HALAMAN PENGAKUAN

³Saya akui karya ini hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya´.

TANDATANGAN :

NAMA PENULIS : AHMAD AFNAN BIN TAJUDDIN : MOHD FIKRI HAFIZ BIN RAMZI

TARIKH :

PENGHARGAAN
Assalamualaikum, Alhamdulillah. Saya bersyukur kehadrat Ilahi dengan rahmat dan izinNya dapat saya siapkan tugasan ini berdasarkan maklumat yang dapat diperoleh daripada beberapa sumber rujukan iaitu daripada sumber internet serta rujukan pusat sumber khususnya sebagai kerja kursus pendek untuk program persediaan ijazah sarjana muda perguruan bagi subjek Bahasa Melayu Kontekstual (BM3311D1). Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pensyarah pembimbing En.Syukri@Mat Nor Bin Salleh kerana telah banyak memberi tunjuk ajar serta buah fikiran sehinggalah kerja kursus pendek ini dapat di bukukan dengan jayanya. Pimpinan daripada beliau amat saya harapkan bukan hanya semata-mata untuk menyiapkan tugasan tetapi berterusan selama menuntut di institut perguruan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah banyak memberikan idea-idea bernas dan bantuan yang berkaitan dengan tugasan ini terutamanya para sahabat dari Unit Bahasa Melayu untuk menghasilkan tugasan yang lengkap,terbaik,berkualiti. Jutaan terima kasih ditujukan kepada ibubapa dan kaum keluarga serta individuindividu tertentu yang telah banyak memberikan bantuan dan sokongan dari segi moral dan kewangan untuk menyiapkan tugasan ini. Akhir kata,sebagai penghargaan ribuan terima kasih yang tidak terhingga saya rungkaikan serangkap pantun; Tenang-tenang air di laut, Sampan kolek mudik ke tanjung, Hati terkenang mulut menyebut, Budi yang baik rasa nak sanjung.

Sekian,terima kasih.

SENARAI KANDUNGAN
NO. TAJUK MUKA SURAT

1.

SOALAN TUGASAN

2.

HALAMAN PENGAKUAN

3.

PENGHARGAAN

4.

SENARAI KANDUNGAN

5.

PENGENALAN BENTUK GRAFIK i. ii. iii. iv. KONSEP CERAMAH CIRI-CIRI CERAMAH STRATEGI BERCERAMAH ALAT-ALAT BANTU CERAMAH

6.

TEKS CERAMAH

7.

RUMUSAN

8.

REFLEKSI

9.

BIBLIOGRAFI

10.

BORANG KOLOBARASI

PENDAHULUAN
Untuk menyediakan format penulisan ceramah yang baik dan berkesan biasanya bermula dengan pengenalan, diikuti dengan tajuk, isi kandungan, pengembangan huraian dan diakhiri dengan penutup ayau kesimpulan. Bahagian pengenalan ceramah, penceramah perlu menerangkan secara kasar tentang tajuk dan kaitannya dengan keperluan semasa. Bahagian pengenalan ini perlu mengandungi pembuka kata, kata ± kata aluan, dan penghargaan kepada para tetamu majlis dan para hadirin. Ceramah perlulah disampaikan dengan baik agar para hadirim tidak bosan dan untuk meransang para hadirin mengikuti isi utama dan

pengembangan hujahan di sepanjang sesi ceramah sedang dijalankan. Untuk memastikan ceramah menjadi menarik, penceramah perlulah memulakan isi yang berbentuk peribadi. Sebagai contoh, penceramah menggunakan kesempatan di bahagian pengenalan untuk menyatakan perasaan seronoknya kerana di undang untuk menyampaikan ceramah seperti menyatakan ucapan terima kasih. Pendidikan prasekolah adalah detik permulaan bagi kanak ± kanak melangkah ke alam persekolahan. Sistem pendidikan yang berpaksikan pengajaran asas seperti mengenal huruf, nombor ± nombor dan sebagainya dapat membolehkan kanak ± kanak tahu membaca dan menulis di tingkat usia yang masih rendah. Sistem pendidikan prasekolah membolehkan kanak ± kanak memahami konsep pembelajaran dengan sempurna. Apabila ke sekolah nanti, para guru lebih mudah untuk memberikan tunjuk ajar dan ini amat bersesuaian dengan usia yang muda mereka.

Merupakan pengucapan tentang bidang tertentu yang disampaikan oleh orang yang pakar dalam bidang tersebut.

Penyampaian ceramah biasanya bermula dengan pengenalan diikiuti dengan pertanyataan tajuk, pengenalan isi ceramah , dan pengembangan hurainya beserta contoh dan diakhiri dengan penutup atau kesimpulan.

Konsep Ceramah

Ceramah kerap diadakan bersempena dengan peristiwa tertentu atau kempen untuk memupuk sikap terpuji sebagai cara mendidik pelajar agar hidup berakhlak, berhemah dan berbudi bahasa.

Ceramah disampaikan oleh penutur kepada khayalak, dengan beberapa cara , misalnya dengan bantuan gambar slaid, alat projector, filem, dan nota.

Konsep Ceramah. Ceramah merupakan pengucapan tentang bidang tertentu yang disampaikan oleh orang yang pakar dalam bidang tersebut. Menerusi ceramah atau syarahan penerengan dan penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum atau topic baru, dapat disampaikan oleh penceramah kepada pendengar atau penonton. Biasanya ceramah yang bakal disampaikan dalam majlis perhimpunan atau perhimpunan yang dirancang mempunyai tujuan tertentu. Jika di sekolah, ceramah kerap diadakan bersempena dengan peristiwa tertentu atau kempen untuk memupuk sikap terpuji sebagai cara mendidik pelajar agar hidup berakhlak, berhemah dan berbudi bahasa. Biasanya ceramah disampaikan oleh

penutur kepada khayalak, dengan beberapa cara , misalnya dengan bantuan gambar slaid, alat projector, filem, dan nota. Cara ini semua untuk menarik minat semua

pendengar atau hadirin. Oleh itu bakal penceramah perlulah membuat persediaan yang rapi sebelum menyampaikan topik atau persoalan yang hendak diperkatakan kerana ia melibat kan tanggapan dan kefahaman di pihak khalayak ramai.Teks ceramah yang ditulis mestilah bersesuaian dengan tajuk yang diajukan dan memperlihatkan kepakaran bidang yang diperkatakan. Ceramah harus menggunakan bahasa yang mudah di garap, padat tepat, tegas, dan berkesan. Untuk menghidupkan sesuatu ceramah agar tidak menjadi bosan seperti lazimnya dicadangkan agar calon dapat menyelitkan sedikit unsur- unsur humor, sindiran, pantun, kata-kata hikmah, peribahasa dan sebagainya. Sebagai karangan berformat, calon haruslah memulakan ceramah dengan kata ±kata penghormatan mengikut peringkat hadirin, dimulai dengan tuan pengerusi majlis. Walau bagaimanapun, calon tidak perlu memasukkan kata penghadapan seperti ³ para hakim yang bijaksana´ kerana ceramah bukan suatu pertandingan

Format Penyediaan Ceramah.

Mempunyai pengenalan , tajuk atau tema, pengenaln isi,pengembanga n isi dan penutup.

Bahagian kesimpulan atau penutup ceramah mengandungi ungkapan yang bertujuan untuk memberitahu hadirin bahawa ceramah telah berakhir dan merumuskan idea.

Format Penyedian Ceramah.

Bahagian pengenalan terkandung pembukaan kata, kata aluan, dan penghargaan kepada tetamu majlis.

Bahagian isi, penceramah menerangkan tajuk utama dengan lebih menyeluruh dan menyusun susunan isi dengan baik.

Format Penyediaan Ceramah. Penyampaian ceramah biasanya bermula dengan pengenalan, diikuti pernyataan tajuk atau tema, pengenalan isi ceramah dan pengembangan huraian . Pada bahagian pengenalan terkandung pembuka kata, kata aluan, dan penghargaan kepada tetamu majlis dan para hadirin. Susunan kata aluan atau panggilan hormat ini amat perlu dinyatakan mengikut status pangkat tetamu yang hadir yang disebut sebelum nama, gelaran, pangkat atau jawatan. Seterusnya bahagian isi ceramah pula, ceramah perlu menerangkan tajuk utama dengan lebih menyeluruh. Susunan isi yang baik dan penggunaan data sokongan membantu kelancaran penyampaian ceramah. Semasa berceramah penceramah perlulah memberikan panduan kepada hadirin agar mereka dapat mengikuti ceramah itu dengan berkesan. Pada bahagian kesimpulan tau penutup pula, penceramah perlulah meletakkan ungkapan yang bertujuan untuk memberitahu hadirin bahawa ceramah akan berakhir tidak lama lagi. Dalam bahagian ini juga, penceramah perlulah merumuskan kembali isi atau idea ± idea utama dan diikuti dengan harapan dan saranan.

Strategi ± Strategi Ceramah.

Mulakan ceramah dengan kata - kata aluan dan berucap dengan fikiran dan emosi yang stabil. Mulakan ceramah dengan pendahuluan yang baik supaya dapat menarik hadirin yang mendengar. Membaca doa supaya tidak gementar dan dapat menenangkan.

Semasa
Memakai pakain yang sesuai akan menambahkan daya tarikan serta penampilan diri. Duduk dengan posisi yang baik dan elakkan diri dari bergerak gerak. Membuat persedian awal dari segi mental dan fizikal sebagai contoh persediaan teks.

Ketahui atau mengkaji kehendak pendengar. Kenal pasti kepada siapa ceramah hendak disampaikan Membuat persediaan dari segi mental dan fizikal.

SEBELUM

TSELEPAS
Memastikan pendengar mendapat input - input yand disampaikan Membuka peluang kepada hadirin untuk bertanyakan soalan .

Mengakhiri ceramah dengan serangkap pantun

Strategi Berceramah. Dalam konteks penyampaian ceramah, strategi amat penting bagi memastikan penyampain ceramah berjalan dengan lancar dan sempurna. Strategi ± strategi ceramah terbagi kepada tiga iaitu sebelum menyampaikan ceramah, semasa menyampaikan ceramah, dan selepas menyampaikan ceramah. Sebelum menyampaikan ceramah, kita perlulah membuat pesediaan dari aspek mental dan fizikal. Sebagai contoh, kita melakukan latihan berucap sebelum menyampaikan ceramah. Persedian dari segi bahan juga bagi amat penting. Sebagai contoh kita perlulah menyemak teks bagi memastikan input yang bakal kita sampaikan tepat ringkas dan padat serta tidak terpesong dari tajuk. Selain dari itu, kita juga perlu mengenal pasti kepada siapa kita hendak sampaikan ceramah sama ada kepada pelajar, orang dewasa atau golongan tua. Jika pendengar kita dari golongan pelajar, unsur ± unsur kecindan perlu dimasukkan supaya para pelajar tidak bosan dan mengelakkan meraka dari mengantuk. Semasa menyampaikan ceramah pula, penceramah perlulah memulakan ceramah dengan bacaan doa atau ayat ± ayat yang boleh menenangkan diri agar tidak gementar semasa menyampaikan ceramah. Posisi dan struktur badan juga perlu diambil kira bagi memastikan penceramah berada dalam keadaan yang selesa. Penceramah juga perlulah mengelakkan daripada bergerak ± gerak membetulkan posisi ketika sesi ceramah disampaikan. Jika ada sesuatu yang menghalang wajah anda seperti botol air atau bunga, alihkan benda tersebut kerana dapat menjejaskan kelancaran penyampaiaan ceramah. Selain itu, jika tekak kita terasa kering, minum sedikit air supaya tidak menggangu kita semasa menyampaikan ceramah. Bagi memastikan ceramah itu menarik, mulakan penyampaian dengan pendahuluan yang baik dan pandai menggunkan nada dan intonasi yang sesuai degan isi ± isi yan di sampaikan. Jika kita pandai mengguna intonasi dan nadal dengan betul, ceramah kita akan menjadi menarik dan dapat menarik perhatian para hadirin yang mendengar.

Disamping itu juga penceramah perlulah berucap dengan fikiran dan emosi yang positif serta memakai pakaian yang sesuai bagi menambahkan daya tarikan para pendegar. Dengan menampilkan penampilan diri yang menarik, para hadirin akan menjadi lebih yakin dengan hujah ± hujah yang kita sampaikan. Strategi yang terakhir ialah selepas menyampaikan ceramah. Kita perlulah memastikan para hadirin atau para pendengar mendapat input ± input yang kita sampaikan. Bagi memastikan para pendengar kita mendapat penjelasan yang jelas kita boleh membuka peluang untuk mengajukan soalan. Sebagai penutup. Kita boleh mengakhiri ceramah dengan serangkap pantun. Dengan adanya pantun ± pantun, ceramah kita akan menjadi lebih menarik.

Alat Bantu Ceramah

LCD dan Laptop

Pen marker dan handout.

ALAT BANTU CERAMAH.

Power point atau tayangan video.

Kertas Mahjung.

Papan Putih

Alat Bantu Ceramah. Biar apa pun jenis pilihan ucapan anda, kemungkinan ada baiknya jika anda dapat menyediakan alat bantu ceramah. Alat bantu ceramah ini bukan sahaja dapat membantu anda ketika berucap atau berceramah, malah ia juga dapat memudahkan hadirin atau pendengar untuk memahami apa yang anda ingin sampaikan. Antara alat bantu yang boleh digunakan ialah:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Papan Putih atau Kertas Majung. Pen marker dan Handout. Sistem audio. Laptop dan LCD. Power point. Tayangan Video.

7. Model atau objek.

Ada ketika anda mungkin tidak cukup masa untuk menyampaikan keseluruhan idea penting atau kandungan ucapan yang telah disediakan. Kemungkinan terdapat perkataan atau konsep yang dibincangkan dalam ucapan anda merupakan sesuatu yang barn kepada hadirin. Justeru, dengan adanya alat bantu ini, sekurangnya dapat membantu meningkatkan

keberkesanan pengucapan awam anda.

Ciri ± Ciri Ceramah.

Di sampaikan dalam situasi formal dan tiada pertandingan dijalankan.

Mempunyai tujuan yang spesifik dan mempunyai kepakaran khusus dalam sesuatu bidang.

Teks ceramah yang ditulis bersesuain dengan tajuk.

Di mulakan Dengan penghormatan mengikut peringkat hadirin dan panggilan hormat.

Menggunakan bahasa yang mudah difahami.

Bagi menghasilkan satu ceramah yang baik dan berkesan, kita perlulah mengetahui ciri ± ciri ceramah. Antara ciri ± ciri ceramah yang baik, pertama ialah,kita perlu mengenal pasti teks ceramah yang ingin disampaikan bersesuain dengan tajuk. Perkara ini amat penting bagi mengelakkan penceramah terpesong dari tajuk yang telah difokuskan. Selain itu, ceramah perlulah disampaikan dalam situasi yang formal dan penceramah perlulah mempunyai kepakaran dalam bidang yang ingin

diperkatakan.Ciri ± ciri ini penting bagi memastikan hadirin mendapat maklumat yang betul dan tepat.Selain itu, penceramah juga perlulah menggunakan bahasa atau perkataan yang mudah difahami, padat, ringkas dan tepat bagi memastikan para hadirin faham apa yang kita perkatakan. Selain itu juga, kita perlulah memulakan ceramah dengan penghormatan mengikut peringkat hadirin(kata ± kata aluan) dan panggilan hormat. Perkara ini amat peting dalam konsep penyampaian ceramah.

SOALAN 2

PENGENALAN ‡KATA ALU-ALUAN ‡MENERANGKAN TAJUK CERAMAH ‡MENYATAKAN DEFINISI TAJUK CERAMAH PENUTUP ‡MEMBUAT RUMUSAN UNTUK MENYOKONG TAJUK CERAMAH ‡KATA-KATA PENUTUP MAJLIS ISI/TAJUK CERAMAH ‡KONSEP DAN PENGENALAN TRANSFORMASI PRASEKOLAH ‡LANGKAH-LANGKAH KE ARAH TRANSFORMASI 

Meningkatkan kadar penyertaan pendidikan prasekolah  Melaksanakan strategi yang komprehensif dan bersepadu  menyediakan latihan yang komprehensif kepada guru prasekolah  Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanakkanak dan Prasekolah ditubuhkan  menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah

TAJUK CERAMAH : TRANSFORMASI PENDIDIKAN PRASEKOLAH SEBAGAI WAHANA PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Assalammualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Yang berbahagia Tuan Haji Agus Salleh, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tunku Abdul Rahman, Yang berusaha Timbalan Pengarah Institut, Puan Hajjah Che Rahimah Bte Haji Mat, Yang berusaha ketua-ketua Jabatan, Yang dimuliakan pansyarah-pensyarah seterusnya guru-guru pelatih, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hadirin dan hadirat yang Insya Allah dirahmati Allah,

Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka di majlis yang cukup bermakna ini. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia iaitu nikmat kesihatan dan kesempatan yang diberi oleh Allah SAW kepada hamba-hambanya Insya-Allah dimanfaatkan sepenuhnya sepanjang majlis kita ini. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, berkat jasa beliau Islam tersebar di penjuru dunia. Berkat Jasa beliau juga kita mampu membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga perjuangan beliau dapat kita teruskan dalam dunia yang tidak pernah lekang dengan kekuasaan keilmuan ini.

Hadirin yang dimuliakan, Sebagai pembuka bicara, terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru Kampus Tunku Abdul Rahman kerana sudi mengundang saya untuk menyampaikan ceramah untuk mengisi slot perkongsian ilmu pada pagi ini. Ceramah saya pada hari ini bertajuk µTransformasi Pendidikan Prasekolah Sebagai Wahana Pembangunan Modal Insan¶. Dalam konteks transformasi kurikulum, transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan pengurusan sekolah. Secara ringkasnya difahamkan bahawa

kurikulum dan

transformasi kurikulum melibatkan aspek pengkajian semula kurikulum agar seimbang, bersifat holistik dan tidak terlalu akademik atau membebankan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. Kurikulum Transformasi Prasekolah (KTP) telah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan meliputi penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Manakala standard pembelajaran menekankan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Berikutan itu kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk

memperkasakan pendidikan prasekolah antaranya melalui dasar NKRA dan KPI telah meletakkan pendidikan prasekolah maju setapak lagi. Pendidikan prasekolah bakal menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. Ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah.

Hadirin yang dihormati, Tujuan pendidikan prasekolah diwujudkan adalah untuk meningkatkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif selain memfokuskan perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M. Justeru, prasekolah bakal menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia yang diberi perhatian untuk pembangunan potensi murid ke arah yang lebih gemilang.

Dalam isi ucapan Yang amat berhormat Perdana Menteri memetik, pemeluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan sebagai salah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), dengan hasrat untuk melahirkan modal insan minda kelas pertama yang mampu memacu pentadbiran negara. Pengenalan NKRA pendidikan merupakan sebahagian daripada proses

transformasi dalam sistem pendidikan kita yang insyaAllah akan melonjakkan lagi kecemerlangan pendidikan di negara ini.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,

Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Begitulah halnya dengan pendidikan anak-anak. Keutamaan harus diberikan kepada usaha menggilap potensi anak-anak sejak dari awal lagi, iaitu di peringkat pendidikan prasekolah. Untuk pengetahuan sekalian, 67% kanak-kanak berumur 5 tahun mengikuti pendidikan prasekolah kerajaan dan swasta. Menjelang tahun 2012, kerajaan mensasarkan peningkatan kadar penyertaan pendidikan prasekolah kepada 87%, iaitu penambahan sebanyak 20%. Dijangkakan seramai lebih 440,000 murid akan mengikuti prasekolah pada tahun 2012 berbanding 342,706 murid pada tahun ini. Bagi mencapai sasaran ini, Kementerian Pelajaran akan melaksanakan strategi yang komprehensif dan bersepadu. Antaranya ialah menambah baik kurikulum prasekolah, termasuk menambah waktu interaksi dalam Bahasa Inggeris. Bilangan prasekolah juga akan ditambah dengan pembinaan 4,194 kelas prasekolah baru

menjelang tahun 2012. Kerajaan juga menimbang untuk mewujudkan kemudahan prasekolah berpusat, kemudahan asrama dan pengangkutan kepada murid di luar bandar dan pedalaman. Di samping itu, pihak swasta akan digalakkan untuk menyediakan pendidikan prasekolah melalui pemberian insentif seperti geran dan pengecualian cukai. Selanjutnya, Kementerian Pelajaran akan menyediakan latihan yang

komprehensif kepada guru prasekolah, termasuk guru-guru prasekolah swasta melalui pelbagai program latihan keguruan. Bagi mengatasi masalah kekurangan guru terlatih di kawasan luar bandar dan pedalaman pula, pihak Kementerian akan memberikan keutamaan kepada kawasan berkenaan dalam proses penempatan guru. Pihak Kementerian juga akan melaksanakan pelbagai program penerangan dan promosi, bagi membangkitkan kesedaran di kalangan ibubapa tentang kepentingan pendidikan prasekolah kepada perkembangan potensi anak-anak. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian,

Bagi meningkatkan kadar penyertaan dan kualiti pendidikan prasekolah, satu Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah ditubuhkan untuk mentadbir semua penyedia prasekolah. Jawatankuasa ini berperanan mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta yang berdaftar termasuk kurikulum, kriteria kelayakan, latihan dan penilaian, menyelaras semua prasekolah sama ada kerajaan mahupun swasta serta memantau dan menilai pendidikan prasekolah bagi prasekolahpada masa depan. menggubal dasar

Kerajaan juga meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah menerusi program peningkatan kemahiran kepada 30,000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun selain menetapkan kriteria kelayakan minimum semua guru prasekolah ialah Ijazah Sarjana Muda.

Dalam mengembangkan pendidikan prasekolah, kerajaan juga menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan termasuk pemberian geran per kapita kepada prasekolah kementerian Pelajaran, KEMAS dan JPIN, menambah bilangan kelas prasekolah khususnya bagi kanak-kanak berumur empat tahun dengan anggaran 10,000 kelas. Selain itu, kerajaan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dengan memperkenalkan insentif baru kepada pengusaha prasekolah swasta khususnya di kawasan miskin bandar dan luar Bandar.

Hadirin yang dihormati sekalian, Secara kesimpulannya, transformasi pendidikan yang dilakukan dalam

pendidikan prasekolah meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21. Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan agar menjadi tempat asas kanak-kanak memahami konsep pembelajaran, dengan transformasi yang dilakukan akan lebih memudahkan lagi tugas guru dan ibu bapa dalam mendidik dan memberi tunjuk ajar kepada anak-anak selain dapat melicinkan lagi proses

pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta pengurusan waktu pembelajaran yang lebih strategik dan teratur. Sebelum saya mengakhiri ceramah pada hari ini, ingin sekali lagi saya menyatakan bahawa µtransformasi pendidikan prasekolah sebagai wahana pembangunan modal insan¶ adalah bertepatan dengan kehendak kerajaan.

Hadirin dan hadirat yang Insya Allah dirahmati Allah,

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, semoga intipati dan ilmu yang bermanfaat dapat kita jadikan sebagai pemangkin pembangunan negara kelak. Jika terdapat salah dan silap bicara saya pinta kemaafan dan kepada Allah Swt saya mohon keampunan. Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu¶alaikum Wr. Wb.

RUMUSAN KAJIAN TENTANG CERAMAH Setelah membuat penyelidikan tentang penyedian dan cara ± cara ceramah yang baik dan berkesan dalam laman web,dan buku yang kami pilih ternyata ceramah merupakan pekara yang bukan mudah untuk dilaksanakan. Banyak pengetahuan baru yang kami perolehi daripada internet dan buku. semasa penyampaian ceramah, seseorang penceramah itu perlu menggunakan mimik muka, nada suara dan gerakan tangan yang seimbang dengan isi yang dihujahkan untuk membantu para hadirin mengubah sikap, pemikiran dan tindakan mereka kemudian kelak. Antara perkara baru yang kami perolehi ialah cara yang betul dan strategi untuk berceramah.Strategi daripada kawalan emosi, cara untuk berinteraksi dengan audiens,dan cara untuk berucap dengan yakin. Setiap ceramah mempunyai strategi mengikut kesesuaian, ceramah mementingkan peringkat umur audiens,supaya laras bahasa yang digunakan bersesuaian. Selain itu,penceramah boleh menggunakan beberapa alat bantu semasa ceramah disampaikan bagi memudahkan proses penyampaian iaitu laptop, bahan edaran, LCD, kertas mahjung dan sebagainya. Pihak kementerian tidak melepas tangan dalam mencipta satu transformasi berkesan agar mampu memberi kelebihan, kepentingan dan manfaat berguna kepada guru dan kanak-kanak.Ceramah boleh berjalan dengan lancar jika dihayati dengan betul dan diterapkan secara lebih mendalam,sudah pasti kemahiran-kemahiran dalam ceramah dapat dipertingkatkan. Kesimpulannya, ceramah ini adalah merupakan suatu bentuk pengucapan awam yang sering dilakukan secara formal yang mana peranannya adalah sebagai alat komunikasi untuk mempengaruhi, mendidik, menjelaskan maklumat dan malah mempengaruhi hadirin yang hadir agar bersetuju dengan penerangan yang disampaikan oleh penceramah. ceramah yang betul dan mantap adalah penting untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu. Sikap peka terhadap kemahiran berceramah perlu untuk mempertingkatkan Bahasa Melayu di persada dunia.Elemen-elemen yang penting dalam berceramah perlu dipraktikkan supaya sesuatu ceramah menjadi mantap.

REFLEKSI
AHMAD AFNAN BIN TAJUDDIN 910113-03-6265 Alhamdulillah,syukur ke hadrat Illahi kerana dengan izin-Nya dapat saya siapkan kerja kursus mata pelajaran Bahasa Melayu Kontekstual (BM3311D1) dengan jayanya. Daripada hasil kerja kursus ini banyak perkara telah saya belajar dan dapat saya simpulkan bahawa segala kepentingan,kebaikan,kelebihan serta pengalaman yang saya peroleh daripada tugasan ini akan saya praktikkan dan akan membantu dalam kerjaya saya nanti. Antara perkembangan positif yang dapat saya praktikkan ialah kebolehan merancang,kebolehan mengaplikasi maklumat,kebolehan menghubungkait pelbagai unsur dalam perancangan, pelaksanaan dan penghasilan serta kebolehan membina pemikiran dan makna kendiri tentang kemahiran,konsep,ciri-ciri,strategi dan alat bantu dalam ceramah. Selain itu,saya juga dapat memahami objektif tugasan ini selain keupayaan menghasilkan hasil kerja yang berkualiti. Dalam menghasilkan tugasan ini saya menghadapi beberapa kesukaran. Sumber rujukan di pusat sumber sangat terhad dan mengambil masa untuk mendapatkan maklumat.Selain itu,saya juga sukar mendapatkan maklumat melalui internet. Tetapi pekara ini banyak mengajar saya erti kesabaran dan pengorbanan dalam menghasilkan tugasan berkualiti.Segala permasalahan yang timbul dapat saya atasi dengan baik. Selain itu,penglibatan dan tunjuk ajar yang berguna daripada pensyarah matapelajaran En.Syukri@Mat Nor Bin Salleh serta para pensyarah jabatan pengajian Melayu amat saya hargai begitu juga kawan-kawan serta ahli keluarga yang banyak memberi sokongan moral dan idea-idea. Tuntasnya,saya amat berpuas hati dengan hasil kerja ini kerana dapat memberi saya banyak pengalaman dan kebaikan dalam kehidupan saya. Sekian,terima kasih.

REFLEKSI
MOHAMAD FIKRI HAFIZ BIN RAMZI. 910703-03-6177

Alhamdulillah, akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya mengikut kemampuan saya. Bagi saya tugasan yang diberikan ini sangat mencabar bagi saya dan menguji kemahiran saya dalam tatabahasa sepenuhnya. Semasa saya menyiapkan tugasan ini saya telah mendapat banyak input tentang kemahiran berceramah dan secara tidak langsung menambahkan lagi pengetahuan saya dalam bidang ini. Tugasan ini juga telah menyedarkan saya tentang perlunya kita menggunakan sistem berceramah yang betul bagi memartabatkan lagi Bahasa Melayu. Amat menyedihkan apabila melihat begitu banyak pelajar yang terpinggir dan ketinggalan untuk menonjolkan bakat pada diri mereka kerana sifat malu yang ada pada diri mereka. Ternyata kemahiran berceramah ini penting untuk meningkatkan tahap penguasaan pelajar. Selain itu, pencarian ilmu juga membuatkan saya mengetahui banyak pekara yang sebelum ini tidak saya ketahui. Akhir kata dari saya, saya memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam penghasilan tugasan yang diberikan ini. Saya berharap segala pengalaman sepanjang menyiapkan tugasan ini dapat memperbaiki dan mematangkan diri saya. Sekian, terima kasih.

BIBLIOGRAFI (a) Buku
Abdul Mua¶ti @ Zamri Ahmad (2006). Panduan Pengucapan Awam. Dawama Sdn.Bhd.

Dr. Nor Hashimah Hashim Yahya Che Lah (2003). Panduan Pendidikan Prasekolah. PTS Publications and Distributions Sdn.Bhd.

Md Izuddin Ali (2008). Berucap dengan yakin. PTS Millennia Sdn.Bhd.

Siti Hajar Abdul Aziz. (2008). Bahasa Melayu 1.Selangor. Oxford Fajar Sdn Bhd.

Sulaiman Masri, Abdullah Yusof & Mohd Ra¶in Shaari. (2006).

Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur. UtusanPublications & Distributors Sdn Bhd.

(b) Laman Web
Teknik pengucapan awam. http://www.scribed.com . Dilayari pada 24 Julai 2010. Pengucapan awam, ciri-ciri ceramah. http://www.search-doc.com/pengucapan-awam-ciri-

ceramah-html. Dilayari pada 1 Ogos 2010. http://ms.wikipedia.org/wiki/Prasekolah. Laman ini diubah buat kali terakhir pada 02:08, 5 April 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful