You are on page 1of 11

Bratislava 22. 12.

2014
Číslo: 11712-6000/2014-ON/357

Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné
obstarávanie podľa § 109 a orgán príslušný podľa § 137 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo veci námietok uchádzača XY (ďalej len „navrhovateľ“) smerujúcich
proti vylúčeniu uchádzača z rokovacieho konania so zverejnením na predmet zákazky
„Právnické služby – poradenstvo a zastupovanie“, vyhláseného verejným obstarávateľom
Fond národného majetku Slovenskej republiky, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
(ďalej len „kontrolovaný“) v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18. 06. 2014 pod značkou
2014/S 115-202899 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2014 dňa 17. 06. 2014 pod
značkou 11108 – MRS, vydáva toto

rozhodnutie:

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 139 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nariaďuje verejnému obstarávateľovi Fond národného majetku Slovenskej republiky,
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava v rokovacom konaní so zverejnením na predmet
zákazky „Právnické služby – poradenstvo a zastupovanie“, vyhlásenom v Úradnom vestníku
Európskej únie dňa 18. 06. 2014 pod značkou 2014/S 115-202899 a vo Vestníku verejného
obstarávania č. 116/2014 dňa 17. 06. 2014 pod značkou 11108 – MRS odstrániť
protiprávny stav, a to uskutočniť opravu listu „Oznámenie o vylúčení“ zo dňa 22. 10. 2014,
zrušením druhého dôvodu vylúčenia navrhovateľa, týkajúceho sa uvedenia 0,5 hodiny do
podkritéria č. 1 kritéria č. 3 na vyhodnotenie ponúk, ktorý sa v konaní o námietkach preukázal
ako neopodstatnený a pokračovať vo verejnom obstarávaní, a to do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie:

1. Navrhovateľ listom zo dňa 06. 11. 2014, doručeným Úradu pre verejné obstarávanie
(ďalej len „úrad“) toho istého dňa, podal námietky v listinnej podobe smerujúce podľa
§ 138 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
proti vylúčeniu uchádzača z predmetného rokovacieho konania so zverejnením. Námietky
navrhovateľa boli doručené úradu a kontrolovanému po otváraní častí ponúk označených ako
„Kritériá“ v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a obsahovali všetky
náležitosti a prílohy podľa § 138 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Námietky navrhovateľa

2. Navrhovateľ v úvode svojich námietok uvádza, že dňa 27. 10. 2014 mu doručil kontrolovaný
oznámenie o jeho vylúčení z predmetného rokovacieho konania so zverejnením.

3. Navrhovateľ sa následne odvoláva na body 4.1 až 4.3 súťažných podkladov a uvádza, že
z návrhu zmluvy a predmetných bodov súťažných podkladov vyplýva, že celková zmluvná
cena bude pozostávať z viacerých zložiek, pričom niektoré musia byť zahrnuté v celkovej
zmluvnej cene, ale na náhradu určitých nákladov bude mať úspešný uchádzač nárok mimo
zmluvnej ceny.

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 1
4. Navrhovateľ ďalej uvádza, že v ponuke predložil návrh maximálnej jednotkovej zmluvnej
ceny pozostávajúcej z troch zložiek odmeny, pričom táto zahŕňala všetky náklady, ktoré
s príslušnými položkami bezprostredne súviseli a ktoré mali byť podľa súťažných podkladov
zahrnuté v cene. Navrhovateľ vysvetľuje, že v kritériu č. 1 podkritériu č. 2 a č. 3 (tarifná
odmena) navrhol hodnotu 0%, pretože všetky jeho náklady, ktoré s poskytovaním služby
súvisia, budú plne zohľadnené v zložke odmeny uvedenej v kritériu č. 1 podkritériu č. 1
(hodinová odmena) a na náhradu ďalších nákladov bude mať v zmysle návrhu zmluvy
samostatný nárok.

5. Navrhovateľ má za to, že hodinová odmena zahŕňa všetky náklady, ktoré s poskytnutím
služby bezprostredne súvisia, ako napr. mzdové náklady, prevádzkové náklady, náklady na
know how. Keďže s položkou tarifná odmena podľa navrhovateľa bezprostredne nesúviseli
žiadne náklady, vyjadril ich hodnotou 0%. Navrhovateľ uvádza, že ak chcel kontrolovaný
zabezpečiť, aby si uchádzači uplatnili odmenu v každej položke, teda aby každá položka
celkovej zmluvnej ceny bola vyjadrená kladným číslom, mal to výslovne uviesť už
v súťažných podkladoch. Podľa navrhovateľa kontrolovaný však uviedol len to, že náklady,
ktoré s príslušnou položkou bezprostredne súvisia, nesmú byť vyjadrené nulou ani záporným
číslom.

6. Navrhovateľ následne uvádza, že kontrolovaný v oznámení o vylúčení odôvodňuje
nemožnosť uvedenia nuly ako výšky tarifnej odmeny tým, že dosadenie nuly do vzorca by
znemožnilo vyhodnotenie ponúk ostatných uchádzačov, pretože by im vždy vyšla rovnaká
hodnota, a to nula. Navrhovateľ má za to, že schopnosť vyhodnotiť vzorec, ktorý si
kontrolovaný stanoví, je plne v jeho kompetencii, pričom mal podľa navrhovateľa určiť
vzorec tak, aby nedochádzalo k diskriminácii a k porušeniu princípu rovnakého
zaobchádzania a aby bol schopný vyhodnotiť ponuky všetkých uchádzačov. Podľa
navrhovateľa jeho vylúčenie z dôvodu, že ocenil jednu zo zložiek celkovej zmluvnej ceny
nulou, hoci s ňou nesúviseli žiadne náklady, je v rozpore nielen so súťažnými podkladmi, ale
zároveň aj s princípom hospodárnosti a efektívnosti v zmysle § 9 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní.

7. Navrhovateľ poukazuje na ďalší dôvod svojho vylúčenia, a to že v kritériu č. 3 podkritériu č.
1 uviedol, že bude schopný začať poskytovať požadovanú službu do pol hodiny od zadania
objednávky, pričom podľa kontrolovaného zo súťažných podkladov vyplývalo, že toto
kritérium je možné vyjadriť len v celých hodinách. Navrhovateľ má za to, že v súťažných
podkladoch bolo uvedené, že schopnosť poskytovateľa začať poskytovať požadovanú službu
od zadania objednávky má byť vyjadrená v hodinách, pričom hodina podľa jeho názoru
predstavuje mieru času a neznamená, že nie je možné poskytnúť inú časovú lehotu ako takú,
ktorá bude rovná celej hodine. Navrhovateľ má za to, že kontrolovaný mal už v súťažných
podkladoch uviesť, že toto kritérium má byť vyjadrené v celých hodinách.

8. V závere svojho podania navrhovateľ žiada úrad, aby rozhodol v zmysle § 139 ods. 2 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní.

Začiatok konania o námietkach

9. Úrad uvádza, že informáciu podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
kontrolovaný doručil úradu dňa 30. 10. 2014. Úrad uvádza, že konanie o námietkach začalo
v súlade s § 138 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní dňa 10. 11. 2014.

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 2
10. Písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky
a kompletnú dokumentáciu v origináli doručil kontrolovaný na základe výzvy úradu dňa
24. 11. 2014.

Písomné vyjadrenie kontrolovaného k námietkam

11. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení uvádza, že v danom prípade ide o špecifický predmet
zákazky, nakoľko uchádzači – advokáti, ktorí budú právnické služby poskytovať, sa riadia
nielen právnymi predpismi Slovenskej republiky, ale aj predpismi Slovenskej advokátskej
komory.

12. Kontrolovaný má za to, že v návrhu zmluvy nie je výslovne uvedené, že úspešný uchádzač
bude mať nárok na súčet hodinovej a tarifnej odmeny, pretože v zmysle bodu 4.6 návrhu
zmluvy nárok na zaplatenie tarifnej odmeny vznikne advokátovi dňom uskutočnenia úkonu
právnej služby, pričom tarifná odmena za každý jednotlivý úkon právnej služby sa zníži
o celkovú sumu hodinovej odmeny. Z uvedeného podľa kontrolovaného jasne vyplýva, že
úspešný uchádzač nemá nárok na zaplatenie odmeny, ktorá predstavuje súčet hodinovej,
tarifnej a podielovej odmeny, tak ako tvrdí navrhovateľ.

13. Kontrolovaný následne uvádza, že v danom prípade nie je možné hovoriť o celkovej zmluvnej
cene, ako tvrdí navrhovateľ, nakoľko z prílohy č. 3 súťažných podkladov vyplýva, že
uchádzači mali povinnosť uviesť ceny „po položkách“, osobitne v prípade hodinovej odmeny
a tarifnej odmeny, a nie ako jeden celok.

14. Kontrolovaný má za to, že z bodov 4.1 a 4.2 návrhu zmluvy o poskytovaní právnych služieb
vyplýva, že úspešný uchádzač bude mať nárok na zaplatenie kombinácie hodinovej a tarifnej
odmeny, v ktorej sú už zahrnuté náhrady za cestovné, stratu času, mieste telekomunikačné
výdavky a prepravné. Podľa kontrolovaného navrhovateľ nemohol zahrnúť náklady len do
hodinovej odmeny, nakoľko náklady boli už zmluvne zahrnuté aj do tarifnej a súčasne aj do
hodinovej odmeny, pričom úspešný uchádzač bude fakturovať obidve odmeny s tým, že
tarifnú odmenu bude znižovať o celkovú sumu hodinovej odmeny.

15. K výkladu bodu 4.3 súťažných podkladov kontrolovaný uvádza, že predmetným ustanovením
smeroval k vyjadreniu cien jednotlivých položiek a nie k vyjadreniu nákladov, ako tvrdí
navrhovateľ. Kontrolovaný k uvedenému dodáva, že výklad predmetného bodu je zrejmý
aj z prílohy č. 3 súťažných podkladov, kde je uvedená výška tarifnej odmeny v sporovej
a nesporovej agende a nie výška nákladov.

16. Kontrolovaný vysvetľuje, že ak by komisia na vyhodnotenie ponúk vzala do úvahy číselnú
hodnotu navrhovateľa (0 %), každý uchádzač by mal v predmetných položkách ceny 0 bodov,
čím by podľa jeho názoru došlo k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie uchádzačov.

17. Kontrolovaný k ďalšiemu dôvodu vylúčenia navrhovateľa uvádza, že v bode 14.3 súťažných
podkladov bolo gramatickým tvarom „hodina“ určené, že uchádzači mali povinnosť uviesť
celé číslo a nie polhodinu ako uviedol navrhovateľ, pričom uvedené podľa kontrolovaného
potvrdzuje aj spôsob vyhodnocovania daného kritéria stanovený v súťažných podkladoch.
Kontrolovaný dodáva, že zvyšní uchádzači uvedené správne reflektovali vo svojich ponukách,
keď vo svojich návrhoch uviedli celú hodinu. Podľa kontrolovaného zo zaužívanej praxe
advokátov sa úkony právnej služby neúčtujú na polhodiny, či minúty, ale na celé hodiny.
Kontrolovaný má za to, že navrhovateľ si nesprávne vyložil, resp. svojvoľne prispôsobil
súťažné podklady.

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 3
18. V závere svojho vyjadrenia kontrolovaný žiada úrad, aby predmetné námietky navrhovateľa
zamietol.

Skutkový stav

19. Kontrolovaný vyhlásil rokovacie konanie so zverejnením podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Právnické služby – poradenstvo a zastupovanie“
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18. 06. 2014 pod značkou 2014/S 115-202899
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2014 zo dňa 17. 06. 2014 pod značkou 11108 -
MRS. V závislosti od typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vyššej ako 207
000,- Eur ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb. V lehote na predkladanie žiadostí
o účasť, t. j. do 18. 07. 2014 predložili žiadosť o účasť 4 záujemcovia, vrátane navrhovateľa.
Všetci záujemcovia splnili podmienky účasti a boli vyzvaní na predloženie ponuky. Otváranie
častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutočnilo dňa 29. 09. 2014. Následne prebehli
rokovacie konania s jednotlivými uchádzačmi. Otváranie častí ponúk označených ako
„Kritériá“ sa uskutočnilo dňa 14. 10. 2014 o 11:00 hod.. Oznámenie o vylúčení
z predmetného rokovacieho konania so zverejnením zo dňa 22. 10. 2014, bolo doručené
navrhovateľovi dňa 27. 10. 2014. Následne doručil navrhovateľ námietky smerujúce podľa §
138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní proti vylúčeniu uchádzača
kontrolovanému, ako aj úradu dňa 06. 11. 2014.

20. V bode IV.2.1 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania
sa uvádza, cit.: „Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej
(kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. Cena – 70
2. Kvalifikačné predpoklady - 20
3. Funkčné charakteristiky - 10.“.

21. V prílohe č. 3 „Návrh na plnenie kritérií – Cena“ súťažných podkladov je okrem iného
uvedené, cit.: „II. Podkritérium č. 2 – Tarifná odmena v Sporovej agende

Číslo Podkritérium Vlastný návrh
podkritéria plnenia
kritéria č.1 podkritérií
uchádzačom
2. Výška tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby vyjadrená ako %
z tarifnej odmeny vypočítanej na základe vyhlášky za poskytovanie
poradenstva v oblasti právnych služieb – Sporová agenda

III. Podkritérium č. 3 – Tarifná odmena v Nesporovej agende

Číslo Podkritérium Vlastný návrh
podkritéria plnenia
kritéria č.1 podkritérií
uchádzačom
3. Výška tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby vyjadrená ako %
z tarifnej odmeny vypočítanej na základe vyhlášky za poskytovanie
poradenstva v oblasti právnych služieb – Nesporová agenda

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 4
Kritérium č. 3 – Funkčné charakteristiky:

Číslo Názov kritéria Jednotka Návrh na
podkritéria plnenie
kritéria č. 3 kritéria
1. Schopnosť poskytovateľa reagovať/začať poskytovať požadovanú hodina
službu od zadania objednávky verejného obstarávateľa, vyjadrená v
hodinách

22. V časti 4 „Mena a ceny ponuky“ bod 4.2 súťažných podkladov sa uvádza, cit.: „Záujemca
stanoví maximálnu jednotkovú cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných
výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je
pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené
s plnením predmetu zákazky.“.

23. V časti 4 „Mena a ceny ponuky“ bod 4.3 súťažných podkladov sa uvádza, cit.: „Pri určovaní
cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie ponuky
uvedené v týchto súťažných podkladoch vrátane návrhu zmluvy. Do príslušnej položky
musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, pričom tieto
nesmú byť vyjadrené „0“ ani záporným číslom.“.

24. V časti 14 „Vyhodnocovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ bod 14.3 „Pravidlá na
uplatnenie kritérií“ písm. a) „Pravidlá na uplatnenie kritéria č. 1: Cena“ podbod II. súťažných
podkladov sa uvádza, cit.: „Podkritérium č. 2 kritéria č. 1: Tarifná odmena v Sporovej agende
17,5 bodov.
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu,
t. j. výšku tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby vyjadrenú ako % z tarifnej odmeny
vypočítanej na základe vyhlášky1 za poskytovanie poradenstva v oblasti právnych služieb –
Sporová agenda, ktorú uchádzač doplní v bode II v „Návrhu plnenia kritérií“ vyplnenom
v súlade s prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov. Každý člen komisie pridelí maximálny
počet bodov (17,5 bodov) ponuke uchádzača s najnižšou číselnou hodnotou v % a pri
ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t. j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej
navrhovanej hodnoty v % a navrhovanej hodnoty v % príslušnej vyhodnocovanej ponuky,
ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov (17,5) pre uvedené podkritérium.“.

25. V časti 14 „Vyhodnocovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ bod 14.3 „Pravidlá na
uplatnenie kritérií“ podbod III. súťažných podkladov je uvedené podkritérium č. 3 kritéria č.
1, ktorým je „Tarifná odmena v Nesporovej agende“, pričom pravidlá uplatnenia daného
podkritéria sú totožné ako uvedené v bode 24 tohto rozhodnutia.

26. V časti 14 „Vyhodnocovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ bod 14.3 „Pravidlá na
uplatnenie kritérií“ písm. c) „Pravidlá na uplatnenie kritéria č. 3: Funkčné charakteristiky“
podbod I. súťažných podkladov sa uvádza, cit.: „Každý člen komisie s právom vyhodnocovať
ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu, t. j. schopnosť poskytovateľa reagovať/začať
poskytovať službu od zadania objednávky verejného obstarávateľa, vyjadrenú v hodinách,
ktorú uchádzač doplní v bode 1 Kritéria č. 3 v „Návrhu plnenia kritérií“ vyplnenom v súlade
s prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov. Každý člen komisie pridelí maximálny počet
bodov (5 bodov) ponuke uchádzača s najnižšou číselnou hodnotou a pri ostatných ponukách
počet bodov určí úmerou, t. j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty
1
V zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov
za poskytovanie právnych služieb.
Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 5
a navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú prenásobí maximálnym
počtom bodov (5) pre uvedené podkritérium.“.

27. Kontrolovaný listom „Oznámenie o vylúčení“ zo dňa 22. 10. 2014 oznámil navrhovateľovi
jeho vylúčenie z predmetného rokovacieho konania so zverejnením. Vo vyššie uvedenom liste
kontrolovaný okrem iného uviedol, cit.: „(...) V bode 4.3 súťažných podkladov verejný
obstarávateľ uviedol, že pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy
pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch vrátane návrhu
zmluvy. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou
bezprostredne súvisia, pričom tieto nesmú byť vyjadrené „0“ ani záporným číslom.
Požiadavka takéhoto spôsobu uvedenia návrhu ceny uchádzačov predložením takto vyplnenej
prílohy č. 3 súťažných podkladov – Návrh na plnenie kritérií – cena vyplýva zo spôsobu
hodnotenia, ktoré verejný obstarávateľ popísal v bode 14.3 súťažných podkladov
(matematický výpočet). Vo svojej ponuke ste uviedli kritérium č. 1 podkritériá 2. a 3. číselnou
hodnotou „0“. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vaša ponuka nespĺňa v tejto časti požiadavky
verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch, naviac prijatím takto ohodnotenej
výšky tarifnej odmeny sporovej a nesporovej agendy by došlo k diskriminácii a porušeniu
princípu rovnakého zaobchádzania, nakoľko dosadenie Vašej hodnoty „0“
do matematického vzorca použitého pre hodnotenie podkritérií 2. a 3. Kritéria č. 1 (bod 14.3
písm. a) bod II. a III. súťažných podkladov) by znemožnilo vyhodnotenie ponúk ostatných
uchádzačov, pretože by im pri hodnotení týchto podkritérií vyšla rovnaká hodnota „0 bodov“.
Predložením vyplnenej prílohy č. 3 – Kritérium č. 3 podkritérium č. 1 verejný obstarávateľ
skúmal schopnosť uchádzača reagovať/začať poskytovať požadovanú službu od zadania
objednávky verejného obstarávateľa, vyjadrenú v hodinách. Zároveň verejný obstarávateľ
definoval aj spôsob výpočtu hodnotenia tohto kritéria v bode 14.3 písm. c) bod I. súťažných
podkladov, z ktorého jednoznačne vyplýva, že toto kritérium je možné vyjadriť len v celých
hodinách. Vo Vašej ponuke ste uviedli hodnotu tohto podkritéria číslom „0,5“, čo je v rozpore
s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch a prijatím
takejto ponuky by opäť došlo k diskriminácii a porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania
ako aj k odlišnému spôsobu hodnotenia tohto podkritéria ako je uvedené v súťažných
podkladoch.(...).“.

Právny rámec

28. Podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov,
princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

29. Podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady sú písomné, grafické
alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich
všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických
požiadaviek podľa prílohy č. 5. Technické požiadavky
a) zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné
pre všetkých užívateľov, ak je to možné,
b) musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo
záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

30. Podľa § 35 ods. 3 prvá veta zákona o verejnom obstarávaní ak sa ponuky vyhodnocujú na
základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí
jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah úžitkovej
hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami sú najmä kvalita, cena, technické vyhotovenie,

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 6
estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady,
efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania
tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb a ak ide o zákazku v oblasti obrany a
bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.

31. Podľa § 42 ods. 1 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní komisia vyhodnotí ponuky z
hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet
zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom
ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky; ak ide o zákazku v
oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na
bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok a vylúči ponuky, ktoré
nespĺňajú určené požiadavky.

Právne posúdenie úradom

32. Úrad uvádza, že kontrolovaný je povinný v priebehu celého procesu verejného obstarávania
rešpektovať a zachovávať princípy uvedené v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Vzhľadom na uvedené je kontrolovaný povinný transparentne a nediskriminačne vyhodnotiť
ponuky, ktoré boli v predmetnom rokovacom konaní so zverejnením predložené jednotlivými
uchádzačmi. Uvedená povinnosť zahŕňa aj požiadavku, aby kontrolovaný v procese
vyhodnocovania ponúk dôsledne vyhodnotil predložené ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky, ktoré si stanoví v súťažných podkladoch.

K bodu č. 1 vylúčenia navrhovateľa

33. Úrad uvádza, že za obsah predloženej ponuky je zodpovedný uchádzač, pričom ponuku je
povinný spracovať podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Pri vypracovaní ponuky je
potrebné prihliadať okrem ustanovení zákona o verejnom obstarávaní aj na pokyny a
požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch. Je to postup, ktorý si vyžaduje mimoriadnu precíznosť a je v záujme uchádzača
predložiť ponuku v súlade s pokynmi verejného obstarávateľa, v opačnom prípade sa
vystavuje nebezpečenstvu vylúčenia.

34. Úrad uvádza, že kontrolovaný si v predmetnom rokovacom konaní so zverejnením stanovil
kritérium na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 35 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Predmetné kritérium na vyhodnotenie
ponúk pozostáva z troch hodnotiacich kritérií (bod 20 tohto rozhodnutia), ktoré sa skladajú
z ďalších podkritérií, konkrétne kritérium č. 1 (Cena) sa skladá z podkritéria č. 2 a podkritéria
č. 3 (bod 21 tohto rozhodnutia), v rámci ktorých mali uchádzači uviesť výšku tarifnej odmeny
za jeden úkon právnej služby, vyjadrenú v percentách, a to v časti Sporovej agendy a zároveň
v časti Nesporovej agendy. Úrad po preštudovaní predmetnej dokumentácie zistil, že
navrhovateľ v oboch predmetných podkritériách uviedol hodnotu „0“, na základe čoho bol
vylúčený v zmysle § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. z dôvodu nesplnenia
požiadaviek na predmet zákazky. Úrad poukazuje na to, že v danom prípade (t. j. bod 4.3
súťažných podkladov) ide skôr o požiadavku na spracovanie návrhu na plnenie kritéria č. 1 na
vyhodnotenie ponúk a nie požiadavku na predmet zákazky. V zmysle § 42 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní môže byť uchádzač vylúčený aj z dôvodu nesplnenia náležitostí
ponuky, pričom absenciu uvedenia číselnej hodnoty, resp. uvedenie nulovej hodnoty do
podkriréria č. 2 a podkritéria č. 3 kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk, možno subsumovať pod
tento dôvod vylúčenia.

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 7
35. K vyššie uvedenému úrad poukazuje na bod 4.3 súťažných podkladov (bod 23 tohto
rozhodnutia), v zmysle ktorého kontrolovaný stanovil, že do príslušnej položky kritéria na
vyhodnotenie ponúk musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia,
pričom tieto nesmú byť vyjadrené „0“ ani záporným číslom. Predmetné ustanovenie je
potrebné podľa úradu vykladať tak, že síce kontrolovaný hovorí o nákladoch, no z logiky veci
vyplýva, že pokiaľ náklady jednotlivej položky (v danom prípade podkritérium č. 2
a podkritérium č. 3) nesmú byť v nulovej, resp. zápornej hodnote, taktiež ani samotná položka
nesmie byť vyjadrená hodnotou „0“. Na základe uvedeného bodu má úrad za to, že
kontrolovaný v súťažných podkladoch upozornil uchádzačov, aby do príslušných
položiek predmetných kritérií uvádzali hodnoty vyššie ako „0“. Podľa úradu stanovenie
ceny a cenovej politiky pri predkladaní ponúk je síce v procese verejného obstarávania v
právomoci uchádzačov, no pri oceňovaní stanovených kritérií sú povinní postupovať podľa
pokynov uvedených v súťažných podkladoch.

36. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ nepostupoval v súlade s pokynmi stanovenými
v súťažných podkladoch, nesplnil stanovené požiadavky na spracovanie návrhu na plnenia
kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk, na základe čoho má úrad za to, že bod č. 1 vylúčenia
navrhovateľa sa preukázal ako opodstatnený a kontrolovaný postupoval plne v súlade s
§ 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

37. Úrad dodáva, že pokiaľ mal navrhovateľ pochybnosti o výklade bodu 4.3 súťažných
podkladov, mohol v zmysle § 38 zákona o verejnom obstarávaní požiadať o vysvetlenie, príp.
považoval podkritérium č. 2 a podkritérium č. 3 ako nadbytočné, mohol v prípade svojich
pochybností o ich správnosti a opodstatnenosti uplatniť revízne postupy v zákonom
stanovených lehotách, t. j. mohol doručiť kontrolovanému žiadosť o nápravu v zmysle § 136
ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a následne námietky v zmysle § 138 ods. 2
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, čo však v danom prípade nevyužil žiadny zo
záujemcov.

38. Úrad v súvislosti s postupom navrhovateľa (t. j. uvedením „0“ hodnoty) poukazuje na
obdobnú situáciu, a to konkrétne na rozsudok Nejvyššího správního soudu č. 9 Afs 69/2010 –
175 zo dňa 21. 12. 2010, v zmysle ktorého pokiaľ verejný obstarávateľ vymedzí v súťažných
podkladoch kritérium na vyhodnotenie ponúk ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a ďalej
stanoví niekoľko hodnotiacich kritérií, potom uvedenie nulovej hodnoty u jedného z týchto
kritérií je možné považovať za porušenie požiadaviek stanovených verejným
obstarávateľom na spracovanie cenovej ponuky a nesplnenie povinných obsahových
náležitostí ponuky pre absenciu ceny služby. V predmetnom rozsudku sa okrem iného
uvádza, cit.: „Zahrnutí „nulových“ nabídek do dalšího hodnocení by tak dle názoru zdejšího
soudu fakticky znamenalo zúžení čtyř dílčích hodnotících kritérií na tři, čímž by se výrazně
posunul smysl celé soutěže. Takto jednající uchazeči by byli oproti ostatním zvýhodněni,
neboť oni sami by byli hodnoceni i za kritérium čtvrté (kritérium D), zatímco ostatní uchazeči
by obdrželi body pouze za kritéria tři. Takový postup však zcela zjevně odporuje § 6 zákona o
veřejných zakázkách, neboť je v rozporu se základními zásadami transparentnosti, rovného
zacházení a zákazem diskriminace. (...) Žalobce si vzhledem k obsahu zadávací dokumentace
musel být vědom skutečnosti, že nabídka v hodnotě 0 Kč v předmětném dílčím hodnotícím
kritériu získá maximální počet bodů, zatímco nabídky dalších uchazečů budou vždy, tj. bez
ohledu na jimi navrhovanou částku, hodnoceny 0 body ze 100 možných. (...) Důsledkem
tohoto postupu by tak bylo maximální bodové hodnocení žalobce v počtu 100 bodů, jemuž by
byla zadavatelem dána přednost před nabídkami všech ostatních uchazečů, kteří oproti žalobci
korektně a v souladu se zásadami poctivé hospodářské soutěže soutěžili ve všech čtyřech
soutěžních kritériích. Za dané situace by tak při hodnocení nabídek v tomto dílčím

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 8
kritériu nebylo vůbec možno objektivně vyjádřit ekonomickou výhodnost všech nabídek
a řízení by tím ztratilo svůj základní smysl.“.

39. Úrad na základe vyššie uvedeného rozsudku uvádza, že je v kompetencii kontrolovaného
určiť si kritériá na vyhodnotenie ponúk, pričom pokiaľ v danom prípade kritérium č. 1 na
vyhodnotenie ponúk (Cena) rozdelil na samostatné podkritériá č. 1, č. 2 a č. 3, požadoval od
uchádzačov naceniť všetky tri položky, pričom konanie navrhovateľa spočívajúce v tom, že
všetky náklady zahrnul do prvej položky, považuje úrad za špekulatívne s úmyslom získať
plný počet bodov. Pokiaľ by kontrolovaný akceptoval nulovú hodnotu navrhovateľa, uvedené
by spôsobilo nemožnosť vyhodnotenia ponúk zvyšných troch uchádzačov, čím by došlo zo
strany kontrolovaného k porušeniu princípu nediskriminácie upraveného v § 9 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní a k obmedzeniu čestnej hospodárskej súťaže. Úrad dodáva, že pokiaľ
navrhovateľ nemal záujem uplatniť si nárok z tarifnej odmeny, mohol do príslušných položiek
uviesť napr. 1% a nie 0%, čo v danom prípade v zmysle súťažných podkladov možné nebolo.

K bodu č. 2 vylúčenia navrhovateľa

40. Úrad uvádza, že kritériá na vyhodnotenie ponúk určené verejným obstarávateľom a
priradenie relatívnych váh týmto kritériám, musí byť uskutočnené v čo najexaktnejšej forme a
v kontexte s príslušným verejným obstarávaním, aby boli v čo najväčšej miere zabezpečené
práva uchádzačov plynúce z princípov verejného obstarávania.

41. Úrad uvádza, že kontrolovaný je povinný v zmysle § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
konať transparentne tak, aby jeho požiadavky boli jednotlivým záujemcom, resp. uchádzačom
dostatočne zrejmé a boli stanovené jasne a určito a zamedzovali tak rôznemu výkladu. Podľa
úradu nie je v súlade s princípom transparentnosti vylučovať ponuky pre nesplnenie
požiadaviek, ktoré neboli jasne definované a ktoré tak umožňovali uchádzačom zvoliť rôzny
spôsob ich preukazovania, resp. ich výkladu.

42. Ako už bolo uvedené v bode 34 tohto rozhodnutia, kontrolovaným stanovené kritérium
na vyhodnotenie ponúk pozostáva z troch hodnotiacich kritérií (bod 20 tohto rozhodnutia),
ktoré sa skladajú z ďalších podkritérií, konkrétne kritérium č. 3 (Funkčné charakteristiky) sa
okrem iného skladá z podkritéria č. 1 (bod 21 tohto rozhodnutia), v rámci ktorého mali
uchádzači uviesť časový interval, resp. údaj, v ktorom budú schopní reagovať/začať
poskytovať požadovanú službu od zadania objednávky kontrolovaného, vyjadrenú
v hodinách. Vzhľadom na to, že navrhovateľ v predmetnom podkritériu č. 1 uviedol hodnotu
0,5 hodiny, bol v zmysle § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vylúčený, z dôvodu
nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky.

43. Úrad má k vyššie uvedenému za to, že zodpovednosť za správnu a presnú formuláciu
súťažných podkladov, vrátane požiadaviek na predmet zákazky má kontrolovaný a je
neprípustné, aby následky ich nejednoznačného stanovenia, prípadne spôsobu ich
preukazovania, znášal uchádzač. Úrad konštatuje, že len na základe jasne stanovených
požiadaviek na predmet zákazky je možné objektívne vyhodnotiť ponuky jednotlivých
uchádzačov. Podľa úradu spôsob zadefinovania jednotky (hodina) v predmetnom kritériu
č. 3, ktorú mali uchádzači vo svojich ponukách uviesť, nebol v danom prípade
stanovený dostatočne jasne a jednoznačne, nakoľko zo slovného spojenia „vyjadrená
v hodinách“ nevyplýva skutočnosť, že uchádzači mali dopĺňať len celé hodnoty, ako
napr. 1 hodina, 2 hodiny atď., tak ako tvrdí kontrolovaný. Úrad má za to, že pokiaľ bolo
kritérium na vyhodnotenie ponúk stanovené nejasne, ako v danom prípade podkritérium č.
1 kritéria č. 3, nesmie byť táto skutočnosť na ujmu uchádzačov,
t. j. navrhovateľa. Úrad uvádza, že pokiaľ kontrolovaný stanovil spôsob vyplnenia

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 9
predmetného podkritéria ako nejasný, resp. nejednoznačný, mal ho tak kontrolovaný aj
vyhodnocovať a nie pristúpiť v danom prípade k vylúčeniu navrhovateľa.

44. Úrad zároveň poukazuje na skutočnosť, že v prípade ak by kontrolovaný akceptoval hodnotu
navrhovateľa (0,5 hodiny), bolo by možné aj vyhodnotenie ostatných predložených ponúk
v zmysle nastavených pravidiel na uplatnenie predmetného kritéria č. 3, pričom ak by bola
hodnota 0,5 hodiny dosadená do nastaveného matematického vzorca, vyšli by reálne hodnoty,
t. j. bolo by zabezpečené kvalitatívne rozlíšenie návrhov uchádzačov týkajúcich sa podkritéria
č. 1 kritéria č. 3 a kontrolovaný by tak postupoval v súlade s princípom nediskriminácie
uchádzačov a rovnakého zaobchádzania, a zároveň by kontrolovaný postupoval v súlade
s princípom hospodárnosti a efektívnosti, nakoľko by umožnil efektívnejšie poskytovanie
daných služieb.

45. Úrad uvádza, že v predmetnom prípade je potrebné, aby došlo zo strany kontrolovaného
k náprave, a to vzhľadom na skutočnosť, že druhý dôvod vylúčenia navrhovateľa, nebol
vykonaný v súlade s § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko z predmetného
kritéria nevyplývala skutočnosť, že uchádzači mali dosadzovať len celé hodiny.

46. Úrad na záver tohto rozhodnutia dodáva, že nakoľko sú námietky navrhovateľa v prvom bode
neopodstatnené, a teda existuje jeden oprávnený dôvod na vylúčenie navrhovateľa,
porušenie § 9 ods. 3 a § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní identifikované v druhom
bode námietok navrhovateľa nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, a preto
bolo potrebné rozhodnúť v zmysle § 139 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

47. Podľa § 139 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak porušenie tohto zákona nemohlo
ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, úrad môže rozhodnutím nariadiť odstránenie
protiprávneho stavu a pokračovanie vo verejnom obstarávaní.

48. V súlade s ustanovením § 139 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní úrad uvádza,
že v predmetnom verejnom obstarávaní došlo k porušeniu ustanovenia § 9 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní, konkrétne princípu transparentnosti, ako aj k porušeniu ustanovenia §
42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Aby kontrolovaný v budúcnosti predišiel takémuto
porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, úrad odporúča kontrolovanému v druhovo
rovnakej veci postupovať tak, že v súťažných podkladoch jednoznačne a transparentne
stanoví, aké hodnoty majú uchádzači dosadzovať do jednotlivých kritérií na
vyhodnotenie ponúk, t. j. aby nedochádzalo k ich rôznemu výkladu a všetkým
uchádzačom tak boli poskytnuté informácie potrebné na vypracovanie vzájomne
porovnateľných ponúk.

49. Na záver by chcel úrad poukázať na ďalšie zistenia, ktoré by mohli byť v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní. Úrad po preštudovaní dokumentácie kontrolovaného zistil, že po
vylúčení navrhovateľa komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpila k vyhodnoteniu ponúk
zvyšných troch uchádzačov v zmysle stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk, na základe
čoho zostavila poradie zvyšných troch uchádzačov. Následne kontrolovaný listom
„Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk“ zo dňa 22. 10. 2014 informoval všetkých
uchádzačov, že ich ponuku prijíma a že s nimi uzavrie zmluvu o poskytovaní služieb. Úradu
nie je zrejmý uvedený postup kontrolovaného, nakoľko v zmysle § 57 ods. 6 písm. c) zákona
o verejnom obstarávaní je kontrolovaný oprávnený uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na niektorom z prvých troch miest, nie však so všetkými.
Uvedené by bolo možné len v prípade uzatvorenia rámcovej dohody v zmysle § 64 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní, čo však kontrolovaný neupravil ani v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, ani v súťažných podkladoch.

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 10
50. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť vo vzťahu k námietkam navrhovateľa tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Kaucia

51. Podľa § 138 ods. 20 zákona o verejnom obstarávaní kaucia sa v celej uhradenej sume stáva
príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli
námietky navrhovateľa zamietnuté. Kaucia sa v 35 % z uhradenej sumy stáva príjmom
štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania o
námietkach podľa § 139 ods. 1 písm. d). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť,
ktoré sa nestali príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o
námietkach.

52. V súlade s týmto ustanovením zákona o verejnom obstarávaní a výrokom tohto rozhodnutia
bude kaucia navrhovateľovi vrátená v plnej výške najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia o námietkach.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania o námietkach podľa § 142 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené na Úrad pre verejné
obstarávanie, Dunajská 68, P.O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24 , do 10 dní odo dňa doručenia
tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 143 ods. 2 a ods. 3 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov rozhodnutie úradu o námietkach je právoplatné márnym uplynutím
lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa § 142 ods. 7 o
odvolaní účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie. Ak sa účastník
konania vzdá odvolania alebo vezme svoje odvolanie späť, rozhodnutie o námietkach
nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu.

podpredseda
Úradu pre verejné obstarávanie

Rozhodnutie sa doručuje
1. XY – navrhovateľ
2. Fond národného majetku Slovenskej republiky, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava –
kontrolovaný
3. XX - kontaktná osoba kontrolovaného

Na vedomie
Podľa rozdeľovníka

Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený
z portálu Úradu pre verejné obstarávanie 11