You are on page 1of 2

अंगावर पित्त उठत असेल तर...

अंगावर पित्त उठते त्यावेळी कुटले ला ओवा आपि गूळ एकत्र करून तो आल्याच्या रसातून घेतल्यास
हा पवकार बरा होतो.

सर्दीने आवाज बसला असेल तर...

सर्दीने आवाज बसला पकंवा गायनाने घसा र्दु खत असला तर आल्याचा तुकडा, लवंग आपि पिठाचा
खडा एकत्र करून चावावे.

स्मरिशक्ति वाढवण्यासाठी...

स्मरिशक्ति आपि बुक्ति वाढपवण्यासाठी आवळा हे उत्ति औषध आहे . आवळे खाल्ल्याने दृपि
सुधारते आपि कां ती सतेज बनते.

र्दातां च्या सुरक्षे साठी काही उिाय

* र्दात र्दु खत असल्यास र्दात व पहरड्ां वर लवंगचे तेल लावावे.

* हळर्दीने र्दात साफ केल्याने र्दाताचे आजार होत नाही.

* शें र्द िीठ (बारीक केले ल), सारसोच्या तेलात पिसळू न हरड्ां वर लावावे. त्याने र्दात र्दु खी बंर्द
होते.

* िसुरीच्या डाळीचे िीठ करून त्याने र्दात साफ केल्याने र्दातां चे रोग होत नाही.

* िोहरी व शें र्द िीठ बारीक वाटू न तयार झाले ल्या िेस्टने र्दात घासल्यास र्दातां चा पिवळे ििा र्दूर
होऊन र्दातां ना चिक येते.

* ििईच्या झाडाच्या र्दूधात कािसाचा बोळा र्दाढीखाली ठे वल्यास र्दाढी र्दु खी र्दु र होते.

* काळे िीरे व शें र्द िीठ सिान भागात घेऊन त्याचे बारीक चूिण करावे व त्याला सरसोच्या तेलात
पिसळू न र्दातां वर चोळावे, याने र्दातां चे र्दु खिे नाहीशे होतात.

* र्दररोज सकाळी ताज्या ताकाची चुळ भरण्याने र्दं तरोग बरा होतो.
* काथ व चूना न लावता पवड्ाचे िान चावावे, त्याने र्दात र्दु खी किी होऊन तोंडाची र्दु गंधी येत
नाही.

* सकाळी व रात्रीच्या जे वनानं तर ब्रश करावा.