You are on page 1of 3

Anoman Obong

Hanoman lair nang masa Tretayuga dadi putra Anjani, wanara wedok. Dhikik Anjani
sawadine ngrupakne bidadari, nduwe jeneng Punjikastala. Ning amarga mubarang tumakne,
dheweke lair menyang donya dadi wanara wedok. Tumakne kesebut bisa buyar yen dheweke
bayen sawong putra sing ngrupakne penitisan Siwa. Anjani rabi karo Kesari, sawiji wanara
perkasa. Bareng karo Kesari, Anjani nglakoke tapa menyang adhepan Siwa ben Siwa gelem
menjelma sakanggo putra dekne kabeh.
Amarga Siwa terkesan karo pemujaan sing dilakoke saka Anjani lan Kesari, dheweke
mengabulkan permohonan dekne kabeh karo mudhun menyang donya dadi Hanoman.
Salah siji versi nyeritoke menawa pas Anjani tapa memuja Siwa, neng panggon liya,
raja Dasarata nglakoke Putrakama Yadnya kanggo nyaka mudun. Pakolehe, dheweke nrima
pirang-pirang panganan kanggo diparakne marang para bojone, banjur ana dina Rama bayen,
Laksmana, Bharata lan Satrugna. Dhuwur kekarepan dewata, sawiji manuk ngrebut panganan
kesebut, lan nibakne dheweke neng dhuwur alas ana ngendi Anjani lagi tapa. Bayu, Sang
dewa angin, ngiringaken panganan kesebut ben tiba neng tangan Anjani. Anjani mangan
panganan kesebut, nuli laira Hanoman.
Hanoman ngadhep Rama-Sita-laksmanasalah siji versi ngomongke menawa Hanoman
lair sacara ora sengaja amarga hubungan antara Bayu lan Anjani. Diceritoke menawa nang
mubarang dina, Dewa Bayu ndeleng kayon Anjani, banjur dheweke memeluknya. Anjani
nesu amarga rumangsa dilecehkan. Ning Dewa Bayu njawab menawa Anjani ora arep
ternoda saka dhemokan Bayu.
Dheweke ngekep Anjani dudu neng awake, nanging ana sajroning atine. Bayu uga
celathu menawa mbesuk Anjani arep bayen sawong putra sing kekuwatane setara karo Bayu
lan paling cerdas neng antara para wanara.
Dewi Shinta wis kelakon didhusta dening Prabu Rahwana/Dasamuka menyang kraton
Alengkadiraja. Dewi Shinta dipapanake ing taman Kaputren. Ing taman, Dewi Shinta ora
doyan mangan lan ora donyan ngombe. Awake kuru aking, rambute dawa nggimbal ora
digelung amarga wis suwe ora adus. Kabeh mau ditindakake supaya Rahwana wegah
nyedhaki dheweke. Kanggo njaga keslametane, menyang ngendi wae Dewi Shinta tansah
nggawa cudrik/keris cilik. Samangsa-mangsa Prabu Rahwana teka arep ngrudapeksa,
dheweke banjur ngancam arep nganyut tuwuh utawa bunuh diri.
Ing taman amung Dewi Trijatha sing bisa ngarih-arih lan bujuk Dewi Shinta supaya
gelem mangan. Dewi Trijatha kui anake Gunawan Wibisana adhine Prabu Dasamuka dadi
isih ponakane Prabu Dasamuka. Dewi Trijatha kui rupane ayu lan polah tingkahe ora kasar
kaya buta Alengka. Polah tingkahe lan solah bawane ora beda karo putri keraton liyane.
Upama ora ana Trijatha, Dewi Shinta mesthi wis mati suduk sarira, Trijatha kasil ngarih-arih
Dewi Shinta supaya ora lampus dhiri.
Ora kacarita nelangsane Dewi Shinta ing tangane mungsuh. Dene Sri Ramawijaya
kasil dadi ratu angratoni bangsane kethek saka kraton Guwa Kiskenda andhahane Sugriwa.
Sawijining dina Sri Ramawijaya kirim utusan kethek putih aran Anoman. Anoman dinuta Sri
Ramawijaya supaya nggolek sisik melik ing ngendi lan kepriye kahanane Dewi Shinta.
Tekan keraton Alengka, Anoman njujug taman keputren. Ing kono dheweke kelakon
nemoni Dewi Shinta lan Trijatha. Anoman banjur ngaturake ali-aline Sri Rama marang Dewi
Shinta. Sawise mangerteni kaanane Dewi Shinta lan entu sisik melik bab kaanane kraton lan
prajurit Alengkadiraja, Anoman banjur pamit bali. Emane nalika arep bali, Anoman
konangan lan kecekel prajurit Alengkadiraja. Anoman dirangket disowanake Prabu Rahwana.
Dening Prabu Dasamuka Anoman diukum obong. Anoman diukum obong ing laun-alun
Alengka.
Nanging Anoman kuwi kethek sekti mandraguna, ora tedhas diobong. Nalika diobong
Anoman mberot banjur pencolotan sandhuwure wewangunan kraton lan omah. Wewangunan
lan wit-witan sing diencoke Anoman kabeh kobong. Kraton Alengkadiraja sing maune apik
lan endah saiki dadi segara geni sing mbulat-mbulat amarga pokale Anoman. Prabu
Dasamuka nesu lan mrentahake prajurit Alengka supaya nyekel Anoman. Nanging Anoman
wis kasil lolos lan bali atur palapuran marang Sri Ramawijaya.
Swasana lan kaanane kraton Alengkadiraja nalika diobong dening Anoman kaya sing
diceritakake ing lagu campursari Anoman obong.