Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Γένεση 1/α/1-2
Λίγα κζματα ζχουν αποτελζςει αντικείμενο τόςων εικαςιϊν και
υποκζςεων όςο το κζμα τθσ δθμιουργίασ. Η μζςθ Χριςτιανικι άποψθ
ςχετικά με το κζμα αυτό είναι ότι υπιρξαν επτά θμζρεσ δθμιουργίασ κατά
τθν διάρκεια των οποίων ο Θεόσ, ανάμεςα ςε άλλα, ζφτιαξε τον ουρανό
και τθν γθ. Αυτι θ άποψθ ζχει προκαλζςει πολλοφσ πονοκεφάλουσ ςε
αρκετοφσ, αφοφ αν ιταν ζτςι θ γθ δεν κα ιταν παρά μόνο μερικϊν
χιλιάδων ετϊν. Για να γεφυρωκεί αυτι θ "διαφορά" διάφορεσ υποκζςεισ
ζχουν γίνει. Ζτςι υπάρχουν εκείνοι που υποςτθρίηουν ότι οι μζρεσ τθσ
δθμιουργίασ τθσ Γζνεςθσ 1/α ιταν κατά πολφ μακρφτερεσ από μια
κανονικι 24 ωρϊν θμζρα. Ππωσ κα δοφμε αργότερα θ Βίβλοσ διαφωνεί με
αυτιν τθν ιδζα. Άλλοι πάλι ζχουν πάει ακόμθ πιο μακριά λζγοντασ μασ ότι
όλα γίνανε μζςω...........εξζλιξθσ. Φυςικά κανείσ δεν μπορεί να υποςτθρίξει
αυτιν τθν άποψθ χωρίσ μια πλατιά άρνθςθ των Γραφϊν που δθλϊνουν
ξεκάκαρα ότι ο Θεόσ είναι ο δθμιουργόσ των πάντων:

Ρροσ Κολοςςαείσ 1/α/16-17
"Επειδι διά αυτοφ *δια του Θεοφ+ εκτίςκθςαν ΤΑ ΡΑΝΤΑ, τα εν τοισ
ουρανοίσ και τα επί τθσ γθσ, τα ορατά και τα αόρατα, είτε κρόνοι,
είτε κυριότθτεσ, είτε αρχαί, είτε εξουςίαι, ΤΑ ΡΑΝΤΑ ΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΚΤΙΣΘΗΣΑΝ· και αυτόσ είναι προπάντων και πάντα
ςυντθροφνται δι’ αυτοφ"
Page 1 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ο ςκοπόσ αυτοφ του άρκρου είναι να προςπακιςει να φωτίςει μερικά
από τα πιο παρεξθγθμζνα αποςπάςματα τθσ Γζνεςθσ, εξετάηοντασ τα
χωρίσ προκαταλιψεισ.

1. Γένεςη 1/α/1

Κατά τθν γνϊμθ μου, θ ςφγχυςθ ςχετικά με τα όςα λζγονται ςτο πρϊτο
κεφάλαιο τθσ Γζνεςθσ, οφείλεται ςτθν παρανόθςθ των πρϊτων ςτίχων τθσ
Βίβλου. Υπεφκυνθ για ζνα μεγάλο μζροσ τθσ παρανόθςθσ αυτισ είναι θ
παράδοςθ, θ οποία διδάςκει, ότι ο ουρανόσ και θ γθ ζγιναν τθν πρϊτθ από
τισ θμζρεσ τθσ δθμιουργίασ που περιγράφονται ςτθν Γζνεςθ 1/α. Τότε
αμζςωσ ζχουμε το ακόλουκο πρόβλθμα: αφοφ ςφμφωνα με τα
χρονολογικά ςτοιχεία τθσ Βίβλου, ο άνκρωποσ υπάρχει για περίπου 6.000
χρόνια και αφοφ ςφμφωνα με τθν παράδοςθ αυτόσ ζγινε πζντε μόνο μζρεσ
μετά τθν δθμιουργία τθσ γθσ αυτό ςθμαίνει ότι θ γθ δεν μπορεί να είναι
περιςςότερο από 6.000 ετϊν. Από τθν άλλθ πλευρά υπάρχουν πολλοί οι
οποίοι αιςκάνονται ότι αυτόσ ο αρικμόσ ζρχεται ςε κακαρι αντίκεςθ με
άλλα ςτοιχεία τα οποία δείχνουν ότι θ γθ και γενικότερα το ςφμπαν ζχουν
θλικία διςεκατομμυρίων ετϊν. Επίςθσ, ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν
ανακάλυψθ ςκελετϊν τζτοιων προϊςτορικϊν ηϊων όπωσ οι δεινόςαυροι οι
οποίοι πιςτεφεται ότι ζηθςαν εκατομμφρια χρόνια πριν. Φυςικά δεν είναι
κακόλου ςίγουρο ότι αυτζσ οι χρονικζσ εκτιμιςεισ είναι και ακριβείσ αφοφ

Page 2 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

δεν είναι παρά απλζσ υποκζςεισ. Ραρόλα αυτά το γενικό πρόβλθμα
παραμζνει. Εντοφτοισ αυτό το πρόβλθμα δεν είναι πρόβλθμα τθσ Βίβλου.
Και αυτό γιατί θ Βίβλοσ δεν λζει πουκενά ότι ο Θεόσ ζκανε τον ουρανό και
τθν γθ τθν πρϊτθ θμζρα από τισ θμζρεσ τθσ δθμιουργίασ τθσ Γζνεςθσ 1/α/.
Ασ δοφμε λοιπόν τι λζει:

Γζνεςθ 1/α/1
"Εν αρχι εποίθςεν ο Θεόσ τον ουρανόν και τθν γθν."

Ήταν ο ΘΕΟΣ που ζκανε τον ουρανό και τθν γθ. Δεν ζγιναν.......μόνα
τουσ. Ρότε αυτό ζγινε; Η Βίβλοσ δεν λζει "εν τθ πρϊτθ θμζρα" όπωσ πολλοί
υποςτθρίηουν. Αυτό που λζει είναι "ΕΝ Α΢ΧΗ". Το πρόβλθμα
δθμιουργείται αν αντί του "εν αρχι" διαβάςουμε "τθν πρϊτθ θμζρα". Πτι
αυτι θ αρχι δεν ιταν και θ πρϊτθ από τισ θμζρεσ τθσ δθμιουργίασ οι
οποίεσ περιγράφονται ςτθν Γζνεςθ 1/α/ κα γίνει περιςςότερο ξεκάκαρο
από τα όςα κα δοφμε παρακάτω. Συνεχίηοντασ λοιπόν:

Γζνεςθ 1/α/1-5
"Εν αρχι εποίθςεν ο Θεόσ τον ουρανόν και τθν γθν. Η δε γθ ιτο
άμορφοσ και ζρθμοσ, και ςκότοσ επί του προςϊπου τθσ αβφςςου.
Και Ρνεφμα Θεοφ εφζρετο επί τθσ επιφάνειασ των υδάτων. Και είπεν
ο Θεόσ, Γενθκιτω φωσ· και ζγινε φωσ· και είδεν ο Θεόσ το φωσ ότι
ιτο καλόν, και διεχϊριςεν ο Θεόσ το φωσ από του ςκότουσ. Kαι

Page 3 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

εκάλεςεν ο Θεόσ το φωσ θμζραν, το δε ςκότοσ εκκάλεςε, νφκτα. Και
ζγεινεν εςπζρα, και ζγινε πρωί, θμζρα πρϊτθ."

Ρριν να ποφμε οτιδιποτε άλλο, κα πρζπει να ξεκακαρίςουμε ότι θ
διάρκεια τθσ θμζρασ ςτθν Γζννθςθ 1/α/5, κακϊσ επίςθσ και θ διάρκεια των
υπολοίπων θμερϊν τθσ δθμιουργίασ, δεν ιταν περιςςότερθ από τθν
διάρκεια μιασ κανονικισ θμζρασ. Πντωσ είναι Βιβλικά αλθκζσ ότι θ λζξθ
"θμζρα" χρθςιμοποιείται μερικζσ φορζσ ςτθν Βίβλο για να δθλϊςει μια
χρονικι περίοδο μεγαλφτερθ των 24 ωρϊν. Για παράδειγμα θ προσ
΢ωμαίουσ 2/β/5 μιλάει για τθν "θμζρα τθσ οργισ και αποκαλφψεωσ τθσ
δικαιοκριςίασ του Θεοφ" ενϊ θ προσ Εφεςίουσ 6/σ/13 μιλάει για τθν
"θμζρα τθ πονθρά". Ππωσ είναι κακαρό θ λζξθ "θμζρα" που
χρθςιμοποιείται ς’ αυτά τα αποςπάςματα, ζχει τθν ζννοια μιασ περιόδου
και όχι μιασ 24 ωρϊν θμζρασ. Εντοφτοισ, μια μελζτθ ςτθν Γραφι μπορεί να
δείξει ότι όταν θ αναφορά είναι ςε θμζρα θ οποία ορίηεται από "εςπζρα"
και "πρωί" όπωσ παραπάνω ι όταν ςυναντοφμε τθν φράςθ "θμζρα και
νφχτα", αυτό που εννοείται είναι μια κανονικι 24 ωρϊν θμζρα. Αυτό είναι
κακαρό ρίχνοντασ μια ματιά ςε μερικά από τα αντίςτοιχα αποςπάςματα
τθσ Γραφισ. Ζτςι θ Βίβλοσ μασ λζει ότι θ βροχι που προξζνθςε τον
κατακλυςμό του Νϊε κράτθςε "τεςςαράκοντα θμζρασ και τεςςαράκοντα
νφκτασ" (Γζνεςθ 7/η/12) δθλαδι 40 εικοςιτετράωρα. Πμοια όταν ο
Μωυςισ ανζβθκε ςτο όροσ Σινά ζμεινε εκεί "τεςςαράκοντα θμζρασ και
τεςςαράκοντα νφκτασ" δθλαδι 40 κανονικζσ θμζρεσ (δεσ Ζξοδοσ 24/κδ/18
για τθν πρϊτθ ανάβαςθ και Ζξοδοσ 34/λδ/28 για τθν δεφτερθ). Πμοια, ο

Page 4 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ιωνάσ ιταν "εν τθ κοιλία του κιτουσ τρεισ θμζρασ και τρεισ νφκτασ" (Ιωνάσ
1

2/β/1) δθλαδι τρεισ κανονικζσ θμζρεσ ι 72 ϊρεσ . Ζτςι, όταν ο Ιθςοφσ είπε
ότι "ωσ ο Ιωνάσ ιτο εν τθ κοιλία του κιτουσ τρεισ θμζρασ και τρεισ νφκτασ,
οφτο κζλει είςκε ο υιόσ του ανκρϊπου εν τθ καρδία τθσ γθσ τρεισ θμζρασ
και τρεισ νφκτασ" (κατά Ματκαίο 12/ιβ/40) εννοοφςε αυτό που ζλεγε, ότι
δθλαδι κα ιταν νεκρόσ για τρεισ θμζρεσ και τρεισ νφχτεσ ι 72 ϊρεσ. Απ’
όλα λοιπόν τα παραπάνω μποροφμε να ποφμε ότι όταν θ Γζνεςθ 1/α/5 λζει
"και ζγεινεν ΕΣΡΕ΢Α, και ζγινε Ρ΢ΩΙ, θμζρα πρϊτθ" αυτό που εννοεί είναι
μια απλι 24 ωρϊν θμζρα θ οποία αρχίηει με το πρωί και ολοκλθρϊνεται με
το βράδυ πριν να τθν διαδεχτεί το επόμενο πρωί. Αυτό λοιπόν αναιρεί και
τθν άποψθ που κζλει τισ θμζρεσ τθσ Γζνεςθσ 1/α/ να είναι μεγαλφτερεσ
από τισ κανονικζσ θμζρεσ. Αυτό που θ Βίβλοσ πραγματικά λζει είναι ότι ο
Θεόσ ζφτιαξε όλα όςα ζφτιαξε ςε 6 κανονικισ διάρκειασ θμζρεσ δθλαδι ςε
2

ζξι εικοςιτετράωρα .
Ζχοντασ κάνει αυτό ξεκάκαρο ασ επιςτρζψουμε ςτο κζμα μασ. Ρότε
λοιπόν ο ουρανόσ και θ γθ δθμιουργικθκαν; Το κείμενο δεν λζει τθν
1 Ρροφανϊσ, αυτό καταρρίπτει τθν παράδοςθ που κζλει τον Ιθςοφ να πεκαίνει τθν
Μεγάλθ Ραραςκευι ςτισ 3 μ.μ. και να αναςταίνεται νωρίσ το πρωί τθσ Κυριακισ, αφοφ
ζνα απλό μζτρθμα των ωρϊν μπορεί να δείξει ότι αυτό το διάςτθμα είναι κατά πολφ
λιγότερο των 72 ωρϊν. Ραρόλα αυτά το πρόβλθμα δεν είναι πρόβλθμα του Λόγου του
Θεοφ αλλά τθσ παράδοςθσ. Ριςτεφω ότι ςτο μζλλον κα ζχουμε τθν ευκαιρία να
αςχολθκοφμε με το κζμα αυτό και να δοφμε με περιςςότερθ λεπτομζρεια τι οι Γραφζσ
λζνε.
2 Τθν ζβδομθ θμζρα ο Θεόσ μόνο ξεκουράςτθκε. Δεν ζκανε κανζνα ζργο αυτιν τθν
θμζρα. Πλα τα ζργα Του τελείωςαν τθν ζκτθ θμζρα (δεσ Γζνεςθ 2/β/2 LXX).

Page 5 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

πρϊτθ θμζρα αλλά ΕΝ Α΢ΧΗ. Ζτςι λοιπόν θ πρϊτθ από τισ ζξι θμζρεσ τθσ
δθμιουργίασ δεν ξεκινά με τον ςτίχο 1 αλλά με τον ςτίχο 3, και μάλιςτα με
τθν ίδια φράςθ που χαρακτθρίηει το ξεκίνθμα και των άλλων 5 θμερϊν
επίςθσ: "και είπεν ο Θεόσ....." (δεσ Γζνεςθ 1/α/3, 6, 9, 14, 20, 24):

Γζνεςθ 1/α/3-5
"Και είπεν ο Θεόσ, Γενθκιτω φωσ και ζγινε φωσ. Kαι είδεν ο Θεόσ το
φωσ ότι ιτο καλόν. Kαι διεχϊριςεν ο Θεόσ το φωσ από του ςκότουσ.
Kαι εκάλεςεν ο Θεόσ το φωσ θμζραν, το δε ςκότοσ εκκάλεςε, νφκτα.
Και ζγεινεν εςπζρα, και ζγινε πρωί, θμζρα πρϊτθ."

Αυτι θ θμζρα δεν ιταν θ πρϊτθ θμζρα τθσ φπαρξθσ του ουρανοφ και
τθσ γθσ, αφοφ ο Θεόσ ζκανε αυτά "εν αρχι". Ρότε ιταν αυτι θ αρχι, θ
Βίβλοσ δεν λζει. Εάν οι γεωλόγοι λζνε ότι ιταν διςεκατομμφρια χρόνια
πριν μπορεί να ιταν και ζτςι. Πςον αφορά τθν Βίβλο δεν υπάρχει κανζνα
πρόβλθμα. Αυτό που θ Βίβλοσ όντωσ λζει είναι ότι αυτι θ αρχι ιταν
νωρίτερα από τθν θμζρα τθσ Γζνεςθσ 1/α/5.

2. Γένεςη 1/α/2

Ζνασ άλλοσ ςτίχοσ κλειδί για τθν κατανόθςθ των όςων ο Λόγοσ του
Θεοφ λζει ςχετικά με το πολφ ςθμαντικό κζμα τθσ δθμιουργίασ είναι και θ
Γζνεςθ 1/α/2/. Ασ δοφμε λοιπόν τι λζει:

Page 6 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Γζνεςθ 1/α/2
"Η δε γθ ιτο *Εβραϊκά: χαγιαχ+ άμορφοσ και ζρθμοσ, και ςκότοσ επί
του προςϊπου τθσ αβφςςου."

Η λζξθ κλειδί εδϊ είναι θ λζξθ "ιτο" που είναι αόριςτοσ του ριματοσ
"ειμί" ι "είμαι" ςτθν δθμοτικι. Ζνασ ζλεγχοσ ςτο πρϊτο κεφάλαιο τθσ
Γζννθςθσ δείχνει ότι από τισ 12 ςυνολικά φορζσ που αυτό το ριμα
ςυμβαίνει εκεί, ςτισ 9 (δθλαδι ςτο 75%) είναι με μικρά γράμματα που
ςθμαίνει ότι ζχει προςτεκεί από τον μεταφραςτι. Κδια είναι θ κατάςταςθ
και ςτθν υπόλοιπθ Ραλαιά Διακικθ. Το εφλογο ερϊτθμα λοιπόν είναι γιατί
ζνα τζτοιο ςθμαντικό ριμα ςαν το "είμαι" απαντάται ωσ επί το πλείςτον με
μικρά γράμματα, δθλαδι ςαν προςκικθ; Η απάντθςθ είναι ότι δεν υπιρχε
ςτθν Εβραϊκι γλϊςςα ριμα που να αντιςτοιχεί ςτο δικό μασ "ειμί". Ζτςι οι
μεταφραςτζσ (και αυτό ιςχφει και για μεταφράςεισ ςε άλλεσ γλϊςςεσ)
αναγκάςτθκαν να το προμθκεφςουν με μικρά γράμματα όπου αυτό ιταν
απαραίτθτο. Αν και μζχρι εδϊ όλα ίςωσ να είναι κατανοθτά, το ερϊτθμα
είναι γιατί τότε ςτο παραπάνω απόςπαςμα τθσ Γζνεςθσ 1/α/2 αυτό το
ριμα είναι με κανονικά γράμματα; Ο λόγοσ είναι ότι αποτελεί μετάφραςθ
του Εβραϊκοφ ριματοσ "χαγιαχ". Πμωσ το ριμα "χαγιαχ" δεν ςθμαίνει
3

"είμαι" αλλά "γίνομαι ". Ξανά μια ματιά μόνο ςτο πρϊτο κεφάλαιο τθσ
3 Δεσ E. W. Bullinger: "The Companion Bible", Kregel Publications, Grand Rapids,
Michigan, 1978, ςελ. 3 και W. Wilson: "Old Testament Word Studies", Kregel
Publications, Grand Rapids, Μichigan, 1978, ςελ.30.

Page 7 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Γζνεςθσ το κάνει αυτό περιςςότερο από εμφανζσ. Ζτςι αυτό το ριμα
ςυμβαίνει ςτθν Γζνεςθ 1/α/ 25 φορζσ. Από αυτζσ τισ 22 (ι 88%)
μεταφράηεται ςαν "γίνομαι" και 3 μόνο ςαν "είμαι". Ζτςι όταν ςτθν Γζνεςθ
1/α/5 διαβάηουμε "και ζγεινεν εςπζρα, και ζγεινεν πρωί θμζρα πρϊτθ" το
ριμα "γίνομαι" που χρθςιμοποιείται εκεί είναι μετάφραςθ του "χαγιαχ".
Πταν ςτον ςτίχο 3 διαβάηουμε "Και είπεν ο Θεόσ, Γεννθκιτω φωσ· και ζγινε
φωσ" το ριμα "γίνομαι" το οποίο χρθςιμοποιείται εκεί είναι μετάφραςθ
του "χαγιαχ". Πςον αφορά το πρϊτο κεφάλαιο τθσ Γζνεςθσ το ίδιο
ςυμβαίνει και ςτουσ ςτίχουσ: 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 30, 31. Το
ίδιο επίςθσ ςυμβαίνει και ςε εκατοντάδεσ άλλα μζρθ τθσ Ραλαιάσ
Διακικθσ. Αν και λόγω ζλλειψθσ ταμείου (concordance) δεν υπάρχουν
ςτοιχεία για τθν μετάφραςθ του Βάμβα, θ LXΧ μεταφράηει το ριμα
"χαγιαχ" ςαν "γίνομαι" 1.341 φορζσ, και όςεσ φορζσ χρθςιμοποιεί το ριμα
"ειμί" ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία (πάνω από 95% ςφμφωνα με μια
προςωπικι εκτίμθςθ βαςιςμζνθ ςτο βιβλίο τθσ Γζνεςθσ) αυτό δεν
4

αντιςτοιχεί ςε καμία Εβραϊκι λζξθ, δθλαδι είναι μια προςκικθ .
Μετά λοιπόν από όλα τα παραπάνω ςτοιχεία, θ παράκεςθ των οποίων
ελπίηω να μθν κοφραςε πολφ τον αναγνϊςτθ, είναι ολοκάκαρο ότι το ριμα
"χαγιαχ" που εμφανίηεται ςτθν Γζνεςθ 1/α/2 κα ζπρεπε να μεταφραςτεί
ςαν "γίνομαι" όπωσ ςυμβαίνει ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και όχι ςαν
"είμαι". Ζτςι κάνοντασ τθν ςωςτι μετάφραςθ ζχουμε:

4 Οι εκτιμιςεισ αναφορικά με τθν LXX βαςίηονται ςτθν δουλειά των Hatch-Redpath: "A
Concordance to the Septuagint", Εκδόςεισ Ωφζλιμο Βιβλίο, Ακινα 1993.

Page 8 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Γζνεςθ 1/α/1-2
"ΕΝ Α΢ΧΗ εποίθςεν ο Θεόσ τον ουρανόν και τθν γθν. Η δε γθ ΕΓΙΝΕ
άμορφοσ και ζρθμοσ, και ςκότοσ επί του προςϊπου τθσ αβφςςου."

Πτι θ γθ δεν δθμιουργικθκε "άμορφοσ και ζρθμοσ" άλλα ΕΓΙΝΕ,
κατάντθςε, ζτςι είναι επίςθσ κακαρό από τον Ηςαΐα 45/με/18:

Ηςαΐασ 45/με/18
"Διότι οφτω λζγει Κφριοσ, ο ποιιςασ τουσ ουρανοφσ. Aυτόσ ο Θεόσ ο
πλάςασ τθν γθν και ποιιςασ αυτιν, όςτισ αυτόσ εςτερζωςεν αυτιν,
ζκτιςεν αυτιν ουχί ματαίωσ *Εβραϊκά: τοχου (tohu)+ αλλ’ ζπλαςεν
αυτιν διά να κατοικείται."

Η λζξθ "ματαίωσ" ςτον Ηςαΐα 45/με/ είναι θ Εβραϊκι λζξθ "τοχου" θ
οποία ςτθν Γζνεςθ 1/α/2 μεταφράηεται ςαν "άμορφοσ", Ρράγματι, ο Θεόσ
δεν δθμιοφργθςε τθν γθ "τοχου", άμορφοσ, (Ηςαΐασ 45/με/18) άλλα
ΕΓΕΙΝΕ, κατάντθςε ζτςι (Γζνεςθ 1/α/2). Επίςθσ, όχι μόνο θ γθ ζγινε,
κατάντθςε, "άμορφοσ" άλλα επίςθσ ΕΓΙΝΕ και ζρθμοσ. Ρροφανϊσ λοιπόν,
πριν θ γθ να γίνει ζρθμοσ αυτι δεν ιταν ζρθμοσ. Αντίκετα κατοικοφνταν.
Ζπειτα, και για κάποιο λόγο που κα αναφζρουμε ςτθν ςυνζχεια, αυτι ζγινε
"άμορφοσ και ζρθμοσ". Αυτόσ ιταν και ο λόγοσ που ο Θεόσ είχε να
ξαναβάλει τα πράγματα ςτθν κζςθ τουσ το οποίο και ζκανε ςτισ ζξι θμζρεσ
τθσ δθμιουργίασ. Σιμερα ο άνκρωποσ βρίςκει υπολείμματα δεινόςαυρων
και τα χρονολογεί ςε εκατομμφρια χρόνια. Οι "εξυπνάκθδεσ" και οι εχκροί

Page 9 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

τθσ Βίβλου λζνε ότι αυτό ανατρζπει τθν Βίβλο. Δυςτυχϊσ γι’ αυτοφσ τίποτα
δεν μπορεί να ανατρζψει τθν Βίβλο. Αυτό που θ Βίβλοσ μασ λζει είναι ότι
"εν αρχι", πικανόν διςεκατομμφρια χρόνια πριν, ο Θεόσ ζκανε τον ουρανό
και τθν γθ. Η γθ δεν δθμιουργικθκε οφτε ζρθμοσ οφτε άμορφοσ. Ο Ηςαΐασ
μασ το κάνει άλλωςτε ξεκάκαρο. Αντίκετα για κάποιο λόγο ΕΓΙΝΕ άμορφοσ
και ζρθμοσ. Ο Θεόσ δεν μασ λζει τι είδουσ όντα αποτελοφςαν τουσ
κατοίκουσ εκείνθσ τθσ γθσ. Δεν το κεϊρθςε αναγκαίο. Αλλά αν κάποιοσ
πιςτεφει ότι υπιρχαν εκεί δεινόςαυροι, μαμοφκ κτλ. μπορεί να είναι και
ζτςι. Η Βίβλοσ δεν το αποκλείει.
Για να ςυνοψίςουμε τα μζχρι τϊρα: αυτά που θ Βίβλοσ αποκλείει είναι:

i) ότι θ γθ ζγινε τθν πρϊτθ από τισ ζξι θμζρεσ τθσ δθμιουργίασ. Αντ’ αυτοφ,
αυτό που θ Βίβλοσ λζει είναι ότι ζγινε "Εν αρχι" και επομζνωσ θ πρϊτθ
μζρα τθσ δθμιουργίασ δεν ιταν απολφτωσ πρϊτθ αλλά πρϊτθ ςε ςχζςθ με
τισ υπόλοιπεσ πζντε θμζρεσ.
ii) ότι θ γθ, δθμιουργικθκε, άμορφοσ και ζρθμοσ. Η γθ δεν δθμιουργικθκε
άμορφοσ και ζρθμοσ αλλά ΕΓΙΝΕ, κατάντθςε ζτςι.
iii) ότι κάτι παρζμεινε ηωντανό από τθν γθ τθσ Γζνεςθσ 1/α/1. Πτι αυτό δεν
μπορεί να είναι ζτςι είναι κακαρό από τον ίδιο τον οριςμό τθσ λζξθσ
"ζρθμοσ". Κάτι είναι ζρθμο όταν δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Διαφορετικά δεν
κα ιταν ζρθμο. Αν ζςτω και ζνα βακτιριο είχε επιβιϊςει από τθν γθ τθσ
Γζνεςθσ 1/α/1, θ γθ δεν κα ιταν ζρθμοσ.

Page 10 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

3. "ο τότε κόςμοσ"

Ρεριςςότερα ςτοιχεία ςχετικά με τα όςα ελζχκθςαν παραπάνω δίνεται
επίςθσ ςε άλλα μζρθ τθσ Γραφισ. Ζτςι θ Ρζτρου Β μασ λζει:

Ρζτρου Β 3/γ/3-7, 13
"τοφτο πρϊτον γνωρίηοντεσ, ότι κζλουςιν ζλκει εν ταισ εςχάταισ
θμζραισ εμπαικταί, περιπατοφντεσ κατά τασ ιδίασ αυτϊν επικυμίασ·
και λζγοντεσ, Ρου είναι θ υπόςχεςισ τθσ παρουςίασ αυτοφ; διότι αφ’
θσ θμζρασ οι πατζρεσ εκοιμικθςαν, τα πάντα διαμζνουςιν οφτωσ
απ’ αρχισ τθσ κτίςεωσ. Διότι εκουςίωσ αγνοοφςι τοφτο, ότι με τον
λόγον του Θεοφ οι ουρανοί ζγειναν ζκπαλαι, και θ γθ ςυνεςτϊςα εξ’
φδατοσ και δι’ φδατοσ. Δια των οποιων ο τοτε κοςμοσ απωλεςκθ
κατακλυςκεισ υπο του υδατοσ, οι δε ςθμερινοι ουρανοι και θ γθ, δια
του αυτοφ λόγου είναι αποτεταμιευμζνοι, φυλαττόμενοι δια το πυρ
εισ τθν θμζραν τθσ κρίςεωσ και τθσ απϊλειασ των αςεβϊν
ανκρϊπων........................Κατά δε τθν υπόςχεςιν αυτοφ νζουσ
ουρανοφσ και νζαν γθν προςμζνουμεν, εν οισ δικαιοςφνθ κατοικεί."

Σ’ αυτό το απόςπαςμα τθσ Ρζτρου Β μακαίνουμε για ζναν "τότε κόςμο"
ο οποίοσ καταςτράφθκε, απωλζςκθκε, κατακλυςκείσ από νερό. Η
αναφορά εδϊ δεν είναι ςτον κατακλυςμό του Νϊε. Εκείνοσ ο κατακλυςμόσ
δεν ζφερε τθν απϊλεια όλου του κόςμου αλλά του κόςμου των αςεβϊν
μόνο (Ρζτρου Β 2/β/5). Επίςθσ, αφοφ ο Νϊε είχε διατθριςει ηωντανά όλα

Page 11 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

τα ηϊα, ο Θεόσ δεν είχε να ξανακάνει τα πράγματα από τθν αρχι μετά τον
κατακλυςμό. Σε αντίκεςθ μ’ αυτά, ΟΛΟΣ "ο τότε κόςμοσ" τθσ Ρζτρου Β
5

3/γ/6 απωλζςκθκε . Η λζξθ "δε" ("αλλά") που χρθςιμοποιείται ςτον ςτίχο
7, κάνει μια αντίκεςθ ανάμεςα ςτον "τότε κόςμο" και ςτον κόςμο που τον
διαδζχτθκε και που είναι ο ςθμερινόσ κόςμοσ ("ο ΤΟΤΕ κόςμοσ απωλζςκθ
κατακλυςκείσ υπό του φδατοσ· οι ΔΕ ΣΗΜΕ΢ΙΝΟΙ ουρανοί και θ γθ....").
Επίςθσ, θ Ρζτρου Β 3/γ/13 μασ λζει ότι ο ςθμερινόσ κόςμοσ κα
αντικαταςτακεί από ΝΕΟΥΣ ουρανοφσ και ΝΕΑ γθ, δθλαδι από ζνα νζο
κόςμο (δεσ επίςθσ Αποκάλυψθ 21/κα/1).
Απ’ όλα τα παραπάνω λοιπόν είναι κακαρό ότι θ Βίβλοσ μιλάει για τρεισ
κόςμουσ. Ο πρϊτοσ κόςμοσ, "ο τότε κόςμοσ", απωλζςκθκε από
κατακλυςμό με νερό. Ο δεφτεροσ κόςμοσ είναι ο ςθμερινόσ και περιμζνει
τθν θμζρα του Κυρίου "κακ’ θν οι ουρανοί κζλουςι παρζλκει με ςυριγμόν,
τα ςτοιχεία δε πυρακτοφμενα κελουςι διαλυκεί, και θ γθ και τα εν αυτι
ζργα κζλουςι κατακαι" (Ρζτρου Β 3/γ/10). Ο τρίτοσ κόςμοσ είναι ακόμθ
μελλοντικόσ και κα διαδεχτεί τον ςθμερινό κόςμο.
Το γεγονόσ ότι Βιβλικά υπάρχουν τρεισ κόςμοι: "ο τότε κόςμοσ", ο
κόςμοσ που είναι ςιμερα, και ο κόςμοσ που κα ζρκει, είναι επίςθσ κακαρό
από τθν προσ Κορινκίουσ Β 12/ιβ/2 όπου ο Ραφλοσ λζει:
5 Το ότι θ Ρζτρου Β 3/γ/6 δεν μιλάει για τον κατακλυςμό του Νϊε είναι επίςθσ εμφανζσ
από τα ςυμφραηόμενα του αποςπάςματοσ που μιλοφν για τρεισ διαφορετικοφσ
κόςμουσ που ο ζνασ διαδζχεται τον άλλο. Τον κατακλυςμό του Νϊε δεν τον διαδζχτθκε
κάποιοσ νζοσ κόςμοσ. Αντίκετα όλα τα όντα που ηοφςαν πριν τον κατακλυςμό
ςυνζχιςαν να υπάρχουν και μετά από αυτόν.

Page 12 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ρροσ Κορινκίουσ Β 12/ιβ/2
"Γνωρίηω άνκρωπον εν Χριςτϊ προ ετϊν δεκατεςςάρων, (είτε εντόσ
του ςϊματοσ, δεν εξεφρω· είτε εκτόσ του ςϊματοσ, δεν εξεφρω· ο
Θεόσ εξεφρει) ότι θρπάγθ ο τοιοφτοσ ΕΩΣ Τ΢ΙΤΟΥ ΟΥ΢ΑΝΟΥ."

Τι ο Ραφλοσ εννοεί λζγοντασ "τρίτο ουρανό"; Σφμφωνα με τα όςα
ζχουμε ιδθ μάκει αυτόσ εννοεί τον ΝΕΟ ουρανό που περιμζνουμε να
6

ρκεί . Είναι αυτόσ ο νζοσ ουρανόσ που ο Ιωάννθσ επίςθσ είδε με
αποκάλυψθ (Αποκάλυψθ 21/κα) και για τον οποίο ο Ρζτροσ μασ μιλάει
ςτθν Ρζτρου Β 3/γ/13. Είναι επομζνωσ ςωςτό που ο Λόγοσ του Θεοφ ςτθ
προσ Κορινκίουσ Β μιλάει για Τ΢ΙΤΟ ουρανό; Η απάντθςθ είναι ναι: ο
πρϊτοσ ιταν του "ΤΟΤΕ κόςμου", ο δεφτεροσ είναι ο ΣΗΜΕ΢ΙΝΟΣ και ο
τρίτοσ είναι αυτόσ ΡΟΥ ΘΑ Ε΢ΘΕΙ ςτο μζλλον.
Αφοφ ζχουμε κάνει ξεκάκαρα όλα τα παραπάνω, και λαμβάνοντασ
υπόψθ μασ τα όςα μάκαμε εξετάηοντασ τθν Γζνεςθ 1/α/1-2 είναι
προφανζσ ότι "ο τότε κόςμοσ" τθσ Ρζτρου Β είναι ο κόςμοσ τθσ Γζνεςθσ
1/α/1. Ο Θεόσ δθμιοφργθςε τθν γθ και τον ουρανό "ΕΝ Α΢ΧΗ" (Γζνεςθ
1/α/1). Δεν δθμιοφργθςε τθν γθ "τοχου" δθλαδι "άμορφοσ" (Ηςαΐασ
45/με/18), αλλά αυτι ΕΓΙΝΕ άμορφοσ και ζρθμοσ (Γζνεςθ 1/α/2) το οποίο
ςθμαίνει ότι υπιρχαν ηωντανά όντα ς’ αυτιν τθν γθ τα οποία πζκαναν
όταν αυτόσ ο κόςμοσ, "ο τότε κόςμοσ", απωλζςκθ. Ο τρόποσ με τον οποίον
απωλζςκθκε ιταν με κατακλυςμό από νερό (Ρζτρου Β 3/γ/6). Γι’ αυτό και
6 Αυτόν τον ουρανό ο Ραφλοσ τον είδε με αποκάλυψθ. Δεν υπάρχει τϊρα πουκενά.

Page 13 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

υπάρχουν και ευριματα τα οποία δείχνουν τθν φπαρξθ ςε κάποιο χρόνο
ςτο παρελκόν ψαριϊν αγνϊςτων ςιμερα ςε τζτοια ψθλά βουνά, όπωσ οι
Άνδεισ και οι Άλπεισ. Υπιρχε νερό κάποτε εκεί όταν "ο τότε κόςμοσ
κατακλυςκείσ υπό του φδατοσ απωλζςκθ". Γι’ αυτό επίςθσ υπάρχουν και
υπολείμματα ηϊων που αποκαλοφνται προϊςτορικά και τα οποία
υποτίκεται ότι ζηθςαν εκατομμφρια χρόνια πριν: αυτά τα ηϊα ζηθςαν ςτον
"τότε κόςμο". Σ’ αυτόν τον κόςμο ηοφςε επίςθσ και ο προϊςτορικόσ, ζτςι
αποκαλοφμενοσ "άνκρωποσ". Αυτόσ ο "άνκρωποσ" κακϊσ επίςθσ και όλα
τα όντα που ιταν οι κάτοικοι του "τότε κόςμου", χάκθκαν, απωλζςκθςαν,
όταν εκείνοσ ο κόςμοσ καταςτράφθκε. Το πρόβλθμα με τουσ επιςτιμονεσ
είναι ότι αγνοοφν τον διαχωριςμό μεταξφ του "τότε κόςμου" και του
ςθμερινοφ κόςμου. Ζτςι, όταν βρίςκουν όντα τα οποία ζηθςαν ςτον τότε
κόςμο και βλζπουν ότι είναι διαφορετικά από τα όντα που ηουν ςτον
ςθμερινό κόςμο προςπακοφν να εξθγιςουν τισ διαφορζσ μζςω τζτοιων
υποκζςεων όπωσ θ κεωρία τθσ εξζλιξθσ. Πμωσ θ αλικεια είναι ότι υπιρχε
ζνασ κόςμοσ που ο Θεόσ ζκανε, και ο οποίοσ διάρκεςε για τθν περίοδο θ
οποία καλφπτεται από τθν Γζνεςθ 1/α/1. Ραρόλα αυτά, αυτόσ ο κόςμοσ για
κάποιο λόγο που κα δοφμε ςε λίγο, καταςτράφθκε από κατακλυςμό νεροφ
και γι’ αυτό ο Θεόσ είχε ξανά να βάλει τα πράγματα ςτθ κζςθ τουσ ςτισ ζξι
μζρεσ τθσ δθμιουργίασ. Ζτςι ζκανε τα ςθμερινά φυτά, τα ηϊα και τελικά
τον άνκρωπο. Ρολλζσ φορζσ επζλεξε να κάνει τα πράγματα όμοια με τα
όντα τα οποία είχε ο "τότε κόςμοσ". Ζτςι για παράδειγμα ο ελζφαντασ
πιρε τθν κζςθ του μαμοφκ. Σε άλλεσ πάλι περιπτϊςεισ, προτίμθςε να
κάνει ξανά πράγματα που ιταν και ς’ εκείνο τον κόςμο. Αυτό δεν είναι

Page 14 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

φυςικά κακόλου παράξενο. Αν είχα ζνα ςπίτι το οποίο μου άρεςε και το
οποίο για κάποιο λόγο καταςτράφθκε κα μποροφςα πολφ καλά να είχα
επιλζξει να κάνω τα πράγματα ςε παρόμοιο ςτυλ με το παλιό μου ςπίτι.
Ο Λόγοσ του Θεοφ πραγματικά δεν ζχει κανζνα πρόβλθμα με τα
αλθκινά γεγονότα και τθν αλθκινι επιςτιμθ. Το πρόβλθμα είναι με τα
ψευδι "γεγονότα" και τθν ψευδι "επιςτιμθ". Η πραγματικι επιςτιμθ
δίνει τα γεγονότα και ςταματάει εκεί. Αντίκετα, θ ψεφτικθ "επιςτιμθ"
πθγαίνει πολφ παραπζρα προτείνοντασ ςυμπεράςματα βαςιςμζνα ςε
εντελϊσ αναξιόπιςτεσ υποκζςεισ. Σ’ αυτιν τθν δεφτερθ κατθγορία ανικει
και θ κεωρία τθσ εξζλιξθσ, αφοφ βαςίηεται ςε εντελϊσ αναξιόπιςτεσ
υποκζςεισ.

Είναι

ζτςι

όμοια

με

τισ

αρχαίεσ

μυκολογίεσ

που

καταςκευάςτθκαν για να εξθγιςουν τθν δθμιουργία του κόςμου. Σιμερα
μιλοφμε γι’ αυτζσ ωσ μυκολογίεσ αλλά ςτον καιρό τουσ οι άνκρωποι τισ
ςζβονταν όπωσ πολλοί ςιμερα ςζβονται τθν κεωρία τθσ εξζλιξθσ.
Εντοφτοισ, θ κεωρία αυτι δεν είναι παρά μια ακόμθ μυκολογία ι
καλφτερα "υποκεςιολογία", αν αλικεια υπάρχει τζτοια λζξθ. Στο μζλλον
κα καταταχτεί και αυτι ςτθν λίςτα των μυκολογιϊν που το μυαλό
ανκρϊπων που αρνοφνται τον Θεό καταςκεφαςε για να εξθγιςει ότι ο
Λόγοσ του Θεοφ εξθγεί πεντακάκαρα χιλιάδεσ χρόνια τϊρα.

4. Τι προξένηςε το τέλοσ του "τότε κόςμου";

Μετά απ’ όλα τα παραπάνω, θ ερϊτθςθ που ο αναγνϊςτθσ μπορεί να

Page 15 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

ζχει είναι τι ζκανε τθν γθ να γίνει "άμορφοσ και ζρθμοσ", όπωσ θ Γζνεςθ
1/α/2 λζει; Ρριν να δοφμε τθν απάντθςθ ς’ αυτιν τθν ερϊτθςθ, κα μασ
βοθκοφςε να ρίξουμε μια ματιά ςτο τι ςυμβαίνει με τον ςθμερινό κόςμο. Ο
ςθμερινόσ κόςμοσ ιταν όταν δθμιουργικθκε από τον Θεό πολφ καλόσ και
τζλειοσ. Άλλωςτε ο Θεόσ δθμιουργεί τα πάντα τζλεια. Η Γζνεςθ 1/α/31 μασ
λζει:

Γζνεςθ 1/α/31
"Και είδεν ο Θεόσ πάντα όςα εποίθςεν. ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΣΑΝ ΚΑΛΑ ΛΙΑΝ"

Εντοφτοισ, αυτι θ τζλεια κατάςταςθ δεν κράτθςε για πάντα αφοφ θ
προσ ΢ωμαίουσ 8/θ/ μιλάει για μια διαφορετικι κατάςταςθ:

Ρροσ ΢ωμαίουσ 8/θ/20-22
"Επειδι θ κτίςισ υπετάχκθ εισ τθν ματαιότθτα, ουχί εκουςίωσ, αλλά
διά τον υποτάξοντα αυτιν, επ’ ελπίδι ότι και αυτι θ κτίςισ κζλει
ελευκερωκι από τθσ δουλείασ τθσ φκοράσ, και μεταβι εισ τθν
ελευκερίαν τθσ δόξθσ των τζκνων του Θεοφ. Επειδι εξεφρωμεν ότι
πάςα θ κτίςισ ςυςτενάηει και ςυναγωνιά ζωσ του νυν."

Φκορά, ςτεναγμόσ, ςυναγωνία δεν είναι πράγματα που κάποιοσ κα
προςδοκοφςε από μια κατάςταςθ που ο Θεόσ ςτθν Γζνεςθ 1/α/31
περιγράφει ωσ πολφ καλι. Κάτι λοιπόν κα πρζπει να είχε ςυμβεί ςτο εν τω
μεταξφ που μετζτρεψε αυτό το οποίο ιταν "λίαν καλό" ςε κάτι το οποίο

Page 16 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

ιταν υποταγμζνο ςτθν "δουλεία τθσ φκοράσ". Τι ιταν αυτό; Η πτϊςθ του
Αδάμ. Η πτϊςθ του Αδάμ δεν του κόςτιςε μόνο τθν απϊλεια του ενόσ
7

τρίτου τθσ οντότθτασ του, δθλαδι του πνεφματοσ , αλλά επίςθσ επθρζαςε
ολόκλθρθ τθν κτίςθ του Θεοφ. Η Γζνεςθ 3/γ/37-19 περιγράφει το ξεκίνθμα
αυτισ τθσ αλλαγισ τθσ κτίςθσ από κάτι το οποίο ιταν "λίαν καλό" ςε κάτι
το οποίο ιταν υποταγμζνο ςτθν "δουλεία τθσ φκοράσ".

Γζνεςθ 3/γ/17-19
"Ρροσ δε τον Αδάμ είπεν *ο Θεόσ+, Επειδι υπικουςασ εισ τον λόγον
τθσ γυναικόσ ςου, και ζφαγεσ από του δζντρου, από το οποίον
προςζταξα, εισ ςε λζγων, Μθ φάγθσ απ’ αυτοφ, ΚΑΤΗ΢ΑΜΕΝΗ να
ιναι θ γθ εξ αιτίασ ςου. Με ΛΥΡΑΣ κζλεισ τρϊγει τουσ καρποφσ
αυτισ πάςασ τασ θμζρασ τθσ ηωισ ςου. Και ΑΚΑΝΘΑΣ και Τ΢ΙΒΟΛΟΥΣ
κζλει βλαςτάνει εισ ςε. Και κζλεισ τρϊγει τον χόρτον του αγροφ· εν
τω ΙΔ΢ΩΤΙ του προςϊπου ςου κζλεισ τρϊγει τον άρτον ςου, εωςοφ
ΕΡΙΣΤ΢ΕΨΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ, εκ τθσ οποίασ ελιφκθσ· επειδι γθ είςαι,
και εισ γθν κζλεισ επιςτρζψει."

Ακόμθ περιςςότερο, αν και ο Θεόσ ζκανε τον Αδάμ αφεντικό του
ςθμερινοφ κόςμου (Γζνεςθ 1/α/26) αυτόσ με τθν πτϊςθ του πζραςε όλα τα
δικαιϊματα του ςτον διάβολο, ο οποίοσ είναι εκείνοσ που τϊρα
8

αποκαλείτε, ο άρχοντασ, το αφεντικό του κόςμου αυτοφ (κατά Ιωάννθ
7 Δεσ το άρκρο: «Ψυχι, ςϊμα και πνεφμα»
8 Δεσ το άρκρο: «Ο διάβολοσ και τα διανοιματα του»

Page 17 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

12/ιβ/31, 14/ιδ/30, 16/ισ/11). Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που όλθ θ κτίςθ
ςυςτενάηει και ςυν-αγωνιά. Τι προξζνθςε αυτιν τθν κατάςταςθ; Η ΡΤΩΣΗ
του Αδάμ.
Πμοια, όπωσ θ πτϊςθ του Αδάμ αναςτάτωςε το ςθμερινό κόςμο, ζτςι
μια άλλθ πτϊςθ που προθγικθκε του Αδάμ αναςτάτωςε, πολφ
περιςςότερο αυτιν τθν φορά, τον κόςμο τθσ Γζνεςθσ 1/α/1, δθλαδι τον
"τότε κόςμο". Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ πτϊςθσ ιταν τόςο
καταςτροφικά που εκείνοσ ο κόςμοσ δεν μποροφςε οφτε καν να περιμζνει
για ελευκζρωςθ. Αντ’ αυτοφ χρειάςτθκε να αντικαταςτακεί από ζνα νζο
κόςμο, τον ςθμερινό κόςμο, όπου ξανά τα πάντα ιταν αρχικά τζλεια. Η
πτϊςθ για τθν οποία μιλάμε, και θ οποία είναι το μόνο γεγονόσ το οποίο θ
Βίβλοσ περιγράφει ςαν ζνα γεγονόσ που κα μποροφςε να ζχει τζτοια
καταςτροφικά αποτελζςματα, είναι θ πτϊςθ του Εωςφόρου ενόσ από τουσ
αρχάγγελουσ του Θεοφ που είχε υπό τθν εξουςία του το ζνα τρίτο των
αγγζλων, των πνευματικϊν όντων που ο Θεόσ είχε δθμιουργιςει για να
είναι ςτθν υπθρεςία Του.
Σχετικά με τθν πτϊςθ του Εωςφόρου, θ Βίβλοσ τθν περιγράφει ςε τρία
μζρθ: ςτον Ηςαΐα 14/ιδ, ςτον Ιεηεκιιλ 28/κθ και ςτθν Αποκάλυψθ 12/ιβ. Ασ
αρχίςουμε λοιπόν από τον Ηςαΐα 14/ιδ. Εκεί διαβάηουμε:

Ηςαΐασ 14/ιδ/12-14
"πωσ ζπεςεσ εκ του ουρανοφ, Εωςφόρε, υιζ τθσ αυγισ! Συνετρίφκθσ
κατά γθσ, ςυ ο καταπατϊν τα ζκνθ! Συ δε ζλεγεσ εν τθ καρδιά ςου,
"Θζλω αναβι εισ τον ουρανόν, κζλω υψϊςει τον κρόνον μου

Page 18 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

υπεράνω των άςτρων του Θεοφ. Και κζλω κακίςει επί το όροσ τθσ
ςυνάξεωσ, προσ τα μζρθ του βορρά. Θζλω αναβι επί τα φψθ των
νεφελϊν· κζλω είςκε όμοιοσ του Υψιςτου."

Ο Ιεηεκιιλ 28/κθ αναφερόμενοσ ςτο ίδιο γεγονόσ μασ λζει:

Ιεηεκιιλ 28/κθ/15-17
"Ηςο τζλειοσ εν ταισ οδοίσ ςου αφ’ θσ θμζρασ εκτίςκθσ, ΕΩΣΟΥ
ευρζκθ αδικία εν ςοι. Εκ του πλικουσ του εμπορίου ςου ενζπλθςεν
το μζςον ςου από ανομίασ, και ιμαρτεσ. Διά τοφτο κζλω ςε
απορρίψει ωσ βζβθλον από του όρουσ του Θεοφ· και κζλω ςε
καταςτρζψει εν μζςω των πφρινων λίκων, χεροφβ επιςκιάηον. Η
καρδιά ςου υψϊκθ διά το κάλλοσ ςου· ζφκειρασ τθν ςοφίαν ςου διά
τθν λαμπρότθτα ςου· κζλω ςε ρίψει κατά γθσ· κζλω ςε εκκζςει
ενϊπιον των βαςιλζων, διά να βλζπωςιν εισ ςε"

Σφμφωνα με τον Ηςαΐα 14/ιδ, ο Εωςφόροσ επιχείρθςε να ςφετεριςτεί
τον κρόνο του Θεοφ. Αυτιν ιταν και θ αδικία θ οποία βρζκθκε ς’ αυτόν.
Εντοφτοισ, οι προςδοκίεσ του δεν εκπλθρϊκθκαν. Το βιβλίο τθσ
Αποκάλυψθσ προςκζτει κάποιεσ ακόμθ πλθροφορίεσ, ςε μια ιςτορικι
αναςκόπθςθ θ οποία δίνεται ςτο κεφάλαιο 12/ιβ:

Αποκάλυψθ 12/ιβ/3-4

Page 19 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

"Και εφάνθ άλλο ςθμείον εν τω ουρανϊ, και ιδοφ, δράκων μζγασ
κόκκινοσ *ςφμφωνα με τθν Αποκάλυψθ 12/ιβ/9 αυτόσ είναι ο
διάβολοσ+, ζχων κεφαλάσ επτά και κζρατα δζκα· και επί τασ κεφαλάσ
αυτοφ διαδιματα επτά· και θ ουρά αυτοφ ζςυρεν το τρίτον *αυτι
είναι θ αναλογία των αγγζλων που ιταν υπό τθν εξουςία του
Εωςφόρου+ των αςτζρων του ουρανοφ, και ζριψεν αυτοφσ εισ τθν
γθν"

Η προςπάκεια του διαβόλου και θ μάχθ που ακολοφκθςε κατζλθξαν
ςτθν ιττα του και ςτθν πτϊςθ του. Ήδθ ςτθν Γζνεςθ 3/γ/1 ο διάβολοσ είναι
ζνασ εχκρόσ. Δεν γνωρίηω αν ιταν εξαιτίασ αυτισ τθσ πτϊςθσ ι ςαν
αποτζλεςμα τθσ μάχθσ που θ γθ τθσ Γζνεςθσ 1/α/2 ζγινε άμορφοσ και
ζρθμοσ. Η Βίβλοσ δεν το λζει. Αυτό όμωσ που γνωρίηω είναι ότι θ πτϊςθ
του Εωςφόρου είναι το μοναδικό γεγονόσ που κα μποροφςε να ζχει τζτοια
καταςτροφικά αποτελζςματα ςτθν κτίςθ τθσ Γζνεςθσ 1/α/1.
Συμπεραςματικά λοιπόν, ιταν ο διάβολοσ που προκάλεςε τθν
καταςτροφι του "τότε κόςμου" και, μζςω του Αδάμ" τθν "δουλεία", τθν
ςκλαβιά, του ςθμερινοφ κόςμου. Εντοφτοισ, υπάρχει ζνασ ακόμθ κόςμοσ, ο
κόςμοσ που κα ζρκει. Η Αποκάλυψθ 21/κα/1 μασ λζει ςχετικά:

Αποκάλυψθ 21/κα/1
"Και ειδον ουρανόν νζον και γθν νζαν· διότι ο πρϊτοσ ουρανόσ και θ
πρϊτθ γθ παριλκε."

Page 20 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Επίςθσ: Ρζτρου Β 3/γ/13
"Κατά δε τθν υπόςχεςιν αυτοφ νζουσ ουρανοφσ και νζαν γθν
προςμζνουμεν, εν οισ δικαιοςφνθ κατοικεί."

Σ’ αυτιν τθν γθ:

Αποκάλυψθ 21/κα/4
"κζλει εξαλείψει ο Θεόσ παν δάκρυον από των οφκαλμϊν αυτϊν,
και ο κάνατοσ δεν κζλει υπάρχει πλζον· οφτε πζνκοσ, οφτε κραυγι,
οφτε πόνοσ δεν κελουςιν υπάρχει πλζον· διότι τα πρϊτα *θ φκορά
και θ ςκλαβιά του τωρινοφ κόςμου+ παριλκον."

Σ’ αυτόν τον τρίτο κόςμο ο διάβολοσ κα ςυνεχίηει να υπάρχει, αλλά
ςτοιχθματίηω ότι κανζνασ δεν κα ηθλεφει τθν κζςθ του:

Αποκάλυψθ 20/κ/10
"Και ο Διάβολοσ....ερρίφκθ εισ τθν λίμνθν του πυρόσ και του κείου,
όπου είναι το κθρίον και ο ψευδοπροφιτθσ· και κζλουςι
βαςανίηεςκε θμζραν και νφκτα, εισ τουσ αιϊνασ των αιϊνων."

Αμιν!!

Τάςοσ Κιουλάχογλου

Page 21 of 22

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ραραπομπζσ
Bullinger E.W.: How to Enjoy the Bible, Originally published 1916 by Messrs.
Eyre and Spottiswoode, London. This printing: Kregel Publication, Grand
Rapids, Michigan, 1990
Bullinger E.W.: The Companion Bible, Kregel Publications
V. C. Finnegan : "Genesis the Foundation", Christian Biblical Counsel, New
York, 1996

Page 22 of 22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful