u njoj su nastupale Meryl Streep i Angelica Huston. ba »popu . svojoj snahi Shivi i svo joj unuci Coco. Denise. Objavljivala je u Common Boundary. Tarusa. te na koncu doveo do njegova ostvarenja. ' elim se zahvaliti Garyju Sunshineu to se pojavio u pravom trenutku. elim se zahvaliti svome sinu. to ju je naruèio Jose ph Papp Public Theater imala je izvedbe na Broadwayju u korist bosanskih izbjegl ica. Teri Schwartz i Bety djevojkama za neprekidnu ljubav i podr ku. 118 SVE O EVE Kada je prije èetiri godine vodila razgovore sa enama o njihovim skrovitom mjestu. Lulu. The Depot. elim se zahvaliti Davidu Phillipsu to je bio moj sveprisu tni anðeo. Beverly i Tawana. Ostale njezine drame ukljuèuju Floating Rhoda and the Glue Man. Hvala Nancy Rose za struèno i ljub azno voðenje. Mo-llie Doyle. 114 O AUTORICI Eve Ensler pi e drame i filmske scenarije. svojoj sestri Lauri. Belinda. Eve Ensler nije ni slutila u to æe se pretvoriti njezina radoznalost. Sally Fisher. onome »dolje«. Jamesu Lecesneu. jer vi di i vjeruje. knjige Vaginini monolozi. Feminist. drame o enama u zatvoru. elim se zahvaliti svojoj izuzetnoj urednici.Com i Odbor u V-Daya. Nu ne mete izvedene su u Narodnom pozori tu u Sarajevu 1998. elim se zahvaliti izdavaèu »Villardu« to se nije bojao. kao i 2000. Lemonade. to me nauèio ljubavi. U predgovoru. Katie. Diani Vegh. uljuèujuæi i preds tave u Jeruzalemu. Stacey. danas veæ kultne. Vesnom Mr iæ i Ines Fanèeviæ i drugima. Na koncu. a njezino zauz imanje za mene poticalo je ovaj rad unatoè tome to su drugi strahovali. te u Utne Readeru. Stephanie. Njezina predstava Vaginini Monolozi dob ila je nagradu Obie za 1997. Adisu. Chris. Ladies.-u. Sammy. Njezina drama Nu ne mete. s Glenn Close. to se rodila. Allyson. Ilysa. Bila je hit na Off-Broadwayu i gostovala po cijelim SAD i inozemstvu. i bila nominirana za nagradu Drama Desk Award. Loud in My Head. bila velika partnerica. Reef and Particle i Cinderella Cendrill ion. a èija su dobrota i obzirnost djelovale kao èudesan lijek i koje su bile poèetak. Marku Matouseku to me poticao da pronièem dublje.Joanne Woodward. Is a-bellu i druge. te Lauren Lloyd za velik dar iz Bosne. Pauli Mazur to se da la na velik put.

pak. »Moja vagina. ali moæni h i ivotodajnih vagina. to sam ja«. Tako su Vaginini monolozi svojevrstan work in progress (djelo u nastajanju). Razlog je jednostavan. u kojemu sam komad vidjela sad veæ davne 1996. I u ovoj je knjizi tekst Moja vagina je moje sel o. nitko ne izvje tava«. reæi æe ena u prièi Vaginina radionica. grleni. Vaginini su monolozi polako osvajali prostore Amerike . Seattlea do Washingtona.tBermudskog trokuta. stoga Eve pozorno slu a i zapisuje. Eve progovara na naèin koji suptilno spaja feministièko sta jali te i umjetnièki pristup. abicama i maèkicama. 120 Nije se pri tome bojala nedvosmisleno i glasno izgovoriti i rijeè pièka. a kako su se nizale prièe o vaginama. njihovoj snazi prim anja. Nisu je obeshrab rili ni prvi neuspjesi u tra enju izdavaèa koji bi tiskao sakupljene enske ispovijedi . tra eæi da se p reimenuje posve neerotièna rijeè vagina. Je . ene su doèekale komad s radosnim prepoznavanjem. Njihove su vagine prona le »kontekst drugih vagina«. Jer i onda kada ih mimikriramo eufemizmima nalik »ono dolje« ili. Prihod s izvedaba bio je namijenjen enskim projektima i grupama koje rade sa zlostavljanim enama ili skloni tima za pretuèene ene i beskuænice. pitat 119 æe sredovjeèna ena u monologu Poplava. »posebnojpameti«. prema prièi izbjeglice iz Bosne koju je Eve intervjuirala za svoga boravka u Za grebu 1995. etnièkih pripadnosti. orgastièki uzdasi (Eve izvodi seriju razlièitih orgazama) dvoran u je punio veseli. seksualnih preferenc ija pa ljivo kola irane èinjenicama o vaginama. Eve bilje i drukèiju povijest. ena koje bilje e tu povijest jo uvijek ne a dovoljno. ensku povijest. Prepoznale su daje Eve progovorila u njihovo ime. iz djeèjeg jezika imenujemo pi-picama. a koja ostavlja gledatelje nijemima. Nisu stoga to je im ala jasnu namjeru: progovoriti o vaginama kako bi se osvijestilo nasilje protiv e na. Dal asa. ene su prepoznale o èemu govore vagine. one svejednako os taju ishodi no mjesto enstva. kokicama. iz veèeri u veèer na daskama kazali ta Here u New Yorku. Eve Ensler dobila za tekst i izvedbu presti nu nagradu Obie (off-Broadway Award ). godine. to osjeæaju i kako vid e svoje vagine. Zaredale su pohvalne kritike i nagrade. I sama sam bila svjedokinjom kada joj je u 121 Santa Feu poslije predstave pri la ena koja joj je htjela reæi »ne to to jo nije nikome la«. nje nost i nepatetiènost. Èinjenice su govorile o stoljeæima represije nad enskim spolnim organom. kao ni polagana otvaranja ena. S pozornice. Odjednom su svi govorili o vaginama. ene nitko ranije i nije pitao to misle. od osuda en a prozvanih vje ticama zbog posjedovanja »èudne. ene su prepoznale za to Eve govori o vaginama. ukorièen u knjigu Vagininih monologa. eljele su potovati i tako su ih vidjeli i èuli u Stockholmu. zlostavljanih. gnjev i humor. Za Eve je progovoriti o vaginama znaèilo progovoriti o enskoj biti. Ili.od Oklahoma Cityija. odluènost i lirski izrièaj. potisnutih. s vremenom se dogodila prava poplava. Tako je 199 7. iskaze ena razlièitih godina. ðavolske bradavice« klitorisa.. a gleda-te ljice i gledatelji aputali rijeè sa »v«. Ona je naprosto »bila zabrinuta za vagin e«. neponovljivoj vagini« koje s d rugim vaginama èine »svemir vagina«. a novi se virus govora vagina nezaustavljivo irio. jer to vagine d oista jesu. u ime njihovih zaboravljenih. isprva pomalo prigu en. mukli jecaji kada Eve prog ovara o zlostavljanim vaginama. uokviren u kazali ni komad. Eve je izvodila komad uporno. zanimanja. Dok su prve najave o izvedbi govorile o Monolozima.» to se o tome dolje ime reæi«. Eve nije obeshrabrila prvotna zaèuðenjost na upit o vaginama . oslobaðajuæi smijeh. jer joj nakon svake predstave dolaze ene u elji da s njom podijele ne to o svojoj »jedinstvenoj. ali im je prostor postajao p remalenim. mjesecima se èu o. do suvreme noga genitalnog sakaæenja kojemu su izlo eni milijuni ena zemalja »treæega svijeta«. U tekstovima oblikovanim u monologe. Nisu ju obeshrabrila niti prva izvoðenja tekstova umre enih u predstavu o vaginama k oju je sama izvodila po malim sveuèili nim dvoranama i kazali tima. pre uæujuæi rijeè vagina. Berlinu. I sama je autorica pre ivjela seksualno nasilje pa stoga zna koliko je vremena i e nergije potrebno enama rtvama nasilja da zalijeèe traumu. Vagine su s predstavom nastavile putovati Amerikom. Eve neprestance nadopisuje vaginine prièe.

te bosanske glumice Vesnu Ma iæ i Ines Fanèoviæ. kako u ali voli reæi »z imala orgazme osam puta tjedno. revolucija vagina. Brazil i Hrvat sku. pro irio se dobar glas o vaginama .122 puta 1995. s kojima je provela u zatvoru Bedford Hill nekoliko mjeseci vodeæi radionice kreati vnog pisanja i re irajuæi dokumentarne o radionici. hibru. U New Yo rku predstava seli na off-Broadway u West Side Theater. u Old Vicu. Villard tiska Vaginine monologe i knjiga ubrzo postaje bestsellerom . Za vr ava dramu Conviction. Eve dobiva jo jednu nagra du: Drama Desk Award. u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini sakupljala je prièe izbjeglica na osnovu kojih je napisala komad Nu ne mete. Samo putem Interneta. Points of Reentry bit æe saèinjena na osnovi razgovora sa enama koje æe govoriti o odnosu prema vlastitom tijelu. kao i ene iz Centra za ene rtve rata koji je posj tila prvi -e. u prostoru HDLU-a. Prevedena je na grèki. U projektu Dana Vveæ sljedeæe godine u Londonu.. preimenovano u Vaginin dan. dan protiv nasilja nad enama. uz Glenn Close i Marisu Tome i.. Zagrebu. Ateni. Pred 2500 gledatelja. usmenom predajom. Eve predstavlja vagine i zagrebaèko j publici. njenu strast za praviènosti i brigu za Druge. Eve posjeduje moæ okupljanja ena i preno enja svojih vizija tako da nema 124 ene koju nije oèarala svojim govorom o vaginama i koja joj se ne bi pridru ila u »slavl jenju vagina«. I ovaj puta za ene izbjeglice koje su gledale predstavu. Eve neumorno i dalje zagovara vagine. Otkrila je pla e u Bratu u i Vignju. u Me troviæevu paviljonu. kojima ni tradicionalno hladna engleska publika nije mogla odoljeti. Komad je 1996. Rada Boriæ 125 -e* 540024789 . femin istice. Prihod je predstave bio namijenjen Centru za ene rtve rata. o politièkoj zatvorenici u amerièkom zatvoru. Poèetkom 1998. srpski.. Anjelicom Huston i Cherry Jones u naslovnim ulogama. govori o enama. izvedene u sarajevskom Narodnom po-zori tu. Putuje. Dan V'yz. Èini se posve prirodnim to su Vaginini monolozi iza li iz korica knjige i to su preras li okvire kazali nog djela. Nu ne mete su u lj eto 1998. glasno izgovorajuæi njihovo ime i ispu tajuæi gl asove zadovoljstva na kazali nim pozornicama. Eve prepu ta izvedbu dr ugim glumicama. gdje je uz Eve nastupao i njen »putujuæi cirkus« glasnogovornica v agina. 123 Napisala je scenarij Seven Counts za Glenn Close .rusalemu. provodi u Londonu gdje u kazali tu King's Head izvodi Vaginine monolog e. njemaèki. ne odvajajuæi svoju umjetnost od feministièkog aktivizma. za titni znak Vagini-nih mo nologa. priprema se veliki dogaðaj proslave vagina za 20 000 ena u Madison Square Gardenu. Tijekom Rata. Trenutno pi e novu knjigu i sprema se na put u Rusiju i Afganistan. Za 2001. nasilju. Nakon stoje tri mjeseca izvodila komad. kao i mnogo puta ranij e.. s u itkom otkrivajuæi »Èudo vagina«. zajedno nas tupaju britanske i amerièke glumice. 1997. Bez velikih najava. Tada sam ju i upoznala i otkrila njenu predanost borbi protiv nasilja nad enama. Poèetak 1999. umjesto komercijalno--sl atkastog srca ponudila je vagine. Organizira èitanja tekstova zatvor enica. besk uænicama kojima je posvetila knjigu The Ladies i s kojima vodi grupe samopo-moæi. Eve je inicirala V Day {Dan V). u Hammerstein Ball roomu u New Yorku Vaginine monologe govore mnoge poznate glumice. Jednako je bilo i ove veljaèe u Los Angelosu u Wil-burn Theater-u. -u mjesecima je najprodavanija knjiga. u Amazon Com. portugalski (u Brazilu). postao pokret. vedski. Eve uz Zagreb ve u i »ratne uspomene«.sedam prièa o enama u zatvoru. pjevaèice. tiskano je i posebno izdanje uvezano u crveno platno. sve obuèene u crveno. 1998. dok joj se koma d Limunade uspje no izvodi u Houstonu. izveden na Broadwayju u Helen Hayes Theater s Mer yl Streep. Na samo Valentinovo. domaæu atmosferu dvor i ta u Krvavici i jaku crnu kavu. ukljuèujuæi subotnju matineju«. Uz bro irano izdanje. Eve rado dolazi u Hrvatsku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful